ZOMERMANTELS in aparte ontwerpen SLA BEUGELTASCH Wolhuis de Wending „VAN EN VOOR DE VROUW- UITGAVE VAN DE VIJF SAMENWERKENDF CHRIST EI.TJKE DAGBT ADEN 5—ïo JUNI 1939 'A M ANTÉLCOSTUMES, die zoo'n groote plaats in het modebeeld innemen, worden bijzonder gaarne gedragen, doch zonder een langen mantel kan men todh niet. iVan den smaak zal het afhangen aan welk model men de voorkeur wenscht te geven, doch ook het figuur dient in aanmerking genomen te worden. Wat de een staat kan een volkomen verkeerde keus voor een ander blijken te zijn en dit betreft model, stof en kleur. Voor de morgenuren zullen bij voorkeur zeer eenvoudige mantels met uitgesproken sportief karakter gedragen worden, die driekwart of lang zijn. Jonge meisjes kun nen haar keus bepalen op de moderne swaggers, die een ruim klokkende rug aan geven, doch meermalen ook gedeeltelijk op gestikte plooien hebben. Men ziet onder de meer gekleede mantels ook mooie aanslui tende modellen, die gedragen worden over kleurige wollen en bedrukt zijden zomer japonnen. Zij zullen echter lang genoeg moeten zijn om te voorkomen, dat een deel van een anders gekleurde japon- Tok te zien komt. Zwart is weer zeer gang baar evenals donkerblauw, hetgeen de beste kleuren zijn voor oudere dames. Voorts ko men vele neutrale kleuren in aanmerking evenals beige, groen, wijnrood, barnsteen, verschillende tinten bruin en middelblauw. Alhoewel de mantels een enkele maal knoopsluitingen hebben zullen zij toch over wegend veel met een onzichtbare sluiting gesloten worden. Twee vormen onderscheiden zich dit jaar, we zouden ze de hoofdtypen kunnen noemen en dit zijn de prinsesse-modellen en die, welke eenigszins een ruime, overblousende lijn aangeven. Talrijke variaties zijn voor beide typen mogelijk en deze worden ruim schoots toegepast. Aan enkele modellen ziet men een pas, die zich nu eens tot taak ge steld ziet het figuur breeder te doen schij nen dan weer-de afkleedende lyn moet be werkstelligen. De schouderlijn wordt iets, doch niét boven matig verbreed en wel door eenige ruimte aan den bovenmouw. Deze laatste richt zich naar de xjupe van den Mantel en zal bij de prinsesse-modellen naar den pols toe aan sluiten, daarmee een tailleurmodel behou dend. Fantasie mantels hebben meermalen blouseachtige mouwen, die met veel ruimte aan een gladde manchet worden gezet er bij voorkeur bij overblousende mantels ge dragen worden. De nevengenoemde schetsen geven verschil lende mouwen in dit genre weer. Als ma terialen worden tweed en andere Engelsche stoffen voor sportieve mantels aangewend weefsels, die zich over het algemeen ken merken door korrelachtige of harige opper- Bouclé, cloqué, gabardine, ingeweven nalen en nopjes kleur op kleur leenen zich voor het gekleede genre mantels, even als duvetine en min of meer dikke ribbels. Enkele der nieuwste ontwerpen geeft deze schets weer en in dit verband schenken we eerst onze aandacht aan het middelste mo del. een zeer elegante mantel, die bijzonder ge.-chikt is voor gezette dames en wel i eerste plaats door de afkleedende lijn. voorls werkt de verbreede schouderlijn zeer gunstig ten opzichte van de heupen. Apart is de garneering van -traalvormige nervures, allen naar de taillelijr. gericht; als sluiting kan men banden van dezelfde stof nemen, doch een gesp zal het ook zeer goed doen. Vest van zijden pique. Bovenaan .inks Mantel met tresgarneering aan bovendeel en mouwen. De mantel links onderaan heeft een garneering van stiksels en enkele gedeeltelijk opgestikte pli Sluiting met één knoop. Rechts jportief fan tasiemodel met pas en plooien, een zeer ge schikt model voor toekomstige moeders. Onderaan een mantel van soepele stof met gesmockt bovendeel, dat aan den rug iets bloust. Zeer wijde mouwen. Men ziet, dat de mantels over het algemeen niet over elkander slaan; alhoewel de tail- leurmodellen dit wel doen. Het komt er dus wel zeer op aan, dat mantel en japonnen zoodanig kiest, dat geen al te smakelooze effecten worden verkre gen! ook bij de boterham De tijd van de „warme hapjes", die in het winterseizoen zoo'n heerlijke aanvulling vormen van de koffietafel, is voorbij: ons verlangen gaat thans uit naar iets frisch. De huisvrouw, die aan dat verlangen wil voldoen, heeft geen moeilijke taak: verlei delijk malsche kropsla, sappige komkom- rs .geurige tomaten zijn thans niet duur, de bewerking, die ze hebben te onder gaan vóór ze op tafel komen, is uiterst een voudig. Wat natuurlijk niet wil zeggen, dat we er heelemaal geen zorg voor behoeven te heb ben: het ééne slaatje verschilt van he- andere als dag en nacht, en het zijn dan juist van die kleine kneepjes, waardoor de huisvrouw van de eenvoudigste ingrediënten een meesterstukje maakt! Voor een slaatje by de boterham ligt het zwaartepunt in de saus èn in het goed droog zijn van de sla zelf. De saus, ook al bestaat die eenvoudig uit at olie en azijn, behoort verzorgd te wor- en: we schenken niet zoo maar wat olie 11 wat azyi. over de sla, maar we kloppen beide even door elkaar, en wel in de ver houding van per lepel azijn (of citroensap) twee lepels slaolie. Kloppen we die met een tikje zout en eenige druppels Maggi's Aroma door elkaar, dan ontstaat een gebonden mengsel met een geurigen .frisschen smaak, hetzij over goed droog uitgeslagen kropsla .hetzij over in plakjes gesneden to maten of komkommers de voorwaarde vormt voor een smakelijk zomerhapje bij de boterham. Geldt het de tomaten of de komkommers, dan zou ik er nog bij willen zeggen, dat die op het laatste oogenblik gesneden en met de saus vermengd moeter worden: Joor lan ger te staan .geven ze een gedeelte van hun vooht af en daardoor wordt niet alleen de sla te nat, maar oojc de smaak van sausje verliest aan pittigheid door de ver dunning. Willen we onze koffietafel verrijken met iets bijzonder fleurigs, dan combineeren we de groene kropsla met de roode tomaat ei witte komkommer op één schotel; trouwens ook een restje gekookte groente (worteltjes, doperwten, slaboonen, en zelfs eenige koude ir plakken gesneden aardappelen kunnen met het daareven beschreven sausje heer lijke slaatjes vormen. Tot slot een paar voorbeelden. AARDAPPELSLA (4 pers.) 500 G. il pond) koude gekookte aardappe len, 3 eetlepels slaolie, 1V2 eetlepel azijn of citroensap, 1 theelepel Maggi's Aroma, 1 theelepel fijngeschrapte ui (of een gesnip perd preitje), wat gehakte peterselie. Klop de olie met den azijn <of het citroen sap), de Maggi's Aroma en de ui (of de ge snipperde prei) door elkaar. Meng dit saus- door de in plakjes gesneden aardappelen bestrooi dan de aardappelen met de ge hakte peterselie. SLA VAN TOMATEN EN KROPSLA (4 personen) 1 krop sla, 4 middelmatig groote tomaten. 4 eetlepels slaolie, 2 eetlepels azijn, snuifji zout en peper, 1 theelepel Maggi's Aroma, wat gehakte peterselie of bieslook. Klop de slaolie met den azijn, de Maggi's Aroma, het zout en de peper tot een ge bonden sausje. Gebruik daarvai de helft om door de schoongemaakte, goed droog uitgeslagen sla te mengen en besprenkel met de rest n plakken gesneden tomaten. Schik vaksgewijs de beide slaatjes op een scho tel of in een slabak en bestrooi de vakjes tomaat met de peterselie of de bieslook. Garneer, voor een feestelijke gelegenheid, de vakjes groene sla met een in plakjes of partjes verdeeld hardgekookt ei. SLA VAN GEVULDE TOMATEN (4 personen) 4 middelmatig groote tomaten, 1 niet te groote komkommer, eenige bladen kropsla, 3 eetlepels slaolie, li/2 eetlepel azijn, snuif je peper en zout, 1 theelepel Maggi's Aro ma. Snijd de tomaten doormidden en hol ze wat uit. Snijd de geschilde komkommer in de lengte in vieren, verwijder het zaad en schaaf de. stukken in fijne snippers; meng ze aan met de door elkaar geklopte olie, azijn en Maggi's Aroma met het zout en de peper. Vul de tomatenhelften met de komkom mersla en schik ze op een schotel, waarop eerst eemge slabladeren zijn gespreid. ONRADS GROOTE MARKT 8 ROTTERDAM HANDWERK-BENOODIGDHEDEN - kikvorschen, muizen en De sleep behoort in de balzaal en salons, doch is op straat wegens het doen opdwar relen van stof misplaatst. Wanneer een heer aan een diner naast een dame plaats neemt, heeft hij er zich van te vergewissen, dat hij niet een of meer poo len van zyn stoel op haar sleep plaatst. Of het toelaatbaar is een dame op den te rugweg naar huis van een avondpartij den arm te bieden, is een vraag, die in verschil lende standen anders beantwoord wordt. Het past een heer uit den goeden stand niet voor een dame in hemdsmouwen te verschijnen. Staat een heer in zijn hemds mouwen en ziet hij een dame, die hij kent, voorbijgaan, dan heeft hij zich discreet op den achtergrond terug te trekken. Spreekt nimmer met vrouwen over poli tiek! Deze behoort niet tot het terrein, waarop een degelijke huisvrouw zich hoort te bewegen. Lieftallige jonge meisjes gen geen couranten lezen. In den omgang met het schoone geslacht moet men steeds op luchtige wijze weten te converseeren! tegen een vriend te kunnen uitstorten. Vier dagen geleden is de Koningin ziek geworden; naar men dacht was het een zware verkoud heid, maar den volgenden dag, dat was Zon dag, zag men roode vlekken op haar gezicht en armen komen en alle mogelijke ken- teekenen van de pokken. Dit ging gisteren zoo voort en de dokter en iedereen waren overtuigd, dat zij die ziekte had. Maar van morgen kreeg men den indruk, dat het mazelen waren met belroos. En hoewel zij er erg mee bedekt is en er veel last van ondervindt, voelt zij zich op het oogenblik zoo goed als men maar wenschen kan, want zij heeft slechte lichte koorts. Gij begrijpt, in welken toestand mij dit brengt, mij, die haar zoozeer liefheb. Gij weet, wat het zeg gen wil, een goede vrouw te hebben. Indien ik het ongeluk had, de mijne te verliezen, zou ik mij uit de wereld willen terug trek ken en, hoewel er in onzen godsdienst geen kloosters bestaan, vindt men altijd wel plaatsen, waar men zich kan afzonderen en tot het einde zijner da^en den goeden God bidden." Helaas, ondanks de aanvankelijke blijken van beterschap stierf Maria op 7 Januari van dat jaar, en men leert den zieletoestand van haar achtergebleven echtgenoot kennen uit deze woorden, die weer uit een brief aan de Lorraine zijn gelicht: ik ben slechts vat baar voor hemelschen troost, die hoop geeft op een leven hiernamaals. En wat de wereld betreft, die telt niet meer voor mij." En zoo was hij onder den indruk, dat hij weken lang zijn arbeid niet kon verrichten. Het is dan ook geen wonder dat wij eenigen tijd later in een schrijver van zijn hand woorden lezen als de volgende: „Het -is wel met veel moeite, dat mijn plichtsgevoel er mij toege bracht heeft, den gang van zaken weer op te vatten, en ik ben er zoo slecht toe in staat, dat het mij des te beschaamder maakt, want ik kan aan niets anders denken dan mijn ongeluk." Zoo rouwde een Vorst over den dood zijn waarlijk Koninklijke vrouw. Etiquette-eischen uit vroeger dagen Wanneer jonge meisjes bij bevriende fami lie op bezoek gaan, zullen zy steeds een handwerkje mede moeten nemen, om zich hiermede onledig te kunnen houden, wan neer oudere dames haar breiwerk voor den dag halen. Wanneer een dame een zakdoek laat val len en een heer deze niet vlug genoeg op raapt, heeft hij hierover zijn hartgrondige spijt te betuigen. Hij heeft b.v. te zeggen: „O, had ik slechts vleugels gehad, dan ware deze zoete plicht mij niet ontnomen!" Een heer spreekt in tegenwoordigheid van Vragenrubriek Most van bessen. MevT. C. J. K. v.' D. te K. Alcohol-vrye most van aalbessen kunt u op de volgende manier bereiden: door een paardenharen zeef of een flanellen lap wordt het sap uit de bessen geperst. Het verkregen sap meten. Op b.v. 3 L. sap op de overgebleven pulp 6 L. water, dus een dubbele hoeveelheid, en perst dit nog maals door de zeef. 3 X 350 gram suiker bijvoegen. De verkregen 9 L. wordt verhit met de suiker er in, tot 80 a 90 graden; dus yóór het koken afnemen. Nu direct weer door de zeef en de flesschen vullen. Deze \yorden nu gedurende 25 minuten gesteri liseerd op 6070 graden. Hoe een Vorst rouwde IN October v.an het vorig jaar wijdden we in ons Vrouwenblad aandacht aan de figuur van Maria II Stuart, de echtgenoote van den Stadhouder-Koning Willem III. Zij werd in haar leven wel voor een moeilijke keuze gesteld, toen haar man geroepen werd, haar vader, Jacobus II van Engeland, te bestrijden en van. den troon te verjagen. Maar, hoe zwaar de keuze ook mocht zyn, zij stemde met het optreden van Willem geheel in, omdat zij begreep, dat het tevens een offer was, dat gebracht werd voor de verdrukte Kerk van Christus. Het was een looden last, dien zij torsen moest, doch zij slaagde er in, haar zelfbeheersching te be houden. „Ik opende mijn hart aan niemand", zoo schreef zij in haar dagboek, „en ik dwong mij voor ieders oogen, behalve die van den Prins, zoo opgeruimd en tevreden te schijnen, als mij maar mogelijk was." Welnu, kort geleden is een aantal brieven gepubliceerd, geschreven door Willem III, brieven, die een blik gunnen in zijn kafak- ter. De verzameling vond in ons blad reeds bespreking, maar het komt ons goed voor hier te wijzen op de smart, welke de Stad houder-Koning bij de ziekte en dood vat zijn gemalin gevoelde, opdat wij hieruit eens te meer kunnen zien, dat de liefde van beiden geheel wederkeerig was. Omstreeks 1695, dus 6 7 jaar na den ov< tocht naar Engeland, werd Maria krank, de aard van de ziekte is terug te vinden een schrijven van Willem aan Charles Henri de Lorraine, Prins van Vaudemont: „Hoewel ik voorzeker weinig in de stemming ben, te schrijven, geeft het voldoening, zijn hart NUTTIGE WENKEN Het volgen van een knippatroon of een ge wirwar van lijnen geeft menigmaal veel moeite en kost veel tijd. Het meest practische is, indien men een onderdeel aan de hand van een bepaald teeken, hetzij kruisjes, puntjes of streepjes, volgt en het met een rood of blauw potlood natrekt. Eerst daarna kan men het op een vel patronenpapier raderen. De hertogin van Kent handhaaft nog steeds haar reputatie van de best gekleede vrouw van Londen, zooals deze opname, gemaakt bij een bezoek aan Guilrhall te Londen laat van geruit katoen of zéphir Als wij met vacantie gaan, ongelijk of de zee ons lokt of dat andere vacantie-oorden onze voorkeur genieten, altijd zal voor ons, leden van het zwakke geslacht, een flinke bengeltasch een onmisbaar attribuut blij- këh. Wie kan zich een vacantie indenken zonder een gezellig handwerk of een mooi boek? En waar kunnen onze kinderen hun gevonden schelpen en denneappels beter bergen dan in Moeders tasch? Ook leenen onze kleine handtaschjes zich in 't geheel niet om verrassingen als „appeltjes voor den dorst" te herbergen; dus dames, aan den slag voor de vacantie. Bovenstaand ont werp is een zeer eenvoudige en gemakke lijk te maken tasch van geruit katoen ofi zéphir. Afmetingen 33 cM. breed en vanaf den beugel gemeten, 35 cM. hoog Daar het geruite katoen of zéphir niet al te sterk is, raden wij aan, de binnenvoering van stevige stof te nemen en in een afstekende kleur. Voor den buitenkant heeft men noodig 1 1 1 t 1 1 1 1 11 1 7 7777777777 1 ni 1 tl 1 11 1 T1 ITT7TT77? iliiiUUU HE stralend zonne- weer en het gezin woont al een paar uur in den tuin. Maar Geurtje waagt haar oude schouders niet buiten, want de wind is nog een streepje Noord. Ze zit met een wollen sjaaltje om en stopt kou sen. Af en toe gunt ze zich even tijd, om te kijken, wat er in de straat ge beurt, maar dat is niet veel en ook kan ze niet lang de naald laten rus ten, want er is een kop op de kousenmand en ze heeft tot taak, die leeg te maken. 't Is vrijwillige arbeid en de taak heeft ze zichzelf opgelegd, maar daarom voelt ze zich niet minder verplicht, die te volbren gen. Werken, zooals vroe ger, kan ze niet meer. Haar ouderdomsrente is niet toereikend voor al haar behoeften en andere inkomsten bezit ze niet. Gretig heeft ze daarom het aanbod van enkele fa milies, waar ze gewerkt heeft, aangenomen, om eens per week een dag te komen helpen met kousen stoppen. Ze weigert beslist daar geld voor aan te ne men. De kost en de gezel ligheid z\jn haar loon ge noeg. Evenwel vindt ze meestal nog een of andere verrassing in natura in haar karbiesje. als ze het 's avonds, na volbrachte stoptaak thuis opent. Daar is ze dan, onder protest altijd, toch wel blij mee. Maar ze bedankt er nooit voor. 't Zou net wezen of ze op een herhaling rekende. Plotseling wordt het ru moerig in de stille straat. Uit de verte klinkt mu ziek. De kinderen rennen den tuin uit en de kamers door en komen rond Geur tjes stoel voor het raam „Zouden ze hier langs ko men1" vragen de kleintjes hoopvol. Natuurlijk," spot Bert bij wien alles te lang is, zelfs zyn tong, „denk je, dat ze zoo'n hoofdver keersweg overslaanDaar zijn ze al, de dapperen1." Ja, daar zijn ze. De muziek voorop. Dan tal van groe pen met en zonder uni form, met en zonder vaan del. Flink rechtop stappen de jongeren, monter, alsof ze nooit moe zullen wor den. Tal van ouderen pro beeren heldhaftig de vlug ge marschmaat bij te hou den, maar 't kost hun menig druppeltje en ze beginnen wat door te zak ken in de knieën. De kleintjes schateren om een dikke juffrouw, maar moeder zegt, dat ze het waardeeren moetendat die juffrouw zooveel voor het goede doel over heeft. pooier z'n druppie voor laat staan!" Met een ruk keert Geurtje zich van het raam af, zoo dat ze met een pijnlijk ge zicht naar haar schouder tast, die door de onver wachte beweging „een scheut" krijgt. „In de eerste plaas, zou 'k zeggen, dat pooier geen woord is voor een jqnge- Een mooie, lange optocht is het, maar eindelijk is toch de laatste club en de laatste garde voorbij ge trokken. Nog wat jongens met bakfietsen en wat jui chende straatjeugd, die de politie te paard tot eere- wacht dient en dan ligt de straat weer verlaten. Blauwe week-optochf' zegt Ben met z'n neus in de lucht. „Denk jij nou, Geurtje, dat daar één heer," vermaant ze. Ze heeft het recht, mee te waken over de woorden keus van Bert, want ze heeft hem nog „zien ge boren worden". Tot haar voldoening krijgt Bert werkelijk een kleur. Ze laat het dus bij die kleine vermaning. „En in de tweede plaas weet je nooit of zoo'n beweging invloed heit, ja, ofte nee. 't Komt er ook niet op aan, of we dat weten. Die menschen van de Blauwe Week heb ben de ellende van den drank gezien en ze doene mooi, dal ze d'r tegen vechten. Want jongie, as ie alles van mij n leven wist, dan zou je anders praten. Alles ken ik an zoo'n fok- boompie as jij nog bent, niet vertellen, maar dat mag jij gerus wete, as ter geen drank in de wereld gewees was, dan zat ik op mijn eigen spulletje met m'n beenen onder m'n eigen tafel en dan konne ze gerus mevrouw teuges me zegge. Me man was glas in loodwerker voor z?n eige, maar hij had een compenjon. Die com- penjon heit het hem ge leverd. Die dronk in 't schaftuur één glaassie en hij haalde m'n man over het ook te doen. De stum per wis nie eens hoe 't smaakte. Maar goed, om kort te gaan, zoo is 't be gonnen en het end weten jullie vader en moeder net zoo goed as ik. Hij heit z'n endje gevonden in een ge- stich. En dat zijn nou nog maar de korte trekke, maar as ie wist. wat ik ge- leje heb door de drank!" Geurtje zwijgt en knikt herhaaldelijk met het oude hoofd. Nog doffer dan ge woonlijk is haar blik en dieper zijn de leedgroeven om haar mond. Het tanige gezichtje is een en al rim pel. Bert staat wat ver legen aan het hengsel van de kousenmand te draaien. Hij kan zijn gewone tong vaardigheid niet terugvin den en durft ook niet zoo maar weg te loopen. Maar dan breekt Geurtje de spanning. ,Nou mot je niet denken, dat ik ontevreëe ben of opstandig, jongie. 't Heit alles zoo motte weze en 't is voor hèm het ergst. Geurtje is dankbaar, voor wat ze nog mag hebben, want 't is alles verbeurd, nie waarMaar ze motte de geheelonthouders niet anrande. Dat ken Geurt niet hebbe." ,,'k Beloof beterschap, Geurt," zegt Bert deemoe dig. „Volgend jaar loop ik gearmd met jou in den optocht mee." Lachend dreigt Geurtje hem met haar omkouste vuist. De vrede tusschen die twee is weer geteekend een lapje van 75 cM. lang en 70 cM. breed. Voor de voering een dito van 75 cM. lang. De breedte van deze lap is van boven en onder 33 cM. breed en loopt naar 't midden toe tot een breedte van 45 cM. Verder ge bruikten wij een houten beugel van 33 cM. breed en enkele draden coton perlé in af stekende kleur. Men begint aan de zijkanten van de tasch plm. 11 cM. in te plooien over een hoogte van plm. 8 cM. Deze plooien zet men met de draden coton perlé vast (zie werkteeke- ning). De zijkanten worden nu dichtgestikt tot 8 cM. onder den bovenkant en de tasch aan den beugel bevestigd met een stevige draad in de kleur der voering. Nadat de zijnaden van de voering gestikt zyn, naait men deze langs split en beugel in den tasch. De onderkant der voering wordt alleen in de hoeken aan den buiten kant vastgehecht Daar de ruitjesstof hier wijder is dan de voering strijkt men er plooien in vanuit het bewerkte gedeelte tot op een kleinen af stand van den onderkant. Matertaai voor bovenstaand model is verkrijgbaar bijl N00RDEINDE128 DEN HAAG TEL 11 25 57 tegenover de Oranjestraat GiUw -fcmtJ&csn xyaolot op cfcAo&êaA jittoop!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 10