Jlieuuie geïiactfe (JTourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken STERKE TSJECHISCH-DUITSCHE SPANNINGEN abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaaBeft waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekf 0.18 Voor bet Buitenland bij wekelijkse!® zending4.50 6q dagelijksche zending530 pg Alles bij vooruitbetaling <"?- tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/z ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166); Postbox 20 Postgiro 38936 Ufotrtentitprij?cn: Van 1 tot 5 regelsf t.171/» Elke regel meer 032'/» Ingezonden Mededeeüngen A van 1—5 regels 2.3D Elke regel meer rf. 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend GJO NO. 6721 VRIJDAG 9 JUNI 1939 20e Jaargang BEDENKELIJKE VERSCHIJNSELEN Hoe men het ook wendt of keert, ten aan- aien van de jeugdwerkloosheid zijn eenige bedenkelijke verschijnselen te constateeren en wij mogen er de oogen niet voor sluiten, al waarschuwen we evenzeer tegen genera liseeren, wat de werkloosheid in 't algemeen betreft. Want dat is altijd gevaarlijk. Op drie feiten willen we wijzen. De Gom. Arbeidsbeurs in Den Haag, d:e niet alleen voor verschillende vakken een aparte afdeeling heeft, maar ook bijzondere aandacht schenkt aan de jeugdwerkloos heid, roept jeugdige arbeidskrachten per advertentie -pp. Zij kunnen in ruime mate geplaatst worden. Er is vooral vraag voor magazijn-, fabrieks-,. loop- en expeditie- werk. Zoo'n advertentie is teekenend; al was het alleen maar, omdat er uit blijkt, dat er geen jeugdige werkloozen zijn, óf, dat zij het te veel moeite ac'htcn zich als werkzoe kenden te laten inschrijven. Het eerste mag verblijdend heeten; het laatste is diep-droe- yig en beschamend. In de tweede plaats leest men herhaalde lijk, dat er nog plaats is in de werkkam pen. Wij hebben daarvoor nog pas een ton of meer geofferd; de Regeering legt ergroo- te bedragen bij; organisatie-besturen en kampleiders geven er zich voor; maar... de werkloozc jongeren komen niet. Is er geen jeugdwerkloosheid meer, of zijn ze te(vul hier maar een leelijk woord in), om in een mooie omgeving gezond werk te verrichten tegen vergoeding van kostelijke verpleging plus f 1.75 per weck zakgeld Snakt „Jong Holland" in 't algemeen genomen wel naar werk? Deze symptomen maken duidelijk, wat de Ned. Werkgever onlangs over Gouda schreef. Daar waren 12-1 jongeren als werk loos geregistreerd, doch bij een oproeping bleek al dadelijk, dat 56 werk hadden. Van de overblijvende 68 waren 58 niet bereid het aangeboden werk te aanvaarden. Maar van de tien werkwilligen bleken zes ongeschikt; zoodai de oogst uit 4 jongeren bestond, die arbeid kregen. Officicele organen hebben deze proef uitgevoerd, zoodat men moeilijk aan de juistheid twijfelen kan. Trouwens, de dagelijksche ervaring van werkgevers bewijst het dag aan dag. Ter wijl enkele jaren geleden 40 jongeren hunkerend OP een vacante betrekking af kwamen, melden zich thans hoogstens een paar. Het is al met al een zeer ongewensöhte situatie, welke op groote moreele gevaren wijst. En het is de vraag of de registratie met de dienstboekjes, welke Minister Rom- me beoogt, beterschap kan brengen. In elk geval kan men er wel op rekenen, dat de Minister onder deze omstandigheden zijn wetsontwerp niet zonder slag of stoot aan genomen zal krijgen. Veel meer zal de vraag overhéersdlien, wat er met de half 'en half onvolwaardigen en werksdhuwen zal moeten gebeuren. Zéker versterkt het geconstateerde kwaad - want dat is het de positie cn de agi tatie van hen, die gedwongen arbeidsplicht ,voor de jeugd willen invoeren. Men zal de tegenstanders immers voorhouden, dat men van twee kwaden het minste moet kiezen. Waar blijft de Ts'echische autonomie Een politieke moord te Kladno In den nacht van 7 op 8 Juni is voor het Realgymnasium in Kladno de hoofdwachtmeester der Duitsche politie, Wilhelm Kniest, 't slacht offer geworden van een sluipmoord. De dader is niet gegrepen. De Rijks politie heeft daarop bevel gegeven tot de volgende, onmiddellijk van kracht wordende maatregelen voor het politiedistrict Kladno, welke maatregelen tot nader order van kracht blijven: 1. Verbod van alle samenscholingen in de open lucht. 2. Sluiting van alle bioscopen, schouwbur- en en openbare lokalen. 3. Sluiting van alle scholen wegens op ruiend optreden van een groot deel van het onderwijzend personeel. 4. Van acht uur des avonds tot vijf uur des morgens moeten huisdeuren en ven sters gesloten gehouden worden; op open staande vensters wordt geschoten. 5. De burgemeester en de stedelijke ver tegenwoordiging van Kladno worden af gezet. 6. Er wordt een Regeeringscommissaris TIEN DAGEN DOOD OP BED GELEGEN Lugubere ontdekking op Texel TEXEL, 9 Juni. Nabij de badplaats De Koog op Texel woonde sedert eenige jaren het kinderlooze echtpaar van der V., waar van het bekend was, dat het niet zuidelijk was. Het echtpaar was den laatsten tijd niet meer buiten gezien. Alleen de bakker kwam er nu en dan nog aan de deur. Toen hij dezer dagen een verdachte geur waarnam, meende hij de politie te moeten waarschuwen. Deze stelde onmiddellijk een onderzoek in en kwam tot de lugubere ontdekking, dat de man dood op bed lag. De gemeentelijke -geneesheer con stateerde, dat de dood al tien dagen geleden moest zijn ingetreden, en het lijk reeds in verregaanden staat van ontbinding verkeerde. De zonderlinge vrouw had al dien tijd op een stoel bij het bed doorgebracht. Het lijk is naar Den Burg vervoerd en aldaar op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld. De vrouw werd ondergebracht in het gesticht van weldadigheid. Reeds meermalen was het echtpaar een plaats in het gesticht aangeboden, doch het had steeds geweigerd. JONGEN VERDRONKEN TE BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM, 9 Juni. Gisteravond omstreeks half negen is in de haven alhier een ongeluk gebeurd, waarbij de 16-jarige M. C'h a p e 1 om hfet leven is gekomen. De jongen wilde met een paar jongere kinderen in een roeibootje in de haven gaan varen. Toen hij met een roeispaan ae boot van den muur wilde duwen, gleed hij uit en sloeg over boord. Het ongeluk gebeurde tegenover het. sleep- schip ,,Zuid-Nederiand". De vrouw van schipper Posthuma, die het ongeval zag ge beuren, reikte den jongen een haak toe, doch de drenkeling wist dozen niet te grijpen. De schipper Lanóa kwam daarop met een roei boot te hulp en reeds bij zijn eerste poging gelukte het den jongen, die buiten kennis was, naar boven te halen. Onmiddellijk ging men over tot het toepassen van kunst matige ademhaling, doch dit mocht niet meer baten. KIND OVERREDEN EN GEDOOD DE RIJP. 9 Juni. Gistermiddag om drie nut is het 2i/»-jarig dochtertje van de fami lie De Lange te De Rijp bij het overste ken van de Grafterbaan door een auto over reden. Het kind was op slag dood. 7. De bevoegde Tsjechische Staatspolitie wordt wegens het niet vervullen van haar dienstplicht ontwapend en geschorst. Mochtende daders vóór 9 Juni des avonds uur niet gegrepen zijn, dan zullen ver dere maatregelen worden Verandering van status op handen De te Kladno vermoorde Duitsche politie agent heet Wilhelm Kniest Hij was 32 jaar oud en werd kort voor middernacht in een van de drukste deelen der stad voor de hoogeschool vermoord. Kladno is een stad, die 35.000 inwoners telt en die een leidende plaats inneemt onder de mijn- en industriesteden van het oude Tsjecho-Slowakije. De communisten waren hier bij de laatste stemming zeer talrijk, zoodat men kan aannemen, dat d' partij daar sterk vertegenwoordigd is. Intusschen zijn de luitenant-generaal der politie, Kamps, alsmede staatssecretaris Karl Prank, in Kladno gearriveerd. Om zes uur gisteravond is de politie op et marktplein ontwapend. Met "t oog op het groot aantal incidenten en wrijvingen, dat zioh in den laatsten tijd tussohen de Tsjechen en de Duitschers in het protectoraat voordoet, doet in door gaans goed ingelichte kringen het gerucht de ronde, dat het protectoraat mogelijker wijze een verandering in status zou kunnen ondergaan en dat het dan meer direct onder de controle van 't rijk gebracht zou worden. In officieele kringen te Berlijn blijft men ontkennen, dat er zioh moeilijkheden in '1 protectoraat voordoen. De Duitsche pers echter heeft onlangs de Tsjechen tegen hun halsstarrigheid gewaarschuwd. Gedurende het bezoek aan Berlijn heeft on Neurath ongetwijfeld de groeiende onrust in het protectoraat met Hitier be sproken. Chvalskovski zou willen aftreden De „Daily Telegraph and Morning Post" meldt uit Berlijn, dat'de laatste dagen op het ministerie van buitenland- sche zaken te Berlijn besprekingen zijn gehouden tusschen den Tsjechischen ver tegenwoordiger te Berlijn, Chvalskovski, en vooraanstaande Duitsche ambtenaren met betrekking tot den toestand te Praag. De betrekkingen tusschen de Tsjechen en de Duitsche autoriteiten worden dage lijks meer gespannen en de instructies van de rijksautoriteiten worden vaak gene geerd. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat Chvalkovski binnenkort naar Praag zal ver trekken, om den toestand te bespreken met baron von Neurath, den rijksprotector voor Bohemen en Moravië In politieke kringen te Berlijn verluidt dat Chvalkovski gedreigd heeft af te tre den. Aan geruchten, dat baron von Neurath n onderhoud met Hitier er ook over zou hebben gesproken, te willen aftreden, wordt over het algemeen geen geloof gehecht. Ook de „Times"-correspondent te Praag maakt melding van opwinding in Bohemen en Moravië. Politieke waarnemers te Praag, aldus genoemde correspondent, vergelijken de huidige spanning met die, welke heersoh- te enkele weken vóór de bezetting van Praag en schrijven haar voornamelijk toe aan de sfinxachtige houding van Berlijn. Deze sfinx heeft twee hoofden; het eene glim lacht welwillend, zij het op een afstand, en het andere draagt een dreigende uitdruk king. De Tsjechisèhe pers wijdt veel aandacht in een rede, welke dezer dagen te Budeveis gehouden is door staatssecretaris Hermann Frank, den Sudetenduitscher, die thans de voornaamste politieke persoonlijkheid in Bohemen en Moravië is. Frank waarschuwde de Tsjechen tegen ieder verlangen om naar de Benesj-methoden terug te grijpen. Van Tsjechische zijde wenscht men op heldering ten aanzien van bestaande duistere factoren in de constituti-oneele positie van het protectoraat en wordt te verstaan ge geven, dat het aan den toestand ten goede zou komen als het verbod van openbare ver gaderingen werd opgeheven. „Het Tsjechische volk", aldus de conser vatieve „Narodni Noviny", ..hoort veel spre ken over autonomie, maar wordt er ander zijds voortdurend aan herinnerd, dat het volkomen moet opgaan in het Duitsche „Le- bensraum". Er dient eens vooral duidelijk te worden gemaakt, welke rechten de Tsjechen nog hebben en welke plichten. Het ware een groote fout te denken, dat degenen, die voor hun nationale rechten opkomen, volgelin gen zijn van Benesj. Was dat zoo, dan zou de heele natie als schuldig moeten worden beschouwd." Een van de grootste grieven van de Tsje chen is, dat alle Tsjechische steden met een duidelijke Duitsche minderheid toch door Duitsche commissarissen worden beheerd. DAKBEVESTIGINGSARTIKELEM Draad. Draadnagels. Puntdraad. Tachs De Oostelijke oprit tot de nieuwe ver- keersbrug over de Noord te Alblas- serdam in de aan te leggen verbin ding tusschen Rotterdam en Gorin- chem, is bijna voltooid. Het fraaie brugwachtershuisjevanwaaruit het beweegbare gedeelte van de brug zal worden bediend, een groote klepbpug, de grootste van Europa 48 M.) Jhr. Mr. A. E. de Geer, zoon van den minister van Staat, Jhr. Mr D. J. de Geer, trad gisteren te Den Haag in het huwelijk met mej. J. A. Wester. De ring lender lMctaaad 1. d. gedlrilnge.rde verloving.- trouwring. Ut op h.t HDZ-'eoUnl J GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID J aarvergadering der Geref. Vereeniging AMSTERDAM, 9 Juni. In de gisteren te Amsterdam gehouden j aaxver-gadering de Ver. voor Geestelijke Volksgezondheid op Geref. grondslag, heeft de voorzitter, bij ont stentenis van den penningmeester. Dr. J. Hekman, van Rotterdam, diens financieel erslag voorgelezen. Er bleek uit, dat de fi- nancieele toestand der vereenigir.g gunstig is Een batig saldo van f 753.32 kon worden ver kregen. In het jaarverslag van den secretaris. Dr. A. Hut t e r, van Zeist, werd herinnerd aan het verleden jaar te Driebergen gehouden congres in combinatie met de Geref. jeugd organisaties. De daar genomen principiesle besluiten heeft de vereeniging, Voor zoover mogelijk, uitgevoerd. Met de Hervormde Vereeniging voor Gees telijke Volksgezondheid werd meer contact gezocht en als uitvloeisel hiervan is met deze zustervereeniging in het najaar van 1938 gemeenschappelijke conferentie over ..het gezin" gehouden. Een uitnood>iging van de Ned. Ver. voor Geestelijke Volksgezondheid om een in as. najaar gemeenschappelijk congres te houden kon door de vereeniging niet worden aanvaard. Het onderwerp „huwelijk gezin" werd précair geacht en te breed om een samenkomst van uiterst links tot uiterst rechts tot overeenstemming te komen. Overigens ging de vereeniging voort met haar studie, het uitdragen harer denkbeelden, en met haar practische werkzaamheden t.a.v. nazorg, gezinsmoeilijkheden enz. Beide jaarverslagen werden goedgekeurd. Als bestuurslid werd herkozen Dr. J Hekman, van Rotterdam. Psychopathen -typen Na het afdoen der huishoudelijke zaken werden eenige onderwerpen aan de orde steld. Als eerste referent sprak Dr. B. Chr. a m e r, geneesheer-directeur van „Veld wijk". te Ermelo, over het onderwerp „Psy- chop athen-typen" Onder degenen, aldus spr.. bij wie een stoornis in het temperament domineert, vinden we de strijdlust:gen, de rusteloozen, de ongeremden, alsook de zwaanmoedigen, mismoedigen. Het erotische driftleven is meestal sterk en vroegtijdig ontwikkeld, doch komt dikwijls niet tot rijpheid. 'Perverse han delingen worden vaak door psychopathen verricht. Gedreven door een zekeren drang onder invloed van het driftleven komen psychopa then tot handelingen zonder doelbewuste mo tieven: bedriegen, lasteren, gebruik van nar cotica. kleptomanie enz. Gezien de sterkte van het driftleven zal de innerlijke strijd bij den psychopaath wel groot moeten zijn. indien de verstandelijk be paalde wil overwinnen zal. Maar al te vaak zal de wil het in den strijd tegenover het driftleven afleggen, temeer daar dit wllsleven zelf meestal is verslapt. Het intellect behoeft niet gestoord te zijn. Wel kermen we debiele psychopathen, maar ook vinden we onder hen de gemalen (Schopenhauer. Heine, Wagner, Bismarck) Aanleg en erfelijkheid spelen naast milieu- invloed. opvoeding en voorts naast ziekten enz. bij de ontwikkeling van de psychopathi sche persoonlijkheid een rol. De erfelijkheid, met name in verband met het temperament en het driftleven, speelt wel de grootste rol. doch niet de eenige. De omgeving, het milieu, heeft op den onstand- vastigen, stuurloozen. tot vereenzelviging geneigden psychopaath. vooral in de jeugd, niet te miskennen invloed op de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Na Dr. Hamer spraken de heeren K. d Bloo is. hoofd van de August Hermann Franokeschool te Rotterdam en de voorzitter. Mr. Dr. J. Donner. Eerstgenoemde „Opvoeding van psychopathen in het gezin en in de school", laatstgenoemde over ..Wet telijke mogelijkheden op het terrein der nsv- chopathenzorg". Van beide referaten plaat sten wij reeds een verslag. JONGEN VERDRONKEN TE ROTTERDAM In de Zalmhaven gevallen ROTTERDAM. 9 Juni. Gisteravond is de 9-jarige jongen M. Karsen. gewoond hebbend in de Eendraéljtstraat, in de Zalm haven ge raakt. toen hij in een bootje wilde stappen dat aan den wallekant lag. Een -.chipper wist den drenkeling met een dreg spoedig uit het water te halen. De knaap was be wusteloos. Per auto van don Genecsk. Dienst werd hij naar het ziekenhuis aan den Cool- singel overgebracht. Geneeskundige hulp heeft echter niet meer mogen baten, want kort na aankomst is dc jongen aan de ge volgen overleden. HET CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN 1937 EN 1938 In 1938 steeg het ledental met 3.28 procent Het bedraagt thans 115.120 Het achttiende verslag van het Chr. Nationaal Vakverbond, dat wij heden ontvingen, is weer geworden tot een keu rig uitgevoerd boekwerk van meer dan 300 pagina's. Uitvoerig wordt alles, wat met het Verbond te maken heeft, be schreven en een schat van gegevens is opgenomen, zoodat dit verslag tot een waar vademecum voor de Chr. Vakbe weging is geworden. In de inleiding wordt er op gewezen, dat de jaren 1937 en 1938 een ware „Sturm una Drangperiode" zijn geweest, niet alleen op het terrein van de internationale politiek, maar ook op economisch terrein. De werk loosheid blijft de wereld teisteren en geen enkele regeering slaagt er in dit vraagstuk tot een oplossing te brengen. Met kleine middelen kan niet worden volstaan en in dat besef is het rapport-Westhoff een licht straal van hoop. De verwachting is gewet tigd, aldus het verslag, dat meer zal kun nen worden bereikt in den strijd tegen de werkloosheid, dan tot nu toe het geval was. Ondanks alles heeft het werk van de Chr. vakbeweging zich in deze jaren nog uitge breid. Na jaren van achteruitgang nam thans het ledental weer toe. Bedroeg het op 1 Jarnuari 1937 ruim 109.000, op 1 Januari 1939 was het gestegen tot 115.120. Weliswaar is het hoogst bereikte ledental (118.817 op 1 April 1939) nog niet weer terug, er is toch goede hoop, dat dit in den loop van 1939 het geval zal zijn. De mogelijkheden zijn nog ongekend. Tenslotte wordt in de inleiding gememo reerd dat twaalf bestuurders van aangesi ten vakbonden hun arbeid in de Chr. vak beweging hebben beëindigd. Dit waren: J. H. de Hoog, J. Z. Kannegieter, W. Kok, J. Kooyman, J. J. Mennes, J. M o b a c h, J. Nauta, W. N i e u w 1 a n d, L. Oosterbos, H. J. T e r w e y, C. H. v. U1 d n en P. L. v. d. V oora e. In een apart „In Memoriam" worden enkele woorden gewijd aan hen, die in de voorbije periode door den dood werden weggenomen. Omvang en samenstelling In een omvangrijk hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het verloop van het ledental en het aantal aangesloten organi saties sinds 1 Jan. 1910. De 115.120 leden, die op 1 Jan. 1939 aangesloten waren, zijn verdeeld over 22 organisaties. In 1938 be droeg dc stijging van het ledental 2.16 pet., in 1938 zelfs 3.28 procent. Vervolgens wordt een specificatie gegeven van de ledentallen Ier aangesloten organisaties en van het erloop daarvan in de laatste drie jaren; alsmede een overzicht, waarin is opgeno men het aandeel dat de verschillende orga nisaties hebben gehad in de ledenwinst Daaruit blijkt, dat 19 van de 22 organ* lie-s aan den vooruitgang medewerkten. In het hoofdstuk Werklooxenzorg en Cri sismaatregelen wordt geconstateerd dat er nog steeds een „zorgsfeer' is. De voornaam ste werkzaamheden van het Verbond op dit terrein worden gememoreerd, evenals die op het terrein van de moreele zorg voor jeugdige en volwassen werkloozen. Jeugdige leden Uit de desbetreffende gegevens blijkt, dat net aantal jeugdige leden van de bij het C.N.V. aangesloten organisaties steeg van 5066 in 1937 tot 7495 in 1939. Een onderzoek wees uit, dat de Chr. vakbeweging haar trekkracht op de jongeren van Chr. levens opvatting niet verloren had. De sociaal-economische scholing door middel van de studieclubs werd op de oude beproefde wijze voortgezet. Hoewel de deel name aan dezen arbeid zich niet in stijgen de lijn beweegt, volgt toc-h een trouwe kern jaar op jaar deze scholing. Opgenomen zijn voorts verslagen van in stellingen en fondsen van het C. N. V. In de verslagperiode steeg het aantal besturen bonden van 291 tot 212. Negen nieuwe be sturenbonden werden gevormd, een moest worden opgeheven. Op 1 Januari 1939 waren 1854 afdeelingen van Chr. vakorganisaties met in totaal 100.265 leden bij de besturen bonden aangesloten, dat is dus 87.1 procent van het totale ledental. In de verdere hoofdstukken worden be sproken de propaganda, bemoeiingen met wettelijke aangelegenheden, ziekenfonds wezen. het internationale werk en vele an dere zaken, het C.N.V. rechtstreeks of zijde lings betreffende. Tenslotte zijn opgenomen de financieele verslagen over 1937 en 1""" Daarvan vermelden we slechts, dat de lies- en winstrekening over 1938 sluit op bedrag van f S2.039.53 en een voordeel ig saldo aangeeft van f 980.77. Voor verdere bijzonderheden moeten we verwijzen naar het verslag zelve. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer over het onder de wapenen houden der dienst plichtigen. De jaarvergadering te Amsterdam van de Vereeniging voor geestelijke volksge zondheid op Geref. grondslag. „Kerkopbouw" bespreekt het rapport over „Wat zeg[t de Bijbel van de Kerk orde". Pierlot m de Belgische Kamer over de Belgisch-Nederlandsche samenwerking. Te Kladno hebben Tsjechen een Duit- schen politie-man verwond; Von Neu rath treft vergeldingsmaatregelen. Het Engelsche koningspaar is te Washington aangekomen. Halifax in het hoogerhuis o lands buitenlandsche politiek. Enge- OVERWEGEND DROOG WEER W eerverwachting voor het geheel e and: half tot zwaar bewolkt, overwe gend droog, weinig verandering in tem peratuur, zwakke tot matige Noordelijke tot Westelijke wind. 10 Juni. Zon op 4.41 uur, onder 9.18 uur 10 Juni. Maan op vm. 1,04 u. ond. run. 1,14 U Laatste Kwartier voorm. 5.27 uur Basalti netegels ln alle kleuren. TROTTOIRBANDEN, en*. N.V. HOLLANDSCHE BASALTINE TEGELFABRIEK - ROTTERDAM BOSCH- EN HEIDEBRANDEN Brandende sigaretten de oorzaak EDE, 9 Juni. Gisteravond om acht uur brak brand uit in het Edensche bosch, dat eigendom is van graaf Benti-nck. De brand' woedde op 500 meter afstand van het hotel „De Driesprong", de krachtige noord-oosten wind deed aanvankelijk het ergste vreezen, doch door het snel ingrijpen van de bosch brandweer van Ede, die geassisteerd werd door burgers uit den omtrek, kon de brand beperkt worden tot eenige honderden vier kante meters vliegdennen, welke in vlam men opgingen. Do vermoedelijke oorzaak van den brand is het achteloos weg werpen van een brandenae si garet. Tien H.A. heide verbrand OMMEN, 9 Juni. Gistermiddag is ver moedelijk door het achteloos wegwerpen van een brandende sigaret of sigaar een heidebrand ontstaan in het Varsenerveld onder Ommen. De bo6chbrandweer. die spoeaig ter plaatse was, kon niet verhoeden, dat tien h.a. door het vuur werden vernield. WEGVERBETERING TE HOOGKERK APELDOORN, 8 Juni. Aan het weg .i- bouwbedrijf van H. A. Jaartsveld, alhier, is namens den Minister van Waterstaat de aanleg van rijwielpaden en de verbetering van een weggedeelte te Hoogkerk opgedra gen voor 1 115.890. Steenen door een ruit geworpen AMSTERDAM. 9 Juni. De rechtbank ver oordeelde de twee jongens, die op 3 Maart uit anti-semietische gevoelens, steenen had den gegooid door de ruiten van het gebouw aan de Lijnbaansgracht waar het jood ach e vluchtelingencomité is gevestigd, wanna openlijke geweldpleging in vereeniging tot zes maanoen gevangenisstraf met aftrek van voorarrest Het OM. had teven maanden geëischt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1