FAVORIET ROYAlifl Confessioneele Vereeniging bestaat 75 jaar DE PANNE - BELGIË DONDERDAG 8 JUNI 1939 TWEEDE BLAD PAG. 5 Minister van Boeyen spreekt over de Overheid en Kerk Beginselen en taak Confessioneelen Heel de Kerk en heel Volk: ook nu der het 1 LAGE VUURSCHE, 8 Juni. Onder begun stiging van prachtig zomerweer (s gistermid dag op de schoongelegen Ernst Sillemhoeve te Lage Vuursc'he dc Confessioneele [Vereeniging in jaarvergadering bijcengeko- 'men. Het was tevens de herdenk ng van "tiaar 75-jarig bestaan, doch over deze her denking viel de zware schaduw van het overlijden van haar hooggewaardeerden secretaris Ds. Joh. W. Groot E n z e r i n k, nvieiiö begrafenis te. Leiden pas Maandag had plaats gehad. Nu moest een ander de taak, voor de voltooiing waarvan h.ij zich met zóóveel inspanning gegeven had, over nemen en van de historie der Confess. Ver eeniging een mondeling overzicht geven. Gistermiddag werd de eerste zitting ge opend door den voorzitter der Vereeniging. Ds. A. B. te Winkel, die na de gebruikelijke èpening, en terwijl de aanwezigen zich van hun zitplaats verhieven, woorden van wee moedige nagedachtenis en oprechte waardee ring uitte over den diep betreurden secretaris Inzake de verhouding van de C.V. tot de Ver. „Kerkherstel" zou het spr. spijten, als de Ver. Kerkiherstel en de Conf. Ver. zouden gelijken op twee divergeerende lijnen Toch, als het moet, dan zullen wij het aanvaarden en het doen. Wij hebben el kanders goedkeuring niet noodig. Wat de reorganisatie betreft, dc Kerk is zelf bezig zoodat de Conf. Vereeniging op het oogenblik niets gevoelt voor het indie nen van een voorstel. Overheid en Kerk De morgenvergadering wercl o.m." bijge woond ooor Z.Exc. Minister van Boe- ij e n die (le Regeering vertegenwoordigde en de vergadering toesprak in verband met het 75-jarig bestaan der vereeniging. Toespraak Minister van Boeijen De Minister zeide geaarzeld te hebben deze vergadering te komen bijwonen ornaat Kerk cn Burgerlijk bestuur aak zeer ver van elkaar staan. Na.ar spr.'s opvatting is de afstand tusschen Kerk en Overheid veel te groot on wanneer het ^aar is dat de uit drukking „heel de Kerk cn heel het Volk" beteekenis beeft ook voor dezen tijd, dan moeten Kerk en Overheid meer samengaan; Waraneer de Kerk een kracht is en spr. gelooft dat dit inderdaad zoo is, dan dient de Overheid te onderzoeken van welken aard die kracht is. In t ver leden heeft de Overheid dat feit miskend, maar anderzijds hebben ook de ambts dragers in de Kerk dit miskend. Juist enkele weken geleden heeft spr. nog met den secretaris Ds. Groot Enzerink, die nu kort voor deze vergadering is ontslapen, de kwestie van Overheid en Kerk bespro ken. Met den wensch, dat deze vergadering er toe zoude bijdragen dat de Kerk en Overheid dichter hij elkaar zullen komen, besloot de Minister zijn rede. Ds Te Winkel dankte den Minister voor zijn komst en voor zijn toespraak erop wij zende dat dit de eerste miaal is in de ge schiedenis der Confessioneele Vereeniging, dat een Rcgeeringspersooix van zijn belang stelling blijk geeft. Na goedkeuring der verslagen, werden in het bestuur herkozen A. S n e e p te Nu- mansdorpDs H. G. G r o e n e w o u d te Vollenhove en Ds C. A. Lingbeek te Yoorthuizen. Besloten werd een telegram te zenden naar Ds B. C. Koolhaas, eon. predikant van Utrecht die wegens ziekte de vergade ring niet kon bijwonen. Tijdens de gemeen schappelijke lunch complimenteerde de voorzitter nog Ds H. Bakker te Amster dam die zijn ambtsjubileum mocht vieren cn een Koninklijke onderscheiding mocht ontvangen. Om half twee werd de conferentie her opend en hield Ds C. M. L u t e y n van Gro ningen een referaat over Het woord „Confessioneel" betuigt, dat de ■Vereeniging het opneemt voor de historische belijdenis der Kerk, zooals die in de Drie Formulieren van Eenigheid is uitgesprokeh; zij begeert deze belijdenis meer algemeen te doen kennen en cischt, dat de Kerk deze be lijdenis in het middelpunt van haar denken en handelen zal plaatsen. Zij neemt het daar bij op voor de g e h e e 1 e belijdenis, dus ook voor Art. 7 der Ned. Gel. Bel., dat ons ver- li cdt eenig menschclijk geschrift met Gods Woord gelijk te stellen, en erkent op dien grond het normatief gezag der H. S., terwijl de kerkelijke belijdenis slechts een daaruit afgeleid gezag bezit. Die belijdenis mag nooit of te nimmer verlaagd worden tot een ac- coord van kerkgemeenschap of verern gings- statuut of contractueel accoord: dan over schat men haar bet eekenis en maakt haar tot do leuze eener parti). Daarenboven gaat't er niet om, dat de Kerk een belijdenis heeft, maar dat zij in waarheid een belij dende Kerk i s. Haar belijdenis moet niet zijn een hart op sterk water, maar het bezielend mid delpunt van haar leden, en zij moet de he lswaarhcid telkens opnieuw gaan be lijden in de moderne kuituur en zich niet tevreden stellen met een monotone herhaling van het overgeleverde. De Ned. I-Ierv. Kerk verkeert, gemeten aan deze beginselen, in een abnormalcn toestand, die reeds lang vóór 1816 aanving, daar zij sind 161S/19 nooit meer een Nationale Syno de heeft gehad; maar de bestuursorganisatie van 1816 heeft deze abnormaliteit zeer doen toenemen. Toch beschouwt de Conf. Ver. haar als een ware Kerk van Chris tus en als de e enige wettige voortzetting van de Kerk, zooals zij in de dagen dor Reformatie zich heeft geopen baard. De reorganisatie is echter nooit doel, maar uitsl u i te n d midd e 1; de sleutel der positie, het wegnemen van de extra-be lemmeringen is de taak der Kerk. Ook voor reorganisatie moet God zelf de Kerk te spre ken geven. Deze reorganisatie is daarbij niet al leen een kerkelijk, maar ook een na tionaal belang, want alleen door haar kan de weg gebaand worden, dat de Herv. Kerk wear haar van God gegeven plaats als volkskerk inneemt; haar ver deeldheid moest leiden tot verscheuring van ons heele volk, haar eenheid zal zijn het cement der natie. Gebiedende noodzaak is. dat wij al 1 e pa r- tijschap afleggen. De Conf. Ver. wil geen partij zijn naast of tegenover andere groepen. Na een aangename discussie en het zin gen van „Detn Heil'gcn Geest zij eer en prijs" werd deze middagvergadering ge sloten. Gisteravond heeft Godsdienstonder wijzer Joh. de Groot te Leiden een ge schiedkundig overzicht gegeven van de ver eeniging. zooals dat door wijlen Ds Groot Enzerink is samengesteld en waaruit wij einkele weken geleden in be- knopten vorm als inteiwiew in ons blad iets hebben weergegeven. DE TWEEDE DAG Referaat Ds. G. van Veldhuizen Hedenmorgen sprak Ds. G. van Veldhui zen van Kralingen over Onze nieuwe taak Spr. begint met drie gevaren aari te wijzen, die in de opgedragen formuleering schuilen. Het ge vaar van activis me (taak), van nieuwlichterij, die de vereeniging zou opheffen (nieuw), en van partijzucht (onze) Toch. kan over onze nieuwe taak gesproken wor den. Deze confe rentie is iets grootsch: men ziet er de broeders cn achter hen God. Men ziet terug en Gods da den worden open baar Na zulk een Ds G. v. Veldhuizen- versterking wacht zeker een nieuwe taak. Gelijk Da niël zijn oude taak als iets nieuws opnam, nadat hij God aan den arbeid had gezien en opstond en deed des konings werk, zoo heb ben wij op te staan en des konings werk te Dat is (naar 'n woord van Liithi), aller eerst ons gewone dagelijksche werk. Confes sioneel zijn is niet 'n richtingpolilïe'kje voor de confessie, maar 'het is in eerstp instantie naar Schrift en belijdenis leven in de dage- lijiksche dingen. Maar het is tegelijk des Ko nings werk doen. Dat is geloovem wat in de belijdenis staat: actie voor eeh beginsel be- teekent niet immer dat men uit een beginsel leeft. Dan weten wat er nu al zoo in de belijde nis staat. Voorts de belijdenis confronteeren met de Heilige schrift: schriftonderzoek. Verder aan de belijdenis toetsen de vele 10 sigaartjes 25,.,, „DE RUDOLPHSTICHTING" Vergadering te Amersfoort AMERSFOORT8 Juni. Gisteren vergader de de Vereen, tot Verzorging van Kinderen „De Rudolphstioht,ing" te Amersfoort in de Geref. Kerk aan den Zuidsingel. Aan het Jaarverslag ontleenen wij dat van de Vereeniging „Onze Tuin", die in liquidatie ging 28 kinderen werden overgenomen, ter wijl de Inspecteur van deze Vereeniging, de heer Mulder in tijdelijken dienst werd overgenomen. Verschillende verbeteringen werden vooral op de boerderijen en in het Tuinbouwbedrijf aangebracht. Na het over lijden van den heer H. v. d. Tempel trad de heer F. Blok van Leiden in functie als ad ministrateur, terwijl mevr. Geleynse de funotie van adijunot-directa-iee waarnam. De post giften wijst aan een vermindering van plm. f 4360. De collecten stegen van f 3431 tot ruim f 4000. de contributies van f 8566 tot f 9831. De bedrijfsverliezen bedroegen f 7500. Deze bedrijven moeten echter meer gezien worden als hulpmiddelen voor de op voeding, dan uit economisch oogpunt. De sluitpost verliezen bedraagt f 14,435.65. Verwacht wordt over 1938, algemeen subsi die van f 13000, blijft f 1435-65. In het algemeen is de finantieele posi tie van de Vereeniging gezond. Zij was in staat aan de verplichtingen te voldoen en f 9000 verplichte aflossing te storten, terwijl ook de kaspositie geen zorg baarde. Diaconaal Suppletiefonds Terwijl de vergadering opstaat wordt schrijven voorgelezen van den heer Korvi- nus betreffende het overlijden van broeder R e i n i n k. Geschetst wordt zijn groote be- teekends voor het suppletiefonds. In verband met het overlijden van heer Reinink wordt diens broeder bij accla matie als bestuurslid gekozen. Herkozen werd de heer J. van den Berg. Aanwezig waren 23 Diaconieën. Bij de rondvraag verlangt niemand het woord. De voorzitter wijst met een enkel woord op de be teeltoen is van het Suppletie fonds en roept allen toe deze Vereeniging ter sprake te brengen op de Diaconale Conferen- nieuwe stroomingen op geestelijk, maar ook op maatschappelijk, sociaal, cultureel ge bied. Ten slotte de historie van de belijde nis bestudceren en dan den inhoud der be lijdenis verkondigen. Al deze onderdeelen van de nieuwe taak (die de oude taak is) vragen om nieuwe middelen en om nieuwe methoden: nieuwe uitgaven, nieuwe werk plannen, nieuwe commissies zijn noodig. Het weekblad: de Gereformeerde Kerk moet meer verspreid en goedkoopcr worden. Een vertrouwenscommissie is noodig met het oog op vacante gemeenten. Allerlei andere hints worden gegeven met het oog op pro paganda en uitbouw, op afdeelingsstudie en organisatie. Het jeugdvraagstuk en de her vormde vereenigingen worden onder oogen gezien. Maar tegelijk moet even nadrukke lijk gewaarschuwd worden tegen verslap ping als tegen overmatige actie. Wij ver geten nooit dat het „met onze macht niets De Confessioneele Vereeniging hield Lage Vuursche een samenkomst ter Groepsfoto van de aanwezigen. gisteren op de Ernst Sillemhoeve te herdenking van haar 75-jarig bestaan. GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID OP GEREF. GRONDSLAG Jaarvergadering te Amsterdam vendien is men bij de voorwaardelijke ter beschikkingstelling en het voorwaardelijk ontslag uit de dwangverpleging in verschil lenden norm op de particuliere zorg aange- De mogelijkheid van toepas-ing van deze dwangverpleging is, omdat zij naar het oordeel van de Regeering op te ruime schaal geschierlle, in 1933 met name bij vermogens- delinquenten beperkt, een beperking, welke in afwachting van een meer stelselmatige begrenzing, nog steeds geldt. Terwijl aldus bij meerderjarigen alleen in geval van een strafbaar feit met dwang kan worden opgetreden behoudens dan curateele geeft [het kinderrecht reeds sinds 1901 de gelegenheid om op psychopa- tischu kinderen zoowel bij strafrechtelijk optreden als langs den weg van burgerrech telijke voorziening de geëigende maatregelen toe te passen. Ook hier staat particuliere zorg, met steun van de Regeering, voorop. Het betreft hier. zoowel bdj meerderjari gen als minderjarigen epn uiterst moeilijk en .vaak ondankbaar schijnend werk. Maar het beroep van de Overheid in velerlei vorm op de particuliere medewerking mag zeker bij hen, die weten, dat ook voor de in hun wilsleven gestoorden in een oprecht geloof in Christus de beste tegenweer is gelegen, niet onverhoord blijven. AMSTERDAM, 8 Juni. De Vereen, tot be vordering van geestelijke volksgezondheid op Geref. Grondslag heeft heden te Amster dam haar jaar\ergadering gehouden in het Paedol. Instituut. Na gebruikelijke opening trad als eerste spreker op Dr. Chr. B. H a- mer te Amsterdam, van wiens referaat verslag volgt. Tweede spreker was de heer K. de Bloois, Aan Rotterdam. een referaat hield over: De opvoeding der psychopathen in het gezin en in de school Spr. begon met het onderwerp te byerken tot de opvoedbare psychopathen voor den leerpl leeftijd. Vervolgens teeke-nde hij dc moeilijkheden die een jisycliopaath geeft m het gezin en in de lagere school, om dan s-peciaal den nadruk te leggen op den arbeid an de Vereen. „Zoekt het Verlorene" te Rotterdam, die in den loop van een kwart eeuw een voorzorg, zorg en nazorg in het leien riep voor het psyehop. kind. Op het consultatie-bureau worden alle kinderen, voor wie raad wordt gevraagd, onderzocht door een psychiater, e-en paedo- goog en een sociaal werker. 252 der onder zochte gevallen zijn geschikt voor de A. II. Franckeschool en u-orden daar in behande ling genomen als externe leerling Naast het principe, dat slechts Jezus rust kan ibivengen, ze'lfs aan den meest rustclooze, gelooft de Vereèniging, dat de psychopaath, indien eenigszins mogelijk, moet worden opgevoed in zijn eigen omgeving, waardoor tevens gelegenheid geboden wordt corrigee- rend op de eigen omtreving in te werken. Van iedere 10 leerlingen, die op de A. H. Fianckeschool worden geplaatst, kunnen cr 6 in eigen omgeving blijven, terwijl er l wor den opgenomen in de eigen internaten der Vereeniging of via de Arr. Rechtbank wor den doorgezonden naar centrale inrichtingen De internaten der Vereeniging kregen in Rotterdam of vlak daarbij een taak vooral de pupillen weer met het gewone vrije leven in contact te brengen. Spr. eindigde met een opwekking van Ohr. zijde te ijveren voor dp oprichting van psyehop. scholen: hier is nog veeQ te doen. Niet langer ga men tegenover den psycho paath voorbij, maar op Christus bevel zoeke men hem op. Derde spreker was Mr. Dr. J. Donner, lid van den Hoogen Raad, wiens onderwerp was: ,De wettelijke mogelijkheden op het gefoied van de psychopathenzorg". Referaat Mr. Dr. J. Donner Mr. Donner wees allereerst op dc in 1925 tot standgekomen strafrechtelijke vooral o ning, waarbij voor hen, bij wie ge brekkige ontwik- wikkéling of zie kelijke storing der geestvermo gens tijdens het begaan van een strafbaar feit be stond. dwangver pleging is moge lijk gemaakt Daarbij is parti culiere zorg voor opgesteld, en de dwangverpleging beeft dan ook naast die in het Rijksasyl te Ave- roest in Rek ken en Heiloo plaats. Doch bo- ties. Na sluiting der vergadering wordt de vergadering van ,De Glindhorst" geoj Daar er geen punten van bespreking wordt deze vergadering weer gesloten. De heer Boot ging daarna voor in dankgebed. Rudolphstichting Om elf uur werd de Jaarvergadering v; de Rudolphstichting geopend door den voor zitter Dr. A. A. L. R u t g e r s. In het ope ningswoord memoreerde de voorzitter iets over zijn bezoek aan Rome, waaruit hij juist was teruggekeerd. Achter hJet huidige grootsche van Rome ligt de groote macht van de Paus, die thans is ingeschrompeld' tot het Vatioaan. Ook de Romeinsche grootheid van nog vroeger is niets meer over. Duidelijk blijkt hieruit dat alleen God eeuwig is. Met w^ardeering sprak Dr. Rutgers over het heengaan van br. Rei nink. Met dankbaarheid herinnerde hij daar na a3n de zegeningen in het leven der Ru dolphstichting, ook op finantaeel gebied Mei vertrouwen kan daarom het nieuwe jaar worden ingegaan. Eer. hartelijk woord welkom werd gericht tot den heer M. J. C. Besselaar, die ook thans aanwezig was. Bij het jaarverslag van den penningmeester werd geconstateerd, dat de da'ii* in de fi- namtiën eindelijk is tot staan geko De heer Reinink wijst op de geringe op komst en het weinig meeleven van de Diaco- niën en wekt de voorz. op bij de Centrale Diaconale Conferentie een warm pleidooi te houden voor de zaak van de Rudoldpstich- ting. Als bestuurslid zijm herkomen de heeren mr. A. J. Fock. D. W. Heinden en T. Sikma. Na de rondvraag en nadat de heer einders was voorgegaan in dankgebed, werd de vergadering gesloten. Daarna ver- eemgden allen zich tot een excursie naar de Stichting te Achterveld. DE RAADHUISBOUW TE AMSTERDAM Vele raadsleden tegen het voorstel B. W. Weer andere voorstellen AMSTERDAM, 8 Juni. Versohenen is het afdeelingsverslag van den gemeenteraad over den raadhuiebouw. Het voornaamste daarin is wel, dat vele leden zich verklaar den tegen de voordracht van B. en W. om thans een opdracht te verstrékken aan de architecten-combmaties M. DuintjesA. Kamter en J. F. Berghoef en ir. J. J. M. Vegter. Hun bezwaren zijn oenerzijds, dat bij de uitvoering van de zijde van Publie ke Werken te groote invloed zou worden geoefend, anderzijds het ontbreken van een behoorlijke argumentatie van de z;jd.e van B. en W. Slechts enkele leden wcnschen met B. en W. mee te gaan, zij het ook, dat ten aan zien van de derde ronde eenige wenschen ZOO HOORT HET lk puf. gij puft. hij puft Wij puffen allemaal: De zon vertoont haar kracht Met magistraal gestraal. De landen liggen dor Te smachten van de dorst. W' ontdekken scheur bij scheur In Moeder Aarde's korst. De mensch snakt naar wat vocht En kleedt zich licht -en lucht. De stedelingen slaan Naar buiten op de vlucht De plattelander zoekt De schaduw van zijn dak. De vogels vallen flauw Bij bosjes van het dak. Het kipje legt haar ei Fijn zachtgekookt in 't nest. Je ziet aan 't warme maal Zelfs héér en in hun vest. Ja 't is zoo drukkend warm Dat zelfs in tram en trein Natuurlijk afgewind De raampjes open zijn En desalniettemin Doet het geweldig goed Dat zóó de zomer eens Zijn blijde intocht doet. Je wordt wat uitgestoomd. Dat's ongetwijfeld waar. Maar zon en zomertijd Ze hooren bijelkaar. (Nadruk verboden.) LEO LENS. door den Raad moeten worden ge form u- Verschillende leden gaven als hun mee ning te kennen, dat een grooter aantal arch tecten, dan door B. en W. voorgesteld moet worden aangezocht voor het indienen" van een ontwerp voor de derde ronde. Sommige leden spraken van vier groepen* van architecten, anderen wilden zelf 6, 7, of 8 architecten opnieuw uitnoodigen. Dit aantal houdt, zoo beweren zij, tem nauwste verband met dé plannen ten aan- .zien van het bouwterrein. Worden deze ingrijpend gewijzigd, dan is het onbillijk tegenover de andere architecten, die een verdienstelijk ontwerp hebben ingezonden, om zich tot twee te beperken. HET RENDEZ-VOUS DER HOLLANDERS AU BOUQUET ROMAIN In geheel Holland bekend om zijn heerlijk Ijs! TEA ROOM BRUSSEL: 126 Rue Neuve BLANKENBERG: 3 Bakkershellin* DE PANNE: 210 Zeelaan. Bij Uw bezoek aan de bezienswaardige Grand Place te Brussel, gebruikt Uw LUNCH eD DINER, in Restaurant LE CYGNE Grand Place 9 - BRUSSEL HOTEL ATLANTIC COXYDE-BAINS Telefoon 39 Stroomend warm en koud water UITZICHT OP ZEE «- Compleet Pension 35 h 40 Belg. Frs. JUWEELEN IN ALLE GENRES «- -> GROOTE KEUZE HORLOGES Imperia Jewelry Co Diamant Haus 115117 Boulevard Adolphe Max 115117 BRUSSEL Opgericht in 1S97 PENSION „BELLE-VUE" I 43 Rue de Toulouse - BRUSSEL I PRIMA COMFORT - UITST. KEUKEN Pension vanaf Frs. 35. RESTAURANT A N S P A C H RUE JULES VAN PRAET 16—20 (BEURS) - BRUSSEL, Tel. 115573 Waar de Hollanders komen Speciaal aanbevolen aan GEZELSCHAPPEN; voor FEESTEN, BANKETTEN, VERGADERINGEN, enz. Gerenommeerde Keuken en Wijnkelder Uitstekende reputatie 1 DE CEINTUUR „TRIOMF" wettelijk beschermd No. 328566 Een creatie, die schoonheid en gremakkelük held vereenlsL - r>oor medici bestudeerd - Een cor.-et. dat de lichaamsomvang zoowel van de bulk als van de maa« vermindert. VVfl vinden hier het bereikte effect voor alle vrouwen van zeer groot belang. ontwerpster. Groote ■ortecHng LINGERIE Priplers, Bru««rl-Ilriirs Telefoon 12-01».71 winkel In België, die de ceintuur TRIOMF verkoopt -rpllchtln; Maison DUETT, 12, Alphonse is terug op de Groote Markt 38 te BRUSSEL Goed bekend bij de Hollanders! Prima Keuken Matige prijzen. Logeert in La Panne in PENSION REGINA MARIS Avenue Bortier 11 prés Augue Alle comfort - Lage prijzen - 60 Kamers Verzorgde Keuken - Str. water - Garage HOTEL EXCELSIOR LA PANNE 40 KAMERS, str. w. en k. water. Lift. VERZORGDE KEUKEN Pension vanaffrs. 35. TROIS-PONTS Schitterend gelegen L d. Belg. Ardennen HOTEL S O N V E A U Prima keuk. VV. en K. str. water. Mod. comfort Badkam. Gar. Holl. bediening Pensionprijs 35 tot 40 fr. per dag. TROIS PONTS(i d. Ardennen) Hotel Marly Kamers m. groot comf. Prima keuk. Pension vanaf frs. 35.Garage. Hotel DE LA ROSERAIE STAVELOT (i. d. Ardennes) nabij Station Stavelot Schitterend gelegen, modern ingericht Alle comfort Uitstekende keuken. Gar. 5 autom. Pension vanaf frs. 45. Het geschenk, dat men aanbiedt.... Do herinnering welke men bewaart... Een Kunstfoto geteekend VERHASSEL 25 Rue des Fripiers 25, BRUSSEL tusschen Beui's on Muntschouwburg 5 Korting op vertoon dezer advertentie CINTRA WINE Place de la Monnaie 9, BRUSSEL PRIMA CONSUMPTIES Verzamelplaats der Hollanders RUSTOORD der KONINKLIJKE FAMILIE De mooiste Belgische Badplaats! ZIJN HEtniJK STRAND (zonder golfbrekers) ZIJN BEBOSCHTE DUINEN \oor kosteloozo inlichtingen en Hotel prijzen zich tc wenden tot: GEMEENTELIJKE HOTELIERSBOND 60 ZEEDIJK - LA PANNE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 5