STADSNIEUWS WOENSDAG 14 JUNI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 6 Verbetering van enkele salarissen Meteropnemers-geldophalers In den loop van het vorige jaar dienden commissar s&en der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit een rapport in, waarin zij wezen op de verandering, die was gebracht -n de wijze van opnemen van de gas- en electnciteitsmeters en in de wijze van incasseering van het wegens gas- en stroomverbruik verschuldigde. In het bijzon der kunnen worden genoemd de samentrek- k ng van de opneemperioden in de stad, de centralisatie van allerlei incasseer- en be- taalwerkzaamheden en de combinatie van de opneming van den muntgasmeter en den elect riciteitsmeter met gelijktijdige afreke ning v. h. electriciteitsverbruik in een zelfde perceel. Deze combinat e wordt ook wel aan geduid als het directe incasso-systeem. Had vroeger in de perceelen, waarin zich munt- gas- en electric teitsmeters bevinden, de op neming van die meters afzonderlijk plaats en werden de kwitanties voor het electrici- teitsverbru k daarna ook weder afzonderlijk aangeboden, thans geschiedt in deze ptrcee- len de opneming van den muntgas- en elec- triciteitsmeter en de inn ng van de stroom- gelden gelijktijdig. Het is bovendien moge lijk gebleken de aldus vereenvoudigde en ge- comb oeerde werkzaamheden per aangeslo tene slechts om de twee maanden te doen plaats hebben. Al deze veranderingen hebben tot een be langrijke 'bezuiniging bij de Fabrieken ge leid, doch een ander heeft de taak van de meteropnemers-geldophalers niet onaanzien lijk verzwaard. Met het oog daarop achten Commissar s- sen eenige verbetering van hun salarieering zeer gewenscht. De meteropnemers-geldophalers in vasten dienst ten getale van 8, zijn thans allen inge deeld als controleur 2e klasse, aan welken rang een wedde js verbonden van f 1.350 f 1.750, verminderd met 4 pet. ingevolge het raadsbesluit van 21 Februari 1936, is dus f 1.296—f 1.6S0. Commissarissen stellen nu voor om den meteropnemer-geldophaler als afzonderlijke rang in de salarisverordening op te nemen met een wedde van f 1.3o0— f 1.900, verminderd mot een korting van 4 is f 1.296—f 1.824 (4 eenjaarlijksche verhoo gingen van netto f 96 en 2 van f 72), hetgeen derhalve een verhooging van het maximum met netto f 144 beteekent. De voorgestelde salarisverhoog ng betee- kent voor verschillende meteropnemers we gens de derving van neveninkomsten geen noemenswaardige verhooging van hun inko men, doch daartegenover zullen zij ook met meer bedoelde nevenbetrekk ngen hebben te verrichten en derhalve een meer regelmati- gen diensttijd verkrijgen. Met het oog op het meer inspannende werk, dat de directe incasso vereischt, in vergelijking met den gewonen opnemings- en incasseeringsarbeid, behoort naar het oor deel van Commissarissen voor het verrich ten van dat werk nog een toelage te worden verleend. Commissarissen achten het het beste, dat de extra vergoeding als eoji vaste toelage wordt ingesteld, welke boven de verhoogde wedde door de meteropnemers-geldophalers zal worden genoten gedurende den tijd, dat zij het werk der directe-incasso verrichten, ten bedrage van f 0.50 per werkdag. Aange zien de daarvoor in aanmerking komende meteropnemers-geldophalers bij toerbeurt met de directe incasso worden belast, en als regel S a 9 man maandelijks gedurende 10 dagen voor dit werk in beslag worden geno men, zal de toelage voor elk hunner plm. f 5 per maand bedragen. Ook B. en W. zijn van oordeel, dat de bij zondere omstandigheden in dit geval een wijziging van de salarieering van de meter opnemers-geldophalers rechtvaardigen. Het komt hun voor, dat de datum van in gang van de verhooging van de wedd-r kan worden gesteld op 1 Januari 1939, en die van do toelage op 1 September 1937, op welken datum de directe incasso werd ingevoerd. Van het Stadhuis Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter algemeene kennis: le. dat tot en met 1 Juli 1939 gelegenheid bestaat tot inschrijving van nieuwe leerlingen, gedurende een half uur vóór den aanvang van eiken schooltijd, aan: a. de Jongensschool voor u.l.o. aan de Pieterskerkstraat; b. de Meisjesschool voor u.Lo. aan de Breestraat; c. de Opleidingsschool voor Gymnasium en H.B.S. aan de Aalmarkt; d. de Opleidingsschool voor Gymnasium en H.B.S. aan Boommarkt (welke school tegen September a.s. zal wor den overgebracht naar het nieuwe gebouw aan de Kernstraat); e. de Opleidingsscholen voor n.l.o. aan de Langebrug, de Drie Octoberstraat, den Rijnsburgersingel, den Maresin- gel en de Driftstraat; f. de o.l. scholen aan den Zuidsingel en de Medusastraat; g. de Centrale school voor het 7e en 8e leerjaar (ingang Oude Vest 35); 2e. dat bij de inschrijving een geboortebe wijs moet worden getoond; 3e. dat de kinderen met uitzondering van die waarvoor toelating tot de u.l.o. scholen of tot de Centrale school wordt gevraagd vóór 1 October a.s. den leeftijd van 6 jaar moeten hebben be- LE1DEN, 14 Juni 1939. A. VAN DE" SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRYEN, Secretaris. Directeur Reinigingsdienst B. en W. maken v£m deze gelegenheid ge bruik nog een andere wijziging van de sala risverordening voor te stellen. Met de Commissie van Fabricage acht het college nl. termen aanwezig om de betrek king van directeur van den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmetfc ngsdienst, welke thans voorkomt in de salarisgroep f 4.000— f 4.S00 (waarop de bovenbedoelde korting van 4 pet. wordt toegepast)over te brengen naar de salarisklasse van f 4.450 tot f 5.250 (verminderd met 4 pet.), waarin de voorma lige functie van directeur van het Bouw- en Woningtoezicht was ingedeeld. Het is toch voldoende bekend, dat de Rei nigings- en Ontemettingsdienst in de laatste jaren door reorgan'satie en verschillende andere omstandigheden niet alleen zei veranderd, maar ook een belangrijke uitbrei ding heeft ondergaan. Men denke aan de vervanging van de paardentractie door me chanische tractie; aan de regeling van den vuilafvoer; aan de werkzaamheden van den Ontsmettingsdienst, welke zich tegenwoor dig mede uitstrekken tot een intensieve rat tenbestrijding en desinfectie van woningen; aan de zorg, welke tegenwoordig -bij de Rei niging berust voor de stalling en het. onder houd van de auto's van de Lichtfabrieken en van Gemeentewerken, enz. Het is zonder meer du:dclijk, dat de func tie van Directeur van den Gemeentelijken Reinigings- en Ontsmettingsdienst door een en ander dn omvang en verantwoordelijk heid thans aanzienlyk belangrijker is ge worden. Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter kennis van belanghebbenden, dat aan de Openbare Bewaarscholen in het Elisabethshof, aan de Atjehstraat en de Gortestraat tot en met 1 Juli 1939 gele genheid bestaat tot het doen inschrijven van leerlingen en wel des voormiddags van kwart vóór negen tot half tien en uitge zonderd 's Woensdags en 's Zaterdags des namiddags van kwart vóór 2 tot kwart na 2 uur. De kinderen moeten op het tijdstip van toelating den leeftijd van i jaar hebben bereikt. LEIDEN, 14 Juni 1939. A. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, Burgemeester. VAN STRYEN, Secretaris. BENOEMINGEN De commissie van toezicht op het M.O. be veelt aan aan den Raad in de vacature me vrouw G. S. M. RoessinghEverts: 1 mej. dr. C. Hovens Greve, 2 mevr O. C. D Idenburg S egenbeek van Heukelom. Voor leeraar in het teekenen aan Gymna sium en H.B.S. bevelen B. en W. aan: 1 den heer J. Minderaa te Nijmegen, 2 den heer E J Hoppe te Hengelo. ;n W. stellen voor prof. dr. P. C. T van der Hoeven wederom voor 3 jaren te besten digen als stadsvroedmeester. VERKOOP GROND Van den heer D. Kaay, alhier, q.q. is we derom een verzoek ingekomen, om van de gemeente te mogen koopen een perceel bouwterrein aan den Rijnzichtweg te Oegst- geest, diep 30 m en breed ongeveer 34 m, al- zoo groot pl.m. 1020 m2. Dit perceel sluit aan op het reeds aan hem ingevolge de raadsbesluiten van 20 Maart 1939 en 17 April 1939 verkochte terrein. Adressant js bereid ook voor dit perceel f 8.60 per m2 te betalen, terwijl voorts lijke voorwaarden zullen gelden als aan den •origen verkoop verbonden. B. en W. stellen voor den grond te verkoo- pen. TEGEN EEN BAKFIETS Gistermiddag te 3 .uur is op de Doeza- straat de 4S-jarige wielrijder L. v. E. uit de Buys Bal lost raat tegen een bakfiets opge reden. Hij bekwam verschillende verwon dingen en een hersenschudding. De auto van den E.H.D. vervoerde hem naar het Acad. Ziekenhuis, ZILVEREN JUBILEUM Dinsdag 27 Juni a.s. herdenkt de heer A. de Vos onderladingmeestcr der Ned. Spoor wegen op het station alhier, den dag, waar op hij vóór 25 jaar bij de Ned. Spoorwegen in dienst trad. EXCURSIE STUDENTEN Onder leiding van Prof. Mr J. M. v. Bem- melen, hoogleeraar in het strafrecht en de strafvordering aan de Leidsche Universi teit, zal Vrijdag a.s. een 30-tal studenten een bezoek brengen aan het Rijksopvoe dingsgesticht te Doetinchem en aan Rijkstuchtschool Nijmegen. BURGERLIJKE STAND BEVALLEN: L Rosenberg-—Hoopendoorn OVERLEDEN: J Marttjn wed.nr 80 jr Hogewoning dr 8 jr "W v Leeuwen m. 62 jr J Verhoog m. 37 jr M W J 'Houps v H Berlemon 73 Jr WATERPOLO Morgenavond 8 uur speelt de Zijl I in de zweminrichting „De Zijl" voor de competitie 2e klasse K.N.Z.B. tegen het eerste zevental van do L.Z.C. Deze wedstrijd wordt voorafgegaan door den competitiewedstrijd reserve derde klas tusschen de beide reserve zeventallen van de Zijl en L.Z.C. EENHEIDSDIPLOMA E.H.B.O. Door de doktoren M. D. Horst en H G. Ru- haak werd Maandag en Dinsdag j.l. het exa men afgenomen van de cursisten, welke wa ren opgeleid door de Ned. Ver. E.H.B.O. afd Leiden, docent dr. H. G. Ruhaak, zulks ter verkrijging van het eenhe dsdiploma voor E.H.B.O Hiervan slaagden de heeren E. v. d. Born, J. J. M. Bresser, A van Burink, P. Favier, C. de Graaf, E. R Ruye, D Versloot, C Willem- se, A do la Rie, J. Labordus, P. Jongman en WATERTEMPERATUUR J, Heus. VERBETERING LAMMERMARKT Zoowel op de gemeentebegrooting voor 1937 als op die voor 1939 werd een bedrag uitgetrokken van f 1200 voor het gedeeltelijk; vervangen van oude klinkerbestrating met houten palen op de Lammermarkt door ve bestrating met voegvulling en ijze ren palen. Het lag in de bedoeling om het geheele marktgedeelte buiten de overkapping op die wijze te verbeteren en daarvoor telkenmale een bedrag op de ontwerp-begrooting uit te trekken. Het nog niet verbeterde gedeelte verkeert thans echter in zoodanigen staat, dat verbe tering daarvan niet langer kan worden uit gesteld. Behalve het bedrag, hetwelk op de loopen- de begrooting voor d t doel is uitgetrokken, zal ten behoeve van die verbetering nog bedrag van f 2000 noodig zijn, welk crediet 1 W. aan den Raad aanvragen. AANBESTEDING SCHILDERWERKEN Door het gemeentebestuur is gister aanbe steed het verrichten van buiten- en binnen- verfwerken aan gemeente-eigendommen, in 7 perceelen. De uitslag is: perceel I hoogst inschrijver .T. L. Koet te Leiden f 778, laagste inschrijver H. P. Jansen f 477; perceel II hoogste inschrijver B. Harteveld, Leiden, laagste L. C. v. d. Voort en C L. v d Voort, Leiden f 225; perceel III hoogste inschrijver J L. Koet, Leiden f 92p, laagste H. A. Schell, Schcveningen f 450; perceel IV hoogste in schrijver Chr. Rietkerken, Leiden f 900, laag ste H. A. Schell, Scheveningen f 400; perceel V hoogste inschrijver C. Veerman, Leiden f 699, laagste Chr. Rietkerken, Leiden en J. A. Venver, Leiden, beiden f 350; perceel V" hoogste inschrijver B. Harteveld, Leiden f 985, laagste J. A. Venver, Leiden f 474; per ceel VII hoogste inschrijver J. Leugering, Leiden f 899.75, laagste H. P. Jansen, Leiden f 545. DE UITSLAG DER RAADSVERKIEZINGEN Hedenavond hopen wij, aan vangende 7 uur, den uitslag van de raadsverkiezingen in stad en om geving aan den gevel van ons gebouw op de Breestraat te publi- ceeren. Ook van den uitslag van andere groote plaatsen in ons land hopen wij het publiek zoo vroeg tijdig mogelijk op de hoogte te houden. Zooals men weet wordt in de groote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) pas vol gende week gestemd. iiiiiiiiijiiiiiiiiiiii:iiiiiniiiiii!iii:iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiP MOTOR CONTRA AUTO Gistermiddag is op de Spoorhavenbrug in den Haagweg een motor bestuurd door M. J. v. R., met op de duo-zitting de 21- jarige Mej. Th. v. B. te Den Haag in bot sing gekompn met een auto bestuurd door W. Z. v. d. M. De motorrijder bekwam daar bij een vleeschwond in het rechterbeen en do duorijdster een wond aan het. voorhoofd. Beiden zijn per auto van den E.H.D. naar het Acad. Ziekenhuis gebracht. De motor werd ernstig beschadigd. Zweminrichting „De Zijl" 17 gr. C, UIT DEN OMTREK HILLEGOM AUTOTOCHT OUDEN VAN jDAGEN Donderdag a.s. zal dan de 2e lustrum- toc-ht gehouden worden met ari doel Oud- Valkeveen. De afrit vindt plaats vanaf de Wilhelminalaan, dit in verband met het feit, dat de secretaris, de heer P. v a n M o u- rik wegens ongesteldheid niet mee kon gaan. De bewoners van de Wilhelminalaan en Molenstraat warden dringend verzocht de vlag uit te steken. KATWIJK AAN ZEE EEN VERKEERDE MANOEUVRE J. H. uit de Louweetrae.t deed aangifte dat J. G. uit de Paul Krugerstraat met zijn rijwiel een verkeerde manoeuvre maak-, te miet gevolg dat hij hij H. door de ruiten van zijn woning ging. VAN WIE? Oip het politiebureau is een heerenrijwiel te bekomen dat onbeheerd op den Sluis- weg is aangetroffen. AANGEREDEN Een zandauto, bestuurd doer v. B. uit Bodegraven, week op den boulevard uit voor twee kindoren, waardoor C. B. uit de Liersteeg werd aangereden. Dr. Lodder ver leende eerste hulp, LEIDERDORP GEMEENTERAAD De Raad dezer gemeente zal vergaderen op Donderdag 15 Juni a.s. n.m. 7.45 uur. LISSE DAMKAMPIOENSCHAP VOOR LISSE De heer J. Algera blijft Kampioen De vijfde en laatste ronde om het dam kampioenschap Lisse tusschen den Kam pioen J. Algera (1938) en A. van Dijk, welke het hoogst aantal punten behaalde den match 1939 is in remise geëindigd, zoodat de stand 11a de 5e ronde luidt: 5—5. Doordat A. van Dijk geen puntenmeerder- heid heeft verkregen blijft de heer J. Al gera definitief kampioen voor Lisse. De Kampioen had na afloop een fraaien wissel beker in ontvangst te nemen. DEMONSTRATIE-AVOND VAN DE E. H. B. O. De afd. Lisse van de E.H.B.O. hield in het buurtschap „De Engel" een buitenoefe ning. Het betrof hier eenige vliegtuigonge vallen waarbij een veertiental gewonden Om 8.15 uur werd het alarmsignaal ge geven voor de leden van de E.H.B.O. en reeds na 5 minuten was het eerste lid aan wezig. Na 10 minuten waren 42 leden aan wezig, die, ter plaatse gekomen, begonnen met het verbinden der gewonden. Spoedig was men hier mede gereed en kon het ver voer der gewonden naar de speelplaats ach ter de R.K. School plaats vinden, alwaar de beide docenten, Dr J M v. Dijk en Dr A. J. Duymaer v. Twist het gedane werk der E.H.B.O.ers controleerden en hen aan een een kort examen onderwierpen. Na afloop verzamelden zich allen in het verenigings gebouw aldaar waar Dr v. Dijk een uit eenzetting gaf van dc diverse ongevallen en complicaties. Zeer uitvoerig gaf hij nog ver schillende aanwijzingen en raadgevingen ingeval van ongelukken en deelde mede dat de oefeningen goed waren geslaagd. Tot slót sprak de Voorzitter, de heer P. C. Storm, welke een woord van dank bracht aan dc beide Docenten en zeer vol daan was over de goede opkomst der leden. Medegedeeld werd dat nader weder de monstraties zullen worden gehouden. Onze gemeente mag trotsch zijn op een vereeniging als de E.H.B.O. die in alles toont paraat te zijn en reeds zoovele malen daadwerkelijk heeft getoond een onmisbare instelling te zijn. Het zou ook wel eens in teressant zijn om op een onverwacht oogen- blik een alarmsignaal te doen hooren opdat blijken kan, dat de E.H.B.O. in alle om standigheden en op ieder oogenblik ten volle voor haar taak berekend is. NOORDWIJK AAN ZEE GEREF. BOND Woensdag 14 Juni treedt voor den Geref. Bond (Julianaweg 27) nam. 8 uur op Ds. Steenbeek van Oudewater, OKGSTGEEST Vereeniging voor de Luchtbescherming Algemeene ledenvergadering Onder voorzitterschap van den heer S e n n ran Bazel Wagemans kwam boven genoemde Vereeniiging in het Witte Huis alhier in algemeene vergadering bijeen. Na een kort woord van welkom werden de no tulen der vorige vergadering gelezen, lie onveranderd werden goedgekeurd en vastge steld. Er was slechts een tweetal agenda punten: le. Toetreding tot de Ned. Vereen. Luchtbeschenni-ng; vertband daarmede verkiezing van een nieuw bestuur. Betreffende punt 1 ze4 de voorzitter o.m., dat de finanoieele bijdrage aan de Centrale Vereeniging de aansluiting had opgeschort. Over de verschillende <voor- en nadeel en werd van gedachte gewisseld, doch tenslotte stelde de ecre-voorzitter, buig. van Gerre- vink, voor, in principe tot toetreding te be sluiten en- het bestuur machtiging te verlee- r goeddunken te handelen. De gadering bleek zich met, deze zienswijze te kunnen vereenigen, zoodat aldus werd be slopen. Na een korte pauze volgde nu de bestuurs- ■erkiezdng. Vooraf deelde de huidige voor zitter echter mede, dat hij zich om verschil lende redenen voor geen enkele bestuurs functie meer beschi-klhaar slulde. Gekozen werden Dr. H. C. Jelgensma, Mr. J. H. Kra mers, mevr. Lignac, de heer L. Rijsdam, D. H. Waiburgh Schmidt, Mr. L. Sprey en J. de Visser. De verschillende functies zullen onderling verdeeld worden. Aan het einde der vergadering bracht Burgemeester van Gerrevink den heer Senn van Basel dank voor 'het vele werk in het belang der Vereeniging verricht en huldigde hem voor de betoonde activiteit. Hiermede was het einde der «vergadering gekomen. SASSENHEIM AUTO IN EEN SLOOT Nabij de Wasbeek slipte een vrachttauto van dei firma E. uit Lsse op de tramrails en geraakte in de naast den weg gelegen sloot. De Chauffeur kwam met een nat pak vrij. De wagen werd (beschadigd en door een kraan wagen weer op het arose gebracht. VALKENBURG KASSIER BOERENLEENBANK In een gisteravond gehouden vergadering ran de Boerenleenbank is in de plaats ivijlen den heer H. Haantjes uit een viertal candidaten tot kassier benoemd de heer J. F. Sierat, alhier. HET VLIEGVELD Bij het graafwerk op het aan te leggen liegveld is op ongeveer 1.50 M. diepte een doodshoofd opgegraven, waarvan in het bavengebit de tanden nog volkomen gaaf Bij het verwerken van zand heeft een der arbeiders zijn pezen zoodanig verrekt dat hij per auto van het weak moest worden af gehaald. tot stand te brengen. De vervallen huisjes zullen vervangen worden door een achttal nieuwe huisjes, alle in oud-Hollandsclien stijl. De egenaresse (de diaconie) van deze huisjes is tevei)6 van plan de huisjes tus schen Wijngaardenlaan en Pauwenstraat te doen afbreken. Hierdoor wordt o.a. een ge lukkige kans verkregen 001 de monding van de Pauwenstraat en ook dit gedeelte School straat te verbroeden. De totale kosten zullen bedragen plxn. f 9000, waarin naar globale schatung een bedrag van f 5000 is voor ar beidsloon. 750 Dr, De heer Limburg juicht deze piannen zeer toe en vraagt nog enkele inlichtingen donderdag daaromtrent. De heer Braggaar maakt enkele op merkingen omtrent de te betalen prijzen voor de diverse gronden. De heer Bakker v .ndt, gezien de bij de raadsstukken overlegde teekening van de huisjes, dat ze te weinig licht zullen binnen laten; hij hoopte dat B. en W. nog iets in dezen zullen kunnen doen. Het voorstel wordt daarna met alg. stem men aangenomen. De drinkwatervoorziening Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf WOENSDAG 14 JUNI Programma 3: 8.Keulen, 10.20 Radio PTT N 12.20 Brussel VI., 2.20 Keulen, 3.20 Londen Reg, 5.20 Parüs Radio, 6.05 Radio PTT N., 650 Keulen, 7.20 Radio PTT N., 7.35 Keulen, 8.30 Brussel Fr., S.50 ParU? Radio, 1-0 20 Brus sel VI. 10.30 Brussel Fr.. 10.55 Keulen- Programma 4: 8Brussel VI., 9 20 Gram,. muziek Gem. Radio Distr. ol div., 10.35 Londen Reg.. 12.40 Droltwich, 2.20 Londen Reg., 3.10 - ich, 6.40 Londen Reg., 7.20 Brussel VL, 14 JUNI 3: 8.— Keulen, 10.50 Radio PTT ■sen, 11.50 Radio PTT N.. 12.15 12.35 Brussel VI., 1.35 Keulen, versen. 4.20 Keulen. 5.20 Brussel VI., 6.05 PTT N.. 6.20 Londen Reg- 7.20 Parijs Radio, 8.20 Keulen. 8.30 Brussel Fr., 8.50 Parijs Radio. Programma 4: 8.— Brussel VI., 920 Parijs adio. 9.30 Radio PTT N., 10.35 Londen Reg., Li50 Droitwlch. 2.20 Londen Reg., 3.35 Droit- ich, 5-05 Londen Reg- 5.20 Droitwioh. 6.35 russel Fr., 7.Droitwlch. 7.50 Londen Reg., 8.20 Droltwich. 9.05 Keulen, 0.20 Droitwlch. VOORSCHOTEN Raadsvergadering Geen werkloozen meer Het wa tergebrek Het onderhoud der plantsoenen Electriciteitstarie- ven omlaag Kasgeldleening f 80.000 Wijziging legesverorde ning Prof. P. C. T. v. d Hoeven gemeente-verloskundige honorair. Gisteravond kwam de Raad onzer ge meente onder leiding van den burgemeester M F. Berkhout, an openbare vergadering bij een. Aanwezig waren alle leden. De notulen en de ingekomen stukken wer den na een opmerking van den heer v. d. Ham, omtrent de geslotenverklaring van de Elslaan en de mededeeling van den voorzit ter dat momenteel alle werkloozen te werk zijn gesteld te Valkenburg, voor kennisge ving aangenomen. Punt 3 der agenda was: Toelichting van dr. ir. J. E. Carrière, hoofd technische afdee- ling Rijksbureau voor Drinkwatervoorzie ning, betreffende de resultaten van het on derzoek der drinkwatervoorziening, hetgeen uitgesteld werd, aangezien de spreker nog t aanwezig was. Wijziging orde- en veiligheidsverordening In bovengenoemde verordening werd een nieuw artikel ingelascht, houdende de bepa ling, dat. hij d e op de openbare straat re name- of strooibiljetton onder het publiek verspreidt, verplicht is, deze zoo zij op de straat achter gelaten worden direct te ver wijderen of te doen venvijderen. Verloskundige armenpraktijk Met alg. stemmen werd Prof. P. C. T. v. d Hoeven, hoogleeraar te Leiden, met ingang van 1 Juli 1939 voor den tijd van één jaar benoemd tot gemeente-vroedmeester hono- Onderhoud plantsoenen Bij het voorstel van B. en \V„ om het on derhoud van de plantsoenen te doen ver richten in eigen beheer, alsmede om in diien6t te nemen een vasten tuinman, met weekloon van f 2428 en eenig los per soneel tegen een weekloon van f 19, sprak de heer Braggaar er zijn vreugde uit, dat nu het onderhoud der parken weder normaal werk zal worden en niet langer in werkverschaffing zal geschieden. Alleen in formeerde spr. naar de waarheid van de ge ruchten d e de ronde doen omtrent de aan stelling van een tuinman wiens naam al ge noemd wordt. De Voorz. zeide den heer Braggaar, dat B. en W. niets daaromtrent hebben besloten of besproken en dat zeker de officieele weg, oproeping per advertentie, gevolgd zal wor- Verbetering en verbrecdlng Schoolstraat Reeds geruimen tijd hadden B. en W. zich beraden over een verbetering van de School straat. Nu is te dier zake een oplost ng ge vonden, aangezien de diaconie der Ned. Herv. Kerk, eigenaresse zijnde van een com plex huisjes in de Schoolstraat, de plannen heeft deze te doen vervangen door meer mo derne huisjes. Hierdoor, alsmede door ach- teruitstelling van de rooilijn dor achterge vels van enkele perceelen aan de Gcbr. Treubstraat, zijn B. en W. in de gelegenheid een uitgewerkt voorstel in te dienen bij Jen Raad tot verbreed ng van de Schoolstraat vanaf de Ned. Herv. Kerk tot aan de Gebr. Treubstraat. De gezamenlijke eigenaren zijn bereid de benoodigde gronden voor een to taal bedrag van f 1600 aan de gemeente af te staan, waardoor R. en W. nu kunnen voor 6tellen de noodzakelijke trottoiraanleg daar Aangezien de heer dr. ir. J. E. Cari-iure nu gearriveerd was werd hij welkom geheeten door den voorzitter en kreeg hij gelegenheid zijn meerbedoelde toelichting omtrent de re sultaten van het onderzoek betreffende de dr.nkwatervoorziening te geven. Op zeer duidelijke, wijze schetste 6pr. den bestaanden toestand en toonde aan, dat, zien den snellen groei der bevolking, een brek aan water voor de deur staat en niet alleen is er het tekort aan water dat om een oplossing vraagt, ook nog andere moei lijkheden doen z.ch voor, zooais le zuive ring van het water, de kleur van het water en de druk op het water. Belangrijke en langdurige proeven zijn reeds genomen, maar een oplossing is tot heden nog niet ge vonden. Spr. gelooft wel dat er een oplossing te vinden is, maar de inwoners der gemeente zullen zich voorloopig moeten beperken bij het gebruik van water. Nadat nog enkele raadsleden vragen had den gesteld, dankte de voorzitter den spre ker voor zijn uitvoerig betoog, waarna de afwerking der agenda werd voortgezet. De voorstellen tot bestemming van gron den tot openbaren weg en ovrname grond voor trottoiraanleg in de Hyacinthstraat, werden met alg. st. aangenomen. Verlichting tramhuisje Wijngaardenlaan Het voorstel van B. en W„ hetwelk met alg. st. werd aangenomen, om in samenwer king met de Noord-Zuid-Hollandsche Tram weg Maatschappij het wachthuisje aan de Wijngaardenlaan van een eenvoudige ver lichting te voorzien, noopte den heer Viveen tot het uitspreken van den wensch, dat die plaats geen pleisterplaats moge worden van leegloopers. De verslagen van het agentschap der ar beidsbemiddeling, alsmede van het corres pondentschap der werkloosheidsverzekering werden, aangezien de stukken daaromtrent niet tijdig klaar waren, aangehouden tot een volgende vergader ng. De voorstellen vergoeding L.O. wet, art 101, voor het jaar 1937, alsmede de afreke ning der vergoeding, volgens art. 101 der L.O. wet over het tijdvak 1934 t/m. 1937, worden zonder discussie goedgekeurd. Naar aanleiding van het verzoek van het bestuur der R.K. Hoógere Burgerschool „St. Bonaventura" te Leiden, om een 'bijdrage in het exploitatietekort over het jaar 1936, te ontvangen, werd goedgunstig door den Raad beschikt. Meergenoemd beötuur zal een bij drage van f 318.35 ontvangen. Een administratieve wijziging van de erordening betreffende de inning van ont- angsten, ingevolge art. 122 der gemeente wet, alsmede de wijziging van de clectrici- teitstarieven in dier voege, dat o.a. kanpers- zaken, te rekenen vanaf 1 Januari 1939, de electrische energie kunnen bekomen tegen f 0,20 voor de eerste 500 kWh., f 0,18 voor •olgende 500 kWh en f 0,15 voor alle daarna volgende kWh., alles gerekend i.jcr kalenderjaar, worden door den Raad goed gekeurd. Ook de zangvereeniging „Deo Volento" te Rijnsburg, heeft hij vele jaron gedirigeerd, tot dat. een ongesteldheid hem noopte zijn di« rigeerstok te laten rusten. Tenslotte was de heer Leppink, ouderling van de Ned, Hervormde Kerk alhier. De ter aarde be stelling van het stoffelijk omhulsel zal a.6, Vrijdagmiddag om half drie op de Ned. Herv. begraafplaats alhier plaats vinden. Verhuur gascamforen Teneinde 't gasverbruik zoo mogelijk aan te moedigen werden eenigen tijd geleden de gastarieven met pl.m. 25 pCt. verlaagd. De eij/aring heeft geleerd dat tal van men- schen, hoewel gaarne op gas kokende, niet kunnen overgaan tot de aanschaffing 'van gascomfoor. Om deze reden stellen B. en W. den Raad voor van gemcentewegi 214-pits comforen beschikbaar te stollen tegen een huurprijs van f 0,25 per maand. Dit voorstel wordt goedgekeurd. Het voorstel tot wijziging van artikel 3 van de veldvyaohtersverordcning onzer ge meente wordt goedgekeurd, zoo ook de van openstelling van het hadhuis ge durende de maanden Juni tot en met Sep tember, qp eiken Donderdag van 18—21 uur, Kasgeldleening 80.000, In verband met de kaspositie van de ge meente werd bij besluit van 29 November 1938, voor den tijd van drie maander e kasgeldleening aangegaan, groot f 80.000, rentende 0,375 pCt. 's jaars. Deze leening werd bij besluit van 10 Maart j.l. verlengd voor drie maanden zijnde tot 27 Juni a.s. De kaspositie maakt het niet mogelijk deze leening thans in haar geheel af te los sen, zonder gelijktijdige opneming van nieuw kasgeld. In verband mot het boven staande stellen B. on W. voor een kasgeld leening groot f 80.000 aan te gaan voor den tijd van drie maanden tegen een rentevoet van 1 Vt pCt. 's jaars, bij de Rijkspostspaar bank te Amsterdam. Zonder discussie besloten- Met algemeene stemmen verkregen B. en W. een crediet van f 100,— voor het doen instellen van een onderzr.ek betreffende de electriciteitsvoorziening der gemeente. Op voorstel van B. en W. wedt de Raad in twee afdeelingen gesplitst voor het on derzoek der gemeentelijke rekeningen, Aangezien de bestaande legesvorordening is goedgekeurd tot 1 Januari 1910, komt het B. en W. gewenscht voor nu reeds de veror dening opnieuw vast te stellen. Goedgekeurd. Daarna sluiting. De heer S. S. Leppink overleden In den onderdoor» van 53 jaar is gister avond overleden de heer S. S. Leppink, hoofd der Hervc.Tmrie school, alhier. De heer S. S. Leppink was sedert 1 Sep tember 1922, hoofd der Bijzondere School, die na hot stichten van een Gereformeerde School in het vervolg Hervormde School werd genoemd. Vóór zijn benoeming hoofd van dezp school was de lieer Leppink aan een M.U.L.O.-school in Hilversum ver bondon. Gedui-endc den lijd dat de heer Leppink in deze gemeente woonde heeft hij een reek6 van jaren de leiding gehad van het Ch»\ Gemengd Koor „Do Lofstein", dat onder zijn directie vele miooie koor werken ten gohoore heeft gebi'aoht, RECHTZAKEN Kantongerecht te Leiden Overtreding wet op de uitverkpopen De koopman M. v. d. K. te Den Haag had op de Haarlemmerstraat te Leiden op 14 April een winkel 'in ongeregelde goederen geopend en de daarbij behoorende reclame gemaakt. De volgende opschriften hadden den volke kond gedaan dat er in de winkel ongeregelde goederen verkocht werden tegen verminderde prijzen: „Huis te huur. Overi genomen door de bekende kooplieden. AR les moet weg". Bovendien waren de prijzen doorgestreept, terwijl in het rood nieuwe prijzen ,er onder gezet waren. De ambtenaar vond dat de wet op de uit- erkoopen op een listige manier was over treden en eischte een geldboete van f 50 su-bs. 25 dagen. Verdachte riep de uiterste clementie in, omdat hij reeds groote schade had geleden. De uitspraak werd een boete van f 25 subs. 10 dagen. Valsche oormerken P. J. V. en P. C. J. V. te Noordwijkerhout zouden zich schuldig gemaakt hebben aan het gebruiken van valsche oormerken voor twee varkens zwaarder dan 120 kg. Een getuige verklaarde dat het te zien as. dat de oormerken door onbevoegden aren aangebracht. Misschien waren de oor merken oorspronkelijk goed geweest maar dan waren ze toch voor de tweede maal ge< bruikt. Deze zaak was zoo verward (de vader zei dat. de varkens aan zijn zoon (behoorden en de zoon weer dat ze van den vader waren) dat de ambtenaar deze zaak aanhield om alsnog een getuige te hooren. Auto contra tram B. O. te Leiden had op de Breestraat te Leiden een tram der N.Z.H.T.M. aangereden, waardoor dit vervoermiddel ernstig werd be schadigd. Eisch en uitspraak een geldboete van f 10 subs. 4 dagen. Ongekeurd vleesch J. C. v. d. H. te Voorschoten was aange houden toen hij per rijwiel stukken kalfs- leesch vervoerde, welke stukken vleescli niet voorzien waren van de vereischte stem pels. Verder was er bij verdachte in een bed aangetroffen een hoeveelheid spek. Daarna was er ongeveer een maand later door de keurmeesters ontdekt dat verdachte een hoe veelheid varkcnsvleesch aanwezig had ge had, ook al zonder de voorgeschreven stem pels. Wel was er op dit laatste vleescli een ander stempel gevonden maar dit was niet geldig voor de gemeente Voorschoten. De eisch en de uitspraak werden em geld» boete van f 30 subs. 14 dagen, met vciheurd- verklaring van het in beslag genomene. Een sijsjeslijmer De katoendrukker J. H. v. L. te Leiden had Oegstgeest gepiobeerd sijsjes te lijmen, waarvoor hij dc bekende en benoodigde stok met lijm gebruikte. Toen verdachte zich ontdekt zag had hij geprobeerd de dans nog te ontspringen door de lijmstok weg te werpen, maar het had hem niet veel geholpen want er was nog een sijsje bij hem aangetroffen, opgesloten in een zak. De ambtenaar eischte een geldboete van f 10 subs. 5 dagen. Het vonnis werd een geldboete van f 5 subs. 2 dagen, met verbeurdverklaring van het in beslag genomene. Een jaar niet dronken P. O. te Leidon had zich schuldig gemaakt aan openbare dronkenschap en aangezien dit niet voor de eerste maal was geweest werd het vonnis een voorwaardelijke geld boete van f 15 subs. 5 dagen met een proef tijd van een jaar en met de bijzondere voor waarde dat verdachte gedurende één jaar geen sterken drank mag gebruiken en gedu rende een jaar niet ln zaken mag komen waar sterke drank verkocht wordt. Geen dierenvriend J. v. W. te Voorschoten hajj een hond dat beest was voor het trekken fgekeurd. Trots dit feit en terwijl het dier bovendien nog een groote wond had, had verdachte het dier voor zijn wagen gespannen. Als men nog weet dat de kar veel tc. zwaar geladen was dan zal het niemand verwonderen dat het beest veel pijn leed toen het moest trek ken. Gezien dc geldelijke omstandigheden werd het vonnis een geldboete van f 5 subs. 3 dagen. Een die bofte J. C. de G., veehouder te Voorschoten, had op 20 April twee schapen die zich in verre gaande slaat, van ontbinding bevonden, be graven. Verdachte bekende volmondig, maar wees op een fout in dc dagvaarding. En hoe wel de ambtenaar het feit buitengewoon ern« stip vond, moest hij verdachte vrijspreken, omdat er in do dagvaarding stond Veursche- weg te Leiden inplaats van Veurscheweg te Voorschoten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6