radiOD KHAX ASPIRIN SUNLIGHT ZEEP WOENSDAG 14 JUNI 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 De blokkade der concessie te Tientsin De vier Chineezen thans uitgeleverd Japans verdere eischen Volgens mededeeling van de Japansche ambassade te Londen heeft de Japansche ambassadeur Sjigemitsoe van het Foreign Office bericht ontvangen, dat de Britsche regeering gistermiddag heeft be sloten de vier Chineesche terroristen in Tientsin uit te leveren. Hierdoor wordt aan de desbetreffende Japansche eischen voldaan. Het Foreign Office heeft den Japan- pchen ambassadeur ervan in kennis ge steld. dat de Britsche autoriteiten tot de bevinding zijn gekomen, dat de tegen de vier Chineezen ingebrachte beschuldi gingen juist zijn. Uit Tientsin werd tevoren nog bericht, 'dat de Japansche militaire autoriteiten had den verklaard vastbesloten te zijn de blok kade van de buitenlandsche concessies door te zetten, totdat de Britten de vier Chinee zen zouden hebben uitgeleverd en hun steun aan Tsjang Kai Sjek zouden hebben opgegeven. Aan den eereten eisch is nu voldaan; het is echter zeer de vraag, of de Japanners thans geheel tevreden zullen zijn, want hun verlanglijst is nog lang: In de eerste plaats moeten de Britten op houden met de door hen verleende bescher ming aan anti-Japansche communistische elementen. Verder moeten zij hun steun aan de Chineesche valuta opgeven. Ook verlangen de Japanners, dat een einde komt aan het hamsteren in de con cessies, waardoor de prijzen van de levens middelen worden opgedreven. Uitzendingen van onwettige radiostations moeten de Britten verbieden en de. anti-Japansche leerboeken moeten zij van de Britsche scho len verwijderen. In een verklaring van de Japansche mi litaire autoriteiten wordt betreurd, dat de maatregelen tegen de Britten in China ook overlast veroorzaken aan de Franschen en andere buitenlanders. Zij worden evenwel noodzakelijk geacht, omdat de blokkade van de Britsche concessie anders niet doel treffend kan worden gemaakt. Te Tokio is in een kabinetsraad de toe stand te Tientsin besproken. Aritanen en Ita gaki brachten het rapport van de autori teiten in Tientsin over. Besloten werd. zoo noodig een krachtige houdng aan te nemen. Franco in September naar Rome ROME, 14 Juni. (Stefani). Van welin gelichte zijde wordt gemeld, dat Franco zich einde September van dit jaar naar Rome zal begeven. Nog twee of drie jaar strijd in China P De „nieuwe orde" laat zich wachten Bij gelegenheid van den verjaardag van Het begin van den oorlog in China, den 7den Juli, waarmede Japan het derde oor logsjaar intreedt, publiceert het Japansche leger een lijvig memorandum over de ver dere ontwikkeling van het conflict in Ch'ina. In dit memorandum wordt o.a. betoogd, 'dat het waarschijnlijk nog wel twee of drie jaren zal duren, voordat het anti-Japansche Chineesche leger zal zijn geliquideerd. De schepping van een nieuwe orde in China in Oost-Azië zal nog veel langer duren. Men moet rekenen op een duur van twintig tot dertig jaren, vooraleer de grond slagen, voor deze nieuwe orde zullen zijn gelegd. In het memorandum wordt tenslotte ver langd, dat Japan en Mandsjoekwo zich met het oog hierop militair, politiek en econo misch volkomen op een langen duur van do crisis zullen instellen. Nieuwe feuilletons Gisteren werd in ons blad 't feuil leton „De Stille Wraak" door K. Jonkheidbeëindigd. Wij hebben destijds dit verhaal aangekondigd als een spannenden familieroman en van meer dan één zijde verna men we, dat 't met klimmende be langstelling werd gevolgd. Zeer velen zagen 's avonds naar de krant uit ook en vooral om 't feuilleton. Onze lezers zullen zeker benieuwd zijn te vernemen, welke feuilleton ze in de eerstvolgende maanden in hun dagblad tegemoet kunnen zien. En voor die belangstellenden hebben we heel goed nieuws. We zijn zoo gelukkig geweest de hand te kunnen leggen op een nieuw oorspronkelijk verhaal van den bekenden schrijver Ds J. A. Visscher. Dit feuilletondat in Californië speelt, zal vele weken achtereen onze lezers in spanning houden. Daarna hopen we een vervolg te geven van het feuilleton „De El zenberm", dat voor eenigen tijd in ons blad verscheen. Onder den titel „Waren ze anders?" zal de schrijver G. R. van der Beek zijn boeiend verhaal uit 't boerenleven vervolgen. Vóór we met deze nieuwe feuille tons een aanvang maken, geven we de vertaling van een kort En- gelsch verhaal „Het geheim opge lost" waarmee we morgen begin nen. Ons is gebleken, dat vele lezers soortgelijke lectuur zeer op prijs stellen en vooral de feuilleton- rubriek trachten we te verzorgen naar het bekende devies „Elck wat wils". fthpujen: KOMKOMMERSLA GEPANEERDE iou/iN" uHrtst/e OP HIT BUKJE VELERLEI KHAX-IICEPTKH De aanslag op de hertogin van Kent De dader voor den rechter Gisteren heeft voor den politierechter van Westminster terecht gestaan de Australiër Vincent Lawlor, die op 6 Juni jl. op de hertogin van Kent een schot heeft gelost. Bij de behandeling van de zaak voor den rechter is gebleken, dat Lawlor een lasscher is van beroep. Hij is 6 April jl. uit Austra lië naar Engeland gekomen en heeft aan de nieuwe Waterloobrug gewerkt Nadat het schot bij de auto van de her togin van Kent was gelost, werd Lawlor door de politie gegrepen en in het bezit ge vonden van een klein kaliber geweer van Duitsch fabrikaat De loop van het wapen was afgezaagd, zoodat welgericht vuren vrij wel onmogelijk was. Verder vond men houders met munitie. Op de rugzijde van de wapenvergunning van Lawlor stonden de adressen van de hertogin van Kent en van de zuster des konings geschreven. Lawlor deelde de politie mede, dat hij het geweer van zijn broer had gekregen. Hij had de loop eraf gezaagd, omdat hij het bij zich wilde drager, uit vrees, dat het gesto len zou worden. Hij voegde hieraan toe, dat toen hij op 0 Juni in Belgrave Square liep, zijn geweer vastzat en toen hij poogde het los te maken ging het schot af. Lawlor vertelde verder, dat hij ook een bezoek had gebracht aan Buckingham Pa lace en Windsor. Hij wilde hertogen en ko ningen zien. Hij droeg toen steeds zijn ge weer bij zich. Nadat een aantal politiemannen en ande- in als getuigen waren gehoord, werd de zaak verwezen naar een hoogere instantie. Lawlor zal daar terechtstaan, zoowel voor het plegen van een aanslag op de hertogin van Kent, als voor het schieten op de wo ning van de zuster des konings. Tsjechische vluchtelingen in Polen Een kamp nabij Krakau In de nabijheid van Krakau heeft men voor de talrijke Tsjechische vluchtelingen, die de laatste dagen de grens overkomen, een afzonderlijk vluchtelingenkamp inge richt De vluchtelingen zijn bijna uitslui tend personen, die tot het Tsjechische le ger hebben behoord en die zirh tot m in Slowakije ophielden. De Poolsche regeering heeft nog geen be slissing genomen, wat met deze vluchtelin gen te doen. Gisteren heeft de vroegere Tsjechisch-Slowaaksch generaal Prachala, di" sedert eenigen tijd in Polen vertoeft, het kamp bezocht. De vluchtelingen deelen mede, dat aar de Slowaaksch-Poolsche grens Duitsche troepenbewegingen plaats vinden. De nazï-propaganda in België De Waalsche socialisten verontrusten zich De Waalsche socialisten Piérard en Balthazar hebben gisteren in de Belgi sche Kamer geinterpellèerd over de nazi- propaganda in België. Piérard zeide, dat zekere personen uit het derde rijk naar Eupen zijn gekomen om te spreken. Hij achtte het ontoelaatbaar, dat officieele Duitsche vertegenwoordigers zich ongerust maken over de religieuze of politieke overtuiging van Belgische onder danen, die Duitsche firma's vertegenwoor digen en met repressaille-maatregelen bedreigen, wanneer zij Joodsch personeel in dienst houden. Spreker verlangde van de regeering, dat zij dienaangaande stappen zou doen bij den Duitschen ambassadeur. Vervolgens merkte Piérard op, dat do Duitsche propaganda zeer actief is. In ver scheidene deelen des lands zijn vlugschrif ten verspreid, waarin het nationaal-socia listische bewind wordt opgehemeld en de emigranten worden door agenten van de gestapo bespionneerd. Verder toonde spreker zich verontrust over het belang, dat sommige Duitsche sprekens stellen in het Vlaamsche vraag stuk en over het contract, dat bestaat tus- schen Vlaamsche studenten en de Duitsche jeugd. Ward Hormans, die door Piérard was genoemd, repliceerde en zeide, dat hij steeds bereid is geweest voor een commissie van onderzoek te verschijnen inzake de „Utrecht sche vervalschingen" en hij voegde hieraan toe, dat hij en zijn vrienden „Nederlandsch voelen". Nadat nog Balthazar het woord had ge voerd, antwoordde de minister-president. Hij verklaarde, dat België niets wil doen, dat schade kan berokkenen aan de goede betrekkingen met andere landen, doch le VIERDE DAGBLAD DE ROTTERDAMMER- MARSCH Op 24 Juni te Delft Hoe wij den inwendigen mensch versterken Het behoort tot de goede gewoonten bij de Rotterdammer-Marschen, dat ook voor den inwendigen mensch gezorgd' wordt, zulks zonder extra kosten voor de deelnemers Van die goede gewoonte zullen wij ook dit jaar natuurlijk niet afwijken. Bij de start in Delft krijgt iedere deelnemer een consumptiebon, goed zijnde voor een fleschje melk of een fleschje limo nade. Gedachtig aan de minder prettige er varingen met uitspanningen in de vorige jaren we erkennen het eerlijk hebben we ditmaal een ander systeem ingevoerd, dat perfect zal werken. We hebben namelijk het verstrekken van consumptie in eigen hand gehouden. De leden van Excelsior zor gen er ditmaal voor en men weet, als Excel- or iets doet, dan gebeurt het ook grondig. Op het Dodge-terrein, waar zooals bekend groote rust gehouden zal worden, 't wordt daar reuze gezellig! ontvangen de deelnemers tegen afgifte van een consunip- tiebon een fleschje melk of een fleschje li monade. Een groot aantal leden van Excel- zal voor de uitreiking zorg dragen, dat stagnatie uitgesloten is, en ieder zijn portie onmiddellijk krijgt. Ook zal niemand behoeven te staan dan zou het geen rust zijn want het Dodge terrein bevat ruimte genoeg voor vijfduizend menschen als dat noodig is, op de tribunes en in het gras, om te zitten. Doch dit is nog niet alles. Bovendien zal onderweg de Theewagen weer een geschikt punt uitkiezen, om de liefhebbers van een heerlijke beker thee te voorzien. Vorig jaar is dat zeer in den smaak gevallen en we zijn er zeker van, dat ook nu een beker thee ■er welkom zal zijn. Tenslotte zal ook de Maggi-wagen op weer een ander punt staan opgesteld, om aan hen, die daar trek in hebben, een beker heerlijke bouillon uit te reiken. Ook dót zal zeer gewaardeerd worden. Zoo hebben wij moeite noch kosten gespaard, om onze deel nemers zoo goed mogelijk te verzorgen. Wie nu nóg niet heeft ingeschreven, wachte geen dag en geen nacht. De tijd dringt. Over tien dagen zal het festijn plaats hebben. Maakt het ons niet te moeilijk, door op het allerlaatste nippertje in te schrijven. Doe het nti! Inschrijvingen: Alle bureaux der Vijf Samenwerkende Chr. Dagbladen te Rot terdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Dordrecht en Gorinchem. Voor indivi- dueelen uit Delft en omstreken A. van Renssen, Nieuwe Langendijk 13, Delft. Uitsluitend voor groepen: D. de Zwart Jr., Noordeinde 65. Delft. Giro 232133, ten name van den Penningmeester Chr. Gymnastiekvereen. „Excelsior" te Delft. Formulieren voor groepen zijn aan alle adressen te verkrijgen. Men kan ze daar ook weer inleveren. In dat geval wordt de startkaart later toegezonden. Trachtte een man zijn vrouw en kinderen te verdrinken? Het drama te Koedijk in hooger beroep Verdachte blijft met klem ontkennen Nog weinig nieuwe gezichts punten souvereiniteit van België moet onaangetast blijven. De regeering zou in haar eersten plicht tekort schieten, indien zij zich zwak toonde België wil geen vreemden invloed onder gaan, vanwaar deze invloed ook komt, tenzij deze invloed bijdraagt tot verhooging van het cultureele peil van België. Vijf dooden bij auto-ongeluk Talrijke gewonden BELGRADO. 14 Juni (D.N.B!) Van een propvolle vrachtauto, waarop niet minder dan vijf en vijftig personen hadden plaats genomen, brak in de nabijheid van Marburg (Maribor) aan de Drave tijdens den rit een zijwand af. Twintig personen vielen van den wagen. Een uit tegenovergestelde rich ting komende luxe-auto reed rechtstreeks op de menschen, die van de vrachtauto waren gevallen, in. Tal van personen wer den dientengevolge ernstig gewond. Van hen zijn er tot dusver vijf overleden. AMSTERDAM, 14 Juni. Na een sen- sationeele terechtzitting van de rechtbank te Alkmaar sprak dit college den melkrijder B. uit Bergen vrij van den hem een laste gelegden moord op z'n drie jeug dige kinderen Anna, Ernerentia en Wil- helmina en poging tot moord op zijn vrouw en zijn baby. Een afschuwelijk misdrijf, dat door den officier van justitie te Alkmaar bewezen werd geacht en waarvoor hij tegen ver dachte na een bewogen zitting levenslange gevangenisstraf eischte. Het O. M. ging van het vrijsprekende vonnis in appèl en gisteren stond de melkrijder terecht voor het gerechtshof te Amsterdam, gepresi deerd door Mr. Joh. M. Jolles. Men zal zich de tragisohe gebeurtenis nog wel herinneren. In den laten avond van den 2den Januari van het vorige jaar had een vreeselijk on geluk plaats, door het O.M. in de dagvaar ding beschreven als opzettelijk veroorzaakt. De melkrijder was dien dag per huurauto, die door hemzelf werd bestuurd, van Ber gen naar zijn schoonouders te de Weere ge reden. Op den terugweg, dien hij aanvaard de met zijn vrouw, de baby en zijn drie jonge kinderen, merkte hij dat de weg glad was. Bij Koedijk reed hij langs het Noord- Hollandsch kanaal, de auto slipte bij het uitwijken voor een hond, aldus verklaarde de man, en reed het water in. De auto ver dween vrijwel geheel onder water. De ver dachte, zijn vrouw en hun baby konden worden gered. De drie dochtertjes verdron ken jammerlijk. Aanvankelijk dacht nie mand aan misdrijf doch later kwam de oud journalist R. K. uit Schagen voor den dag met het verhaal, dat hij van een zekere mej. D. had gehoord, dat er opzet in het spel was. Dit meisje had een ongeoorloof de verhouding met den melkrijder gehad en volgens haar zou hij het vreeselijke on geluk opzettelijk hebben veroorzaakt om zijn vrouw op deze wijze van het leven te berooven. Het gevolg was de arrestatie van B., die echter te Alkmaar, zooala gezegd vrijgesproken werd. De zitting Op de vragen van den president naai naam, woonplaats en geboortedatum, ant woordt verdachte met een kort woord. „Blijft u bij uw verklaring in eersten aan teg?" „Ja",: zegt verdachte. „Dus u blijft er bij, dat het een ongeluk "lf hebt dus niets aan uw verklaringen toe te voegen? U hebt er ook nooit over gedacht of gesproken, dat u uw vrouw door verdrinking om het leven wilde brengen? „Ook nietik ben volkomen onschul- ^'voor de pauze wordt een aantal getut gen gehoord, die de toedracht van het onge luk en wat er daarna geschiedde, uiteen zetten. Eenige doktoren legden ook verkla ringen af. Een van hen had den indruk dat verdachte, toen hij vreeselijk opgewonden was na 't ongeluk, niet simuleerde. De an dere vond verdachte's houding vreemd. De zitting werd daarop geschorst tot twee uur. De vroegere vriendin Na de pauze stijgt de spanning in de zaal, want Maria D., de hoofdgetuige en vroegere vriendin van verdachte, verschijnt voor het getuigenhekje. Zij is 26 jaar en dienstbode to Heemstede. Zij houdt zich aan haar ver klaringen voor de rechtbank, zij heeft er niets aan toe te voegen, noch wil zij iets intrekken. Bij het verdere verhoor geeft het meisje too een verhouding met B. te hebben ge had. Verdachte wilde met haar trouwen, maar zoo verklaarde het meisje „ik zei, in een gesprek in Juli, dat ik weinig lust had met hem te trouwen, omdat ik de kinderen niet steeds om me heen wilde hebben". Verdachte had toen geantwoord: „daar zal je geen last van hebben Getuige had toen gezegd: „dan moet er iets ver- schikkelijks gebeuren". Raadsheer Mr. Canis: dus over dat ver schrikkelijke bent u het eerste begonnen. Getuige: ja, maar ik heb direct gezegd: „dat kan niet". Verdachte heeft toen geantwoord: „laat dat maar aan mij ovec". Pres.: met dat verschrikkelijke bedoelde u toen: van kant maken. Of bedoelde u een scheiding? Getuige: ik weet het niet, ik vind het al lebei vreeselijk. Pres.: hebt u hem in den waan gelaten, dat u met hem wilde trouwen als hij vrij was? Getuige geeft dit toe. In een later gesprek in September had verdachte haar gezegd, dat hij met zijn vrouw en kinderen in het water zou rijden om op die wijze een einde aan hun leven te maken. Over de kinderen had hij gezegd: „ze moeten maar dood, anders worden ze net als de moeder". Pres.: maar dat is toch vreemd, het ge kwaad, dat u van die vrouw weet te ver tellen is, dat zij zoo bazig was. Getuige: en toch heeft hij dat gezegd. Vlak voor den 2en Januari, waarechijnüjk op Oudejaarsavond had verd. nogmaals met getuige gesproken. Hij had toen gezegd, dat het „ongeluk" op 2 Januari zou gebeuren Pres.: en u hebt hem toen nog trachten te remmen, net als bij die andere gesprek ken. Getuige (zacht): ja't hielp niet. Pres.: 't is eigenlijk misdadig wat u gedaan hebt. U waarschuwt de politie noch de vrouw, u wacht kalm het be richt door de radio af. Daar hoorde u William Strang bij zijn vertrek van het vliegveld te Heston, op weg naar Moskou voor de onderhandelingen inzake het En- gelsch-Fransch-Russisch verdrag. EEN NIEUWE DUITSCHE KRUISER Op 1 Juli a.s. zal van de werf van de „Deutsche Schiffs und Maschinebau A.G." te Bremen een nieuwe zware kruiser van sta pel loopen. Dit is de vijfde kruiser van 10.000 ton van de Duitsche vloot. WEERBERICHT: iiiiiimniiiiimii Voor het geheele land: koel weer, zwaar bewolkt met opklaringen, enkele regenbuien met kans op on weer. zwakke tot matige W. tot N. van, dat hij zijn afschuwelijk plain bad uitgevoerd. Getuige: ik probeerde hem toch nog te remmen. Na het gebeurde had getuige alleen met verdachte gesproken in het zieken huis. Hij had toen gezegd, dat de tocht een mislukking was geweest, maar ze moest maar geduld hebben, „we zullen elkaar toch wel krijgen". Pres.: en nog zegt u niets. Integen deel u blijft kalm met hem omgaan. De verdachte wordt dan ondervraagd: Nooit heeft hij gezegd, dat hij van zijn vrouw afwilde of haar en de kinderen uit ;n weg wilde ruimen. Pres.: een priester verklaart anders. Te gen hem zoudt u hebben gezegd, dat u wel vaag met het plan had rondgeloopen. Verdachte (met klem): onjuist. Pres.: maar fantaseert dit meisje dan dit heele afgrijselijke moordverhaal? Verd.: ja, alles gelogen. Wel heeft verdachte eens gezegd: „als je geen geloof, geen gevoel en geen geweten had, zou je de boel kunnen verdrinken". Pres.: en verder hebt u haar niets ge zegd? Geen woord. Dan ondervraagt de verdediger Maria D. „Is het waar, dat de journalist K., met ge tuige wil trouwen? Hij is echter ook ge trouwd, al leeft hij niet met zijn vrouw sa men. Er wordt door den vader van dit meisje, alle moeite gedaan om die vrouw op te sporen en om haar te bewegen terwille van dit meisje te scheiden. Ik zou nu wel eens willen weten, roept Mr. de Groot uit, hoe precies de verhourling tusschen getuige en K. is. Daar zit meer achter en een juist antwoord zou een ander licht op de verkla ringen van dit meisje werpen. Maria D.: tusschen mij en meneer K. is niets dan bescherming en vriendschap. Verdediger: „er zijn menschen die gezien hebben, dat K. en dit meisje elkaar in het openbaar kusten". Mr. Canis: ,,'t is onbegrijpelijk, dat u aan K. alles tot in bijzonderheden vertelde, ter wijl er zooals u zegt, geen verhouding tusschen u en K. was. es.: „u kon toch volstaan met te zeggen dat u een verhouding met verdachte hebt gehad, dat was voor K. al erg genoeg ge weest. Daarvoor hoefde u het misdrijf niet te verraden." Het verhoor is hiermede ten einde, het meisje is langer dan anderhalf uur onder vraagd, doch zij blijft bij haar verklaringen. Zij mag gaan zitten en zij staat haar plaats af aan haar vriend K. die mededeelt, dat hij thans waterbouwkundige en geen jour nalist is. Hij vertelt dat het meisje tijdelijk bij hem de huishouding verzorgde. Zij had het verhaal over B. aan hem ver teld, doch zij had getuige eerst laten be loven niets te vertellen. „Ik dacht zegt getuige dat het een tamelijk onschuldig verhaal was". Toen hij het geheele drama hoorde, had hij zijn belofte van stilzwijgend heid herroepen, en later aangifte gedaan. Tenslotte hoort het hof Dr. H. Hoene- veld, zenuwarts te Alkmaar nog, die naar de geestvermogensvan verdachte een on derzoek instelde. Verdachte is volkomen toerekeningsvatbaar, ook kan hij in de reac ties niets abnormaals vinden. Verdachte hoort tot de nerveuzen. Na het gebeurde was hij volkomen geschokt. Desk. acht het zeer onwaarschijnlijk, dat een man als ver dachte, na een rustig familiebezoek, zijn kinderen, waar hij veel van hield, om het leven zou brengen. Dat is onaannemelijk meent deskundige.- Wel kon hij gemakke lijk een dubbel leven leiden, temeer daar zijn vriendin een krachtiger natuur heeft dan verdachte. De dokter ziet in hem een goeden, sterk emotioneelen man, die eigen lijk zelf niet meer precies weet, hoe het on geluk gebeurd is. De zitting wordt geschorst tot Donderdag ochtend. Gevolg: Het middel: DIRECT (37 11111 1 1 in fRect.) DONDERDAG 15 JUNI 1030 HILVERSUM I 1875 CM 415,5 M. 8.0©—9.10 KRO. 10.00 NCRV. 11.00 KRO. 2.0©—12.00 NCRV. 8.00—9.15 Gram.muziek (ca, 8.1S Berichten). 10.00 Gra-m,muziek. 10.15 Mor* g-endlenst. 10 45 Gram.muziek. 11.30 Goda- tig halfuurtje. 12.00 Barlch.t>en. 12.18 (1.001 20 Gram.muziek). 2.f" KRO-i Hand-werkuurtje. 2.55 Gram.muzlek. Vrouwenhalfuur. 3.30 Gram-muzlek. 3.45 Bijbellezing 4.45 Gram.muzlek. 5.00 Handen arbeid voor de Jeugd. 5.30 Planovoordracht en gram.muzlek 6.30 Causerie over het werk van het Leger des Hells. 7.00 Be richten. 7.15 Journalistiek weekoverzicht 7.457.55 Gram.muzlek. 8 00 Berichten ANP herhaling SOS-Berlchtcn. 8.15 Orgelconcert 9.00 Exegetische causerie. 9 80 Apollo-en- semble. 10.00 Berichten ANP. uur. 10.30 Vervolg concer Gymnastiekles). 11.25 Gran :ueel ha (10.45—11.0( Morgenwijding. 10.15 tuzlek. 10.30 10.35 Orgelconcert. 11.00 Voor de vrouw. 11.10 Omroeporkest en so liste. 12.15 Berichten. 12.17 De Romancer» en soliste. 1.15 Orgelspel. 1.40 Het Lyra- Trio. 2 25 Declamatie. 2.45 Revue-program ma (opn,). 4.00 Voor zieken en thuiszitten- den. 4.30 Gram.muzlek. 5.00 Jeugdlhalfuur, 5.30 AVRO-Amusementsorkest. 6.28 Berlch. ten 6.30 Sporthalfuur. 7.00 Gram.muzlek. 7 10 Koor „De Wacliolders". 7.40 Vacantle- praatje. 8.00 Berichten ANP. Radiojournaal, mededeellngen. 8.25 Omroeporkest en solist 9.20 Radlotooneei. 10.30 AVRO-Vaudevllle- orkest en soliste. 11.00 Berichten ANP. Hierna: Karolyl Arpad's Zigeunerensemble. 11.25—12 00 Dansmuziek (gr.pl.). DROITWICH 1500 M. 12.20 Zangers 12.50 Or- keet. 1.20 Liedjes aan de vleugel. 1.35 Or kest. 3.10 Declamatie. 3.35 Orkest 5.05 Voor de vrouw. 5.20 Octet. 6.00 Cello. 6.40 Land- bouwpraatje. 7 00 Radiofilm. 8.00 Causerie, 8.20 Gevar. programma. 9.05 RadiotooneeL 9.45 Nieuws uit Canada. 9.50 Band. 10.20 Kerkdienst 11.05 Reportage. lUIO-PARIS 1648 M. 12.35 Zang. 1.25 Orkest 2.35 Viool. 2.50 Zang. 4.35 Zang. 4.50 Plano, 5.25 Solisten. 6 05 RadlotooneéL 7.20 Orkest 8.50 Opera. Leeft Ir de Wit nog? Zooals men zal weten is de in Moskou nende Nederlandsche ingenieur De Wit inder tijd zonder vorm van proces naar Siberië ver- bannen en ontving mevr. de Wit, die hier te lande vertoeft, eenigen tijd daarna haar brie ven terug met de bemerking: „Geadresseerde cAerleden". Al de pogingen van mevrouw de Wit om van de Russische autoriteiten nadere bijzonderheden omtrent het lot van haar map te verkrijgen, stuitten af op het bei te stil' zwijgen dier autoriteiten, die alle brieven, ook die van onze regeering gingen, onbeant woord lieten. In September, October en November heeft ze nog drie brieven aan haar man gericht, al« dus meldt de Tel., en toen ze hierop geen ant woord kreeg, het hoofdbéstuur der P.T.T. te Den Haag verzocht na te gaan waar de brie ven gebleven waren. De posterijen voldeden hieraan en ontvingen thans van de posterijen te Moskou bericht, dat bedoelde brieven op 20 December 1938 „aan den rechthebbende waren afgeleverd". Mevrouw de Wit is zeer verheugd over deze mededeeling, doch vraagt zich telkens weer af of deze wel juist is, daar ze nooit antwoord krijgt en het stempel „geadresseerde over leden" indertyd op geretourneerde brieven voorkwam. Opnieuw heeft ze het Ministerie van Buiten landsche Zaken gevraagd te trachten nadere ophelderingen te verkrijgen. tag 10 efee^r\ 135. Kwiebus popelde om weg te komen. Maar oe soldaten hadden geen haast Ze waren uitgehongerd. Nou wilden ze zich eens te goed doen aan de lekkernijen van den emir Het werd een grote smulpartij De volgende morgen, bij het eerste och tendgloren was het een drukte van belang vóór het oude kasteel. Paarden werden gezadeld. Kamelen beladen met de veroverde buit Kostbare wandtapijten, gouden en zilveren sieraden werden meegevoerd. HwicêllS jfó/aft doorJJateau, Yèe&nrngea van TeinKta/ 136. De stoet zette zich in beweging. De begeleiders zagen al gauw, dat jonge Hollander helemaal niet bang wl. Hij wiegde prachtig mee op de deinende telgang van het dier. De man, die naast Kwiebus had gereden, om een oogje in het zeil te houden, keek dan ook al gauw niet meer naar hem om- Kwiebus' kameel was een hardloper. Het ouurde niet lang of de jongen reed aan het hoofd van de stoet. Kwiebus had het gevoel, of hij de aanvoerder was. Na een lange tocht bereikten ze de stad Algiers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 2