JMrtuin? 20iit5djf (tTourant Toestand te Tientsin onveranderd Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De zaak Oss zal op haar eind loopen Het Prinselijk Gezin te Gorkum RYNBENDE Stionntmentspnjiï: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfte zending4.50 Bij dagelijksche zending5JjQ Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad VU Cl. NO. 6730 bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 20 JUNI 1939 20e Jaargang gltrtjtrttntieprtjjen: Van 1 tot 5 regels f f.171/» Elke regel meer0.22'ft Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 4 0.10 III (Slot) Dat de Minister van Justitie om de zaak Oss, gelijk zij thans staat, zou heen gaan van het verloop der debatten in de Tweede Kamer kan natuurlijk nog veel afhangen gelooven wij niet. Aan de goede trouw van den Minister twijfelt de Commissie niet. Hier komt bij, dat bij slot van rekening de Minister verantwoordelijk is voor de benoeming van zijn personeel, alsook voor de overplaatsing, in dit geval van de marechaussee-brigade te Oss. Pre cies gelijk de verantwoordelijke persoon in *n onderneming in uiterste instantie, al is er nog zooveel zorg besteed aan de ar beidsvoorwaarden, en al is de medezeg gingschap in deze arbeidsvoorwaarden zoo goed mogelijk geregeld, met alle voor waarden van parethetisch toezicht, beslist of een bepaald persoon geschikt is in zijn omgeving, al of niet. De wet op de Be- triebsrate in het Duitschland van Weimar, dus vóór het nationaal-socialisme het régime overnam, stelde zich zelfs op dit standpunt. En deze wet heette een model te zijn van vooruitstrevendheid. Nu was in de Ossche aangelegenheid zelfs nog geen sprake van ontslag. Het ging om overplaatsing. Bovendien hebben ambtenaren, en dat is onmisbaar, steeds beroep op het ambtenarengerecht. De Kamer zal er zeker wel voor oppas sen om op den stoel van den Minister te gaan zitten, en als het ware de benoemin gen tot zich te gaan trekken. Zelfs zal zij er niet aan durven denken, in een motie bijvoorbeeld den wensch uit te spreken, dat de brigade in haar vorige samenstel ling weer te Oss zal worden gestation- neerd. Dat zou toch wel het toppunt van verkeerd beleid zijn. Bovendien niet op te volgen. Hoe men het keert of wendt, alles blijft draaien om de kwestie van goed beleid. In dezen kan de Kamer haar teleurstelling uitspreken. Welke eindconclusie de Ka mer daaraan gaarne verbonden zag, is ook maar niet zoo ineens te zeggen. Wanneer is de beleidsfout groot genoeg om van een begaafd mensch den levensgang te bre ken? Daar heeft men nu bijvoorbeeld de S.D.A.P, in haar voornaamste vesting te Amsterdam. Een raadscommissie heeft waarlijk alles behalve gunstig geoordeeld over een wethouder en twee raadsleden dier partij. Deze zaak is, bezien vanuit het standpunt der publieke moraal, heel wat ernstiger, dan de overplaatsing der "ijverige Ossche marechaussees. De S.D. A.P. juicht echter: „slechts beleidsfouten geen corruptie". Zij heeft dus geen be zwaar de candidatenlijst te handhaven. Wij oordeelen daar heden niet over, doch deze daad, zij het uit den nood geboren, bindt de handen der geestverwante Ka merleden toch wel stevig. Indien aan beide zijden goede wil aan wezig is, moet het in een gezelschap van verstandige menschen toch waarlijk mo gelijk zijn aan deze zaak, waarvan de lange behandeling niet tot eer strekt, nu snel een eind te maken. Vanuit de Kamer zullen de beleidsfouten, welke men ziet, niet verdoezeld behoeven te worden, doch het is ook niet noodig ze op te blazen, als of de onafhankelijkheid van ons land ervan afhangt. Elk mensch, die een zware verantwoordelijkheid draagt, maakt fou ten.. Zonder eenige uitzondering! Elke partij weet er ook van mee te praten. Staat de goede trouw, voor wie van "goeden wille zijn, vast, en zóó is het toch hier volgens het rapport, dan moeten fou ten, waarmede niet het allergrootste goed gemoeid is, en welke wel nooit meer zul len worden herhaald na deze ondervin- ding, niet in de richting van een volkomen breuk worden opgestuwd. Maar de Minister heeft hierbij ook taak. Staat het met hem zóó, dat hij, bij een herhaling van de omstandigheden, met een gelijk rapport van den Procureur- Generaal, in geweten oordeelt, precies wèer gelijk te zullen handelen," ja, dan spitsen de moeilijkheden zich toe. Er is géén mensch denkbaar die, wanneer beste vrienden hem zeggen wat te snel, wat te ondoordacht te hebben gehandeld, nadat zij nauwkeurig alles hebben onderzocht, zal zeggen: ,,En toch is het volkomen ge lijk aan mijn kant". Dat bestaat eenvou dig niet, en is dat wel het geval, nu, dan bouwt deze man, hoe knap en hoe kun dig ook, niet aan zijn eigen zelfopvoeding. Gelijk er een oud woord is, hetwelk den Christenen zegt, dat zij altijd, hun ge- heele leyen, slechts leerjongens Christi hebben te zijn, zoo is het ook op staat kundig en maatschappelijk gebied. Voor het buigen in het leven is dikwijls meer veerkracht noodig, dan voor het star en stijf volhouden. Maar de zelfoverwinning op zijn tijd is onmisbaar voor wie God de taak heeft uit het toch zoo prach tige menschenmateriaal te halen wat er Wij hopen, dat deze knappe, hardwer kende Minister, die nauwelijks aan het h^gin van deze loopbaan staat, meewerkt, om deze geschiedenis nu snel tot een aan nemelijk einde te brengen. De positie tegenover de volksvertegenwoordiging zal er niet zwakker door worden. En het wederzijdsch begrip versterkt. Misschien vinden sommigen dit advies wat vreemd. In het jaar, waarin H. M. de Koningin Haar bekende rede hield, zal het begrip er toch wél zijn. En zonder die rede deze raad ook op zijn plaats zijn, want de rede herinnerde aan de beginselen, welke altijd de verhouding tusschen men schen en menschen moet beïnvloeden. In politicis vraagt men helaas, evenals in de volkerenwereld wel meer naar macht, doch dat is toch niet in orde. Wij hebben in al de maanden, waarin Oss speelde, niet te veel lectuur gegeven over deze onverkwikkelijke zaak. Nu ons van vele zijden vragen bereiken, leek het ons gewenscht thans het geheel eens rus tig te overzien. De macht van het beginsel Verbetering. In het artikel in ons num mer van gister, voorkomend op blz. 9 onder het opschrift „De macht van het beginsel" werd gesproken over de verkiezingen van „volgende week". De lezer zal begrepen hebben, dat het artikel geschreven werd de afgeloopen week, maar dat bij opname had gesproken moeten zijn van „d week", aangezien de verkiezingen waarop gedoeld werd vooral die van morgen, Juni, zijn. Ons nieuw .Merkwaardig Nummer' Nieuwe abonné's op ons blad ontvangen, zoolang de voorraad strekt, gratis onze uitgave „Onze 70-jarige Minister-President". Van alle zijden betuigt men ons zijn dankbaarheid voor dit num mer. De artikelen komen, waar eenige beperking in uitvoering is betracht, volkomen tot hun recht. Het duurzame papier laat bewa ren indien men dit wenscht, vele jaren lang toe. DE ADMINISTRATIE Tornado verwoest Amerikaansche stad Groot aantal gewonden en dooden Puin versperde redders den weg Terwijl er in het Amerikaansche stadje Anoka, nabij Minneapolis, groote feesten werden gevierd, waaraan bijna alle inwo ners deelnamen, heeft zich een zware wer velstorm ontketend, waardoor het grootste deel der stad verwoest en een aantal doo rn en gewonden te betreuren is. Tot nu toe binnengekomen berichten mel den, dat het aantal dooden 11, dat der ge wonden 200 bedraagt. De wervelstorm woeade over de breedte in 5 huizenblokken en een lengte van 5 K.M. Een wolkbreuk, die op de tornado volgde, vergrootte den chaos. De straten waren zoo hoog met puin bedekt, dat de reddihgsmanschappen zich nauwelijks een weg banen konden.. Het ziekenhuis werd niet verwoest, maar men heeft om het groot aantal gewonden onder te brengen een nood- lazaret ingericht. De nationale garde werd in Minneapolis gemobiliseerd en begaf zich, vergezeld van artsen enz., naar de plaats des onheils. Een ooggetuige, die op eenige kilometers verwijderd' de catastrophe gadesloeg zeide: „Ik zag hoe een lange zwarte slangachtige wolk met groote snelheid over de stad dreef. Onmiddellijk daarop zag ik groote stukken puin door de lucht geslingerd. Wij trachtten de stad binnen te dringen, doch dit was ten eenenmale onmogelijk: de weg was met groote brokken puin, boomen enz. versperd. Spoedig werd echter door de over levenden aan het reddingswerk begonnen en weldra kwam uit de omgeving hulp op- Krakatau toont verhoogde actie Bevolking is niet ongerust Nadat in de laatste dagen de Krakatau een verhoogde eruptiewerking had vertoond zijn Zaterdagnacht explosies voorgekomen tot 9000 meter hoogte, de hoogste welke ooit geregistreerd zijn. De mantri, belast met het toezicht op de vulkaan, verliet Langeiland, het eilandje dat vlak bij de Krakatau ligt en begaf zich naar Pasasoeran aan de Java- kust in Bantam. Gisteren werd vast ma teriaal tot 1000 meter hoogte geslingerd. Bo vendien hebben zich vuurverschijnselen voorgedaan. De werking gaat nog onver minderd voort. 's Avonds viel veel asch en vuur. Uit Bandoeng zijn enkele waarnemers gearri- Uitbundige ontvangst door de burgerij Vooral prinsesje Beatrix werd toegejuicht GORKUM, 20 Juni. Gistermiddag tegen 3 uur werd het prinselijk jacht „Piet Hein" in de groote Merwedesluis geschut, wat onder groote blangstelling geschiedde, temeer, daar het gerucht zich verspreidde, dat het prinse lijk gezin zich op het vaartuig bevond. Hoewel dit gerucht niet juist bleek, toch was het niet van allen grond ontbloot, daar het prinselijk gezin zich hier ter stede aan boord van zijn jacht zou begeven. Daar de' vluchthaven geen gescihkte lan dingsplaats bood, werd aan een der steigers aan het nieuwe hoofd gemeerd. Een geweldige menschenimenigte had zich daar buiten de Waterpoort verzameld, waaronder de jeugd een gedeelte had vrijaf gekregen een belangrijk contin gent uitmaakte. Reeds lang voor vijf uur had menigeen zich langs de rivier opgesteld. Prinses Juliana en Prinses Beatrix op de steiger aan het nieuwe hoofd te Gorinchem. veérd, terwijl het hoofd van den vulcanolo- gischen dienst, dr. Stehn, Woensdag wordt venvacht. De bevolking is niet ongerust Direct gevaar is dan ook niet aanwezig. Een nader rapport van den vulcanologi- sohen dienst luidt als volgt: De Krakatau wierp vast materiaal uit tot 3000 M. hoogte. De waarneming van Langeiland is is verder onmogelijk Chamberlain hoopt op plaatselijke regeling Japan wacht op Engel- sche aanbiedingen In het Engelsche lagerhuis heeft Chamberlain t.o.v. het Tientsin- geschil verklaard, dat het aanvankelijk door de Japanners gedane verzoek tot uitlevering van vier Chineezen is vertroe beld door nieuwe eischen inzake de alge- meene politiek. De Britsche regeering hoopt nog steeds tot een plaatselijke re geling te kunnen komen, hoewel nog geen formeele mededeeling inzake de Japan sche verlangens is ontvangen. In Tokio staat men echter op het stand punt, dat Japan van Engeland een aan bod verwacht tot samenwerking in kwes ties van orde en veiligheid in Noord- Volgens Domei hebben de Japansche mili taire autoriteiten te Tientsin aangekondigd dat de prikkeldraadversperringen rond de Fransche en de Britsche concessie vuortaan onder een electrischen stroom van 220 volt zullen worden gezet. De Chineesche groentenverkoopers hebb' volgens het Japansche telegraafagentschap besloten, de Britsche concessie te boycotten en hun waar slechts te verkoopen in de Japansche concessie en in de Chineesche Japansche soldaten in burger hebben pam fletten verspreid onder de Chineesche poli tiebeambten in Britschcn dienst en onder de Chineesche ambtenaren, die op de bureaux vain den Britschen gemeenteraad werkzaam zijn. Zij -worden in deze vlugschriften aan gespoord hun ontslag te nemen, aangezien anders tegen hen en hun familieleden zal worden opgetreden. Velen denken er thans ernstig over, ont slag te nemen. In de pamfletten wordt name lijk het dooden van hun familie genoemd als een der mogelijke gevolgen van het in den hvind slaan der waarschuwing. De Japanners hebben reeds een telling gehouden onder de familieleden van al het gemeentepersoneel dat in het onder Japansche controle staande gebied rond de Britsche concessie woont De Britsche consul-generaal te Tientsin heeft ook tegen deze actie der Japanners bij ijn Japanschen collega geprotesteerd. Twee Britsohe onderdanen hebben op het Britsche consulaat hun beklag ingediend over de wijze, waarop zij door de Japanners aan de grens van de nederzetting zijn ge fouilleerd. Zij moesten zich geheel ontklee- den en werden onderworpen aan een 'ver nederend onderzoek. Vervolgens werden hun kleeren teruggegeven en moesten zij het lokaal verlaten, zoo'dat zij gedwongen waren zich aan te kleeden temidden van de Chi neezen, die rondom stonden. Verklaring van Soegijama De opperbevelhebber van de Japansche strijdmacht in Noord-China, generaal Soegijama, heeft gistermiddag de verte genwoordigers van de pers ontvangen. Hij heeft volgens Domei verklaard, dat de Japansche autoriteiten niet de bedoe ling hébben zich met geweld meester te maken van de buitenlandsohe nederzet tingen, doch zij zullen hun krachtige po litiek handhaven totdat de Britten den nieuwen toestand in het Verre Oosten zullen hebben erkend en met Japan zullen samenwerken tot het opbouwen van een nieuwe orde. Op het oogenblik neemt het incident van Tientsin alle aandacht in beslag. Enigeland voerde stelselmatig een politiek ten voordee- le van Tsjang Kai Sjek en de concessie van Tientsin werd gebruikt als basis voor v'eze operaties en als schuilplaats voor de anti- Japansche terroristen, die de financieele economische operaties van de nieuwe regee ring te Peking deden mislukken en de orde in Noord-China verstoorden. Generaal Soegijama verklaarde verder, dat de Japanners de Britsche concessie te Tient sin hebben geïsoleerd om een einde te ken aan verstoren van de orde en om mooi en aangenaam Noord-China op te De Engelschen, zoo ging spr. voort, zeggen, dat de Japansche autoriteiten het verkeer tusschen het Chineesche deel van Tientsin en de concessie controleeren om de belangen van derde mogendheden in China te schaden en a!.s onmcnschelijkcn manlicgel zouden de Japanners het vervoer van levensmiddelen naar de nederzetting onmogelijk maken. Dit is evenwel een verkeerde voorstelling van de feiten en getuigt van een niet begrijpen van den nieuwen toestand aan Britsche zijde, •aar men de politiek ten gunste van Tsjang Kai Sjek wil voortzetten en spreekt over aanranden van de Britsche belangen, wan neer deze politiek niet wordt geduld. Soegijama voegde hieraan toe, dat de Ja pansche autoriteiten alles doen, om het ver voer van levensmiddelen naar de nederzet ting te vergemakkelijken. Tenslotte verklaarde hij te hopen, dat de onderdanen van andore mogendheden en de Chineezen geduldig de moeilijkheden zullen dragen, welke het gevolg zijn van de isolatie. Een nieuw incident Naar Reuter udt Tokio meldt, hebben de Japanners krachtig geprotesteerd bij de En gelsche marine-autoriteiten, omdat de Brit sche kanonneerboot „Scarab" met „geweld goederen zou hebben gelost te Woe Hoe aan de Jang Tse. Volgens het Japansche militaire hoofd kwartier te Nanking heeft de bemanning an de „Scarab" de Japansche officieren en manschappen „geïntimideerd" door machine geweren op hen te richten. Verlangd wordt, dat verontschuldigingen worden aangeboden en dat garanties worden gegeven tegen een herhaling van dergelijke incidenten. In het Japansche protest wordt betoogd, dat de „Scarab" gehandeld heeft in strijd met de verplichting, welke de Britsche ma rineautoriteiten op zich genomen hebben, om aan de Japanners gedetailleerde lijsten voor te leggen van alle goederen, die door marine- •aariuigen in Jang Tsehavens zullen worden Verklaard wordt, dat gewapende matro zen Woensdag ongeveer 150 kisten goederen uit de „Scarab" aan land gebracht hebben. Toen Japansche soldaten tusschenbeide traohtten te komen, aldus het protest, w den machinegeweren op hen gericht. In het Japansch protest, aldus meldt Do mei nog, wordt de verklaring tegengesproken welke de commandant van de „Scarab" zou hebbpn afgelegd, namelijk dat een lijstje van de te lossen goederen was voorgelegd aan een tweeden luitenant van het Jaoan- sche leger. Hull is bezorgd Huil heeft gisteren formeel uiting gege ven aan de bezorgdheid van de Vereenigde Staten over de ..breedere aspecten" van den gang van zaken te Tientsin, in verhand waarmede de Amerikaansche regeering „met speciale belangstelling iedere gemelde wikkeling in China" gadesloeg. De minister onthulde, dat de Amerikaansche bemidde lingspogingen zich alleen beperkt hadden tot het geschil over de vier Chineezen. welker uitlevering de Japanners eischten. De deshe treffende voorstellen waren gedaan nog voor dat de blokkade werd ingesteld. Huil zei do voorts nog. dat te Washington peen olar.nen werden gevormd tot het e cueercn van de Amerikaansche vrouwen en kinderen uit Tientsin. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Ttet belere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Chr. Bond van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers viert te Amsterdam het veertig jarig bestaan. De Chr. Geref. Meisjesbond heeft he den te Zwolle een bondsdag gehouden. Ontzettende bomexplosie op de Ara bische markt te Haifa. Nieuw Britsch-Japansch incident op de Jangtse. Een verklaring van den Japanschen generaal Soegijama £e¥s in do boomen ^hadtlen belangstellen- ton zioh een plaats veroverd en menig" voer- l.iig moest zijn bovendek beschikbaar stel- I mi voor kijklustigen. Rond de „Piet Hein" i uisten bootjes en motorvaartuigen met de vele inzittenden. Met een afzetting van touwen hield de politie de menschen op een afstand, jeugdige element kortte den tijd met ni dan geweldige hoeratjes, welke zich langs de metersdikke mtenscherihagen voort plantten. Dr S. Biegel, loco-burgemeester, was ter (begroeting aanwezig. Ook wethouder Mr E. J. E. G. Vonkenbotg en de heer W. v d. 'Marei, commissaris van politie, waren te genwoordig. Even over zes uur werd de koninklijke standaard op de „Piet Hein" geheschen en verscheen weldra de auto, waarin Prin ses Juliana met haar dochter gezeten voorafgegaan door de motorpolitie dezer gemeente. Op een gegeven moment werd de afslui- ng verbroken en kon de auto niet verder, idaar het publiek, dat uitbundig en enthou siast was, de kleine Beatrix van nabij, zeer van nabij wilde begroeten. Na dit intermezzo bereikte de auto den steiger, waar de loopplank uitgelegd werd. H. K. H., vergezeld van een hofdame, was gekleed in een paareen mantel. Ze droeg een witte baret, terwijl prinses Beatrix, ge dragen door Jvr. Feith, allerliefst was ge kleed in het wit. Verwonderd blikte het aardige lieve gezichtje, het vingertje in den mond, naar do juichende schare, die niet te houden was en doordrong tot dicht bij den steiger. Nadat eenige bagage was uitgeladen, stapte H. K. H. met haar gevolg de „Piet 'Hein" binnen, waar moeder en kind zich nog eenige keeren aan het geestdriftig pu bliek vertoonde. Te ongeveer half zeven ontmeerde de Piet Hein" zich en koos het vaartuig de rivier, waar het ©enigen tijd bleef liggen, omdat prins Bcrnhard nog verwacht werd. Evenals bij de komst van prinses Juliana maakte de motorpolitie aan de grens van do gemeente haar opwachting toen de auto, bestuurd door den prins zelf, kwam aange reden. Tien minuten over zeven was prins Bomhard, die van Soestdijk was gekomen, aan den legger van dien veerdienst, waar hij zich eeniigen tijd op charmante wijze on derhield met Dr S. Biegel en den commissa ris van politie, dien ijh dankte voor rijn maatregelen. De motorsloep van de „Piet Hein" legde bij den legger aan. De bagage werd over geladen, waarinj de prins eigenhandig bezig was. Met eenige vrienden nam hij afscheid van de autoriteiten, om daarna sloep naar het jacht ie sturen. Be geleid door het politievaartuig R.P. X voer ie „Piet Hein" de rivier af, om den aange vangen watertocht voort te zetten. Een groot gedeelte van het publiek had ch na het vertrek der Drinses stadwaarts begeven, blijkbaar onkundig van de spoedi ge komst van prins Bernhard. Evenwel wa ren er nog heel wat menschen, die den prin6 hartelijk toejuichtiea door Z. K. H. vriendelijk beantwoord. De politie had aan het nieuwe hoofd een bijzonder zware taak door de uitbundig heid van het publiek, dat door haar zeer moeilijk op een,afstand kon worden ge il oudten. IETS WARMER W eerverwachting: zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen, ge deeltelijk bewolkt, geen regen van be- teekenis. Iets warmer. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.8 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.2 C. i tot 'smorg. 4,0£ Fraude bij de Middenstandsbank te Maastricht daan in de zaak tegen den 31-jarigen oud procuratiehouder P. J. I,. N. terzake fraudes aan het bijkantoor Maastricht de N.V. Ncderlandsche Middenstandsbank te Amsterdam, waarbij de frauduleuze han delingen gingen over een bedrag van ver schillende tonnen. De Rechtbank heeft ver dachte N„ terzake verduisteringen en valschheid in geschrifte, beide misdrijven meermalen gepleegd, veroordeeld tot een ge vangenisstraf van anderhalf jaar. onder af trek van de preventieve hechtenis. De eisch van het O. M. was drie jaar gevangenis straf geweest. RANGEERDER OVERREDEN EN GEDOOD IJMUIDEN, 20 Juni. Gistermiddag vijf uur is op het terrein van rie hoogov de gehuwde rangeerder J. Jagters I ïniuiden, toon hij van een rangeertrein sprong, door de locomotief man .was op slag dood. KUNST IN KERAMIEK voor het bouwwerk, den hiln en het binnenhuis. D.t moet lijn BETER AARDEWERK Dat is BROUWER'S AARDEWERK N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 „BLAUFRI ES" AMSTERDAN ROTTERDAM® OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE jj HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK 1 VRAAGT TARIEVEN! (RecL) IK SNAK ER NAAR FIRMA D. KAT* Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. DOODELIJK VERKEERSONGELUK TE STEENWIJKERWOLD STEEN WIJK, 20 Juni. Gisteravond is de 15-jarige meubelmakebsleerling R. van Veen, wonend te Steenwijk, op den Rijks straatweg te Steen wij kerwolo, nabij het gehucht De Witte Paarden, door een vrachtauto overreden en gedood. De jongen wilde per fiets onverwachts den weg oversteken. Voorbijgangers maak ten hem nog attent op de naderende vracht auto. doch dit heeft hij blijkbaar niet be grepen. met het vermelde noodlottig gevolg. Onder een wals geraakt en gedood NIJKERK. 20 Juni. Gisteravond laat is op de -Zaanlandsohe cacaofabriek te Nijkerk een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij een ar beider het leven heeft verloren. De 20-jarige P- Priem uit Putten, die aan een meng machine werkzaam was, raakte mot zijn arm onder een wals, waardoor d t lichaams deel geheel werd verpletterd Door de kracht van de machine sloeg hy met het hoofd togen een der zijkanten, waardoor '..ij deer1 ijk werd verminkt. De onmiddei k ontboden geneesheer kon slecbts don do i eonstateeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1