JHrttnr* ^riftsrljr (iottrmtt Vreeselijk auto-ongeluk te Soest Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nuimr-r' 5 c'. met 7 -f. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken No. 6725 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 WOENSDAG 14 JUNI 1939 20e Jaargang „STRIKTE NEUTRALITEIT' De geestelijke verwantschap tusechen vrij zinnige politiek en nationaal-socialisme altijd evident geweest. Onmiddellijk na 1933 hebben wij dat geconstateerd en van jaar tot jaar is het duidelijker geworden. Let nu eens weer op wat de gouwleider en opper-pre6ident van Pommeren in rondschrijven aan de regeerings-presidenten in zijn gebied schreef en voorschreef. Hij vestigt de aandacht oip „het feit, dat het. niet vereenigbaar zou zijn met het principe der gewetensvrijheid, wanneer leerlingen en onderwijzers door een bepaalde kerkelijke of confessioneele richting worden beïn- Van kerkelijk onderwijs in de scholen, van sohoolwijdingen mag geen sprake zijn en ook mogen geen herinneringen aan of aansporingen tot het volgen van godsdienst oefeningen, hetzij die in of buiten een kerk gehouden worden, meer in de school worden gegeven. De onderwijzers mogen evenmin hun leerlingen buiten de gewone school tijden opwekken naar zulke diensten te gaan of gedurende deze diensten op hun leerlingen toezicht uitoefenen, terwijl ook niet nagegaan mag worden of de-ze al dan niet deze diensten hebben bijgewoond. Ziedaar, wat men vroeger ook ten onzent strikta neutraliteit noemde, welke op de ver- pliohte openbare school in toepassing zou worden gebracht. Het kind heette geestelijk een onbeschreven blad papier en dit blad moest volkomen blank blijven, totdat de jonge mensch zelf zou kunnen oordeelen over de vraag of hij godsdienst al dan niet een noodzakelijk element in zijn leven achtte. Dat was de ware gewetensvrijheid en daarom, moest een strikte neutraliteit in acht genomen worden; d.w.z. elke onder richting in Bijbel of geloofsleer was school contrabande. In Pommeren zegt men het nu met pre cies dezelfde woorden en men trekt de con- sekwenties met pijnlijke nauwgezetheid. En, wanneer absoluut zwijgen over God en godsdienst werkelijk de ware gewetenvrij heid is, en wanneer de overheid over de gewetens der burgerij mag beschikken, dan heeft men volkomen gelijk. Het is waarlijk geen wonder, dat vrijzin nigen van diverse ipolitieke richting ten ontzent, opgeschrikt door het staatkundig gevaar van het nationaal-socialisme, tegen woordig anders gaan oordeelen over het brengen van den Bijbel op school en over het godsdienstig element in het onderwijs. En ook, dat zij, nog steeds vastzittend aan de idee der voor allen toegankelijke over- heidsschool nu in een andere fout vervallen en Bijbelsch onderwijs op school verplich tend willen voorschrijven. Doch dat bewijst alleen, dat zij onvoldoende inzicht hebben in de autoriteit der Schrift en in de ware ge wetensvrijheid. DE JODEN VAN DE „ST LOUIS" Voorloopig zijn zij onderdak Frankrijk, Engeland, België en Nederland zijn tot overeenstemming gekomen inzake het verleenen van asyl aan de vluchtelin gen aan boord van de „Saint Louis", die niet op Cuba aan land mochten. De „American Joint Distribution Comitee" heeft een waarborgsom van 500 dollar per persoon gestort hetgeen een totaal van 700.000 gulden maakt, welk bedrag een ga rantie is, dat deze menschen niet ten laste van de schatkist zullgn komen. Besloten is, dat Frankrijk, België en En geland ieder 250 vluohtelingen zullen op nemen, terwijl Nederla-nd aan 194 hunner onderdak zal verleenen. Zoodra de „Saint Louis" te Southampton zal komen, zullen de contingenten verdeeld worden. Men merkt verder op, dat van de 944 pas sagiers aan boord van de „Saint Louis" reeds 700 toestemming hebben zich naar de Vcreenigde Staten te begeven, zoodat zij na den bij de immigratiebepalingen vast- gestelden tijd naar dit laad zullen gaan. AANBESTEDINGEN IN OVERIJSSEL De ingenieur van de Overijsselsche Kana lisatie Mij te R a a 11 e heeft aanbesteed, het maken van een gedeelte Regge, een omleg ging voor een gedeelte Overijsselsch kanaal een grondduker van gewapend beton voor de Regge en het uitvoeren van bijkomende werken. Voor het eerste gedeelte, het maken van een gedeelte Regge, een omlegging voor een gedeelte Overijsselsch kanaal was de laag ste inschrijver K. Huisman uit Dedemsvaart vqor een bedrag van f 68.750. Voor het ma ken van een grondduiker was de laagste inschrijver II. Haverkort te Vroomshoop, voor f 66.000. De heer Haverkort was ook laagste voor de massa met een bedrag van f 152.800. Knaapje verdronken ALFEN a. d. RIJN, 14 Juni. Bij de Postbrug is gistermiddag omstreeks 4 uur een 5-j-arig zoontje van J. L. K.. wonende in de Willem straat, te water geraakt en verdronken. De 5-jarige Matthijs had om half 4 met een kameraadje uit de straat waar hij woonde, de Nutsoewaarschool aan de Hooftstraat ver laten. De Postbrug ligt over een zij-arm van den Rijn bij de gebouwen van fa. N. Samsom N.V. Het hekwaik van de brug is een geliefd speel-objecc var. de jeugd en hier hebben ook de vriendjes en-kele oogenblikken gespeeld, Vier dooden en een zwaar gewonde Met groote snelheid tegen een boor, Voertuig vloog onmiddellijk in brand SOEST, 14 Juni. Hedennacht om half twee is in de Dirkstraat alhier, juist in de bocht voor het hotel „Kamplust" een vreeselijk auto-ongeval gebeurd, waarbij vier personen om het leven kwamen en een vijfde ernstig werd gewond. De auto, een Ford two-seater met dickey-seat, waarin vijf personen gezeten waren, is door tot nog toe onbekende oorzaak uit de bocht gevlogen en met zeer groote snelheid tegen een boom gebotst. De ge volgen waren ontzettend. De wagen vloog onmiddellijk in brand. Een der in zittenden, een vrouw, werd uit den wagen geslingerd en was op slag dood, een ander wist uit de auto te komen, zij het met een zware hoofdwonde. De drie overige inzittenden, twee mannen en een vrouw, kwamen om het leven. Gedood werden: de 34-jarige groenteboer A. Beekman uit Amersfoort, de bestuurder J. Bruins uit het Tuindorp te Utrecht, alsmede twee onbekende dames. De slager E. Boom, de vijfde inzittende, bekwam eën zware hoofdwonde. Hij zal het rechteroog moeten missen. Deze laatste is overgebracht naar het ziekenhuis „Lichtenberg" te Amers- Omtrent de toedracht van het ongeval is nog niets bekend, daar de eenige overleven de nog niet gehoord kon worden. Ook de namen van de twee inzittende dames, van wie een vreeselijk verminkt werd, zijn nog niet bekend geworden. Bestuurder zat bekneld Naar wij vernemen zijn de heeren Beek man en Boom gisteravond per motor naar Utrecht gereden, waarbij zij waarschijnlijk onderweg den heer Bruins met de beide dames ontmoet hebben. Gezamenlijk is het gezelschap daarop naar Soes terberg gereden, zoo neemt men aan. Een wielrijder heeft omstreeks kwart over één een auto met zeer groote snelheid f 'en rijden bij den Wilhelminaboom te Soest en hij vreesde reeds een ongeluk. De bewoners van „Kamplust" werden wat later wakker door een zwaren klap. Aanvankelijk zagen zij niets, toen zij naar buiten keken, doch even later zagen zij een auto in brand staan. Een van de inzittenden liep radeloos op straat, toen men bij de auto kwam, die met groote vaart tegen een boom was gereden. Passcerende automobilisten hebben getracht de inzittenden te bevrijden. Zij wisten een man en een vrouw uit de auto te trekken, die echter beiden reeds overleden waren. Een tweede vrouw was uit de auto geslin gerd hij de botsing en op slag gedood. De bestuurder, die nog teekenen van leven gaf. zat in zijn auto beklemd, zoodat men hem niet kon bevrijden. Men moest aanzien, hoe de man een vreeselijken dood in de vlam- Dat de auto een ontzettende vaart gehad moet. hebben, blijkt wel uit het feit. dat men onderdeelen, waaronder het motorblok, tientallen meters verder gevonden heeft. COLORADOKEVER BRENGT GROOTE TEGENSLAG Na vorstschade uitvoer- belemmeringen Armoede dreigt op Zuid- Hollandsche eilanden Wat groote schade het optreden van de coloradokever in het .Zuidelijk deel van ons land heeft werd ons gisteren duide lijk toen we een onderhoud hadden met enkele van de leidende persoonlijkheden uit de tuinbouwkringen der Zuid-Hol- landsche eilanden. De schade is niet van directen aard. Och de schade, die de enkele voorko mende kevers aan de bladeren der aardappelen, waarop ze alleen leven, be rokkenen is zöö onbeteekenend, dat dit misschien alleen in enkele dubbeltjes kan uitgedrukt worden. Misschien nog niet eens, want de controle is zöö keurig in elkaar gezet, dat mocht een kevertje zich hier of daar voordoen, zijn levensuren en die van mogelijke soortgenooten in die buurt al geteld zijn. Maar de indirecte schade door de co loradokever aangebracht, loopt in de duizenden, in de tienduizenden en is van dien aard, dat een bepaald tuinbouwcen trum met name dat van de Zuidholland- sche eilanden tot groote armoede dreigt te vervallen. Daarvan vertelde ons de heer A. Hoge- w e g, directeur van de veiling Z.-Holl. eilanden (Persoonsdam). Hij wees er op dat op de Zuid-Hollandsche eilanden de koude- grond cultuur hoofdzaak is. De kweekers moeten voor een deel leven van de winter- opbrengst. En juist toen de afzet van spruitjes zoowat begon, kwam daar de strenge vorst van een week voor Kerst mis zoo goed als alles vernietigen zoodat alleen de veiling Barendrecht 102.000 gul den minder besomde dan het vorig jaar. Ook de vroege bloemkool was practisch heele- maal en de aardbeien voor verreweg het grootste deel doodgevroren. Heele percee- len aardbeien moesten omgeploegd worden. Vooral de Jucunda moest het lijden, de vroe ge Madame Lefèbre doorstond de vorstperio de beter. De hoop was nu gevestigd tuinders laten nooit daaelijk de moed zinken op de koude sla, die prachtig groeide en van heel goede kwaliteit was. Maar in deze hoop werd men bitter teleurge steld door de bepalingen der groet en i m porteerende landen Duitschlano en Engeland dat na 1 Juni uit tuinbouwgebieden ge legen binnen 50 km. van een in 1938 geconstateerde haard van de war ii toen de 5-jarige M. in het water is gevallen. Onthutst is zijn vriendje weggehold om het ongeveer een kwartier later snikkend thuis te vertellen. Van hieruit is onmiddellijk een boodschap naar de politie gegaan. Het vriendje gaf aan wijzing waar de kleine K. in het water ge vallen was. Het bleek aan den westelijken kant van de brug te zijn. Het duurde ruim een uur eer men vanuit een roeiboot er in slaagde het lijkje met een bootshaak te vin den. Dr. M. gaf direct geen enkele hoop meer, waarna de burgemeester die ook ter plaatse was, het stoffelijk overschot vrij gaf, dat toen per brancard naar het ouderlijk huis is overgebracht. Begrijpelijkerwijs verwekte het ongeval veel consternatie en voor ieder was het een raadsel hoe het op dit drukke punt kon plaat; hebben zonder dat het door iemand werd op gemerkt. groenten coloradokever ge ingevoerd mochten Daaronder vielen de Zuid-Hollandsche eilanden, daaronder viel dus ook IJsselmon- de waar nog nooit een coloradokever gesig naleerd was. De bepaling was funest. In de eerste 10 dagen van Juni werden bij de drie voor naamste veilingen 3.500.000 krop sla, alles van prima kwaliteit, aangevoerd. Eén rnil- lioen werd verkocht België nam iets en Rotterdam heeft gelukkig ook nog wat noo- dig en twee en een half millioen moest vernietigd worden. Dat was een ver lies van 30.000 gulaen in 10 dagen. Straks komt de bloemkool waarvan in 1938 meer dan 6 millioen stuks verkocht werden met. een opbrengst van ruim f 400.000. En Duitschland weigert ze, Engeland wil alleen toelaten bloemkool van bladeren en stronk ontdaan, dat is dus bijna onverkoopbare. België neemt niet veel en het binnenland kan alles niet aan. Dat wordt een tweede schadepost van tiendui zenden gulden. De buitenlandsche maatrege len in verband met den Colora- doke ver zijn funest voor de Zuid- Hollandsche eilanden. En dat terwijl alles en alles gedaan wordt om deze kever te weren en te dooden. De organisatie hiertoe is zóó keurig en prak tisch in elkaar gezet, dat aan een colorado- keverplaag welhaast niet gedacht kan wor den. Maar dit jaar blijven de buitenlandsche bepalingen van kracht en brengen groote schade met name op de eilanden. De nood is hoog gestegen. De meeste kweekers koopen gewoonlijk reeds in den winter om in den zomer te betalen als de oogst daar is en nu komt er geen geld binnen. Er moet geholpen worden. Dit is mogelijk als de regeering bepa len wil dat de kweekers uit de voor „besmet" verklaarde gebieden voor hun niet te verkoopen producten de prijs ver goed krijgt, die in de vrije gebieden gemaakt wordt. Maar dat moet vlug geben- Zooals de toestand nu is gaat de moed er geheel uit. NIEUWE BURGEMEESTER VAN RAVENSTEIN Bij K. B. van 12 Juni 1939 is met ingang van 1 Juli 1939 benoemd tot burgemeester der gemeente Ravenstein: Mr. J. H. W. A. Hoefnagel. De heer Hoefnagel is 16 Augustus 1910 in Schaik geboren. Hij is thans tijdelijk amb tenaar van de gemeente Nistelrode en volon tair ter gemeente-secretarie O s s. Aan jhr. H. J. Repelaer van Driel is door H.M. de Koningin op de meest eervolle wijze ontslag verleend als lid van de comp tabele commissie der Koninklijke ho[hou- ding. CAFE-RESTAURANT DEN HOUT Bezuldenhout 11-13 - Den Haag Bel aangetvesen adres voor Uto maaltijden GDOOTE EN KLEINE ZALEN VOOR GEZELSCHAPPEN WETHOUDER VAN VRIEZEN- VEEN STAAT TERECHT Verdacht van knoeierijen ALMELO, 14 Juni: Een nasleep van de on verkwikkelijkheden, welke zich in den boe zem van het dagelijksch bestuur der ge mconte Vriezenveen sedert het najaar van vorig jaar hebben voorgedaan en tot gevolg hadden, dat de burgemeester, de heer A. P. F. A. J. AJbarda, ontslag aan vroeg, omdat hij „oe verantwoordelijkheid onder de gegeven omstandigheden niet meer wenschte te dragen", was de rechtzaak, welke gisteren voor de arrondissements rechtbank te Almelo diende en waarin als een der verdachten de wethouaer A. B. was gedagvaard. De andere verdachte was W. II., veenarbeider, die vervolgd werd wegens valschheid in geschrifte. Hij zou namelijk «ij een invulstaat om een voorschot krach tens de landarbeioerswet te ontvangen, heb ben vermeld dat hij f 300 bezittingen had en hebben verzwegen, dat hiervan f 200 ge leend geld was, die f 200 had hij n.l. van de coöp. landbouwhandelsvereeniging te Vriezenveen, waarvan de anaere wethou der, J. P., voorzitter is. Deze 200 hadden als „schulden"' moeten worden opgegeven. ethouder B. zou hem, aldus de dagvaar ding, hiertoe hebben aangezet en derhalve het misdrijf hebben uitgelokt, terwijl B. te vens verklaard had borg te zullen zijn. Indertijd, toen de thans afgetreden burge meester zich scherp tegenover de wethou ders plaatste, is dit getval reeds in een raadsvergadering ter sprake gekomen, daar het een onderdeel uitmaakte van een reeks van grieven, welke de burgemeester tegen de wethouders te berde bracht. Hij wilde toen een commissie van onderzoek instel len, doch de raad vond dit niet noodig, daarbij kennelijk de partij kiezende van de twee wethouders. Toenmaals is tevens uiteengezet, waarom het gebeurde volgens de wethouders heele- maal niets strafbaars was: H. zou namelijk wel f 300 aan bezittingen hebben geihad, doch daarvan was een deel „bevroren". Zijn vader was hem immers f 200 schuldig, doch kon dit bedrag niet direct vrij maken. Daar om was f 200 hij de genoemde vereenigirg geleend, doch dit was, aldus de wethouders niets ongewoons en van een schuld van H. was in elk geval geen sprake. De justitie heeft niettemin de zaak ver volgd en zoodoende moesten H. en B. thans verantwoording afleggen. De eerstgenoemde moest tevens Inog terechtstaan wegens steunfraude: hij zou namelijk over een tijd perk van ruim een jaar niet hebben opge geven, dat hij f 2 per week huur ontving van een huis. Het O.M. eisohte 14 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van drie jaar. Mr G. J. Sybrandy, de raadsman, con cludeerde tot vrijspraak. Vervolgens stonden H. en wethouder B. te- zamen terecht. Ook in dit geval draait alles weer óm de opvatting over hetgeen als schuld aangemerkt moet worden. De officier noemde het feit zeer ernstig, want zijn meening is, dat men getracht heeft de autoriteiten om den tuin te leiden en de wet te ontduiken. Hij eischte togen H. veertien dagen en tegen wethouder B twee maanden gevangenisstraf. De raadsman ging breedvoerig den gang van zaken na en meende, dat van opzet geen sprake is. Hij vroeg voor beide cliënten vrij spraak. Vonnis 20 Juni. Dr S. O. LOS Terug uit Zuid-Afrika Dr S. O. Los, em. predikant van de Geref. Kerk van 's-Gravenhage-Oost, die van 1908 tot 1920 resp. predikant is geweest te Pretoria en hoogleeraar te Potchefstrooir. is na een afwezigheid van bijkans een half jaar uit Zuid-Afrika in het vaderland teruggekeerd met het s.s. Pretoria. Dr. Los vertrok 3 Jan. j.l. en heeft o.a. namens de Geref. Kerken in Nederland de Synode van de Geref. Kerk van Zuid-Afrika, die in Bloemfontein gehouden werd, bijge v/oond. Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika heeft dr. Los eiken Zondag gepreekt. Bovendien heeft hij ook lezingen gehouden te Pretoria, Johannesburg, Potchefstroom. Brits en Stel- lenbosch. De lezingen te Pretoria. Potchef stroom en Brits betroffen onderwerpen van Paedagogischen aard. Te Johannesburg trad dr Los op 30 April op voor de Oranjevereeni- ging in verband met den verjaardag var. H.K.H. Prinses Juliana. Te Stellenbosch heeft dr. Los een lezing gehouden v.oor hoogleeraren en studenten en later nog een keer voor den Galvinistenbond. Tijdens zijn thuisreis heeft dr. Los aan boord van de Pretoria twee Zondagen een godsdienstoefening geleid, eenmaal in het Afrikaansch en eenmaal in de Duitsche taal. Dr Los verklaarde ons hoe het hem opge vallen was sinds zijn jongste bezoek aar. Zuid-Afrika, waar een van zijn zoons bij het onderwijs werkzaam is. dat het land en de plaatsen waar hij vertoeven mocht een wel varenden indruk maken. Het adres van Dr Los, wiens echtgenoot e ondanks haar zwakke gezondheid, de reis eveneens goed gedaan heeft, is thans weer Nicolaïstraat 18, den Haag. KIND IN WELPUT VERDRONKEN ALBLASSERDAM, li Juni. Gisteren ond de echtgenoote van den heer Van Ilerk al hier haar 2-jarig zoontje, dat zij miste, ver dronken in een welput. Dokter de Haan, bijgestaan door eenige E.H.B.O-ers, heefi ge tracht de levensfeesten op te wekken. Het kind was in de modder gestikt. Ds C. A. LINGBEEK f VOORTHUIZEN, 14 Juni. In den afgeloo- pen nacht is in zijn woning alhier plotseling overleden ds. Casper Andries Ling- beek, emeritus-predikant en oud-lid van de Tweede Kamer. Casper Andries Lingbeek werd 5 Fe bruari 1867 geboren en studeerde aan de Stedelijke Universi teit te Amsterdam theologie. In 1893 werd hij candidaat Noordbrabant, om Maart 1894 te Voorthuizen het pre dikambt te aanvaar den. In 1896 ging hij naar Cubaard. welke standplaats hij in 1899 met Klundert verwisselde. In 1903 ver trok hij naar Voorst, om in 1908 te Spijk (Gron.) zijn intrede te doen. In 1918 werd Ds. Lingbeek predikant te Steenwijk, van waar hij reeds in 1919 naar Reitsum vertrok Hier was hij werkzaam tot 1925 toen de Hërv (Ger.) Staatspartij, aan welks oprichting Ds. Lingbeek een actief aandeel had genomen, hem als haar eerste afgevaardigde naar de Tweede Kamer zond. Ds. Lingbeek was gedu rende zijn Eerste Kamer-periode ook lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland en van den Gemeenteraad van "s-Gravenhage. In 1931 stelde hij zich niet meer herkiesbaar en nam een beroep aan naar de Ned. Herv. Gem. van Urk, waar hij 10 Jan. '32 zijn intrede deed. Bij de Kamerverkiezingen was Ds. Lingbeek op nieuw lijstaanvoerder en in '33 nam hij op nieuw zitting op het Binnenhof. Hij vroeg opnieuw emeritaat aan. aangezien de Algem. Synode der Ned. Herv. Kerk het Kamerlid maatschap onvereen igba ar heeft verklaard met het actieve predikambt. Ds. Lingbeek die een leerling en geestver want was van wijlen Dr. Ph. J. Hoedcmaker, behoorde tot de Confessioneele richting er. was ook lid van het hoofdbestuur van de Conf. Vereeniging, alsmede mede-redacteur van haar orgaan „De Geref. Kerk". Eveneens was hij redacteur van het weekblad der H.G.S. „Kerk en Staat". Ds Lingbeek in de politiek Met Ds. Lingbeek is een theoloog van de eerste orde, een belezen man als weinigen, een kenner van Kerkgeschiedenis, Klas sieken en Hobreeuwsoh, heengegaan; een politicus van beteekenis is 'ïii nooit gewor den. Daarvoor was hij, gelijk allen van zijn soort, te negatief. Een partij, die enkel van critiok leeft, groeit aanvankelijk soms oip ongedachte wijze; maar levensvatbaarheid heeft zoo'n organisatie niet. Heel duidelijk blijkt dat uit het verloop (dit woord is hier zeer op zijn plaats) van de Herv. Geref. Staatspartij, zuiver anti- roonxscli georiënteerd en met als eenig pro grampunt: tegen de coalitie. Als de lieer Lingbeek in de Tweede Kamer aan "net uit pakken was over Kloosterscholen cn room- sche anti-revolutionairen, dan stonden alle leden in een kring om hem heen geschaard en had men den grootste n schik over zijn humor en geestige woordspelingen. Doch wanneer hij uitgepraat was, nam niemand er nog nota van: het was een vermakelijk kwartiertje geweest, doch indruk maakte het negatieve betoog niet Zijn redevoeringen in de Tweede Kamer handelden doorgaans over hetzelfde onder werp. Als resultaat van onzen vrijheidsstrijd is Nederland, volgens Lingbeek, een Pro- testantsche natie en door een coalitie met Rome wordt dit feit miskend en bedreigd. Evenals Ds Kersten hamerde hij altijd op hetzelfde aambeeld, hoewel hij het met dezen toch ook niet steeds kon vinden. In 1925 was hij één van de voornaamste agitatoren tegen het gezantschap bij den Paus. Mode door zijn opi>ositie sprong de coalitie uit elkaar en viel het toenmalige Kabinet-Colijn. Deze „zege" heeft hem steeds verheugd; het ware gewenscht geweest, als hij zich eens gerealiseerd had, wat hij er moe gewonnen heeft. Men kan gerust zeggen, dat de heer Ling beek in de jiolitiek even radicaal is mislukt als hij van beteekenis geweest is op kerke lijk terrein. Noch als Kamer-, noch als Sta- ten-lid, noch als raadslid van Den Haag ge durende enkele jaren, heeft hij invloed ge oefend; tenzij dan gelijk men beweerd heeft als „geweten" der Chr. Hist. Partij. Maar een gezonde ipartij lijdt onder die aan vallen ten slotte niet meer. Beschuldigingen zonder bodem verijlen op den duur. Van 1925 tot 1931 was hij iid der Tweede Kamer; in laatstgenoemd jaar ging hij, om nooit geheel opgehelderde reden, uit de Kamer en naar Urk; in 1933 werd hij weer Kamerlid, al was het op het kantje af. In 1937 heeft men gepoogd hem opnieuw in de Tweede Kamer te brengen. Ds H. E. Grave- meyer schreef toen nóg, met 't oog op zijn 70 jaren, van hem: Reeds thans willen wij voor hem onze dankbare vreugde uitspreken, dat hij tot den leeftijd der zeer sterken mocht op klimmen. Zijn laatste levensjaren zijn niet de gemakkelijkste geweest! Veel «martelijks heeft hij van tegenstanders, maar helaas ook van „vrienden" moeten ervaren Het schoonste geschenk, dat wij hom als blijk van onze waardeering kun nen aanbieden, is: een hernieuwd man daat in de Staten-Generaal! Het mocht echter niet gelukken. Do I-l.G.S. kon den kiesdeeler niel meer halen en bleef daardoor buiten de Tweede Kamer Het zal de vraag zijn of men het ooit weer zoo ver zal brengen. Positieve opbouw brengt ons volk vooruit; afbraak-critiek vindt ten slotte geen gehoor meer. Het is jammer, dat rijk-begaafde cn ernstig de waarheid zoekende mannen als Ds Ling beek zich blindstaren op één punt en hur groote talenten, zoowel als hun ijver om God te dienen naai* Zijn Woord, in dienst stellen van een beweging, welke tot on vruchtbaarheid gedoemd is. -Met ingang van 1 Juli 1939 is bencemd tot t urgem oester der gemeente P urmerend: P. Kikkert, met toekenning van gelijk tijdig eervol ontslag ala burgemeester der gemeente Beemster. gf>bcrtentieprij?cn: Van 1 tót 5 regels f.17'/» Elke regel meer<r» 0.22'h Ingezonden Mededelingen van 1—5 regels k 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureap wordt berekend0.10 A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken (Red) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Tweede Kamer heeft de wetsont. werpen inzake de dienstplicht enz. be-i handeld. 'Overleden is Ds C. A. Lingbeek, oud-j lid der Tweede Kamer. 1 De Geref. Vrouwenbond heeft hedeql in Zwolle de jaarvergadering gehouden. De Centrale Conferentie van Ouder-i lingen bij de Geref. Kerken. Het drama te Koedijk is te Amsterdam! in hooger beroep behandeld. Te Soest zijn bij een auto-ongeluk vieö personen gedood en één zwaar gewond* De Belgische Kamer bespreekt de nazi-* propaganda. De blokkade van de buitenlandsche concessies te Tientsin NIEUWE WARMTE Weervcrwachting: toenemende bewolking, geen regen van beteekenis. Iets warmer. Zwakke tot matige zuidelijke tot westelljka wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.5 VERITEX VOLKSGASMASKERS ^cdp!«I J.J.50V VERITEX N.V. 1?, AFtLOOOM KAN MAAR DE BESTE ZIJN „TWENTOL" - DEVENTER (RecL) RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf 1.75 LUNCH L25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 nar: Speciale Plats du Jour vanaf (L50 Koffie f 0.15. (Reel.) Ned. Herv. Mannenvereenigingen ZEIST. 14 Juni. Onder voorzitterschap van Ds. H. W. te Winkel, Ned. Herv. predikant te Groningen, werd heden in Hotel „Het Wapen van Driebergen" te Driebergen-Rij- senburg, de tweede Bondsdag der Ned. Her vormde Mannenvereenigingen gehouden. Tegen half elf arriveerden de verschillende afgevaardigden uit alle oorden des lands, die door de plaatselijke afdeeling werden ont vangen en begroet. Nadat de koffie was geserveerd werd een wandeltocht gemaakt door de schitterende Driebergsche- en Rijsenburgsche bosschen, waarbij het uitgestrekte gemeentelijk bosch- bezit in oogenschouw werd genomen. Vanmiddag om 2 uur nam in de groote zaal van Hotel ..Het Wapen van Driebergen", de jaarvergadering een aanvang Nadat Ds. te Winkel de bijeenkomst had geopend hield de burgemeester van Driebergen—Rij— senburg. Jhr. P. P. de Beaufort, een be groetingsrede waarin spr. den aanwezigen, die zich uit alle provincies hadden opgemaakt naar deze zoo bij uitstek gunstig en centraal gelegen gemeente, een hartelijk welkom toe riep. TWEE LANDBOUWERS GEWOND STAPHORST, 14 Juni Gistermorgen kre gen de landbouwers A. C. en D. R. uit Stap horst, toen zij in het veld aan het werk waren, een hevigen twist. Deze liep zoo hoog. dat de mannen elkaar met mestvor ken en messen te lijf gingen. Beiden wer den zeer zwaar gewond. De politie heeft do zaak in onderzoek.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1