Nieuwe Leidsche Courant LAATSTE NIEUWS 5 WOENSDAG 14 JUNI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 7 Drama te Brunssuqi voor het Bossche Hof 's HERTOGENBOSCH, 14 Juni. Het ge rechtshof te 's Hertogenbosch heeft heden morgen arrest gewezen in de strafzaaJk tegen den schilder W. van E. en tegen Maria Hm- drika D., huisvrouw van Van der W., beiden wonende te Brunssum, die op Woensdag 31 Mei in hooger beroep terecht hebben ge staan, verdacht van het feit, dat zij op 12 November van het vorige jaar te Brunssum, Maria Schumans, echtgenoote van H. Maas- sen, opzettelijk van het leven hebben be- De rechtbank te Maastricht heeft de vrouw van den ten laste gclogcten moord vrijgespro ken, doch haar tot zes maanden gevangenis straf veroordeeld wegens het verbergen van ihet lijk. De schilder W. van E. was veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf wegens moord en wegens het verbergen van het lijk. Op 31 Mei jl. heeft de advocaat-generaal van het Bossche Hof, Mr H. W. Massink, in hooger beroep tegen beide verdachten de zelfde straffen geëischt. Het Hof heeft he denmorgen den schilder van E. van de ten lastelegging van moord vrijgesproken, doch wegens doodslag en wegens het verbergen van het lijk hem veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf met aftrek van het ge- heele voorarrest De vrouw werd van het ten i vrijgesproken. Uitspraak in de zaak Wiegerinck-Muschter AMSTERDAM, 14 Juni. De rechtbank deed vandaag uitspraak in de strafzaak tegen de beide directeuren C. J. F. M. M. en J. C. F. ,W. van de bank Wiegerinck-Muschter en Co., verdacht van verduistering van een zeer groot bedrag ten nadeele van cliënten van de bank. Het tekort beliep circa twee mil- lioen gulden. De rechtbank veroordeelde M. tot ande- half jaar gevangenisstraf, conform den eisch van den officier van justitie. D.e rechtbank bepaalde, dat de straf zal moeten worden ondergaan in de bijzondere strafgevangenis te Scheveningen. De verdachte W. hoorde zich veroordeelen tot twee en een half jaar gevangenisstraf. De officier van justitie had ,vier jaar tegen hem gerequireerd. In beide gevallen bracht de rechtbank de voorloopige hechtenis, acht maanden, ini mindering. 8i-jarige vrouw door gas vergiftiging om 't leven gekomen ZAANDAM, 14 Juni. In den afgeloopen ïiaciht is alhier de 81-jarige edhtgenoote van den metselaar J. van Zanen door gas vergiftiging om het leven gekomen. Gister- -morgen verrichtte een timmerman in de woning van den heer van Zanen in de Jbji Sybi-andsteeg eenige werkzaamheden. In strijd met de bepalingen verwijderde hij hierbij den gasmeter, en bracht deze, toen hij met het karwei klaar was, weer op zijn plaats, In de meening, dat de aansluiting was bevestigd. Toen de timmerman zich vanmorgen om half acht weer aan de wo ning vervoegde en met behulp van den sleu tel, die hem den vorigen avond was mede gegeven, naar binnen ging, vond hij het echtpaar van Zanen, tengevolge van gas vergiftiging bewusteloos te bed liggen. De geneeskundige dienst, die onmiddellijk ge waarschuwd werd, stelde vast, dat de 81- jarige vrouw reeds was overleden. De man, die eveneens 81 jaar oud is, werd in bc- .wusteloozen toestand naar het gemeente ziekenhuis overgebracht GUNNING Op 15 Mei Jl. is ten gemeentehuize te Schiedam aanbesteed de bouw van 47 arbeiderswoningen voor groote gezinnen, welke zullen verrijzen aan de Fultonstraat. De bouw hiervan is thans gegund aan de laagste inschrijfster, de firma A. C Snaayer te Vlaardingen, welke firma heeft ingeschreven voor f 145.100. De firma Snaayer heeft indertijd ook gebouwd de 26 geme e nt e won ingen voor groote gezinnen aan de van Marumstraat. DJOKJAKARTA, 14 Juini. (Aneta). In ver band met het nieuwe politieke contract met den Soesoehoena-n gesloten, zal de per soneelsformatie in den Kraton worden ge wijzigd. Reeds zijn verschillende inheemsche ambtenaren ontslagen, terwijl aan de regen ten een opgave is gevraagd welke beambten kunnen worden gemist Van den diensttijd zal het afhangen of de ontslagenen in aan merking komen voor onderstand of pensioen In totaal zal het aantal ontslagenen de 300 overschrijden. TWEEDE KAMER Op voorstel van den voorzitter wordt de interpellatie-D e Visser betreffende de door de regeering getroffeh maatregelen in verband met den internationalen toestand aan de agenda toe te voegen. Aan de orde is de behandeling van het verzoek van den heer W ij n k o o p om ver lof tot het richten van vragen aan den mi nister van algemeene zaken, minister van financiën a.i., naar aanleiding van het af treden van den minister van financiën, over de oorzaken en de gevolgen daarvan en spe ciaal over het eventueel te volgen beleid van het kabinet. De Voorzitter deelt mede dat de re geering, voor zoover hem bekend, niet voor nemens was eigener beweging over het on derwerp inlichtingen te verschaffen. Hij is van oordeel, dat de Kamer kwalk het toe komstige regeeringsbeleid, voor zoo ver daar van niet reeds door uitingen der regeering zelve op eenigerlei wijze is gebleken, tot voor werp van een interpellatie kan moken. Daar om gaf hij den heer Wijnkoop in.overweging zijn verzoek om inlichtingen te beperken tot de oorzaken van het aftreden van den mi nister van Financiën en de daaruit onstaan zijnde gevolgen. De heer Wijnkoop (comm.) laat de be treffende passage vervallen. De interpellatie zal gehouden worden Vrijdag 16 dezer bij den aanvang der vergadering. Het stroopersdrama te Waddinxveen 's GRAVENHAGE, 14 Juni. Het gerechts hof te 's Gravenhage heeft heden uitspraak gedaan in de strafzaak tegen den 35-jarigen strooper H. R., die in den nacht van 4 op 5 October 1938 te Waddinxveen op den rijks veldwachter C. van der Hoef, die hem en zijn kameraad bij het stroopen op heeter- daad betrapte, geschoten heeft, met het ge volg dat de veldwachter ernstig aan zijn arm werd gewond. R. is door de Rol een gevangenfsstra. deeld, van welk vonnis hij hooger beroep bij het Haagsche gerechtshof aanteekende. De advocaat-generaal heeft de poging tot doodslag bewezen geacht en verhooging van de straf tot tien jaar gevorderd. Met eenpa righeid van stemmen heeft het gerechtshof heden, conform dezem eisch, arrest gewezen. OUDE MAN AANGEREDEN EN GBDOOD Geschrokken van een signaal LEEUWARDEN, 14 Juni. Gisteren stak de 75-jarige R. van der Lei uit M u r m e r- w o u d e, die per rijwiel van Palom kwam den weg over om ziah naar den rechter kant daarvan te begeven. Toen hij hier bijna was, schrok hij van hef signaal van een stoomtram en zwenkte weer naar links. Door dez.e manoeuvre kwam hij in aanra king met een juist passeerende vrachtauto, afkomstig uit Dokkum. Hij werd tegen den grond gesmakt en met zware verwondingen naar het St. Bonifacius hospitaal te Leeuw arden overgebracht, waar hjj hedenochtend is overleden, Algemeen weerbericht De depressie-activiteit op den Oceaan is gedurende de laatste dagen geleidelijk weer aan het toenemen. De gisteren genoemde depressie bij Groenland ligt vanmorgen bij IJsland. Zij neemt echter weer in diepte af, zoodat de luchtdruk daar nu weer begint te stijgen. Ook op de Britsche eilanden is de depressie-invloed te merken. De lucht druk is hier gedaald en de bewolking is toe genomen terwijl er wat regen valt. De tem peratuur steeg er vrij veel. Het verder door dringen van deze warme lucht veroorzaakt boven ons land een zware noordwesterstorm (op 6000 meter 105 K.M. per uur.) In geheel Scandinavië is de luchtdruk aanzienlijk ge stegen. Het ondiepe minimum, dat hier gis teren nog lag, is naar het noorden wegge trokken, hetgeen met eenigen regen ge paard ging. Dientengevolge is de intensiteit van den kouden luchtstroom over de Noord zee in beteekenis afgenomen. In ons land is de temp. nog ongeveer drie graden onder ■normaal. Waar de nacht helder was kwam plaatselijk nachtvorst voor. In deze koude lucht blijft het weer in ons land, België en Frankrijk nog buiig, maar de afgetapte hoe veelheden neerslag waren niet groot. REIGF.R Dinsdag te Rangoon WIELEWAAL Dinsdag te Athene PELIKAAN Dinsdag te Batavia en Ban- rtc!I Jp du MAURI ER The exclusive Filter Tip Cigarette TURKISH VIRGINIA {pO\ (ujcLicS 'i/txcL Cjcuftc'tixcu Handelsberichten ROTTERDAM. 13 JUNI MAIS (Op (Medegedeeld Rott. Ver. voi TARWE. (Op t Omzet 12 Juni 18 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 92% van 100.000 kg. teerlng per 100 kg. Slotk. Vor. Slot 3.92% 4.06 i 50.000 kg. Aanbesteding ROTTERDAM, 14 Juni. Vanmorgen is al hier aanbesteed het maken van reinwater, kelders in gewapend beton, op de bestaande paal fundeering, met bijbehoorende werken, in de Oude Plantage op het terrein van de drinkwaterleiding aan den Ilaningerdijk. Er waren 77 biljetten ingeleverd. Hoogste inschrijfster was de firma Bakker en Dek ker te Nieuw-Lekkerland, voor f 235.365. Op een na de laagste: Holl. Beton Mij voor f 154.200. Laagste inschrijver Aannemings bedrijf E. Blok, Rotterdam voor f 152.289. ROTTERDAM 14 JUNI MAIS op termijn. Vroegkoersen van heden: Juli 91%. Sept. 91%, Nov. 92%, Jan. 92%. KATOEN. (Vereen, voor den Katoenhandel) Amerlk. Loco middling universal 28 m.m staple f 0.23% per kg. (vor. not f0.23%). Indische Katoen (ex pakhuis) Superfine Sinds nom. f 0.16% (vor. not. f0.16%). Fine Bengal nom. f 0.14(f 0.14%), Fine Oomrah I f 0.16% (f 0.16%) M arktberichten enkele hooger. 2e srt 6458 per kg levend gewicht; 126 nuchteere kalveren f5—9 per stuk. 109 varkens, vleeschvarkens (90-110 kg) 66—57 ct, ld. zwaardere 65—56 ct. vette varkens 5455 ct, per kg. slachhgewlcht Aan 't abattoir werd heden aangevoerd 1 wa gon gesl. runderen, afkomstig uit Denemarken Vetae kalveren aanvoer ruim, handel redelijk, vaste prijzen. Nuchtere kalveren aanvoer ge woon, handel goed, prijzen ©nverasderd. ar- kens aanvoer matig, weinig handel, prllzen on veranderd. AMSTERDAM, 14 Juni. Aardappelen. Gr. muizen 6 ct, kl. ld. 4—4% ct. Malta 10%—11 ct, alles per kg. Aanvoer 186.000 kg KOUDEKERK AAN DEN RIJN, 13 Juni. Eier velling Koudekerk-RUndtjk. Aanvoer 4009 st. eieren en 73 pond boter. Prijzen: Kipeleren 3.403.7<0, Eendeneieren 2.803 per 100 stuks. Kaas 24—30 ct per pond. Boter 606ë ct Jer pond. Kippen 0.80—1, Konb'nen 80 ct per ituk WOERDEN, 14 Juni. Kaas. Aanvoer 642 par UJen met RM. Prijzen: le srt f 22—24. 2e srt f20 21.60, zwaardere f24, per 60kg. Haodel matig GROENTEN- EN FRUITVEILINGEN Zend deze coupon Aan het Bureau van de NIEUWE LEIDSCHE COURANT Breestraat 123, Leiden. Hiermede verzoek ik U in te schrijven als abonné op ons blad, met gratis toezending van de bladen tot 1 Juli a.s. De aanbrenger (ster) kwartaal week Doorhalen wat niet verlangd wordt mkommers groen le srt 3.90—4.90 1.40—4.20. witte komkommers le srt 4.10—5, 2e srt 3.10—3.80, Salale le srt 50 80 ot per 100 stuks; Peen 6.2<010.60 per 10U bos; Andijvie 2.103.90 per 100 stuks, dito 2.50—6.80. per 100 kg; Rabarber 2.10—5.30 "ilderü 3060 ct per 100 bos; Spinazie 5 30— 10. Tomaten 22.40—28.70 per 100 kg; Net- Suikermeloen 42—78 per 100 stuks. HOXSELERSDIJK, 13 Juni. (Centr. West- landsche Bloemenvelllsg). Prijzen: hortensia f 0.45l.glozinia 1763 ct. geranium 10—21. hang 10—15 ct, fuchsia 16—29 ct. spirea 12—29 begonia 55 ct, bolbegonia 716 ct.salvls —7 ct, hangers 1519 ct per pot; pioenen IS i c, lathyrus 39 cL violieren 1731 ct. Irie- sn 4—13 ct per bos. LOOsduinen, 13 Juni. (CoSp. Groentenvell- llng). Prllzen: bolemkool le srt f 5.20—8.80. ld. Uen komkommers le art f 3.S0 4.60. Idem 2e srt f33.70, gele komkommers f2.603.60, idem 2e srt f22.60, witte mmers le srt f 3.804.90, idem 2e srt f 2.70—4.10, perziken le srt f 7, idem 2e soort "4.10, idem 3e srt f2.70. eieren f4—4.10, net- neloenen le srt f 1—1.05. idem 2e srt 84—66 :t per stuk!; stamprinsessen f 4042. snyboo- ïen f 3036, groote boonen f1012, boonen- itek f 1823, komkommerstek fl3.60. toma- en A f23.2026.80, idem B f 25—27.60, idem C f 22.60—26.20, idem CC f 18.69—21.. jonken f 19.60—23.40. postelein 11—20 ct per 6 kg.; ipinazle 1823 ct per 4 kg; blouwe druiven 67 ct, per kk.; sla le srt f 0.5O—1.10, per 100 f7.30—11.63. rabarber f 2.90. selderij 60 ct, peterseelle 60—70 ct per 100 idtfvle f 1.80—3 60 per 103 strtilk (Idem t per 4 kg zuring 27 ct per kist. POELDIJK, 13 Juni. (Fruit- en Groentvn- velllngsvereen. Poeldijk). Exportvelllng. Prij zen; Bloemkool le srt 1 6.60—6. 2e srt 2—3 per 100 stuks; peen le srt 8.5012 per 100 bos; tomaten A 26—29 ct. B 27—29 ct„ C 26— 28 ct., CC 17—22 ct per kg. pijnacker, 13 Juni. Veillngsvereen. „Pün- acker en Omstreken"). Prijzen: Sla le srt f 0.60 —1.20. komkommers le art f4.50—5.10, Idem 2e srt f3.804.40. Idem 3 esrt f 2.90—3.30. Idem 4e srt f 23. komkommerstek f 1.201.80. bloem kool le srt f 4.107.20, Idem 2e srt f 2—2.80, Idem ultshcot f2. bospeen f 5.608 20. tomaten a f 12.90—14.70. Idem B f 11.40—12.30, Idem C f 13—14.70, idem CC f 11.10—12.20. bonken f 10.30 —11.90, andUvie (3.10—4, (idem per 100 sruik f 1.903.50. spinazie f 1.602.50. poste lein f3.20. snöboonen 3942. stek- 25. atam- prlnsesseboonen 44, tuinboonen 810. net- meloenen 2796. ananasmeloenen 35. perziken 319. witte komkommers le f S.Ou. idem 2e f 3. Idem 3e f2.60. spitskool f3.90. bos-seldery (0.60 —120. .rabarber f2.40—3. radijs 80. peulen 21. kaskomkommers le srt 4, Idem 2e sart 3. Idem 3e art 2.10, breekpeen 5—6. waachpeen f4.10— 5, veldkool f 2.004.10, roode bessen 24. BLOEMENVEILINGEN DERKEL E NRODENRIJS, 13 Juni. (Veiling Berkel en Rodenrijs). Rozen: Peohtold (1.76— 2.09. Oranje Nassau f 4.25—5.90. Edlth Helen f2.854.25. Better Times f 2.253.55, Aug. Noack f2.20—3 15, Briar Cliff f 1.50—2.56, Ro- salandU fl.291.90, alles per 100; Diversen: pioenen 2032 ct. plumosus 811 ct. anemosen -6 ct. lathyrus 4—6 vs. calla f 3.80—5.50, 10. alles per 100 st. onderstaande schepen hedenochtend als volgt: VI 216 1 kantje. VL 217 4 k.. VL 130 1 braadiei ym 490 4 k.. SCH 361 3 k., SCH 89 5 k.. SCH 102 5 k.. SCH 73 1 k.. SCH 180 1 k., SCH 18>li 1 k., SCH 79 4 k., SCH 103 1 braadje. 7 kleine groote dito 1.80—2 ROTTERDAM, 14 Jul Vischmarkt alhier, vt EER, 13 JunL 1.05—1.60 kistje spiering, 43 k. flntei ijzen: Middel tong 30—36, kleine tong 2530, middel tarbot 16—23, kleine tarbot ƒ8—12, kleine griet 6—10, middel schol 10 —16, kleine schol kabeljauw 5—8, kleine schelvlsch makreel 57, gr. gullen 68. middel len 5-r-7. kl. gullen 4—5. spiering 1.Z0, heek liny fin kistje. SCHEVENINGEN, 14 Juni. Heden werd be- ald voor: Tarbot 0-40—0.55. griet 0.300.50, ng 0.600.90. per kg.; middel schol 916, elne schol 3.9010.80, schar 3—3.40, wit tig 3.60, gullen 3.606.20, per 40 kg. Met verach visch waren hedenochtend aai markt: De trawllogger SCH 72, J. Weater iln met 1130 en 6 kustvlaschers met tezame: 230 besomming. VLAARDINGEN. 14 Juni. Binnen van de ha ngviascherl) SCH 57, A. Roeleveld. met 27 ka tjes eigen vangst. Vertrokken ter harlngvlsscherH VL 190 e VL 83 VLAARDINGEN, 14 Juni. (Off. marktbericht) Haring. Aangevoerd 27 kantjes. C maatjesharing f 65—91.80 per ton. IJMUIDEN. 14 Juni. Heden kwamen ai afslag S stoomtrawlers en 8 motorloggi Aangevoerd dor de H 47 1 steur van 167 kg k f 1.03 per kg. IJM 17 (465 manden) f21900. 'JM 73 (470 m.) f2300. IJM 85 (435 f 2403, IJM 4/87 (160m.) f 1580, IJM 94 (340 f 1840, IJM 77 (300 m.) f2000, IJM 98 (240 -1680. IJM i (405 m.) f2403. Besomming loggers: RO 1 f500, IJM 204 f440 KW 74 f 1700. KW 49 f 460, KW 61 ff 1830, KW 130 f 67-3, KW 24 f 740. KW 114 f 900. Prijzen: tarbot 40—33 ct, tong 98—62 ct, hell- o 84—72 c, alles per kg; griet f 28—11.50. g cho lf 2517. mldd. Id. f21—19. zet ld. f22- 7, kl. ld. f 18—9.60, schar f8—3.80. tongschi 18—14, poontjes f 3—0.90. gr. schelvlsch f 16— 12.50, gr. mldd. ld. f 14—8,50, kl. ld. ld. ld. f 620—3.90, gullen f 11,50—6,10. kl. ld. f8 3.10, wUting f 4.10—2.10. makreel f 9.20—740, 50 kg; vleet f 1.63—1.60. leng 80-^45 ct, koolviaoh 33 ct, allea peer stuk; kabeljauw kg Scheepvaartberichte n STOOMVAARTLIJNEN HOLLAND—AMERIKA LIJN BURGERDIJK 12 (nm.) v Rotterdam te Tam- pico, vertr. 16 nr Rotterdam STATENDAM v Rotterdam nr New-York II n.) v Couthampton en P 14 Lizard WESTERNLAND Antw n N.-York p 11 Lizard NOORDAM Rott n N.-York p 11 Lizard LOCHMONAR 8 van Vancouver n Rotterdam ROTTERDAMSCHH LLOYD WELTEVREDEN (thulsr.) p 14 12 u. Perim SIBAJAK (uitreis) 13 'a nachts 12 u. v Sue DEMPO 14 vra. 7.30 u. v Wopenhagen te Oalo, rdt 15 (vm.) te Rotterdam verwacht GAROET (thuisreis) 14 v Padang BLITAR (uitr.) p. 13 (2 n.m.) Point da Gall. KEDOE (thuiar.) via Londen p. 13 (5 mi SLAMAT (uitr.) 12 (4 l m.) Lissabon STOOMVAART MIJ «NEDERLAND" SA LAW ATI 14 v Batavia te Amsterdam TJIKANDI 13 v Homburg nr Amsterdam MARNIX VAN ST ALDEGONDE 14 V Ba' Amsterdam JOHAN VAN OLDENBARNEVELT vertr. 14 l'ERDAM—Z. AMERIKA LIJN ALGORAB 12 v. Rotterdam te Sant ALYONE 13 Cs nachts) v. R'dam ti trekt 20 naar Rotterdam jl ON LIJN STAD SCHIEDAM 14 l ROZENBURG 14 nm. Fedalah te Vlaardim HOLLANDAUSTRALIË LIJN ARENDSKERK IS (nm.) v Rotterdam te i.vertr. 15 vla Hamburg pr Rotterdan STREEFKERK (uitreis) p 13 Perim KON. NED. STOOMBOOT MIJ. ALKMAAR 14 vm. 7 u. v Antwerpen nr DelfzUl DEUCALION 13 v Istanbul nr Bourgaa FAUNA 14 v Piraeus nr Volo ODYSSEUS 13 v Amsterdam te Gdynia STELLA 13 v Tunis nr Gibraltar TRITON 13 v Limni nr Izmir AJAX 13 Juni v Gdynia te Amsterdam DRACO 13 Amsterdam n Curacao co' Amsterdam i SCHEEPVAART MIJ. i Rott 11 v Colombc JAN Al- NEW-YORK LIJN KOTA TJANDI v Batavia 1 v Sabang New-York 13 i NEDERL. EN VREEMDE SCHEPEN ALDEBARAN 14 v R'dam n Wabana ARIZONA (m 11 ACTIEF (m Han ANTARQS (m.) 1 ALJA (m.) 12v. Plymouth si ATLAS (m.) 10 v. Plymouth ARGUS (m.) 12 v. Tyne te F ALKO (m.) 10 v Antwerpeni AEGIR 12 v. Bremerhaven te AZ7UMA MARU R< te Brunsbuttelk< Koppeln p. 11 Holter R'di 2—7 ct. lelie.' ct. Iris 36 ct, alles pt anjers f 3.50—3.70, lelie« Visscherij Ipswich Immlngham 12 v Bombay Z.-Afrlka p 11 ATHLON'E C. South. ANADYR Rott n Japan 8 v Djibouti BATAVIER IV 14 vm. 7 30 u. v Rotterdam te BURDWAN R'dam nr Otaru 12 v. Ader BLACK HAWK 11 v. R'dam te New-Y« BARENDRECHT (f) N.-Orleana nr am (5.29 s.m.) 20 mijl W. van Lands Esd g 11 Kopenhagen p. BRANDARIS (n- 10 Holtenau BOREAS (m.) BUIZERD 12 BILL S. v. R'dam nr Gothenb. p. 10 Hlrsthali CARIBIA (m Welssenthurm nr Koningsbergen p. 11 Holtenau CONSTANT (m.) Kleef nr Wolgast p. 11 Holt- CASTOR (m.) 10 v. Falmouth nr Porthoustock COEN (en 12 v. ethll sr Burgstaak. Rotterdam snden nr Hartlepool (vm. v Danzig te Amsterdam DAYROSE 10 DEKEB 12 v. 1 EVERTSEN - ELAND (m.) Shields nr Par p HPrawle EEMSHOORN (m. 11 v. Shoreham te Mlddlesbn EUROPA (m.) 11 v. Par te Shields ESPANA Rott n Santa Fé p 11 10 v. Falm Vineent Sani sche berichten uit s FLÖRES (m.) 11 v. Vlaardingen te Aberdeen GYDA v R'dam nr Chicago IS v Montreal GROENLO 13 v Senj te Garston GOUWE v Llbrev. nr Rochefort p 13 Flnlsterrc GRUNO (m.) Goolenr Truro p. 12 Prawle Point GERDINA (m Emmerik nr Demln p. 10 Holt. GLORY (m.) 10 v. Antwerpen te Huil GE ZIEN A HENDERIKA (m.) 8 v. Bendorf te HILVERSUM 13 San Nicolas n Cork HASKERLAND 13 v Goole n Harltngen HOENDIEP (m.) 12 v. Antw. te Mill wall HYDRA (m.) Ov. Inverness nr Swansea IMMINGHAM 14 v Harllngen n Huil INGEBORG 14 v Rotterdam te I'urfleet, en vertr. 14 nr Rotterdam IMMANUEL 13 (nm.) v Vllsslngen n Evtcr JAVA (m.) 14 (nm.) v Adam te Antwerpen - Philadelphia nr Baltimore 1 3v Jaffa nr Port Soedan v. Keadby te Rye Rosklldefjord nr Antwerpen p. JOHAN 14 (vm.) v Middlesbro te Autw. KASIMA MARU R'dam nr Japan 12 v. Slngap. KEMPHAAN («n.) Stornoway nr Gdynia p. li LGPPERSUM v R'dai Noronha LKNY 14 v Caen nr Fowey LEVERKUSE.N Rdam nr Japan 11 v. Singapore LALANDIA R'dam nr Bangkok 12 v. Singapore LENA (m.) 12 van Urk te Hamburg LENY 12 v. Preston nr Caen MAASHAVEN 12 v Pont Brulé nr Södertelje MIJDRECHT vertr. 15 v Hamburg nr de Golf MAARTJE (m.) 9 v. Stettin nr Memel MADO (m.) llv. Leith te Blyth MRHARM SMEENGE (m.) 8 v. Koningsbergen MUDO On 11 v. Londen nr Grangemouth MONTE OLIVIA B.-Ayr. n Hbg 11 te 'R Grande MONTE PASCOAL Hbg n B.-Ayr 11 v Rio Jan. NETTIE 14 v R'dam n Stolpemunde (3.06 vm. NICOLOOS PIANGOS 1 v. R'dam te B. Blanca NEDERLANL 12 v. Bahrein te Durban NEDERLAND (m.) 1 v. Koningsb. te Danzig OPSTERLAND 13 v Goole n Harllngen NJORD (m.) 9 v. Danzig nr Furugrund OOST VLAANDEREN 14 v Gr. Yarmouth te OOTMARSUM v San Nicola* n Sllgo, 13 van Falmouth OUD-BE1JERLAND (ai.) p. 12 Beachy Head om de West ORANJE (m Hamburg nr pass. 12 Horse St. Flncent PRINS W VAN ORANJE 14 v R'dam naar Chicago (4.15 vm. In zee) PARKHAVEN 14 v Montreal nr Searsport PEIPING R&'dam nr Dalren 12 te Hollo PATRIA (m.) 8 v. Koningsbergen nr Rafsfl PIA (en.) 10 v. Duinkerken te Gr. Yarmouth PASCHOLL (m.) o v. Gr. Yarmouth r Abbeville PATRICK HENRY 11 v Rott te Corpus Chris-1 PRO PATRIA m., 12 v Hamburg naar JL EEN ALARY 12 v. New-York te Southampton RES NOVA (m.) Hengelo nr Stockholm ptui. io Holtenau RAPIA (en.) IJmuiden nr Korsör p. 11 Holt. RIAN (m.) Plymouth nr pass 12 Dover ROMEJA (m.) 11 v. De.lfzljl te Selby RANSEL (m.) 9 v. Wasa nr Abb SOHIELAND v Hamburg n Gdynia, p 14 Hd!- ANTONIO Duinkerken SAKITO MARU 12 v. Rotterdam te Kobe SAN YO MARU R'dam nr apan 11 te New-York SANTA LUCIA (m.) Danzig nr Lonnlon p. 11 Bruosbuttel SLAMAT (m.) 10 v. Hamburg 1 "NALAND 13 (nm. istle SCHIE 13 R'dam n Pltea (7 nm. in se») THEANO 13 (nm.) v Belfast nr Fowey TIMOR (m.) Bordeaux nr Londen p. 12 Ouess. TON S. 12 v. Fecamp nr Antwerpen TOWA 10 Rotterdam te Rosarlo THOR 12 van Harllngen te Londen TRUIDA 12 v. Stockholm te Londen THEMISTO R'dam nr Wabana p. 12 Lizard TEXELSTROOM 11 V.Amsterdam te Liverpool TWEE GEBROEDERS (m.) 10 v. Danzig naor RIVIERBERICHTEN HANSWEERT. 12 JUNI Gep&saeerd vóór 1 uur en bestemd voor: TILBURG: Corma, v. d. Klooster. DORDRECHT: Jochri. Dupre. ALPHEN AAN DEN RIJN: Cornelia, v. d. DUITSCHLAND: Catharina, Berends; Naphta 9. KUhse. Anton Hugo, Pikaar. BELGIë: Macee Animo. v. d. Putten: Corry 6. Verburg; Telegraaf 12. Hulstaert; Telegraaf 5. Boer; Telegraaf 17. Bout; Johanna. Kik; Wiljo. Verberght; Grijshal. iw 10. de Jngh; a Hal; St. Gerard. Ma- >erght; Neutraal. Ren-o Emjo. Dekker: Utliberg. Köhler: Pool- Borms; Gustav. Krapp; Onderneming, de Expreas 30, Menne; Pointe e Pltre. Mul- leipnlr. de Jonge TRIkO 13 (n: A'da, VLIE STROOM VADERLAND (m.) 10 v. Blyth te Dartm VOORWAARTS (m.) Par nr Aberdeen pass. VECHTSTROOM 11 van Amsterdam le Huil WALENBURGH 13 v Mldllosbro n Boston W1CICENBURGH 1 3v R'dam te Bordeaux WAALHAVEN 8 v. Demerara nr Mackenzie WATERWEG (m.) Blyth nr Lymlngton p. Horse Sand Ft WESTERSCHELDE (ïn.) R'dam nr Le Guayi passeerde 11 Wight WEGRO (m.) lOv. Middlesbro te Huil ZUID-BEIJERLAND 14 mldd.). v Danzig 1 oRtterdam ZIJPE (m.) Schweigern nr Hobro p. llHolt. ZEEMEEUW (m.) 9v. Keadby te Brldport ZAAN 13 v Ljusne nr Domsjo SCHIPPERSBEURS ROTTERDAM, 13 JUNI per dag. Vaar w 160 ton 8.50—10.50 alles LOBITH, 13 Juni 1939. ROTTERDAM: st. Fiat Vol. 14; st. Keulsche vaart 13; st. Insulinde; st. Bona èpes; st. Fiat Vol. X; st. Petronelia; st. Fiat Vol. 5; st./ Sebaja; st. Johanna 2; st. Colbertst. Emma- st. Oranje; st. Fiat Vol. I; st. Dultschland; st. Sieg fried Concordia, Heuvelman; Hen jo, Wenünk; Deux Freres, Salet; st. Bertha Johanna, Holllnk- Italia, Kempers; Rhenaala 46, NIJssen; Amazone II. Spier; Helena 2. JostenWellenteiler II, Scholten; Ceylon, Fendel; Faling, de Waardt- Vesta, Beck; Vee re. Bones; Jeljo, Bilder; Eldo rado II, Poes; Koningin Emma, KUngeman- Am sterdam. Schindele; Express 33. Wolf; Rhelnstein te. v. Ooyen; Vise Deo, Tempelaars- Anda, Brouwer; Adriaan, Doodewaard; NIEUWENDIJK: Allegonda Johanna, v. d Hoeven; ZIERIKZEE: Onderneming. Snijder-" WILLEMSHAFENThohalr, Thonlssen;' NIEUWERKERK: Geertje Hollebrandse- MEER KERK: Twee Gebroeders, den Breejen- UTRECHT: Geertrulda, Rehorst; DEN HAAG: Kolibrie, v. d. Zee; VREESWIJK: Harmonie 5. Verleun; VOLENDAM; En Avant, BasUaanse; DEN HAAG: Nelly. Hammer; BRIELLE: Fries- land, v. DUk; TERWOLDE: Johanna. Sanders- VLAARDINGEN: Nleuwendlljk, Ritmeester; LICHTMIS: Energie 5, v. Bon; GOTENBURG: Ambulant, Velllnga; DORDRECHT: Meuthe, Schmits; MIDLUM: Margaretha, Damstra; HOORNMaria Louisa, Jonkman; AMSTER DAM: Truncor, Mick; WAGENINGEN: Theodora Jansen; ZAANDAM: Johanna. MannakZUT- PHEN: Lloyd XI. SondermanDALDEN: Ser- vus. Dekker; GORINCHEM: St. Jozef, Wissen- GOEDEREEDE: Maria, v. Meegen; ZUTPHEN Expres. Velthuis; BRESKENS: Karei Mery. Loovschelder BELGIë: Rijntrans 5. Haubrich; Sllvaplana, Bauwens; Naphta 8. Siegel; Luik, Huismans- Cor, HeUboer; Risico, Vermeulen- Nurnberg. Sauer- Voltl Cublto, Joore; Acïja, Brouwer; Astarte, Siegmund; Zeemeeuw, Bek; Donau, v. Winsen; Albicore, den Redder; Angcle, Durinckje St. Gerard, Verbraken-Trois Soeurs, van Ackeljjn st. Leba II; Tuisko II. Mussig; Ellsa, de Bliek; Wlnoc, Pauwels; St. Antoine, Westdorp; Almana Hlentjes; Renee, Hopstakken; DUITSCHLAND: Spera, v. d. Veen; Cecilia, v. 4. Voorde; Prins Hendrik, v. d. Heerik. Gepasseerd na 'a middags 12 - bestemd grondnoten. alles liggen en of vi olgens tarief. Sleeploon naar den Beneden-RtJi nD310bton ■en. alles Sleeploon naar Maaabracht 6%7 ct. tarief. GEMENGDE BERICHTEN SLEEPBEDRIJF De sleepboot GANGES is 10 Juni van Barry SCHEEPSBOUW t voor de Kon. Ned. Stoomboot MU te erdam bU de werf van Gebr. Pot te Bol- nieuwgebouwd vrachtmotorschip Flevo. laadvermogen bijna 600 ton, is na een op de Noordzee gehouden goedgeslaagden proeftocht genoemde reederü overgenomen. Het mo- hlp is ln de haven van Amsterdam aan- ROTTERDAM: at. Asa; at. Norvi; at Edmund; at. Willem Anton- at. Fiat 17; at. Pasto; st. Cor nelia; st. Baden XII; at. Aisne; Dlna. Heljmen; Toatl, Blom; Carpeja, v. Boven; George Sand, Stumpf; Edelweiss. Zaal; Deo Grasias, Verschu ren; ilodestia, Umacheldt; Mannheim 218. Schmltt; Bachus, Reckweg; Allemannia, Rigter; Maria. Stevens; Theuna, Haxewtndus; Daniel, Schmitz; Allevoa, Boonsma; Gerard, Egberts; Leo, Bosman; Diavolezza, Herkunner; Adriana, den Helder; Cantabrie Moonen; Ambrta, Haentjes Marls Stella, Teuben; Mime, VerweyElise, Konlg; Feducia, Page; Vineta, Klooster; Maria, Welsbarth; Loulza, Spes; Catharina, Nout; Rhe- nus 29, Dinkeldeln; W. v. Drlel 45, Broekhotven; Bakal, Hansen. AMSTERDAM: Cornelia, Cornet; Raab Karcher 101, SchadenAmlval, SibrJJnsDeux Regit I, TeulmanS; Vlaardingen- Tolo, Lensen; Ardi Hav, v. Wagenlngen; Nussia II. Windt; BAREN DRECHT: Broedertrouw GENPLAAT: Adriana n, Westland, Tettero; IJMUIDEN: Walbure, Hek huls; DEN HAAG: Catharina, Ad., Vegtcr; Bonte Hellings; MAKKUM: Francois, v. Donk; ALK MAAR: Jean, Kerdorf; VREESWIJK: at Jo hanna; DO RDT: st. Sambre; KAPPELN (Vlle): Anna, Miller; LOBITH; Erik. Nolder; DORDT: at. Louise; at. Marne: MIDDELBURG: Maria Chrsitna, Vogel; WEURT: at. Eelne- URK: Wica. Mulder; Spes SaluUs. v. Noord; DE HAUKES: Energie 7, Jansen; DORDT: Josephine. IJzor- mans; DEURNENNlse Deo, Wiek man; NIJ MEGEN: Bulten verwachting, de Korte; RAND WIJK: Hendrika, Nout; Vertrouwen. Nout; STEIN: Maria, v. d. HeijdenDORDT: st. Tam- HELGOLAND: Wlttekind. Scheming; BELGIë: Francois, Buystnerd; Fero, Hochfeld; Constant. Maes; st. Jasobus; RUnschelde 12. Ule- gens; Cornelia, de Cleroq; Anna. de Bot; Corma, de Has; Goeben Schrott; st. Atlas; Asterie. Ver- burght; st. Beta; Handel 5, Rembrandt; Taxan- drle, v. Hulst; Tolerance, Bertens; Cri du Monde, Wuytincka. worden gebracht op de Oostze eilschlp Zazplakbat. De chade aan de voorpiek ïaar zal moeten dokken. •va Scotia) in nsche motor- heeft lichte EMMERIK, IS Juni 1939. rd voor 's middags 12 uur e ig, Mastenbroek; Rhoi FAILLISSEMENTEN DEN HAAG. Den Haag, Stralen, garagehoin --aat 174. R.-c.: Jhr H O. Feith. Cur.: mr J. A. m. Borghols. - J H. M. van Rooij. te Voorburg. Mai 11. R.-C.: mr G. H. B. van den Boom C W. Blackstone. - J. Hauselaar. drukker. Den Haag. W< rlngkade 27. R.-c.: mr H van VVagenini "Vr.: Jhr mr W. H den Beer J-oortugaeL J. de Kier, Den Haag. H.-ndrlk Zwaar Huchs; De goede verwachting, de tfrles Oranje Nassau. SnoeU; Graf Adolf, SnoeU; Luctor, Ëa- kema. st. Obernal; Luclen, v. Steen; Minerve, Elmer; Niger, Lonz; Johanne Becker, Buken; st. Magnl; Tlberia, Radema; Methan, SchUtt. Jo- I anna, Visser; Deo Gloria, Bail; Flora, Wagen- i makers; Johanna, Trouwborst; Actlvla, Draais- ma; De TUd zal 't loeren, Pols; Ora et Labora, Schuiten bergHoop op Behoud, v. d. Wul, Ma ria, Geluk- 3 Gebroeders, v. Dljke; Zeeuwsche Stroomen, de Koek; Flevo, Schouwstra; Veran dering, Melnest. Isala; Excelsior. Boolj- Geja, v. d. LeyFrans, Stille; Andromeda, Gold- schmltt, st. Leonora Antoinette; Anna. Engelina; Ougree 9. Grapp; Cornelia. GUsberts; WUIau. I Olieslager. Jannie. Majoor; Albula, Ghyssels- St. Haag. 72. R.-c.: mr J. L. L Wery. Cur i den Berg. Den Haag Verwijk, bakker. Cypresstraat 11 R.-c.: «nr A W J VrlJberghe Ai lur.: mr J. F. E. Belinfante, Den uraëance van betallngi 8 Juni 1939 is definitief surséance van be taling verleend aan de N.V. Nederlandsch En en Haag. KJJf- 1% Jaar. WATERSTANDEN RIVIEREN Rrelgaeh Rehl 4.04 Muia 6/6 MannhHrr 4/7 jbnrp 0.00 Mains 8.78 Hingen (XOO Canb 8.06 Coblenz Ï.89 Trier 036 Ken len 8.76 Daaaeldor 8.10 Knbrort 1.14 Weaei 0.96 Emmer' 2*84 Reden Vorl Kenlen 88/9 88/ Lobitb 11.16 nx» Nümegen 8/0 P.73 8t Andrle» 3/8 8/6 Arnhem 8.78 8.74 Vreeewflk w. 0.79 0/» Wee tervoort 9/9 Deventer 8/6 8Z' Kampen Maastricht Rel fel d Venlo Graveel al» Uth 0.10 (1.13 HOOGWATER NED. ZEEHAVENS 16 JUNI HeUevoeta, 1X0 18/6 lllemetad 1/4 14/d Harllngen 7/0 19.'0 Hroawersh ai8 18/7 Den Heidei 6/6 17.36 Alerikcet- 0/7 18.10 TJmalden 1X6 18/4 Wemeldlnge 1X1 18/3 H, v. HolL 0/6 19/6 Vllsslngen 11/7 OjOO Scheveningen 0.1918/4 Teraeuea 19/0 0X0 Rotterdam 9.10 14.49 Raneweert 0.94 19/9 Gepasseerd na 's middags 12 uur en bestemd DUITSCHLAND: Volharding, Wennemen; Verwisseling, Jansen; st. Alpha; Ougree 3. Muller Hendrika Romeynders; Zuldvllet, do Pree; Rival, Velllnga. Energie, Galenkamp; Spes. Feenftra; Zwerver, Volk; Cordlr, Verdoorn; Cosmopollet, Fernhout- Wuta v. Zanten; Onrust, Worsbecker, Fragrl, Mooyst. Baroma. Naphta 9. Kühne; st. Pallas; Result, Wynen; Margrletha, Boot.-> an- Henr. Adriana, Valkenburg: st Kronos 5 RnemI fahrt 96. ROrsch. Gotthard, Boer- st. Jacobus, Silesia, Nickel; Elsje. Jansen; 6 Gebroeders -le Vries; Klaslna, v. AsperenEms. Schepers- «t. Westri. Kurwenal, Odenthal; 7 Gebroeders. Ttieu- nisse; Anton Hugo, Pikaart; Erlka Hooites; st Vitesse 2; Anna. CromvolrtCor, Zyimins; Dirkje, Heykoop; st. Frigga; Corma. Sneyer; Gamuret, Wilson. 3 Gebroeders. Bult; st. K«n. Vaart 13; Elisabeth, Jeurlssen; Johanna, van Meegen; Deus Regnat, Snoodyk; Pro et Contra, Veldman; Vlschaak. Baks. Burgerlijke Standen HAqERSWOUDE. Ondertrouwd- P J Horsman 23 J en A RleUbcuker 26 J. Getrouwd; P J Droogh 28 J en C J Alkemade 28 J- Bevallen: J van Vliet—v Elswijk d. Overleden: 9 Lourler wed van J W Timmer mans 87 J. HILLEGOM- Ondertrouwd J Blokker en M den Dekker; H J van Stejjn en A G d- .:root- B C RtJgersberg en J van den Berg allen: M W de VHas—Venne i. H C Zon neveld—den Hollai H m m v d Voorn— Pe Webnen d: m van I i d; M J v d Held G de Koningv d jout d; A v Kgraond etscn a; M Paaaw—de Haan z. ?rleden: C At Bouwman z 15 J; J J Altlng aw-u as f oe bioou—ceaernt Knetzoh d; M Paaaw—de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 7