Jïieuiur £riWiyt (Üvurmit White h°rse Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Een goede raad Beleid Minister Goseling niet gerechtvaardigd Zeevaart-Machinistenschoo! „Willem Barentsz" abonnementsprijs: per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscbe zending4.50 Bij dagelijksche zending5.5C Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/i ct No. 6722 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 ZATERDAG 10 JUNI 1939 20e Jaargang atfoertentieprgjcn: Van 1 tot 5 regels t.17'/i Elke regel meer032'/i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0,10 In bijkans 70 gemeenten zijn de raads verkiezingen thans voorbij; er volgen der halve nog meer dan 900 en daaronder alle groote plaatsen, waar in deze maand de stembus opengaat; een aantal voldoende, om aan deze gewichtige zaak nog eenige aandacht te schenken. Want, een goede raad, een goede gemeenteraad, behoeft niet duur te zijn; maar, er moet voor ge werkt worden. Reeds nu zijn eenige din gen gebleken. Ten eerste, dat op geweldige verschui vingen heel weinig kans is; al hebben ook thans de vrijzinnig-democraten den wind in de zeilen. Hun percentage klom aan merkelijk. Vooruitgang mogen ook de Chr. Historischen boeken; in mindere mate de liberalen en in nog mindere mate de Anti revolutionairen, die vrijwel stationair ble ven. De kleine partijtjes raakten geheel achterop en de S.D.A.P. kan haar per centage niet handhaven, al werden een paar zetels gewonnen. In de tweede plaats is al duidelijk ge bleken, dat het, ook bij de evenredige ver tegenwoordiging, op één stem of een paar stemmen kan aankomen. Nog pas kregen we een uitslag onder de oogen, waarbij de A.R. partij voor even 5 stemmen een tweeden zetel verkreeg en andere partijen voor 73 en 40 stemmen niets. En het kan nog minder dan 5 stemmen zijn; in 1935 werd een derde zetel veroverd met 7/11 stem. Evenwel ook het omgekeerde had plaats. Maar, zal men zeggen, zijn die raads verkiezingen, ook in allerlei kleine punten dan van zooveel belang? Indien men onder „belang" hetzelfde verstaat als „voordeel", dan antwoorden wij: néén! En wie er zoo over denkt, die is het alles te veel om voor de verkiezingen iets te doen. Die heeft er zelfs geen gang naar de stembus voor over. Maar, die stelt de zaak ook verkeerd. Die ziet in het deelnemen aan de verkie zing geen plicht hem van Godswege op gelegd. En toch, anders mogen wij het niet be schouwen. Want dan wordt de Apostoli sche vermaning, welke aan het hoofdstuk der Christelijke dankbaarheid ten grond slag ligt, tot een leeg gebaar: Al wat gij doet met woorden of werken, doet het al ter eere Gods. We halen dus een streep door de factor van het persoonlijk of groepsvoordeel, dat met de samenstelling van het raadscollege in verband staat, voorzoover het niet in direct volgt uit een doelmatig gemeente- beheer. En dan zien wij, dat er drieërlei motief is om ernstig aan de raadsverkie zingen deel te nemen. Ten eerste, omdat wij daarbij voor ons Christelijk-politiek beginsel kunnen getui gen. Linksche „Gemeentebelangers", bij wie zich thans ook een beweging als Na tionaal Herstel gevoegd heeft, willen ons wel diets maken, dat de raad slechts een „economische" taak heeft te vervullen; maar deze bewering is in strijd met de praktijk in de raden. Telkens, ook in de kleinste gemeenten, komen vraagstukken van onderwijs, volksgezondheid, gezinspo litiek, openbare eerbaarheid, belastingen, werkloosheid en sociale gemeentepolitiek ter sprake; en wie niet oppervlakkig leeft, zal onmiddellijk toestemmen, dat hierbij principieele beslissingen kunnen vallen. Al geven we toe, dat men menig maal langs verschillende motieven tot de zelfde conclusie kan komen. Zoo, kan men, om één voorbeeld te noemen, principieel een voorstander van gezinstarieven zijn, doch met het oog op de financiën en omdat anders de recht vaardigheid naar andere zijden in gevaar kan komen, zich verplicht achten om even als principieele tegenstanders een afwij zende houding aan te nemen. Niettemin blijft het beginsel. Echter, zal een zoodanige houding ge waardeerd, althans recht beoordeeld wor den, dan dient er onder de bevolking be langstelling voor de publieke zaak te zijn. IWelnu, deze kan door de verkiezingsactie gesterkt en gevoed worden. De klacht is algemeen en heeft od. reden van bestaan, dat men te weinig met de raadshandelin- gen en met zijn geestverwante raadsleden meeleeft. Gevolg ook van het feit, dat men de dingen niet principeel ziet. En bij de raadsleden zal ook wel schuld zijn. Er moet over en weer meeleven zijn; al be hoeft dit zich heusch niet te openbaren in een dichte bezetting van de publieke tribune of in kwetsende critiek op raads leden. .Doch, hoe het zij, de belangstelling voor de publieke zaak kan geprikkeld worden door een stevige verkiezingsactie. En zóó kan men komen tot een opgewekt gemeen telijk leven, dat zich ook openbaart in burgerzin, welke voor de stad of het dorp der inwoning offers weet te brengen. Of fers van geld voor allerlei noodige en nuttige instellingen; misschien nog meer offers van tijd en arbeid voor allerlei orga nisaties. welke het welzijn der bevolking kunnen bevorderen. Als vanzelf zal dit in de derde plaats leiden tot een gewenschte samenstelling yan den raad. Deze samenstelling is niet juist, wan neer rood of links de meerderheid heeft. Aldus het rapport van de commissie inzake de Ossche kwestie De Kamercommissie, ingesteld op i Februari jl. en bestaande uit de heeren SCHOUTEN, TILANUS, DREES, WENDELAAR en SWEENS, in wier handen de nota van Minister Goseling betreffen de de zaak-Oss was gesteld, heeft haar verslag aan de Tweede Ka mer uitgebracht. De meerderheid der commissie stelt aan de Kamer voor: 1. uit te spreken, dat de feiten en omstandigheden, welke den Minister van Justitie hebben geleid tot het nemen van den maatregel van 1 April 1938 ten aanzien van de Brigade-Oss der Koninklijke Marechaussee, dien maatregel niet rechtvaar digen, terwijl aan hetgeen nadien is gebleken in elk geval geen motiveering voor dien maatregel kan worden ontleend; 2. de nota van den Minister voor kennisgeving aan te nemen. Eén lid der commissie kan zich alleen met de tweede conclusie vereenigen. Men zie een uitvoerig uittreksel uit het rapport elders in dit nummer. PaartiVs C»cbenuic.g»f bh**?* botterdam, Amsterdam-Batavia in ruim een etmaal Volgens den heer Plesman binnen afzienbaren tijd mogelijk Het belang van internationaal luchtverkeer In de gisteren te 's-Gravenhage ge houden vergadering van de Algemeene Ne- derlancsche Verkeersfederatie heeft de heer Plesman, dir. van de K.L.M., een rede gehouden, waarin hij o.a. de toekomst van het Nederlandsche luchtverkeer besprak. De heer Plesman zette eerst uiteen de voordeelen van het luchtverkeer boven an der verkeer. Wil Nederland in de luchtvaart van groote beteekenis zijn, zoo vervolgde hij, dan zullen we ons absoluut moeten instel len op internationale diensten aan derden. Door de gescheiden ligging van Nederland en Nederlandsdh-Indië met een afstand van 14.200 k.m. hebben we sedert vele jaren diensten op den langen afstand kun nen verrichten. In 1919 opgericht begon de K.L.M. in 1920 met haar exploitatie hier te lande en vier jaren later met den regelmati- gen dienst op Ned.-Indië. Over enkele jaren zal de K.L.M. een dergelijken dienst over Portopraja naar Paramaribo exploiteeren. De omzet van de K.L.M. bedraagt thans 14 millioen per jaar en hij zal, naar een schatting van spreker, over een tiental jaren veertig millioen per jaar beloopen. Remmend op de rentabiliteit werken nog de onvoldoende bezettingsgraad en de snelle afschrijving van de vliegtuigen. De afschrij ving bedraagt ongeveer 16 van de totale exploitatiekosten der K.L.M., terwijl de sub- sidieering slechts 5 bedraagt. In de bijna 20 jaren van haar exploitatie heeft de KL.M. 68,5 millioen uitgegeven en 59,2 millioen aan inkomsten genoten. Er is derhalve 9 millioen subsidie verbruikt, hetgeen beteekent, dat de K.L.M. voor 86% haar uitgaven heeft gedekt. In ruim een etmaal naar Indlë De actie-radius is tegenwoordig wel tot Die is ook niet juist, wanneer één partij boven drijft en van machtsmisbruik niet geheel is vrij te pleiten. Ze deugt ook niet, als er menschen in den raad komen, die eigen voordeel zoeken of de leer verkon digen, dat het geloof niets te maken heeft met gemeente-politiek en die dus niets doen tegen ontheiliging van den Zondag, tegen zedelijke gevaren en moreele ontwa pening door kermisvermakelijkheden en dergelijke. „Neutraliteit is garaffineerde huiche larij", zoo schreef dezer dagen iemand, die van dikke woorden houdt. Men kan het anders, gematigder zeggen, maar vast staat wel, dat alle dusgenaamde neutrale gemeentepolitiek in hart en nieren vrijzin nig is. Immers, wat zich tegen die neutra liteit verzet, is positief anders gericht en dus principieel. Maar wat doen wij met een principe, met een geloofsbelijdenis, welke op non- actief wordt gesteld, wanneer we een be paald terrein des levens betreden? Dan zouden we „halve Christenen" zijn. 7000 km. opgevoerd. Dank zij de „automaat" is het mogelijk 24 uren achtereen te vliegen. Indien de actie-radius grooter kan worden gemaakt, dan kunnen benzinestations den overgeslagen en dan kan de afstand naar Indië, die hemelsbreed 11.000 km. be draagt, in korteren tijd worden afgelegd, voornamelijk omdat op den vliegafstand van 14.200 km. dan aanmerkelijk kan worden ingewonnen. In een afzienbare toekomst rekent spreker op het afleggen van den af stand AmsterdamBatavia in ruim een etmaal. Burgemeester van Westwoud gearresteerd ALKMAAR, 10 Juni. De politie van West woud heeft den burgemeester van deze gemeente aangehouden op vermoeaen fraude met steungelden. De burgemeester is naar Alkmaar overgebracht en daar in het huis van bewaring ingesloten. Reeds in het begin van deze week was de politie overgegaan tot de arrestatie van den gemeente-ontvanger van Westwoud, die eveneens naar Alkmaar werd overgebracht, doch weer op vrije voeten werd gesteld. De justitie is thans nog bezig met het on derzoek in aeze zaak, hetwelk nog slechts in een beginstadium verkeert. Van welken omvang deze fraude is, is nog onbekend. Nader vernemen we, dat reeds ongeveer anderhalf jaar geleden geruchten doken, dat het op de secretarie deze landelijke gemeente met de administra tie niet in den' haak zou zijn. Deze geruchten vielen samen met de ontdekking van onregel matigheden met de steunuitkeeringen in de aangrenzende gemeente Blokker, wat toen aanleiding gaf tot het ongevraagd ontslag van den burgemeester van dit dorp Nadien werd van ontoelaatbare praktijken te Westwoud niets meer vernomen tot nu de arrestatie van den ontvanger en daarna van den bur gemeester, die een gezin heeft met acht kin deren en die een even sobere als onbespro ken levenswandel voerde, plotseling in de gemeente een groote beroering heeft verwekt, Het blijkt nu, dat de rijksveldwacht reeds eerder eén onderzoek heeft ingesteld, dat via den procureur-generaal te Amsterdam is overgedragen aan de rijksrecherche, welke voldoende termen aanwezig achtte om den burgemeester naar het huis van bewaring te Alkmaar te doen overbrengen. Omtrent den omvang der gepleegde frau des, waarvan de gemeenteraad geheel on kundig was, is nog niets met zekerheid be kend. Het schijnt, dat des zomers de namen van werkloozen, die dan weer tijdelijk in het vrije bedrijf waren opgenomen, toch in de lijsten der werkverschaffing werden ingevuld, waardoor onrechtmatig rijkssteun werd ge noten. Deze feiten zouden reeds dateeren var 1934 af. Vermelding verdient nog. dat de gearres teerde in zijn gemeente verschillende openbare functies bekleedde. Zoo was hij secretaris van twee polderbesturen terwijl hii ook het beheer voerde over het fonds ..De Bootgezel lenbeurs". Hij was ruim dertien jaar burge meester der gemeente Westwoud. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN VEROORDEELD BELEID Heden is het rapport inzake de kwestie- ss verschenen. We hebben in groote haast een poging gedaan om het belangrijkste nog de eerste editie van ons blad op te nemen, omdat de zaak nu eenmaal in de volle be langstelling van het' publiek staat. Dat de commissie onder de krachtige en volstrekt onpartijdige leiding van den heer Schouten stond, blijkt uit het rapport zeer duidelijk en dat zij geen moeite te groot achtte om de volle waarheid aan het licht te brengen, staat boven allen twijfel vast. De Commissie verdient een woord van dank en hulde. We lazen eens in een blad. waarin wij het juist niet zouden verwachten, dat men een zaak, waarbij maar eenige marecheussees betrokken zijn, niet te zeer moet opblazen. Voor ons was het echter van het grootste belang, dat hun recht aan het licht mocht treden, indien zij onrechtvaardig zijn be jegend. Voor de rechtzaak van den eenvou- digsten burger of ambtenaar dient als het noodig is heel het volk in beweging te komen. Welnu, onze conclusie uit het rapport kan geen andere zijn, dan dat de mare chaussees te Oss onrechtvaardig zijn be jegend. Zij hebben wel enkele fouten be gaan; maar de straf want als zoodanig moesten zij de maatregelen wel beschou- -- stond in gëen verhouding tot de feiten. Keer op keer stelt de commissie nadruk kelijk vast, dat de minister met een waar schuwing en nader overleg had kunnen vol staan en zeer streng keurt de geheele commissie op één na, het optreden van den' procureur-generaal te den Bosch af, die "zich niet ontzag na een scherpe critiek op de voornaamste leden der brigade te schrijven: „Over de vijf andere leden dezer brigade heb ik geen gegevens, zij zijn ech ter gevormd in deze school en zoo zy nog niet zijn bedorven, op weg om zulks te worden". Wanneer ambtenaren aan zoo'n ohef over geleverd zijn, dan wordt elke fout als een doodzonde aangerekend. Maar de bescherming, welke de mare chaussee van de commissie genieten, houdt natuurlijk een veroordeeling van het beleid van den minister in. Nadrukkelijk stelt de goede trouw van den minister bui ten twijfel en aan zijn bevoegdheid tornt niet; maar op schier elk punt cri- tiseert men zijn beleid. Sommige passages zijn zelfs uitermate scherp geformuleerd. Wij juichen het toe, dat de Commissie alle verband afwijst tusschen de geloofs- of politieke richting van den minister ei personen, over wie in het rapport gehandeld wordt; maar evenzeer, dat zij volstrekt on partijdig haar oordeel gaf. Ook. al is daar door de positie van een gewaardeerd minister ernstig verzwakt. Dat het laatste woord zeker nog niet gesproken is in deze onverkwikkelijke his torie, spreekt vanzelf. Of er bepaalde consequenties zullen worden getrokken, moet worden afgewacht. Zonder meer zal de Minister deze zeer duidelijke nota kwa lijk bij zich kunnen neerleggen. HUURBELASTING Wij belasten ons met het zeer vakkundig administreeren van onroerende goederen. Wij verstaan hieronder alle daartoe noodige werkzaamheden, zooals: huurincasso, betaling grond- en straat belasting, waterleiding, contröle verze keringspolissen, regeling hypotheken, aangifte belasting, enz., enz. De meeste onderhoudswerken verrichten wij in eigen beheer. Ons uitvoerig tarief zenden wij U zonder verplichting gaarne toe. N.V. „ZOMERHOF" Bijkant. Rotterdam-W BEUKELSDIJK 136A TELEFOON 32886 Whisky Generaal Agent ANDRE KERSTENS, Tilburg De wrijvingen in Tsjechenland De moord te Kladno niet opgehelderd Duitschers loven hooge premie uil De maatregelen, welke na den moord op den Duitschen gendarme Kniest te Kladno getroffen zijn, zijn thans nog in zooverre verscherpt, dat van 8 uur des avonds tot 5 uur des morgens slechts diegenen zich op straat mogen bevinden, die kunnen aantoo- nen, dat zij op weg naar hun werk zijn of van hun werk komen. Mocht de dader niet uiterlijk Zaterdag avond acht uur gegrepen zijn, dan zullen verdere maatregelen worden genomen. Aan het betreffende decreet van Neurath zijn nog de volgende nie bepalingen toegevoegd: 1. De termijn, die de bevolking wordt toegestaan voor de uitlevering van de moordenaars is met 24 uur .verlengd d.w.z. tot morgenavond acht uur. 2. De oorspronkelijk op 30.000 kro nen vastgestelde premie voor dengene, die zal bijdragen tot het ontdekken van den moordenaar, is verhoogd tot 100.000 kronen. 3. Ieder die de moordenaars kent en hen niet wil uitleveren, wordt bedreigd met de doodstraf. De Tsjechische minister-president gene raai Alois E 1 i a s, is naar Kladno ver trokken om deel te nemen aan het onoer- De bevolking van Kladno is volkomen ter neergeslagen. De stad wordt overstroomd met honderden Duitsche militaire auto's en duizenden soldaten in veldtenue. Patrouilles met de bajonet op het geweer of met mitrailleurs zetten de straten af. De café's, restaurants en bioscopen zijn door Duitsche soldaten bezet. De bevolking wordt slechts toegelaten in de door soldaten bewaakte straten in de binnenstad. Verder wordt gemeld, dat te Ceske Bude- jovice een Duitsche gendarme tijdens relletje door messteken gewond zou zi Te Nachod zou een Duitsche officier in de lucht hebben moeten schieten, om bij een soortgelijk incident de vlucht te kun nen nemen. Te Zilina, in Slowakije, is een Duitsche gendarme bij een vechtpartij in een cabaret ernstig gewond. Bovendien heeft zich 's nachts in restaurant een incident voorgedaan tus schen Tsjechen en Duitschers. De bezoekers van het restaurant bespraken den voetbal wedstrijd tusschen Praag en Berlijn, welke door Praag was gewonnen en de Tsjechen gaven levendig uiting aan hun voldoening. Plotseling trok een Duitsch soldaat, die evenwel burgerkleeding droeg, zijn revolver. De Tsjechen ontwapenden den man, doch verwondden hem hierbij aan het gelaat. Een kameraad van den soldaat trok eveneens zijn revolver, doch ook hij werd ontwapend. De Duitsche politie, welke door de Duitsche bezoekers was gewaarschuwd, nam eenige personen in arrest en sloot het restaurant Beide incidenten hebben opwinding onder de bevolking veroorzaakt en de Duitsche autoriteiten hebben een reeks maatregelen genomen. Hoe werd Kniest gedood? De sectie op het lijk van den vermoorden Duitschen politieman Kniest heeft volgens het D.N.B. uitgewezen, dat deze door ten minste twee daders is aangevallen. Het lijk vertoont een acht tot negen mm groote, cirkelvormige opening van een inkomend - -hot boven de bovenlip. De kogel had een koperen mantel, en was van een kaliber van 9 mm. Het schot heert den onmiddellijken dood van den hoofdwachtmeester ten gevolge ge had. Een tweede verwonding is aan de hand gevonden, waar een kogel bij de duim in het weeke gedeelte is binnengedrongen en aan de rugzijde van de hand weer uit getreden is. Deze verwonding is veroorzaakt door een 6 mm-projectiel. De verwondingen doen veronderstellen, dat Kniest in het ge heel geen tegenstand heeft kunnen bieden. De wonden en de schotkanalen wijzen erop, dat de schoten uit de verte gelost zijn. Haivas meldt nog, dat het 9 man-kaliber in Bohemen en Moravië ongebruikelijk ls, aangezien 't in Tsjeoho-Slowakije was ver boden Voorts meldt Havas, dat de leden van het gemeentebestuur geïnterneerd zijn, en dat aan het politiedistrict Kladno een geldboete ten bedrage van 50.000 Rm. opgelegd is. De Oberiandrat van Kladno heeft instructie ge kregen bij het innen van deze boete zoo min mogelijk de Tsjechische arbeiders te belasten. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Verschenen is het rapport der Kamer* commissie over de kwestie-Oss. Op vermoeden van fraude met steun gelden is de burgemeester van Westwoud gearresteerd. Voor restauratie van de Oude Kerlc te Amsterdam zal men trachten honderd duizend gulden bijeen te brengen. Te Utrecht is de jaarvergadering gehou den van de Prot. Chr. Vereen, voor Chr. onderwijs aan schipperskinderen. Het Engelsche koningspaar eert George Washington. De spanning in Kladno neemt hand over hand toe. Van een kar gevallen en op slag gedood Het paard schrok.... ROERMOND, 10 Juni. Gisteren reed 3o-jarige landbouwer L. Bij lm aker Heel met paard en wagen naar het veld. Onderweg passeerde hem een militaire mo torfiets. Het paard schrok en B. viel, bij zijn poging om het paard in bedwang te houden, van de kar. Hij kwam zoo ongelukkig op den weg terecht, dat hij bewusteloos bleef liggen. De militair, die het ongeluk bemerk te, haalde onmiddellijk geestelijke- en neeskunr.ige hulp. Deze mocht echter n meer baten, want het bleek, dat B. bij z val een halswervel had gebroken en vi wel op slag gedood was. B. was ongehuwd, VERVOERSCOMMISSIE Ingesteld Is ren commissie voor het ven vraagstuk op de Zuld-Holl. Eilanden ei dit vraagsuTk ^unné'""1 Be,antrhebb<?nden bÖ inzenden b(l den voorz. dier commissie derThe* a. m. e. Wette ito an. oud-voorz van het crm. ÏH&'W Tr'mw" Gafenco Roemenië. de onzijdigheid van De bergingswerkzaamheden van dc „Thetis" zijn opgeschort. TOENEMENDE BEWOLKING Weerverwachting voor het geheele land: aanvankelijk liebt tot halfbewollct, droog weer. Morgen overdag toenemen de bewolking met plaatselijk eenigen regen doch niet van beteekenis. Weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 763.3. 11 Juni. Zon op 4.40 uur, onder 9.19 uur 11 Juni. Maan op vra. 1,25 u. ond. nm 2,19 i 13 Juni. Zon op 4,40 uur, onder 9.20 uur 12 Juni. Maan op vm. 1.48 u. ond. nm. 3,27 i FIETSERS LICHT OP: 11 Juni. Van 's av. 9,49 u. tot 's morg. 4,10 i 12 Juni. Van 'sav. 9,50 u. tot 'smorg. 4,10 i HANDELSWETENSCHAPPEN TALEN EN WISKUNDE MAKELAAR-TAXATEUR POLITIEDIPLOMA HULPKOMMIES LANDMACHINIST RADIOMONTEUR DIESELMONTEUR ELECTROTECHNISCH OPZICHTER (Reel) Terschelling - Internaat Opleiding van gezagvoerders, stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen ter koopvaardij. De aanmelding voor de volgende cursussen is opengesteld tot 1 JULI a.s. a. Tweejarige cursus voor stuurmansleer lingen (getuigschrift A.S.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Mulo-diploma A (met Wiskunde); b. het bewijs, bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. b Tweejarige cursus voor machinlstleer- llngen (getuigschrift A.M.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Eindgetuigschrift eener Ambachts school. óf b. Mulo-diploma A (met Wiskunde) óf c. hot bewijs bevorderd te zijn tot do 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. Inlichtingen en prospectus aan te vragen bij den Directeur. J. DE GROOT. (Reel)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1