RADIOTELEGRAFIST - RADIOTECHNICUS DONDERDAG 8 JUNI 1939 DERDE BEAD PAG. 9 STEUNT DE GEMOBILISEERDE WERKNEMERS Oproep aan de werkgevers Men schrijft ons: Het Verbond van Nedevl. Werkgeve de Algemeene Katholieke Werkgeve vereeniging en 't Christelijk Werkgevers verbond hebben zich reeds bij herhaling op oogenblikken van internationale span ning gewend tot hun leden en een beroep gedaan op den nationalen zin van dt werkgevers, om voor zoover in hun ver- mogen ligt in hun bedrijf de maatregeier te treffen, ten einde het onder de wape nen geroepen personeel zoo weinig moge lijk nadeel te doen ondervinden van- dt verplichtingen, welke zij in het belang van de landsverdediging hebben te ver richten. Het stemt tot voldoening van vele kan ten te mogen vernemen, dat aan een zoo danig beroep in ruime mate gehoor is ge geven. Talrijk zijn de gevallen, waarin werkge vers voorzieningen hebben getroffen ten Gocl hebbende de gemobiliseerde arbeids krachten wederom te werk te stellen, wan neer de regeering den tijd gekomen acht, de opgeroepenen naar hun haardsteden te doen terugkeeren, hetzij doordat anderen de taak van de opgeroepenen zouden over nemen. Ook werden maatregelen genomen, waarooor de werknemers toeslagen ontvan gen op de van rijkswege uitgekeerde kost winnersvergoeding, voor zoover de betrok kenen in verband met geafcïsbehoeften in een financieel aanmerkelijk ongunstiger positie zouden komen te verkeeren. De reden, dat hoogergenoemde werkge verscentra len voor deze aangelegenheid nog maals de aandacht vragen is gelegen in het feit, dat de vraag van werkgeverszijde meer malen wordt gesteld, hoever men zijn mede werking zal moeten uitstrekken. Hoewel eeii algemeen antwoord op deze vraag moei lijk kan worden gegeven, meenen de werk- geverscentralen, dal de hierboven geschetste voorzieningen hierbij eenig richtsnoer kun nen geven. Indien toch voor den betrokkene de zeker heid aanwezig is, c.at hij zijn plaats in de onderneming bij terugkeer uit militairen dienst weer zal kunnen innemen en hem bovendien de financieele schade aan zfn op komst verbonden zooveel mogelijk wordt vergoed, zullen de verdere bezwaren, als b.v. het gescheiden zijn van gezin of fami lie hem lichter vallen, dan wanneer in het geheel geen voorzieningen zijn getroffen. Indien op deze wijze werkgever en werk nemer hun offer gezamenlijk zouden bren gen voor het gemeenebest, houden de cen- tralen zich er van overtuigd, dat hierdoor naast de behartiging van het algemeen be lang de goede verhoudingen in het bedrijfs leven in niet geringe mate zullen zijn ge baat. Merkwaardige verkiezingsuitslagen Wij hebben melding gemaakt merkwaardigen verkiezingsuitslag van Zuid Beyerland. De A.R. en C H. hadden samen ,veel meer stemmen dan de linksohe par tijen en toch ging de Raad om van rechts haar links. Hadden de Prot. Qhr. partijen een ge zamenlijke lijst ingediend, dan zouden zij zelfs met 116 stemmen minder de meerderheid behouden hebben. Dit bleek weer in Opperdoes. Daar kreeg 'de A.R. lijst 287 van de 573 geldige stenv men. Ongeacht hoe de andere stemmen ver deeld zijn, h;er heslist het uitzonderingsge val in de Kieswet, opgenomen in verband met de wettelijk wel juiste,-maar in de praktijk onrechtvaardige zetelverdceling in Aardenburg. Sindsdien is de regel, dat wanneer een bepaalde lijst de volstrekte meerderheid der stemmen op zich vereenigt, op deze lijst in elk geval ook de grootste helft der zetels moet worden toegekend. Dat. geldt ook, als de betrokken lijst volgens het systeem, der grootste resten nog niet in aanmerking zou komen. Opperdoes heeft 7 raadsleden. Er waren 573'stemmen uitgebracht. De helft daarvan is 286%; de A.R.'lijst kreeg 287 stemmen en de A.R. Partij komt dus met 4 leden uit. Hoe de andere 286 stemmen verdeeld zijn, doer er niet toe; en ook niet, of de A.R. lijst volgens het aantal stemmen recht had op 4 zetels; wat hier wèl het ge»val was. Man lette voorts op de geringe meerder heid. Achteraf bezien had het van één kiezer kunnen afhangen of de Raad reichtsch op linksch zou zijn. 'n Iegelijk d-enke in de komende dagen bij zich zelf: die eene kiezer kan ik misschien zijn. Dan zal er trouw en toewijding zijn, RECHTSWEZEN Benoemd ls tot kantonrechter te Zlerikzee: jhr mr H. H. G. Verspiick. thans ambtenaar b« het OM. bit de kantongerechten te Breda, Ze- Gevestigd 1918 De INSCHRIJVING van LEERLINGEN ter opleiding tot RADIOTELEGRAFIST b.d. NTM Radio-Holland IS GEOPEND. Aanvang der cursussen 4 Sept. a.s. Zij. die geen Mulo of HBS opleiding hebben genoten, volgen tevens de speciale cursussen in de schoolvakken voor het ontwikkelingsexamen NTM Radio-Holland. Voor afgestudeerde candidaten die het Rijks'certificaat le klasse hebben behaald, is de plaatsingskans thans gunstig. Op dcnzclfden datun. beginnen de nieuwe cursussen voor RADIOTELEGRAFIST b. d. luchtvaart, RADIOTECHNIGUS, RADIOMONTEUR en NAVIGATOR. Uitvoerig prospectus gratis op aanvraag bij: Officiëel erkende opleidingsschool van de N.T.M. Radio-Holland. HET RADIO-INSTITUUT STEEHOUWER N.V. Graaf Florisstraat 74 ROTTERDAM Telefoon 34520 (met internaat) Baas in eigen huis Steeds sterker wordt het streven naar zooveel mogelijk herstel van de gemeen telijke zelfstandigheid, die als gevolg van de crisis niet weinig in de knel is geraakt. Hiervan getuigt ook, wat wij lezen in het Mei-nummer van „De Magistratuur", Anti- Revolutionair maandschrift voor Gemeente •politiek: Het toezicht van Ged. Staten op de ge- meentefinanciën, mot name door hun gocdkeuringsrëcht ten opzichte van de gemeentebegrooting, heeft in don loop der jaren al heel wat aanleiding gege ven tot klacht. Een van de meest recente bezwaren tegen dit goedkeuringsrecht betreft de wijze, waarop het, althans gedurende de laatste jaren, met betrekking tot vele ge meenten wordt toegepast. Wij bedoelen het toezenden van de ontvverp-gemeente- begrooting aan bet college van Gedep. Staten, vóórdat de begrooting nog dooi den Raad is behandeld. Uit praclische overwegingen mag er voor een dergelijke handelwijze in dezen bijzonderen lijd, wat te zeggen zijn, dit neemt toch niet weg, dal deze praktijk de strekking heeft om de voogdij aan Gedep. Staten over de gemeentebesturen zeer aanmerkelijk uit te breiden. En het mag daarom nog wel eens wor den gezegd, dat net in het belang van de gemeentelijke zelfstandigheid wen- schelijk moet worden geacht- om hoe eer hoe liever aan de-ze praktijk een einde te maken en weer terug te keeren tot de wettelijke gedragslijn, d.w.z. tot het pas ter goedkeuring zenden va.n de gemeen tebegrooting aan Gedep. Staten, nadat de Raad de begrooting heeft vastgesteld". Wij hebben tegen de gevolgde methode welke de autonomie van den Raad totaai om hals brengt, altijd bezwaar gehad. Op deze wijze doodt men alle verantwoordelijk heidsgevoel. De snelste slagkruiser ter wereld Een model van de begeerde oorlogsschepen We lezen in „Onze Vloot": Door den heer F. H. Spiering, vioolleeraar te Den Haag en diens zoon. beiden leden onzer vereeniging, is in luttele maanden tijds een model gebouwd van het type slag- ser dat thans in overweging is. Dit mo del is gethoel belangeloos afgestaan voor de eizende tentoonstelling van „Onze Vloot", die zich op dit moment te Eindhoven be- indt Vau dit type slagkruiser kan het vol gende gezegd worden: de walerverplaatsing zal ongeveer 30.000 ton bedragen, de con tractsnelheid 33 zeemijlen per uur, de bewa pening zal bestaan uit 9 zware kanonnen en rcie lic.litere (anti-jager- en hichtafweerbat- terij), de bescherming (pantser e.d.) tegen geschutvuur, torpedo's en bommen zalawaar en efficient zijn, terwijl de werkingssfeer (dus de mee te voeren stookvo'orraad) zeer groot zal zijn. Wat het aantal betreft: het doel uiteindelijk een viertal van deze schepen le bezitten, n.l. 3 schepen in dienst. in reserve. Tot voor kort heeft men in Nederland aan het geheel ongemotiveerde minderwaardigheidscomplex geleden, dat wij geen slagschepen (of slagkruisers) konden betalen en bouwen. In bet. Septembor-num- van bet. vorige jaar hebben wij aange toond dat di,t „niet-kunnen-betalen" een fa bel is en later is ook gebleken dat het „niet- ïen-bouwen" evenzeer een fabel is. Dacht men aanvankelijk dat er slechts twe^ hellingen beschikbaar waren voor slagschip- bomv, n.l .van de Rotterdamsohe Droogdok-1 Maatschappij en van „Wilton-Fijenoord", 'hans blijkt dat er nog twee hellingen daar- ,-oor geschikt zijn n.l. der Kon. Maatsch. „l)e Schelde" le Vlissingen en van de Ncd. Sdheepsbomv-Mij. le Amisterdaim. zoodat er totaal 4 slagkruisers tegelijk in Neder gebouwd kunnen worden. Op de plaats waar de Engelsche on derzeeër ..Thetis" is gezonken, werd gisteren een rouwdienst gehouden, welke door de verwanten der slacht offers aan boord van den mijnenveger ..Hebe" werd bijgewoond. Een lucht foto tijdens de droeve plechtigheid. Links de Hebe"t Bedrijfstoestand en arbeidsmarkt in het eerste kwartaal Lichte verbetering der bedrijvigheid Blijkens mededccling van het. Cen traal Bureau voor de Statistiek bleef de bedrijvigheid in onze industrie in het eerste kwartaal een lichte verbetering vertooncn. Langzamerhand breidde deze zich tot meer bedrijfstakken uit. hoewel er -nog verschillende brandies waren, die er niet in deelden of waar nog ach teruitgang viel te coaistateeren. De toeneming van werk betrof zoowel een aantal industrieën van verbruiksartikelen als van productiemiddelen. De laatste ble ven veelal profijt trekken van de uitbreiding der defensie-maatregelen en van de ver meerdering der openbare werken. Ook werd óe vastere grondstoffenmarkt als gunstige factor genoemd. Van de zware industrieën gaven alleen de constructiewerkplaatsen gedeeltelijk achteruitgang te zien. In den scheepsbouw werd vermindering van orders voor de handelsvloot, grootcnrleels gecom penseerd door het toegenomen defensie werk, zoodat de bedrijvigheid zich, over het geheel genomen, op het hoogste peil hand haafde. Een rem voor verdere verbetering in vele industrieën van vcrbruiksartikelcn bleef in- tusschen nog altijd de ten deele nog be perkte koopkracht, al kwam hierin o.a. door vermindering der werkloosheid ook het laatste jaar weder verbetering. Met de prijzen was het, dikwijls in weer wil van loegenomen bedrijvigheid, in scheiden bedrijfstakken nog weinig gunstig gesteld. Het administratie-gebouw der artillerie-inrichtingen I-u eeii nola aan de Eerste Kamer naar aanleiding van het eindverslag van de com missie van rapporteurs over het ontwerp van wet tot verhooging van de begrooting van het staatsbedrijf der artillerieinrichtin gen voor het dienstjaar 1938 deelt de nister van Defensie mede. dat het thans nog niet mogelijk is, op te geven, hoeveel de kosten zullen bedragen, welke een gevolg zijn van het votum der Tweede Kamer. Wel kan worden medegedeeld, dat het waarschijnlijk mogelijk zal blijken, de kos ten voor het lijk zeer te beperken. Het bezoek van het Fransche vlooteskader Lunch in de Residentie 's-GRAVENHAGE, 8 Juni. Dc Fransche gezant te 's-Gravenhage, baron d'Arnauld de Vi troll es heeft, gisteren in het ge bouw der Fransche legatie een lunch aan geboden aan den commandant en de offi cieren van het tweede folttielje torpedoboo ten van het Fransche Atlantische eskader, welk flottielje in deze dagen een bezoek aan ons land brengt. Aan deze lunch heeft o.a. aangezeten de minister van defensie, dr J. J. C. van Dijk. Voor de lunch deed de Fransche gezant mededeeling van dc benoeming van vice- admiraal Fürstner tot groot-officier van de hecrcn T e r m ij t e 1 e n en Moo- 1 e nb u r g h tot officier van het legioen De Nederlandsche Tuinbouwraad Op de onder leiding van den heer Jac. Smits te Haarlem gehouden vergadering van het Centraal Bestuur van den Nederland- schen Tuinbouwraad werd o.m. besloten overleg te plegen met de drie centrale land bouworganisaties omtrent vertegenwoordi ging in den Spoorwegraad. Op een aanvraag deel te nemen in he waarborgfonds van het Comité voor de land en tuinbouwdemonstratie in 1940 te Den Haag te houden werd na drukke discussie afwijzend beschikt. In verband met het ingesteld onderzoek naar de verdeeling der clearing gelden werd besloten een schrijven te vereenden aan minister van Econ. Zaken. VIERDE DAGBLAD DE ROTTERDAMMER- MARSCH Op Zaterdag 24 Juni te Delft Iets over de prijzen Voor onzen wandelmarsch loven wij ieder jaar een aantal bijzonder mooie prijzen uit. Nu achten wij, en met ons natuurlijk, de w delaars, de prijzen niet het belangrijkste bij den Rotterdammer-Marsch, maar toch is het wel aardig om een mooie herinnering mee te nemen aan een prettigen wandelmid dag. Zulks te meer, als die prijs er het be wijs van is, dat men behoort tot de besten onder zijns gelijken! Voor iederen deelnemer, die den toc-hl vol brengt, hebben wij een mooie medaille op wit-zwart-lint, voor hen die deze medaille een vorig jaar reeds behaalden, een z ren jaarcijfer daarop. Maar verder ei komt het voor iedere categorie een prach- tigen wisselbeker voor de beste groep. Daar is in de eerste plaats de Burgemeester var renibeker, voor de beste uitsluitend militaire groep. Dit kostbaar kleinood werd reeds driemaal gewonnen door de Mariniers, die daardoor den beker definitief in bezit kre gen. Geen nood! We hebben weer een nieu we gekregen, die minstens even mooi is! Daarenboven krijgt de winnaar van dezen beker een medaille van den Commandant Veldleger als blijvend aandenken. Vorige jaren werd wel eens bezwaar ge maakt, dat Burgenvachten, B.V.L.-detache- menten om denzelfden prijs moesten kam pen als de militairen. Die klacht was niet geheel ongegrond en daarom krijgt deze categorie dit jaar een aparaten wisselbeker namelijk den Doelen-wisselbeker, die ook drie maal achtereen of vijf maal in totaal gew nen moet worden. Voorts als blijvend a denken een medaille van het gemeentebe stuur van Delft Voor burgergroepen is de wisselprijs de prachtige Rotterdammer-wisselbeker, voor jeugdgroepen de Excelsior-wisselbeker, waar van de eerste reeds definitief gewonnen is door de Juliaantjes uit Gorcum. Ook hier voor hebben we natuurlijk een nieuw e plaar gekregen. Wie doet een bod op den tweeden Excelsior-beker? Zoo zijn er nog heel wat prijzen te beha len. Maarwe hebben ook altijd heel wat deelnemers. Hoort U daar dit jaar ook bij? Pracht'g. Als U nog niet ingeschreven hebt, doet U 't dan dadelijk even! 't Is een kleine moeite. ACTIE IN DE METAALINDUSTRIE VAN TWENTE HENGELO, 8 Juni. De drie samenwerken de metaalbewerkersbonden berichten: De leden, werkzaam bij de firma Dikkers, Stork en Hazemeijer, hebben de voorstellen der directies, die eenige dagen geleden wer den gedaan, besproken. Gewezen werd op het feit, dat de metaal- bond remmend is opgetreden, teneinde in grijpende verbetering te voorkomen. Alge meen werd van sterke teleurstelling blijk gegeven. De leden verklaarden zich er mede accoord dat de toegezegde verbeteringen, die met name voor de jongeren niet ongun stig zijn, worden aanvaard. Dit resultaat kon worden verkregen, door dat door de betreffende directies was toege zegd, dat in September opnieuw zal worden geconfereerd, als dan over de afslpiting een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst nog geen overeenstemming lusschen den metaalbond en de organisaties is bereikt Doodslag op zijn vader Vier jaar tegen den dader geëischt LEEUWARDEN, 8 Juni. De rechtbank te Leeuwarden behanaelde gisteren de zaak van den 30-jarigen M. te Hempens, wien ten laste was gelegd doodslag op zijn vader al daar. In het belang van den verdachte werd deze zaak met gesloten deuren behandeld. Op 20 Maart j.I. was er voor de zooveelste maal ruzie tusschen vaoer en zoon ontstaan Deze ruzie ontaardde ten slotte in een vecht partij, waarbij men elkaar met een mes te lijf ging. De zoon heeft den vader toen ver wondingen toegebracht in de schouders, de borst, den rug en den hals. Hierdoor ont stonden zoowel in- als uitwendip verbloe dingen. tengevolge waarvan de man kort Gaarna is overleden. De officier van justi tie eischte een gevangenisstraf van vier j aar. Fabrieksbrand te Tilburg Een halve ton schade TILBURG, 8 Juni. Gisteravond omstreeks 6 uur is in de twemerij en ververij „Broek hoven" aan den Broekhovenscheweg, alhier een z.g. carboniseermachine in brand ge raakt. Ofschoon spoedig de strijd tegen het vuur werd aangebonden, aanvankelijk door de fa-brieksbrandweer en later door de Til- burgsche brandweer, kon niet voorkomen worden, dat de zeer kostbare machine, die een waaroe van twintig duizend gulden ver tegenwoordigt. verloren ging. Ook een dere carboniseermachine kreeg zoo schade, dat zij vermoedelijk eveneens bruikbaar zal zijn geworden. Bovendien werd een groote hoeveelheid goederen, die ter bewerking gereed lagen, een prooi der vlammen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen. De totaal aangerichte schaoc wordt, op ruim vijftig duizend gulden ge raamd. welke door verzekering wordt dekt VOORSCHOTEN, 8 Juni. Gistermiddag waren nabij de uitspanning „de Vink" eenige jongens in het Galgenwater aan het baden. Bij d-e Waddin-gerbrug wordt zand gelost, waardoor de oeverafscheiding op een strand gaan gelijken met dit verschil, dat het ter ter plaatse niet geleidelijk, maar op mige plaatsen plotseling veel dieper wordt. Dit werd een van de jongens, de 5-jarige J. der H. uit Leiden, noodlottig, want on verwacht verdween hij in de diepte. Toeval lig passeerde een motorrijder, de heer B. uit den Haag. Deze. het gevaar ziende, stopte en zonder zich te bedenken sprong hij ge kleed in motorpak te water. Het gelukte hem, met behulp van den kanovaarder v. d. L. uit Leiden, het knaapje uit zijn benarde positie te verlossen en op het droge te brengen Met voorbijkomende auto is de drenkeling toen naar het ouderlijk huis overgebracht. De motorrijder deed alsof er niets bijzonders ge beurd was en stapte met zijn nat pak weer op de motor en vervolgde zijn weg. Meer dan twee honderd enthousiaste dames der Rijkstelefoon zagen giste ren in de Residentie de door Z.K.H. Prins Bernhard vervaardigde film van H.K.H. Prinses Beatrix. CHR. MANUFACTURIERS UTRECHT, 8 Juni. In hel Haagsche Kof fiehuis is gister een vergadering belegd, met het doel een afdeeling op te richten van den Bond van Chr. Detailhandelaren in Textiel- en Mode-artikelen. Op deze vergadering hield de voorzitter van den Bond. de heer Tame ling, uit Groningen, een causerie over „De gevaren, welke de manufacturiers bedreigen Besloten werd om in elke plaats de Chr. manufacturiers in hun eigen belang te be wegen zich aan te sluiten Dij den Bond. Voorloopig secretaris is de lieer C. Stam huis, Fr. Sohubertstraat 77, Utrecht. TER HAAR, S Juni. Gistermiddag om streeks half vijf is de 41-jarige wielrijder M. Cohen, wonende te Ter A pel, door een auto, welke uit de tegenovergestelde rich ting kwam, aangereden en op slag gedood. Tijdens de aanrijding werd de voorruit van de auto vernield. Twee militairen, die zich in dezen wagen bevonden, liepen 6nijwon- den aan hoofd cn handen op. Zij werden door een geneesheer uit Ter Apel ter plaatse verbonden. KAPITALE BOERDERIJ TE HEETEN AFGEBRAND RAALTE, 8 Juni. Te Heeten bij Raalte is de kapitale boerderij van den landbouwer A. Schoorlemmer tot den grond toe afge brand. Hoewel de oorzaak niet vaststaat, is het vuur waarschijnlijk ontstaan in een hooibeig. In de boerderij was gevestigd het kantoor van de Boerenleenbank. Gelukkig konaen de belangrijkste bescheiden en geldswaarden, die zich in een brandkast bevonden, behouden blijven. De inventaris ging echter verloren. KAMPEN, S Juni. Naar wij vei len van de vi^r afdeelingen van den dienst van den N.O. polder twee in Kampen ge vestigd worden, namelijk de afdeeling on derzoek en de cultuur-technische afdeeling.- De sociaal-economische en de waterbouw kundige afdeeling, alsmede de directie zul len in Zwolle worden ondergebracht, waar het gebouw van de voormalige ambachts school voor deze diensten zal worden ingc- TREINONTSPORING IN DUITSCHLAND JENA, 7 Juni (D.N.B.). Nabij Goeschwitz zijn vandaag vier rijtuigen Aan een perso nentrein bij het rijden over de groote brug over de Saaie ontspoord en tegen de ijzeren brugpijlers geslingerd. Vier passagiers wer den gedood en zeven zwaar gewond. Men vermoedt, dat de grooie hitte do spo ren ontzet heeft, hetgeen tot de ramp zou hebben geleide Verduistering en vervalsching op groote schaal Commissionair in effecten voor de rechtbank Optimisme, vaarvan velen de dupe werden Twee en een half jaar geëischt AMSTERDAM. R Juni. De justitie deed eenige maanden geleden een inval bij oen commissionair in effecten P. J. K., wiens kantoor recht tegenover het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht was gevestigd, cn arresteerde den com missionair, die tevens beheerder was van de N.V. Petra Prima, verdacht van verduistering, e.a. strafbare feiten. Do man werd in het huis van bewaring in gesloten en bevindt zich thans nog in hechtenis. Korten tijd later werd vero'. failliet verklaard met een tekort yan plus minus 115.000. Gisteren stond hij terecht voor de vierde, kamer der arrondisscments-recht- bank, verdacht van verduistering, op lichting en valschheid in geschrifte. Dé accountant die een onderzoek in gc boeken had ingesteld legde er in zijn ver klaring den nadruk op. dat van winsten geen sprake is geweest. Ook werden de liesposten op de winst- cn verliesrekening onjuist, n.l. te laag geboekt. De balanser waren valsch en naar het oordeel van des kundige had verd. 6 procent rente uitgc keerd om de zaken gaande te kunnen hou den. Ook de activa waren naar de mecning van desk. te hoog geboekt. Verd. werd vervolgens aan een verhoor onderworpen. Herhaaldelijk had verd. in privé gelcon geleend van de Petra-Prima, met het geld speculeerde hij. Toen de com missarisscn van dc N.V. daar aanmerking op maakten, had hij op een gefingeerde leenkwitantiè op een anderen naam f 5000 uit. de N.V. genomen. Verd.: „Ik mocht geld lecnen van Petra-Prima, aldus verdachte, omdat ik ae N.V. toen zij nog in de kinderschoenen stond, herhaaldelijk heb geholpen. Ik strekte dan gelden." Officier: ..Ja. op papier gaf u geld, maar in werkelijkheid nam u het." President: „U scheidde van uw vrouw, hertrouwde en richtte voor uw tweeae vrouw een cabaret in Brussel op. waar u 15.000 in 6tak. Officier: „U vertelt immers, dat 11 min stens 20.000 inkomen per jaar noodig heb.l" Verdachte gaf toe, dat hij zeer royaal leefde en zwaar speculeerde. Officier: Houdt u nu nog vol. dat u met het geld van de Petra Prima mocht doen at u wilde. Schaamt u zich niet! Verdachte: „Ik geef toe. dat ik moreel schuloig ben. maar u begrijpt toch wel. dat wanneer ik had willen verduisteren ik een pientere advocaat in den arm had genomen pienteren advocaat in den aim had genomen man, die een deel van de aandeelc*. van Petra-Prima voor verdachte aan dert man had gebracht, vertelde, dat hij niet wist, dat er absoluut geen winst door de N.V. was gemaakt, hoewel er 6 procent was uitgekeerd. Het prospectus was geheel door verdacht© opgesteld. Getuige bezocht vooral predikan ten, hoofden van chr. scholen en gegoeds burgers uit christelijke kringen. Nadat nog verschillende andere getuigen gehoord waren, behandelde de rechtbank tot besluit van de ochtendzitting het over verdachte uitgebrachte reclasseeringsrap- port, waarin niet geadviseerd wordt tot het opleggen van een voorwaardelijke straf. Verdachte stamt uit een eenvoudig predi- kantsgezin, hij is reeds jong in het bankvak gegaan, trouwde, doch scheidde enkele jaren later om te hertrouwen met de dochter van een Russischen officier, een danseres, voor wie hij in Brussel het cabaret „De Krem- linclub" oprichtte. Hij had voor privédocl- einden steeds zeer groote bedragen noodig en liet zich in met verkeerde vrienden. Optimisme Na de pauze behandelde de president de dagvaarüing met verdachte. Hij gaf toe de op de aandeden gestorte bedragen in zijn eigen commissionairszaak te hebben ge bruikt. Evenzoo gaf hij de verspreiding van het prospectus 10e. President: „En gaf u 10e, dat de Petra- Prima geen veilige geldbelegging was?" Neen, dat gaf verdachte niet toe. Zijn op timisme had hem in de waan gebracht, dat Ge zaak goed zou gaan. Nadat verdachte nog betoogd had, dat al les terecht zou zijn gekomen als hij nog een jaar tijd had gehad, was het woord aan het O.M. Requisitoir De officier van justitie mr H. A. Was- sonbergh, zeido in zijn requisitoir dat. verd. zijn commissionairszaak begon met 13.500. maar daar moesi veel geld af, zoo dat er slechts 1000 overbleef. Het benrijf ging slecht en om zijn inkomsten te ver meerderen. heeft verdachte de „Petra Pri ma" opgericht. Op dat moment was ver dachte dik onder nul. Wat is er gebeurd met de 153.000, die aandeelhouders heb ben gestort? Slechts 30.000 is voor hui zenaankoop gebruikt. Van het meekomen geld heeft verdachte groote beoragen voor zijn eigen zakon en privé leven gebruikt,: auto's, reizen, roulette. Verdachte leefde er maar op los en als hij tekort kwam nam hij weer geld uit do kas der N.V. Toen hij fail liet ging had hij een tekort \an 115.000. De verduistering achtte spr. bewezen, evenais het tweede feit, het plaatsen van aandeden door valsche voorspiegelingen. Vast staat ook. dat verdachte valsche balan sen publiceerde en onjuiste w. en v. reke ningen. Spreker vorc.crde tegen verdachte twee aar en zes maanden met aftrek van oorarrest. De verdediger, mr dr A. Sternheim, roeg in zijn uitvoerig pleidooi voor de twee eerste delicten vrijspraak. Voorts besprak mr Sternheim 5,- houding van verdachte in leze zaak. waarna hij uiterst subsidiair op lementie aandrong. Na re- en dupliek' bepaalde r.e rechtbank' de uitspraak op 20 Juni.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 9