ECONOMIE EN FINANCIEN DONDERDAG 8 JUNI 1939 EERSTE BLAD PAG. 3 KERK EN ZENDING NBD. HERV. KERK Beroepen: Te Lisse, Jr. Th. van Veene te Vroomshoop. Te Ried en Boer, cand. S. Poetma te Bolsward. Bedankt: Voor Beesd, P. A. v. Stemp- voort te Haskerhome. CHR. GEREF. KERK Bedankt: Voor Aalsmeer, W. F. Lamam (e Middelhamis. HULPPREDIKER Benoemd tot hulpprediker bij de eref Kerk te Antwerpen voor het werk der Evangelisatie Cand. A. Schweitzer Jr. te Amsterdam. Hij 'blijft in de gelegenheid Zondags de Kerken te dienen. VOOR DE MELAATSCHEN IN SURINAME Be Protestanteche Melaatschen Vereeniging in Suriname zal op 6 Juli as. veertig jaar bestaan. In verband daarmee vraagt het Centraal Comité giften voor de électrificee- ring van de inrichting bij Paramaribo. Deze giften kunnen, volgens de advertentie in dit nummer, gestort worden op postrekening 98469 van het Bethesda-Centraal Comité, te Den Haag. Particuliere Synode van Gelderland Afvaardiging Gen. Synode Gerei. Kerken. Gisteren vergaderde te Arnhem de Particuliere Synode der Geref. Kerken Gelderland onder presidium van Dr G. Keizer te Rheden. Verworpen is een voorstel van de classe Apeldoorn om aan de Generale Synode te verzoeken deputaten te benoemen, die met de jeugdbonden in blijvend contact treden. Naar aanleiding van een instructie van Harderwijk zal aan de Gen. Synode worden gevraagd of Doopleden die uit een andere kerk gemeenschap wensdhen over te komen, door een der Geref. Kerken als doop lid kunnen worden aanvaard, zonder dat zy toelating vragen tot de belijde nis des geloofs. De arbeid in Rijn-Pruisen, die door het Verblijf der vele Nederlanders aldaar zich zeer uitbreidt en bijzonder gezegend voort gaat, werd zeer in de belangstelling der kerken aanbevolen. Van den heer Weber, die de Synode vele jaren als quaestor heeft gediend, werd hartelijk afscheid genomen. In zijn plaats werd benoemd Ds Schou ten te Arnhem. Tot afgevaardigden naar de Generale Sy node te Sneek werden benoemd Dr G. K e i- zer, Rheden-De Steeg, Ds P. C. de Bruijn te Apeldoorn en de ouderlingen W. H. H. v.d. Born, Zwartebroek en J. Verwoerd te Arnhem als primi en tot him secundi Ds W. E. Gerritsma te Aalten en Ds D. C. Karssen te Hattem, benevens de ouder lingen W. M. Boerkoel te Doesburg en K. Pilon te Apeldoorn. Tot questor der Theol. Hoogesóhool werd gekozen Dr G. Keizer als primus 311 tot secundus Ds P. C. de Bruijn. GEN. SYNODE GEREF. KERKEN Als afgevaardigden naar de Gen. Synode te Sneek zijn afgevaardigd door de Partic. Synode van: Friesland (Noord)als primi de predi kanten Dr W. A. v. E s te Leeuwarden en W. H. den Houting te Huizum, en de ouder lingen M. U. Dijkstra te Aiijum en B. D. v. d. Meer te Oudeleie en als set predikanten J. Douma te Britsum d. Loo te Zwagerveen en de ouderlingen E. Meinsma te Nes (W. D.) en A. Smildi te Harlingen. Friesland (Zuid) als primi de predi kanten Dr D. de Groot te Woudsend en- Di A. D. R. Polman te Bolsward en de ouder lingen A. P o 1 m a n te Heerenveen Knol te Sneek en als secundi de predikan ten A. J. B ouma te Heererween, H. Veld kamp te Sneek en de ouderlingen L. Nij- datn te Woudsend en N. A. Witterholt te Bergum. Noord-Holland, als primi de predi kanten Dr W. G. Harrenstein te Sant poort en 'Ds J. L. Schouten te Amsterdam en de ouderlingen J. Hommes te Enkhui zen en S. v. W ij k te Vijfhuizen en als se cundi de predikanten Dr G. C. Berkou- wer te Watergraafsmeer en D. Hoek te Epkhuizen en de ouderlingen J. C. P. J a g- t e n b e r g te Naarden en Ds L. P. K r ij g e r te Amstelveen. Noor d-B r a b a n tL i m b u r g als pri mi de predikanten J. de Vries te Tilburg en H. de B r u y n te Nieuwendijk en de ouderlingen H. K n o o k te Klundert en C. G. de Jong te Almkerk en al6 secundi de pre dikanten J. H. Jonker te Werkendam en A. J. Fanoy te Eindhoven en de ouderlin gen J. v. Woerden te Raamsdonksveer en A B a x te Zevembergsche hoek. ZuidnHolland Zuid, als primi de predikanten Dr. E. D. Kraan te Vlaardin- gen en Ds. F. C. Meyster te Rotterdam en ie ouderlingen J. Manoi te Rotterdam en T. Tielemam te Sdhiehroek en als secundi de predikanten Ds. W. W. Meynen te Dor drecht en Ds. Joh. Rietberg te Maas sluis en de ouderlingen A. G. Lock te Hoek van Holland en C, Zwaan te Mechelén (België). uit slowakije De Slowaakeche regeerinj? 'heeft in aJle (cholen van het land crucifixen laten aan brengen. Het Godsdienstonderwijs is tot verplicht leervak verklaaro. De soldaten hoeten Zondags naar de kerk; ook de Hlin- kagarde trekt in gesloten formatie ter kerk. De w imkelsl uitingsv erordeni ng is voor den Zondag beduidend verscherpt. de zilveren koorde De 6taatsbijóragen aan de kerk zijn in Beieren van 4.1 millioen Mark tot 740.000 Mark teruggebracht Deze sterke verminde ling brengt de kerkelijke financiering ern stig in moeite. GENEESKUNDIGE BADINRICHTING EN KUUROORD „LAAG-SOEREN" Chronische inwendige ziekten, Rheuma, nerveuse stoornissen. Rust- en dieet- kuren. Med. baden. Modder-beh. Bestra lingen. Korte golf. Röntgen-inrichting, enz. DE GENEESHEER-DIRECTEUR. Telef. Dieren K. 330 424L («feu Last van Uw zenuwen? Spoedig weer opgewekt en gekalmeerd met Mijnhardt's Zenuwtabletten Buisje Tb cl Bij Apoth. en Drogisten. (Reel.) FEDERATIE VAN DIACONIEËN 21e Conferentie te Lunteren Van 17—19 Juli zal de Federatie van Diaconieën der Ned. Herv. Kerk haar Zomer- conferentie te Lunteren houden. Na opening door den voorzitter Prof. Dr. J. R. Slo te- maker de Bruine spreekt over het be- vestigingsfoimulier voor Diakenen Prof. Dr. S F. H. J. B e r k e 1 b a c h v. d. Spren kel, van Utrecht. Voorts komt in behandeling het rapport van de Ned. Ver. voor Armenzorg en Welda digheid „Armoede en Demoralisatie", door den heer II. M a n d e r s 1 o o t, diaken te Al- Dinsdag 18 Juli spreken over de verzor ging van het misdeelde kind Dr. A. v an Voorthuysen te Utrecht en Ds. J. T n. Meijer te Alfen a. 9. Rijn. Des middags wordt een excursie gehouden naar de Heldringgestichten te Zetten. Den derden dag wordt alleen 's morgens vergaderd ën spreekt over de beteekenis van het Offer der Gemeente de heer A. J. van welingen Rijkhoeh, diaken te Haarlem. DE THEOLOGISCHE STUDIE In het Duitsche Rijk Destijds hebben wij enkele cijfers gegeven ■er de studie der theologie aan de Duitsche Universiteiten, welke studie om begrijpelijke redenen een sterk dalend aantal beoefenaars vindt. In het tijdschrift van den Duitschen soc. onderwijzersbond vindt men <i:t ver schijnsel opnieuw omschreven. Het gaat daar oyer het beroep, dat gekozen werd door de studenten, die hun eind-examen aan de mid delbare scholen met goed gevolg hebben af gelegd en die met Paschen 1939 aan de ver schillende inrichtingen voor hooger onderwijs hun studie gingen voortzetten. In totaal waren er in Duitschland onge- J veer 36.000 studentin, die eind-examen had- j den gedaan aan een middelbare school. li 21 procent (7740) gingen naar een Technische Hooge School, 13,6 procent (4900) namen dienst bij het leger; 10,6 procent (3830) gin gen in de medicijnen studeeren. Slechts 2 pCt. van de studenten gingen, na het eind-examen in de Godge- rdhe uit welke streken de meeste theo loganten afkomstig ziin. dan gingen er van de 3053 studenten, die in Berlijn eind-examen hadden afgelegd slechts 0,4 procent (12) theologie studeeren; in Oost-Pruisen van de 954 studenten, die eind-examen hadden be haald, slechts 1 enkele student. Betere cijfers geeft Schwaben, waar van de 381 studenten 15,4 procent theologie gingen studeeren. Deze ciifers hebben betrekking op de Prot. op de R. K. Kerk. De Protestanten-kerk in Duitschland moet ieder jaar ongeveer 650 vlacante predikanten-plaatsen aanvullen. Maar er zal in de komende jaren ook een groot brek aan prjesters ontstaan. 1^-IIül WU/y/Wö ERNST lEEFLANG W li MIDDELHARNIS (Reet.) ONDERWIJS ONDERWUSBENOEMINGEN msferdam: Ooeberparksohool U.L.O Tot hoofd (vac. G. H. de Jong): de heer H. scher, hoofd- Chr. U.L.O. school te Ter- werd. Z u i d-B e ij e r 1 a n d: Chr. school. Tot tij del. onderwijzer: de heer H. te Hennep wachtg. te Delft. Solo N.O.I.: Tot leerares aan de Chr. Huishoudschool mej. M. Beukema. thans •tijdel. leerares aan de Industrieschool te Hoo- geveen. (aangenomen). Examens sld: Onreoh tma11 ge dader sal.: Rechten: Theologie: voort), kerk. ex., de heer J. Dirkae, Lelden. "e: oand.ex„ mej. M. M. Knulger, Hillagersberg: de lieeren W. G. v. d. Upwloh, W. D v. d. Hoek en B. A. M. Ellas. Den Haag: C.'de Vlieger, Rijswijk; J. v. Dam. Zoeter- woude: A. A. W. v. Lier, Den Haag; J. J. Ver- 1 de Wlt-t Hamer, Noord wijkerhout: F. in Gelderen, Den Haag (met lof): Tan Kiai h t. Geel.: Theologie: kerkel. voorb. er dam.'Gem. Universiteit. "Gesl.: Ge- e: artsex., mej. E. Jessurun d'OMvelm. im; de heeren J. Adler, Neurenberg; D. :ra_ Hoevelaken; artsex. Ie ged.. de F. M. Verheugt. Mlerlo; J. E. Winkel- Wegdasn, Hoogwoud; (met lof). de heer C. J. Jonkm W. Haaymai heer H Swier, Eindexamens Gymnasia en Lycea Arnhem. Gymnasium afd. A. Geel. E. Ab- a, J. G. Beverslula. J. C. Goedhart Bakker. Oh Philips, mej. A. C. Wijsman. Afd. B. Geel.' Beek. R. P. J. v. d. Berg van Saparoea, H. v. d. Wiel. Hilversum. Sted. Gymnasium. Gesl. van 2e groep van 7 oand. voor dlpl. B Ue dame* M. Snijders. S. Dudok de Wit, de heeren G. Portielje, j. P. Schuhmacher en D. M. T. iljesen. Van de le groep la alsnog geel. J. J. G. Holtrop. „TeaaeUcbade". Den Haag. Geel. dlpl. rlulp der moeder": J. van Dam; A. G. Olthof; van de Werf; J. Drent en R. Geallnakl; Groningen; WL L Boe« H. G. Revlus en H. KUNST Een bezoek aan de Kerkmuziekschool te Utrecht Pater Dr. C. Huigens heeft de Nederland- sche Pers uitgenoodigd kennis te maken met de inrichting en werkwijze van zijn levens werk: de R K. Kerkmuziekschool te Utrecht. Bij he* 12%-jarig bestaan van deze school in September 1937 had hij de pers reeds uit willen noodigen, doch omstandigheden hinderden dat toen. Pater Huigens heette de vertegenwoordi gers van de Pers hartelijk welkom en daarna een exposé van de wording en groei, opzet en bedoeling van deze school. Tot na afloop van den wereldoorlog, 1919, werden er pogingen in het werk gesteld den achterstand, welke de R.-Katholieke Kerk in Nederland op het terrein der muzi kale opleiding had, in te loopen. Aan Pater Huigens werd door de St. Gregorius-Ver- eeniging, de belangrijke instelling welke vooral de uitvoering van het Gregoriaansch bevordert, opgedragen een kerkmuziekschool te stichten. Deze kwam den 12en Maart, de St. Gregoriusdag, van Lrt jaar 1925 tot stand. De opleiding van de leerlingen is er op toe gespitst hen klaar te maken voor den Room- schen eeredienst; de middelen daartoe worden eer intensief benut. In de eerste plaats zijn 11e leerlingen intern aan de school verb: - den; den geheelen dag staan zij onder leiding van de leeraren. Een straffe organisatie bepaalt de leerlingen voortdurend bij hun studie, op gepaste tijden afgewisseld door re creatie. De vakken, welke worden onderwe- i, zijn natuurlijk weer geheel gericht op de kerkmuzikale vorming, godsdienstleer, La tijn, Gregoriaansch, zang, algemeene muziek leer, orgel- en pianospel, contrapunt en com positie, orgelbouwkundc enz. enz. De piano studie wordt beoefend om het groote nut, dat de pianostudie afwerpt voor de orgelstudie en bovendien om de leerlingen ook buiten hun kerkelijke ambten een bestaansmogelijk heid te verschaffen. Buiben de theoretische en technische be kwaming, wordt ook de noodige aandacht be steed aan de practische vorming: bezoeken in concerten (U.S.O.) dirigeeren en zingen i de R.K. Kathedraal. Het gebouw aan de Plompetoren-gracht L geheel ingericht en aangepast aan de behoef ten van de studenten. De kapel b v. voldoet aan hooge aesthetische eischen: rijke symbo liek moet een inspireerende werking hebben op de studie. Aan de algemeene ontwikkeling wordt ook breede aandacht geschonken; het liefst stuurt men jonge candidaten eerst nog naar gymnasium of lyceum. Het toelatingsexamen is zeer zwaar. In 1938 slaagden van de candidaten er slechts 4. Daarna werd in groepen de werkwijze ge- gemonstreerd: de leeraren gaven hun lesse alsof er niemand bij was; zoo hoorde men héeren Andriessen, Paap en Dusch hun wij: lessen verkondigen. We hoorden gedichten van Gezelle en Vondel declameeren, piano concerten van Debussy en Brahms, de orge-1- Tocaba in F van Bach spelen, enz. Een filim, die het leven en doen der school vertoonde, verduidelijkte ten zeerste de uiteenzettingen van Pater Huigens. Alvorens men den maaltijd, door het be stuur der school aangeboden, nuttigde, werd in de kapel een liturgische uitvoering ge geven. Deze middag schonk ons de overtuiging, dat er aan R.K. zijde hard gewerkt wordt aan de vorming van jonge krachten, die la ter den eeredienst voor het muzikale gedeelte moeben leiden. De vruchten worden er reeds van geplukt. Wanneer men ziet. wat er daar gedaan wordt, dan komt er wel eens lichte spijt op. dat bij ons. orthodoxe Protestanten, zoo wei nig. in vergelijking met de RJK., werd er wordt gedaan om het peil van den eeredienst zoo hoog mogelijk op te voeren. Het Insti tuut voor Kerkelijke en Religieuze Kunst, ook al in Utrecht gevestigd, de Vereeniging voor Protest antsche Kerkmuziek en de Or ga nisten-Vereenigingen kunnen hier nog veel weric doen. Een onderwijsfilm van een schaatsenfabriek Voor een groot aantal genoodigden, v. onder ook het gemeentebestuur, werd in het Fnesche stadje IJlst een film vertoond van de bekende IJlster schaatsenfabriek J. Nooit- gedacht en Zonen. Het betrof hier een onder wijsfilm, opgenomen vanwege het Neder landsch Instituut voor Onderwijsfilms te Amsterdam. De korte en vrij zachte winters van de laatste jaren zijn de oorzaak dat de maga zijnen nog vol schaatsen zitten. Teneinde nu het 100 man sterke personeel in dienst te kunnen houden, ziet men dat de fabrikanten nieuwe artikelen op de markt gaan brengen. Zoo b.v. kunstschaatsen en speelgoed. De onderwijsfilm brengt achtereenvolgens het maken van schaatsen en het vervaardi gen van kinderspeelgoed in beeld. De lilm vangt aan met een suggestieve repoitage van de Olympische wedstrijden op de schaats. Men ziet de sportieve verrichtingen van Sonja Hennie, Maxie Hetrber en andere professionals op de schaats. Tenslotte brengt de film het vervaardigen van de speelgoederen in beeld, vanaf het oogenblik dat de ruwe planken den droog- ketel verlaten tot het moment, waarin het speelgoed de laikspuiterij verlaat en in de magazijnen wordt verpakt en afgezonden. Het IJlster speelgoed wordt behalve in Ne derland, te Malta, Curasao, Batavia en Zuid-Afirika verkocht. U;t deze film blijkt wel duidelijk, dat deze schaatsenfabriek. die in 1865 werd opgericht, zich bij de eischen van dezen tijd weet aan te passen. GIFT VAN H.M. DE KONINGIN AMSTERDAM, 8 Juni. Het bestuur van de Vereeniging voor Chr. Vac&ntiescholen heeft van H. M. de Koningin een gift ontvangen. LEGER EN VLOOT De titulaire rang; van of fici%y-vl leger kl. •lne-reswve la verleend aan den der 2e kl. bü die reserve M. C. Eén sigaretteneindje één enkele lucifer is im mers al méér dan genoeg om een heel bosch in vlammen te doen ROOKT NIET IN BOSCH OF HEI GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN Hier volgen de uitslagen van enkele Ge meenteraadsverkiezingen. De cijfers tus- .hen haakjes zijn d e van 1935. AVEREEST. Uitgebracht 4552 (3557). a.r. 1048 (921). C.H. 1580 (1320), R.K. 432 (382), Lib. 427 (362), S.D.A.P. 597 (572), Gem.belanj, 468. Gekozen: A.R. 3 (3), C.H. 5 (4), R.K. 1 (2), Lib. 1 (1), S.D.A.P. 2 (2). Gem.bel. 1 (1), BORNE. Uitgebracht 4677 (4256). AJL en C.H. 524 468), R.K. 2602 (2011), Chr, Dem. 546 (494), S.D.A.P. 626 (431), Gern.bf (357), Comm. 0 (110). Volksbelang kozen. A.R.-C.H. 1 (2), R.K. 7 (7), CD. (2), SDAP 2 (1), Gem.belang 1 (1), DINXPERLO. Geldig 1586 (1527). a.r. 386 (339), CH 591 (397), Lib. (176), RK 215 (198), CDU (112), SDAP 222 (305), VD 172 Gekozen zijn: AR 3 (3), CH 4 (3), RK 1 (1). SDAP 2 (2), VD 1 (1). DOORNSPIJK. Geldig 2100 (1919). ar 684 (469), CH 330 446), SDAP 323 256), SGP 333 (195), Alg. Belang 267, Chr. A rb. part ij 163. Gekozen: AR 3 (3), CH 2 (3), SDAP i (1), SGP 2 (1). Alg. Belang 2 (1;, Chr. Arb.- partij 1 (1). DUBBELDAM:: Lib. met Gemeentebel. 674 (425 Gem. Bel. 293), g k. 3 (4), S.D.A.P 4i0 440), gek. 2 leden (3); Lijst v. Gemert 56i (242), gek. 3 leden (1); A.R. en C.H. 664 (590), gek. 3 leden (3); S.G.P. 92 (131), gek. geen. Totaal aantal geld. st. 2-134 (2121). De nieuwe Raad zal dus bestaan uit de heeren:: Jhr. P. H. van de Wall Repelaer (aftr.). J in 't Veld A.zn. (aftr.), G J Pieren (aftr.j; J Lucas (aftr.); J van Gemert (aftr.); L. van Gemert (aftr.j; C Valk (aftr.); A. v. Driel; F W de Jongh de I/reuw (aftr.); G. de Bruijn (aftr.) en J L Valk. De lieeren J Breet, die zich niet meer ver kiesbaar stolde en de heer P Jas, zullen niet meer terugkceren, terwijl als nieuwe leden zitting krijgen de heeren J L Valk (C.H.) A. van Driel (Lijst v. Gemert). De hoer C. Valk, die vroeger voor de A.R. Partij zitting had, is nu gekozen voor de lijst L van Gemert. S.D.A.P. en Gem. Bel. verloren ieder 1 zetel, terwijl de lijst van L. van Gemert 2 zetels w HAZERSWOUDE. Geldig 2147. AR 636 C. v. Klaveren en G. Goedhart; CH 3 (3), C A. v. Dam, Jac de Kort en W. v. Kla veren; RK 4 (4), N. P. Kaptein, F. J. Kou- wenovhen, J. H. v. Kampen en M. Scheel (met voorkeurstemmen), iijst Loomans 1 (1) HELLEVOETSLUIS. Uitgebracht 704 (657). A.R. 107 (86), C.H. 87 (148), Lih. 301 (157), S.D.A.P. 73 (84), Gemeentebelang 96 (138). Alg. Belang 40. Gekozen: A.R. 1 (1), C.H. 1 (2), Lib. 4 (2), SDAP 0 (1), Gem.belang 0 (1), Aig. Belang 1 KOUDEKERK AAN DEN RIJN. Geldig 759 (756) AR 255 (240), CH 247 (274), RK 85 (84), Gem.belang 172 (158). Gekozen: AR 2 (2), CH 3 (2), RK 1 (1), Gem.belang 1 (1). LISSE. Geldig 4122 (3615). AR 472 (1051 AR en C), CH 706, RK 2225 (1760), SGP 3S0 (342). SDAP 339 (265). Gekozen: AR 2 (2) J. P. Segere en L. Boot, CH 2 (2) A. Tihboel en J. Kingma, SGP 1 (1) G. Tromp, SDAP 1 (1) F. R. J. Knetech. RK 7 (7) P. Warmer dam Czn. P. Romijn, A. H. Schrama, J. W. A. Lefeber, A. Th. v. Kesteren. Jac. Th. de Vroomcn. C. Th. Duivenvoorden. MAASDAM. Geldig 771 (749). AR 97 (108), CH 278 (271), Lib. 195 (164). SDAP 201 (206) Gekozen zijn: AR 1(1), CH 2 (3), Lib. 2 (1) SDAP 2 (2). MIJNSHEERENLAND. Geldig 877 (815). AR 286 (262), CIi 247 201), SDAP 98 (106), Gem.belang I 135, Gem.belang II 111 (samen in 1935 246 stemmen). Gekozen: AR 2 (2) CH 2 (2), SDAP 1 (1), Gem.belang I 1 (1) Gem.belang II 1 (1). NEDERHORST DEN BERG. AR 248 (174), CH 249 (241), CPN (45), RK 331 (318) SDAP 232 (158). Gekozen: AR 2 (1), CH (2). RK 2 (3), SDAP 1 (1). NEEDE. Geldig 3113 (2910). AR—CH 536 (532), Lib. 281 (213), RK 513 (457), SDAP 1317 (1162). Gem.belang 466 546). Gekozen AR—CH 2 (2), Lib. 1 (1), RK K2 (2), SDAP 5 (4), Gem.belang 2 (1). NOORDWIJK. Geldig 4942 (4425). AR 693 (677), CH 755 (691), RK 1999 (1346). CDU 210 SDAP 166 (214), Gem.belang 650 lijst Gooi 239 lij6t Krauw 154 lijst Jungmann (95). Gekozen: AR 3 (3) G. Vogelaar D. v. d. Niet. J. Passchier, CH 3 (3) E. L. de Witt, J. de Menije en D. Wasse naar Czn, RK 7 (5) A. C. Meyer, C. G. J. Alkemade, A. A. Meeker, J. C. v. d. Meer, J. v. Leeuwen, W. P. de Vreede, A. Caspens Jzn, CDU (1). Gem.belang 2 (1), C. Punt en Dr J. P. Niekerk, Onafh. RK (2), NOORDWIJKERHOUT. Geldig 2665 (2317) R en CH 312 (174 en 138), RK 1669 (1358), RK (in de Zilk) 585, SDAP 99. Gekozen: AR 1 (1), CH 1 (1), RK 8 (7), RK (de Zilk) 3 (3), SDAP 0 (1). NUMANSDORP. Uitgebracht 2124 geldige stemmen (1966). A.R. 522 (577), C.H. 274 (351), S.G.P. 77 (116). C.N.A. 54, Lib. 499 (395), S.D.A.P. 495 (527), Lijst Huisert 65, Lijst Folkers 138. Gekozen: 3 A.R. (4), 2 C.H., 3 V.B. (2), 3 S.D.A.P. De Raad ie om. OEGSTGEEST. Geldig 3938 (3169). AR 671 (586), CH 1019 (830), RK 858 (736), SDAP 366 ~2), VD 294 (133), Gem.belang 730 (602), GekozenAR 2 (2), CH 3 (4). RK 3 (3), SDAP 1 (1), VD 1 Gem.belang 3 (3). PIERSHIL. Uitgebracht 429 (399) geldige stemmen. A.R. en S.G.P. 124 (194) Lib. 133 (127), S.D.A.P. 96 (78), Vrije A.R. 76. Gekozen zijn: A. J. de Heer (S.G.P.), C. de Bruyne (A.R.), J. v. Bergeijk (Vrij A.R.,) P. C. Vink en J. Schenk (Lib.), A. in 't Veld en B. v. d. Jagt (S.D.A.P.). Do oude Raad telde: 4 A.R. en S.G.P. gecom., 2 Lib., 1 S.D.A.P. SPRANG CAPELLE. A.R. 1104 (817), C.H. 252. Chr. Nat. Actie 197, Lib. 896. S.D.A.P. 145. Gekozen: 5 A.R. (II. Kerst, Jac. Vo6, G. J. v. WiHigenburg, C. B. Timmermans, G. L. Vos); 1 C.II. (G. v. d. Hoeven); 1 C.N.A. (H. Versteeg), 4 Lib. (G. A. S. de Bas. R. Middelkoop. W. L. Sneep en A. M. Ver heiden). VOORST. Geldig 7275 (6622), AR 591 (1101), CH 1031 (878 met AR). CPN 132 (122), Lib. en VD 1S07 (Lib. 721 en VD 524). RK 1831 (1584), SDAP 1619 (1558), SGP (92), Gem.- De emissie Frankrijk Matige belangstelling Naar verluidt is de belangstelling bij het publiek voor de nieuwe 3% pet Franschejf *.*64. leening, waarop gister de verschijning open stond, slechts matig geweest. Vermoedelijk zullen de inschrijvingen ten volle worden toegewezen. Naar men weet was de koers van uitgifte 97% pet. De leening was voorzien van een drievoudige valutaclausule. Al is de ver betering in de Fransche financieel-econo- misohe situatie onmiskenbaar, het publiek blijft toch de noodige voorzichtigheid be trachten. roodat volgens deze gegevens een over gemaakt la van 0.74 pCt. (1.127 -Na afschrijvingen ad 7.622 blijft een do beschikbaar van f 82 987 (f 26.627). Voorgesteld wordt daaiaan ar i.. ,d. De H.V.A. keert 17 pet uit Winstsaldo 1 7.192.298 (v.j. f 10.060.233) De H.V.A. heeft I van 17 (v.j. 25) pet wordt uitgekeerd. Blókens het verslag werd de suiker uit oogs' 1928, groot 172.995 ton. getaxeerd or f 5 P*: quintaal kristal franco silvoerhaven. De explol tatierekenlng sluit met een voordcelig aaldt vn f 1.452.625 (f 2.367.019). De afzet van oogs 1938 verliep aanxankelijk zeer ongunstig. D. suikermarkt daalde geleidelijk terwijl geringe vraag in het Oosten tot omvangrijken verkoop naar Westersche bestemmingen noopte. In do laatste maanden van 1938 kwam hierli in Europa en Britsch-Indië. Ji voor oogst 1938 nog sleohti koop rofiteeren. De ex; 1.071.375. de blm hi er var gedeeltelijk, doel 1939 in meerden likheden op het gebied itallngsverkeer duurder der *"f 6.800.oÓo'tS(f 10.000.000)5 commissarissen en directie f 3S9.200 (f 659.594). De R.O.L. in 1938 Verzekerd bedrag gestegen tot f 9.927.0&. Aan het verslag over 193S van de Rotterd. Onderl. Mij vam Levensverzekering ontleenen we de volgende bijzonderheden: Er werd een mooie vooruitgang in verze kerd bedrag en in premie-ontvangst be reikt, het aantal verzekerden steeg belang rijk cn de financieele resultaten zijn ondanks bestaande beleggingsmoeilijkheden daalde rente-opbrengst zeer bevredigend door een laag sterftecijfer en gedaalde kosten. De productie boliep f 1.601.504 (f 1.617.782), het verval f 886.529 (f 968.906), dus een voor uitgang van f 714.975 (648.875). Het verzekerd bedrag nam toe tot f9.927.058 en het aantal verzekeringen tnt 49.241 De gemiddelde rente van de voorna beleggingen was: hypotheken, gemiddeld staand f 592.149 4.634 pCt (4.956 pCt); ge- moenteleenlngen, gemiddeld uitstaand f 355.176 2.871 pCt (4.118 pCt.): effecten gemiddeld uitstaand f 151 498 3.426 pCt. (4.191 pCt.); vaste eigendommen, gemiddeld uitstaand f 244.976 6.655 pCt. (6.720 pCt). Over het geheel werd een gemiddelde te verkregen van 4.303 pCt (4.884 pCt) een gemiddeld belegd kapitaal van f 1.440.266. De gemiddelde rente la 0.581 pCt gedaald het jaar 1937. De premie-reserve de mier» f 1.310.131 op 31 basis berekend en n slechts f 65.203 op 4 pCt basis. De gemiddc. de rentevoet van de premiereserve ls 3.523 pCt (3.657 De gemiddeld verkregen rente ls 4.303 pCt, belang 233 Gekozen: AR 1 (1), CH 2 (1), Lib. en VD 4 (3), RK 4 (4), SDAP 4 (4j, andere partijen (2). WARMOND. Geldig 1313 (1195). CH en AR 146 (144), RK 829 773), SDAP 109 (81) lijst Oudshoorn 229 (197). Gekozen: CH 1 (1) RK 5 (5), lijst Oudshoorn 1 (1). WIJ HE (Ov.). AR 296 (216), CH 464 (460), R.K. 660 (605), S.D.A.P. 358 (411), Vrij, SDAP 382 (324), le Groep Gem.belang 261 (366), 2e groep Gem.belang 147. Totaal 2483 (2382). Gekozen werden: 1 A.R. (1), 2 C.H. (2), 3 R.K. (3), 2 S.D.A.P. (2), 2 Vrije SJJ.A.P. (1), 1 le groep Gem.belang (2). ZEVENBERGEN. Uigebracht 3772 (3G63). A.R. 238, C.H. 550 (in 1935 A.R. en C.H. sa men 524). R.K. 1308 (2015). S.D.A.P. 98 (G6), R.K. Werkmanspartij 726, Zevenb. Belang 103, R.K. lijst-v. Unnik 584, lijst-Franco is 165. Gekozen: 1 A.R. (De Heer), 2 C.H. (A Korteweg en D. v. d. Put), 5 R.K. (J. v. d. Noort, A. Sweere, B. A. Ooyen, J. Nollen en J. den Biggelaar), 3 R.K.' Werkm.p. (Ver meulen, B. Ooyen en M. Leys), 2 Lijst-v Unnik v. Unnik en J. Verdaas). ZEIST. Geldig 15693 (12071). AR (Ned. en Or.) 2524 (1831), AR (Gr. v. Prinsterer) 741 (714), CH 2093 (1601), lijst Van Hoogenhuv ze c.s. (diss. CH) 376 RK 1922 (1429), SGP 766 (564), Lib. 1692 (1453), Gom .be lang °038 (742), SDAP 3541 (3111). De percentages waren: AR (N. en O.) 16.0J (15.17), AR (Gr. v. Pr.) 4.72 (5.91), CH 13.34 (13.36), lijs tv. Hoogenhuijze 2.40, RK 12.2; (1184), SGP 4.88 (4.67), Lib. 10.78 (12.04) Gem.belang 12.99 (6.15), SDAP 22.56 (25.77) Toegewezen werden de volgende zetels AR (N. en O.) 3 (3). AR (Gr. v. Pr.) 1 (li CH 3 (3), RK 2 (2). SGP 1 (1). Lib. 2 (2)j Gemeentebelang 2 (1), SDAP 5 (6). Gekozen werden: S.D.A.P. J C Louwerse C. A. Barel, J H Schops, G Zieverink, W K G C v. Meggelen; A. R. Kiesv. Groen v. Prin sterer": F H C Jansen; C. H. Dr. J Lam- inerts v. Bueren, M Cordia, Ir. J. Chr. Schok- king; A. R. Partij (Ned. en Oranje); J Schu- ling, D. Smit, H. J. van Doorn; Lib.: Mr. F. A. Beunke, A. van Wijnen; R.K. N. Ntele, G. F. Geijtenbeek; Gemeentebel.: D F Brand wijk, H Methorst; St. Geref. Partij: H C v. Woerden. ZUILEN. Geldig 8290 (6085). AR en CH 2219, RK 2081 (1339). SDAP 3412 2276'. Lib. en VD 578 andere partijen (2138) Gekozen: 2 AR (2). CH 2(2), RK 4 (4), SDAP 6 (6). VD 1 (1), andere partijen 0 (1). t 413. f 40.000. >tJzondere kosten f 3.195, ng f 5.011. de dlvldend- trna onverdeeld blijft Oranje-Nassau Mijnen Dividend 8 (v. J. 12 verslag van de MIJ tot Exploitatie Llmburgsche Steenkolenmijnen, genaamd -4- v' Mijnen te Heerlen, over 1938, peil. je-Nasi ordt het volgende De delving werd verminderd tot dat in overeenstemming was met de afgeno'm Mogelijkheid. De bedrUfeultkomsten, hoe- ichterstaand bü die van het voorafgaande boekjaar, kunnen bevredigend worden ge- uctle bedroeg 2.485.208 too. en iet het vorige Jaar, met 445.134 isten werd o.a. uitgegeven: bp« beambtenfonds 125.128, aaa lijnwerkersfonds van de Steen- Limburg en premien voor dJ n ziekteverzekering 637.45Ö, evallen 300.801, gezinetoelagen lldltei 384.636. ichrijvlng en werd uitgegeven 969.288 v*n 1.213.264 (2.390.142) -rekening met een (2.118.292). Het Ivldend werd bepaald op vall uel eplaatste maatschappelüke kapitaal. De gewone Jaarlijkaohe algemeene vergade- ing van aandeelhouders, 5 dezer gehouden, eurde de jaarstukken goed cn herkoos de eeren Humbert de Wendel en Guy de Wend ai Naar wij vernemen zal de N.V. Xoordhol- landsche Hypotheekbank uit aflossing van een hypothecaire vordering waarschijnlijk een bedrag van circa f 6000 beschikbaar krij gen op zoodanig tijdstip, dat dit voor inkoop van pandbrieven per 1 Juli a.s. zal kunnen worden aangewend. Uit de inkomsten van het eerste halfjaar zal per 1 Juli a.s. l/$ pet. rente op de uit staande pandbrieven betaalbaar worden ge steld. fCALEIDOSCOOP stijgingen in van fracties tot een punt. Da belangstelling ging vooral uit naar staaiwaar- leelcn. In den loop van den dag __u^....,end De bellrs den 530.000 aon- van de N. Y. De winst over 1938 inger Rubber Mli. ■agt f 15.493 (v.j. f 162.400). Er d (v. J. 6\i). dividend De Cultuur M heeft over 1P38 eer. f 500.846 (v.j. f 1.036.262). vidend uitgekeerd (v.j. 1938/39 bedrs steeg ln 1938 iets. In d« van het loopende boekjaar zijn de omzetten wederom bevredigend. Het winstsaldo van de Amsterdam» scha Ballast MU. per 51 Dec. 193S be draagt f 213.953 (v.j. f 253.286). Er wordt on veranderd 6 pet. dividend uitgekeerd (al» vorig Jaar). 1938 van d* heeft den indruk, dat de inzinking gekomen en geleidelüken van 1939 aafd nlet- Gemeend >rdt. dat in een rustige politieke sfeer rlo houdïrs worit 10 pet. dividend uitgekeerd f 2.728.214 (v.j. f3.816.515). De 1939 een uitkomst ver wacfct. die beter zal zün dan die voor 1938. In de aandeelhouders vergadering vat 1939 niet onbevredigend ls gew ..DE RUILBEURS" Goudsche Singel 105, Rotterdam Te koop gevraagdt Elk quantum Schol- ten. Hak a en Hllle bons voor boeken. Aanbied.: H. v. WOENSEL* Kaatsheuvel. CORRESPONDENTIE: L. E. te Llsee, 138 Kwatta en 31 Sunlight :n. Verkade Artla 4 pt. J. B. v. K. te IJ&selmonde, 43 Sunlight gen. w berekening was foutief. Wilt U 20 cent postzegels zenden. Mej. G. v. d. P. te Hardlnxveld. 50 Drosto tzonden, Pette en O.G R. zün thans waarde- Mej. A. ten W. den Haag 46) Sunlight gen., raardelooze komen retour. M. van D. te ZwUndrecht. Aan dit album unnen we U thans niet helpen, misschien tter. W. de B. te R'datn. De waarde der gezon- en plaatjes Is 10 pt H. ten B. te Rijnsburg. Heeft u nog Inte- ssse voor: Flitsende Vlnnen"T Wü hebben Mej. J. H. Z. te R'dam. Dank voor de iPaula's. J. S. te Brunsum. Rlemvls voorradig. Aanvragen voor Era-bont kunnen wij voor. loopig niet ln behandeling nemen W>) ont- angentwij de bons graag. Wie een speciaal Rullformuller wil ontvan- »n zendt ons even duldelük zijn naam en drea en hij krijgt het gratia en franco thuis- VOORWAARDEN: De Rullbeur» bepaalt de waarde der bon* en plaatjes Tot 500 pt betaalt O 18 ot, tot 1000 pt 30 et (aan postzegels). 3 nlee in voorraad. daa leest U het antwoord In de Rullrubrlek. Van één soort mag niet meer dan tot een waarde vso (00 pt per maand aangevraagd worden. Teveel gestuurde qunten kunnen geboekt Wüven tot een volgend, .ending reöoekt van het puntenaantal. dat U stuurt w« rdt •r«slrokk.n C *®n album tpeclalH ru, ,n.»re (dan betaalt O 3 pt per piaarir meer Oude Verkade tot en met Riv-ren k,...» blad. Waachollne. Coellogb dee! 1 en Raderenker. Pette-, Hllle-. Dob- ZïmJ?"wJH*"P|aAtJea en extre D E .bona nemen we niet meer aan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 3