i Q& Hartje Verlenging eerste oefentijd besproken Bond van Geref. Vrouwen- Vereenigingen WOENSDAG 14 JUNI 1939 TWEEDE KAMER Wordt het zeventien maanden? De Het financieele benauwend druk Rapport-Oss op agenda de Overzicht De Kamer heeft haar werkzaamheden hervat. Een stevig menu werd gereed ge reed gemaakt. Tot de gerechten behoor den: wijziging der Dienstplichtwet; het in dienst nouden en het onder de wapenen roepen van dienstplicht gen; het Kinderbij- slagonlwerp; interpellatie-Woudenberg naar aanleiding van stakingen in de werkver- schaff ngen; de nota-Uss en enkele kleine wetsontwerpen. Alsof dit nog niet voldoende ware, vroeg de heer Wijnkoop nog een interpellatie aan naar aanleiding van Een beslissing op staanden voet over dit verzoek werd tevens verzocht, maar stuitte op verzet. De heer Wijnkoop retireerde toen en dekte zijn aftocht met de toezegging van den voorzitter aan den heer Albar- d a om te zullen overwegen of het „op zijn weg ligt" bij de Regeer.ng te informeeren of deze bereid is een verklaring af te leg gen over het gebeurde in het Kabinet. Woensdagmiddag zal dus over de interpella- t.e-aanvrage worden beslist. De beslissing over de nota-Oss toont, dat de schriftelijke gedachtenwisse- linc ten einde is en we vermoedelijk in den loop van de volgende week het debat er over en m sschien een uitspraak der Ka mer kunnen verwachten. Rust g zat minister Goseling achter de ministerstafel en luisterde naar enkele on vriendelijkheden van den heer De Mar ch a n t et d'An s em b o ur g bij een natu- ralisat e-ontwerp ten beste gegeven. Ver klaard werd b.v., dat de minister na zijn korte ambtsperiode in de omstandigheid verkeert, dat het overgroote deel van het Neckrlandsche volk met ongeduld op het oogenblik van zijn aftreden wachtt. De M i n i s t e r gaf geen bescheid. Dienstplichtwet De overige kleine wetsontwerpen lok ten geen bespreking uit, zoodat vrij snel begonnen kon worden aan de wijziging van de Dienstplichtwet en de beide ont werpen betreffende het onder de wape nen blijven en in werkelijken dienst houden van dienstplichtigen. Dat zijn dus de maatregelen van April j.l. Het trio kwam tegelijk in behandeling. Deze wijziging d*r Dienstplichtwet betee- kent een machtiging voor de Regee- xing tot verleng'.iïg tot twee jaar van den eersten oefentijd voor dienstplichtigen. Van deze machtiging zal slechts gebruik ge- maaKt worden wanneer zich omstaiïdighe- den voordoen, die anders buitengewone op- roep.ng van dienstplichtigen voor de grens- cn kustbeveiliging zouden eischen. Ontbre ken die omstandigheden, dan wordt de mach tiging niet gebruikt. Voorts worden voorzieningen getroffen omtrent verlenging van den duur der eerste oefening voor de dienstplichtigen van de marine-kustwacht, en wordt de totale duur .van de herhalingsoefeningen verlengd van 40 op 8p dagen en een aanvullende bepaling voorgesteld met betrekking tot dienstplichti gen, die in opleiding zijn genomen tot reserve-officier lij de zeemacht. Het D ienstplichtontwerp was aanvanke lijk niet al te gunstig ontvangen. Velen stond de machtiging en het ongedefinieerde van den werkelijken diensttijd niet aan. De toelichting was buitengewoon sober, zweeg over andere mogelijkheden en sociale bezwa ren en liet omtrent de financieele gevolgen .volkomen in het duister. De Memorie van Antwoord heeft veel op gehelderd en daardoor de gezindheid tegen over de ministerieele plannen belangrijk verbeterd. Van beteekenis was b.v., dat werd uitge sproken, dat de maatregel uitsluitend ge volg was van 't latente oorlogegevaar in Euro pa en beoogde de dringend noodige perma nente grensbeveiliging te verkrijgen, welke dienen moet om de mobilisatie van het le ger absoluut veilig te stellen. Deze uitspraak kreeg nog meer relief, toen de Regeering bij haar financieele berekeningen uitging van een diensttijd van 17 maanden, welke dienen kan om bij de grensbeveiliging doorloopend de beschikking te verkrijgen over drie ba taljons per regiment. De overige 7 maan den zouden dan zijn te zien als een ter beschikking zijn voor 't geval het slui merende oorlogsgevaar acuut zou wor den. Door den voorgestélden maatregel wor- 'den moeilijkheden en onrust voorkomen als in Sept. 1938 en April 1939 zich hebben voorgedaan en behoeft niet weer in de eer ste instantie een beroep te worden gedaan op oudere onvoldoende geoefende lichtingen. In dit licht gezien waren velen bereid over de bezwaren tegen machtiging van 24 maanden heen te stappen, omdat deze alleen in buitengewone omstandigheden zou worden gebruikt. Alleen wenschten de hee- ren Albarda en Schilthuis als vei ligheidsmaatregel te zien bepaald, dat de machtiging skchts voor 4 jaar zou gelden; een amendement in dezen geest werd door eerstgenoemde aangekondigd. Ook de heer Wendelaar verklaarde zich bereid met den minister me-e te gaan, hoewel hij op zichzelf liever een grooter «ontingent met verlengden diensttijd zou slag hebben gehad Hij meende echter, dat deze misschien beter, maar in ieder geval langer en kostbaarder was om tot het doel te geraken. En we moeten snel handelen, >ok voor de vloot, voegde de liberale voordvoerder er betekenisvol aan toe. We •ermoeden dat dit beteekent kruisers. De heeren D u y m a e r van Twist en Ruys de Bee-renbrouck gaven om mil tair-technische en sociale redenen de voorkeur aan een contingent van 50.000 bian. an 2 jaar oèfentijd wilden ze, terecht, niet De anti-rev. afgevaardigde was van oor deel, dat 'sministers maatregel de grens- kustbeve.liging onvoldoende verbetert en vreesde, dat de bron van onrust door hot oproepen van lichtingen in b.g. omstandig heden zou blijven bestaan. Ons veldleger wordt bovendien eer verzwakt dan versterkt. Wil men de permanente voorzieningen, •aarvan de minister-president in April sprak, dan is meer manschap noodig. De heer Ruys gaf zijn voorkeur te ken- nten voor 17 maanden oefentijd. Den heer Duymaer v. Twist scheen bij algemeenen dienstplicht de noodzaak verlenging van oefentijd niet zoo groot. Twee jaar dienen zonder algemeenen d enst- plicht achtte hij in ieder geval een onrecht- aardige maatregel; de lasten der nationale verdediging drukken dan te eenzijd g. Naar de meening van den heer Duy maer v. Twist zijn de grensbataljons te ver landwaarts in gelegerd. We moeten onze grensverd.edigingstroepen bij de kaze matten hebben. Dat doet men in Beig en elders ook. De methode, welke thans gevolgd wordt, is niet ongevaarlijk voor het veldle ger, merkte hij op. Tot de warme voorstanders van het w. o. behoorden ook de heeren Albarda en T i- l a n u s. Den leider der soc.-dem. duurde contingentsuitbreid-ng te lang en bij stemde in met het streven om oudere lichtingen door jongere te vervangen. De verlenging der herhalingsoefeningen vond algemeen instemming en ook het denk beeld om oudere lichtingen door korte oefe ningen vertrouwd te maken met het moder ne wapen. De wensch werd van meer dan één zijde vernomen om bij het langer beslagleggen op dienstplichtige jeugd maatregelen te tref fen, dat zij door hun dienstplicht hun be trekking niet verliezen. Dezen wensch achten we volkomen billij'k, als men zonder alge meenen dienstplicht de jongelui zoo langen tijd onder de wapenen wil doen verblijven. De heeren D. v. T w i s t en W e n d e 1 a a r braken een lans voor het graven van het ka- naalpand AlmenPannerden als onmisbare schakel in onze defensielinie oostelijk van den IJsel. Wie het terrein ter plaatse kent, begrijpt de beteekenis van dezen wensch. Aandrang om aan de geestelijke ontwikke ling onzer soldaten bijzondere aandacht te schenken ontbrak niet, al verstonden de heeren Albarda en Tilanus daar niet precies hetzelfde onder. Ter sprake kwamen voorts bezwaren om trent het oproepen van werkloozen en de toe passing der verlofsregeling, enz. De vraag werd gesteld waarom niet de jongste lich ting is opgeroepen, waarom geen ruim ge bruik gemaakt wordt van de res. officieren van gezondheid, van het vrijwillige motor korps van den B.VJL en of, nu alles aan de grenzen in orde is gemaakt, niet een deel der opgeroepenen naar huis kan, desnoods met een „radio-oproepingswachtwoord" in den zak, zooals de heer Tilanu6 zeide. Een zeer ernstig punt bracht deze ten slotte ter sprake. Met anderen laakte hij de lichtvaardige wijze, waarop in den beginne door militairen met geld is omgesprongen. Het heeft inderdaad groote ergernis verwekt, dat roekeloos met het geld der belastingbe talers werd gesmeten. Allerlei dwaze dingen zijn gedaan. Gelukkig is daar later zooveel mogelijk een eind aan gemaakt. Dat was hard noodig; elke dag van de b. g. omstandigheden kostte ons nl. onge veer een millioen gulden. Maar dat Is het eenige niet. 's Ministers maatregelen zullen aan uit gaven ineens zeker 25 millioen kosten, ter wijl de jaarlijksche lasten zijn berekend op ongeveer 13 millioen. We zijn overtuigd, dat deze cijfers aan den lagen kant zullen blij ken te zijn, gelijk tot nog toe de raming alle nieuwe defensie-uitgaven. Ze zullen budget telken jare met tientallen millioenen verzwaren; als we zeggen 30 millioen over drijven we niet De Regeering weet het nog niet eens precies. Al zwijgen we dan verder van andere nieuwe blijvende lasten, van een ongedekt tekort en belastingplan nen, die misschien niet alle geëffectueerd zullen worden, dan begrijpt een ieder, dat we hier voor een inderdaad benauwend pro bleem komen te staan, dat ook sommige mi litairen wel eens tot nadenken mag stern- We zullen met belangstelling het ministe- eele antwoord afwachten. De eenige, die zich tot nu toe tegen het wetsontwerp heeft uitgesproken is de N.S.B. bij monde van den oud-Pruisi6chen officier die wel verklaart, dat het een eer is het vaderland te dienen, maar zelf daaraan nooit toegekomen. Het motief voor deze afkeu ring heette daarin gelegen, dat het wetsont werp sabotage van den algemeenen dienst plicht beteekent. Met dit argument houdt alles op. Het is zoo dwaas, dat we er verder het zwijgen toe Op het landgoed Gooilustte 's-Grave- land. is gisteren de belangrijke en unieke kunst-, bibliotheek- en antieke inboedel veiling begonnen. De meest uiteenloo- pende zaken kwamen onder den hamert Verslag Bij de regeling e VOORZITTER c Prof. den Hartogh spreekt over: De kracht van het Calvinisme de oorzaken, de gevolgen tueele gevolgen ten aanzie van het kabinet VOORZITTER stelt vooi esllsscn. heer WIJNKOOP (Comm.) stie wel urgent is in verba rde zijnde dienstplichtwet. Het gevraagde Dienstplicht-wetten ;ing van de Dienstplichtwet: Onder de i blij ven van Dienstplichtigen, en: In ken dienst houden van Dienstplichtigen, ■er RUYS DE BEERENBROUCK (R.K.) rschlllende vei" niOver d^'ovcrig* enthousiast. Spr. i'TeCnhe?ha1 een geringe vcrlengi ningstüd. Spr. wenscht voorstellen is spr. minder cht de beste oplossing de contingent, gepaari aan ■lenging cijfers. dit nader, toe aan de hand van stelsel van spr. komt aan de werkloos- heidsbestruding ten goede. Men zoekt naar^ob jecten en hier voert men het kostenbezwaar aan tegen uitbreiding van kazernes enz. Men moet hier eerder aah een sluitende landverde- dlging en een sluitend budget denken. De heer DUYMAER VAN TWIST (AR.) is van oordeel, dat vaststaat, dat de Dienstplicht wet ten aanzien van de grens- en kustbeveili ging onvoldoende werkt. Gelukkig heeft men den tijd gehad de maatregelen ^rustig moebn?satle "conclntratie^nïete terecht ge komen. De toestand" bluft thans, zooals hü is te dien aanzien. Waarom acht de Minister eer permanente greiu. dig? Dit standpunt strookt ni( rede van minister ColiJn op 11 Apm. waan»; is dit verschil te wtiten? Zonder permanent, grens- en kustbeveiliging is de veiligheid var het Ru"k niet verzekerd. Afdoende regelingen te dien aanzien hadden veel bespaard. De toe gangsdeuren van Nederland moeten gesloten Spr?" bepleit de totstandkoming kanaal Almen—Pannerdei dediging. ging. WÊÊÊÊÊmi ir. betoogt, dat de ljons geen kustbeveiliging. ïen, dat wij bti overval der. tüd heb- onze grenstroepen te mobiliseeren. - - bü de grens permani andere plaatsen niets België heeft nente legersterkte van 88.000 6000 Ardensche Jagers aan d Be verlengingsmogelijkheid oefcningstUd tot tweo Jaar. ac punt. Het sta bepaald, daar het oorlogsge' Dit acht apr. niet zonder bes onevenredige last wordi der mannen. De dienstpli» plichtli e Jaar zal worden aar latent blijft, waar. Er zal een gelegd op een deel ilichtig ten achter. deaf! het bezwaar van den Minister, dat dan uitbrei ding van de kazernes noodig zal zijn, deze ook bü verlenging van den ec ningstüd noodig is. Welke maatregelen zullen getroffen worden dienstplichtigen eei niet laatste wetsontwerpe: „--- geen gevolg van de vooi schriften der Dienstplichtwet, daar de Krooi wordt vrügelatcn. Waarom vindt thans geei aflossing door jongere lichtingen plaats? merkt spr. op, dat in het Koninkliik beslu van oproeping geen bepaalde groepen worden genoemd, doch „al het personeel, bestemd bü de buitengewone oproeping uitwendige ligheld op to komen". Spr. is Van oordeel, dat hier de mogelijkheid van willekeur gesel- wordt Spr. hoopt, dat spoedig behoorlijk geregeld wordt do vergoeding aan opgeroepen spooi- itwerp brengt naar spr's ZWOLLE, 14 Juni. Vandaag hield de Bond van Ger^f. Vrouwenvereenigingen alhier Bondsdag. De morgenvergadering was gewijd aan huishoudelijke zaken. Mevr. VV. Cremerde Vries, van Kampen sprak hier een opwekkend woord over het ondenverp: In de lijn der geslachten Spreekster begon met eraan te herinne ren, dat verleden jaar, bij het zesde lustrum harer Vrouwenclubs, de socialistische vrou wen zich ook bezig hebben gehouden met de christenvrouwen. En vanuit de hoogte van het eigen feestgetij luidde het oordeel: „dat zijn de achteraankoomsters; wij be staan reeds dertig jaar, en rij beginnen nu pas wakker te worden". Is dat waar? vraagt spreekster. Neen, want wij zijn reeds lang wakker. Onze groot- en overgrootmoeders streden reeds haar strijd, toen er van een socialistische rouwenbeweging nog geen spoortje te be kennen was. Het was wel geen kamp om rouwe nrechten allereerst, n^aar om de echten des geloofs: een vrije Kerk en een vrije school. Spr. wijst op de vrouwen van Afscheiding en Doleantie, op de Moeders, die naast haar mannen, gevochten hebben om de christelijke school. In de lijn dezer geslachten willen wij •oortgaan. Wij zijn rijk, door wat zij. dit voorgeslacht, voor ons hebben opgebouwd. Maar nieuwe vijanden loeren, meer ge compliceerd en minder gemakkelijk te herkennen. En daarom sluiten wij, als eisch van dezen tijd, ons aaneen in onze ereenigingen om gezamenlijk bij het licht van Gods Woord onzen tijd te verstaan en de belagers van al onze dierbaarheden, de Kerk, de Bijbel, het huwelijk, ons gezin, kinderen, te leeren onderkennen en weerstaan. In de middagvergadering trad als referent op Prof. Dr. G. M. den Hartogh, van Kampen, over De kracht van het Calvinisme Onder het Calvinisme verstaat spr. het geheele samenstel van theologische, ethi sche, philosophische, sociale, politieke op vattingen, dat onder invloed van den ge weldigen geest van Calvijn tot heerschappij kwam in ver schillende lan- gansche mensch- heid tot op heden van bijzonderp beteekenis is ge weest en voor de toekomst nog ^n groote roeping heeft Het Calvinisme is het zuiverste, het meest harmo nieuze, het meest consequente Christendom. Alle andere vor men van Chris tendom trekken de lijnen niet door. aanvaarden niet alles, wat de open baring Gods in Jezus Christus vraagt voor de leer en voor het daarmee in samen hang en wisselwerking zijnde, gelijkwaar dige levi Het Calvinisme daarentegen blijft niet halverwege staan, het werpt geen verlan gende blikken naar achteren, naar paganistische cultuur, het lonkt niet links of rechts naar de afgoden van den tijd, het sluit de deur voor alles wat niet christelijk is, ontmaskert en verwerpt den christe- lijken s c h ij n en wil niet te doen hebben met de hooggeloofde, zoogenaamde neutra liteit. Het Calvinisme zet alles er op om Christus ten einde toe te volgen, het vreest God en anders niemand. Daardóór en daar- bij heeft het een afkeer van eenzijdigheid. Ifet houdt niet de eene waarheid tot haar uiterste gevolgtrekkingen vastoom de andere waarheid te verwaarloozen; integen deel het handhaaft alle goddelijke waar heden ten volle. En het verlangt niet naar sommige, doch naar &lle geboden Gods te Spr. toont met betrekking tot de 1 e door enkele voorbeelden aan, hoe het ken merk van het Calvinisme niet is, dat het één hoofdwaarheid meer dan andere rich tingen aanhangt en verbreidt, hoe veeleer het karakteristieke uitkomt in zijn h e e 1 e beschouwing van Gods Souvereini- teit en Raad. van de praedestinatie en voorzienigheid, van de algemeene en bijzondere openbaring, van schepping herschepping van werk- en genadeverbond, van zonde en genade, van den Persoon en leger geen man versterking, d; het 3 Het^eers *.5u? grenstroepen Spr vraag Jongste lichtingen heeft opgeroepen. Juiste keuze De heer SCHILTHUIS (V.D.) Is van oorleel, dat de contlngentsultbrelding zekere sociale voo'rdeelen heeft. Bü uitbreiding zou sprake zü'n van een permanenten maatregel. Ook bü verlenging van den eerate-ocfer.ingstüd zal ech ter gezorgd moeten worden voor onderdak. Spr beseft, dat ook aan dit stelsel nadeelen kleven, doch acht de keuzo van de Regeering juist, De heer ALBARDA (S.D.) Is van oordeel, dat over de noodzakelükheld van een verscherpte grensbewaking geen verschil van meening kn zwakke defensie werkt oorlog! in de ham WttPUIdienstplich tigen heeft groote bezwaren getoond. Daarom spr. volledig met de bedoeling van de ig der Dienstplichtwet instemmen. In sntsuitbreiding ziet spr. niet de oplossing. keuze van den tüdsduur moet vrü wllle- •lg zlin. Op dit punt zal spr. een amende- BjJ het dat de we rigen van •echten. I -klo« van dienstplichtigen. Onder d< iepen, verliezen zü de kans op 1 cht spr. particuliere en gemeentol(jko i Staat, als partlc i bren ig to Tilng be- i Regeeringswillekei Prof. Dr den Hartog het werk van Christus, van de orde des heils en de middelen der genade, van kerk en sacramenten, van Christus' wederkomst en het eeuwige leven, letterlijk in alles. Door onze Calvinistische belijdenis te handhaven, staan wij sterk zoowel tegen hen, die niet genoeg acht geven onfeilbaar Woord van God met Zijn kelbare beloften, als tegen hen, die te kort doen aan de beteekenis van de wondere werkingen van God. den Heiligen Geest, de harten der geloovigen. Zoowel tegen hen, die bijna niet rekenen met de zekerheid des geloofs, die de gees telijke werkzaamheid hoofdzakelijk willen doen bestaan in zelfbespiegeling, voor wie vraag naar de kenmerken der genade het een en al schijnt te zijn, als tegen hen, die aan wat geen vaste verzekerdheid is het karakter van geloof ontzeggen, did allo aandringen in de prediking op zelf onderzoek of men wel waarlijk gelooft, ver keerd achten, die verwerpen het letten op de kenmerken der genade in hart en leven als bijkomstig middel tot versterking van het geloof. Zoowel tegen hen, die de eer van God nagenoeg beperken tot de eeuwige verlos sing van Zijn kinderen als tegen hen, die bijna smalend zich uiten over „de zalig heid der zielen", alsof God zich niet op 't hoogst verheerlijkte in Zijn Raad tot behou denis van zondaren, alsof Christus niet de wereld gekomen is allereerst om zonda ren zalig te maken, alsof de Heilige Schrift niet sprak van „de redding uwer zielen' 's „het einddoel van uw geloof." Geen van de Hervormers heeft dieper ge graven in de mijn van Gods Woord en geen heeft meer onvergankelijk goud der waar heid opgedolven dan Calvijn. En ook geen ander heeft alles zóó in goede munt voor elke levenssfeer omgezet als Calvijn. Geen ander heeft nog tijdens zijn leven zooveel isultaat in verschillende landen gezien en geen ander heeft na rijn dood zoo veel- zijdigen en diepgaanden invloed uitgeoefend als Calvijn. Spr. geeft uit den overvloed eenige aan wijzingen voor wat betreft de levensuitin gen van gezin en kerk, maatschappij en staat Vervolgens merkt spr. op, hoe in ons land na verflauwing en onderdrukking, in Afscheiding van 1S34, temidden van -dreiging cn vervolging, het Calvinisme weer ODbevreesd naar voren trad en de grondtoon van ons volkskarakter weer met helden moed ten gehoore werd gebracht. Onder leiding van Groen van Prinsterer hernam die grondtoon meer en meer zijn beteekenis ook voor het staatkundig leven. En toen Kuyper, die vóór alles theoloo was, met zijn machtig genie „het klavier der volksconsciëntie" begon te bespelen, erd die toon al voller en rijker en dieper, zwol hij al meer aan tot een geweldig loi'akkoord op den Drieëenigen God, Wien altijd en overal en in alles van al Zijn schepselen, van al Zijn werken, de eere moet worden toegebracht Het Calvinisme werd van bijmengselen gezuiverd, het werd als wetenschap geloofs tegenover de ongeloovige weten schap op de door 'den tijd vereischte hoogte gebracht; het verwierp in de Doleantie het juk der tweede, der Synodale hiërarchie: het werd in de staatkunde gericht tegen alle valsche volks- en staats- en rechts- 60uvereiniteit en het kwam op vóór de Souvereiniteit Gods en voor de Soevereini teit onder God in eigen kring; het streed voor de rechten en vrijheden ook van het volk achter de kiezers; het streefde voorziening in de sociale nooden; het eischte vrijheid en gelijkheid om in de scholen aan de kinderen des volks onder wijs te doen geven overeenkomstig de doopbelofte, voor God en Zijn heilige ge meente afgelegd; het slichtte en onaerhield de eenige Universiteit in de wereld op den grondslag der Geref. beginselen. In den tegemvoordigen tijd, waarin alle gewaande zekerheden op allerlei gebied zijn losgeslagen, en zeer velen uit allerlei regio nen naar een wezenlijk houvast zoeken, heeft het Calvinisme, dat rust op de der Eeuwen en een eigen, wel niet vol tooid, maar toch reeds hoog opgetrokken wetenschappelijk systeem heeft aan te bie den en op een rijke historie en een groeien de levenskracht in verscheidene landen, ook in Schotland, Hongarije, Frankrijk, Noord- Amerika, Zuid-Afrika kan wijzen, buiten gewone kansen. Laten wij ze aangrijpen door, terwijl we gedachtig zajn aan het woord van Kuyper: „Calvinisme zonder mystiek als verborgen levensadem is ons een verkoolde diamant", ons in getuigenis van woord en daad als trouwe Calvinisten te openbaren, door voor ons doel te strij den den goeden strijd des geloofs tegen rationalisme en irrationalisme, ook als ze in schoonen schijn tot ons komen, tegen de anti-christelijke machten van onzen tijd, tegen de vergoding van staat en ras en natie en leider, tegen het moderne atheïsme en het nieuwe heidendom. Consequentie, radicale overgave, is de kracht van het Calvinisme. Of eigenlijk, neen! De Heere Zelf, Die het uitgangspunt en het doel, de Alpha en de Omega is, ook van het Calvinisme, is zijn eenige sterkte. Daarom zingt ge zoo gaarne het lieve lingslied van Dr. Kuyper, d^n. jubelzang van al Gods strijdende volk, den geloofspsalm i de verschillen- 3 voor de hand liggende opl' een'e dienstplicht. wensoht daai tin gent tot ilngstüd va mede kan hi) zich i één Jaa. vredessterkte. Hier- rnbinatie met den algemeenen dienstplicht. TILANUS (C.H. i dacht op, dat de 1 andigheden heeft - land daarbü niet betrokken niet bedreigd werd. Wli moesten echter gedekt eün en daarom zün do genomen maatregel! noodzakelük geveest. Moeten ztl echter onve Spr :ert. da! millioen gulden is uitgegeven, go gekomen is. De Minister moet dit spr. hoopt, dat dè Minister dit alsnog zal wil len mededeelen. Wat de vervanging van do dienstplichtigen betreft. Is spr. van oordeel, dat moeilijk ge- den in de aanvragen. Hü dringt Spr. deelt de bei niet: zü behouden hui kleedlng. dekking en irkloo Wat do kc defcnslo rui: toonen. Slnd: :oek s :reft, do uitgaven belangrilke stüg iln deze kosten 1 194.6 millioen, W! Jaarlüksche uitgave van 12. eens van büna 24 mniloen. latregelen worden geflnanct verdaagd bij uitnemendheid van het Calvinisme? Slotwoord Ds J. H. K u i ip e r, Geref. pred. te Zwolle,1 sprak een slotwoord over het onderwerp: „Ingeschakeld". Spr. wees er op, hoe do Kerk met haar belijdenis te midden van een wereld staat, die in haar denken en doen aan geweldige veranderingen onder*, worpen is. Tegenover die velerlei verechui* vingen op allerlei terrein heeft de Kerk het*, zelfde oude Evangelie te brengen. Deze' strijd eischt moed, bezinning en mobilisatie van alle krachten. In dezen geestelijken oorlog kan man noch vrouw gemist worden* Spr. sprak er zijn blijdschap over uit, dat ook de Geref. vrouwen haar roeping gaan verstaan, en in deze groote taak der Kerk- zijn ingeschakeld. Met de opwekking out dezen arbeid „al6 één vrouw" te steunen,- sloot spr. de vergadering. LAND- EN TUINBOUW Geforceerde landbouwgewassen Neonbelichting en verwarming Door den directeur van den proeftuin JZi H. Glasdistrict" ir. J. M. Riemens is ten dien ste van wetenschappelijk onderzoek een in* teressante proef opgezet omtrent het forcee* ren van landbouwgewassen. Hierbij is de mogelijkheid gei)leken om tweemaal per jaar een bepaald product te kunnen oogsten. Zoo werden, volgens mededeelingen van onzen correspondent, eind December 1--3 de olgendc gewassen uitgezaaid in een der kassen: haver, tarwe (2 .variëteiten), gerst,; vlas en erwten. Met deze gewassen werden 3 verschillende proeven genomen. Een gedeel*' te der kas werd verwarmd tot 10 gr. C., een', ander gedeelte tot 20 gr. C. Op de gewassen' werd neonbelichting toegepast. Alleen cen'- gedeelte van het op 10 gr. verwarmde bleel; onbelicht. i Het bleek dat de beste resultaten verkrop gen werden bij een neonverlichting op ge* wassen die groeiden bij 10 gr. C. Hie.rbiJ' bloeiden na uitzaai, zooals we opmerkten,! eind December de erwten op 25 Februari^ haver op 14 Maart, vlas en gerst, op 21 Maart, en de twee variëteiten tarwe respect. 2 April en 10 Mei. De oogsttijd dezer producten vieï resp^' op 25 April voor de erwten, op 20 Mei voor, 'e haver, de gerst en het vlas, op 25 Meï oor de eerste variëteit tarwie, terwijl de andere variëteit nog niet oogsthaar is. Hieruit blijkt, dat het mogelijk is vóór dat de praktijk uitzaait reeds onderzoekingen omtrent groei en opbrengst te doen. Wat vooral met nieuwe rassen yan beteekenis kan zijn. Herziening varlcenstoëwijzïng DEN HAAG, 13 Juni. Door veredhUSerwifl omsbandlg-heden heeft de herziening der var* kenstoewijzlng niet in alle gewesten gelijktij* dig: kunnen plaats vinden. In sommige pro vin* ciën zijn de nieuwe toewüzingskaiairten reeds eind Mei verzonden, torwtjl dit in 'eplkele aö* we gewesten eerst in de maand Juli zal leun* sn geschieden. 1 Voor zoover de nieuwe toewijzing ©en vew laging inhoudt, wordt deze eerst van krach* ie maanden na dogteekening der kaart. He* ■volg hiervan zou dus zijn, dat de varkens* houders in gewesten, waar de nieuwe toewifil ng reeds bekend Is gemaakt, in een nadee* ere positie zouden kunnen konten. Naar wij van bevoegde zijde vernemen fSb teneinde dit te voorkomen, thans de datutfl waarop de nieuwe toewijzing ten volle va« kracht wordt, uitgesteld tot 1 Nov. 1S39. Dit VAN MIÏNHARCri en de pijn zakt onmiddellijk wegl Hartjes zijn onfeilbaar bij pijnen van allerlei aard en helpen uit stekend bij verkoudheid en griep. Door de hartvorm gemakkelijker In te nemen den de ronde ouweltjes. Een spelmoment uit de ontmoeting tusschen het Rotterdamsch Beurs- voetbalelftal en een elftal samenge steld uit de bemanning van het Noor- sche s.s. „Villanger"Een aan val der Beursmenschen op het Noor- sche doel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 8