JUeumr £riïisri)r (ïmimnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De zaak Dss zal op haar eind loopen Negenhonderd Joden zwierven over den oceaan WILBUR SHiomtementsprijg: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77» ct. No. 6729 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 MAANDAG 19 JUNI 1939 20e Jaargang SUfoertentiepriprn: Van 1 tot 5 regels f.171/» Elke regel meerf 022'h Ingezonden Mededeeljngen van 1—5 regels f 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 11 Een vooropgezette meening heeft in de zaak-Oss velen parten gespeeld. Daar heeft men in de eerste plaats de N.S.B., welke hiermede haren grooten vijand, de Roomsch-Katholieke Staatspartij, een zware wonde wilde toebrengen. De wijze waarop de N.S.B. hierbij optrad en nog optreedt, is zóó gespeend aan alle regelen van fatsoen, dat voldoende eer aan deze actie is bewezen door haar slechts te men. Alle objectiviteit ontbrak en ont breekt nog. Daarnaast viel alles op deze historie aan wat in verschillende volksgroepen bloot ligt voor anti-papisme. Dat is helaas nog steeds niet weinig in ons land. Naar onze meening is dat anti-papisme gevoed geworden door de groote felheid, waarop dikwijls van Roomsch-Katholieke zijde opgekomen werd voor Minister en Procu reur-Generaal van Den Bosch, den voor- naamsten departements-adviseur, zonder dat men ook maar eenig begrip toonde voor wat volstrekte haters van eiken vorm van anti-papisme naar voren brachten het belang van een zoo goed mogelijk verspreide rechtszekerheid. Dit laatste was daarom te meer merkwaardig, omdat zoo goed als alle personen, welke in dit spel een rol vervulden, zelf Roomsch-Ka- tholiek waren. Minister, Procureur-Gene raal, Ossche burgers en marechaussee. De verklaring hiervan zochten zij, die gemakkelijk vatbaar waren voor antipa pistische opvattingen, in het feit, dat ook twee geestelijken in aanraking waren ge komen met de marechaussees, toen dezen opsporingsarbeid verrichtten. Voor dezul ken lag toen de conclusie maar voor het grijpen: in het roomsche land wenscht men, als er kans voor is, de geestelijkheid in onaangename histories te onttrekken aan den arm van den wereldlijken rechter, en op haar het kanoniek recht toe te pas sen. De argwaan, welke zooveel kwaad kan oproepen in de wereld, als zou een zuiver ultramontanisme op komst zijn, kreeg voedsel, en zij groeide dan ook flink. De Minister en ook de commissie heb ben met dit praatje voldoende afgerekend, \vat voor de breeddenkenden niet noodig was, doch voor anderen wel. Deze laatsten beroepen zich dan op persoonlijke uitin gen van Roomsche schrijvers, doch dit mag nooit vereenzelvigd worden met den norm, welke in het openbare leven wordt gevolgd. Bij alle volksgroepen komen extréme uitingen voor, welke de meening of den wensch van den schrijver vertol ken. Clericale of wel dictatoriale stok paardjes worden veel bereden, zoowel bij Protestanten als bij Roomschen, of bij an deren. Voor dit anti-papisme liggen velen in ons land bloot. De psychiater Dr. van Schelven brengt dit verschijnsel in ver band met den tachtigjarigen oorlog en wat daaraan voorafging. Een soort angst psychose. Zie den groei van het Roomsch- Katholieke volksdeel, redeneeren dezul ken dan. Spoedig is op alles in ons land beslag gelegd. Nuchterheid past hier zeker. Vóór 100 jaar was het percentage der Roomsch- Katholieke medeburgers in ons land groo- ter dan thans. In de laatste tientallen jaren halen zij den achterstand voor een deel in. Of dit zich zal voortzetten, 40 of 50 jaar lang, kan niemand zeggen. Gelet op wat bijna zuiver Roomsche landen als Oostenrijk en België te zien geven, valt er zeker niets te profeteeren. Bovendien, om de overmacht uit te oefenen, moet een bepaalde volksgroep in staat zijn in wetenschap, cultuur, handel, bankwezen eni. den toon aan te geven. In geen enkel opzicht is hier sprake van in den zin als boven aangegeven. Dat de Roomsche medeburgers voor hun rechten opkomen, is volkomen billijk en ook gewenscht. Evenals wij, van anti revolutionairen huize, zijn zij jarenlang on billijk behandeld. In ons land zal geen enkele volksgroep de andere kunnen overheerschen. Steeds zou de reactie op treden. Het liberalisme is er vrij lang in geslaagd een soort geestelijke overheer- sching uit te oefenen. Ook dat moest spaak loopen. Bij allen vooruitgang bij provinciale- en gemeente-stembus zal men daar de tien procent over de geheele linie, niet meer halen. In 1901, toen de verkiezingen den anti revolutionairen vele zetels opleverden, meenden sommigen hunner, dat zoo iets als de staat Calvinia op komst was. Och arme, vier jaar later sloeg alles al weer Volkomen verdraagzaamheid over en weer, met respect voor eikaars religieuze en culcureele opvattingen, is en zal in ons land noodzakelijk blijven, en anders zal het ook niet gaan, zoolang wij onze tra dities trouw zijn. In de practijk valt het bij verstandig optreden tegenover elkaar ook wel mee. Welke hoogachting genoten niet de Rc msche staatslieden Loeff, de Regouts, Nolens er Rry> de Beeranbrouck? .Wij bepalen ons tot heengeganen. Anti-papisme zit zeker niet voor bij anti-revolutionairen, chr.-historischen en zeer vele anderen, ook uit vrijzinnige krin gen, die bij de Oss-historie een meening hadden, afwijkend van den Minister en de r.-k. pers. Integendeel, het deed zeer velen van hen ongemeen leed, omdat zij den allergrootsten prijs stellen op harte lijke samenwerking in het belang der volkseenheid, en van rijke ontplooiing der nationale goederen. Wat de Protestantsch- Christelijken betreft, durven wij nog iets verder te gaan. Afgescheiden van de vraag omtrent breede of smalle basis bij de samenstelling van een Ministerie, ver binden beginsel en practijk hen op aller lei gebied méér met de roomsch-katholie- ke medeburgers, dan met anderen. Men lette slechts op wat gegroeid is in het maatschappelijk leven, en ook rakende het openbaar terrein, als gemeenteraden bij voorbeeld. Er is geen enkele reden te veronderstellen, dat dit abrupt eindigen zou, zelfs bij het optreden van een ander soortig kabinet. Dit nu moest in het roomsch-katholieke kamp toch wel wat gezegd hebben. Men had daar niet bijna alles over één kam dienen te scheren. Had men het ruimere standpunt ingenomen, dan had men zich in het algemeen ook meer moeite getroost, om de bezwaren van de zijde der onbevooroordeelden te onderkennen. Helaas is dit niet voldoende geschied. Blad na blad zag in alles alléén anti papisme en bij deze. toch wel eenzijdige omschrijving, is de groote meerderheid onzer roomsch-katholieke burgers en vrien den gaan denken. Hiermede heeft men, naar het ons voorkomt, zichzelf toch wel wat verwond, en is de situatie er niet bepaald gemakkelijker op geworden. Ook heeft men hiermede trouwe vrienden on recht aangedaan. De paar uitzonderingen van ruimer denken willen wij hierbij niet over het hoofd zien. De verwarring wordt dus voor een deel geschapen door anti-papisten, die hun vuur stoken. Zij wordt uitgebuit door een deel der regeeringsoppositig, welke hoopt op verzwakking der kabinetspositie, wat geoorloofd is, als de oppositie inderdaad betere kansen meent te kunnen benutten, waarbij echter elk voor tfe hand liggend middel niet geoorloofd is. En haar wordt tot onzen spijt ook leven ingeblazen door de eenzijdigheid in een groot deel van het roomsch-katholieke kamp. Nu zal den Minister met zijn groot ver stand en zijn vrienden wij denken hierbij niet aan zijn departements-advi- seurs deze verwarring zeker niet zijn ontgaan. Dit geeft ons moed, dat ook hij naar wegen zal zoeken, om de positie op te helderen. En dat niet alleen om poli tieke redenen, doch ook om volkomen recht te doen wedervaren daar, waar dit, zij het te goeder trouw, eenigszins in de verdrukking is geraakt. Hierover dan nog iets in een slot- Thans weet men waar de „Phenix" ligt Duikboot kan niet worden geborgen ki de baai Cam-Rahn, aan de kust van Annam, is op het water een olievlek waar genomen, zoodat men thans aanneemt, dat de Fransche duikboot „Phenix" op die plaats is vergaan. De boot moet meer dan 100 M. onder water liggen. Op deae plaats -kruisen voortdurend twee kruisers en verscheiden andere marinevaartuigen. Iedere poging tot redding van de bemanning of tot lichting van de duikboot is echter onmogelijk, daar j zoo diep ligt. De commissie van onderzoek, onder lei ding staande van admiraal Decoux, heeft geen gemakkelijke taak. Men weet slechts, aldus Havas uit Parijs, dat de „Phenix'bij het duiken naar den bodem, gezonken is. Er zijn verschillende oorzaken, welke tot de ramp geleid kunnen hehben. Een lancecr- buis kan niet goed gesloten geweest zijn, dooh dan had men de tusschenschotten kun nen laten zakken. Averij kan de navigatie verhinderd hebben, doch er zijn dubbele stuurinrichtingen, waardoor men, in het algemeen gesproken, weer boven kan komen. In de baai zijn geen gevaarlijke rotsen of klippen waargenomen. In ieder geval schijnt wel vast te staan, dat de constructie van de duikboot slechts toeliet tot 100 M. te dalen. Het water moet door den geweldigen druk onmiddellijk zijn binnengedrongen, wat den doodsstrijd der bemanning verkort heeft Het P.T.T.-bedrijf stelt weer een nieuwe reeks geïllustreerde briefkaaren met zegel- opdiruk van 7V2 cent verkrijgbaar. De serie bestaat uit 24 briefkaarten, welke over de geheele keerzijde fotografische afl---eldingen van verschillende Nederlandsche casteden vertoonen. De omschrijving van de afbeel ding is in het Nederlandsch en in iiet Espe ranto op de adreszijde aangebracht JOL OMGESLAGEN OP DEN NIEUWE WATERWEG Een man en 'n jongen verdronken MAASSLUIS, 19 Juni. Gistermiddag om streeks drie uur is op den Nieuwe Water weg naby de boei rood 11, even beneden de haven van Maassluis, een jol, welke een zeil voer, omgeslagen en vrijwel onmiddel lijk gezonken. Ooggetuigen zagen, dat een man, die een kind in de armen droeg, uit het scheepje sprong, die naar zij vreesden, eveneens onmiddellijk in de diepte verdwenen is. De sleepboot „Argonaut" van Dirkzwagers scheepsagentuur te Maassluis, voer daarbij uit, doch kon op de plaats des onheils aan gekomen, niets van de menschen of van het scheepje meer bespeuren. De politie van Maassluis waarschuwde terstond de omliggende gemeenten langs den Waterweg. Gisteravond kon worden vastgesteld, dat de 46-jarige schipper S i k- k e s, liggende in de Heischehaven te Per- nis, gistermorgen omstreeks tien uur met den 11-jarigen A. de Laat, wiens ouders met hun schuit naast die van Sikkes lagen, een eindje met een bootje was gaan varen en tot nog toe niet was teruggekeerd. Ofschoon S. als een geoefend zeiler en een goed zwemmer bekend staat, moet gezien de beschrijving van het ongeluk door de oog getuigen, aangenomen worden, dat zij het zijn, die met het vaartuigje in de diepte zijn verdwenen en jammerlijk omgekomen. De oorzaak van het ongeluk valt moeilijk na te gaan. Volgens de ooggetuigen, die zich op den Achterdijk nabij Maassluis bevonden, stond het zeil vast en werd het vaartuig door een rukwind omgegooid. Wanneer het sdheepje gevonden mocht worden, zal waar schijnlijk geconstateerd kunnen worden of het zeil, dat de oorzaak van de ramp moet zijn, inderdaad vast stond. Bosch- en heidebranden NIJMEGEN, 19 Juni. De Nijmeegsdhe brandweer werd gisteren driemaal gealar meerd voor bosch- en grasbranden. Om half een en omstreeks half vijf moest de brandweer uitrukken om grasbranden te blusschen langs den spoorlijn Nijmegen— Kleef en Nijmegenden Bosch. Gelukkig nam de brand hier geen ernstig karakter Een zwaardere brand woedde gistermid dag in de Meerwijk tusschen den Groes- beekschen weg en Berg en Dal. Daar bleek het vuur uitgebroken te zijn in een dennebosch met tienjarig hoogstaand hout en veel hakhout. In een minimum van lijd stonden omstreeks vier H.A. bosch met hooge dennen in lichterlaaie. De bur gemeester van Groesbeck requireerde de Knaapje spelenderwijs te water geraakt en verdronken SCHIEDAM, 19 Juni. Zaterdagmiddag ia alhier in het water langs de Noord molenstraat de 3-jarige J. J. de Kievith op jammerlijke wijze verdronken. Het was omstreeks 5 uur, dat een jonge tje aan een vrouw, die voor het raam in één der woningen aan de Noordmolenstraat stond, toeriep, dat er iets in het water dreef. Deze vrouw, alsmede nog eenige omwonen den snelden onmiddellijk toe en het bleek, dat er een kind in het water lag. Spoedig slaagde men er in het knaapje op het droge te brengen. De juist passeerende agent van politie van Noortwijk, alsmede Dr. Groenewegen, die direct gewaarschuwd was, hebben een uur lang gepoogd de levensgeesten bij het ventje weder op te wekken, hetgeen echter niet meer mocht gelukken. Het lijkje is naar de ouderlijke woning, eveneens in de Noordmolenstraat, overgebracht. Als tragi sche bijzonderheid zij vermeld, dat onder de genen, die het eerst kwamen toeloopen ook de moeder van het ventje was, die tot de ont stellende ontdekking moest komen, dat het haar eigen kind betrof. Uit mededeel :ngen van omwonenden is ge bleken, dat het jongetje om vier uur nog in de nabijheid van het water is gezien Men vermoedt dat het spelenderwijs te water i6 geraakt. OUDE DAME AANGEREDEN EN GEDOOD EPE. 19 Juni. Gisteravond stak de 70-ja- rige mevrouw L. voor haar woning dc Hoofdstraat over. Zij bleef, toen zij den weg bijna over was, staan, om uit te kijken naar een uit de richting van Heerde komende auto en bemerkte daardoor niet dat uit te genovergestelde richting een motorfiets na derde. Zij word door dit voertuig gegrepen, waardoor de vrouw tegen den grond werd geslingerd. Ofschoon zij geen uitwendig letsel had bekomen, kon de spoedig gearriveerde geneesheer slechts den dood constateeren. Nijmeegsche brandweer welke met behulp van militairen en burgers na anderhalf uur hard werken den brand meester kon worden. Vier H.A. bosch en heide zijn een prooi der vlammen geworden. Heidebrand bij Otterloo OTTERLOO, 19 Juni. Zaterdag is, waar schijnlijk door onvoorzichtigheid, in de na bijheid van Otterloo brand ontstaan in een gireeel heide, grenzende aan het nationaal park uDe hooge Veluwe", toebehoorende aan den heer Jekel te Otterloo. Militairen uit de legerplaats Harskamp, onder commando van kapitein Sitzen en de boschbrandweer uit Ede en Hoenderloo slaag den erin, mede door de aanwezigheid van brandsingels. het vuur te blusschen, voor dat het de terreinen van het nationaal park had bereikt. Ongeveer één hectare ging verloren. Auto tegen een boom gereden Een doode, drie gewonden DEERSUM, 19 Juni. Vermoedelijk tenge volge van het springen van een der ban den is vanochtend omstreeks vier uur op den straatweg SneekLeeuwarden bij Deer- sura een personenauto tegen een boom gereden. In dezen wagen zaten vier per sonen: de heer K. Waterlander en zijn twee zoons, aannemers van water bouwkundige werken te Oudehaske en de heer Jager uit St Johannesga. Men was op weg naar Broek op Langendijk, waar zij een werk uitvoeren. De bestuurder, de heer Waterlander, was onmiddellijk dood. Zijn zoon, A. Water lander, werd 2eer ernstig gewond, terwijl vok de andere zoon en de heer Jager vrij ernstig gewond werden. Nadat ter plaatse de eerste geneeskun dige hulp verleend was, werd de heer A. Waterlander naar het SL Antonius-zieken- huis te Sneek vervoerd, waarheen ook het stoffelijk overschot overgebracht werd. De derde heer Waterlander werd naar het zii kenhuia te Leeuwarden en de heer Jager naar dat te Heerenveen vervoerd. De burgemeester en de politie der ge meente Rauwerderhem en de marechaussee uit Sneek waren spoedig ter plaatse om een onderzoek in te stellen. De auto i? ernstig beschadigd. PRINSELIJK PAAR TER KERKE SOEST. 19 Juni. Het Prinselijk Paar hoeft Zondagochtend in de Hervormde Kerk le Soest de godsdienstoefening onder leiding van den emeritus-predikant Ds. J. Lam- inerts van Buuren bijgewoond. ALMELO, 19 Juni. Gistermiddag is de 18-jarige wielrijder G. W e s s e 1 s, uit Vriezen veen, bij de brug over het TwenteRijnkanaal, tusschen Almelo en Bornehroek, doodelijk verongelukt. De jongen fietste, in plaats van ondo^ langs de bur, den berm van den weg af. Hij kwam met een hevigen slag tegen een telefoonpaal terecht en liep ernstige inwen dige kneuzingen op. tengevolge waarvan hij na eenige oogenblikken overleed. OVER DEN KOP GESLAGEN SLIEDRECHT, 19 Juni. Gisteravond om streeks 9 uur is de 21-jarige heer Enke- laan uit Hilversum, die per motor met zeer groote snelheid de gevaarlijk.© bocht bij do Wiel passeerde, uit deze bocht geraakt en enkele malen over den kop geslagen. De heer Enkelaan werd in zorgwekkend en toe stand opgenomen en met den ziekenauto naar het ziekenhuis alhier veivoerd. De heer E. heeft een zware hersenschudding en enkele hoofdwonden opgeloopcn. Zijn toestand is niet direct levensgevaarlijk. Ondanks visum werden ze in Cuba geweigerd Thans voorloopig onder gebracht in Europeesche landen De „St. Louis" te Antwerpen aangekomen Het is wel een droevig verhaal, dat van de St. Louis. Negenhonderd Duitsche Joden, die na oneindig veel moeite en met hooge kosten een visum voor Cuba hadden gekregen, scheepten zich op 13 Mei j.l. in. om zich op weg te begeven naar een nieuw vaderland, waar zij een nieuw, en naar zij hoopten, rustig bestaan zouden beginnen. Ze kwamen op de reede van Havanna en werden geweigerd. Wat men ook probeerde, er kwam geen toestemming tot ontschepen en tenslotte werd het besluit genomen, deze streken maar weer te verlaten. Toen zijn deze menschen aan het zwerven gegaan over den wijden Oceaan, vaak aan de wan- Hct hulpcomité voor de vluchtelin gen begeeft zich aan boord van de ..St. Louis". hoop ten prooi, weken lang in onzeker heid verkeerend, of men hen tenslotte ergens toe zou laten of dat zij weer naar Duitschland terug zouden moeten. Eindelijk is er een voorloopige oplos sing gevonden. Dank zij de bemoeienissen van het Amerikaansche Vluchtelingen comité behoeven de vluchtelingen niet naar Duitschland terug. Op kosten van dit comité worden zij voorloopig onder gebracht in België, Frankrijk, Engeland en Nederland. Nóg verkeeren zij dus in onzekerheid en dat tempert de vreugde over het feit. dat zij niet naar Duitschland terug hoeven. Te Antwerpen Zaterdagmorgen is de „St Louis"' 't vluch- telirtgenschip, via Vlissingen naar Ant werpen opgestoomd, waar het in den mid dag aankwam. Op de kade waren bijzon dere maatregelen getroffen en een'sterk-» politiemacht was aanwezig. De 250 vluchtelingen, die toestemming ge kregen hebben in België te verblijven, zijn omstreeks vijf uur met een specialen trein naar Brussel vertrokken. Te Bath, aan de Nederl -Belgische grens, zijn de Nederlandsche autoriteiten aan boord van de „Saint Louis" gekomen, om de papieren van de 179 vluchtelingen, die in Nederland onderdak zullen vinden, te onderzoeken. Deze vluchtelingen zijn aan boord van de „Saint Louis" gebleven, om Zondag aan boord van de „Jan van Arkel" door de binnenwateren naar Rotterdam te worden gebracht. De 250 vluchtelingen, die naar Engeland zouden gaan en de 250 anderen, die in Frankrijk onderdak zouden '/inden, ziin gis teren met het Duitsche schip „Khakotiss" naar hun bestemming gebracht Bij de aankomst van de „Saint Louis" waren talrijke vertegenwoordigers van lief dadige instellingen aanwezig, o.a. de ver tegenwoordiger van het Amerikaansche Comité tot hulp aan Joodsche vluchtelin gen, Morris C. Tropper Deze las een tele gram voor, dat de vluchtelingen voor de aankomst hadden verzonden. Het luidde als volgt: De 907 (passagiers van de St Louis, dia gedurende de laatste 13 dagen tusschen hoop en wanhoop hebben geleefd, ontvingen heden uw bevrijdende boodschap van 13 Juni, meldende, dat een definitieve regeling tenslotte is bereikt voor alle passagiers. Onze dankbaarheid is even onmetelijk als de oceaan, waarop wij thans sedert 13 Mei rondvaren, in den beginne vol hoop op een goede toekomst, doch later in de dienste wanhoop. Aanvaard, mijnheer de Voorzitter, voor uzelf en voor het A. J. J. D. C. en last not least voor de regeeringen van België. Neder land. Frankrijk en Engeland den diepsten, eouwigdurenden dank van de mannen, vrou- wen en kinderen, die eenzelfde noodlot ver- eenigde aan boord van de St Louis. Het comité van passagiers, wc. JOSEPH De aankomst te Rotterdam Zondagavond om lialf acht is het voor Ne derland bestemde contingent vluchtelingen in het quarantaine-station Heyplaat onder Rotterdam, aangekomen. Het is de „Jan van Arkel", die deze 179 mensohen uit de Antwerpsche haven langs de Nederlandsche binnenwateren naar het zeer afgelegen quarantaine-station heeft gebracht. Contact met de buitenwereld is voor hen, althans dezen avond van aan komst, nog niet toegestaan, met uitzonde ring dan van enkele personen, die hen hier hadden te verwijzen naar hun logies in het quarantainestation. Op het terrein wordt buiten hen nie mand toegelaten. De rijksveldwachters, dio het streng afgezette terrein bewaken bij de toegangspoort aan de zijde van de „quaran tainestraat" een onooglijk en kronke lig landweggetje laten geen enkelen belangstellende toe en zij beschikken over eenige politiehonden om dengene, die zou trachten clandestien op het gebied te ko men, onmiddellijk op te sporen en tot do orde te roepen. Eenige tientallen vluchtelingen van een orige groep wandelen tusschen oe gebou wen van het ouarantainestation heen en weer. in afwachting van de komst van hun lotgenootcn. Na de aankomst van de „Tan van Arkel" zijn er nu ruim 200 'Tuchtelingen in dit noodverblijf. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Ned. Chr. Reisvereeniging heeft het vacantie-oord „Zonneweelde" te Noordwijkerhout geopend. Prof. Goudriaan heeft te Vlissingen ge sproken over „De economie van het Ne derlandsche vervoerapparaat. Een aantal Joodsche vluchtelingen van de „St. Louis" is te Rotterdam aangeko men en wordt in quarantaine gehouden. Italiaansch vlootbezoek aan de Spaan- sche wateren. Fransch schip stoot lek tegen een ijsberg. Een Fransch- Engelsche militaire con ferentie te Singapore. REGENBUIEN Weerverwachting voor het geheele land: wisselende bewolking, enkele re genbuien. Weinig verandering in tempe ratuur. Zwakke tot matige wind uit wes telijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 15.0 C. FIETSERS LICHT OP 20 Juni. Van 's av. 9,53 u. tot 's morg. 4,39 u To«m In 1896 6» MnK owto de w GRONINGEN Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -O. La sc h transform a toren HUURBELASTING Wij belasten ons met het zeer vakkundig administreeren van onroerende goederen. Wij verstaan hieronder alle daartoe noodigo werkzaamheden, zooals: hnorincasso, betaling grond- en straat belasting, waterleiding, contröle verze keringspolissen, regeling hypotheken, aangifte belasting, enz., enz. De meeste onderhoudswerken verrichten wij in eigen beheer. Ons uitvoerig tarief zenden wij U zonder verplichting gaarne toe. N.V. „ZOMERHOF" Bijkant. Rotterdam-W MILITAIR TEHUIS TE DEURNE GEOPEND Met financieelen steun van de stichting „Nederlands Volkskracht" is te Deurne een militair tehuis ingericht, dat Vrijdag avond j.l. met eenige feestelijkheid ge opend is. Intusschen is het voor de voortzetting van dit werk gewenscht, dat er nog heel wat geld binnenkomt. Men kan. zijn bijdrage storten zoowel rechtstreeks aan Ds. T. G. Meestee te Deurne (postgiro 74950) of op de post rekening van de stichting Nederlands Volks- racht 348000 te Amstelveen. KONINGINNEHARING AANGEVOERD VLAARDINGEN, 19 Juni. Heden kwam te Vlaardingen haring van de stoomlogger VLv 97, schipper A. Poot van de reederij Dog ger Mij. N.V., directeur de heer I. Hoogen- dijk, aan de markt. Doze haring werd aangevoerd door de jager VL 216, schipper A. Visser. De rijkskeurmeesters achtten thans dc kwaliteit vean dien aard. om volgens tra ditie, H. M. de Koningin een eerste proeve van dit bij uitstek nationaal product te doen aanbieden. Een vertegenwoordiger van de reederij, schipper en opperkeurmeester, hebbon he denmiddag het puikje van deze nieuwo Hollandsche haring in do bekende oranje geschilderde vaatjes aan Hare Majesteit geoffreerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1