Jliptture ^ciiisdjc Qfrntntnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ernstige beleidsfouten van wethouder De Miranda De blokkade te Tientsin duurt voort Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in fJTaatSen waar een agentschap gevestigd is f 235 Franco per post 235 potfokoslef Pct week - .^-pvw. 0.18 Voor het Buitenland bij wekelij{SCB& zending .>t^. 4.50 Bij dagelijksche zending. 530 Alles bij vooiuitbefafïny tiSSB onrmners 5 ct. mei Zondagsblad 7'/rd. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166)1- NO. 6727 VRIJDAG 16 JUNI 1939 Postbox 20 Posïgiro 38936 f 20e Jaargang Sifoertentirprrjjen: Van I tol 5 regels M7'L EJke regel meer 0C21/» Ingezonden Mededeelingen Voor fiel bevragen aan 1 burea^ wxd» berekend GtO BENEDEN NEUTRAAL POLDERPEIL 7 Welk een hevige onverdraagzaamheid er Eeerscht in de kringen van „Volksonder wijs" blijkt treffend uit een onlangs inge zonden artikel in de „Nieuwe Vlaard. Crt", afkomstig van ,Jiet bestuur van de afdee- ling Vlaardingen van „Volksonderwijs"', Wat is de zaaJk? Het eenige kleuter schooltje in den „Polder" heeft gebrek aan speelgoed en om daarin te voorzien zet een dames-comité een bazar op touw en doet een beroep op aller medewerking. Dat vindt „Volkonderwijs" onbehoorlijk; het bestuur beschuldigt het comité, dat het, zich tooiend in een neutraal jasje, aan mis leiding zich schuldig maakt en 't spoort de .voorstanders van „neutraal" bewaarschool- onderwijs aan om de gevraagde medewer king niet te verleenen. Waarin steekt nu de misleiding van het comité? Wel, het spreekt slechts van het „eenige kleuterschooltje" in onzen „Polder" en deelt voorts mee, dat de „voorzitter der schoolcommissie" het comité heeft geïnstal leerd. Strikt formeel genomen kaa men op het laatste eenige captie maken. Want met den „voorzitter der schoolcommissie" wordt be doeld' de „voorzitter van de vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs". Schuilt daarin echter misleiding? Geenszins Op vele plaatsen duidt men zulke voorzit ters aldus aan en dan weet het publiek be ter, wie er mee bedoeld wordt, dan dat men de officieele titulatuur geeft Te meer, om dat de voorzitter met naam en toenaam ge noemd wordt, terwijl zijn echtgenoote eere presidente van het comité is. Hier is alle twijfel uitgeslotenen er is geen polderbewoner noch Vlaardinger te vinden, die denkt dat het eenige kleuter schooltje in den „polder" vrijzinnig-neu traal is. Het is daarom pure onverdraagzaamheid yan „Volksonderwijs" om er met zooveel .woorden de aandacht op te vestigen, dat hier steun gevraagd wordt voor een Christelijke bewaarschool. Echter, de wijze waarop dit geschiedt daalde beneden neutraal polderpeil. Eerst wordt niet zonder leedvermaak op Eet nijpend gebrek aan speelgoed gewezen. Dan volgt er op, dat dit de schuld is der regeering, die al maar bezuinigt en het voorbereidend onderwijs laat verkomme ren. Is dat ook neutraal? Eindelijk volgt er een aanmaning om den gevraagden steun niet te verleenen, want 1 comité is voor de splitsing der kinderen; zelfs reeds der kleuters. Gold het een neu trale streekschool, dan zou de zaak andere staan. Zoo voegt het bestuur bij de onverdraag zaamheid ook nog de eigengereidheid. Voor een z.g. neutrale bewaarschool zou men bij heel de bevolking mogen aankloppen; maar een Christelijke school, ook al staat zij open voor alle kringen, mag geen beroep op de publieke belangstelling doem Want Christenen zijn maar tweede-rangsburgers. Zij behooren in een ghetto te wonen en mogen zich niet op de markt des levens ver- toonen. Zóó oordeelt althans, wie, als volksonder wijs, op een standpunt staat, dat beneden neutraal polderpeil gezakt is. Bond van Chr. Geref. Meisjesvereenigingen Bondsdag te Zwolle op 20 Juni a.s. In de Gereformeerde Kerk (Zuiderkerk) te Zwolle zal a.s. Dinsdag 20 Juni de Bonds dag van Chr. Geref. Meisjesvereenigingen gehouden worden. Sprekers zijn Ds M. W. Nieuwenhuyze van Franeker met het on derwerp: „Kerk en Jeugd" en ds I. de Bruyne van Sassenheim over „De levens houding van het Christelijk meisje in dezen tijd". Het slotwoord zal worden gesproken door.ds L de Bruyne te Zwolle, Dc commandant der Zeemacht en Hoofd van het Departement der Marine in Ned. Indië. H. Ferwerda, zal binnenkort den 'dienst verlaten. Erfpachtsrapport Corruptie is echter niet gebleken De heer Gulden kan geen Amsterdamsch raadslid meer zijn Ontoelaatbare handelingen van den heer Matthijsen AMSTERDAM, 16 Juni. De Raadscommissie, door den ge meenteraad van Amsterdam in Januari j.l. benoemd om een onderzoek in te stellen inzake erfpacht, zulks naar aan leiding van de tegen den sociaal-demo- cratischen wethouder S. R. de Mi randa en het sociaal-democratisch raadslid Z. D. J. W. G u 1 d e n te dezer zake ingebrachte beschuldigingen, heeft het eerste gedêelte van haar rapport bij den gemeenteraad ingezonden. De commissie, bestaande uit de hee- ren Walrave Boissevain (lib.), voorzitter; J. H. Crucq (partijloos), A. J. Dingemans (r.k.), J. ter Haar Jr. (c.h.), L. Seegers (comm.) en C. Woudenberg (s.d.) heeft in totaal 81 personen gehoord, van wie een aantal meer dan éénmaal, zoodat het aantal verslagen der gehoo- ren 98 bedraagt. Tot en met gisteren hield de commissie 67 vergaderingen. De commissie, welke dus een zeer om vangrijke taak had, komt eenstemmig tot de volgende algemeene conclusies: Ten aanzien van Wethouder De Miranda Door Wethouder De Mjranda zijn aan de Commissie een aantal omstandigheden me degedeeld, die hem aanleiding hebben ge geven tot zijn optreden in de bijzondere gevallen, waarin de Commissie over zijn beleid geen gunstig oordeel kan vellen. Deze omstandigheden waren: lo. het besluit van Amstels Bouwver- eeniging, waarbij haar leden verboden werd te bouwen op de erfpachtsgronden in het zg. plan-Landlust en de agitatie in Amstels Bouwvereeniging, gevoerd tegen het bou- en in het zg. plan-Bosch en Lommer: 2o. de actie van directeuren van hypo theekbanken om geen hypotheek te nemen op huizen te bouwen op erfpachtsgronden; 3o. het gebrek aan medewerking van de Regeering en van Gedeputeerde Staten van Noordholland bij het verstrekken van rijks- voorsChotten en het verleenen van gemeen telijke garantie voor het bouwen van wo ningen door woningbouwvereenigingen; 4o. de langdurige onderhandelingen met betrekking tot de voorbereiding van de be bouwing van Bosch en Lommer; 5o. dat naar het oordeel van den Wet houder de Afdeeling Grondbedrijf van den Dienst der Publieke Werken blijkbaar niet wist te vatten alle mogelijkheden om zich aanmeldende gegadigden, die bouwen wil den en konden, goed te bedienen. Al deze omstandigheden te zamen waren volgens den Wethouder oorzaak van een steeds verminderende activiteit in het bouw vak, in een periode van toch reeds abnor male werkloosheid. De Commissie is gekomen tot de meening, dat deze omstandigheden wel kunnen gelden als een verklaring voor een grootere per soonlijke activiteit van den Wethouder, doch niet als een rechtvaardiging van de wijze, waarop hij in de bedoelde bijzon dere gevallen zelfstandig is opgetreden, noch voor het niet volledig inlichten van het College van Burgemeester en Wet houders en het onthouden van de waar heid aan den Raad. Voor de Commissie is komen vast te staan, dat den Wethouder ernstige beleidsfouten moeten worden aangerekend en dat de Wethouder in meerdere gevallen ernstig in verzuim is gebleven. Het persoonlijk ingrijpen van den Wethouder in een aantal ge vallen, zonder dat hij, naar door hem.- zelf is verklaard, wist, wat er bij den Dienst omging, moest onvermijdelijk leiden tot bevoorrechting van de bouwers, die bij die gevallen betrok ken waren. Dit was niet bevorderlijk voor den goeden gang van zaken bij het Grondbedrijf. Het is de Commissie niet gebleken, dat overwegingen van corruptie ven aard den Wethouder hebben ge leid bij zijn doen en laten. (Het lid der Commissie, de heer Crucq, kan zich met deze laatste conclusies niet geheel vereenigen.) Ten aanzien van den heer Gulden de Commissie gebleken, dat hij zijn be roep van architect niet voldoende heeft ge scheiden van zijn functie van lid van den Gemeenteraad en van de Commissie van bijstand voor de Publieke Werken en de Volkshuisvesting. Omtrent de andere geval len, waarin de Commissie mededeelingen omtrent en beschuldigingen tegen den heer Gulden heeft onderzocht zal zij haar oor deel geven in het gedeelte van het rapport, waarin die gevallen worden behandeld. Thans reeds wenscht de Commissie echter het volgende op te merken: Hoewel de heer Gulden een welbe kend architectenbureau beheerde, waar uit hij groote inkomsten trok, verkeerde hij voortdurend in financieele moeilijk heden, welke ten slotte in 1935 leidden tot een surséance van betaling, welke eindigde met een accoord van 8 De lijst van crediteuren in de sur séance van betaling wijst er op, dat de heer Gulden o.a. in zijn financieele noo- den voorzag, door op ruime schaal geld te leenen van bouwers en leveranciers van bouwmaterialen. De heer Gulden was daarmede zijn vrijheid van handelen als Raadslid kwijt. Vooruitloopende op de behandeling van de bovenbedoelde gevallen, meent de Commissie dan ook te mogen uit spreken, dat de wijze waarop de heer Gulden in opspraak is gekomen en de sfeer, die er om hem is geschapen, hem voor de uitoefening van het Raads lidmaatschap ongeschikt hebbep ge maakt. Ten aanzien van den heer Matthijssen De Commissie is van oordeel, dat de heer Matthijsen buitengewone bemoeiingen heeft gehad met het verkoopen van scholen en door hem pressie is uitgeoefend op den Wethouder voor de Publieke Werken, ten einde een school te verkoopen aan den heer C. Elderenbos met uitschakeling van andere gegadigden. Deze handelingen moesten leiden tot bevoordeeling en hebben geleid tot bevoorr chting van den heer C. El- 'derénbos, waardoor het belang der Gemeente niet is gediend. De Commissie acht deze handelingen voor een Raadslid niet toelaatbaar. Ten aanzien van den Dienst der Publieke Werken wenscht de Commissie er de aandacht op te vestigen, dat zij geen enkele aanwij zing heeft gekregen van eenige corr t i e bij dezen Dienst. (In dit gedeelte concludeert de commissie ten aanzien van den heer Gulden nog: dat de Commissie van oordeel is, dat de heer Engeland overweeg! maatregelen Japan wil van geen compromis weten ^^HAMBERLAIN heeft in het Lagerhuis een verklaring afgelegd over de blok kade der Britsche en Fransche concessie te Tientsin. Hij zeide o.a. dat de Britsche am bassadeur te Tokio opdracht heeft ontvan gen, te wijzen op het gevaar van een pro vocatie door de plaatselijke Japansche auto riteiten, hetgeen zou kunnen leiden tot be treurenswaardige incidenten. In het te To kio overhandigde memorandum zou volgens „Un.. Press" eraan zijn herinnerd, dat vóór den Ghineesch-Japanschen oorlog Japan steeds de eerste was, om zich te verzetten tegen Chineesche interventie in de interna tionale nederzettingen. Voorts wordt betoogd dat, zelfs indien Japan de souvereine rechten van China zou overnemen, hetgeen nog niet wordt toege geven, dit den Japanners nog niet het recht zou geven meer in het bestuur van de in ternationale concessies in te grijpen dan de Chineezen deden. gevestigd op een verklaring van den Japan- schen woordvoerder te Tientsin, die heeft gezegd, dat het vraagstuk niet kan worden geregeld door het uitleveren van de Chineesche beklaagden, doch dat de blok kade ten doel heeft, een grooter samenwer king van de Britsche autoriteiten in China af te dwingen. De minister-president voegde hieraan toe, dat het duidelijk is, dat indien dit het standpunt van de Japansche autoriteiten te Tokio is, zij van een incident gebruik ma ken tot het verkrijgen van meer dan het uitleveren van dc vier Chineezen. Dit een politieke kwestie doen rijzen, waarbij ook andere mogendheden betrokken zijn, en derhalve staat de rcgcering in nauw con tact met de regeeringen van Frankrijk en de Vereenigde Staten. Ondertusschen bestudeert de regeering den toestand, welke is ontstaan door de weigering van Japan, het voorstel tot een gemengde commissie te aanvaarden. De toestand is zeer ernstig, doch de regeering kan op het oogenblik nog niet zeggen, welke maatregelen zij zal nemen. De toestand ter plaatse Naar Havas gisteren uit Tientsin seinde, was het in de buitenlandsche concessies al daar zeer kalm. Echtr zijn verscheiden En- gelschen door de Japansche controleposten geheel uitgekleed. Een Engelschman, die protesteerde, werd door een Japansch offi cier met een sabelscheede in het gezicht ge slagen. De Japansche autoriteiten hebben intus- schen besloten, nieuwe maatregelen tegen de concessies te nemen, indien de reeds ge troffen maatregelen hun doel niet zouden bereiken. Dit doel is niet een plaatselijke regeling door plaatselijke onderhandelingen maar een algeheele herziening der Britsche politiek in China en een definitieve rege ling van het vraagstuk der buitenlandsche concessies in China. De Japansche autoriteiten zouden daarom op een te Peking gehouden conferentie heb ben besloten, alle Britsche voorstellen tot een compromis van de hand te wijzen. De Japansche eischen Het schijnt dat de Japansche autoriteiten voor opheffing van de blokkade de volgen de eischen stellen: 1. Aanwijzing van alle terroristen en anti-Japansche organisaties. 2. De politie komt onder Japansch oppercommando. 3. De buitenlandsche nederzettingen komen onder de jurisdictie van de nieuwe regeering te Peking. Van siww- tage van het nieuwe financieele systeem mag geen sprake meer zijn. 4. Onmiddellijke uitlevering van het in de concessie opgeslagen zilver tot een waarde van 50.000.000 dollar. Indien Engeland zou ingrijpen op het ter rein van de Japansch-Britsche handelsver dragen, zoo verluidt verder te Tokio, zou Japan onmiddellijk energiek optreden. En geland zou de gevolgen hiervan in het bij zonder in China komen te bemerken. Tc Tokio beschouwt men de Britsche be richten, waarin wordt gesproken over eco nomische vergeldingsmaatregelen tegen Ja pan, als bluf. Een dergelijke actie, aldus zegt men, zou een schending van het Japansch-Britsche handelsverdrag beteeke- nen. De directeur der Hoogere Marine Krijgs school te Den Haag. de heer C. E. L. Helfrich. zal den heer Ferwerda opvolgen als commandant der Zeemacht. Hoofd van het Departement der Marine in Ned. Indië. Gulden zich hier op ongeoorloofde wijze in zijn kwaliteit van raadslid bemoeid heeft met de uitgifte van grond aan voormelde combinatie, waarvoor hij zelf als architect optrad.) Ten aanzien van het pers communiqué van Weth. de Miranda dd. 6 Jan. 1939 De Commissie geeft ook haar oordeei over dit communique. [Wij laten den tekst hiervan eerst volgen: lo. Tot vandaag is den Wethouder van een justitioneel onderzoek niets gebleken; 2o. noch door den Wethouder, noch door den Dienst van Publieke Werken is den heer Fuldauer grond toegewezen. De uitgifte van bedoelde terreinen .geschiedde op normale wijze tegen den normalen canon aan de bona fide bouwers Venemans c.s.; 3o. nimmer heeft tusschen den Wethou der en zijn zoon eenige bespreking plaats gevonden omtrent uitgifte van grond; 4o. de verhouding tusschen den Wethou der en de hoofdambtenaren is volkomen normaal. De Directeur van Publieke Werken, zoo mede de hoofdambtenaren, plegen dagelijks met den wethouder mondeling overleg. De Wethouder heeft naar aanleiding van bovenbedoeld artikel bij de Justitie klacht ingediend tegen de hoofdredactie van De Telegraaf.] De Commissie is van oordeel: 1. dat zij geen reden heeft, te twijfelen aan de juistheid van zijn medeeling, dat hem tot 6 Januari 1939 van een justitieel onderzoek niets was gebleken; 2. a dat de mededeeling, dat noch door den Wethouder, noch door den Dienst - an Publieke Werken den heer Fuldauer grond is toegewezen, juist is; b dat de mededeeling, dat de uitgifte van bedoelde terreinen geschiedde op normale wijze tegen den normalen canon aan de bona fide bouwers Venemans c.s., formeel juist is, maar dat zoowel deze mededeeling, als die vermeld onder 2a, gezien dienen te worden in het licht van de feiten en om standigheden; 3. dat haar gebleken is, dat de mededee ling, dat tusschen den Wethouder en zoon nimmer eenige bespreking heeft plaats gevonc.en omtTent uitgifte van grond, n de letter genomen juist is, maar dat hierbij in acht dient te worden genomen, hetgeen omtrent de bemoeiingen van Mr de Miranda door de Commissie is vermeld; 4. dat de mededeeling, dat de verhou ding tusschen den Wethouder en de hoofd ambtenaren volkomen normaal is, ten tijde van het uitgeven van het communiqué juist was, gezien het feit, dat Burgemeester Wethouders bij schrijven van 30 December 1938 aan de gerezen geschillen tusschen den Wethouder en den Directeur der Publieke Werken formeel een einde hadden gemaakt. Deze conclusies over het optreden van drie vooraanstaande leden der sociaal-democra tische fractie kunnen door ons in bijzonder heden nog niet worden besproken. De kiezers zijn intusschen in de ge1' heid Woensdag a.s. hun oordeel uit te spreken. DE „St. LOUIS" ZATERDAG TE ANTWERPEN Voor Nederland bestemde vluchtelingen komen te Rotterdam aan AMSTERDAM, 16 Juni. Het Duitsche sa „St. Louis" van de Hamburg-Amerikalijn za aa. Zaterdag, dee middags, in Antwer pe -i aankomen. Daar zullen de ncgenhon derd Duitsche emigranten, die zich aar. boord van het schip bevinden, debarkeeren, waarna zij met kleinere schepen naar land van bestemming worden vervoerd, emigranten, die naar Nederland komen, len te Rotterdam aan land gaan. OUDSMEEDKUNST 1 hoog gehalte en dat reed» meer dan 100 jaar» HDZ-verlovlngs- en trouw* ringen naadlooi zuiver goudl VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Het rapport van de Amsterdamsche Raadscommissie over het onderzoek in zake erfpacht en de beschuldigingen tegen wethouder De Miranda. De verdachten inzake de moordzaak op de Lindegracht te Amsterdam zijn tot vijftien en tien jaar gevangenisstraf ver-* oordeeld. De Tweede Kamer heeft een aanvang gemaakt met de debatten over het ont werp inzake kinderbijslagverzekering. Aan genomen werd de wijziging van de Onge vallenwet. Uitslagen van verschillende gemeente* raadsverkiezingen. Tegen den verdachte In de zaak yan: het drama te Koedijk is in hooger beroep levenslang geëischt. De tentoonstelling te Zürich. Verschenen is het jaarverslag van de Rotterdamsche Verzekerings Sociëteiten* Chamberlain over den blokkade-toe* stand te Tientsin. Het Engelsche koningspaar scheept zich in naar Europa, Een nieuw zoogenaamd Merkwaardig Nummer Een dezer dagen zullen onze lezers een Bijvoegsel ontvangen, waarin gehandeld zal worden over den per soon van onzen Minister-President, Dr H. Colijn, ter gelegenheid van zijn 70en jaardag op 22 Juni a.s. DE DIRECTIE. DROOG WARM WEER W eerverwachting: helder tot lichtbewolkt droog warm weer, behou dens kans op onweer in het zuidwesten. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.7 THERMOMETERSTAND Stand inmorgen half twaalf 21.8 C. De moord aan de Lindegracht Daders veroordeeld tot vijftien en tien jaar AMSTERDAM, 16 Juni. Vandaag heeft de rechtbank, gepresideerd door mr J. Boon, uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den 19-jarigen Fr. E. en den 27-jarigen L. K., die terecht hebben gestaan wegens doodslag op en berooving van de hoogbejaarde groot- moéder van Fr. E., wonende op de Lindegracht en gepleegd in Januari van dit jaar. De rechtbank veroordeelde Fr. E., den kleinzoon tot vjjftien jaar gevangenisstraf, met aftrek van de voorloopige hechtenis en zyn vriend L. K. tot tien jaar gevan genisstraf, eveneens met aftrek der voorloopige hechtenis. De straf werd opgelegd wegens doodslag, ge pleegd, om een strafbaar feit, in dit geval de roof van het geld. te verhei melijken. De Officier van Justitie Mr C. J. van Arkel, had tegen E. twintig jaar en tegen K. twaalf jaar gerequireerd. HAARLEM, 16 Juni. Het vierjarig jonge tje J. H., wonende in de Scherineretraat ia gisteravond in de Brouwersvaart gevallen en verdronken. Een dame zag omstreek* zo6 uur het kina in het water liggen. Zij waarschuwde eenige omwonenden, doch toen deze een reddingshaak van een der bruggen hadden gehaald was het jongetje in de diepte verdwenen. De politie, die spoe dig aanwezig was, begon onmi&dellijk te dreggen en haalde omstreeks tien uur he' si ri0pVd,v W^rd overgebracht naar her ot. Elisabeth-ziekenhuis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1