Jliruiur fVUtsdjr (tTmtrant r Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De uitslagen in Leiden en Utrecht TOTilLl iftü RESTAURANTS PALACE HOTEL DOELEN HOTEL u-v> i v Slbonnementspr tj's Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is f 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weeko t8 Voor het Buitenland bij wekelijkscfte zending4.50 Bij dagelijksche zendingsjjq Alles bij vooruitbetaling vos Losse nummers 5 ct. met Zondagsbfad 7f: et Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 No. 6726 DONDERDAG 15 JUNI 1939 20e Jaargang 21iibertenticprij}en: Van 1 tot 5 regels t.17'/* Elke regel meer 0£2'b Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer M.. 0.45 Vodt het bevragen aan 'I bureaö wordt berekend ƒ0.10 RAADSVERKIEZINGEN Tot Woensdag waren in ongeveer meenten raadsverkiezingen gehouden; gis teren zijn er een dikke 150 gemeenten bij gekomen. Het zijn nu niet meer uitsluitend kleine plaatsen, er waren 18 gemeenten bij met meer dan 20.000 inwoners en daaronder de meeste provinciale hoofdsteden. Wij hebben er onlangs op gewezen, dat er bij de raadsverkiezingen vaak geheel an dere factoren meespreken dan bij Kamer cri Staten en toch geeft de gemiddelde uitslag ,van een willekeurige groep van, zeg 10 20 gemeenten, meestal een vrij nauwkeurig beeld van wat er verder komt. Onze eerste conclusie was: de S.D.A.P. is door haar zenith heen; indien ze zich kan handhaven, mag ze dankbaar zijn; de anti- rev. partij komt onverzwakt terug, mogelijk met een geringe winst; Vrijz.-democraten, Chr. Historischen en Liberalen mogen op versterking hunner positie rekenen. Tot heden toe, dus nu reeds gelet op meer dan 200 gemeenten, blijft deze regel op gaan. Alleen met deze afwijking, dat de S.D.A.P. in de groote plaatsen vaak aan merkelijk verlies lijdt. Iets bevreemdends zit daar niet in. Als ae partij der groote beloften aan het bewind komt, dan voelen haar kiezers zich teleur gesteld en aangezien ze geleerd hebben al leen op hun belangen te letten, wenden ze zich af. Daarom verloren de sociaal-demo craten in Arnhem 2 van de 14, in Utrecht 1 van de 14, in Leiden 2 van de 14 en in Zwolle 1 van de 10 leden. Men kan zeggen, dat in Leiden de raad omging; doordat de R.K. van 7 op S kwamen en de A.R. en C.H. hun 4 en 6 zetels behielden, bezetten deze groepen nu 18 van de 35 leden. In Utrecht werd door de winst der A.R. de meerder heid gebracht op 21 (vroeger 20) van de 39 leden. Onaangename verliezen leden de A.R. In Middelburg en Vlissingen. In beide kwam men van 4 op 3 zetels. In Middelburg ging deze over aan do S.G.P.; in Vlissingen wonnen de Liberalen en R.K. een zetel ten koste van S.D.A.P. en 'A.R. Waarschijnlijk is in laatstgenoemde plaats het verlies mee te wijten aan een min-gelukkige samenstelling van de can- 'didatenlijst. Een mooie uitslag mochten A.R. en C.H. in Breda boeken. Het stemmencijfer was thans hooger dan ooit en tengevolge daar van werd een zetel gewonnen: men kwam .van één op twee. In vele andere plaatsen gingen de C.R, aanmerkelijk vooruit; terwijl ook de vrij zinnigen niet ongélukkig boerden. De oor zaak van deze vaak onnaspeurlijke uitsla gen zit meestal in plaatselijke omstandig heden. Persoonlijke kwaliteiten en kerkelijke sympathiën spelen vaak een belangrijke rol. Een voorbeeld is de verkiezing in Naardcn. Nummer 1 van de C.H. lijst, de heer Van Steeg, werd door het hoofdbestuur van de C.H. Unie gewraakt en het advi seerde nummer twee, ir. J. P. Dudok van Heel, te stemmen. Niettemin wist de heer Van Steeg met 353 stemmen te zegevieren over den heer Dudok van Heel, die slechts !6 stemmen op zich vereenigde. We kunnen alle kleine plaatsen niet na gaan; in sommige werd het harde werken beloond met een zetel voor de A.R., zooala Pijnacker, Middelharnis (2 zetels); 's-Gra- .venzande, Oud-Beijerland e.a.; in Haarlem- neer trokken A.R. en C.H. thans ge scheiden op en wonnen daarmee een zetel. In andere plaatsen ging door het optreden Van dissidenten een zetel verloren. Wat deze laatste groepjes betreft, Is onze eerste indruk, dat de C.D.U. slechts in bij zondere gevallen aanmerkelijk winst maakt: de leuze van ontwapening en staats pensioen zegt voor de raden zoo weinig; andere kleine partijen als H.G.S., C.N.A. en S.G.P. verliezen terrein. Ook „Gemeente- belang" schijnt minder in trek te komen. Al met al kan men niet zeggen, dat deze verkiezingen geweldige verschuivingen le weeg brengen; bij ontleding der cijfers zou men misschien nog wel eens tot merkwaar dige conclusies kunnen komen, doch dat doe ieder maar-voor zich zelf. Ontmoet men interessante verschijnselen, dan willen wij daar gaarne melding van maken. Volgende week komt pas de groote pluk der verkiezingen. Roekelooze renners VOORBURG, 14 Juni. Als gewoonlijk maakten gisteravond weer troepen wielren ners de Westvlietweg en het rijwielpad naar Nootdorp onveilig. Omstreeks 8 uur passeerde een groep van halfnaakte fietsers, die dicht op elkaar reden en geen ruimte overlieten voor ander verkeer. Recht tegenover Vreugd en Rust raakten ze, waarschijnlijk bij het uitwijken, in elkaar verward, met het gevolg, dat allen op de straat terecht kwamen. Het was een consternatie van belang, want de botsing «as zoo geweldig, dat één fiets in de Vliet terecht kwam en anderen met berijder en al op de berm van de slootkant. Op het luide gegil der gewonden kwamen veel nieuwsgierigen toeloopen en bij omwo nenden werd om hulp getelefoneerd. Deze bleef helaas nog al lang weg, omdat alle Üokters in gesprek waren. Eindelijk kwam de politie van Voorburg, en even daarna dokter Perquin en politie van Leldschen- dam, die door de Voorburgsche politie ge- Svarschuwd waren. De toestand der gewonden bleek minder Érnstig te zijn, dan zich eerst liet aanzien; een tweetal werd, na verhondon te zijn. per nute naar het ziekenhuis gebracht. Hel is te hopen, dat eindelijk eens bepa lingen gemaakt kunnen worden om dit on verantwoordelijk gedoe krachtig tegen te A.R. wint in Utrecht één zetel; R.K. wint in Leiden één S.D.A.P. verliest in Leiden twee zetels en Utrecht één LEIDEN. Geldig 38365 (33820). A.R. 4484 (3604), CH 6606 (5127); SGP (375); CDU 339 (308); RK 7986 (6663); Lib 1569 (1661); VD 2182 (843); SDAP 12563 (12093); RSAP 332); Com. 1024.(882); Nat. Herst. (1266); Kat. Dem. (338); HGS 260 (308); Gem. Bel. 1026 Alg. Bel. 111 Bolsj. Leninisten 125 De percentages zijn alsVolgt: AR 11.69 (10.66); CU 1722 (15.16); SGP (1.11); CDU 0.88 (0.91); RK 20.82 (19.76); Lib. 4.09 (4.91); VD 5.69 (2.49); SDAP 32.97 (35.76); Comm. 2.67 (2.61); Gem.bel. 2.67 HGS 0.6S (0.91). Gekozen zijn: AR 4 (4); CH 6 (6); RK 8 (7); Lib. 1 (1); VD 2 (1); SDAP 12 (14); Comm. 1 (1); Nat. Herst (1); Gem. bel. 1 (1). Leiden herwint de rechtsche meerderheid S.D.A.P. verloor twee zetels LEIDEN, 15 Juni. Het belangrijkste resultaat van de gemeenteraadsverkie zing in onze stad is, dat de drie groote partijen van rechts met elkaar op een aantal van achttien zetels kwamen, waarmee dus de rechtsche meerderheid die in 1935 verloren ging, werd terug gewonnen. Wat bijna niemand had durven hopen: de C.H. Unie, die toch ook bij de jongste Statenverkiezing een mooi cijfer haalde, maar daarop haar zes zetels niet had kun nen handhaven, steeg nog zoodanig in aan tal dat -zij reeds bij de eerste verdeeling haar zes zetels veilig stelde. De A.R. partij liep vergeleken bij de Statenverkiezingen van April j.l. een 450 stemmen terug, maar vergeleken bij de vorige raadsverkiezing boekte zij een belangrijke winst en ging zij ook in percentage vooruit, zoodat zij haar vier zetels gemakkelijk kon handhaven. On getwijfeld was de teruggang vergeleken bij de Staten een teleurstelling, maar deze werd weer goedgemaakt door het feit, dat de verloren stemmen ten goede kwamen aan de C.H. Unie. De R.K. Staatspartij ging, vergeleken bij de Statenverkiezingen, in stemmenaantal en percentsgewijze iets terug, maar zij verbe terde het percentage van de vorige raads verkiezing zoodanig, dat zij een zetel won en dus van zeven op acht kwam. Hierdoor sloeg de weegschaal weer naar de rechter zijde over. De S.D.A.P. heeft de onwaarachtigheid van haar politieke optreden met het verlies van twee zetels moeten bezuren. Weliswaar ging zij in stemmenaantal vergeleken bij de vorige raadsverkiezing nog iets vooruit, maar percentsgewijze daalde zij van 35.75 op 32.99 Het verlies van de laatste Sta tenverkiezing werd weer eenigszins inge haald, dank zij de populariteit van den plaatselijken lijsttrekker, Mr D. A. v. Eek, maar dat neemt niet weg, dat de Leidsche burgerij niet onduidelijk heeft uitgesproken dat de roode invloed in het college van B. en W. niet veel goeds tot stand gebracht heeft. Als men de roode propaganda las waarbij de s.d.a.p. zich op de borst sloeg over haar prachtige politiek van de laatste jaren dan moest men wel bijna gelooven, dart het bij deze verkiezing met haar weer excelsior zou gaan, maar vele Leidenaars weten blijkbaar woorden en beloften nog heel goed van daden te onderscheiden. Hier wreekt zich de onverantwoordelijke oppo sitie-politiek die de s.d.a.p. tot voor vier jaar zoo driest heeft gevoerd. Nu zij vier jaar lang in het College van B. en W. en in den Raad tot mede-verantwoordelijkheid werd geroepen, liepen velen, die zich door beloften hadden laten paaien, al weer bij haar vandaan. De Vrijzinnig-Democraten, die den wind in de zeilen blijven houden, hoewel zij, bij de Staten vergeleken, een niet onaanzienlijk verlies boekten, sleepten een van de zetels, die de s.d.a.p. verloor in de wacht. De Libe rale Staatspartij kon het, zelfs met Prof. an Bemmelen aan den kop van de lijst, niet bolwerken. Vergeleken bij de vorige raads verkiezing liep zij nog terug en de eene zetel bleef er één. Gemeentebelang won de zetel die het voormalige Nationaal Herstel leeg liet. Dit behoeft niet te verwonderen als men reke ning houdt met. het feit dat de 1148 stem men die bij de Staten nog op de N.S.B. zijn uitgebracht ook ergens moeten blijven. Geen der andere partijen komt zoo zeer in aan merking om de stemmen der N.S.B. tot zich te trekken als deze kleurlooze lijst De H.G.S. liep nog weer terug en ook met de C.D.U. ging 't percentsgewijze bergafwaarts. Voor Algemeen Belang was heelemaal geen animo. In het communistische stemmen cijfer was ook nu geen noemenswaardige verschuiving. Zoo kunnen wij dus met dankbaarheid op deze verkipzing terugzien. De Leidsche raad is weer rechtsch. Er valt thans nog iig van te zeggen welke invloed dit be langrijke feit zal hebben op de samenstel ling van het College van B. en W., maar dat het er invloed, op zal hebben kan wel als vaststaand worden aangenomen, De namen der gekozenen A.R. Partij: Dr. C. Beekenkamp. D. Par- mentier, F Eikerbout, J Veenendaal. C.H. Unie; Jac. Wilbrink, mr. P. J Iden- burg, D v d Kwaak, F J Groot Epzerink, Joh. de Groot, mr L H N F M Bosch ridder van Rosenthal. RK. Staatspartij: Th. B. J Wilmer/mr A F. L M Tepe, Th W M Bergers, H Lombert, J A M van Oyen, mr H. F. A. Donders, H. L J Tobé, A. v Dijk. Lib. Staatspartij: Prof. mr. J. M. van Bem melen. Vrijz. Dem.: Dr. M. Key, J A Riedel. SDAP: Mr D A van Eek, J J van Stralen, T Groeneveld, mevr. C P Braggaarde Does, M G Verwey, mevr J C de Cler—de Bruin, A J Jongeleen, J. H Schüller, C Snel, C Koole, A Carton, II Oostvcen. Gem. Belang: A P A Eskens. Communisten: H. v Weizen. De raadsleden, die niet terugkeeren In den nieuwen raad keeren niet meer te rug de heeren Pvd Tas (a.r.), Dr. P G Knib- be (a.r.), J Splinter Gzn (c.h.), M H de Reede (c.h), J A v d Reyden (c.h), A. v. Rosmalen (c.h), J H A Manders (r.k.), E. Coster (r.k), W v d Laan (lib), P L Hessing (s.d), (die reeds bedankt hoeft, zoodat zijn opvolgster mevr W J N E MolVogelaar ook niet terug zal keeren), M Dubbeldeman (s.d.), J J Va- lientgoed (s.d.) en H P H Würtz (nat. her stel). Nieuwe gezichten Nieuwe raadsleden zijn: D Parmentier (a.r), mr P J Idenburg (c.h.), F J Groot En- zerink (c.h.), mr L H N F M Bosch ridder van Rosenthal (c.h), J A M van Oyen (r.k.), mr H F A Donders (r.k), C Koole (sdap), J A Rieder (v.d), A P A Eskens (gem bel.), prof mr J M van Bemmelen (lib.). De zetelverdeeling Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 39.649. Van onwaarde waren er 1288, totaal geldig dus 38.361 stemmen. De kiesdeeler was rond 1096. Bij de eerste vierdceling werden 30 zetels toegewezen, nl SDAP 11, RK 7, AR 4, CH 6, VD 1 en Lib 1. De vijf overgeschoten zetels werden volgens het stelsel der grootste gemiddelden toege wezen: de ebrste aan de Vrijz. Dem., de tweede aan de SDAP, de derde aan Gem. Bel lang, de vierde aan de communisten en de vijfde aan de RK Staatspartij. UTRECHT, Geldig 80412 (71710). AR 11554 (9301); CH 6692 5711); SGP 877 (1133); CDU 1270 (1317); RK 23061 (19890); Libera len 4444 (4616); VD 4123 (1911); SDAP 23395 (23514); RSAP 256 429); Comm. 2872 (1785); Gem. Bel. 1651 (1700): Werklieden P. (403); Ned. Arb. Bel. 217 De percentages zijn als volgt: AR 14.37 (12.97); CII 8.32 (7.96): SGP 1.09 (1.58); CDU 1.58 (1.84); RK 28.68 (27.74); Lib 5.52 (6.44); VD 5.13 (2.66); SDAP 29.10 (32.79); RSAP 0.32 (0.60); Comm. 3.57; (2.49); Gem. Bel. 2.05 (2.37); Werklieden P. (0.56). Gekozen zijn: AR 6 (5): CH 3 (3): SGP CDU RK 12 (12); Lib. 2 (2); VD 2 (1); SDAP 13 (14); RSAP Comm. 1 (1); Gem. Bel. (1). De namen der gekozenen zijn: AR: H. Botterweg, M. J. P. Vermooten, J. M. van Nierop, C. de Haan, Sj. Wouda, A. Stapel kamp; CH: P. J. Nahuisen, C. G. Paap; Mr. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Tweede Kamer heeft de wijziging var de Dienstplichtwet goedgekeurd. De gouverneur-generaal van Neder- landsch Indië heeft de nieuwe Volksraad zitting met een rede geopend. De oudste inwoonster van Neder land, de 103-jarige mevr. de wed. J. A. de Smit~Rog te Weesp. nam gisteren ook deel aan de daar gehou den raadsverkiezing. De voorzitter van het stembureau overhandigde de krasse oude dame. die in September 104 jaar hoopt te worden, een ge schenk. dat dankbaar werd aan- Dr. W. Schuurmans Stekhoven; RK: H. A Bekker, Dr. A. J. B. Oomen, G. D. Zegers, F. W. Swane, Jhr Mr C. A. J. van Sasse van IJsselt, A. H. C. Driedonks, Mej. A. A. M. Hutten, Ir. G. M. Leeuwenberg, Mr. J. H. Nieuwenhuijs, M. van den Broek, B. F. H. Spelbos, Mr. C. H. J. W. van Soest. SDAP: H. Ploeg Jr; Mevr A. J. WolthersArnolli, Mr. H. B. J. Waslander, J. A. Bos, G. Veld- huysen, N. M. H. Lousberg, H. F. Stekelen burg, H. van der Vlist, J. C. de Haas, L. Sparenburg, J. A. van der Vlugt, Mevr. E. OssendrijverJacobs M. J. Goedee. Libera len: Mr. N. A. Stempels; D. C. Zuidam. VD: Mr. G. A. E. B. Meijer, H. B. Berghuijs. Com munisten: H. J. Bastiaanse. Hoe Utrecht stemde A.R. heeft een zetel gewonnen UTRECHT, 15 Juni. De verkiezing voor leden van den gemeenteraad is in Utrecht rustig verloopen. Hoe kon het anders. De Utrechter is nu eenmaal een kalm mensch en neemt de dingen zooals ze zijn. Hij heeft gestemd, niet omdat hij .meende dat de oude raad het verkeerd deed maar omdat de wet het nu eenmaal eischt Opmerkelijk is wel dat velen blanco stemden alsof zij hiermede te kénnen wilden geven dat de gemeenteraad hen niet interesseert. Zoo was b.v. bij een stembureau maar liefst een aantal van meer dan honderd zeventig stemmen blanco. Dat neemt echter niet weg dat wie stemd hebben, duidelijke taal hebben ge sproken. De Anti-Revolutionairen hebben een zetel gewonnen. De heer Stapelkamp, de man van het Chr. Nat. Vakverbond en dus een vurig behartiger van de Christelijk Sociale Belangen doet zijn intrede voor de A.R. in den Raad en zal de zetel bezetten die eens aan den socialen werker wijlen Ruppert behoorde. De Chr. Historischen bleven gelijk en ko men ook nu met drie man in den raad. Dat de S.D.A.P. een zetel heeft verloren, werd Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele laat geopend AMSTERDAM-CENTRUM Kamers 2nd. Holl. Ontbijt vanaf T 4.— Rustige sfeer In het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm water op alls kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af 4.Hoofdseizoen v.af 5. Eig. A. METER, Chef de Cuisine. Hotel ITT MAN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5.— Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen LOENEN (Veluwe) Bonds-Hotel „De Vrijenberg",Tel. 261 Ideale ligging, in de Bosschen, bij Beek en Waterval. Pensionprijs minstens 5 d. 1ste verd. 3,50, 2e verd. 3,—, gelijkvl. met ap. serre 4,Weekend 7.50, str. w. en k. w. op alle kamers. OOSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. venv. K. str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.— t t 5.—. Pension te Scheveningen nabij Wittebrug. Zeer ruime, mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen. Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232. Telef. 555651. AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotel—strand v.v. VRAAGT PROSPECTUS HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge"). Rustig familiehotel. Modern comfort Lage pension prijs. Telefoon 2145 Naast het Kon Paleis „Het Loo". VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. - Lift - Tel. 38 Garage vrij - Pens. f 3.75 - Hoogs, v.af f 4.- NOORDWIjK AAN ZEE Hotel-Pension „Noordzee" Familie-Hotel Noord-Boulevard Telefoon 27 Voor kortere bezoeken Hofel-(afé-Res!auranl „Seinpost" Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard - richting vuurtoren in die kringen niet vernacht. Gezien reclame die door de S.D.A.P. gemaakt is, zou men een gelijkblijven eerder tegemoet hebben gezien. Edoch, de Utrechtenaar laat zich niet zoo gauw „bepamfletten" en de hoopvolle perspectieven die de S.D.A.P. voor oogen stelden heeft menig stadgenoot cum grano salis genomen. De S.D.A.P. heeft een zetel moeten af staan aan de Vrijzinnig-Democraten die in Utrecht van een op twee gekomen zijn. Deze vooruitgang werd weliswaar gehoopt maar niet verwacht. Behalve dan dat de heer Poppers Gemeentebelang niet meer in den Raad terug keert, is er overigens aan de satr stelling van Utrechts Vroedschap, welke vormd wordt door 39 leden, niets veranderd. Nu de A.R. zes, de C.H. drie en de R.K. we der twaalf zetels hebben, is de verandering ten gunste van rechts. Ook dat teekent in een stad als Utrecht. Tweemaal binnen de drie maanden hebben de kiezers en - kiezeressen zich mogen ver heugen in een ongewone belangstelling. Maar ook de Nieuwe Utrechtse h"e Courant mocht zich daarop verheugen, want evenals bij de Statenverkiezing ver drong zich des avonds een groote menigte voor ons gebouw aan de Drift om de uitsla gen af te wachten en te bespreken. Natuur lijk te bespreken, want do attractie is op zulk een avond immers het maken van ver gelijkingen en het trekken van conclusies. Ditmaal droeg de verkiezingsuitslag een meer vroolijk karakter. Van politiezijde was n.l. toestemming verleend ter afwisseling gramofoonmuziek ten gehoore te brengen en wanneer een uitslag op zich liet wachten, kortte men den tijd met het luisteren naar pittige marschmuziek. De uitslagen kwamen echter vrij vlot bin nen en den geheelen avond hebben honder den stadgenooten de cijfers bestudeerd. In den loop van den avond gaf de her kozen lijstaanvoerder van de A.R., de heer H. Botterweg, wethouder der gemeente, van zijn belangstelling blijk en vertoefde eenige uren in het gebouw der N.U.C. om het verloop af te wachten. Utrecht heeft gestemd en de verkiezing heeft geen schok kende veranderingen opgeleverd. Eigenlijk gezegd blijft alles zoo'n beetje bij het oude, waaruit wij wellicht de conclusie mogen trekken dat men het „oude" nog zoo kwaad niet vond. En nu hebben wij weer kiesvacantie ge durende twee jaar, tenminste als er geen tusschentijdsche moeten komenMaar voor den gemeenteraad toch in ieder geval niet MR P. E. BRIËT ZESTIG JAAR rustige, beheerschte, gezaghebbende figuur Mr. P. E. B r i t lid van do Eerste Ka mer der Staten-Generaal. curator van de Leidsche Universiteit, een bekend e:i hoog geacht figuur in anti-revolutionaire kringen cn daarin niet alleen, hoopt Vrijdag 16 Juni a.s. 60 jaar te worden. Met dankbaarheid mogen wij dit feit her- denkon, een dankbaarheid die te grooter wordt wanneer wij ons herinneren, dat Mr. Briët enkele jaren geleden, n.l. in 1932. door Gods goedheid van een zeer ern stige ziekte, tijdens welke eenige malen het ergste moest worden gevreeso, is hersteld en aan zijn gezin en aan zijn arbeid is terug gegeven. Mr. Briët is 16 Juni 1879 te Voorthuizen bij Barneveld geboren. Zijn vader, Ds. W Briët was daar predikant bij de Nei. Herv Gemeente. Hij verwisselde deze plaats ut eenige jaren met Leiden, zoodat de jonge Briët het Leidsche gymnasium bezocht. In 1897 werd hij ingeschreven als student in de rechten aan de Leidsche Universiteit en op 13 Mei 1902 promoveerde hij op stellin gen tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Kort daarop vestigde hij zich ais advocaat en procureur te Leiden, waar hij ook thans nog als zoodanig gevestigd is. Geruimen tijd was van Gemeenteraadsverkïe-4 Uitslag zingen. Heden wordt te Kampen de Schooldag van de Theologische Hoogeschool der Geref. Kerken gehouden. De blokkade van de buitenlandsche concessies tï Tientsin. KANS OP REGEN Weerverwachting: zwaarbewolkt tot betrokken met plaatselijk eenigen regen. Weinig verandering in temperatuur. Matige, tijdelijk krachtige zuidelijke tot westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760.6 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 16.8 C, een betrouwbaar reisgezel FISK Safti-Flight TIJDELIJK 15% korting! le prijzen voor CHEMISCH REINIGEN JAPONNEN en MANTELS P A L T H E VOOR SLECHTS 17, CENT ncodlg om deze annonce uitgeknipt in open envelop als drukwerk ean den, ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI V.rm.141 Uw UM m O) (Ron.) «ntolopp» «n tdratMi Or. H. NANND1G'. Plum. Fabriek N.V„ OEN HAAG hij geassocieerd met Prof. Mr. Dr. C. M. A. R. van Roy, die bij een motor-ongeluk zoo noodlottig om het leven gekomen is. daar na met Mr. F. D. L. Gunning, terwijl enkele jaren geleden ook Mr. N. G. Geelkerken aan het kantoor verbonden werd. Mr. Briët is de rechtsgeleerde raadsman dei- gemeente Leiden en treedt ook voor -er- schillende gemeenten in de omgeving als ad vocaat op. Reeds op jeugdigen leeftijd heeft Mr. Briët zich voor de politiek geinteresseerd. Gedu rende een tiental jaren, tot 1919, was hij lid van den Leidschen Gemeenteraad. Van 1911 tot 1919 maakte hij deel uit van de Provin ciale Staten van Zuidholland. In 1913 was Mr. Briët candidaat voor do Tweede Kamer voor Leiden en Gorkum. In Leiden bleef hij toen bij de herstemming 92 stemmen ten achter bij Prof. Heeres, die sedert korten tijd weer lid van dat college was. In 1919 trok hij zich eenigen tijd uit het politieke leven terug in verhand met zijn drukke practijk, maar in April 1923. loen hij gekozen werd tot lid der Eerste Kamer, als opvolger van Mr v. d. Berg, den Deut sche burgemeester, stond hij er al weer midden in. Weliswaar moest hij in Septem ber van datzelfde jaar al weer aftreden, maar op 20 Jan. 1925 keerde hij in de Eerste Kamer terug en onafgebroken is hij er tot op den dag van heden lid van gebleven. En hij heeft er altijd de anti-revolutionaire partij met eere en grpote waardigheid ver tegenwoordigd. Zijn weloverwogen en scherpzinnig woord heeft or groot gezag, zijn kalmte en kennis van zaken dwingen, er eerbied af. Mr. Briët is een der curatoren van de Leidsche Universiteit, als hoedanig hij op 8 Oct 1928 werd benoemd in do vacature- de Gijselaar. Hij is sinds 1907 secretaris van den Voogdijraad in welke functie hij ten op zichte van de uitvoering der kinderwetten veel en belangrijk werk heeft gedaan Hij werd bij de instelling lid van den Radio- raad. maakte deel uit van verschillende colleges op reclasseeringsgehied. terwijl ook de Ned. Herv. Kerk in verschillende -unctles van zijn diensten profiteerde. Wij noemen speciaal zijn lidmaatschap van het Provin ciaal college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen. Uit deze dorre opsomming moge blijken hoe veelzijdig en belangrijk de arbeid van Mr. Briët in het publieke leven geweest Is en is tot op den dag van heden. Hij is een figuur die niet op den voorgrond zoekt te treden, maar juist door de onopvallende wijze waarop hij zijn werk verricht, door rustig en heheerscht optreden, door de In tegriteit van zijn persoon, zich in veler hooge achting mag verheugen Wij meenden het feit van zijn zestigsten verjaardag niet te mogen verzwijgen, omdat ongetwijfeld velen in de stad zijner inwoning, die de groo'e. ietwat gebogen figuur met de onaf* sheidelijken wandelstok, zoo goed kennen, en ook velen in den lande. Vrijdag van d:J hoogachting zullen willen doen blijken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1