]/\Pestm's STEMMERIK C° WOENSDAG 14 JUNI 1939 TWEEDE BEAD PAG. 5 Na de behouden landing van de „Guba" die boven den Indischen Oceaan den koers kwijtraakte en naad Batavia moest vliegen* '3de, éde en 5de van linkscaptain Taylor, Roberts, de commandant en Richard Archbold. Bij het stuntvliegen boven het vliegveld van Soerabaja stortte het toestel van den luitenant-vlieger Cox neer. De machine werd zwaar beschadigd. De bestuurder en zijn mede-passagier kwamen er met den schrik af. De „Batavier 111", het nieuwe vracht- en passagiersschip, dat bij de werf „De Noord" te Atblasserdam voor rekening van Wm. H. Muller en Co. te Rotterdam werd gebouwd, maakte gisteren zijn proefvaart op de Noordzee. Het heischen der vlag tijdens de officieele overdracht. Koning George van Engeland in gezelschap van president Roosevelt tijdens den intocht van het Engelsche Konings paar te Washington. INDISCHE UITRUSTINGEN HEERENKLEEPING NAAR MAAI IA AM VAN MEERDER VOORT 66 DEN HAAG EIGER ZAAN SOERABAfA GEMBLONGAf* Officieele berichten LOODSWEZEN het ae betonning. bebakenlng en verlichting, te vens ontvanger der loodsgelden le categorie te IJmuiden R. Dobbenga, is eervol ontslag uit z(jn betrekking verleend. Benoemd is in die functie de commissaris der loodsgelden 2e categorie J. Bakker. Benoemd tot commissaris 2e categorie. ONDERSCHEIDINGEN Benoemd is tot officier in de orde van Oranje-Nasa6U Ir J. M. II Otten, inspecteur den landbouw, te MeppeL SOCIOLOGISCH CONGRES jxuioemd is tot gedelegeerde van de Neder- landsche regeering bi) het 19e Intern. Sociolo gisch Congres, dat van 29 Aug. tot 14 Sept. 1939 te Boekarest zal worden gehouden, Prof. Mr. J. van Kan. oud-hoogleeraar te Den Haag. WATERSCHAPPEN Benoemd zijn: in de provincie Groningen: tot gecomltteerde Uit het hoofdbestuur van het waterschap Olü- ambt voor het le, 2e. 3e. 4e en 5e onderdeel, J. G. Toxopeus. te Mldwolda; tot gecommitteer de uit het hoofdbestuur van het waterschap Oldambt voor het 6e 7e, 8e. 9e cn 10e onder deel, J. W. E. Rooda. te Zuidbroek: in de provincie Friesland: tot dijksgedepu- teerde van het waterschap der vijfdeeten zee dijken buitendijks, A E. Hannema. Harlingen; in de provincie Utrecht: ti van het hoogheemraadschap Veen- en Veldendjjk, N. Nagel Rzn, scljoten en G. Voorburg te Hoogland hoogheemraad Noord-Holland: tot dijkgraai «e Hendrikpoldor op Texel. J. M. Bakker, te Texel: tot heemraad van den Prins Hendrikpolder op Texel, A. de Visser, te Texel; in de provincie Zuid-Holland: tot dijkraad Van het waterschap de Westerdlfker van het eiland IJsselmonde, L. H. Pons t* Pernis; tot heemraad van den polder de Rook laasplaat. C. den Eerzamen Fzn. te Goedereede; in de provincie Noord-Brabant: tot dijkgraaf Van het waterschap Nieuwe Zwaluwepolder, P. de Visser Jac.zn. te Zwaluwe: tot dijkgraaf van het waterschap Vervoornepolder, B. M. Ippel, te .Werkendam; tot heemraad van het waterschap de Heensche polder, A. J. v. Nleuwenhuyzen, te Steenbergen: In do provincie Limburg: tot lid van hot be stuur van het waterschap van de Groote Meers H. Wijnen te Meers-Elsloo. Aan A. P. Woutersen te Krabbenditke is eer vol ontslag verleend nis dllltgraaf van den Oost Aan B. M. lpp-1 te Werkendam. Is eervol Slag .verified gis he om raad van het waterschap SerToornepolder (prov. Noord-Brabant), De pers over Oss Voldoening in vele kringen Het rapport der Kamercommissie over Oss zal, volgens Friesch Dagblad veel voldoening geven. Niet natuurlijk aan de anti-papisten, maar aaij allen, die hex toejuichen, dat in ons land zoo in vrijheid en zelfstandigheid het beleid van een mi nister tan worden beoordeeld. Voor de marechaussee is dit rapport ook een mooi ding. In dit corps heersahte ongerustheid. Merkwaardig was, dat men over Minister Goseling niet bitter was. De overtuiging heerscht in die kringen, dat de minister te veel heeft gezeild op het compas van den P. G. in Den Bosch, Over dezen man worden eenige merkwaar dige dingen gezegd in het rapport Maar toch is ae zaak voor den Min- nister ernstig. Die deed wat al te zeer zijn best om zich schoon te praten. Als hij van de beginne aan wat meer ruimte had gelaten voor de mogelijkheid, dat ook een andere manier van optreden mogelijk en misschien gewensoht was ge weest, dan had hij zioh minder vast ge heten. Bepaald onaangenaam is de situatie voor de Roomsohe pers. Die heeft steeds op het standpunt gestaan, dat het beleid van den minister onberispelijk was en dat alle critiek daarop niets anders was dan leelijk en dom antipapisme. Zelfs is in een deel van de R. K bladen on langs nog gezegd, dat vooral de a.r. wel ongepast deden, als zij het beleid van den minister afkeurden, want Goseling had immers goedgevonden, dat Dr. Colijn weer minister-president werd. Gekleurde adviezen „De veelszins onjuiste houding van den Procureur-Generaal" wordt ook in de Ne derlander (c.h.) naar voren geschoven: Maar hoe dit zij, tenslotte is de minis- ter ook ai zou hij gekleurde adviezen hebben ontvangen voor de maatrege len, die hij geheel of ten deele op grond van die adviezen neemt, volstrekt en bij uitsluiting verantwoordelijk. Wij gelooven niet ver mis te zijn, als wij het zóó aanvoelen, dat de minister te vlug en te overhaast op adviezen is afge gaan en in den loop der ontwikkeling ge meend heeft, den maatregel, waarvoor hij ten slotte alleen verantwoordelijk was en bleef, te moeten blijven dekken. Het blad merkt dan omtrent de politieke beteekenis van het rapport op: Wij spreken de hoop uit, dat de r.-k. pers thans ook het verslag der commissie als een zakelijke beoordeeling van het ministerieele beleid zal willen bezien en eventueele anti-papistische schrijverij zal willen scheiden van de uitlatingen van hen, die de Kamercommissie in haar oor- de»?! volgen, doch zich evenzeer als deze vrij weten van anti-papisme. Zou de Tweede Kamer de conclusies der Commissie aanvaarden, dan verwach ten wij, dat de minister zijn verzoek om ontslag zal indienen. Indien dit gebeurt, dan moge ook dit weer gezien worden, uitsluitend als een verschil tusechen de Kamer en een be windsman over gevoerd beleid. Lichtvaardig oordeel Scherpe critiek oefent Mr. A. 7. M. Cor nel i s s e n. bibliothecaris van de R. K. Uni versiteit te Nijmegen, in de Maasbode uit over het rapport en de houding der com- missier-Schouten. üJy geven 7 U "JMCO" - Remmert remkrachf zi)r KiesY de bekere. Trommelremnaven voor Uv* "Rij wiel (Lerering door U«handelaar). N.V. Metaalindustrie "JMCO"Henge/o. fabrikanfe der (Adv.) De schrjjiyer betoogt, dat de commissie niet over alle gegevens beschikte en daarom „niet een even breeden en algemeenen kijk" als de minister had op het geheele complex in zijn samenhang en onderdeelen. Voorts, luidt de conclusie, beging de commissie een schromelijke vergissing. Met volkomen verwaarloozing van het geen des gezag® is, heeft zij willen gaan zitten en is zij gedeeltelijk ook gaan zit ten op den stoel van den minister, zij, die nu eenmaal noch de plichten welke een minister heeft, noch diens plaats in on zo staatsinrichting, waardoor het h ?m mogelijk is met volledige kennis van za ken en met inachtneming van alle om standigheden zich een oordeel te vormen en daarnaar te handelen. Sluit het dikke boek „Oss" Dit is de meening van de Neerlandia- pers (de r.k. bladen Limb. Koerier., Dagbl. N. Brab. en Zeel. en de Utr. Ct.). Het heeft geen enkel nut om over deze beleidszaak tot in den treure te blijven doorpraten nu te voorzien is, dat er altijd wel verschil van appreciatie zal blijven. Na dit oordeel dat wederzijdsche bevredi ging kan schenken omdat het met na druk zegt niet bedoeld te zijn als een mo tie van wantrouwen in den minister, zou het dikke boek „Oss" gevoeglijk gesloten kunnen worden. Het is te hopen, dat ook de minister het zoo zal zien en dat hij in het verschil van appreciatie _-een aanlei ding zal vinden om te trachten een alge meenheid van inzicht te forceeren. Zoo zien wij niet in, dat er aanleiding toe is om van de zaak-Oss een portefeuil le- of zelfs een kabinetskwesiio te maken In den laatsten tijd is daar weliswaar naarstiglijk voor geijverd. In vele orga nen zagen we de zaak tot een vertrou wenskwestie gebombardeerd met de sug gestie dat er bij een ongunstig votum voor den minister van justitie voor hem slechts éón weg open zou staan: te ver d wijnen. Die meening heeft ook al door anti-revolutionaire en christelijk-histori sche gelederen gerommeld en hot lijkt ons bepaald jammer, dat er ook katho lieke organen zijn, die zich ertoe hebben laten verleiden het opgegooide balletje te vangen en het al hij voorbaat zoo meenden te moeten voorstellen, alsof eén enquête-voorstel voor den minister het sein zou zijn om zijn koffers te pakken. Andere R.K. bladen geven ongeveer het zelfde oordeel. Een uitzondering maakt fei telijk alleen Ons Noorden, welk blad altijd heeft betoogd, dat critiek op het beleid van den minister niet voor anti-papisme moest worden uitgekreten en dat nu conclu deert: „Dit rapport is voor minister Gose ling inderdaad niet prettig". Een zakelijke afkeuring Gisteren gaf ook de Standaard een kort commentaar over het rapport van Oss. Na enkele opmerkingen gemaakt te hebben over de beteekenis van het onderzoek, wijst het blad op het oordeel der commissie, dat h.i. de getroffen maatregelen niet gerecht vaardigd waren: Deze conclusie bevat alzoo, anders is zij niet te verstaan, een zakelijke afkeu ring van het veel besproken beleid des Ministers. Die afkeuring moet den Minister van Justitie, en ook dengenen, die het steeds voor zijn beleid te dezer zake hebben op genomen, treffen, temeer, omdat zij in het verslag alleszins aannemelijk schijnt te zijn gemaakt De verdere behandeling van dit stuk moet leeren, wat het einde van deze zaak zal zijn, en welke beteekenis dit zal heb ben voor den Minister van Justitie. Een nieuwe „Batavier" in gebruik genomen Officieele proefvaart op de Noordzee ROTTERDAM, 14 Juni. Kort voordat het middaguur gisteren had geslagen is Wm. H. Müller en Co. N.V., de exploitante van de bekende Batavierlijn Rotteraam-Londen, een nieuwe „Batavier" rijker geworden. Den ganschen morgen was de lucht bedeüt geweest met dreigende zwarte wolken, af en toe had het ook geregend, dat het goot maar toen de president-commissaris van de maatschappij, de heer W airave Bois- sevain, op de Noordzee de vlag van de reederij hoog in de mast heesch en de vlag van de werf „de Noord" omlaag ging, gluur de een warm en vriendelijk Juni-zonnetje door een smalle opening, die juist op dit zoo gewichtige moment tusschen de grijze wolkenmassa was te zien. De vele gasten, die zich aan boord bevonden, waren ver rukt over de inrichting van dezen nieuwen „Batavier", het vlaggeschip van een oude, bekende lijn en een sieraad voor de Neder- landsche koopvaardijvloot, al zijn de af metingen met bijzonder groot. De nieuwe Batavier, het stoomschip „Ba tavier 3", dat zijn naamgenoot vervangt is zonder twijfel een stap vooruit in de lange reeks van ontwikkelingen op scheepsbouw- gebied. De lengte van het schip, dat 2687 br. L meet. bedraagt 80.60 meter, breedte 13.30 meter, holte 7.30 meter, diepgang 4.85 meter. In totaal zijn er 2 luxe hutten, '3 eerste klasse en 21 tweede klasse hutten. De in richting en de betimmering doen zeer mo dern en we'.dadig aan. Er is een volmaakte harmonie bereikt, evenals in de eet- en rookzalen, waarin pen zeer gezellige sfeer is bereikt. Wattrdichte schotten, reddingbooten en zeer moderne brandweerinstallaties waar borgen de grootst mogelijke veiligheid, 'lok hii de radio-installatie en de andere navi eatiemiddelen zijn de nieuwste vindingen toegepast Zonder twijfel zal menigeen verwonderd ROFFELRIJMEN VANDAAG NOG 't Jaarlijksch wandelsportgebeuren, „Rotterdammer-marsch" genaamd. Werd in wandelsporterskringen In een jaar of wat befaamd. Dank „Excelsior"s bemoeiing Groeide 't tot een marsch-festijn Dat geen wandelaar wil missen Die behoorlijk bij wil zijn. Straks - op 2é Juni Zal de wandelklok weer slaan En de stoere stappers trekken Blij de stoute schoenen aan Om het wandelkruis te halen. Of een twee, een drie. een vier, Vélen doen ten vierden male Deze feestmarsch met plezier. Met plezierwant jeugd en grijsheid Gaan blijmoedig hand in hand Door de schoonste wandelstreken Van ons lieve vaderland. En een zéé van sportgenoegen Is den stappers toegedacht: 't Is een vroolijk wandelmarschje. Zónder ongewenscht gejachtl Tippelaars en tippelaarsters! Zijn je wandelschoenen klaar? Zien w' op 24 Juni In de Prinsenstad elkaar? Als je het nog niet gedaan hebt. Meldt je dan vandaag nog aan: Aan zoo'n „marsch-je" plegen bergen Ernstig werk vooraf te gaan. (Nadruk verboden.) LEO LENS zijn te vernemen, dat dit zeer moderne schip is uitgerust met een stoommachine. In onzen tijd van turbines, motoren en elec- tische voortstuwing maakt een stoomma chine nu eenmaal een eenigszins ouderwet- schen indruk. Toch is de voortstuwingsin stallatie van de nieuwe Batavier, uitgevoerd door de N.V. Werkspoor, Amsterdam, hyper modern. De machine, die de schroefas direct aan drijft, ontwikkelt een vermogen van 3.000 pk bij 125 omwentelingen per minuut Alë stoomverdeelingsorganen zijn kleppen aan gebracht, die niet, zooals gebruikelijk, op mechanische wijze, doch door middel van olie, onder druk volgens het Meier Mattern- systeem worden bewogen. Hierdoor wordt een grooter manoeuvreervaardigheid ver kregen. Bij gelegenheid van het in dienst nemen van dit stoomschip, heeft Wm. H Müller en Co N.V.. een boekje uitgegeven, dat er zee- keurig verzorgd uitziet en naast vele fraaie foto's van den bouw en de onderdeelen van de nieuwe boot een mooie gekleurde afbeel ding van de Batavier III bevat In dit boekje wordt eerst de geschiedenis gegeven van de Batavier-lijn. Gewezen wordt op het feit, dat 12 April 1830 he* stoomschip „do Batavier" de eerste reis naar Londen maakte en voortaan alleen des Zaterdags voer Na 20 jaar moest de „Fijenoord" er hij genomen worden en spoedig volgde verdere uitbreiding. Heel interessant is het deze po schiedenis te lezen. Verder wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van het nieuwe stoomschip. Goudsiroop 11813 - De Wasscherij met 'n meer i dan 100-jarige ervaring - 1939 N.V. Delftsche Stoomwasschenij v.h. A VAN OSSELEN Oostsingel 151—152, DELFT, TeL No. 166 „Meneer pastoor" op huisbezoek Een goede bron van inkomsten zoolang het goed ging AMSTERDAM. 14 Juni. Een oude man, die reeds menige veroordeeling achter den rug heeft, creëerde naast zijn steun nog een andere bron van inkomsten. Hij verkleedde zich en ging als pastoor op huisbezoek, „Meneer pastoor" werd in vele gevallen vriendelijk ontvangen en hij kreeg menige gift voor liefdadige doeleinden. Er waren echter ook minder goodgeloovigen, die het voorkomen en de conversatie van den man niet die van een „geestelijke" vonden en aangifte bij de politie deden. Gisteren is de man terzake van oplichting aangehouden en in het bureau Warmoes* straat ingesloten. Stemmen bij volmacht door militairen De heer van S I e e n heeft aan de minis ters van binnenlandsche zaken en defensie vragen gesteld omtrent hot stemmen bij vol macht door militairen. Voorzoover dezen militairen niet vóór 1 Januari 1939 een vol macht was verleend, kunnen zij niet aan de verkiezingen deelnemen. Daarom wordt verzocht in onderling overleg, to bevorde ren, dat aan bedoelde militairen verlof wordt verleend, teneinde zich ter uitvoering \an hun stemplicht naar hun stembureau le begeven. DE PRINS IN DEN RAAD VAN STA"**" DEN HAAG, 14 Juni. Gistermiddag iic x Prins Bernhard de bijeenkomst van d«n Raad van State bijgewoond.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5