Jliruiur £rUtsdjf (JTouraitt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Twee dagen op reis in een goederentrein RYNBENDE FIRMA D. KATZ abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 235 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 13 JUNI 1939 20e Jaargang a&bErttntieprijjen: Van 1 tot 5 regelsf M7'/i Elke regel meer032'It Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend 0.10 NO. 6724 WAARDEVOLLE ERKENNING De openbare school loopt nog steeds zien- Üeroogen aohtex-uit. Volgens de laatste jaar cijfers bezoekt nog slechts 31.3 pet der leer lingen (voor gewoon lager onderwijs) de openbare scholen. Daarnaast noteert de Prot-Ghr. groep 26 pet, terwijl de R.Kath. in snel tempo aangroeide tot 11 pet. De teruggang van de openbare school is nog steeds niet tot staan gekomen, en dat is voor de voorstanders een hard gelag. Dat lij zich bezinnen op middelen om die voort gaande afbraak te keeren, kunnen wij ver staan en wanneer men geen bedenkelijke middelen aanwendt, zelfs waardeuren. Met instemming citeeren wij dan ook „Het Schoolblad", waarin wij lezen: „Het zou dwaasheid zijn te ontkennen, dat een groot deel van het Nederlandsohe volk uit zuiver ideologische motieven tot de keuze van het bijzondere onderwijs is ge komen. De verbondenheid van kerk en school wortelt in de historie en de poging om het maatschappelijk karakter van ons volksonderwijs te doen domineeren heeft schipbreuk geleden". In ons land met zijn historische gewetens vrijheid was dit laatste niet mogelijk; zoo'n poging heeft meer kans van slagen in een nationaal-socialistische volksgemeenschap. Inmiddels verheugt het ons, dat dit blad van het openbaar onderwijs „er vrede mee heeft, dat elke kerkelijke groep haar eigen school heeft". Want in de beweegreden voor deze berusting ligt een merkwaardige er kenning. Er zaJ wel eenige overdrijving spelen in de opmerking, dat „vooral de Prot.-Chr. school de natuurlijke grenzen van haar ge bied ver overschreden heeft. Een onderzoek aan een bepaalde Chr. school wees uit, dat in niet meer dan een vijfde deel der gezin nen, waaruit de leerlingen afkomstig waren, sporen van een positief christelijke levens opvatting aan den dag kwamen. En bij dit onderzoek was de norm zeer aan de „rekke lijke" kant geweest!" Als dit verhaal precies juist is, dan geldt Het ongetwijfeld een uitzonderingsgeval. Maar er zit zekér een belangrijke kern van waarheid in. Wij zélf hebben er meermalen op gewezen en evenmin verzwegen, dat hierin een gevaar voer de Christelijke school Schuilt, Echter, thans vestigen we de aandacht op 'de toevoeging, dat „de Prot.-Christelijke school de n a t u u r 1 ij k e grenzen van haar gebied ver heeft overschreden. Hiermee er kent de redactie van „Het Schoolblad", dat de kinderen van Prol-Christelijke huize niet ojp de openbare school thuis hooren, want anders zou er geen sprake kunnen jn van natuurlijke grenzen. Dat we ons hierin niet vergissen, blijkt verder uit de opwekking, om propaganda maken voor de openbare school onder hen, „die op andere dan zeer principieele gronden de bijzondere school steun verlee- nen"; want: „Wij mogen er niet in berusten, dat duizenden kinderen de bijzondere school bezoeken, die op gx-ond van de denkbeelden hunner ouders daar niet thuis behooren". Wij vinden dit een merkwaardige erken ning; welke het den voorstanders van het openbaar onderwijs moeilijk maakt om nog steeds propaganda te voeren met de fictie, dat de openbare school ruw gezegd bruikbaar is voor iedereen. En met deze er kenning als grondslag is vrije en gepaste concurrentie mogelijk tusschen „de drie groote deelen, waarin het volksonderwijs ten onzent zich overeenkomstig de levensopvat ting der ouders, heeft gesplitst". De nieuwe vredesorganisatie der landmacht Invoering vermoedelijk in Juli DEN HAAG, 13 Juni. Het Kon. Besluit van 9 Juni. opgenomen in de staatscourant van gisteren en bevattende de benoeming van een aantal opper- en hoofdofficieren als uitvloeisel van de herziening van de vre desorganisatie der landmacht, bevat niet den datum, waai'op aeze benoemingen zullen ingaan. Naar wij vernemen is het de bedoeling dat een nader Kon. Besluit dezen datum be paalt," Vei-moedelijk zal de nieuwe legeror- ganisatie nog in Juli worden ingevoerd en zullen de gisteren afgekondigae benoemin gen ook dan ingaan. Motorrijder botst op carrier Ernstig gewond opgenomen ROTTERDAM, 13 Juni. Op den Croos- wijkscheweg heeft gistermiddag een ernstig verkeersongeluk plaats gehad. De dertig jarige bedrijfsleider W. de Werk, wonende Rusthoflaan, is met zijn motorrijwiel op eer Ootorcarrier gebotst bestuurd door den 28' jarigen broodbezorger B. de R-- wonende Wandeloorddwarsstraat. Vermoedelijk heeft 3e motorrijder den carrier te laat opgemerkt doordat hij eerst een vrachtauto moest pas- seeren, waardoor het uitzicht werd belem merd. De motorrijder werd tegen de straat geslingerd en bekwam een gecompliceerde linkerbeenbreuk, benevens een gebroken linkerpols. Per auto an den Geneeskun digen Dienst werd hij naar het ziekenhuis &an den vervoerd en daar ter ver pleging opgenomen. Duitsch-Joodsche vluchtelingen naar Nederland Overige opvarenden van de „Saint Louis" o.a. naar Frankrijk en België In andere landen werden zij geweigerd AMSTERDAM, 13 Juni. Naar wij vernemen heeft de Minister van Justitie toegestaan het verzoek van het comité voor bijzondere Joodsche belangen tot het naar Nederland doen emigreeren van tweehonderd refugié's, die zich thans aan boord bevinden van het Duitsche s.s. „Saint Louis" van de Hamburg- Amerika-Lijn en wien het verboden was o.m. in Cuba aan land te gaan. Zij zullen in Nederland kunnen blijven totdat zij gelegenheid hebben zich elders te vesti gen. Te Parijs werden gisteren besprekin gen gevoerd om de overige zevenhonderd Duitsche vluchtelingen van de „Saint Louis" in andere landen, o.a. Frankrijk en België, op te neiren, onder dezelfde voorwaarde. De reorganisatie der Landmacht Mutaties der Commandanten Bij K B. van 9 Juni 1939 zijn benoemd en aangesteld, onder eervolle ontheffing uit hun tegenwoordige betrekking, tot comman dant van het Ie legercorps, oe generaal-ma- joor Jhr. J. T. Alting von Geusau, commandant der le divisie; tot comman dant van het Ie legercorps, de gen.-majoor W. F. S i 11 e v i s, commandant der He di visie; tot commandant van het Ille leger corps de gen.-maj. A. A. v. N ij n a 11 e n, commandant der Ille divisie; tot comman dant van het IVe legercorps, H. Ms. adju- c.ant in buitengewonen dienst, de gen.-maj. A. R. van den Bent, commandant der IVe divisie; tot inspecteur der cavalerie en der wielrijders, tevens commandant der lichte divisie, de gen.-maj. H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, inspect der cavalerie, tevens commandant der lichte brigade; tot commandant der Ie divisie de kolonel W. F. K. Bischoff van Heema- k e r c k, commandant van de brigade gre nadiers en jagers (Ie Infanteriebrigade)tot commandant der lie divisie de kolonel Dr. Mr. Dr. J. S. Barbas, commandant van de lie Infanteriebrigade; tot commandant der Ille divisie de kolonel L. H. Kraak, com mandant van de Ille infanteriebrigade); tot commandant der IVe divisie de kolonel L. J. R i e b e r commandant van de IVe Infan teriebrigade; tot commandant der Ve divisie de kolonel M. de Jong, commandant vaa de Ve Infanteriebrigade; tot commandant der Vie divisie de kolonel C. P. Brückel, Ons natuurschoon bedreigd Wees uitermate voorzichtig met vuur De Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, vraagt ons publicatie van de volgen de waarschuwing: Weest voorzichtig met vuur! Nederland wordt opnieuw geteisterd door bosch- en heidebranden. Honder den hectaren natuurschoon gaan ver loren. Helpt mede de vernietiging tegen te gaan: 2) Werpt niet achteloos uit uw 'auto of van uw fiets een brandende siga ret of sigaar aan wegranden langs bosch en heide. 3) Laat geen flesschen of scherven in heide of bosch achter, deze wer ken als een brandglas. i) Tracht, zoo spoedig gij buiten een bosch- of heidebrand ziet, verdere uitbreiding te voorkomen. Neemt een tak van welken boom ook, en pro beert het vuur uit te slaan. Vrachtauto botst op electrischen trein commandant van de Vie infanterie-brigade; tot commandant der Vlle divisie, de kolo nel F. B. A. J. Jansen, commandant van de Vlle infanterie-brigade; tot commandant der VlIIe divisie, de kolonel A. de Vries, commandant van de VlIIe infanten"e-bri- Voorts zijn eervol ontheven uit hun tegen woordig commando, de kolonel R. P. J. v. d. Berg van Saparoea, commandant van de artilleriebrigade; de kolonel I. M. P. A. Quadekker, commandant van de lie ar tilleriebrigade; de kolonel C. de Iongh, commandant van de Ille artilleriebrigade; de kolonel A. G. L a g e r w e ij, comman dant van de IVe artillericbrigade. Dronken man sloeg een ruit in Aan verbloeding overleden MEERSSEN, 13 Juni. Zondagavond laat kwam een inwoner van Meeresen, W., i; beschonken toestand van de kermis thuis. Hij maakte ruzie met zijn vrouw ,die de wo ning ontvluchtte en bij een der buren een veilig heenkomen zocht. De man volgde haar naar de woning van den buurman en tracht te hier de deur te forceeren. Hij sloeg er een ruit in, hetgeen hem noodlottig werd: de polsslagader werd doorgesneden. Hevig bloedend werd hij naar het ziekenhuis Cal- variënberg te Maastrigt overgebracht, waai hij kort' na aankomst is overleden. Kampvuurbelevenissen op de heide Sensaties van den eersten Kampeertrein (Van een onzer redacteuren! I. „Of de heeren maar wilden instappen" En terwijl mijn collega met fabelachtige handigheid de goederenwagen beklom die was ingericht tot „slaapkamer", nam schrij ver dezes afscheid van de geciviliseerde „wereld", culmtneerend in een groote schare nieuwsgierigen, die zich op het eerste per ron van het Centraal Station te Utrecht had verzameld, om getuige te zijn van het vertrek van den eersten kampeertrein, voor ditmaal niet op de rails gebracht voor pad vinders of jeugdvereenigingen, maar voor een circa dertig dagbladschrijvers, die op uitnoodiging van de directie der Nederland- sche Spoorwegen twee dagen naar natuur rijke gebieden trokken in ons vaderland en die zooals den echten kampeerder betaamt onmiddellijk na aankomst bij den kam peertrein, alles wat luxueus mag heeten of aan de moderne woning doet denken, had den vergeten en van meetafaan honderd procent „trekkers" waren. Zijn ze uit den tijd, de dagen van blik en knipmes, van tentleven op het „buiten- spoor"? Neen, had de directie, van de Ned. Spoorwegen gezegd en zij richt/te goederen wagons in voor kampeerders, die thans te gen geringe 'vergoeding kunnen gaan genie ten van Hollands Landschap. lederen dag, indien gewenscht, in een andere omgeving. Niet gebonden aan één kampeerterrein, maar vervoerd door een kampeertrein. - Mook Terwijl de journalisten als dartele kuddedieren voor de nog geopende deu ren der goederenwagons stonden, gaf Px*ofessor Dr. Ir. J. Goudriaan, di recteur der Ned. Spoorwegen, het vertrek sein voor dezen eersten kampeertrein. Zoo begon de reis even sportief als de geheele duur zelf was, ongedwongen en overheerschl door een echten „trekkersgeest". Sensaties op de hei Eerst wachtte ons de 9ensatic van «en groot aantal kampeer-attracties, waardoor den journalist alle gelegenheid gegeven werd zirih te verplaatsen in den gedachtengang en belevenissen nan den trekker. Als echte ,.zon«n" van ..vader" Wilfred Grenfell, den Engelschen pionier van 't kam peerleven, was het persgezelschap on herkenbaar „vermomd" in veldtenue, althans sportieve kleeding en kortte men den tijd, noodig voor vervoer van Utrecht naar de Mookerheide de eerste halteplaats met het zingen van kampliederen of „hespre- king" van toepasselijke onderwerpen. Nog voor achten des avonds de trein was om zes uur uit Utrecht vertrokken stoomde de kampeertrein met de „kostbare lading" het stationnetje Mook binnen. Hier zou de avond worden doorgebracht eir alli gelegenheid zijn om zich te vertreden. Als losgelaten gevangenen verlieten da op kampeeren ingestelde journalisten den trein, om daarna met een verbazend toepasselijk optimisme zich te acclimatiseeren. De zon bescheen de Mookerheide met een feestelij- ken gloed en zette aan het eigerT karakter der omgeving bijzon deren luister bij. Wij bevonden ons in het land der twaalf grenzen, n.l. bij cie grens van de drie prr- vincies Limburg, Noord-Brabant en Gelder land, op de grens van de twee stroomgebie den, dat van de Maas en den Rijn en langs de grens van Nederland en Duitsc'nland, van heuvelland en riviervlakte,van autoweg, karrespoor en treinspoor. Hier was veel te zien, meer dan ten keuze tusschen twee windrichtingen. En toei zon ter kimme neeg dwaalden wij door hel baboschte heuvelland, onder deskundige voorlichting van V.V.V. te Mook, genie tend van al het schoon, den golvenden gana door de heiuivels volgend, waarachter iedere glooiing een ander aspect openbaart. Het kampvuur Toen kwam het kampvuur. De kampeer- expert D e n i g, uit Amsterdam, die met zijn echtgenoote het technische deel van dit kam peerevenement verzorgde (ook kam poe ren vereisaht kennis van een bepaalde tech niek) had natuurlijk de leiding bij 't kamp vuur, waaromheen, zooals te begrijpen, een „warme discussie" werd gevoerd. Toen de laatste vlam gedoofd was, de gTOOte heide aan den voet van den heuvel rug opnieuw een zwarte inktvlak geleek, trokken de met dekens omhangen en daar door leden van de Klu Klux Klan gelijkende, journalisten terug naar den kampeertrein, om daarin de sensatie van een nachtelijk vervoer te beleven in de armen van Mor pheus, die zich bij sommigen niet onbetuigd liet, voor anderen echter verstek lie.t gaan, vermoedelijk uit vrees anders storend t° werken op het observatie-vermogen -les dagbladschrijvers. Hoe het zij, van Mook vertrok de kampeer trein omstreeks half één des nachts in de richting Limburg. Hoe het ons verder verging in den goede renwagon des nachts en in de Limburgsch» dreven des daags, hopen wij morgen in een tweede artikel te 'vertellen. Want van Mook tot Limburg moesten we slapen.. Chauffeur er goed afgekomen Treinpassagier licht gewond ROTTERDAM, 13 Juni. Gistermiddag om streeks vijf uur is op een onbewaakten over weg in het traject RotterdamSchiedam van de Spoorwegen een ernstig ongeluk ge beurd, dat wonder boven wonder nog goed is afgeloopen. Uit de richting Overschie reed naar Rotter dam over den Laanslootscheweg een vracht auto bestuurd door den 47-jarigen loswerk- man J. Commijs, wonende van Oldenbarne- veldstraat te Rotterdam. Bij het passeeren van den onbewaakten overweg in de on middellijke nabijheid van de grens tusschen Schiedam en Rotterdam, bemerkte de be stuurder pas op het allerlaatste oogenblik, -dat uit de richting Schiedam op weg naar Rotterdam een electrisohe trein met groote vaart naderde. Deze trein werd bestuurd door den 37-jarigen A. G. M. wonende Groote Vissoherijstraat te Rotterdam De chauffeur van de vrachtauto kon een botsing niet vermijden hoewel hij nog krachtig remde. De voorzyde van de auto raakte den trein ter hoogte van den tweeden wagon. De wagen werd door den trein en kele meters meegesleurd en kantelde ver volgens om. Als door een wonder kwam de chauffeur er zonder eenig letsel af. Intusschen werd door het geweld van de botsing de voorzijde van de vrachtauto to taal vernield.. Ook de wagon van den trein liep flinke schade op. Enkele platen werden ingedeukt. De treeplank verbogen, de knop van een der deuren brak af en twee ruiten vlogen aan scherven. Door deze glasscherven werd de 38-jarige treinreiziger Joh. Bruin, wonende Dam straat te Maassluis gewond aan het hoofd beide polsen. Hij werd na aankomst op het station D.P. per auto van den Geneeskun digen dienst naar het ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd en daar verbonden, waarna hij zijn weg kon vervolgen. De trein had tengevolge var. het ongeval een kwartier vertraging. De zwaar bescha digde vrachtauto is met behulp van eei takelwagen weggesleept. CHRISTELIJKE BOND VAN BELASTINGAMBTENAREN De 35e algemeene vergadering UTRECHT 13 Juni. Onder presidium van den heer F. A 1 b e d a, van Rotterdam, kwam de Chr. Bond van Belastingambtena ren heden in het Jaarbeursgebouw in 35e algemeene vergadering bijeen. De voorzitter stond in zijn ope ningsrede stil bij het feit, dat de bond 26 Dec. a.s. 35 jaar zal bestaan. Spr. con stateerde, dat de groei van de organisatie de stoutste verwachtingen heeft overtroffen. Een terugblik werpend op het afgeloopen vereenigingsjaar, dankte spr. God, dat de vrede bewaard bleef. Ook wees spr. er op, dat veel met zorg moet vervullen. Denk maar aan de steeds toenemende financieele zorg van de overheid in verband met de ge weldige militaire uitgaven en de bestrijding der werkloosheid, die hoewel afnemende, toch nog onrustbarend groot is. Ook in deze dingen moeten Christenen werkelijkheids- menschen zijn. Spr. wees er op, dat de strijd voor een bestaan in overeenstemming met de positie die de ambtenaar in de volksgemeenschap inneemt, geen materia listisch gebaar is. De bond heeft gedurende zijn bestaan altijd op de bres gestaan voor de belangen van den verificateur, den com mies-verificateur en den commies en ook bij de reorganisatie van den belastingdienst in 1938 niet geslapen. Hij is nimmer terug gedeinsd om wanneer de gelegenheid zich daartoe voor deed in het strijdperk te tre den voor elke groep, die bij hem behoort. Ook de middelibare en de hoogere rangen. Maar deze actie moet altijd gevoerd met beleid en in een groot onderling vertrou wen. Daverende programs van actie kosten niet veel. In de ontroerend ernstige dagen, waarin wij thans leven, aldus spr., mag de strijd alleen waardig worden gevoerd, wat niet beteekent minder scherp of het in nemen van een slap standpunt. Spr. be sloot met den wensch. dat deze algemeene vergadering het besef moge verlevendigen, dat de bond als een man staat voor de be langen van al zijn leden Jaarverslagen enz. Hierna kwamen de jaarverslagen en het bestuursbeleid aan de orde. Aan deze ver slagen ontleenen wij, dat de Bond op 1 Jan. jl. 1688 leden en 41 afdeelingen telde plus 9 districten. 113 nieuwe leden werden inge schreven en 66 afgeschreven. Het financieel verslag sluit in ontvangsten en uitgaven met een eindcijfer van 24.084.74. De reke ning van het fonds „Steun in Nood" sluit met een eindcijfer van 6.659.35. Het totaal bondsbezit bedroeg op 1 Jan. jl. 33.144.27. Deze verslagen werden met een woord van dank aan secretaris en penningmeester, de heeren J. Rooseboom te 's-Gravenhage en J. v. Keulen te Rotterdam goedge- De aftredende leden van het Centraal Be stuur. de heer C. M a r e e s te Utrecht en J. Wiersma te Leeuwarden, resp. vice- voorzitter en redacteur van het orgaan, werden herkozen. Het aftredend lid van de geschillen-commissie, de heer D. van B1 o o i s, verificateur te Rotterdam werd herkozen. Voorts kwamen aan de orde voorstellen van Utrecht, Leeuwarden. Den Haag. Sit- tard. Eindhoven Noord-Brabant.West. Mep- pel. Rotterdam, Heerlen. Leiden. Amsterdam en ZVand-Noord, in betrekking tot de sa larissen, verlofregeling, vergoeding bij waar neming enz. Demonstratie met brandbommen Interessante proeven op Waalhaven ROTTERDAM, 13 Juni. In tegenwoordig heid van tal van autoriteiten en belangstel lenden vond gistermiddag op het vliegveld Waalhaven een interessante demonstratie plaats met een aantal brandbommen, welk' duidelijk heeft aangetoond van hoe eroot belang het is, dat reeds in vredestijd de be volking maatregelen neemt tegen het ge vaar. dat haar in oorlocstijd bedreigt De demonstratie werd o.a. bijgewoond door den Hoofdcomm. _yan Politie. Mr. L. Eint- hoven. majoor Steüp, vliegparkcommandant op Waalhaven, tal van politie- en brandweer- mensrhen uit Rotterdam, alsmede vers-chei- dene deskundigen van den Rotterdamschen Luchtbeschermingsdienst, in totaal een 200- tal genood igden. De leiding van de proeven berustte bij den heer N. P. Zwikker. deskundige van de Artillerie-Inrichtingen Hemhrug, die vooraf een korte toelichting heeft gegeven. Spi. merkte, op, dat er zgn. thermiet- en electron- brandbommen bestaan. De thermietbnmmen kunnen een hitte ontwikkelen van 3000 gr., de electron-brandbommen halen .slechts" 'n temperatuur van 1100 graden, doch de wer kingsduur hierva/i is veel langer, nl. in to taal acht minuten. De electron-ibrandbom- men bestaan uit een alliage van magnesium en alluminum. Zij wegen gewoonlijk 800 gram. De ontsteking vindt plaats met behulp van een vulling van 250 gram te. waarna de eigenlijke electron gaat branden. De ontsteking duurt 1 minuut, de overige zeven minuten doet de electron haar werk Een aantal proeven bewezen daarna, welk een venijnige uitwerking deze bommen er werd uitsluitend met thermietbommen gewerkt hebben. Allereerst werd een bran dende bom op oen houten tafel gelegd. Bin nen weinige oogenblikken was bet hout ter dikte van enkele centimeters doorgebrand. Vervolgens werd deze proef herhaald op de zelfde tafel, waarop een dikke zandlaag was «aangebracht. De bom bleef doorbranden, ook nadat zij geheel met een zandlaag was be dekt. Doch de voordeden van blussching met zand bleken nu duidelijk: de bom kon geen schadelijke werking meer uitoefenen. Het. is echter van belang in de huizen, waar meestal de zolderverdieping geen zware zandlaag kan torsen, een groote l«ak mot zaaid in voorraad te hebben, benevens een schop met langen steel. Men kan daarmee de bom opscheppen en in de zandbak depo- neeren. Een gewone emmer is niet voldoen de, gelijk werd aangetoond, want de boni brandde zelfs door het zand en den wand van den emmer heen! Funest bleek de blussching met een hand bluschapparaat te zijn. Het vuur werd ei zelfs mee aangewakkerd, evenals met eer gewone waterstraal. Men bereikt er slecht? mee dat de brandende stukken overal heen vliegen, zoodat de uitwerking ervan op een zolder, waar vaak veel brandbaar materiaal 'iet opgeslagen, rampspoedige gevolgen moot hebben. Ook werd de uitwerking van een branden de bom gedemonstreerd op 'n metalen plaat van V/2 millimeter dikte De plaat werd wit gloeiend, doch hrandde niet door. Intusschen vatte toch het onderliggende hout vlam' F.en ronde eternieten plaat bleek evenwel onaantastbaar voor het vuur. Tenslotte werd aangetoond beo jn een minimum van tijd een zsm. rommelzolder in vuur en vlamstaa». Fnol en kordaat optreden van de bewoners s in al doze geuajlen van het grootste be lang. Wanneer mem bedenkt, dat één vliegtuig VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging der vestigingswet kleinbedrijf. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Eerste Kamer over de wetsontwerpen inzake oorlog en oorlogs gevaar. Op het traject Rotterdam-Schiedam 13 een vrachtauto tegen een trein gebotst. Demonstratie met brandbommen op het vliegveld Waalhaven. Een aantal van de Duitsche vluchtelin gen van de „Saint Louis" zal naar Ne derland komen. De Chr. Bond van Belastingambtenaren houdt de jaarvergadering te Utrecht. Beroemd schilderij gestolen uit Louvre- Museum te Parijs. Het bergen van de .Thetis" is uitge steld. De arrestatie van den douane-inspec teur Lipinski. Suner legt verklaring af over de Spaansch-Italiaansche vriendschap. KANS OP REGEN Wcerverwachting voor het ge heele land: wisselende bewolking, enkele plaatselijke regenbuien. Koude nacht, iets warmer overdag. Matige tot zwakke noordwestelijke tot zuidwestelijke wind, BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759.6. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 11.4 C. „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTEROAN# OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI VRAAGT TARIEVEN I IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17o EEUWSCHE OUD-IIOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITAL1AAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 nnr. Reel.) ongeveer 1000 van deze bommen kun mee voeren, dan is duidelijk welk een onheil over het menschdom in tijden van oorlog kan worden uitgestort Proeven als deze leeren intusschen de bevolking met het ge vaar vertrouwd maken. Dat ls heel wat waard, want machteloos staat men tegenover dezen vorm van aanval allermist. Als men zijn zenuwen maar in bedwang houdt! La ten wij intusschen hopen dat al deze voor zorgsmaatregelen nooit in werkelijkheid zub len behoeven te worden toegepast Dreigende staking van meubelmakers De directie van de firma Allan en Co. fabrieken van meubelen en spoorweg-ma teriaal te Hillegersberg. heeft aan de be sturen van de Alg., Chr. en R.K. organisaties in het meubileeringsbedrijf herhaaldelijk te kennen gegeven, het collectief contract voor haar afdeeling meubelen en betimmeringen met te willen aanvaarden. Het personeel heeft daarom de besturen in de organisaties opgedragen aan de di rectie te berichten, dat indien dit standpunt niet wordt gewijzigd, het werk op 10 junj a s. niet zal worden hervat. Het betreft een personeel van circa 30 man.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1