Jliruiur feiiattje(üourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De zaak Oss zal op haar eind loopen Engeland waarschuwt Japan nieuwe Een duikboot ramp Fransche onderzeëer verdwenen nabij Saigon Zeevaart-Mactiinistensctiool „Willem Barentsz" atjonmmentsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post Z35 portokosten 0.18 Per week - Voor het Buitenland bij wekelijftscfte zending4 59 Bij dagelijksche zending. f 5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met 7r- 7"- - Bureau: Breestraat >123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 ZATERDAG 17 JUNI 1939 20e Jaargang atfoerttntiEpriijen: Van 1 tot 5 regels f hl7'/» Elke regel meer 022'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels Z30 Elke regel meer 0.45 Voor hef bevragen aan *t bureau wordt berekend0.10 No. 6728 1 Zeer waarschijnlijk zal de zaak-Oss nu spoedig haar eind bereikt hebben. De Commissie, welke de Tweede Kamer aan wees, om de nota van Minister Goseling nader te bezien, heeft haar rapport inge diend. Binnen enkele dagen zal de Tweede Kamer hierover moeten handelen, en hoe ook het eind dier besprekingen zal zijn, over de finesses van wat in en om de marechausseekazerne te Oss is gebeurd, zal wel geen nieuw licht meer vallen, en veel nieuwe lectuur over dit gebeuren zal wel niet meer toegevoegd worden aan den stapel, welke reeds is verschenen. Én dat is maar goed ook. In deze tijden yan internationale spanning is het langza merhand genoeg geweest. Wij gelooven nog steeds, dat het mogelijk was geweest binnen enkele weken de geheele historie te doen afloopen, terwijl het nu vlak vóór het eind, welk dan ook, nog steeds moeilijk is, een min of meer bevredigend slot te vinden. En toch meenen wij, dat zulks kan geschieden. De zaak, waar het om gaat, zij nog eens simpel uiteengezet. In Oss was een mare chaussee-brigade gestationeerd, welke in deze ietwat moeilijke plaats nuttig werk had verricht. Zij was deswege door de hooge autoriteiten geroemd. Voor politie mannen, die door goed en kwaad gerucht hun taak hebben te vervullen, wil dit iets zeggen. Toen kwam eensklaps de tijding, dat deze brigade aan geen opsporings- arbeid meer mocht deelnemen, waarop overplaatsing van de geheele groep volgde. Op zichzelf kan op den verdienden lof in het leven vaak blaam volgen. De lof kan zelfs maken, dat de beenen bezwijken onder deze weelde. Indien het bij politie mannen zoo gaat, zal de rechtszekerheid der burgerij in gevaar worden gebracht. De vrees, dat dit laatste reeds het geval was in Oss, deed den Minister, voorgelicht door zijn adviseurs, blijkbaar zijn besluit nemen. Had nu de Ossche brigade zich neergelegd bij dit besluit, dan was het ge ëindigd met een méér voorkomend stukje tragiek, waardoor veler levensgang is ver stoord geworden. De marechaussee oor deelde echter onbillijk behandeld te zijn, en kwam nu op haar beurt op voor haar rechtszekerheid. Ook dit is in een land, als het onze, van belang, dat de rechtszeker heid der burgerij beschermd moet worden, doch dat de ambtenaren, welke de Over heid in deze taak terzijde staan, hetzelfde voorrecht deelachtig zijn. De zaak der marechaussee is daarna voor het ambtenarengerecht behandeld, en hier viel de uitspraak, dat de Minister juri disch en formeel het recht had de daad te stellen, gelijk hij gedaan had. Echter over de vraag, of er met wijs beleid door den Minister was opgetreden, had dit gerecht niet te oordeelen. Nu is een be leidsvraag niet iets, waarmede de rechter, althans de officieele rechter, zich in zijn uitspraak veel heeft in te laten. Ofschoon op dat gebied ook wel een gezonde groei valt op te merken. Zeer vaak beproeft de rechter geschillen op te lossen zonder dat het tot een uitspraak in het publiek komt. Dan speelt de beleidskwestie tegenover partijen wel een groote rol. Het ambtena rengerecht kon in dezen niets doen, -los van de vraag of het hier iets voor gevoeld zou hebben omdat het verbod opspo- ringsarbeid te mogen verrichten, en de overplaatsing uit Oss, voldongen feiten waren. Na de uitspraak van het ambtenaren gerecht bleef een onbehagelijke sfeer han gen. En toen kwam de zaak voor de tweede maal terug in de Tweede Kamer, en daar kwam de beleidsvraag natuurlijk aan de orde. Het regeeringsbeleid moet nu eenmaal permanent beoordeeld worden door de volksvertegenwoordiging. Gaat de volksvertegenwoordiging in haar meerder heid niet mee met dit beleid, dan is samen werking moeilijk geworden, soms zelfs on mogelijk, Met het beleid van den enkelen Minister staat het niet anders. Wisseling van stukken met Minister Goseling had de Kamer in haar meerder heid niet volkomen tevreden gesteld, of schoon er wel begrip aanwezig was voor de niet gemakkelijke positie van het depar tementshoofd in dezen, en daarom werd besloten een Commissie te benoemen, welke de laatste nota van den Minister nacier zou bezien. Hieruit werd het rapport geboren, hetwelk binnen enkele dagen in openbaar debat zal worden gebracht. Dit rapport is voor den Minister niet overmatig gunstig. Geoordeeld wordt, dat de door den Minister ten opzichte van de brigade op 1 April 1938 genomen beslis sing, al wordt de brigade zeker niet van fouten vrijgepleit, niet noodzakelijk was. Aan de goede trouw van den Minister wordt echter niet getwijfeld. Met deze laatste uitspraak willen wij niet den spot drijven, gelijk helaas enkele roomsch-ka- tholieke bladen doen, en ook eenige wat formalistisch aangelegde schrijvers. Wan neer de bibliothecaris van de Nij- ïneegsche Hoogesthool, dr. Cornelissen, na eerst gewezen te hebben op de scherpe critiek in het rapport, ten opzichte van dit praedicaat van goe de trouw zegt, dat dit gelijkt op den troost, welken men iemand, die hopeloos heeft misdaan, met een klap op den schou der medegeeft, dan constateeren wij hier een gebrek aan goeddoordachte mensche- lijke wijsheid. Een gebrek, waardoor het mogelijk is. eiken weg om elkaar te vinden bij voorbaat te versperren. Dat is in het leven niet de goede methode, om uit moei lijkheden te komen, waarbij partijen vier kant tegenover elkaar staan. En waar over? Bij slot van rekenjng over een zaak, die, zeker, belangrijk is. maar toch wat importantie betreft, wegvalt bij de groote wereldvragen van het heden. De uitspraak der Commissie, dat aan de goede trouw van den Minister niet ge twijfeld wordt, kan de brug doen bouwen, om uit de moeilijkheid te komen. Maar dan komt het weer op beleid aan. over en weer. Immers, wanneer de Commissie had verklaard, dat naar haar meening het aan blijven van den Minister de verzekering der rechtsgoederen van het Nederlandsche volk in den weg stond, dus ook de rechts goederen van politie-ambtenaren als ma- réchaussées dan was er een klove aange wezen, waarover geen enkele brug kon worden gelegd. Zoo is het gelukkig niet. De felle wijze, waarop hier en daar van roomsch-katholieke zijde de Commissie wordt beschuldigd, zich te hebben bemoeid met zaken, welke buiten haar opdracht la gen, demonstreert helaas duidelijk, dat een vooropgezette meening velen in haar ban heeft geslagen. De Commissie had de opdracht de ministerieele nota te onder zoeken, en een rapport in te dienen. Zij heeft dat gedaan in gematigde bewoordin gen, sterk afwijkend van die harer critici; van {Jeen vooropgezette meening heeft zij blijk gegeven, gelijk bij deze critici wel het geval was. Misschien is zij hier en daar wat te ver gegaan, bijvoorbeeld bij het op vragen van stukken omtrent personen, die van strafvervolging zijn vrijgesteld, doch over hét algemeen heeft zij een helder licht op de zaak geworpen. Op het beleid van den Minister, hetwelk een zaak is, die de volksvertegenwoordiging wel ter harte moet gaan, heeft zij voldoende licht gewor. pen. Dit was ook noodzakelijk om tot een eind te komen, met, naar wij hopen, een oplossing, waarmede genoegen kan wor den genomen door allen, die er geen vooropgezette meening op na houden. Met dezulken is trouwens altijd moeilijk samen te werken. Het menschenmateriaal wordt op de door hen toegepaste wijze niet het best benut. Met mond en in ge schrift verheffen zij soms ten hemel, wien zij daarvoor in aanmerking meenen te moe ten laten komen, en in den grond der zaak verleenen zij toch niet de goede hulp. Wij hebben hier nog iets over te zeggen. De Rijksmiddelen in Mei De ontvangsten waren 36.5 millioen (v.j. f 41.4 millioen) Successierechten oorzaak van de daling Bevredigende indruk over vijf maanden In de maand Mei hebben de Rijksmid delen in totaal opgebracht f 36.538.534, (v. j. f 41.403.504), zoodat er, voor '.vat de zgn. „overige Middelen" betreft, een daling is ingetreden va-n bijna f 5 mil lioen. Deze is vrijwel uitsluitend te wijten aan de opbrengst der successie rechten, die vorig jaar in Mei met f 8,4 millioen uitzonderlijk hoog was en nu is teruggevallen op f 3,8 millioen. Ook de omzetbelasting is in Mei. vergeleken bij vorig jaar, teruggeloopen n!. van f 7,4 millioen tot f 5,6 millioen, doch deze daling wordt weer goedgemaakt door een stijging der invoerrechten, welke f 10,2 millioen opleverden tegen vorig jaar f 8,2 millioen. Over de eerste vijf maanden van 1939 was de totaal-opbrengst der zgn. „overige Mid delen" f 185.085.371, tegenover f 177.946.215 in de overeenkomstige periode. Geraamd was voor deze periode van 1939 f IS 4,05 mil lioen, zoodat het voordeelig verschil slechts f 1 millioen bedraagt. Over bet algemeen wijken de cijfers voor Mei, behoudens de hierboven vermelde ver schillen, weinig af van die van het vorig jaar. Interessanter is het daarom enkele cijfers over de periode van 5 maanden van 1939 met vorig jaar te vergelijken. Dan blijkt, dat de dividend- en tantïèmebc- lasting f 6,1 millioen heeft opgebracht (v. j. f 6.0S millioen) en de invoerrech ten f 46,7 millioen (v. j. f 38,3 millioen). Het Statistiekrecht is onveranderd gebleven op een bedrag van ca. f 1 millioen. Van de accijnzen gaf het zout f 803.775 (v. j. f 1.050.739), het geslacht f 2.998.897 (3.118.337), de wijn f 747.113 (643.981), het gedistilleerd f 11,6 millioen 11,2 mil lioen), het hier f 3,4 millioen (3,03 mil lioen), de suiker f 22,8 millioen (22,3 millioen) en de tabak f 15 millioen (la. milli'ofn). 1 Övër dé "geheele Tinie werd de raming voor 5 maanden gehaald. De schillen zijn althans miniem. De omzetbelasting heeft tot dusver in 1939 f 35,8 millioen opgebracht, tegen vorig jaar f 31,08 millioen en een raming van f 34,1 millioen. De couponbelas ting leverde f 2,2 millioen (iv. j. f 2.4 mil lioen). De zegelrechten gaven f 9.3( millioen (v. j. f 9,93 millioen) en de re gistratierechten f 6,7 millioen (v. j. f 13 millioen). De successierechten vormen tot dusver den grooten tegenvaller. De daling over Mei bleef niet zonder invloed. De ont vangsten sinds 1 Januari waren hier f 18,7 millioen (v. j. f 24,6 millioen), terwijl ook bi] de raming een achterstand van f J.3 mil lioen is ingetreden. Te hopen valt slechts dat het nadeelig verschil in de komende maanden wordt ingehaald, wat bij de gril lige ontvangsten der successierechten lang niet uitgesloten moet worden geacht. De loodsgelden brachten f 355.234 in 's Rijks schatkist (v. j. f 171.560). zoodat ook hier een flinke stijging is ingetreden. Wat de directe belastingen be treft, was op ultimo Mei van het dienstjaar 1939 het bedrag der kohieren in totaal <\LG. FRIESCHE LEVENSVERZ/MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN f 52.651.315, tegenover f 47.259.701 op ultimo Mei 1938. De grondbelasting leverde f 8,9 millioen, de inkomstenbelasting f 31,4 mil lioen, de vermogensbelastingf f 7,2 millioen. de vededigingsbelasting I f 3,7 millioen en de belasting van de doode hand f 1,3 mil lioen op. De inkomstenbelasting bracht f 6.4S0.745 meer op dan vorig jaar,, de grond belasting f 927.797 minder en de verdedi gingsbelasting f 197.215 minder. De overige verschillen zijn gering. De zeventigste verjaardag van dr Golijn Geen ontvangst 's-GRAVENHAGE, 17 Juni. Zooals hedenavond per advertentie in ons blad wordt medegedeeld, zullen Dr Colyn en mevrouw Colyn verhinderd zijn op 22 Juni a.s. te ontvangen. De handel in teeltvergunningen Gaat de Sierteeltcentrale ingrijpen? Men schijft ons: Sinds ter regeling van de bloembollen cultuur besloten werd tot de invoering van teeltvergunningen over te gaan, is een uit gebreide handel ontstaan in deze vergun ningen, evepals dit trouwens geschiedt voor die ten dienste van de teelt van tuinbouw- gewassen. Uiteraard wordt deze nieuwe handel ir vakkringen minder gewensdht geacht, ook omdat hierdoor bepaalde bevoorrechtingen in het leven geroepen kunnen worden. Naar we thans vernemen, overweegt de Nederlandsche Sierteeltcentrale binnenkort den genoemden handel niet meer mogelijk te maken door den verkoop van de vrije teeltvergunningen alleen te doen geschieden via de genoemde oentrale. Er zullen dan vaste prijzen worden ge steld, waarvoor verhandeling mogelijk is. Een definitieve regeling is hiervoor nog niet vastgesteld, doch het zou in de bedoe ling liggen om nog voor het aanstaande teeltseizoen de regeling in werking te doen treden. Voor het kweekersvak zullen deze maat regelen van veel beteekenis kunnen zyn. HERBENOEMINGEN BURGEMEESTERS Bij K. B. van 15 Juni 1939 zijn opnieuw benoemd tot burgemeester: van de gemeen te Dodewaard: J. A. den Hartog; van de gemeente Maassluis: Mr. P. A. Schwarti van de gemeenten Beets en Oudendijk: D Stam, en van de gemeente Wognum, J. Commandeur, secretaris dier gemeen- ONDERSCHEIDINGEN ridder ln de orde 1 Het Tientsin-vraagstuk wordt steeds ernstiger Britsche concessie krijgt gebrek aan levensmiddelen In een gistermiddag te Tokio gehouden conferentie, welke door den minister president en de ministers van buitenland- sohe zaken, oorlog, marine en financiën werd bijgewoond, is, naar het agentschap Domei meent te weten, de politiek der. Japansche regeering vastgesteld, welke ervan uitgaat, dat de kwestie-Tientsin niet slechts het vraagstuk van de buiten- landsche concessies te Tientsin betreft, doch dat het hierbij ook gaat om de prin- cipieele politiek ten aanzien van de bui- tenlandsche concessies te Shanghai, Amoy en in andere deelen van China. In een officieele Britsche verklaring, gisteren te Londen gepubliceerd, wordt gezegd, dat indien de nieuwe vragen, die men in officieele Japansche kringen in Noord-China heeft laten doorschemeren, werkelijk gesteld zullen worden, een bui tengewoon ernstige toestand zal ontstaan. De Britsche regeering zal dan moeten overwegen, welke stappen onmiddellijk genomen moeten worden tot bescherming van de Britsche belanqen in China. De ministerraad te Londen zal uiterlijk Maandag tegenmaatregelen bepalen. De Britsche consul-generaal te Tientsin heeft gisteren bij den Japansohen consul aldaar telefonisch geprotesteerd togen de strenge controle op voetgangers en voertui gen en tegen het Japansche verbod tot ver voer van voedingsmiddelen naar de Britsche concessie. Naar verluidt heeft de Japansche consul tegengesproken, dat een dergelijk verbod be staat, terwijl hij het eerste deel van het protest afwees met de verklaring, dat Japan geen Britsche inmenging kan dulden in zijn maatregelen tot handhaiving van de orde te Tientsin. Gisteren hebben de Engelsche soldaten geen stelling betrokken bij de renbaan, waar een Japansche wachtpost is. Wel worden af zettingen bewaakt door troepen en politie. Anders is het bij de Fransche concessie, waar met de Japanners wordt samengewerkt hij de regeling van het verkeer over de in ternationale brpg. Op advies van de Japansche militaire autoriteiten heeft men afgezien van den op tocht. die reservisten en andere Japanners vandaag hadden willen houden in de Brit sche concessie te Tientsin, om een bezoek te brengen aan de graven der bij den Bokser opstand gesneuvelde Japanners. De Amerikaansche consul heeft bij de Ja pansche autoriteiten geprotesteerd tegen het feit, dat een Japansche schildwacht bij de grens van de Britsche nederzetting een Amerikaanschen burger heeft gefouilleerd. Het Japansche consulaat heeft verklaard, dat hier sprake was van een vergissing en zijn verontschuldigingen aangeboden. Nog geen Amerikaansch protest Het Amerikaansche staatsdepartement volgt de Tientsin-kwestie met de grootste aandacht en tracht gewaar te worden, of men ditmaal staat tegenover een onherroe pelijk besluit van Japan, China te sluiten voor de onderteekenaars van het negen-mo- gendheden-verdrag. Tot dusver heeft het staatsdepartement nog geen berichten ont vangen, die officieele protesten of stappen te Tokio noodig maakten. Ook wrijving te Pei Tai Ho De Japansche autoriteiten hebben voorge schreven. dat alle vreemdelingen te Pei Tai Ho, een badplaats in Noord-China, geteld moeten worden. Het betreft hier vluchtelin gen, meest vrouwen en kinderen uit de con cessie te Tientsin. Volgens niet-bevestigde berichten zouden de Japanners zekere maatregelen tegen de Engelschen te Pei Tai Ho willen nemei De Britten zouden overwegen, een torpedo- boot jager naar de streek te zenden. Levensmiddelen worden schaarsch Tengevolge van de Japansche blokkade der Britsche concessie te Tientsin, wordt de voedselvoorziening daar steeds moeilijker. Aangezien de Britsche koopvaardijschepen geen nieuwe levensmiddelen kunnen voeren, hebben de Engelsche autoriteiten te Tientsin den Britschen vlootcommandant verzocht, oorlogsschepen uit Tsjing Wang Tao en Wei Hai Wei opdracht te geven le vensmiddelen naar de concessie in Tientsin te vervoeren. Tegelijkertijd wordt bekend, dat in de con cessie 1000 soldaten en vrijwilligers gereed gehouden worden, voor het geval het tot een' botsing met de Japansche militairen aldaar zou komen. Het aantal manschappen is even wel te gering, orn met succes tegenstand te kunnen bieden. Inmiddels zijn ook de Fransche wacht posten aan de grens van de Fransche con cessie versterkt. De Fransche autoriteiten hebben bovendien verboden, van de conces sie uit foto's te maken van de Japansche wachten. Bijzondere aandacht trekt op het oogenblik de houding van de Duitschors in het Verre Oosten. Aanvankelijk wordt gemeld, dat de Duitsche handelaren te Tientsin besloten hadden geen zaken meer te doen met de buitenlandsche firma's in de Britsche en Fransche concessies: de Duitsche Kamer van K "ophandel ontkent evenwel, dat een dei gelijk besluit genomen werd. Havas meldt nog uit Tientsin, dat de Ja panners aldaar een kabelballon hebben opge laten, waaraan een vlag is bevestigd, waarop in Chineesche karakters een oproep tot de Chinoesche bevolking staat, waarin deze I wordt aangespoord de Britsche autoriteiten I ertoe te brengen haar houding te wijzigen. Er zijn 71 opvarenden aan boord De nieuwe Zondagsschoolrooster van Uitg. bur. en Kerkbh. Johs Vlaanderen Oldenzeel, le O.p.str. 212, A'dam-O., is tóch practischer. Reel. De Fransche duikboot „Phenix", die deel uitmaakte van het Middellandsche Zee-eskader, en m November j.l. naar de kust van Indo-China is vertrokken, om bij de marine-strijdkrachten aldaar te worden ingedeeld, wordt op de reede van Sargon vermist. Na een langdurigen duik m den och tend van 15 Juni, bij de ter hoogte van de baai van Cam Ranh gehouden oefenin gen, is de duikboot niet weder verschenen. De vlootstrijdkrachten in het Verre Oosten alsmede in Indo-China gedeta cheerde marmevaartuigen hebben onmid dellijk een onderzoek ingesteld, dat nog voortduurt en waaraan watervliegtuigen van de kolonie deelnemen. Direct nadat het gewaarschuwd was, heeft het ministerie van marine den toe stand ter kennis gebracht aan de familie leden der bemanning. De bemanning van de „Phenix" be staat volgens de latere opgave urt 71 of ficieren en minderen. De „Phenix", die in 1930 te water werd gelaten, sitond onder bevel van kapitein Co u- chacourt. Zij mat 1379 ton en was 92 M. lang. Zij behoort tot de technisch succes rijkste d-uikboottypen der Fransche marine, het zgn. Roque/bert-type. Haar bewapening bestond uit een kanon van 100 m.M., een kanon van 37 m.M., een machinegeweer en elf torpedo-lanceer-buizen. De „Phenix" moest zich van een punt aan de Inrto-Chineesohe kust, gelegen op onge veer 300 K.M. ter. Noorden van Saigon, in de baai van Cam Ranh, naar eon ander punt aan de kust begeven. Het vaartuig moest laat in den ochtend aan het eindpunt van den tocht aankomen. Toen de commandant va^ Franschp vlootstrijdkrachten in hot Verre Oosten, de „Phenix" niet omstreeks het "e"wachte tiirt- stip boven water zag komen, alarmeerde hi] terstond alle schepen en watervliegtuigen van de Indo-Chineesche vlootbasis. Nadat eenigen tiid gezocht was, meest men wel tot de conclusie komen, dat de „Phenix" bij het duiken door tot nu toe onbekende oorzaak uit haar evenwicht heeft moeten ge raken en op den zeebodem is gestooten. De plaats van het ongeluk moet niet ver liggen van het nog in aanbouw zijnde Fran sche marine-steunpunt Cam Rahn, aan een naluurlijke bocht aan de Oostkust van Indo- China. ongeveer 350 K.M. ten Noord-Oosten van Saigon. De zee is daar meer dan 100 M. Indien de onderzeeër op deze groote diepte op den zeebodem ligt, is het schip -\ar- schijnlijk reeds door den geweldigen druk der watermassa's in elkaar gedrukt en ge broken De vrees voor het leven van de opvarenden is thans na 30 uur vergeefsche nasporingen dan ook bijzonder groot Bovendien is de onderzeeër niet voorzien van reddingsapparaten, zoodat de opvaren den slechts gered zouden kunnen worden door berging van het geheele vaartuig. De „Phenix" heeft wel boeien aan boord, maar men heeft óf geen gelegenheid gehad deze omhoog te laten óf zij ziin bij de op sporingen tot dusver niet ontdekt. Een aanvankelijk onderzoek met behulD van watervliegtnieenheeft omtrent de nlaats, waar de „Plhenix" zidh op den zeebodem be vindt nog niets aan het licht gebracht. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De Tweede Kamer heeft gister de ïri-i terpellatie-Wijnkoop over het aftreden van Minister de Wilde behandeld. Voor het ambtenarengerecht is behan deld het ontslag van Jhr von Bönning- hausen als burgemeester van Ootmarsum. De opbrengst der Rijksmiddelen over de maand Mei. De toestand te Tientsin zeer gespannen. De moeilijkheden tusschen Engeland en Rusland. De Fransche duikboot „Phenix" bij Saigon verongelukt. IETS WARMER Weerverwachting voor het geheele land: iets warmer, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, zwakke tot matige westelijke tot zuidelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 761.5. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.2 C. 18 Juni. Zon op 4,39 uur, onder 9,23 uur IS Juni. Maan op vm. 4,53 u. ond. nm. 9,52 19 Juni. Zon op 4.39 uur onder 9,23 uur 19 Juni. Maan op vm. 7,00, ond. nm. 10.34 u FIETSERS LICHT OP 18 Juni. Van 's av. 9,53 u. tot 's morg. 4,09 u 19 Juni. Van 's av. 9,53 u. tot 's morg. 4.09 u Doodelijk ongeluk te Vlaardingen VLAARDINGEN, 17 Juni. Hedenmorgen omstreeks half 10 had op den Binnensingel alhier een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij de 27-jarige wiel rijdster, mei. Mi- chelsen .geb. van Emben, wonende le Maas boschstraat 6, het slachtoffer is geworden. Toen zij op den hoek Binnensingel2e Van Lcyden Gaelstraat kwam aangereden kwam op hetzelfde moment een met beton- palen geladen vrachtauto van de N.V. Be ton Industrie v.h. Alb. van Bodegom uit Spijkenisse, bestuurd door A. B. aldaar aan rijden. Mej. M. reed tegen de vrachtauto aan kwam te vallen, en kreeg daardoor het achterwiel van de zwaar beladen auto over het lichaam Zij was onmiddellijk dood. Volgens mededeelingen treft den chauffeur geen schuld. DE GASVERGIFTIGING TE ZAANDAM ZAANDAM, 17 Juni. Omtrent het ge^al van gasvergiftiging in de Jan Sybrandsteeg alhier, waarbij het echtpaar van Zanen in bewusteloozen toestand op bed gevon len werd, vernemen wij, dat na de vrouw gis teravond ook de man in het gemeente-zie kenhuis is overleden. Terschelling Internaat Opleiding van gezagvoerders, stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen ter koopvaardij. De aanmelding voor de volgende cursussen is opengesteld tot 1 JULI a.s. a. Tweejarige cursus voor stuurmansleer lingen (getuigschrift A.S.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Mulo-diploma A (met Wiskunde); b. het bewijs, bevorderd te zijn tot de Se klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. b.-Tweejarige cursus voor machinistleer lingen (getuigschrift A.M.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Eindgetuigschrift eener Ambachts school, óf b. Mulo-diploma A (met Wiskunde) óf c. het bewijs bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. te vragen HUURBELASTING Wij belasten ons met het zeer vakkundig adn.inistreercn van onroerende goederen. Wij verstaan hieronder alle daartoe noodigo werkzaamheden, zooals: huurincasso, betaling grond- en straat- belasting, waterleiding, contr&le verze keringspolissen, regeling hypotheken, aangifte belasting, enz., enz. De meeste onderhoudswerken verrichten wij in eigen beheer. Ons uitvoerig tarief zenden wij U zonder verplichting gaarne toe. N.V. „ZOMERHOF" Bijkant. Rotterdam-W Wijnhandel André Kerslens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen FlOTÉt TCL3I660 CAFÉ V7rC OUKS-TUÏfOON STOOOMTKO WARM OAK SN KOUD WATSR CO ALLS KAMERS KAfltRS MFT 0WTBUT-f3-MtT BADKAMER -!'■» (Reet fijn I die ken ils

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1