fimiunjiuiii'j Wageningen N.V. Eischt Ned. Fabrikaat KNUTSELAARS ASBEST I RUBBER DONDERDAG 8 JUNI 1939 EERSTE BLAD PAG. a Chamberlain over de besprekingen met Rusland Vertegenwoordiger van Foreign Office naar Moskou Nog geen substantieel nieuws Chamberlain heeft gisteren in het Lagerhuis opnieuw een ver klaring afgelegd nopens den stand der onderhandelingen met Rusland. De premier deelde mede dat hij om begrijpelijke redenen over het ver loop der besprekingen tusschen En geland, Frankrijk en de Sovjet-Unie nog geen inlichtingen kon verschaf fen, doch dat uit de jongste gedach- tenWisseling met Moskou gebleken is, dat er algeheele overeenstemming bestaat ten aanzien van de voor naamste doeleinden, die bereikt moe ten worden. De Britsche regeering is er, naar ik meen, in geslaagd, aldus Cham berlain, de sovjet-regeering tevreden te stellen. De Britsche regeering is bereid, een accoord te sluiten op den grondslag van een volledige weder- keerigheid. Wij hebben duidelijk te verstaan gegeven- 'dat wij bereid zijn, onmiddellijk cn zonder voorbehoud, samen met Frankrijk, aan de Sovjet-Unie volledigen militeairen steun te verleenen voor het geval zij liet voorwerp zou worden van een daad van agressie en in vijandelijkheden met Europeesche mo gendheden gewikkeld zou raken. Het is niet de bedoeling, den militairen steun, die volgens het voorgenomen verdrag, de drie mogendheden bereid zullen zijn, elkaar te verleenen, te beperken tot geval len van daadwerkelijken aanval op het eigen grondgebied dier mogendheden. Er zijn verschillende gevallen denkbaar, waar in een der drie mogendheden haar veilig heid indirect bedreigd zou kunnen zien door de actie van een andere Europeesche mogendheid. Deze gevallen worden in bij zonderheden onderzocht en ik hoop, dat het mogelijk zal zijn, een formule voor te stel len, welke voor de drie regeeringen aan vaardbaar is. Er blijven een of twee moeilijkheden on te lossen, speciaal in verband mat de iposi- tie van zekere staten, die geen garantie wenschen te ontvangen, in de meening daardoor de strikte neutraliteit, welke zij willen handhaven, te compromitteeren. Het is natuurlijk onmogelijk staten, die zulks niet wenschen, een garantie op te dringen, dooh ik vertrouw, dat er een uitweg gevon den zal worden, zoodat deze moeilijkheid en andere kwesties, die zich nog zouden kun nen voordoen, geen belemmering zullen Vormen voor het tot slandikomen van een verdrag, waarin het principe van weder- keerigen bijstand zoo breed mogebjk zal worden opgevat. Ten einde de onderhandelingen te be spoedigen is besloten, een vertegenwoordi ger van het Foreign Office naar Moskou te zenden, ten einde den Britsdhen ambassa deur aldaar volkomen in te lichten nopens de houding van de Engelsche regeering ten aanzien van alle nog te regelen ipunten. Ik hoop, zoo besloot de Premier, dat het aldus mogelijk zal zijn, weldra de besprekingen te voltooien, welke nog noodig zijn, om de in zichten der drie regeeringen tot overeen stemming te brengen en aldus tot een ac coord te geraken. In antwoord op een vraag van Green wood, die in de plaats van Attlee, die ziek is, als leider van de arbeidersfractie op treedt, verklaarde Chamberlain, dat hij niet kon zeggen, wie naar Moskou gaat. Hij wees er op. dat het doel van het zen den van een vertegenwoordiger van het Foreign Office naar Moskou is, de onder handelingen te vergemakkelijken en te be spoedigen, en niet ze te vertragen. Ik heb, aldus Chamberlain, alle hoop, dat dit doel bereikt zal worden. faudiü. koe/ mx Greenwood stelde hierop de vraag, of het tczoek .aan Moskou niet zou kunnen wor- cn uitgelegd als een vertraging van de volledige inwerkingtreding van het verdrag. Chamberlain antwoordde hierop: Wij kun- hen het verdrag thans niet sluiten, omdat de zoo juist genoemde kwesties nog opge lost moeten worden. Op de vraag, of het voorgestelde accoord een regeling zou bevatten voor onmiddel lijke stafbesprekingen, zeide Chamberlain, dat het heter was te wachten tot 't accoord tot stand is gekomen. Op een andere vraag, verklaarde Cham berlain, dat de Britsche vertegenwoordiger, die naar Moskou zal worden gezonden, een burgerlijk ambtenaar zou zijn en geen lid der regeering. Chamberlain deelde voorts nog, op een desbetreffende vraag, mede, dat de Brit sche regeering verscheiden 'mededeelingen van de Finsche, de Estlandsche en de Let- landsche regeering had ontvangen, waarin deze te kennen gaven, dat zij, in verband met haar voornemen, een strikte neutrali teit te bewaren, geen garantie wenschten te ontvangen, als resultaat van de onder handelingen, welke op het oogenblik tus schen Frankrijk, Engeland en Rusland wor den gevoerd. De formule reeds gevonden? In diplomatieke kringen wordt vernomen, dat de algemeene grondslagen van een for mule, die zoowel de Britsche, de Franschc als de Russische regeering bevredigt, reeJs zijn vastgesteld. Deze formule zou hierop neerkomen, dat wederkeerig elkanders levensbelangen gegarandeerd worden, voor het geval deze door agressie bedreigd moch ten worden. In een afzonderlijke verklaring zou dan verduidelijkt worden, wat ieder land onder zijn levensbelangen verstaat Zoo derhalve de Sovjet-regeering mocht verklaren, dat zij de territoriale onschendbaarheid en de poli tieke onafhankelijkheid van de Oostzee-sta- ten als een levensbelang beschouwt, zou d-, kwestie van een garantie aan die staten vermeden worden en zouden hun bez.waren tegen de „opgedrongen garantie" omzeild worden. In elk geval kan de kwestie van het vin den van een formule, die alle tegenstrijdige gezichtspunten met elkaar in overeenstem ming brengt, naar het oordeel van officieele kringen, thans geen groote moeilijkheden meer opleveren, nu voldaan is aan den Rus- sisclien eisoh inzake volledige wederkcerig- Duitschland werpt weer Joden uit Nieuwe opstopping aan de Poolsche grens Havas meldt uit Warschau, dat ongeveer 2000 Poolsche Joden, die door Düitschland uit het land zijn gezet, aan de Poolsche grens, o.m. in Boven-Silezië, zijn aangeko men. Te Zabrze in Boven-Silezië wer den 72 personen door de Duitsclie grens wacht verjaagd, doch Poolsche douanebe ambten en politie dwongen hen terug te keeren, zoodat zij op het oogenblik in de neutrale zone verblijven, voor het meereu- deel zonder geld en zonder levensmiddelen. Bij Kaïttowice staat een heele trein met uit gedreven Joden in de grenszone. Volgons inlichtingen van Joodsche rijde zou het aantal uitgedreven Joden 4000 be dragen en zou een aantal van 12.000 met uitzetting bedreigd worden. Het gaat voor het meerendeel om Poolsche Joden, wier paspoorten niet voorzien zijn van" 't speciale visum, dat het vorige jaar is ingevoerd, ep dat bewijst, dat de bezitter het burgerrecht van den Poolschen staat heeft. Het hulp comité der Joden is voornemens hun te hulp te komen. Joodsche afgevaardigden treffen voorbereidingen om stappen te doen bij de Poolsche regeering. GENERAAL PERSHING IN FRANKRIJK LE HAVRE, 7 Juni (Havas) Generaal Pershing is hedenmiddag te Le Havre aangekomen. De 79 jaar oude generaal zal in Frankrijk de graven van de Amerikaan- sche soldaten bezoeken en in October naar de Vereenigde Staten terugkeeren. BETIMMERINGEN - MEUBELEN WAGENINGEN TELEFOON 2613 DE DOODEN VAN DE „THETIS" HERDACHT Herdenkingsdienst aan boord van mijnenveger Engeland heeft gisteren de dooden van de duikboot „Thctis" herdacht Aan boord van den mijnenveger „Hebe" werden de vaders, moeders, echtgenooten en andere nagelaten betrekkingen van de 99 slachtoffers, naar de plek, waar het vaartuig is gezonken, ge bracht, terwijl anderen, die zich niet sterk genoeg achtten, dezen dienst aan boord mee te maken, een der vele herdenkings diensten aan den wal bijwoonden. Boven de plaats, waar het wrak ligt. wercl de herdenkingsdienst gehouden, welke be stond uit hot zingen van een kerkelijk ge zang, het lossen van saluutschoten, het bla zen van de „laatste post" em het zingen van liet volkslied. Aan boord van de oorlogsschepen in de omgeving werden eveneens herdenkings diensten gehouden. Gedurende den dienst werden talrijke kransen over boord geworpen. Een duizendtal employé's van de Cam med Laird-werf woonde den dienst bij voor het gemeentehuis van Birkenhead. Op vele openbare gehouwen was de vlag halfstok geheschen. Waren de opvarenden te redden geweest? Angelo Ecllom, een hooge officier van de Italiaansche oorlogsmanne, specialist op het gebied van de onderzeevaart en uitvin der van een veiligheidsinstallatie voor duik- booten, welke door de Italiaansche marine wordt gebruikt, heeft een gedetailleerd ar tikel gepubliceerd in de „Giornale d ltalia waarin hij betoogt, dat de ramp met de „Thetis" is veroorzaakt door een verkeerde manoeuvre bij het verlaten van de duikboot door de bemanning, hetgeen vooral een ge volg is van het volkomen gebrek san oefe ning der mansohappen in dergelijke ope- Hij verklaart, dat binnen den tijd van vijftien h twintig minuten, dank zij de zoo genaamde barometrische manoeuvre, die mogelijk was met de installaties aan boord van de „Thetis" en die zelfs begunstigd werd door de schuine ligging van de duikboot, alle manschappen zich zouden hebben kun nen redden. In dit verband herinnert de schrijver aan het geval met de Italiaansche duikboot 17, welke in 1929* dank zij de barometrische manoeuvre en zonder de hulp van zuurstof apparaten, door de bemanning verlaten werd op een diepte van 11 meter met een snelheid van 12 man per minuut. Daarentegen heeft men «an boord van de „Thetis" een zoogenaamde evenwicht-ma- noeuvre pógen uit te voeren, zoodat zich slechts vier mensehen hebben kunnen red- De officier besluit ziin artikel, met te ver klaren, dat men in Engeland en uiteraard ook in andere landen, een reddingssohool in het leven dient te roepen en dat elke duik boot een of twee officieren aan boord zou moeten hebben, die gespecialiseerd zijn in zelfstandig reddingswerk, zonder de hulp van buiten af te wachten. DUITSCH VLIEGTUIG VALT OP HUIS FRANKFURT AM MAIN, 7 Juni (D.N.B.). Een vliegtuig van de luchtmacht is heden middag tijdens een oefenvlucht boven Geln- hausen omlaag gestort. Bij den vaj op het dak van een huis vloog het vliegtuig in brand. Het vuur tastte de omliggende huizen aan. De uit drie koppen bestaande bemanning van het toestel kwam om het leven. De niet-aanvalspacten met Letland en Estland Gisteren te Berlijn geteekend Gisterochtend is te Berlijn het niet-aan- valsverdrag tusschen Düitschland en Let land onderteekend door Munters en von Ribbentrop, de ministens van buiten- landsche zaken van beide landen. Korten tijd later is door von Ribbentrop n S e 11 e r s, den minister van -buitenland- sche zaken van Estland, een gelijk verorag onderteekend tusschen Düitschland en Est land. De redactie van beide verdragen is gelijkluidend. Na de onderteekening van het Duitsche- Letlajidsche en Duitsch-Estlandsche niet- calspact is op het minsterie van buiten- landsche zaken, tusschen oen rijksminister buitenlandsche zaken, den Letlandschen den Estlandschen minister van buiten landsche zaken een openhartige gedachten- wisseling gehouden. Daarbij kwam algemeen de wensch tot uitdrukking, de Duitsch-Letlandsche en de Duitsch-Estlandsche betrekkingen op vriend schappelijke wijze te verdiepen. Van Duitsche zijde werd er daarbij de na druk op gelegd, dat de rijksregeering in de handhaving van de politieke onafhanke lijkheid van Letland en Estland een belang rijk element ziet voor de verzekering van den vrede in Oost-Europa en dat zij daarom bereid is harerzijds deze politieke onaf hankelijkheid steeds te respecteeren. In denzelfden geest werd van Letlandsche en Estlandsche zijde ook bij deze gelegen heid op het reeds vroeger tot uitdrukking gebrachte standpunt gewezen, dat de Let landsche en Estlandsche regeeringen vast besloten zijn, voor de handhaving der poli tieke onafhankelijkheid van hun landen zelfstandig zorg te dragen en vast te houden aan een politiek van strikte neutraliteit. Poolsche express-trein derailleert Zes dooden De expresstrein RomeWe enenWar schau is gistermiddag op 10 K.M. ten Z.W. van laatstgenoemde stad ontspoord. Volgens de eerste berichten zouden de vier eerste rijtuigen zijn omgeslagen en dwars over de sporen liggen. De minister van verkeer Ulrych, is met den onderminister Pasecki naar de plaats van de ramp vertrokken, om het onderzoek te leiden. Bij de treinontsporing zouden zes men- schen zijn gedood: een machinist, een sto ker en een controleur van den slaapwagen, Steifan Steinhagen, een bekend Poolsch in dustrieel, een Poolsche dokter en een jonge vrouw. Er zouden bovendien dertig ernstig gewonden zijn. Het ongeluk heeft zich voorgedaan bij een wissel. Op dat oogenblik reed de trein met een snelheid van 80 K.M. en algemeen wordt de oorzaak van het. ongeluk toegeschreven aan deze te groote snelheid. Een Un. Press-teJegram uit Warschau maakt eveneens melding van zes dooden, allen Polen, doch slechts van twintig ernstig gewonden. RADIORUBRIEK TRIJDAG, 9 JUNI 1930. HILVERSUM I. 1875 en 4.15 M. Algemeen Prq- leriorRd door de KRO. 8.00—5 15 :!ek. (Om 8.15 Ber.) 10.00 Gram. 130 Bijbelsche causerie. 12.00 Be- (1.00—1.20 Gr. 3.00 KRO-Or- 3.45 Gram.muziek. '4.00 Pianovoor- ïoht. 4.30 Gram.muziek. 6.00 Land- en •le. 6.20 KRO-Melodlstei solisten (ca. 6.30 Ber.) 7.00 Ber. 7.15 Cau serie „Het KRO-Luchtnet" 7.35 Gram.mu- zlek. 7.50 Causerie „Noord-Brabantsche Schilderkunst". 8.00 Ber. ANP. 8.15 Gram, muziek. 9.30 Declamatie. 9.45 Gram muziek. 10.30 Ber. ANP. 10.40 KRO-Boys en solist (10.55—11.05 Gi izlek izlek). 1.20—12.00 HILVERSUM II, 301,5 M. 8.00 VARA. 10.00 u VPRO. 10.20 VARA. 12.00 AVRO. 4.00 uur VARA. 7.30 VPRO. 9.00 VARA. 10.40 VPRO 11.0012.00 VARA. 8.00 Gram.muziek. (ca. 8 16 Ber.) 10.00 Morgenwijding. 10.20 Viool en Piano. 10.50 Declamatie. 11.10 Gram. muziek. 11.30 Esmeralda. 12.00 AVRO-Amu- sementsorkeat (ca. 12.15 Ber.) 12.45 Gram. muziek. 1.00 Orgelspel. 1.20 Gram.muziek. 1 30 Omroeporkest. 2.10 Voor de vrouw. 2.30 Omroeporkest en soliste. 3.30 AVRO-Dance- apfl, zang en gram.muziek. 6.30 Letterki dig overzicht. 6.50 Gram.muziek. 7.00 uur VARA-ICalender, 7.05 Cyclus „Reizen en trekken". 7.23 Ber. ANP, 7.30 Ber. 7.35 u. Cyclus „De beginselverklaring van de Cen trale Commissie voor het Vrijzinnig Prote stantisme". 8.00 Viool en Plano. 8.30 Cause rie „Vrijzinnige Protestanten in Bohemen". 9.00 Gram.muziek. 5.30 Radlotooneel. 9.45 VARA-Orkest en soliste. 10.30 Ber ANP. 10.40 Avondwijding. 11.00 Fantasia. 11.30 Jazzmuziek (gr.pl.) 11.55—12.00 Gram.mu- DROITWICH 1500 M. 12.10 Orgel. 12.35 Band. 1.20 Causeriën. 1.35 Strijkkwartet. 2.45 u. Kwintet 4 20 Radiotooneel. 4.50 Reportage. 5.20 Orkest 6.45 Band. 7.05 Parlementair rzlcht 7.20 Leger des Hells-Orkest 8.00 BRUSSEL 322 M en 484 Mt 32 2 M: 12.50 e .30 Orkest 6.20 Viool en Cello. 6.50 ldei .20 Opera. 10.30 Orkest. kest 9.35 Orkest. 10.30 Lit. Programma, idlo pnru 1648 M. 11.20 Orkest. 12.30 Zane. 3.35 Cello. 3.50 en 4 40 Zang. 4.55 Viool. 5.25 Kwartet. 6.30 Zang en piano. 7.20 Viool. 7.50 Cello. 8.50 Radlotooneel. 11.20 Nacht- Gij bevoordeelt daarmede Uw landgenootenen Uzelve GEMENGD VOEDER VAKKEN*. MELKVEE EN PLUIMVEE met gegarandeerd gehalte aan eiwit en vet volgens Algemeene H an del e voor w aaiden rei c AMSTERDAM N.V. FORTO-KOUDLIJM IS HET IDEAAL Steeds gereed, geen wachten, geen geknoei met stoffig poeder, geen resten, alterst zalnlg, enorme bindkracht.vlekvrii op eiken. Vr.ze Uw winkelier of anders ons. onder adresopg. v. Uw leverancier FRENCKEN'S FABRIEKEN WEERT UIT OOST- EN WEST-INDIE Afweergeschut voor Batavia? De zaak nog in studie Naar het Bat&viasch Nieuwsblad ver neemt zal binnenkort van de regeering een principieele beslissing verzocht worden over de vraag of de daarvoor in aanmerking ko mende locale ressorten eigen afweergeschut mogen aanschaffen en onderhouden. Het gemeentebestuur van Batavia zal daartoe het initiatief -nemen. Men weet dat in Nederland o.a. de gemeente 's-Graven- hage reeds eigen afweergeschut besteld heeft Gaat de Indische regeering in principe met het plan accoord en voteert de gemeen teraad de noodige fondsen, dan ligt het In de bedoeling een vrijwilligerscorps voor de bediening van het geschut te vormen. Het legerbestuur zou dan alleen enkele instruc teurs behoeven af te staan. De details van het plan zullen, als het doorgaat, uiteraard geheel in samenwerking met het legerbestuur worden vastgesteld. MOEDIG OPTREDEN VAN ZENDELING MEDAN, 7 Juni (Aneta). Door felle ruk winden is op het Toba-meer een prauw met vier inzittenden omgeslagen. Dit geschiedde bij Ambarita, waar de bewoners door de hooge golven geen hulp durfden te bieden. De zendeling-leeraar Karelse en het negerl- hoofd slaagden er echter in. met een ge huurde motorboot de drenkelingen in vei ligheid te brengen. GEHEIMZINNIGE STERFGEVALLEN DJOKJA, 7 Juni (Aneta). In de desa Gandjoerang, onderdistrict Godean, zijn gis teren door onbekende oorzaak vijf menschen erleden. Drie dagen tevoren was reeds een tani (landbouwer) gestorven. Het binnen- landsch bestuur en de dokter stellen een onderzoek naar deze sterfgevallen in. DE DECLARATIES VAN VOLKSRAADSLEDEN BATAVIA, 7 Juni (Aneta), Het „Bat. Nieuwsblad" verneemt, dat de regeering beslissing genomen heeft ten aanzien van de bekende affaire betreffende onjuiste decla raties door leden van den Volkraad. Den procureur-generaal is opgedragen rechtsingang te vorderen tegen een Arabisch en een inheemsch lid van den Volksraad. Naar wij vernemen, is de Nederlandsch- Indische Spoorweg-Maatschappij begonnen uitvoering te geven aan haar voornemen de lijn Semarang—Soerabaja van modern materieel te voorzien. Deze lijn, die twee belangrijke haven plaatsen in Midden, resp. Oost-Java, ver bindt en langs Tjetpoe, het bekende petro- leumcentrum, loopt, is rond 280 km lang. De bedoeling i6, hier diesel-mechanische treinen in dienst te stellen, welke aanvan kelijk met 100 en op den duur met 120 km per uur het traject zullen afleggen. Er zullen drie dezer treinen worden uit gezonden Begonnen wordt met de uitzen ding van één trein, om de noodige proeven te nemen en ervaringen op te doen, waar mede dan bij de afwerking der twee vol gende treinen kan worden rekening ge houden. Elke trein zal bestaan uit drie in elkaar overgaande wagens: de treinlengte is 50 gelijkelijk over de drie wagens verdeeld. Deze drie wagens rusten op vier draaistel- len; de twee middelste draaietellen zijn ge plaatst onder de wagenovergangen, terwijl de twee andere aan de einden van den trein zijn geplaatst en tevens de dieselmotoren zullen dragen. Het gewicht van een trein, Harnaamt Uw plaats in da warald van galuld. - Raad* duizendan slachthoorandi deden dit met een PROEFSTATION VOOR BOUWMATERIALEN EN BUREAU voor CHEMISCH ONDERZOEK Koning Bienfait AMSTERDAM. DACOSTA KADE 104, TELEFOON 83047 N.V. KEMPENSGHE ZINK MIJ. (Zlncs.de -le Cainplne) BLORZXNK KETELZINK ZWAVELZUUR SUPERFOSFAAT. Eenlge fabrllcante ln Nederland van MAAGDELIJK BLOKZINK TELEFOON 59 WEERT VAN DER LINDENENVELDHUIS AMSTERDAM- ROTTE RDAM-GRONINOEN VOOR ALLE DOELEINDEN I TECHNISCHE ARTIKELEN Naamlooze Vennootschap VAN AARSEN VAN GELDER'S KAPOKFABRIEKEN MOOK J. Koster Hzn. - Scheepswerf „Gldeoe" Groningen Holland Voorwaarde voor loonende exploitatie is een economisch schip. Hiervan bent U zeher met een KOSTER-COASTER ledig in dienstvaardigen toestand, i9 ca< 88 ton. De treinen worden modern uitgerust; zij zullen plaats bieden aan 8 reizigers le, 2i reizigers 2e en 84 reizigers 3e klasse. Be halve bagage-ruimten en toiletten zal een eenvoudige keukeninrichting worden aan gebracht. Door een luchtzuiverings- en koel installatie zal de le klasse worden voorzien van stofvrije en gekoelde lucht, terwijl ook de tweede klasse met gezuiverde lucht zal worden geventileerd. DP ELKE BUS EEN BON VOOR GESCHENKEN 36) Terwijl hij sprak, was er een beweging van verrassing merkbaar, maar nu hij even zwijgt, groeit het aan tot rumoer en een spontaan, hoewel bescheiden gejuich stijgt op. De directeur staat als een welwillend vorst, luisterend naar Ide hulde van zijn volk. Maar hij heeft nog meer te zeggen. „Kan ik nu voor dit jaar weer op jullie rekenen? Dan zal ik van mijn kant ook niet ondankbaar wezen. Dan is het wel mogelijk, dat ik volgend maal het dubbele geven kan als extra belooning, dus dan het loon over een hééle week. Doet daarom allemaal je best! Ik doe het ook." Nu wervelt een storm van jubel omhoog onder de glazen overkapping van het fabrieksruim. Zoo iets hebben ze nog nooit beleefd. Wat een prachtig gebaar, dat ze zeker van dezen directeur nooit verwacht hadden! De verrassing is overweldigend, want de vrees, die hen eerst beving, is blijd schap geworden. Die reactie moet zich uiten. Een geest van goedwillendheid maakt zich meester van allen. Straks gaan ze naar huis met gel<T op zak en waardee ring in 't gemoed. 3e vloeken niet meer» ze prijzen, XVI Het heeft in den kring van vrienden en bekenden wel eenige beroering gewekt, toen Arnold aftrad en zijn zwager voorloopig die plaats innam. „Wat een teleurstelling voor zulke jonge menschen, zoo'n jong gezin!" „Die Arnold is toch altijd een keurige jongen geweest. Wat moet hij nu beginnen?" „Maar die ander is blijkbaar gladder en bijdehander. Het is zoo erg niet voor Arnold. De Cornputs hebben geld." „Dat ze nu wel kunnen verliezen, als de fabriek naar de maan gaat." „Die gaat niet naar de maan, nu Aat Walle de leiding krijgt." „Aat Walle, zoo'n proleet!" Er klinkt minachting in die woorden. „Noem je dat een proleet? Je lijkt wel dwaas! Steken jou de broodkruimels?" „Dus hij wordt nu directeur?" „Voorloopig wel en dat lijkt me volstrekt niet dom." Zulke en dergelijke gesprekken zijn er gevoerd. Maar doordat er verder weinig schokkends gebeurde zakte het gepraat in. Nu begint het weer. Maar de Cornputs hooren niets. Het gaat buiten hén om. Er wordt alleen gepraat, als zij er niet bij zijn. En Clara hoort ook niets. Die is trouwens bezig met haar eigen ge dachten, al maanden lang. Ze maakt zich bezorgd over haar man, Aat. Want ze denkt aan haar vader. Die ging heelemaal op in zijn werk en zoo gaat het ook met Aat. Geestelijke dingen raken bij hem uit oog en hart. En ze denkt ook aan haar eigen machteloos figuur, toen ze aan vaders ziekbed zat. Toen dacht ze zich rijk en ze was arm. Ze kon hem niets geven, want ze had niets. Ze had alleen haar stelsel. En hij het zijne. Daardoor kon ze toen niet praten met haar vader en daardoor kan ze nu niet praten met haar man. En toch moet het. Ze mag hem niet laten wegvoeren in den stroom van aardsche bedoeningen en daarbij maar toezien ep zwijgen. Haar machteloosheid maakte haar angstig en niet alleen bezorgd voor Aat, maar ook voor haar zelf. Want haar on macht tot getuigen bewijst, dat haar geestelijk leven niet in orde is. Leven moet zich uiten en waar geen uiting is, is geen leven, althans geen gezond leven. Is haar geestelijk leven ziek? Hoe meer zij nadenkt over deze vraag, hoe meer bevestigend haar antwoord wordt. Waar dan heen? Naar wien anders dan naar den Grooten Medicijnmeester? Nu herinnert ze zich een toespraak, die ze lang geleden hoorde over den tekst: „Ik ben de Heere, uw Heelmeester". Ze had het heel mooi gevonden. Maar nu, nu gaan die woorden voor haar leven. Geluk kig weet ze den weg, die altijd open is, naar den Heelmees ter, die altijd spreekuur heeft bij nacht en bij dag. Haar overpeinzing wordt gestoord, want er komt bezoek van een goede vriendin. Clara, ik kom je noodigen op ons avondje, jou en ie man. We zijn dezer dagen vijf jaar qetrouwd en daar maken we een klein feestje van. zoo iets als een verjaardag." Clara glimlacht, een beetje mat, maar ze zegt opgewekt: „Al vijf jaar. Dat is een felicitatie waard. Natuurlijk komen we graag." Ze zitten even en zwijgen. Clara schenkt thee. „Hoe gaat het met je mama?" „Heel goed. Dank je. Ze woont bij Arnold." „Ja, dat weet ik. Er is wel veel veranderd." Onderzoekend kijkt Clara op, verwonderd over die laaN ste woorden. „Hoe gaat het met Arnold en met je man?" Opzettelijk noemt de bezoekster die twee namen in één adem. „Die maken het beiden best." De ander voek zich onzeker. Speelt Clara zoo goed haat rol of weet ze inderdaad niets? „Dus we kunnen op jullie rekenen?" „Ik zal er met Aat over spreken. Hij is nogal bezet." „Maar jij komt in elk geval. Je moet de dingen niet zwaar* der tillen, dan ze zijn." „Dat doe ik toch niet!" De klank van verbazing in Clara's stem verkondigt dé ander, dat Clara van niets schijnt te weten. Zijn de rond* gaande gesprekken langs haar heen gegaan? Aan den maaltijd vertelt Clara van de noodiging. „Ik kan niet," zegt Aat, „dat is jammer. Ik heb een veH gadering." „Kun je die niet verzuimen?" „Onmogelijk. En op een anderen avond zetten gaat ooK niet voor mij alleen. Op andere avonden zijn er weer anderenj die niet kunnen. Ie moet me maar verontschuldigen." „Ik zal er morgen heengaan." Den volgenden dag brengt ze haar boodschap. „Tot mijn grooten spijt is de avond van je feest vooi mijn man bezet en kan hij zich onmogelijk vrijmaken." „Och, wat spijtig." „Ja, ik vind het ook Heel teleurstellend." (Wordt vervolgd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 2