iHeuMre gcihsdyt (Cnuraut AAN HET VOLK VOORGELEGD atjonntmentsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0 I8 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5,50 Alles bij vooruitbetaling a. Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken NO. 6719 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 7 JUNI 1939 20e Jaargang 9tfoertentitprij?tn: Van I tot 5 regels Elke regel meer0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureaö wordt berekend ƒ0.10 Het Zwitsersche volk stemde Zondag over een besluit van den Bondsraad van 6 April van dit jaar, welk besluit de wetgeving van den Staat beoogt aan te vullen met het oog op de opening ei deeltelijke dekking van credieten, bestemd voor de voltooiing van de landsdefensie en voor de bestrijding van de werkloos heid. Met opzet kozen wij deze ietwat ingewikkelde omschrijving, aangezien zij zich zoo het nauwst aansluit bij de formu leering, aan het volk voorgelegd. Ook ten onzent zijn de defensie en de werkloosheidsbestrijding kernvragen van de landspolitiek, maar het is niet on reden van verwantschap, dat wij thans iets gaan zeggen over het recht van .volks stemming der Zwitsers. Men zoeke de reden van het feit. dat we even nader op het instituut van de volksstemming oftewel het referendum ingaan, in de omstandigheid, dat tot de punten van overeenstemming tusschen Zwitserland en ons land ook behoort bei der bezit van een democratisch staatsbe stel. En juist waar door Zwitsersche auteurs, goeddeels terecht, het referendum in nauwe relatie wordt gesteld tot de Zwitsersche democratie, kan het goed zijn, eventueel ter bezinning op eigen in stellingen en rechten, aan de beteekenis van 't referendumrecht aandacht te schen ken. Dit referendum nu is een, zij het niet uitsluitend, toch typisch-Zwitsersch verschijnsel, en hierom al is het noodig, in het kort na te gaan, hoe dit recht in den betreffenden Staat is geregeld en hoe het wordt toegepast. Om een goed verstaan te bevorderen stellen we voorop, dat Zwitserland een Bondsstaat is, die een reeks kantons om vat, welke op hun beurt autonoom zijn voorzoover deze autonomie niet uitdruk kelijk door de Grondwet van den Bonds staat wordt beperkt. De kantons beschik ken voorts elk over een eigen Constitutie. Zoowel voor 'den Bondsstaat als voor elk kanton schrijft de Grondwet den republikeinschen regeeringsvorm voor, en beide bezitten zij een college van volks vertegenwoordigers. Deze staatsvorm nu wordt door Zwitsersche juristen over het algemeen aangeduid als een „beperkt- representatieve democratie", d.w.z. het volk wordt, evenals zulks bij ons het ge val is, door een parlement vertegenwoor digd, maar in bepaalde gevallen berust de beslissing toch weer dadelijk bij het volk, dat zich door middel van een referendum kan uitspreken. Ook den afzonderlijken kantons komt in bepaalde gevallen het referendum toe tegenover de kantonnale parlementen. Dit laatste laten we echter rusten. Men kan verder twee soorten van refe rendum onderscheiden, n.l. verplichte en facultatieve. Verplicht is het referendum als over wijziging van de Grondwet ge stemd wordt, facultatief bij de overige wetgeving, waaraan het parlement mee werkt, alsmede bij een vorm van wetge ving, die feitelijk niet als zoodanig gezien mag worden er is juist vrij groot ver schil tusschen deze „wetgeving" en de eigenlijke en die men pleegt te noemen algemeen verbindende besluiten. In deze gevallen moet het referendumrecht wor den toegepast, als 30.000 stemgerechtigde burgers of ook acht kantons 't wenschen. Ditzelfde geldt, sinds omstreeks 1920, eveneens voor verdragen met een anderen Staat die bestemd zijn voor onbepaalden tijd of voor langer dan 15 jaar te gelden. Dit facultatieve referendum moet ge vraagd worden door burgers binnen een periode van 90 dagen sinds de publicatie van de wet, het algemeen verbindend be sluit of het verdrag. Ingeval burgers het verzoek om een referendum indienen, moeten de respectievelijke Gemeentebe sturen van de plaatsen hunner inwoning nagaan, of zij inderdaad stemgerechtigd zijn. Wordt geen referendum gevraagd binnen den bepaalden tijd, dan is na 90 dagen de wet, het besluit of het verdrag van kracht. De practijk heeft geleerd, dat het volk zich daarbij niet steeds bij de meening van de autoriteiten aansluit. Zoo werd in 1923 nog een verdrag, dat in principe met Frankrijk was aangegaan bij referendum verworpen. Hieraan moet nog worden toegevoegd, dat het volk nog op andere wijze invloed kan uitoefenen op de samenstelling van dp Grondwet. Wanneer namelijk 50.000 burgers een wijziging van de Constitutie wenschen kunnen zij hierom vragen en bij referendum wordt dan besloten of op dit verzoek kan worden ingegaan. De ervaring heeft geleerd, dat de in vloed van het volk op de samenstelling van de Grondwet nooit demagogisch, doch veeleer steeds burgerlijk-conservatief heeft gewerkt. Het volk heeft altijd ge toond, gezonden zin te hebben voor het historisch gewordene. Twee opmerkingen voorloopig tot be sluit. In de eerste plaats kunnen algemeen verbindende besluiten een dermate snelle toepassing eischen, dat niet eerst een eventueele volksstemming kan worden af gewacht. De Bondsvergadering beslist over het dringend karakter, doch er zijn garanties, dat zij de betreffende vraag niet op al te lichte gronden bevestigend beant woordt. Het streven bestaat nu, om voor schriften bij voorkeur in den vorm van dergelijke besluiten-van-dringend-karak- ter te gieten. Ze worden dan dadelijk van In de tweede plaats kan gezegd worden, dat het budgetrecht als regel dank zij een bepaalde constructie buiten de volksstem ming valt. Een volgend maal iets naders over het karakter van het referendumrecht. Gemeenteraadsverkiezingen Hier volgen de uitslagen van enkele Ge meenteraadsverkiezingen. De cijfers tus schen haakjes zijn die van 1935. HOLTEN (Ov.). Geldige stemmen 2221. A.R. 358 (291), C.H. 804 (700), Lib. 174 (268), S.DA..P. 165 (140), V.D. 451 (307), Alg. Belang 269 (303). Gekozen zijn A.R. 2 (1), C.H. 4 (4), Lib. 1 (1). S.D.A.P. 1 (1), V.D. 2 (2), Alg. Belang 1 (2). NIEUWKOOP. Geldige stemmen 1381 (1448). A.R. 124 (137), C.H. 219 (246), Lib. (192), R.K. 754 (564), SDAP 68 (104), Gem. Belang 316 (205). Gekozen zijn P. Stam 'A.R.), H. Bldjleven en J. Nell (CH), M. J. H. Bots, A. J. den Hartog, S. Splinter, A. J. Verhraar, J. Eijst en R. Pieterse (R.K.) en P. Augustinus en N. Bodegraven (Gem. Belang). De Liberalen en S.D.AP. verliezen 1 zetel aan Gem. Belang. SEROOSKERKE ..(Schouwen). Geldige stemmen 193 (128). A.R. en C.H, 76, S.D.A.P. 63. Gekozen zijn 4 A.R. en C.H. (4). 3 S.D.A.P. (3). SOEST. Geldige stemmen 8386 (6587), A.R. en C.H. 2425 (A.R. 1050, C.H. 433), Liberalen 962 (901), R.K. 2361 (1507) SDAP 1201 (939), VD en Alg. Bel. 982 (VD 34, Gem. Belang 340), Comm. (1P2), Lijst van Breukelen 316 lijst' Wachterwal 140. Andere partijen (I611): Gekozen zijn 5 A.R. en C.H. (A.R. 3, C.H. 1) P. Beekman, M. Homsveld, T. Dorre- steyn, J. d. Arend en Mevr. S. G. Land- 4 R.K. (4) A. P. Hilhorst, Jac. v. d. Berg, J. H. Hom en Jhr. C. H. v. d. Brande- ler; 2. Liberalen (2), H. J. Gasille en J. Stro- band; 2. S.D.AP. (2), J, Noorder en K. de (AFE-RESTAURANT DEN HOUT Het aangewezen adres voor Uw maaltijden GROOTE EN KLEINE ZALEN VOOR GEZELSCHAPPEN WESTBROEK. Geldige stemmen 547 (511), A.R. 126 (109), C.H. 262 (197), R.K. 59 (53). SDAP 54 ;57), Gem. Belang 46 (95). Gekozen zijn A.R. 2 (2), C.H. 4 (3), R.K. 1 (1). S.D.AP. (1). Gem Belang (1). VERKIEZING GED. STATEN ZUID-HOLLAND 's GRAVENHAGE, 7 Juni. De opening van de eerste gewone zitting 1939 der Prov" ciale Staten van Zuid-Holland zal plaats hebben op Dinsdag 4 Juli. De verkiezing van de leden van Gedeputeerde Staten ter voorziening in de op dien datum door de periodieke aftreding ontstaande vacatures, zal Woensdag 5 Juli geschieden. Behoudens tegenbericht zal de vergade ring op beide dagen worden gehouden in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, des voormiddags 11 uur. Het ligt in de bedoe ling de zitting vervolgens te verdagen tot Dinsdag 25 Juli. A.R. STATENFRACTIE-ZUIDHOLLAND Naar wij vernemen is in de eerste verga dering van de nieuw samengestelde A. R. Staten-fractie in Zuid-Holland, het bureau dezer fractie als volgt samengesteld mr. G. Van Baren te Delft, voorzitter; J. A. J. Jansen M a n e n s c h ij n te Zwijndrecht, vicewoorzitter; Jhr. Mr. J. M. M. v a n A s c h van W ij c k te 's-Gravenhage, secretaris penningmeester. EEN WARME ZOMER VERWACHT Betreffende het karakter van den komenden zomer. Juni/Augustus, deelt het K.N.M.l. mede, dat de becijferingen met een waarschijn lijkheid van 3 op 4 aangeven, dat de temperatuur boven normaal zal zijn. Over den neerslag kan geen verwachting worden gegeven. Bedrijfsregelingen in den landbouw Er zullen lichamen met veror denende bevoegdheden komen Aansluiting bij verbindendver klaring van ondernemers- overeenkomsten Toezicht in de eerste plaats bij betrokkenen Bij de Staten-Generaal is ingediend een ontwerp van wet houdende regelen betreffende het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bedrijfs- regelen in den landbouw. Aanleiding tot indiening van het ont werp is, volgens de memorie van toe lichting, het ieit, dat in den landbouw het inzicht baan breekt, dat de omstan digheden waaronder het bedrijf in den landbouw moet worden gevoerd, ingrij pend zijn gewijzigd en dat, wil het be drijf zich aan deze omstandigheden kun nen aanpassen, nieuwe vormen van economische samenwerking noodzakelijk zijn. Uit de behandeling van de vraag, welke regelingen op grond van deze wet door het landbouwbedrijf ter hand genomen kunnen worden, blijkt dat het ontwerp er van uit gaat, dat daarvoor in aanmerking komen alleregelingen, welke geacht kunnen wor den van blijvende waarde voor de econo mische ontwikkeling van den landbouw te zijn. Dit beteekent, dat het niet de bedoe ling is, dat „crisismaatregelen" op de basis dit wetsontwerp tot stand worden ge bracht. Voor den wette lijken vorm is nu aanslui ting gezocht bij de wet tot het algemeen ver bindend- en onverbindend-verklaren van ondememersovereenkomsten, echter met dit enschil, dat slechts verbindend verklaard kunnen worden bedrijfsregelingen, welke door een door ondernemers in het leven geroepen orgaan zijn vastgesteld. De gang van zaken De gang van zaken is hierbij aldus ge dacht, dat hetzij een of meer organisaties, hetzij een belangrijke groep van onderne mers, welke van mccning zijn. dat voor hun bedrijf een economische bedrijfsregeling ge- lx>den is, een rechtspersoonlijkheid bezit tend lichaam in 't leven roept, dat dan de gewenschte regeling ontwerpt en voor haar leden of aangeslotenen vaststelt. Door dit orgaan kan dan algemeen verbindend ver klaring voor het geheele land of een ge deelte des lands, aan den minister van eco nomische zaken worden verzocht, welk ver zoek kan worden ingewilligd, indien eenige voorwaarden zijn vervuld. Uit de memorie van toelichting blijkt nu verder, dat deze wet niet alleen bedoeld is voor den landbouw in engen zin, nl. de voortbrenging van landbouwproducten, doch ook voor den handel in en de industrie van landbouwproducten. Door deze ruime wer kingsfeer kan bv. worden bereikt, dat voor één landbouwproduct met één bedrijfsrege ling, gebaseerd op één wet, kan worden volstaan. Aan zulk een bedrijfsregeling zou den dan producenten, handelaren, verwer kers en ook exporteurs kunnen deelnemen. Op grond van deze wet kunnen dus niet a leen bedrijfsregelingen verbindend ver klaard worden, welke uitgaan van door pro- ducentengroepen ingestelde organen, maar ook bedrijfsregelingen, getroffen door een orgaan, ingesteld door handel of industrie van landbouwproducten of door een orgaan, dat door producenten, handelaren en ver werkers tezamen in het leven is geroepen. Wat nu het voorkomen van overheer- sching door landbouw over handel of indu strie of omgekeerd betreft, blijkt, dat in het .ontwerp hiertegen in den vorm van voonvaardan. welke aan de verbindendver- schapen gesteld' waarborf?en zijn ge- Voorwaarden voor verbindend verklaring Als voorwaarde ten aanzien van de alge meen verbindend verklaring is o.a. gesteld, dat het economische bedrijfsbelang verbin dendverklaring vordert en dat de verbin dend verklaring met in strijd is met het algemeen belang. In het stellen dezer voorwaarde is tot uit- Gi-ukking gebracht, dat alle in het betreffen de bedrijf aanwezige belangen door den mi nister tegen elkaar zullen worden afgewo gen, ten einde te kunnen vaststellen of de regeling zelf van zoodanige beteekenis voor den betrokken bedrijfstak is, dat het belang van net bedrijf in zijn geheel gezien verbin dendverklaring eischt Indien blijkt, dat aan deze in het bedrijf gelegen voorwaarde is voldaan, dient te worden nagegaan of buiten het bedrijf ge- egen belangen zich tegen verbindendver klaring verzetten. Daartoe is als tweede voorwaarc.e gesteld, dat verbindendverkla ring niet in strijd zij met het algemeen be lang. De ontwikkeling van de economische be drijfsorganisatie in dit onderdeel van ons nationale bedrijfsleven zou, indien zij gun stig blijkt te zijn, op den duur er toe kun nen leiden, dat op grondslag van artikel 152 der Grondwet voor het bedrijfsleven in den landbouw lichamen in het leven wor den geroepen, welke met verordenende be voegdheid zouden kunnen worden bekleed. Gedachte regelingen Uit den verderen inhoud van de memorie van toelichting blijkt, dat men zich als re gelingen, waarvoor deze wet zal kunnen worden gebruikt, o.m. gedacht heeft teelt en productieregelingen, regelingen tot op koop van surplus aan landbouwproducten, regelingen tot inlevering van een bepaald deel der producten, maatregelen, welke op meer rationeele productie en kwaliteitsver betering gericht zijn, regelingen betreffende den afzet in binnen- en buitenland en ten aanzien van de be- en verwerking van land bouwproducten, „Droog, warm weer' De Bilt verwacht een warmen zomer „Aan de periode van zonnig weer zal Maan dag een einde komen. De onweerskansen nemen toe." Dat was het voor velen onheil spellend weerbericht dat het K.N.M.I. Zater dagavond publiceerde. Er waren mopperaars, die al bij voorbaat d( goede stemming, die nu eenmaal zonnig weer over alle menschen brengt, verloren en niet bedachten, dat ze anders ook wel eens mopperden over het feit, dat „de Bilt er niets van weet". En voor deze laatste bewering was nu, ach teraf bekeken, meer reden. Want nog warmer en nog zonniger is het weer en van onweder is nog geen sprake de lucht blijft strak, geen donderwolkje nog te bespeuren geweest. Alleen een z.g windstreep teekent zich zoo nu en dan af op de vaagblauwe lucht om te accentueeren dat dit vaagblauw nog meer warmte spelt. En dat nu we al een droogte-record boeken, aangezien we sedert 1897 lange periode zonder neerslag in den zomer niet hadden. Gisteravond hoorden we buiten zeggen: ,,'t zal morgen weer warm worden; er is dauw op het land, dat kunnen we gebruiken!" Ja, vochtigheid kan de boer en tuinder, kan de particulier, die een tuintje heeft, gebruiken, want het is buitengewoon droog. Tè droog, zegt menigeen. T droog, zegt de veehou der, vooral die uit de Noordelijke provincies, waar de graslanden verdorren, de voor hooi bestemde landen reeds afgegraasd worden, de stoppel van het gemaaide veld verdort. Tè droog, zegt de graspachter, in Overijssel, die abnormaal hooge prijzen voor gras moet bieden wil hij nog iets krijgen. Tè droog, zegt de tuinbouwer in West-Noordbrabant, want de aardbeien verdrogen en de fram bozen kwijnen. Tè droog, zegt de fruitteler, want de pruimen beginnen te vallen. Tè droog, zegt de koolverbouwer, want het is hoog tijd om te planter, en de droogte belet het. Tè droog, zegt menig akkerbouwer, als hij verschillende gewassen ziet staan, hoe wel over 't algemeen genomen de akker bouw nog wel het minst heeft te lijden. De erge warmte is ook niet bevorderlijk voor het vlotte werken en zij, die in de groote steden 't zij kantoor-, 't zij buiten werk hebben te verrichten, ondervinden dit Buiten op het vrije veld gaat het nog, omdat de hooge wind wel droog doch toch nog eenigszins afkoelend werkt. Voor hen, die in het water door baden of '.mm en afkoeling en verfrissching zoe ken, geldt thans wel de vermaning: „1veest toch voorzichtig!" Elk jaar komen nog dui zenden ongevallen in het water voor honderden daarvan met doodelijken afloop. Daar wordt maar al te vaak dadelijk na het eten gezwommen, vooral in ons land. (In Italië zijn alle baden na het middag etensuur gesloten.) Hoe menigeen is zoomaar weg gezonken, hoewel hij een goed zwemmer omdat hij na het eten zwom. Maar meer nog komen om in het water omdat of niet goed kunnen zwemmen of bij het baden zich te ver in het diepe water begeven en niet letten op waarschuwingen. Hoevelen gaan oververhit in het water en moeten deze onvoorzichtigheid, zij het niet met den dood, dan toch met een zware ziekte betalen. En niet alleen in het water, ook daar buiten dreigt gevaar door onvoorzichtigheid. On voorzichtigheid met zonnebaden. Zich „lekker bruin laten bakken" is voor hen, die het kunnen uitstaan wel góed. Maar zijn velen, die zóó'n zacht 'gevoelig huidje bezitten, dat men weet het wel de gevolgen funest kunnen zijn en de huid ernstig door be.ch-.digd wordt, zelfs al wi den de meest geprezen crèmes of oliën ge bruikt. Maar niet alleen de huid kan be schadigd worden, wat ook reeds een nadee- ligen invloed op de gezondheidstoestand kan hebben, ook duizeligheid, onpasselijkheid nog erger kunnen veroorzaakt worden door te veel en te lange zonnebaden. Waar de Bilt thans we zijn, na de Zater dagvoorspelling, wat schuchter het schrijven berekend heeft, dat in dezen zomer van Juni tot en met Augustus waar schijnlijk de temperatuur boven normaal zal zijn, zal het goed zijn op verschillende ge varen van de warmte te letten. We hopen op heerlijk zomerweer, al zal dan een regentje op tijd ook zéér aangenaam zijn. IN EEN EN TWINTIG DAGEN IS ER GEEN REGEN GEVALLEN Droogterecord voor het warme seizoen DE BILT, 7 Juni. Te de Bilt is thans, naar het K.N.M.l. mededeelt, te beginnen met 18 Mei, in een tijdvak van 21 dagen geen neer slag gevallen, behoudens twee maal met een hoeveelheid van 0,1 m.m. hetgeen waar schijnlijk aan dauw is toe te schrijven. Se dert het begin der waarnemingen in 1897 is dit een droogterecord voor het warme sei zoen. Het wordt echter overtroffen door twee tijdvakken in October tot December, namelijk een van 26 dagen (9 November tot 4 December 1921) en een van 25 dagen (16 Oct. tot 9 November 1920) beide ook met twee dagen met 0,1 m.m. neerslag. Verder ls er in den zomer ran 1916 een tijdvak van 25 dagen geweest (20 Juli tot 13 Augustus) waarin twee maal 0,2 en vier maal 0,1 m.m. ls genoteerd. HOE DE „THETIS" ONDERGING Het verhaal van een overlevende Een van de vier overlevenden van de Thetis, de stoker Arnold, heeft gisteravond te zijnen huize het relaas gegeven van zijn ontsnapping. Wij doken zoo vertelde hij om ongeveer half twee en er gebeurde iets om ongeveer drie uur. De neus van de duikboot 6choot omlaag, er ontstond een luchtstroom van voren, van de torpedobuis af. Uit de con trolekamer scheeuwden menschen, dat we moesten opstijgen. Mannen, die in het voorechip bij de torpedobuis wapen, kwamen ijlings naar de logies ruimte. Wij slaag den er in de deur van de voorste af- deeling te sluiten. Er drong geen water door in de derde kamer, maar wij wisten toen, dat wij op den bodem zaten. Er was geen paniek, iedereen was rustig en er werd niet gedacht aan een ramp. Iedereen had vertrou wen en wij voelden ons zeker, dat wij er in een paar uur in zouden slagen naar boven te komen. We maakten grappen. Iedere zeeman kreeg toen de gelegenheid zijn meening uit te spreken en alles werd overwogen. Er werd niet getwist tusschen deskundigen en minder personeel en alle voorstellen werden bestudeerd. Eerete luitenant Chapman begaf zich naar de voorste uitlaatkamer in de hoop om in de ondergeloopen afdeeling te kun nen komen en de pompiostallatie daar in werking te kunnen stellen. Hij slaagde daarin echter niet De druk was te groot voor zijn kracht, anderen begaven zich eveneens derwaarts om hulp te bieden, doch het lukte niet en men besloot deze pogingen te laten varen. We gingen toen naar boven, naar het achterschip. Toen we daar waren, werd besloten, dat kapitein Oram en luit Woods hun best zouden doen om uit de duikboot te komen. Ze gingen de uitlaatkamer in en weg waren zij. Toen Arnold met zijn verhaal zoo ver komen was, kon hij eenige minuten lang door ontroering niet verder spreken. Toen hij rijn verhaal kon vervolgen, zeid< hij: Shaw en ik besloten toen oen kans te •agen. We kwamen boven en, zooals u riet rijn wij ontsnapt Ik ben niet van plan iets te vertellen over hetgeen des nachts gebeurd is. Wij kwamen er uit en wij waren er zeker van. dat alle anderen ons zouden volgen. Ik kan u niet zeggen, wat ik voelde, toen dat niet gebeurde. Op de vraag, hoe het met de lucht was gesteld twn hij uit de Thetis wegging, op Vrijdagmorgen, antwoordde Arnold: „Onbe schrijfelijk". Op de vraag of deze toestand van de lucht de anderen verhinderd zou kunnen hebben hen te volgen, zeide Arnold: „dat zal niemand ooit weten". Ten slotte deelde hij nog mede, dat er lichten brand den, toen hij nog in de duikboot was. LONDEN, 6 Juni. Naar op het ministerie van marine vernomen wordt, heeft men om den romp van de „Thetas" drie kahels kun nen aanbrengen en zal men, als het weer goed blijft, over 48 uur een poging kunnen doen. de duikboot te lichten. Het vliegongeluk op Schiphol AMSTERDAM, 7 Juni. Naar wij vernemen was de toestand van den bij het ongeluk op Schiphol zwaar gewonden milicien Willem Kwaks hedennacht nog zeer ernstig. Hij verkeerde nog steeds buiten kennis. NATIONAAL CENTRUM Het eerste nummer van het officieel orgaan der Stichting „Nationaal Centrum'' ontvingen wij heden. Dit nummer worlt verspreid in een oplage van 1 millioen. Er zijn van vooraanstaande Nederlanders, ais Dr. H. Colijn, Mr. F. Beelaerts ven Blokland. Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen, Prof. Dr. H. Th. Obbink, korte bijdragen opgeno men. Men hoopt een vaste oplage van 100.000 exemplaren te bereiken. Of dit slagen zal hangt van den inhoud af. Hierover zullen zij, in wie men gaarne aanstaande lezers ziet, hebben te oordeelen. Ook zijn er gelukkig in ons land tal- en talrijke bladen, welke de volkseenheid als doel nastreven. Maar in derdaad, op dit gefcied kan nooit te veel geschieden. BRAND IN KAPITALE BOERDERIJ TE ARCEN ARCEN (N.B.), 7 Juni. Om kwart voor zeven is gisteravond brand uitgebroken in de kapitale boerderij van den landbouwer H. Halermans te Arcen, gelegen aan den Boerenweg. Het vuur is ontstaan in de groote voor raadschuur. In een minimum van tijd sloe gen de vlammen, aangewakkerd door den krachtigen oostenwind, over naar de stal lingen, waarin zich een gedeelte van het vee bevond, dat kon worden gered. Het overige vee was in de weide. Vervolgens werd het woonhuis aangetast. In allerijl wist men eer gedeelte van den inboedel ran het gelijkvlocrsche gedeelte in veilig heid te brengen. De meubelen van de beide bovenveroiepingen gingen verloren. Het, woonhuis, zoowel als de stallen en de voorraadschuur, brandden geheel uit De aanwezige landbouwwerktuigen gingen verloren. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ingediend is een wetsontwerp houdendg regelen betreffende het algemeen verbind dend en onverbindend verklaren van ben drijfsregelen in het landbouwbedrijf. Te Voorburg is de 50ste algemeens vergadering van „Effatha" gehouden. De algemeene vergadering van da Utrechtsche Zendings-Vereeniging. De zomerconferentie van het .Verbond tot Kerkherstel. Een overlevende van de „Thetis" ver* haalt zijn lotgevallen. Britsche koningspaar betreedt heden Amerikaansch grondgebied. Finsche verklaring inzake de Aalamds* eilanden. Hitiers toespraak tot het Condors legioen. KOELER OVERDAG Weer verwachting voor het geheele land: koeler overdag. Droog, helder toÉ half bewolkt, zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 765.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 28.4 C. FIETSERS LICHT OP 8 Juni. Van 'sav. 9,46 u. tot 'smorg. 4,01 i| VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. IKSSJ! (RecU talen7 of Goedkoop no, buis geheel af "bëtalënï Hooge hypotheek-ren) betalen of het rente-bt drag gebruiken om U.. schuld af te lossenT V.V. Bonnkna „Hohyp-, RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf4 1.75 LUNCH j L25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 nnr: Speciale Plats du Jour vanaf 0,50 Koffie 0.15. (Re cl). LEGER EN VLOOT Benoemd on aangesteld zün bil het reserve-, personeel der landmacht: h.et w'aPen der lnfanteilo: tot res.-kap.? 4 Sr leenwoordlg reg. de res.-le-lults. H. U ,0' aafs' F'. Doorn eA K. Leuns. allen vat het 18e reg. inf.; de res.-le-lult H. v. Koever, aen Brouwer, van het 8e reg. inf.; de res.-lo- lults. A. D. E. Voerman en N L Muller on. derscheideniyk van het 18e r'eg. lnf. en' van het 17e reg. Inf.; voorts onderscheidenlijk bU ï„e' 1.6®, ref- ,nf- ,hfl rto reg. lnf. en het 8a reg. Inf.. de res.-lults. J. H. Zomer, van het sema en mr. J. L. Ham. reg. jagers; tot res.-le- iuarl 1933, bU xtln -2c-lult. F. Hel ming. beiden luit. te reke tegenwoordig korps, do IL bU het wapei rcs.-le-lult. P. van der Wallen, g veldart: bU den vrllwilligen lands ■kap. b|j het vrijwillig landstorakorps~lu^tafwe"erï ot!2SS.i°- r«»en(e-k*plteln voor speciale dien- sten de res.-le-luit. voor specialo diensten C. XL Hage. van dat korps; bU de luchtvaart- brigade. tot res.-le-lulL. bestemd voor den dienst van waarnemer, de ros ït-lulL-waarne- mer J C. F. Kn&pp. van de luchtvaartbrlgae: HI. by het wapen der genie te rekenen va-, J.„njro°rd|» r.flm.nt. a, r-. -l.-mit |r. g. H. Mulder, van het Se regiment genietroepen. BU HET ZWEMMEN VERDRONKEN VLAARDINGEN, 7 Juni. Gisteravond om streeks 8 uur is de 17-jarige P. de Ruiter, wonende Sclaavenburgh 35 alhier, in dé Vlaardingsche Vaart onder do gemeente Ylaarainger-Ambacht bij het zwemmen ver dronken. Binnen een kwarüer had men hem boven •vater gehaald, doch hoewel de doktoren Moerman en Thio nog ruim twee uur kunst matige ademhaling, ook door middel van een zuurstofapparaat, hebben toegepast mocht dit niet meer ba tea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1