Centr. Ouderlingen conferentie Geref Kerken A. BERGHOUT Hoe de Residentie toeristen trekt 2 WOENSDAG 14 JUNI 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 Referaten van Dr B. Wielenga over „Kerk en Cultuur" en van Prof. Dr K. Dijk over „Kerkelijke bearbei ding van de jeugd" DE EERSTE DAG AMSTERDAM, 14 Juni. In de eerste ritting der Centr. Ouderlingen-Conferentie, gistermiddag in het gebouw der A.M.3.V. begonnen, kwam na afdoening der huishou delijke zaken, aan de orde het volgende vraagpunt, ingezonden door ouderl. N i e n- h u i s, te Eindhoven (Geldrop) Het oordeel van de conferentie wordt ge vraagd over het streiven naar splitsing van groote(re) kerken, zóódanig, dat elk kerk gebouw het centrum wordt van een zelf standige Kerk; daarbij letterde eener zijde op don eisch van het beginsel (de gereformeerde kerkidee: één Kerk op één plaats, en c.q. uitspraken van de H. Schrift) en anderzijds op de eisdhen van de prac- t ij k (bearbeiding van en toezicht op de jeugd, de onderlinge band, beter kerkbe zoek, grootere offerzin, meer contact lus sc'hen predikant en gemeente, bezwaren met betrekking tot de regeling der finan- cieele verhouding, enz). Prof. Dr F. W. Grosheide noemde de gestelde vraag ingewikkeld en meende, dat verschil moet worden gemaakt tus6ohcn Kerk en Kerk. Als voorbeeld noemde spr. de Kerk van Amhterdam met een eigen cen trum en haar historie van vrij bezoek der gemeenteleden in verschillende gebouwen, en de Kerk van Eindhoven, die in de laat ste jaren is ontstaan. Wel adviseerde ©pr. voortaan de opkomende massaliteit van kerken tegen te gaan. Wanneer nieuwe centra zich ontwikkelen, behoort men po de vorming van zelf standige Kerken aan te sturen. Door meer verdeeling van arbeid kan, volgens spr., aan vele bezwaren worden tegemoet gekomen. Nieuwe kerken bouwe men vooral zoo ver mogelijk van hot centrum, en van moet af zij men er op bedacht in deze nieuwe woon wijken afzonderlijke Kerken te vormen. Een bijzondere moeilijkheid zag spr in de regeling der financiën. Hij is echter ren meening, dat de geestelijke belangen het zwaarst moeten wogen. De financieele lasten kunnen, wat betreft 'diaconale en andere geldelijke zorgen, naar spr's meening door een onderling contract worden gedragen, in welke overeenkomst ook de randkèrken dienen betrokken ts worden. Bij de discussie vond Prof. Grosheide gelegenheid op te merken, dat de Geref. Kerkidee één Kerk op één plaats z.i. todh niet kon worden toegepast in steden als Rotterdam, Amsterdam, om niet meer ..plaatsen te noemien. Verder achtte de hoogleeraar het noodig, dat de dienaren des Woords zich elke weok zorgvuldig voorbereiden voor den kameel, opdat de gemeente een frissche, op haar be hoeften gerichte prediking ontvange. BEGROETINGSAVOND Gisteravond was door het Amsterdamsch Comité van ouderlingen een begroetings avond georganiseerd, die een gezellig ka rakter droeg. Een zangkoor, onder leiding van den heer F. Pijlman, zon? liederen, terwijl de heer M. Bakker declameerde. Tijdens deze samenkomst heeft Dr G. C. Berkouwer, man Amsterdam-Oost (Wa tergraafsmeer), een toespraak gehouden, waarin deze zijn groot respect uitsprak voor het ouderlingenambt., dat zoovele op offeringen vraagt van hen. die er in staan veel geven van hun gaven en de Kerk van Christus. krachten Dr W. G. Harrenstein, ivan Sant poort, vertelde een en ander over zijn reis naar de groote Zendingsconferentie te Tam- baran, die spreker het als een voorrecht achtte te hebben mogen bezoeken. TWEEDE DAG Vanmorgen te tien uur zette de conferen tie haar werkzaamheden voort. De Voorzitter verwelkomde de afge vaardigden uit de onderscheiden deelen des lands, na vooraf de vergadering op de ge bruikelijke wijze te hebben geopend. Zijn openingswoord baseerde spr. op het thema „geloof, hoop en liefde" aan de hand van 1 Corinthe 13. „Kerk en cultuur" Wanneer men de woorden Kerk en Cul tuur neemt in. de beteekenis, die zij door 't algemeen gebruik hebben gekregen, ziet men twee grootmachten, die in den strijd om de wereldvernieuwing anti-thetisch tegenover elkander staan. Een nadere bezinning op deze beide begrippen dwingt tot de erken ning, dat van een principieele tegen stelling geen sprake kan zijn zoodra beide machten worden be schouwd in het licht van Gods Woord, speciaal in verband met de waarheid, dat wezen en doel van de verlossing in Christus, herstel en voleinding van het werk der schepping is. Bij die schepping kreeg de mensoh tot taak den hof te bouwen (cultiveeren) en te bewaren, opdat Gods werk «voltooid en verheerlijkt zou worden door het ambts werk der menschen (werkverbond). Do mensch heeft door de zonde ambtsplaats zoowel als amJbtsgave verloren en de gaven, die God hem laat, gebruikt, hij tot het scheppen van een eigen principieel van God afgekeerde figuur. Maar do regeering Gods gaat ook over deze god-!ooze cultuur tot volvoering van het raadsplan der verlos sing (algemeene genade). Deze verlossing geschiedt in den weg, dat God den Middelaar beschikt, Die vóór den mensoh, maar ook in en door den mensch het ambtswerk volbrengt tot herstel en vol making van het leven in al zijn verhoudin gen (verbond der genade). Vanuit dit ge zichtspunt nu, is Christus de cultuurmensch (volstrekton zin des woords en de Kerk, labor gemeenschap aan Zijn Persoon oni Zijn Krachtens deze gemeenschap stelt Christus Zijn Kerk den eisch, dat zij zich onbesnwt tre van de wereld (de verdorven cul tuur), zichzelf bouwe op het allerheiligst geloof (de geestelijke cultuur), het Evange lie verkondige aan alle creaturen door woord en wandel en dus zoowel het zout der aarde als het licht der wereld zij. AI9 Z|ij daaraan getrouw was, deed zij groote dingen tot het soheppen van eon nieuwe cultuur, waardoor haar eigen was dom werd bevorderd. Iedere ontrouw heeft zich gewroken door ontaarding, die nieuwe reformatie noodzakelijk maakte. Met een beroep op Calvijn toonde ref. aan dat de Kerk voor de kennis en beleving van haar cultuurtaak het meest dankt aan de „Gereformeerde" hervorming. Thans ver keert de Kerk door eigen verscheurdheid en ivakking en door het opkomen van een we wereldsche, anti-Christelijke cultuur, die niet alleen aan de wonderen der tech niek, maar ook aan die van het Evangelie elementen tot haar bouw ontleend heeft, in n ernstige naar de eindcalastrophe heer«- ijzende crisis. Haar roeping is nu boete te clocn, om haar aonde van nalatigheid en ongehoorzaamheid, de antithese met de val- sölie cultuur te verdiepen en zich te be- keeren tot de nieuwe gehoorzaamheid van het ambtelijk scheppen van de ware cul tuur. Het moeilijk probleem, wanneer en in hoever de Kerk van de aanwezige cultuui gebruik zal maken, kan alleen worden op gelost door in het denken niet van de cultuur, maar van de Kerk uit te gaan en door niet de vraag naar wat mag, maar naar hetgeen moet, op den voorgrond te stellen. Daarbij worde zij geleid en bezield door de ei-varingen, dat God iedere daad van ge hoorzaamheid zegent met verrassende ver schijnselen van nieuw leven (nieuwe weten schap, kunst, Zcnclingsbloei) en door het zekere weten, dat de wereldgeschiedenis uit loopt op de voleinding, waarin de mensch Gods (de voltooide mensch) met de gemeen te der uitverkorenen (de voltooide Kerk) in Nadat met Dr Wielenga ovej^ diens refe- cat van gedachten gewisseld was, werd de morgenvergadering gesloten en vereenigde men zich aan een gemeenschappeljj'ken laaltijd. DE MIDDAGVERGADERING Om twee uur werd hedenmiddag de ver gadering voortgezet en trad als relercnt op prof. dr K. D ij k, hoogleeraar aan de Theol. School te Kani.pen, met het onderwerp: „De kerkelijke bearbeiding van de jeugd in ver band met den invloed van de geestesrich tingen van onzen tijd". Referaat Prof. Dr K. Dijk a een kenschetsing van onzen tijd, vol 1 teleurstellingen en conflicten, waaruit do jeugd zoekt uit te komen, onder- «■•heidt spr. d3 olgende groepen: de jongeren, order door den ij ds vorm geteis- erd te worden, oopen in den weg •Ier traditie en wier meegaand heid niet mag ".orden geridicu- 'iseerd; er is im- groot gevaar dat alleen de op standige en on willige jeugd voor interessant wordt gehouden en de aandacht trekt; b. de onver schilligen. die apathisch staan tégenover reli- e-ie en activiteit, tegenover Kerk en belijde- c. die jongeren,die niet als de sub a. genoemden rustig hun weg gaan,maar inde levenswoeling worstelen om dg verloren zekerheid terug te winnen. Deze laatste groep kan weer zoo worden onderscheiden, dat we zien: a. jongeren in eigen kring cn ook daarbuiten, die ondanks alle existentieele instelling toch vragen "«ar de scherpe omlijning van het beginsel met vreugde zich laten beheerschen door een zeker radicaal absolutisme op dogma tisch gebied; b. jongeren, die onder den in vloed van den realistischen levensinslag in de'realiteit van de beleving een antwoord zoeken (Brunner. Oxford-beweging, nieu were liturgiek, enz.), en c. jongeren, die zien laten meesleepen door de suprematie van de daad; door de richting van de acti viteit in het jeugdleven (sport, padvinderij, etc.), welke drieërlei nuanceering elk in haar eigen genre den invloed ondergaat -an de geestesbewegingen dezer dagen. De bearbeiding dezer jeugd dwingt ons, aldus ref., eerst ons rekenschap ervan te- geven, wat we niet moeten doen; de Kerk beperke zich tot haar eigen taak en begeve zidh niet op wegen, die haar wegen niet zijin (kerkelijke vcreenigingen, jeugrt- conferenties, jeugddiensten, concessies in zake de kerkelijke samenkomsten, liturgie, enz.)de praktijk heeft bewezen, dat op deze wijze er meer van trekken dan bouw sprake is, terwijl in wat de Kerk te doen heeft, de H. Schrift he9list. De positieve beantwoording van de vraag naar de rechte bearbeiding stelt de volgen de eischen: a. liefde tot en vertrouwen in het jonge leven: b. kennis van de Schrift in de eenste plaats en een open oog voor de nooden van dezen tijd; c. nauwkeuiige diag nose en een Schriftuurlijke, gezond gere formeerde therapie; d. bijzondere zorg aan de jeugd, zonder dat zij in het middelpunt komt te staan en de geduchte krijgt.dat het om haar gaat; e. buitengewone arbeid aan degenen, die afdwalen, en aan de gezinnen, waaruit onze jongeren afkomstig zijn, om dat het op deze gezinren vooral aankomt. Hoewel we in deze bearbeiding, aldus spr. .oor te sterke specialisatie ons moeten wachten, hebben we toch te rekenen met onderscheiden groepen van jongeren, bijv onze werklooze jeugd, die bijzondere zorg broodnoodig heeft; onze studeerenden, die hij het huisbezoek niet mogen worden over geslagen, enz., terwijl het als vanzelf spreekt, dat de arbeid der ouderlingen ge schieden moet in het nauwste verband met het werk van Dienaren des Woords, welk verband gedurige samensipreking op de kerkeraadsvergaderingen vcreisoht; daar NED. HERV. KERK ie tal: Te Utrecht (vac. Koolhaas), Dr H. J. Honders te Wassenaar, G. C. v. Niftrik te Rijnsburg en J. R. Wolfensberger te Sneek. «roepen: Te Stad aan 't Haringvliet, cand. J. Vink te Utrecht. Te Voorthuizen, J. Batelaan te Stavenisse. GHR. GERIEF. KERK Beroepen: Te Rijnsburg, I. de Bruyne te Sassenheim. Te Murmerwoude, J. M. Visser te Midwolda. ONDERWIJS Een compleet kerkboek In de Valkernboschkerk te 's-Gravenhage werd gisteren de Part. Synode gehouden de Geref. Kerken van Zuid-Holland Noorden. Tot leden van de Generale Synode Sneek werden gekozen als primi de predikam ten Ds. T. J. Hagen te Delft en Ds. H. M eij e r i n g te Katwijk a. d. Rijn en de ouderlingt.. W. Hummelen te Alphen a. dRijn en A. Warnaar, burgemeester van Hazerswoude en als secundi de predikanten Dr. J. Hoek te 's-Gravenhage-West en Ds. H. Ph. Ingwersen te Katwijk a. Zee en de ouderlingen C. v. Baren te Zevenhoven en B. Rietveld' te Gouda. Aangenomen werd een voorstel van de classis 's-Gravenhage dat de Gen. Synode de wenschelijkheid uifspreke van de beroeping door één der Kerken van een dienaar des Woords voor de Evangelisatie onder studen ten in ons land en maatregelen neme die tot die beroeping kunnen leiden. Ook werd een voorstel van de classis den Haag, geamendeerd aangenomen, luidende: De classis enz., met dankbaarheid kennis ge nomen hebbende van het woord der Synode van Amsterdam 1Ö36 inzake perspolemiek, met leedwezen constateerende, dat veelzins daaraan geen gevolg is gegeven, verzoekt de Synode van Sneek met den meesten aandrang haar invloed en alle ten dienste staande mid delen aan te wenden om aan dezen misstand een einde te maken. Het verzoek tot approbatie van de Part. Synode van de kerk te Londen om in het verband van de classis 's-Gravenhage worden opgenomen, werd aangenomen. VAN DEN ZENDINGSAKKER Ds. W. v a n D k Drs. H. Bos De heer H. B 0 s te Amsterdam is benoemd tot leeraar in de Biologie aan de Chr. Kweek school te Solo en vertrekt 30 Juni met de „Demi»" van Marseille. Dr. G. J. Hoekstra Dr. G. J. Hoekstri het Dr. Scheurers hospitaal te Klaten, komt met de „Indrapoera", die 26 Juni te Marseille aankomt, naar Holland. Zijn adres in Neder land tijdens zijn verlof is: G. J. Hoekstra, Garijp, Friesland. Mej. G. Zigterman Mej. G. Zigterman. Hoofd ternaat der Meisjesschool te Karoeni, Soemba, is met verlof in Nederland. Haar adres Ede, Klinkenbergerweg 24. C. Geuze De heer C. Geuze te Leeuwendorp. Zee land, is benoemd tot onderwijzer bij het gesubsidieerd bijzonder onderwijs in Solo. Hij vertrekt met de Dempo 30 Juni van Mar seille. CHR. NAT. ZENDIMGSFEEST Op het Chr. Nat. Zendingsfeest zullen de Zendelingen, die dit jaar wel worden ge ordend, maar. wier uitgaan naar Indië nog on zeker is, worden voorgesteld door den rector Dr F. J. Fokkema. Het zijn de heeren: N. W. v. d. B e n t. G. v a n N 0 0 r d e n n e n, D. Solinger, F. J. Storm, H. J. Teut- s c h e r en als hulp bü Zr. Glastra, Mej. G Bron. GIFTEN EN LEGATEN De Evang. Lmh. gemeente van Wage- n i n g e n ontving een legaat groot duizend gulden van wijlen mevr. de wed. C. W terma n-K 1 ein te Heemstede. De Geref. Kerk van Lemmer ontving gift groot f 1000 voor haar diaconie. UW ADRES Vooi de behandeling Uw BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN Belastingconsulent Lid N. L v. B. Kantoor Kerkstraat 3,Tel. no. 62 ei BEBKBL EN RODENRIJS (Reel.) erk der Geref. jeugdorganisaties; bij het huisbezoek kome dit werk, overal waar dit mogelijk en noodzakelijk is ter siprake Indien dit plaatselijk trouw geschiedt, zal het blijken dat claesicale en sy nodale deputaten niet noodzakelijk zijn en onze jcugdvereenigingcu 't meest ge baat zijn bij het hartelijk medeleven van de plaatselijke kerk, die niet alleen haar toezicht oefent, maar ook haar steun trouw verleent. Deze arbeid eischt van de ouderlingen veel inspanning en toewijding, maar hij brengt ook met zich mede rijke arbeids vreugde. de jeugd moge onstuimiger zijn dan vroeger, zij is in den grond niet slech ter en ook niet minder belangstellend voor de eeuwige dingen dan eer. vroegere genera tie; zij wil luisteren als wij ons «reven mcc ons geheele hart. Na bespreking van dit referaat werd de conferentie met een slotwoord van den voor zitter en de g^EUêtoeliilke plichtplegingen gesloten* -< - ONDERWIJ SBEN OEMINGEN Biggekerke. Geref. school. Tot tijdel. onderwijzeres: Mej. P. Verheul te Sou- Rotterdam. Dr. de Visserschool. Tot tijdel. onderwijzer: de heer J. de Vries, wachtg. te Sneek. Wie CRITAS Kroonpen koopt doet wijs; Ontvangt Iets goeds; spaart op den prijs. Reet. danv op een proefschrift, i GeeL: Theologie: propaed. ich: de heeren K. R. Reitsna, W. H. Sj. C. Homan, J. G. Steenbeek, A. J. en Natuurk. fPharmacIe): doet. ex. de >en lA dl heeren0?1 B^uwï E7 ïekeohool met den Blj- 1 heeren: J. v. d. Velde. I nlng-en; N. A. Schuit», V Den Haas. Geal. dlpl. „Hulp GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN A.P. 144 Gekozen zijn A.R. 1 (1), R.K. 4 (4), S.D.A.P. 1 (1), Vrijz. 1 (1). Voor de A..R Partij werd gekozen de heer A. I. Catsman. AR. 6 (7). CH. 3 (4), Vrije lijst 1- Geko- zijn C. G. de Jong 3- W. Buizer, C. A Walraven. J. de Jong. Joh. Ouwerkerk en d. Wal (A.R.); Ant Burghout, C. Kraai- ANDEL (N.-Br.). Geldig 509 (4SS). AR. 228 (176), C.H. 130 (143), Alg. Belang 107 (115), Lijst Venvijs 44 Gekozen A.R. 3 (3), C.H. 2 (2), Alg. Belang 2 (2) BARNEVELD Geldig 6681 (5887); A.R. 1378 (1147); CH 3145 (2343); RK 372 (314); SGP 632 (240); Vrije SGP 232 (912); Lib. 287; SDAP 635 (794); Gekozen zijn: 3 AR (3);; 7 CH (6); 1 RK (1); 2 SGP (3); 2 SDAP (2). De gekozen AR leden zijn: D. Romeyn Fzn.; B. Geleynse; E. Zandbergen. De gekozen CH leden zijn: H. v. d. Graats; G v. d. Broek; G. van Effrink; L. de Rijk; B Blauwendraad; B. v. d. Brink; J van Manen Sr. DALFSEN Geldig 3658 (3445); AR 503 (474); CH 1105 (1087); RK 1073 (1011); SDAP 306 (300); lijst-van Leusden 671 (573) Gekozen zijn 2 AR (2); 4 CH (4); 4 RK (4); 1 SDAP (1); 2 lijst-van Leusden (2). DODEWAARD Geldig 1005 (964). A.R. C.H. 334 (510); S.G.P. 53 (89); SDAP 299 (365); Gemeentebelang 319. Gekozen 3 AR zn CH (4); 2 SDAP (3); 2 Gemeentebelang. DUSSEN. Geldie 1705 (1695), A R 181 (223), R K 757 (608), Gem. Belang 590. Wil de lijst 167. Gekozen AR 2 (2), RK 5 Gem. Belang 4 GENDRINGEN (Gld.) Geldig 4596 (4308) AR 290 (265); CH 305; RK 3501 '3232); Ge meentebelang 315; SDAP 185 (146). Geko zen zijn: 1 A.R. (1); W. Keuper; 1 CH (0); E. J. Vossers; X Gemeentebelang (0); 12 RK (12). HENGELO Geldig 2439 (2320). AR en CH 785 (793); RK 679 (761); L:b. 324 (479); Diss. RK 169; Neutr. Arb. Partij 482 (287). Gekozen zijn 2 AR (2); 2 CH (2); 1 Lib. (2); 3 RK (4); 2 Neutr. Arb. P. (1); 1 Diss. R.K. (0). HOEK Geldig 1424 (1398). A.R. 234 (209); CH 270 (167); Lib. 227 (240); SDAP 296 (185); SGP 214 (210); Lib. Werkn. Partij 183 (387); Gekozen 1 A.R. (1); 1 CH (1); 1 Lib. (1); 2 SDAP (1); 1 SGP (1); 1 Lib. Werkn. P. (2). MELISSANT Geldig 855. AR 214 (177); CH 225 (412); SGP 184 (184); Herv. Groep 120; SDAP 112; Zetelverdeeling AR 2 (1) CH 2 (4); SGP 1 (2); Herv. Groep 1 SDAP 1 Gekozen zijn W. P. Vogelaar en P. D. Sieling (a.r.); M. v. d. Bosch en D Leijdens (c,h.); Joh. Tieleman (Herv. Gr.); M. W. Struik (s.g.p.); B. du Pree (sdap). OOSTBURC. Geldig 1489 (1338). A.R. en C.H. 249, R.K. ill (3i9), S.D.A.P. 271, Vrije lijst links 588 (766). Gekozen A.R. 1 (1), R.K. (2 (2), S.D.A.P. 1 (1), Vrije Lijst 3 (3). SOMMELSDIJK. Geldiig 1682 (1598). AR. 450 (336), Lib. 525 480), S.D.A.P. 290 257), S.G.P. 282 302), CN.A. 135 (223). Gekozen A.R. 3 (3). Lib. 3 (3), S.D.A.P. 2 (2), S.G.P. 2 (2), C.N.A. 1 (1). De gekozenen zijn: J. H. Dijkers, H. v. d. Doel en J. Knap Azn. (A.R.); A. A. Mijs. H. v. Es en M. Joppe (Lib.); J. Le Cointe en J. P. C. v. Zielst (S.G.P.); J. Blok en K. Grootenboer (S.D.A.P) en L. J. Buth (C.N.A.). ZANDVOORT Geldig 4409 (3757) CH 693 (399); RK 558 (410); SDAP 1074 (740); Lyst Molenaar 925 Gem. Belang 466 Alg. Zandv. Belang 263 Prot. Chr. P. 226 Lijst Weber 197 Gekozen CH 2 (2); RK 2 (2); SDAP 3 (3); Lyst Mole naar 3 (2); Gem. Belang 2 (2); Alg. Zandv. Belang 1 (1); Prot Chr. Partij (1). ZWOLLERKERSPEL Geldig 3972 (3741) A.R. 899 (771); CH 1140 (1078); RK 584 (522); SGP 235 (245); CDU 147 Lib 395 (292); SDAP 572 (665). Gekozen zijn AR Leerstoel Maritieme Geschiedenis De heer W. E. van Popta schrijft ons: De benoeming van den heer J. C. M. W a r n s i n c k te 's-Gravenhage tot bijzon der hcfoglccraar aan de Rijks-Universiteit te Utrecht in de Maritieme geschiedenis is van bijzondere beteekenis. Het mag eenige verwondering wekken, dat eerst thans en niet eenige eeuwen eer der een leerstoel voor de geschiedenis van zeewezen is opgericht. Want zeevaart- 'iie is zoo wijd als de zee zelve en zij kan zich beroemen op een veelheid van jaren die in oudheid het menschelijk ge slacht evenaardt Voor ons land, dat tot de gioote zee-inogendheden der aarde ge rekend wordt, is deze leerstoel noodzakelijk ij zijn dan ook grootelijks verheugd er ■r Nederlandsche Zeevaart geschiedenis is gesticht en daartoe de heer Warns.nck werd aangewezen. Al mag de Universiteit van Utrecht er grootsch op zijn, dat haar 't eerst de ka the-, dei "oor zeevaart-geschiedenis is gegund, andere universiteiten te Amsterdam en Lcit'eu hebben reeds eerder haar poorten geopend om ons opkomend geslacht met het verleden van ons volk bekend te maken En het is juist de heer Warnsinck die. als privaat-docent aan deze inrichtingen voor 'iooger onderwijs zich beschikbar, heeft gesteld. Met een rede over De Ge opende hij 30 Mei 1933 zijn lessen te Am- sleidrm en 30 September 1936 gaf hij te Leiden zijn eerste onderwijs over De Wetenschappelijke voorberei ding van onze eerste schipvaart naar Oost-I ndië. De heer Warnsinck is gepensionneerd ka pitein ter zee. Hij heeft den tijd meegemaakt dat enze Marine nog zeilde, hetgeen van groot belang is voor het onderwijs dat hij doceert. Want niet ten onrechte is door do Linsc' oten Vereeniging waarvan de heer W. bestuurslid is juist in verband met de studie voor ons zeewezen de opmer king gemaakt, dat de steun van hen die nog hel zeilschip hebben gekend, ons begint te ontvallen, en dat het moeilijk zal worden zooals de heer Warnsinck het >.rlf eens heeft gezegd mannen te vinden die een historischen knobbel paren aan bet begrip van een zeilmanoeuvre van een driemastschip. De heer Warnsinck heeft op het gebied van zeevaart-historie verschillende boeken geschreven. We noemen: Reisen van Nico- laus de Graaff (16391687); De Retourvloot van Picter de Bitter; Abraham Crijnssen; De vloot van den Koning-Stadhouder. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van óe Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (1935): De Kweekschool voo? de zeevaart en de stuurmanskunst 17S5— 1935. Voorts melden we nog „Drie Zeventiende- eeuwsthe admiraals", een beknopte levens schets over Piet Heyn in „Het Prinsenjncht Piet Hein", door Roelants te Schiedam Yol'edigheidshalve zij nog opgemerkt, dat de heer Warnsinck verleden jaar is benoemd tot lid van de „Associé étranger var. de Académie de Marine" te Parijs cn als zoodanig op 13 Mei 1938, eveneens to Parijs een rede heeft gehouden over Michiel Adriaenszoon de Ruvter Met de benoeming van den heer Warn sinck tot bijzonder hoogleeraar in de Mari- ticmo Geschiedenis is officieel de historie van ons zeewezen tot wetenschap gepro 3 (3); de heeren J. Kloosterzeel, J. Duime- wind en G. J. Lindeboom; CH 4 (4); RK 2 (2); SGP 1 (1); Lib. 1 (1); SDAP 2 (2). Dezen Zomer naar den Kaag/5che\eningen Bijzondere couponkaart wordt verkrijgbaar gesteld Dat de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer ,,'s-Gravenhage" er op uit is, niet- Hagenaars het verblijf in de Residentie zoo aangenaam mogelijk te maken, is ons eens te meer duidelijk geworden, toen gistermid dag (by afwezigheid van den voorzitter) de secretaris van de Vereeniging, de heer P. J. d'A rtillac Brill, en na hem de directeur, Mr R. H. W o 11 j e r, ons iets vertelden van hetgeen reeds bereikt mocht worden en wat alsnog op het programma staat. Zooals men weet, is er in 1938 een reor ganisatie in de vereeniging tot stand ge bracht, en op de creditzijde van deze reor ganisatie valt al menig resultaat te boeken: de deelneming van de Gemeente en de Ka mer van Koophandel in het nieuwe Bestuur, een belangrijke verhooging van het subsi die dezer lichamen, een nieuwe huisvesting in het groote pand Parkstraat 38, en last but not least een geweldige uitbreiding van het arbeidsterrein. Het aantal mondeling ver strekte inlichtingen bedroeg, zoo vernamen wy, over de eerste vijf maanden reeds 5% maal zooveel als in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. De propaganda in het buitenland werd versterkt. Een breed opgezette zomercampagne neemt thans een aanvang, er voor het najaar bestaan er al weer nieuwe plannen om te komen tot een groot druiven-oogstfeest in het Westland, gelegenheid^ van het 50-jarig bestaan ongeveer 40 millioen gulden het buitenland verteren en zullen de buitenlanders evenals in 1938 voor ongeveer 10 millioen gulden in Nederland verteren, of zal deze verhouding in 1939 misschien nog ongunstiger worden? In verscheidene landen demonstreert zich reeds de neiging om maar rustig in eigen land te blijven en daar een veilig vacantie- plekje uit te zoeken. Opvallend is b.v., dat het Amerikaansche bezoek aan Europa rijkste „toeristenleveranciers" volgens de recente verwachtingen dit jaar 12 minder zal zijn dan in 1938 en 29 minder dan in 1937, zoo deze cijfers althans niet nog te Engeland geldt het parool „Blijft dit jaar 'i eigen fond". Dus wordt ook hierom reeds de aandacht wel bijzonder geconcentreerd op de betee kenis van het binnenlandsch toerisme. En al diegenen, die betrokken zijn by het Neder landsche Vreemdelingenverkeer, moeten metterdaad toonen, dat de landgenooten welkom zyn. Het beste doet men hierbij, zoo men het verblijf zóó aangenoam en aantrek kelijk maakt, dat het reizen in eigen land De heer Woltjer herinnerde daarbij aan hetgeen de Spoorwegen reeds op dit terrein doen. Men denke slechts aan de maand- letours! En andere instanties bleven niet Van haar kant trachtte de V.V.V. ,,'s-Gra venhage" het bezoek van buitenaf aan de Residentie te bevorderen, door in samenwer king met de Spoorwegen en de Haagsche Tramweg Mij. een couponkaart te ontwer pen, die vanaf morgen tot 30 September a.s. aan nagenoeg alle stations verkrijgbaar zal 'rijn bij aankoop van een kaartje naar Den Haag of Scheveningen. Deze couponkaart, die 11 dagen geldig is, kost slechts één kwartje en geeft de(n) houder ster) recht op: 1. een gratis dagkaart op de stadstram, de H.T.M. (gewone prijs 50 ct 2. reducties tot een gezamenlijke waarde van 1.67y2 op de toegangsprijzen van de volgende instellingen: Pier, Zeebaden (Mij. Zeebad), Gemeentemuseum. Vredespa'eis, Koninklijk Palcis. Jacobstoren, Groote V. rk. Planetarium, Haagsche Dierentuin. Huis ten Bosch, Wandel-, Vogel-, en Dirrmfark „Wassenaar"; 3. 5 reductie op den logies- en pen- sionprijs van een groot aantal Haagsche en Scheveningsche hotels. Het is dus heel veel, wat men voor een schamel kwartje krijgen kan. En om dit te ■bereiken, behoeft men niet anders te doen, dan bij het koopen van een maandretour of een kaartje nsar Den Haag een coup~n- «kaartje var. een kwartje te vragen, wil men in het bezit komen van een gansche reeks voordeelen. Voorts heeft de Vereeniging nog een prijs vraag^ ontworpen, waarvan de opgave be staat óf in een artikel of brief van hoogstens 2000 woorden, al dan niet met illustraties, óf in een serie foto's of teekeningen, al dan niet met bijschrift, óf in een andere moli- veering, in origineelen vorm. waarom rnzo landgenooten gaarne naar Den Hane en Scheveningen gaan. Een reeks mooie pr i/cn is ter beiooning uitgeloofd. "~en moeten vóór 31 October a,s. in g:.-' -cn enveloppe (waarop in den linkerbovenh-e": het woord „Prijsvraag") worden gezonden "an de V.V.V.. Parkstraat 38, Den Haag. Zoo ziet men, dat de organisatie ter be vordering van het Vreemdelingenverkeer in de Residentie er alleszins op uit is bezoe kers te trekken en hun oen aangenaam verblyf te verschaffen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3