JHeuiue (Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken I Waardeer de vrijheid Ons volk moet onvermijdelijk offers brengen i m f Vuurzee op een scheepswerf RYNBENDE FIRMA D. KATZ Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0-I8 Voor het Buitenland bij wekeiijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 DINSDAG 6 JUNI 1939 20e Jaargang Abbcrtentieprijjtn: Van I tot 5 regels f.17'/» Elke regel meer(X22'/s Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer M0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend0.10 No. 6718 Idie ge hebt om voor Uw gezin de krant te kiezen, die daarvoor het meest geëigend is. Voor het Christelijk gezin is dat het Christelijk dagblad. Daarin vindt ge SS steun bij Uw taak in de opvoeding. 5 Ons wordt niet van boven opgelegd wat we lezen zullen S of wat we schrijven zullen. Dat legt tevens de ver- jS plichting op naar het hoogste te grijpen. De Christen 5E die zijn vrijheid waardeert, kiest onvoorwaardelijk het Christelijke dagblad S Ons blad is goedkoop en goed. Vergelijk het eens! Tot 1 Juli ontvangen nieuwe abonné's de krant gratis. VUUR! Ieder natuurliefhebber zal de laatste da gen met droefheid zijn vervuld bij het lezen over de groote branden, die bosch en hei en venen hebben verwoest tot een zwartgebla kerde, triestige woestenij. Met bezorgdheid ook zal menigeen zich hebben afgevraagd: moet dat nu zoo maar doorgaan? Kan daar niets tegen gedaan worden? Het komt ons voor, dat vernieling van natuurschoon, zoolang het niet geheel voor het publiek ie gesioten, bij langdurige droogte wel nooit geheel zal zijn te voor komen, maar dat het toch anderzijds wel meer beperkt zou kunnen worden Vele malen werd en wordt op de bezoe kers van bosóh en hei een beroep gedaan, voorzichtigheid met vuur- en rook artikelen te betrachten. Maar het blijkt tel kens weer, dat velen daaraan niet willen voldoen of te onachtzaam zijn, om er op het juiste moment aan te denken Welnu, dan is er maar één weg: Stren ger maatregelen en nauwkeuri ger toezicht De voor een snel in be volking toenemend land als het onze toah reeds zéér geringe voorraad natuurmonu menten mag tooh niet telkens weer be dreigd en verwoest worden door achteloo- ze en zicih hun verantwoordelijkheid niet bewust zijnde bezoekers? Met nadruk geven wij bevoegde instanties in overweging: t Alle rooken en ontsteken Van vuur in. in gevaar van brand verkeerende deelen des lands [(met name dus bosch, hei en veén) gedu rende den zomer onvoorwaardelijk t e verbieden. 2. Op de naleving daarvan een streng toezicht uit te oefenen. Indien Werkloozenzorg, Ned. Heide Maat schappij, Vereen'ging tot behoud van Na tuurmonumenten daarbij samenwerken, is dit te bereiken. 3. Bjj overtreding onmiddel lijke verwijdering en beboe ting. JAN ROMEIN Het wordt tijd, dat de Regeering Het be noemingsrecht van professoren aan den 'Amsterdamsdhen Gemeenteraad ontneemt. Wat bij de laatste benoeming is gebeurd, is een ergerlijke en onduldbare wantoe- Gelijk men weet ,is Dr J. Romein in de kringen der S.D.A.P. een figuur van be lang. Hij is een zéér vruchtbaar schrijver en kan wijzen op een repertoire van mee- rendeels populariseerende werken op histo risch gebied. Het behoeft natuurlijk niet te verwonderen, dat de socialisten graag deze leidende figuur den Amsterdamscben pro fessorszetel wilden doen beklimmen, ten einde ook daar de marxistische gedachten te propageeren. Vorig jaar is dat pogen mislukt. Het cu ratorium wenschte Dr Romein niet op de voordracht te plaatsen. Het handelde daar bij volstrekt juist: niet ieder schrijver van boeken is geschikt voor hoogleeraar en een man, die doordrenkt is van de marxisti sche ideologie en daarvan zoo vrijmoedig belijdenis aflegt, kan moeilijk beschouwd worden als een objectief, wetenschappelijk leider op historisch gebied. Daarbij kwam, •dat Romeins boeken uit wetenschappelijk oogpunt niet zonder meer aanvaardbaar sijn en oppervlakkigheid verraden. Alen zou zeggen: wanneer nu B. en W. in volstrekte eenstemmigheid met het cura torium, beide handelend volgens eer en ge weten, den naam en het belang der Univer siteit voorstaan, zal de Raad zich hierin aohter hen scharen. Maar neen! De Raad heeft van deze be noeming op onbeschaamde wijze een poli tiek spelletje gemaakt Vorig jaar hebben de communisten Ro mein niet gesteund, om d at hij kritiek op Rusland had uitgeoefend. Nu hebben de communisten Romein aan zijn zetel ge holpen, omdat hij tegenovera Rusland zich vriendelijker had uitgelaten. Het is ergerlijk dat voortaan het onder wijs aan de gemeentelijke Hongeschool Yi.b. in de geschiedenis van ons vaderland zal worden gegeven door een marxist, die vriendelijk denkt en spreekt over Sovjet- Rusland. Maar het is ten eenenmale ontoelaatbaar, dat een dergelijk gewichtig ambt iemand wordt toegekend op grond van 1 i t i e k e sympathieën. Hier moet de Regeering van haar recht van veto gebruik maken. Mocht zij dit onverhoopt nalaten, dan ligt het in elk geval op haar weg, docr wijziging in het benoemingsstatuut derge lijke beschamende misslagen voor het ver volg onmogelijk te maken en vertrouwen wij, dat alle studenten in de geschiedenis, die van nationaal besef niet geheel ont bloot zijn, voortaan hun vorming aan Andere universiteit zullen zoeken. Gemeenteraads verkiezingen Gisteren had weer in enkele gemeenten de verkiezing voor den gemeenteraad plaats. Hier volgen eenige uitslagen: FINSTERWOLDE: Uitgebrachte geldige stemmen 1607 (1355) C.P.N. 781 (682) S.D.A.P 253 Neutrale Kiesvereen. 334. Gem. Be lang 239 (in 1935 behaalden deze partijen samen 673 stemmen). Gekozen werden C.P.N. 5 (6); S.D.A.P. 2 Neutrale Kieavereen. 3 (2J; Gem. Be lang 2 (2). De communisten hebben thans niet meer de meerderheid in den raad. PAPENDRECHT. Uitgebrachte geldige stemmen 2208 (2094). A.R. 1012 (901); CH. 319 (146); S.D.A.P. 553 (343); Gem. Belang 162; Soc. Arb. Kiesvereen. 162. Gekozen: A.R. 5 (6); C.H. 1 (1); S.D.A.P. 3 (2); Gem. Belang 1 (1); Soc. Arb. Kiesver een. 1 (1). De gekozenen zijci G. Baldé, H. Kwakernaat, Jaarverslag Nederl. Bank Huidige levensstandaard is niet te handhaven Waarschuwing van Mr L. J. A. Trip Het jaarverslag van de Nederlandsche Bank N.V., geschreven door den Presi dent, mr. L. J. A. T r i p, is ook ditmaal in mineur gesteld. Dat geldt zoowel voor de internationale als de nationale econo- misch-finaucieele verhoudingen. Opnieuw waarschuwt de President van onze circu latiebank voor de ernstige gevolgen van de bewapeningsroes, die z.i. niet kunnen uitblijven. Ook de toenemende handels belemmeringen worden door hem ernstig gewraakt. Voor wat de toekomst van ons eigen land betreft, is de President van oordeel, dat het Nederlandsche volk z ij n huidigen levensstandaard niet zal kunnen handhav Tenzij het bereid is, aldus mr. Trip, reeds thans de onvermijdelijke offers te brengen cn zich niet vast te klampen aan het be> houd van zijn nominale inkomsten, doch samen te werken, tot een verlaging van publieke uitgaven, productiekosten en kosten van het levensonderhoud, zullen de offers in grooteren om vang door de feiten worden opgelegd. De President van de Nederlandsche Bank vangt zijn jaarverslag aan met een beschou wing te geven over de internationale politieke ontwikkeling gedurende het laatste jaar. Geen land kan op den duur het huidige be- wapenings- en uitga ventempo volhouden, luidt de conclusie. Volgens een des treffende raming moeten imm de> verschillende Regeerint tes*amen maandelijks bijkans ƒ2 milliard uit leeningen verkrij gen. om in haar be grootingstekor- ten te voorzien. Mr. Trip houdt vast aan de overtuiging, dat het tenslotte niet tot een uitbarsting zal komen. Een wereldoorlog zou tot een dgl. chaos voeren, dat van het plukken van vruch ten eener overwinning geen sprake zou zijn en de huidige machten de ramp niet zouden overleven. De mogelijkheid tot samenwerking en onderlingen steun moet daarom aanwezig ziin. J. T. Visser, D. Dekker en J. C Borst (A.R.) A. Dekker (C.H.); G. v. d. Graaf, P. T. Schen kel en C v. Dalen (S.D.A.P.); P. Besemer Czn (Gemeentebelang) en K. v. Wijngaar den (Soc. Arb. Partij). Mr L. J. A. Trip De financieel-economische ontwikkeling De internationale financieele en monetaire ontwikkeling wordt vnl. gekenmerkt door depreciatie van de nationale geldeenheden, politiek van goedkoop geld. sterke toeneming der overheidsuitgaven en stijgende budget tekorten, die meer en meer een permanent karakter krijgen. Deze ontwikkeling heeft, aldus mr. Trip, niet tot duurzame verbetering geleid. Evenmin is het aannemelijk te achten, dat in dezelfde richting nog geruimen tijd kan worden voortgegaan. Zulks geldt in de eerste plaaits het anticipeeren op inkomens besparingen der toekomst, zooals reeds thans in verschillende landen plaats vindt, terwijl ook voor de rijkste landen een einde komt aan de reserves, die hen tot het volgen van de huidige gedragslijn in staat stellen. Op economisch terrein is onmiskenbaar een proces van kartelleering van het natio nale bedrijfsleven in gang onder leiding aansporing van de zijde der overheid. Ver starring gevolgd door verhooging van prijs niveau en productiekosten moet hiervan het •gevolg zijn. Dit weer zal tot nieuwe verar ming, minder verbruik en meer werkloosheid leiden. De macht der overheid reikt Doch zij k2n niet alles. Slechts door goed- kooper en ruimer te produceeren, door geleidelijk toenemend wereldverkeer en door het bedrijfsleven te be\Tijden van de tal- looze belemmeringen, die de onmisbare elas ticiteit in het peil der kosten en prijzen steeds meer aantasten, alsmede van de over dreven lasten, die het particulier initiatief en de gewenschte investeering verhinderen, kunnen goederen op ruimere schaal en tegen lageren prijs binnen het bereik van de con sumenten gebracht worden. Dan zal een ge zonde en duurzame koopkracht en een blij vende vermeerdering van de werkgelegen heid geschapen worden. (Zie vervolg blz. 8j K.L.M.-VLIEGTUIG VERNIELT MILITAIRE LOODS Twee militairen zwaar en twee licht gewond Noodlanding met onfortuinlijke afloop AMSTERDAM, 6 Juni. Hedenmor gen omstreeks hall tien is nabij Schiphol een ongeval gebeurd, waar bij, hoewel het betrekkelijk goed is afgeloopen, twee militairen ernstig en twee licht zijn gewond. Het K.L.M.-vliegtuig P.H.-A.K.N.. de „Nachtegaal*, dat des nachts gebruikt wordt op den nachtvraohtdienst naar Lon den, is de6 daags in gebruik als lesvlieg- tuig om den jongen piloten der K. L. M. met het besturen der Douglas-D.C. 2 vlieg tuigen vertrouwd te maken. Vanmorgen werd een lesvlucht gemaakt onder leiding van den K.L.M.-piloot Snits laar, waarbij 0. a. het vliegen op een motor geoefend werd. Dicht bij het vlieg veld, toen de instructeur den motor weer op normaal toerental wilde brengen, sloeg deze af, en Snitslaar slaigde er in de ma chine neer te zetten in het bouwland dicht bij Schiphol aan den overkant van den Scbiphohveg. Helaas kon daarbij niet voorko men worden, dat het vliegtuig een houten loodö, die als schuilhut voor militairen in gebruik is, raakte. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd en de loods in elkaar gedrukt met het gevolg, dat van de militairen, die zich er in bevonden, twee zware ver wondingen opliepen, en twee ande ren licht gewond werden. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp gereguireerd en ook de Amsterdamsche geneeskundige dienst en de brandweer werden gealarmeerd en rukten uit. De laatste behoefde gelukkig geen dienst te Auto tegen boom gereden onder Baarn BAARN, 6 Juni. Op den betonweg naar Utrecht, tusschen hotel Trier en den Veen- huizertol is gisteravond een ernstig ver keersongeluk gebeurd', waarbij drie personen werden gewond. Een personenauto en een .vrachtauto wil den een stilstaanden woonwagen passeeren. Uit de tegengestelde richting naderde een vrachtauto met drie inzittenden, waarvan de chauffeur door de situatie ter plaatse zoo in de war geraakte, dat hij de macht over het stuur verloor en tegen een boom reed, waarbij de inzittenden verwondingen op liepen. Zij werden naar de rijksklinieken te Utrecht vervoerd. Een van hen, een inwoner van Zeist, werd zeer ernstig gewond en ver keert in levensgevaar. De beide anderen zijn er minder ernstig aan toe. A. W. ROELOFS SCHORTENINOUSTRIE GEMERT 'Het betere fmf Kieurèchl genre schort Waschecht Bij alle goed manufacturenzaken Hout- en modellenloods in vlammen opgegaan Nachtelijke consternatie te Bolnes Motorspuit gaf een modderstraal ROTTERDAM, 6 Juni. In den afgeloo pen nacht heeit een hevige brand ge woed op het terrein van de N.V. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek te Bolnes, gemeente Ridderkerk. Door tot nu toe onbekende oorzaak is in de groote houtloods van het complex het vuur ont staan. De vlammen grepen met zulk een angstaanjagende snelheid om zich heen, dat het voor de in allerijl uitge rukte brandweer van Ridderkerk en IJsselmonde een schier hopelooze taak was de vuurzee te bedwingen. Eerst na dat assistentie was verleend door de Rotterdamsche Brandweer is men er in geslaagd de vlammenzee in te sluiten en te bedwingen. Niet kon worden ver hinderd, dat zoowel de hont- als de modellenloods totaal werden verwoest. Met tien stralen is de brandweer er in geslaagd het vuur te blusschen. De ma- terleele schade is uiteraard zeer groot. De beide loodsen, waarin het vuur zijn vernielend werk heeft verricht, zijn reep. 20 bij 16 en 15 bij 25 meter groot Zij zijn gelegen aan den Ringdijk te Bolnes in de onmiddellijke nabijheid van de grens van IJsselmonde. De modellenloods was steen opgetrokken en ongeveer een jaar oud Daarachter bevond zich de houtloods, waar in uiteraard groote voorraden hout van al lerlei soorten lagen opgeslagen. Vlak voor de loods, tegen den dijk aan, was een huisje gebouwd, toebehoorend aan een van ae werklieden van de werf. Op het gebied van IJsselmonde vlak te gen de loodsen aangebouwd, bevindt zich de Verf- en Klampcnhandel van de fa. de Boer, daarnaast heeft de heer Winkelhof een kap perswinkel. Aan de andere zijne van loodsencoroplex woont boven den winkel van de wed. P. v. d. Berg, de hoofdbaas van Boele's Scheepswerf, de heer P. J van Dijk. De ontdekking De heer van Dijk stand' om tien minuten voor elf op het punt naar bed te gaan, toen hij plotseling ongeveer in het midden van de houtloods een licht zag branden. Hij vond dit verdacht, daar in de loods nie mand aanwezig kon zijn. Vermoedend, dat er brand was uitgebroken, waarschuwde de heer Dijk zijn zoon, die onmiddellijk met een handbluschapparaat naar de plaats des onheils snelde. Hij zelf rende naar de tele foon om dé brandweer te waarschuwen. Het was echter al te laat. Het vuur breid de zich snel uit etn met het handblusch- apparaat kon niets worden uitgericht. In de groote voorraden hout vond het vuur gretig voedsel en met duizelingwekkende snelheid breidden zich de vlammn naar alle kanten uit. Eetn half uur na het ontdekken van den brand waren de beide loodsen één groote vlammenzee, die tot in verren omtrek te zien was en op een afstand den indruk wekte, dat de geheele werf in vlammen op ging. Zoo erg was het intusschen niet, al heeft het geruimen tijd hard gespannen. Zoowel de brandweer van Ridderkerk als van IJsselmonde waren spoedig ter plaatse. De motorspuit van Ridderkerk begon met twee stralen te werken, en de slangenwa gens van deze gemeente met drie stralen. Ook de slangenwagens van IJsselmonde gaven met drie stralen water, zoodat de enorme vuurzee van vele tientallen meters lengte met acht stralen werd' bestreden. Veel richtte dit intusschen niet uit, want de druk op de waterleiding was niet groot en men zag dan ook zienderoogen, dat het vuur terrein won. Gevaar voor de omgeving Anderhalf uur lang is h/-t gevaar groot geweest, dat de brand naar de belendende perceélen zou overslaan. Er woei een ware vonkenregen over het dorp, dat vrijwel ge heel was uitgeloopen om den brand gade te slaan. Welk een bedreiging deze vonken-1 regen voor de omgeving opleverde bleek toen plotseling het dak van de bakkerij van P. v d. Starre aan de andere zijde van den dijk vlam vatte. Gelukkig wns de brandweer er als de kippen bij en mocht men er in slagen het vuur vrijwel onmiddellijk te dooven. Machteloos staande tegenover de vuurzee, heeft de brandweer zich aanvankelijk er toe Een overzicht van de ruïne. beperkt den brand te omsingelen en de be lendende perceelen nat te houden. De commandant van de Ridderkerksche brandweer, de heer Westdorp, achtte het in tusschen geraden ook de brandweer van Rotterdam te waarschuwen. Onmiddellijk rukte daarop motorspuit I van de Briel- sche laan uit om te assisteeren. Omstreeks twaalf uur arriveerde deze spuit in Bolnes. Doch men had pech! Er was nl. order gegeven water uit een naburige sloot onder aan den dijk te pompen. Doch toen het op spuiten aan kwam, zag men geen water, maar één dikke moc.derst.raal, waarmee men niets kon uitrichten. Dadelijk werd de motor spuit nu verplaatst naar de helling van de werf, teneinde het noodige blusch- water uit de rivier te pompen. Veel kostbare minuten zijn hiermee verloren Doch toen eenmaal het machtige Rotter damsche waterkanon zijn werk ging doen, was het ook spoedig met den zegetocht van het vuur gedaan. Een gelukkige omstandig heid daarbij is geweest, dat het niet hard woei en dat de hooge stenen muur aan de zijde van den dijk, die op instorten stond, het veel langer hield, dan men aanvankelijk dacht. Dat heeft ongetwijfeld voorkomen, dat het vuur zich snel naar de omliggende woningen verplaatste. Wel is waar heeft ook het arbeidershuisje voor do loods vlam gevat, doch men heeft hier het vuur den pas kunnen afsnijden. Een gedeelte van den inboedel kon worden gered. Met twee 6tralen van ae motorspuit uit Rotterdam slaagde men er in spoedig het vuur onder de knie te krijgen. Omstreeks half twee was het gevaar voor uitbreiding Veel belangstelling Dat neemt intusschen niet weg, dat het blusschingswerk nog vele uren in beslag heeft genomen. Men heeft daarbij de motor spuit van IJsselmonde in reserve gehouden voor het geval het vuur naar het grondge bied van aeze gemeente mocht overslaan De belangstelling voor dezen brand was uiteraard zeer groot, vooral van de zijde der dorpelingen. Onder de vele belangstellenden zagen wij o.a. de burgemeesters van Ridaer- kerk en IJsselmonde. de heeren J. H. C zee en B. P. Hazenberg. De motorspuit uit Rotterdam is bedif door manschappen van slangenwagen 37. Uiteraard waren veel brandweormensciien uit Rotterdam aanwezig, o.a. de hoofdlieoen v. d. Burg en Tas. Laatstgenoemde heeft uiteindelijk de leiding van het blusschings- werk gehad. De aangerichte materieele schade is groot Zij wordt door verzekering gedekt VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Zomerconferentie van het Ned. Herv. Verbond tot Kerkherstel. Broederdag van de Broederschap van Diaconieën *e Lunteren. Verschenen is het jaarverslag over 1938 van de Nederlandsche Bank. Het derde internationaal Protestantsch Christelijk Sociaal Congres te Zürich. Te Bolnes heeft een groote brand ge woed op een scheepswerf en machinefa briek. De voortzetting van de behandeling van de zaak tegen de beide jongemannen ver dacht van moord op de Lindegracht te Amsterdam. De Bond van Prot. Chr. Mijnwerkers heeft te Heerlen vergaderd. Chamberlain legt verklaringen af in zake de „Thetis" Revolveraanslag op de hertogin van Kent? Italië en het bestuur van het Suez- k anaal. WARMTE HOUDT AAN Weer verwachting voor het noorden: droog warm weer, helder tot licht be wolkt, meest zwakke oostelijke tot zuid oostelijke wind. Voor het zuiden: droog zeer warm weer, licht tot half bewolkt, zwakke tot matige, oostelijke tot zuidelijke wind. „BLAUFRIES" POTTE R O A N OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE 1 HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK ij VRAAGT TARIEVENI (Reel) IK SNAK ER NAAR Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. KUNST IN KERAM|EK BETER AARDEWERK D«t is BROUWER'S AARDEWERK bvlurv «inkiU«U\ voor bovw. lainardowo N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 (RecL) MELKPOEDER NAAR ENGELAND Belangrijke vermindering Door de Engelsche regeering zijn tengevolge van de te Londen gehouden onderhandelin gen met de melkpoeder import eer ende landen aan die landen verschillende invoerbeper kingen opgelegd. Die beperking be teekent voor ons fcmd dat ..e ongeveer 4 pet. magere condensmelk. 60 pet. magere poeder en 30 pet. volle condens melk minder mogen invoeren. De invoer van volle melkpoeder wordt geheel stopgezet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1