STADSNIEUWS Nieuwe Leidsche Courant DONDERDAG 8 JUNI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 6 VRIJWILLIGE VROUWELIJKE HULPVERLEENING Groote zaal van Gravensteen in gebruik genomen Gisterenmiddag is, weliswaar nog niet officieel, het huis van de Vrijwillige Vrouwelijke! Hulpverleening in gebruik genomen. Het V.V.H.-Hüis is gevestigd in het aloude Gravensteen en wel in de groote zaal, die de Vierschaar heet, ter wijl ook de-twee daarboven gelegen zaaltjes ter beschikking staan van de V.V.H. De gemeente heeft deze vertrek ken op zeer billijke voorwaarden aan do V.V.H. in huur gegeven. Vooral danik zij de royaal ver leende medewerking van den dienst van Gemeentewerken zijn de vertrek ken thans reeds keurig ingericht, al moet er nog -ueel gebeuren vóór zij, in September, de cursisten van V.V.H. zul len kunnen ontvangen. Daartoe heeft de V.V.H. een beroep gedaan op hen, die nog iets voor de inrichting van zulk een gebouw te missen hebben. De presidente der Leidscho V.V.H., M. S. Juynbol 1-Van IJsselsteyn, zette ons de plannen voor de eerstvolgende weken uiteen. De V.V.H. te Leiden zal men niet, als in andere plaatsen, -moeten beschouwen als een semi-militaire organisatie tot hulpver leening in tijden van gevaar. Zij wil voor alles de vrouwen uit velschillende bevol kingsgroepen voorlichtende diensten verlee nen, cursussen inrichten op liet gebied der gezinsbescherming, bran dbovei lig ine; en van hulpverleening bij verdrinkingsgevallen. Ten aanzien van de meer huishoudelijke opleiding wil de V.V.H. slechts werkzaam zijn op dat terrein, dat nog niet bestreken wordt door bestaande sociale vereenigingen. 'Allerminst wil de V.V.H. een liefdadigheids organisatie zijn. De vrouwen van eiken rang eiken stand zullen onder haar auspic'ën een degelijke opleiding ontvangen, met als ver- derliggend .doel velen, die nu met weinig levensmoed eoi levensblijheid hun dagelijk- schen arbeid verrichten, weer nieuw geloof in den goeden zin van den huishoudelijken arbeid en bovenal in de opvoedende en bindende taak te geven, die de vrouw voor den man in het huisgezin heeft, te vervullen. Voor zulk werk, meent de V.V.H., toestaat naast de reeds werkende vereeniging nog ruimschoots plaats. Ook zal de V.V.H. een inlichtingendienst in het leven roepen, waar vrouwen, die hulp bij de opleiding voor de algemeen© gezins taak behoeven, direct den weg gewezen kan Ten slotte werd de rekening over 193S vastgesteld met totalen voor den gewonen dienst aan ontvangsten en uitgaven van respectievelijk f ■435113.IS1/) en f 363143.10^2 en een batig saldo van f 7232P.0S en voor den buitengewonen dienst met totalen van ontvangsten en uitgaven van respectievelijk f 2402S5.96 en f ■4793'!<4.23 en een nadeelig saldo van f 23905S.27. Daarna werd nog medegedeeld, dat de rechtbank tc 's-Gravenhagc gunstig heeft beschikt op een request van Rijnland, den openbaren verkoop te bevelen van het on verdeeld bezit der Wierikkerdijklanden met bijbehoorende hoeve, thans eigendom van Rijnland, Delfland en Sohieland. DE DIEFSTAL VAN I 1800.— In verband met den diefstal van de f 1800 ten nadeele van de vrouw van een groenten handcleaar hier ter stede is nog aangehou den, als verdacht van heling de 15-jarige P. v. d. H., die van den dief f 225 in bewa ring had gekregen Het grootste gedeelte het geld is teruggevonden. De twee jon gens zijn echter wel met e'kaar op stap ge weest en hebben daarbij flink wat geld uitgegeven, v, d. H. heeft 't geld teruggege ven aan een zoon van de bestolene, die niet bij liet complot betrokken was. Deze zoon heeft het aan 2ijn moeder afgedragen. WATERTEMPERATUUR Zweminrichting De Zijl 21 graden C. DIEVEGGE AANGEHOUDEN Op verzoek van den commissaris van po litie te Nijmegen is alhier aangehouden de ^-jarige mej. H. E. v. B. die zien in Nijme- n aan diefstal van f 100 heeft schuldig gemaakt. Ze is op transport gesteld naar die plaats. UNIVERSITEIT VAN LEIDEN 'iL Doet. Ind. Recht: L. C. van Aken, Den BURGERLIJKE STAND ONDERTROUWD; M C Rijnhout 20 j en N M Dorp 19 j; H Oudshoorn 24 j en L, v Wijn gaarden 20 j GETROUWD: A H Wientjes en M M klein: W Rodenburg en M v d Steen. W de Jong en Kamphout; W Bodrjj en M W Wanslnk; G itndt en J Leugering; C Colpa en E Arnol- dus; Ch J v Gooren S A Swanenburg; P Gtjs- en C jrilippo; F v d Water en J A v d Linden. BEVALLEN: H v KooperenBouwman z. M rago—t Hooft: A Pil DirkseDernee z- W d Vet—Plezier d; A Jong—v Roon z;' C S erplaneke—v Nimwegen d; J LelKardol z; M H Kappetün z- W v d BurgSprengers z; M H- Blüleven—v Baarle d; W Sohaap—Vüf- hulze tl; E J Rusman—Oostveen z; L v Gessel v d Linden d. OVERLEDEN: S H Stap vrouw van A J W Starkenbrug 82 j; Chr Moerkerk ongeh m 23 j de eerste Een concreet plan is rai weken als wlgt uitgezocht: Begonnen zal worden met de vol_gen.de cursussen: opleiding voor bescherming tegen brand gevaar; hulpverleening bij verdrinkingsongeval- len; voorlichtingsdienst Voor gezinsbescher ming; een naaicursus zal direct aanvangen en wol in hot hijzonder voor vrouwen, die een uitzet gereed moeten maken voor hun kin deren, die in Augustus naar vacantieko'.o- nies gaan. Op 21 Juni begint de cursus voor hulpver leening bij verdrinkingsgevallen. op 13 Juni de cursus voor afweer van brandgevaar. Voor den cursus gec.indbesohermipg heb ben zich na een eersten oproep reeds .vrouiwen opgegeven. In haar openingswoord heeft de presidente mevr. Juynboll-v. IJssel6teyn eer nadere uiteenzetting van 't bovenvermeld' werk gegeven en dank gebracht aan het ge meentebestuur, gemeentewerken en allen die tot dusver de V.V.H. reeds geholpen hebben. En mevr. Smits, die voorzitster is de Sociale Commissie, gaf een uitvoerige, uiteenzetting omtrent liet doel en de werk wijze van het thans aangevatte werk. Tenslotte heeft mevr. Coert, als voorzit ster van de Propaganda-commissie der V.V.H., gesproken over de propagandamidde len. In September a.s. zal het V.V.H.-huis officieel in gebruik genomen worden. Hoogheemraadschap van Rijnland Vereenigde Vergadering In de op 7 Juni j.l. to Leiden gehouden Vereenigde Vergadering van het Hoogheem raadschap van Rijnland werd medecleeling gedaan van de beëedigïng van de toegela ten hoofdingelanden en hoofdingeland- plaatsvervangers. Tevens werd kennis gegeven van een door Gedeputeerde Staten van Zuid/holland opgemaakt ontwerp-besluit der Staten van beid© provincies tot wijziging van Rijnlands Reglement in dier voege, dat de beslaande vrijdom voor openbare wegen en voetpaden wordt beperkt tot hun oppervlakten, waar aan die wij dom op 1 Janua ri 1928 was ver honden. Dit als een uitvloeisel van het be sluit van Gedeputeerde Staten van Zuid holland aan de Staten een overeenkomstige wijziging van het Algemeene Polderregle- ment vocfr te stellen. Na overlegging van een proces-verbaal van kasopneming en van vergelijkende sta ten aangaande de belastbaarheid van do gronden en wateren binnen Rijnland, werd oen reclame van de gemeente 's-Graven- hage tegen een aanslag in het bundergeld 1939 behandeld ter zake van gronden onder Wassenaar. Na onderzoek van zijn geloofsbrief 1 besloten tot toelating van M. Keyzer te ALphen aan den Rijn tot hoofdingeland plaatsvervanger voor het 9e district. Goedgekeurd werd, dat van 1 Mei 1939 af de oppervlakte, beneden welke geen ver goeding wordt geëisoht voor het verkleinen van de boezemoppervlakte. is verlaagd van 25 M2 tot 10 M2. Aan het dagclijksoh bestuur werd mach tiging verleend tot het nemen van maat regelen tot bescherming van eigendommen cn werken van Rijnland tegen luchtge en (1 aai'voor een voorloopig crcdiet 1 15000 toegestaan. Besloten werd tot het doen van af- overschrijvingen op de begrooting voor 193S tot. een bedrag van totaal f 7952.55, af te schrij'ven van den post' voor onvoorziene Een suppletoire begrooting voor don bui- tengewonen dienst 1938 werd vastgesteld tot een totaal aan ontvangsten en uitgaven van f 85203.12. UIT DEN OMTREK HILLEGOM AANBESTEDING Gisteravond, had de aanbesteding plaats van de 'houw van een dubbele Landarbei- "derswoning aan den Parallelweg, door archi tect W. Knitems. Ingeschreven werd als volgt: Gebr. Streijk. Oegstgest f 7550 B. Imthorn en Zn Hillegom. f 6440 Gebrs. Ransdorp, Lisse f 6243 W. Streijk, Leiden f 6143 Gebr. Meeuwsen, Sassenheim f 6060 Speelman en Kinkel, Nieuw Vennep C. J. Jansen, Hillegom D. Andeij en Co., Lisse f 5682 De gunning werd aangehouden, STAND DER WERKLOOSHEID Bij de Gem. Arbeidsbeurs stonden deze KATWIJK AAN ZEE CONCERT WERKMANS WILSKRACHT Bovengenoemd corps uit Leiden gaf gis teravond een geslaagd concert in de muziek tent aan den Boulevard. Na eenige num mers gespeeld te hebben, werd bij de Oude Kerk oen taptoe geblazen, welke besloten we I'd met het Wilhelmus. Ér werd nog korle rondwandeling gemaakt, waarna men muziek bij het Oiotel Du Rhin ten neste gaf. Er was een enorme menschenmenigte op de heen. 25-JARIG JUBILEUM CHEM. INDUSTRIE Op 15 Juni a.s. bestaat de N.V. Sociëteit voor Chemische artikelen 25 jaar. Dez.e fa briek, welke geneesmiddelen fabriceert, biedt aan een honderdtal Katiwijksehe arbei ders werk. Onder de energieke en bekwame leiding van Dr. C. A. van Dorp is deze fa briek, welke heel klein is begonnen, enorm uitgebreid', Vooral de laboratoria zijn gemo derniseerd. Als bijzonderheid zij nog ver meld, dat de heer Roosdorp op denzelfden dag zijn zilveren jubileum bij deze fabriek herdenkt. Op 15 Juni a.s. wordt er tuösohcn 3 en 5 uur in Hotel Du «Rhin een receptii géhouden. VISSCHERIJ-EXAMENS Geslaagd voor het examen kaartipassen: de schippers J. v. Beelcn, KW 105; J. v. d. Plas, KW 5; P. v. Duyvenbode, KW 110; C. Var- kevisser, KW 194; C. v. d. Plas, KW 144; 13. v. d. Plas. KW 201; en de stuurlieden: Ntc. Haasnoot. KW 57, B. v. d. Plas, KW 52; J. Ruwaard, KW 65. VOORSCHOTEN AANRIJDING Gisterochtiend omstreeks elf uur wilde de heer W. S., wonende alhier, niet zijn auto van het Raadhuis wegrijden in de richting Leiden, toen daar tegelijkertijd uit de tegenovergestelde richting de heer B. met zijn wagen kwam. Een botsing was onver mijdelijk. Beide wagens bekwamen aanzien lijke materieele sohade. Persoonlijke ong: lukken kwamen niet voor. TE WATER GERAAKT Gistermiddag omstreeks twee uur was d 5-jarige knaap, H. J. van H. gcheeten, cn wonende te Leiden aan het pootje-baden in een sloot nabij café De Vink. Door onbe kende oorzaak geraakte hij in nood en wa de verdrinking nabij. De motorrijder B. uil Den Haag, langs komende, sprong met motorjekker aan te water en haalde hem er uit. De jongen werd jper auto naar ,11ms gebracht. Alphen ad. Rijn Een beschouwirg over het Bruggestraat-vraagstuk Willen Ged. Staten Alphen uitbeenen De besprekingen op het doode punt In een uitgebreid schrijven aan den Raad geven B. en W. een overzicht van den huidigen stand van heit Brugge- straatvraagstuk. Hieruit blijkt dat de besprekingen met Gedep. Staten vrijwel op het doode punt gekomen zijn. Gedep. Staten willen niet die medewerking ge ven als te Boskoop en Waddinxveen het geval was. Anderzijds voelt ons gemeen tebestuur er niets voor zich te laten plukken. Het was reeds in 1935 dat B. en W. en in aansluiting op dit voorstel ook de Raad, zich uitspraken in dien zin, dat men een nieuwe brug gaarne op de plaats van de huidige zag aangebracht en tevens dat de doorvaarthoogte gelijk zou worden aan die te Boskoop en Waddinxveen/zijnde 2.60 M. Deze uitspraak van den Raad bedoelde niets andei's te zijn dan een advies aan Ged. Staten, daar het maken van de be doelde brug niet een zaak der gemeente maar van de provincie is. Een jaar later berichtte dit college: „De kosten van deze brug, waarvan het plan in overleg met u zal worden opgemaakt zullen ten last© der provincie komen. De verbreed.ng van de toegangswegen tot de brug en het maken der opritten zal door >or rekening van uw gemeente moeten geschieden. Aan de Bruggestraat, zijde hooge Rijndijk staat langs den Rijn aan de Noordzijde van de straat een bakkerij en aan d© zuidzijde 'n dubbele dienstwoning van de provincie. Deze perceclcn zullen moeten worden ge sloopt. Wij zijn bereid te bevorderen, dat be halve de bouwkosten der brug ook de kos ten den- onteigening van de aan de Noord zijde van de Bruggestraat gelegen bakkerij voor rekening van de provincie komen, ter wijl de dienstwoningen ten behoeve van den bouw der brug voor afbraak ter beschikking zullen worden gesteld". Met deze voorwaarden konden B. en W. niet accoord' gaan en hier heeft men Ged. Staten dan ook duidelijk blijk van gegeven. Resultaat hiervan was dat aan Ged. Staten werd medegedeeld dat men het op prijs zou 6tellen indien d© technische diensten van provincie en gemeente samen een kostenra ming zouden maken naast die voor brug genbouw, welke kostenraming grondslag zou worden voor verdere besprekingen. Hierop is vanwege de Provinciale Water staat een meer definitief ontwerp voor de te bouwen brug gemaakt waarbij met de door den Raad gegeven adressen rekening was gehouden. Mien kwam, buiten de brug, tot een bedrag van 17000 voor de opritten enz., en aan koop en onteigening van perceelen met de getaxeerde waarde tot f 18400, samen de somma van f 201.000. Ged. Staten bleven op hun standpunt staan dat Alphen die kosten moest dragen behoudens van de bakkerij en de brugge wachterswoningen. In de samenspreking van 5 Juli 1938 heb ben B. en W. toegegeven, dat met 'n goede 3 s s i n g van het Bruggestraatvraastuk, ook een gemeentebelang gediend is en uit dien hoofde een financieele bijdrage dezer zijds niet uitgesloten behoeft te worden ge acht. Resultaat dezer bespreking was een toe zegging van de zijde van B. en W. deze dachte in een voorstel te formuleeren. Hier bij lieiten B. cn W. zich leiden door de ge dachte dat het vraagstuk der brugver- nieuwing te Alphen zijn oorsprong vindt in d© verbetering van den vaarweg Rotterdam- Amsterdam. Dit was te Waddinxveen, Bos koop en Gouwsluis reeds het geval en i6 ook voor 's Molenaars voorgenomen. Er wordt op gewezen dat hier de gewenschte doorvaart hoogte zonder veel kosten verkregen kan worden, wat bij andere genoemde bruggen niet het geval was. Dat er grondige verande ring moet komen staat echter vast. Willen Ged. Staten een brug zooals op de andere reeds genoemde plaatsen dan zouden de op ritten dermate verhoogd moeten worden dat aan weerszijden zeer gevaarlijke toestanden zouden kunnen ontstaan. Vooral aan de La- Zijde i6 de pprit veel te kort om daar een hoogere bi*ug als de huidige neer te leggen, De trottoirs die er nu zijn zouden komen te vervallen en zouden alleen nog kunnen dienen als toegangen naar de aanliggende perceelen. Deze komen dan in de laagte te liggen. Al het verkeer, ook van voetgangers, zou dus worden samengeperst op een wegdek, dat na aftrek van noodzakelijke leuningen slechts 3.55 Meter breed zou zijn. B. en W. voeren dit aan om te bewijzen dat de onvermijdelijke consequentie bruggenbouw zal zijn de slooping van de perceelen aan de Noordzijde van de straat gelegen. Deze ruimte zal men dan tevens voor de noodbrug kunnen gebruiken. Nu de voorziening in het centrum van Alphen aan de orde komt, ligt het voor de hand, dat ook hier gestreefd wordt naar een oplossing die zooveel mogelijk de belangen vac water- en wegverkeer ten goede komt. De provincie kan ten aanzien van deze belangen evenmin onverschillig staan, nu het 't centrum Alphen geldt, als wan neer andere oeververbindingen van den waterweg Amsterdam-Rotterdam in ge ding zijn. De afmetingen der Alphensche brug moe ten dan ook bij haar vernieuwing zóó wor den gekozen, dat zij aan de eischen van het verkeer te water en t© land ten volle vol- Aan deze voorwaarde meende de Provin cie te voldoen door bij 't opmaken van haar plan uit tc gaan naast een doorvaart hoogte van 2.60 M. van de volgende breedte afmetingen: Rijbaan 6 Meter, 2 trot toirs elk 2.5 M. Dat de provincie zich ook in*het verleden niet onverschillig betoondo ten opzichte van de Rijnoeververbindingen wordt meit enkele bewijsstukken vervolgens aangetoond. Het was toen zelfs zoo dat de gemeente destijds niet geacht werd ook maar eenigszins partij te zijn in deze aangelegenheid. De Staten handelden dit af met het Hoogheemraad schap Rijnland. De zakelijke gegevens samenvattende zijn en W. van mieening dat men bezwaarlijk kan komen tot andere dan de volgende con clusies: 1. Dc vervanging van de Alphensche brug is een zaak van de provincie. De kos ten van dit werk, als ook van de noodzake lijk daarmee samenhangend© opritten, be- hooren ten hare laste te komen, evenals ge schied is bij de reeds elders uitgevoerde verruimingswerken van den waterweg Rot terdamAmsterdam. 2. De vervanging aan de orde zijnde, zal deze moeten geschieden op een wijze, dat, voor zoover voorzien kan worden, voldoende met het verkeer te water en te land wordt rekening gehouden. 3. Hieraan wordt niet voldaan, indien de brug een mindere doorvaarthoogte verkrijgt dan de bruggen te Boskoop en Waddinxveen en haar breedte blijft beneden 6 M. rijbaan, met ter weerszijden een trottoir van 2.5 M. Niettegenstaande men, de zaak for meel stellende, niet zonder grond zou kunnen beweren, dat de gemeente zich terzake van de Alphensche brug en het daarmee samenhangende Bruggestraat- vraagstuk van financieele medewerking zou kunnen onthouden, ja zelfs, dat zij zich als consequentie van den hier ont wikkelden gedachtengang zou behoo ren te onthouden, heeft het College van B. en W. geineend, een andere, meer te gemoetkomende, houding te moeten aan nemen en wei hierom dat een verbete ring van de oeververbinding, mits spoedig tot stand komende een financieel offer van de gemeente wettigt. Een moeilijke vraag is hoe ver men hier bij kan gaan. Een grondslag om de gemeen telijke interesse in een geldsom uit te druk ken, ontbreekt ten eenenmale. Gegeven was de bereidheid der Provincie tot bouw van den brug en sloop ;|ig der per ceelen Bruggestr. 11, 14 en 16. Afwijzend staat men tegenover het maken van opritten en den aankoop van een aan tal perceelen met de gezamenlijke taxatie waarde van f 184.000. Discussie over het eerste willen B. en W. niet voeren daar men den bouw en de opritten onafscheidelijk verbonden acht. Ten aanzien van den aankoop van een aantal perceelen hebben B. en W. voorgesteld om de gemeentelijke bijdra ge te bepalen op een som gelijk aan één derde deel der kosten van aan- koop of onteigening der bedoelde perceelen of een bedrag van f 61.333. Tot haar teleurstelling ontving het college op dit voorstel ten antwoord, dat Gedepu teerde Staten onder geen omstandigheid aanleiding konden vinden hun standpunt ten aan zien van de verdeeling der kosten te her- LEIDSCHENDAM COLLECTE GEWAPENDE DIENST Volgende week zal door het Fonds tot aan moediging voor den gewapenden dienst ten bate van de oud-militairen een huis-aan-huls- collecte worden gehouden. Collectant is onze plaatsgenoot M. van Oostende. IN DE KNEL Doordat op den Veursche Straatweg een bakfiets te weinig uithaalde geraakte Mej. P met haar rijwiel bekneld tusschen de bak fiets en een aldaar staande wagen. Het rij wiel werd vernield. AANGEBEDEN I Aan de Kniplaan is Th. K., wonende in 'de buurtschap, met zijn rijwiel aangereden door een auto. K. kreeg eenige beenwonden en is door den automobilist naar zijn woning ge bracht. Het riiwiel werd beschadigd. Aan den Westvlietweg is de wielrijder D. alhier aangereden door 'n vrachtauto uit Amsterdam. Het riiwiel van D. werd bescha digd, doch hjj zelf kwam met den schrik vrij. f 9.373.— WINST UIT WATER De winst van de Drinkwaterleiding De Vlietstreek, welke ten goede komt aan de aar^gesloten gemeenten bedraagt, dank zij de hooge tarievlen niet minder dan f 116.619,89, de Gemeente ontvangt f 9373. Het wordt voorgesteld alsof slechts de ge meente belanghebbende is en die de kosten moet dragen, doch waarvan een deel op ver zoek voor rekening der provincie wordt ge nomen. Met het voorbeeld van Boskoop en Wad dinxveen voor oogen protesteeren B. en W. hiertegen. Het een moet uit het ander vol gen. Tot zoover is de huidige stand van he' raagstuk zooals het medegedeeld wordt aan Jen Raad. Beide willen geen stap verder. Het college verzoekt den Raad echter ook geen stap terug te gaan en zich van alle fi nancieele verplichtingen te ontdoen, wat niet onmogelijk zou zijn. Men vraagt machtiging, de provincie een bijdrage toe te zeggen in de kosten tot het meergenoemde bedrag van f 61.333. Met zeer veel belangstelling wachten we het verdere verloop van deze zaak af waar op heit schoone lied „Wie zal dat betalen!" zeer zeker van toepassing is. BOOSDOENERS MELDEN ZICH Bij de politie heeft zich een drietal jon gens van 14 en 15 jaar gemeld, die Zondag m het Bosch.park een meisje met zand de oogen geworpen hebben, waardoor naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden verroerd moest worden.. KANDIDAATSTELLING AMBTSDRAGERS Door don Kei'keraad van de Gerefor meerde Kerk van Oudshoorn zijn voor verkiezing van twee ouderlingen candidaat gesteld rle heeren: B. ten Brink. C. Bruy- nes, C. J. Roos en L. Koster. Voor één dia ken de heeren W. Krösschel en D. G. Vaar- KOUDEKERK AAN DEN RIJN GOED AFGELOOPEN Woensdagmiddag had de leerling-smids knecht van den hoefsmid S. alhier, afkom stig van de „Martha Stichting" te Alphen a. d. Rijn, m de Dorpsstraat alhier het geluk, doordat hij de macht over zijn stuur kwijtraakte, tegen een in volle vaart zijnde autobus te rijden. Gelukkig dat de bestuur der van de autobus het ongeval zag aanko men en hierdoor den jongen nog eenigzins kon ontwijken. Het rijwiel dat onder autobus terecht kwam werd evenwel aan de voorkant totaal vernield. De jongen bleef echter ongedeerd. OP 'T NIPPERTJE GERED Het warme weer heeft ook hier bijna een slachtoffer geëischt. Terwijl gistermiddag het 13-jarig zoontje van den manufacturier H. B. midden in den Rijn op een deur het dobberen was, schoot plotseling de deur van onder hem weg, waardoor de jongen die dc zwemkunst niet machtig was, weldra begon te zinken. De heer II. Wille, alhier, die aan den anderen kant van don oever hot gevaar zag, zwom direct naar den jongen toe en het mocht hem gelukken den reeds bewusteloozen drenkeling boven water te krijgen en met hem den wal te bereiken, al- j waar door den heer van Brakel met succes i ide kunstmatige ademhaling werd toegepast. Gemeentelijk Radiodistributiebedrijf DONDERDAG 8 JUNI ogramma 3: 8.— Keulen, 11.20 Radio PTTJ 2.35 Erussel VI.. 2 20 Keulen, 3.20 Radiq nark of div.. 3.35 Londen Reg.. 4.20 Keu- 5.20 Brussel VI., 6.05 Radio PTT N., 6.20 Londen Reg.. 7.20 Brussel VI., >.50 Keulen. 830 11 20 Keuier .50 Keulen. 10.20 VL, iel VI., 0.20 P Radio, 9.30 Radio PTT N.. 10.05 diversen, 10.35 1.20 Droitwich 2.20 Londen Reg.. 3.35 Droitwioh, S.05 Londen Reg., 5.20 DroJt- 6.35 Brussel Fr., 7.— Droitwich. 7.3C Sportpraatje J. G. A. Janssen, 8.— Londen Reg, Droitwich, 9.05 Londen Reg., 9.20 Droit wich. 9.50 Brussel Fr., 10.20 Droitwich. VRIJDAG 9 JUNI Programma 3: 8.— Keulen, 10.20 Radio PTT N., 12.20 Brussel VL, 2.20 Keulen, r 4.20 Keulen. 5.20 Brussel VL, 7.05 7.20 Brussel VL. 7.50 Londen R., 8.20 Keulen, 8.35 Londen R- 10.20 Brussel VL. 10.30 Brussel Fr., Keulen VEILING Dinsdag 13 dezer zal publiek worden ge veild het perceel Meer- en Geerweg 37 met tuinland, totaal 20 A. en 90 C.A. DALEND WERKLOOSHEIDCIJFER Het aantal bij de Openbare Arbeidsbemid deling ingeschreven werkloozen bedraagt 119 (v. m. 130), waarvan 71 (v. m. 75) in het ge not zijn van Rijkssteun, 19 (v. m. 25) ge plaatst in de gemeentelijke- en 5 (v. m. 5) de Rijkswerkverschaffing. GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden: 1 kinderrywiel, 1 autocricq, LISSE DAMKAMPIOENSCHAP 4e partij tusschen J. Algera (kamp. en A. van Dijk (kamp. 1939) eindigde na 54 zetten in remise. De stand luidt thans: 44. De 5e en laatste partij wordt a.s. Vrijdag avond uitgespeeld. Deze werd afgebroken in ongeveer gelijken stand. Indien deze ontmoeting in remise eindigt behoudt J. Algera zijn titeil. OEGSTGEEST DE GEKOZEN CANDIDATEN Met verwijzing naar de cijfers betreffende den uitslag van de Gemeenteraadsverkie zing, volgen hier nog de namen der geko- A.R. T. van Egmond en J. den Ouc!en; C H. D. G. Sanders, Joh. Uitten bogaard en Nic Zandbergen (met voorkeurstemmen!; R.K. J. Smit Jr., J. W. van der Post en J. H. M. van Zoeten; S.D.A.P. R. F. Kampenhout; V.D. Mr. C. J. Goudsmit; Gem. Belang C. Bakker, Dr. K. Simon Thomas en J. A. Kat tenbusoh,- SASSENHEIM GEREF. KNAPENVEREENIGING De leden van de Geref. Knapenvereeniging maakten per touringcar een uitstapje naar Valkeveen. De jongelui genoten volop va den speeltuin en andere vermakelijkheden. WOUBRUGGE Gemeenteraad Geen hengelverbod op Zondag On bewoonbaarverklaring Veel klein goed De Raad kwam in vergadering bijeen. Voorzitter Burgemeester Momsen. Met ken nisgeving afwezig de heeren Chr. van der Nagel en J. Walraven. Onder dc ingekomen stukken was o.m. goedkeuring op de ordening tot heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting en 20f opcenten op de hoofdsom der personeele be lasting. Goedkeuring van de verordening tot vaststelling van een drankverbod in sommige deelen der gemeente. Medegedeeld erd, dat voor het vrije gebruik van een lokaal van de gemeente hét fanfarecorps „Harmonie" daarvoor aan de gemeente mu zikale medewerking zal verleenen bij open bare uitvoeringen door de gemeente te ge ven: dat de inspecteur van de Volksgezond heid inzake oprichting van een nood- slaöhtgebouw te Woubrugge heeft geadvi seerd hiermede alsnog te wachten, omdat centralisatie in zicht is. Het hengelverbod Ingekomen wae een viertal verzoeken Hengelaarsbonden om de in bespreking zijn de bepalingen, houdende een verbod van hengelen op Zondag, niet te doen doorgaan. De heer Van Ruiten was van meening, dat zulk een verbod te veel ingreep in de vrije rechten van het volk. Mocht er een enkeling gevonden worden onder de henge laars, die zich niet naar behooren weet te gedragen, dan ie daarvoor de Alg. Politie- Programma -1: 8Brussel VL, 9 20 Parijs R,, "0 Radio PTT N., 9.50 diversen. 10.35 Londen 5.20 Droitwich. 6.40 Londen R., 7.20 Droit- ch. 8.diversen, 8.20 GRD of div., 10.— Agenda De avond-, nacht- en Zondagdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 3 t.m. Vrijdag 9 Juni a.s. waargenomen door de apothe(e)k(en): C B. Duystcr, N. Rijn" no 18, telef. 523. Te Oegstgeest: Oegstgeestsche Apotheek, Wilhelminapark 8, telef. 274. verordening voldoende. Hij vraagt stem ming over het al of niet aannemen van een verordening, die het hengelen op Zon dag verbiedt. B. en W., aldus spr., komen wel met het voorstel om de betreffende stukken! in handen te stellen van hun college, maar dit is in de vorige vergadering al besloten, zegt spr. Ook de heer Anker had dacht, dat de materie in kannen en kruiken ter tafel zou komen. Wij leven in een tijd geestelijke en moreele herbewapening en daar behoort in de eerste plaats ton Zondagsheiliging. De heer Donker vraagt uitstel va handeling, omdat door de afwezigheid van 2 leden de Raad zioh over dit belangrijke punt van de agenda niet volledig kan uit spreken. Wethouder Lieverse verdedigt Kef •oonstel van B. en W. om de stukken in hun handen te stellen om advies, 'oorstel van den heer Van Ruiten (voor o( tegen een hengelverbod op Zondag) wordt ondersteund en komt daarna in stemming, (Voor de heeren Anker en Donker, tegen d<J heeren Lieverse. Van Ruiten en Zwetsloot), Hiermede is het hengelverbod op Zondag van de baan. Op een verzoek van den voorzitter de plaatselijke afdeeling van de BAX. om voor de te houden schietoefeningen gratis gebruik van een gemeentelokaal te mogen, hebben, wordt gunstig beslist, oip voorwaar den, dat vuur en licht worden vergoed, Van den inspecteur voor de Rijkswerkver schaffing is bericht ontvangen, dat de re constructie van den Achterweg als Rjjlce* werkversohaffingsobjcct kan worden gemerkt Hierdoor ontvangt, de gcanpentd 90 pet. subsidie in de uit te kecren loonen, Van den Inspecteur van de Volksgezond heid is een rapport ingekomen, waaruit blijkt, dat geadviseerd wordt tot onbeiyoon- baarverklaring van de woning A 14. De heer Anker heeft zich persoonlijk op de hoogte gesteld van den toestand waarin deze wc- n/ing verkeert en meent dat deze niet zod slecht is. Spr. zal dan ook tegen stemmen. Ook de heer v. R u 11 e n voelt niet veel voor afkeuring, huizen afkeuren en geen nieuwe bouwen, gaat niet, zegt spr.. B. en W. stellen voor zich te houded aan het rapport en de woning onbewoon baar te verklaren. Tegen stemmen do hee ren Van Ruiten en Anker, voor de heeren Lieverse en Zwetsolot. De heer Donker ont houdt zich van ©temmen. Op verzoek wordf de ontruimingstermijn van dc onbewoon baar verklaarde woning B 350 met een jaar verlengd. Het voorstel van B. en W. om de daarvoor in aanmerking komende werkloo zen, tuinders en kleine boeren over 1933 extra hulp te verleenen tot een bedrag van f289, waarin het Rijk f189 bijdraagt, z.h st. aangenomen. Een aantal reclames hondenbelasting, baatbelating cn schoolgedl passeeren den hamer, waarna B. en W. voorstellen, de verordening op de levering van electrici- teit te wijzigen in verband met de te hef. fen meterhuur. Het bevreemdt den heer v. Ruiten, dat terwijl er een bedrijvencom- missie is, deze nooit vergadert om zulke zaken te bespreken. Zelfs de verordening in haar geheel i niet eens door de commis sie in voor-onderzoek genomen zegt spr. De voorzitter toont evenwel aan. dat uit een raipport, door den heer Van Ruiten onder- t.pekend, het tegendeel blijikt. De heer Van Ruiten erkent zijn fout en trekt zijn den in. De gewijzigde verordening, waarbij een kleine afwijking der tarieven meter huur wordt vastgesteld, wordt hierna aan genomen. Door de N.V. Dakpannen- en Kleiwaren fabriek voorheen D. van Oordt en Co. tl Al'fen is ten onrechte een gedeelte grond van de gemeente in gebruik genomen. B. en W„ aldus de Voorzitter, hebben hierover met de N.V. gecorrespondeerd waarop vanwege de N.V. een definitiel voorstel is gedaan, dat het college redelijk Zend deze coupon Aan het Bureau van de NIEUWE LEIDSCHE COURANT Breestraat 123. Leiden. Hiermede verzoek ik in te schrijven als abonné' op ons blad, met gratis toezending van de bladen tot 1 Juli a.s. De aanbrenger (ster) Doorhalen wat niet verlangd wordt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 6