|lieuure geihsdje (JTottrant Nog 88 menschen aan boord van de Thetis" Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken ARNHEM «EAGER^ GIN mlpennm .ucmcntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct. No. 6716 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 ZATERDAG 3 JUN11939 20e Jaargang atfotrttntieprijjen: Van 1 tot 5 regels t.17'/» Elke regel meerQ22lli Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels23Ö Elke regel meer 0.45 M&- Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 Vrijzinnige Sirenenzang Onze tijd is vol van religieuze verlan gens, maar ook van geestelijke verwarring en vluchten in de vaagheid. De vraag naar godsdienst en zelfs naar God spreekt u dag aan dag, van alle zijden en op al lerlei manier toe. Wij hebben daarvan menigmaal gezegd, dat dit een verblijdend verschijnsel is en dat het hen, die leven bij de Schrift, tot prediking van het Evan gelie in de meest wijde beteekenis van het woord, moet aansporen; doch dat tevens gewaakt dient te worden tegen verflauwing en verdoezeling der grenzen. Dit laatste is waarlijk geen bijzaak. Want tegen het barre ongeloof wapent de Christen zich bijna automatisch met „het zwaard van Woord en Geest"; doch de. behoedzaamheid verslapt zoo licht, wan neer de dwaling zich hult we zeggen volstrekt niet te kwader trouw in het kleed der gemoedelijke vroomheid en zelfs van vrome rechtzinnigheid. De kern der geestelijke verwarring is gemakkelijk aan te geven: het is de immer blijvende antithese tusschen de erkenning van de volstrekte souvereiniteit Gods eenerzijds en de loochening van de bloed theologie anderzijds. Maar die kern kan op velerlei wijze en zóó kunstig omweven zijn, dat het schier onbegonnen werk is om de windselen los te maken en het principe in volle klaarheid ten toon te stellen. Wie echter een projectiebeeld van de omtrekken der geestelijke verwarring onzer eeuw wil zien, die leze het boek „De taak van de Kerk in de Nederlandsche Volks- en Staatsgemeenschap" door A. M. Brouwer, predikant te Engelen (N.-B.) (uitgave G. F. Callenbach te Nijkerk) en die neme kennis van het tijd schrift „Het Gemeënebest", onder veel hoofdige redactie, met genoemden predi kant als secretaris. De theologische onhoudbaarheid van het boek werd reeds in een recensie in ons blad aangetoond, maar het heeft ook een sociaal-economisch-staatkundige strekking, welke natuurlijk niet los van de theologi sche dwalingen staat. En deze beschouwingen nu vindt men terug in het genoemde tijdschrift, waarvan de uitgever Tjeenk Willink te Haarlem ons de zevende aflevering toezond met speciaal verzoek er aandacht aan te schenken. Welnu, wij hebben het oordeel van predikanten en „leeken" gevraagd over het boek van Brouwer; men is het met ons eens, dat vele passages onze hartelijke in stemming kunnen hebben, maar dat het geheel een beeld van geestelijke verwar ring geeft, te duisterder en onbegrijpelij ker omdat men telkens moet raden i de beteekenis van het betoog. Ondanks het vage woordenspel echter, kan de eindindruk niet anders zijn dan dat wij hier te doen hebben met een vrijzinnig sirenengezang, waartegen te waarschu wen onze plicht is. Het beste bewijs daarvan vindt men in de inleiding van een artikel van Mr. R. B a e 1 d e in het genoemde tijdschrift, over de vereeniging „Woodbrookers in Holland". Ter inleiding zegt de schrijver, dat de redactie „het werk der „Wood brookers" blijkbaar wil zien als een werk aan onze geestelijke volkskracht boven zekere scheidingslijnen uit". Blijkens het vervolg wordt hiermee bedoeld een gods dienstigheid boven geloofsverdeeldheid, nun] want „de jaren van 1910—1920 waren óók jaren van intens godsdienstig ver langen, onbevredigdheid met de geijkte kerkelijke vroomheidszin en zoeken naar innerlijk-p ersoonlijke geloofsuitdruk- king". En daarom „vonden gematigden onder vrijzinnig- en orthodox-protestanten elkaar, in diepe vreugde, dat men wezen lijke eenheid had gevonden door o n we zenlijke verschillen heen". Dat laatste zegt genoeg. Het verklaart, dat de redactie van „Het Gemeenebest", evenmin als Ds Brouwer in zijn boek, iets wil weten van „Christelijke" organisaties en „Christelijke" politiek en kennelijk dweept met de religieus-socialistische be weging; terwijl het ontbreken van een principieele lijn weer leidt tot de herhaal delijk opvallende verdediging van een organisatie als „Landbouw en Maat schappij". Anders gezegd: de Christen moet in ..neutrale" vereenigingen zijn invloed laten gelden, of, om het boek te citeeren: uHet getuigenis omtrent Jezus Christus iS" niet een programmapunt, het is volko men in onderdanigheid aan God, zwijgen of spreken al naar het te pas komt. Luiste rend wachten tot de goede gelegenheid. Het is nooit en nergens aan regels te binden. Het is niet een wet, maar het is leven uit den Geest. Een strijd voor een programma is een geheel andere zaak". Met dit citaat wordt heel veel duidelijk. Er volgt logisch uit, dat in het tijdschrift met groote instemming gewaagd wordt van de Groninger gemeenschap, doch evenzeer van het nieuwe tijdschrift ..Woord en Wereld", dat de Barthiaan- scbfi theologie ten grondslag wil leggen dan de actie der Christenen (wel te onder- j scheiden van „Christelijke actie") in Ne- Er is geen hoop meer op redding Ook het achterschip onder icater verdwenen Even na middernacht heeft een ambte naar van de Cammellaird-werf te Birken head met gebroken stem aan de menigte, die op nieuws wachtte over de gezonken duikboot Thetis, medegedeeld: „T o t mijnspijtmoetik zeggen, dat er geen hoop meer is voor de mannen, die nog in de Thetis z i 11 e n". De wachtende vrouwen barstten in schreien uit. Velen harer hadden bijna onafgebroken staan wachten sinds het begin van den avond wachtende op berichten. De vrouwen en verwanten van de manschappen aan boord van de Thetis bevonden zich onder de honderden men- schen, die zich verdrongen bij de scheeps werf van Cammellaird, op het oogenblik, waarop het bovenvermelde tragische bericht werd medegedeeld. Kort voor middernacht was nog officieel medegedeeld, dat er een poging gedaan werd om de Thetis" met kaïbels te lichten, doch dat de hoop op redding van verdere men- schenlevens afnam. Eveneens kort voor middernacht werd van de admiraliteit ver nomen, dat slechts vier man gered waren ■van de „Thetis". Zij werden opgepikt dooi den torpedojager „Bi-azen". Verder doen niei bevestigde berichten de ronde, volgens welke twee opvarenden verdronken zouden zijn bij een poging om te ontsnappen. Voor mid dernacht had men nog niet alle hoop laten varen, hoewel toen reeds het feit, dat geen signalen van de opvarenden werdon verno men, duistere vermoedens wekte. De duikboot weggegleden Toen gisteravond de reddingboot van Llandudno terugkeerde, verklaarde de sohip- derland. Prof. Barth had het niet anders kunnen schrijven dan Ds Brouwer. Natuurlijk, alleen wat dit betreft. Maar in dit opzicht trekt de predikant van Engelen de Barthiaansche lijn dan ook consekwenter door dan de Barthiaan sche politici. Terecht merkt hij op. dat het hem „een raadsel is, hoe Groen van Prin- sterer en vooral ook Hoedemaker in over eenstemming met de meeningen van Prof. Barth kunnen worden gebracht, vooral als men let op diens standpunt inzake kinderdoop en zijn rigoureuze afwijzing van het begrip Christelijke en vanzelf ook Protestantsche natie". Wie Barth wil volgen, moet beginnen met zijn eigen Christelijke politieke partij f te breken. Van haar standpunt zeer ad em wijst de redactie van „Het Gemeene best" terecht op de halfslachtigheid van sommige Christelijk-historische schrijvers, die in principe betoogen, dat de tegen woordige politieke grenslijnen behooren weggevaagd te worden, doch die voor het bestaansrecht van eigen partij blijven strijden. Dit is inconsekwent; al achten wij het een gelukkige inconsekwentie. Want er blijkt uit. dat men het vrijzinnig sirenen gezang, hoe betooverend ook, ni# ver trouwt, VCWf-». per, dat hij meende te weten, dat zes man zich uit de Thetis hadden bevrijd, maar dat drie man, die hetzelfde hadden trachten te doen, om het leven waren gekomen. De duik boot was naar den zeebodem gegleden. De vrouw van een stoker aan boord van de Thetis heeft verklaard, dat zij van de admi raliteit een telegram had ontvangen, waarin haar werd medegedeeld, dat haar man om het leven was gekomen, toen hij trachtte uit de duikboot te ontsnappen. Zes deskundigen, die indertijd hebben medegeholpen aan de berging van de nabij Scapa Flow gezonken Duitsche oorlogsche pen, waren, naar Press Association meldt, gisteravond per vliegtuig van de Orkney- eilanden naar Liverpool vertrokken, tenein de aan de werkzaamheden tot berging van de Thetis deel te nomen. Na hun aankomst hadden deze gespecialiseerde duikers zich onmiddellijk ingescheept op den torpedo jager Matabele, die zich in allerijl naar de plaats des onheils heeft begeven. Alles was vergeefsch Gisteren had men heel den dag koorts achtig gearbeid aan de bevrijding van dein het wrak opgesloten mannen. In den loop van den middag bleek dat dit er 88 moesten zijn. Men had aanvankelijk gedacht dat er in het totaal 90 menschen aan boord waren en dat er, nu 4 zich met behulp van het Davis-toestel hadden weten te redden, nog 86 over waren, doch latere gegevens toonden dat nog 2 officieren aan boord waren gegaan voor de oefening. Gistermiddag heeft men 't hoven 't water uitstekende achterschip aan pontons vast gelegd, om te voorkomen dat het schip door de snelle getijstroomen, die hier staan, onge controleerd van positie zou veranderen. Overigens is men er verwonderd over dat de eerste vier geredden die zich met't Davis toestel uit de duikboot bevrijd hebben, niet door meer zijn gevólgd. De laatste geredde heeft verklaard, dat, toen hij het schip verliet andere mannen gereed stonden om ook van de Davis toe stellen gebruik te maken. Maar omdat tel kens wanneer een man het schip verlaat een zekere hoeveelheid water naar binnen stroomt, dacht hij, dat de mannen in het soliip het besluit hadden genomen om te wachten tot zij allemaal gered werden, zoo dat gecm enkele redding ten koste van anderen zou behoeven te geschieden. Om zes uur gistermiddag was het laag water en toen waren de omstandigheden het gunstigst om de redding met kracht voort te zetten. Men schatte dat de manner aan boord op dat oogenblik nog voor zes of zeven uur zuurstof aan boord hadden. Een ongunstige omstandigheid was int.usschen dat de boot voortdurend kantelde en dat men de pogingen om een gat te snijden aan stuurboordzijde van den achtersteven toen op moest geven. Men had gehoopt door dit gat zuurstof in het schip te kunnen brengen. Voortdurend daalden duikers af langs het schip die met klopsignalen het contact met de bemanning onderhielden. Volgens deze duikers moesten gistermiddag om zes uur alle opvarenden van de Thetis nog in leven zijn. Men was erin geslaagd een tros om het schip heen te brengen, doch het lukte niet Een luchtfoto op de plaats van het ongelukop het oogenblik, waarop juist de achtersteven van de Thetis rechts) boven water komtLinks een drietal reddingsbooten hiermee eenige beweging in de Thetis te krijgen. De vier geredden verklaarden, dat zich in het voorschip geen manschappen oe- vonden en dat op het oogenblik dat zij de boot verlieten alle verdere opvarenden on gedeerd waren. De vier geredden zijn allen uit de achterste ontsnappingspoort geko men. de voorste bevindt zich in het volge stroomde deel van de boot. Het officieele communiqué In een officieel communiqué van de ad miraliteit wordt gezegd, dat volgens de laat ste berichten, welke van 16.15 dateerden, niemand uit het wrak van de „Thetis" heeft kunnen ontkomen, sedert om 9.15 zich nog twee man hadden kunnen bevrijden. Deze twee overlevenden rapporteerden, dat de rest van de bemanning toen op het punt stond, van de Davis-toestellen gebruik le maken en het is niet duidelijk, wat nieuwe bevrij dingen door middel van deze methode ver hinderd heeft Om 10 uur gisteravond had de admirali teit opnieuw een communiqué uitgegeven waar gezegd werd, dat de admiraliteit tol haar leedwezen moest verklaren, dat de hoop, dat nog meer menschenlevens gered konden worden, verminderde. Het achterschip van de „Thetis" was, toen het getij om 18 uur afliep, niet, zooals men had verwacht, opnieuw boven water ge komen. Er werden toen pogingen in het werk gesteld, het achterschip met behulp van pontons te lichten. De duikers dalen af LONDEN, 3 Juni (Reuter). Twee uur, na dat de hoop op redding van de in de „The tis" achtergebleven mannen vrijwel was op gegeven, deed het ministerie van marine mededeeling van het bericht, dat er teeke nen van leven waren vernomen Het was toen twee uur in den ochtend. Duikers had den zwakke klopseinen uit de duikboot ge hoord. Het ministerie voegde hieraan toe, dat de reddingspogingen werden voortge zet en dat men opnieuw zou trachten den achtersteven boven water te brengen, als het getij dat zou veroorloven. Bij het aanbreken van den dag heeft men daartoe inderdaad pogingen in het werk ge steld. Om vijf uur daalden duikers af om Je positie van de duikboot vast te stellen. Ter wijl zij beneden waren, stonden zij in voort durende verbinding met de reddingsvaar tuigen. Zij brachten aan de marine-autori teiten volledig verslag uit, waarop met het reddingswerk een begin werd gemaakt. HUURBELASTING Wij belasten ons met het. zeer vakkundig administreeren van onroerende goederen. Wij verstaan hieronder alle daartoe noodige werkzaamheden, zooals: huurincasso, betaling grond- en straat belasting, waterleiding, contröle verze keringspolissen, regeling hypotheken, aangifte belasting, enz., enz. De meeste onderhoudswerken verrichten wij in eigen beheer. Ons uitvoerig tarief zenden wij U zonder verplichting gaarne toe. N.V. „ZOMERHOF" Bijkant. Rotterdam-W BEUKELSDIJK 136A TELEFOON 32886 (Red.) ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BÜRMANIAHUIS GROOT N00RDHOLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN De kwestie-Oss Het rapport der commissie komt vóór 13 Juni Er wordt weer gesproken over een enquête Venvacht wordt, dat de Tweede Kamer op 13 Juni a.s. zal bijeenkomen en dat voor dien tijd de commissie uit de Tweede Kamer, belast met de voorbereiding van de behandeling der ministerieele nota in de kwestie-Oss, met haar rapport gereed zal zijn. Het rapport zal worden gepubli ceerd. De door minister Goseling tegen over de commissie aangenomen houding, zal het verschijnen van het rapport wel eenigszins hebben bespoedigd. De behandeling van de nota van den minister van Justitie en het rapport der Kamercommissie zal vrij zeker nog plaats hebben eer de Kamer op zomerreces gaat. Naar we meenen te weten, heeft de minister door zijn houding de stemming te zijnen opzichte in parlementaire krin gen die ten opzichte van Oss in het alge meen toch reeds ver van gunstig was, er niet op verbeterd. Uitgaande van de formeele beslissin gen van het ambtenarengerecht en den Centralen Raad van Beroep schijnt toch de wijze, waarop de Minister van zijn formeele Levoegdheden gebruik heeft ge maakt, weinig respect en verdediging één fractie misschien geheel of grooten- deels uitgezonderd te hebben gevonden. Dit zou kunnen beteekenen een ver oordeeling van 's ministers beleid inzake Oss. Het schijnt, dat de minister op dit punt, gelijk ook ten aanzien van andere punten, die den laatsten tijd zijn beleid eenigszins in opspraak hebben gebracht, hem gege ven goed bedoelde waarschuwingen ir den wind heeft geslagen en eigen inzicht heeft gevolgd, met het resultaat, dat in den lande een vrij sterk verbreid ongunstig oordeel, om niet te zeggen wantrouwen, zich te zijnen opzichte heeft gevormd. Of het nog tot 'n parlementaire enquête in de Ossche zaak zal komen, valt nog moeilijk te zeggen. Er zijn groote bezwa ren tegen. Toch is het denkbeeld opnieuw ter sprake gekomen. Het zal misschien kunnen afhangen van 's ministers uitein delijke houding, hoe te dezen opzichte het verloop zal zijn. DALENDE WERKLOOZENCIJFERS TE AMSTERDAM AMSTERDAM, 3 Juni. Aan het einde van April stonden als niet geplaatst nog bij de Gemeente-Arbeidsbeurs ingeschreven 49040 werkzoekenden, waarvan 43371 werkloozen naar eigen opgaaf, benevens 1923 personen, die in werkverschaffing werkten en 395 ge deeltelijk werkloozen. Bij vergelijking met bet einde der vorige maand, toen het aantal werkloozen 45969 het aantal personen in werkverschaffing 1 bedroeg, blijkt, dat het aantal werkloozen aan het einde der verslagmaand 2598 lager is, het aantal personen in werkverschaffing 233 hooger is Zeevaart-Machinistenschool „Willem Barentsz" Terschelling - Internaat Opleiding van gezagvoerders, stuurlieden en Scheepswerktuigkundigen ter koopvaardij. De aanmelding voor de volgende cursussen is opengesteld tot 1 JULI a.s. a. Tweejarige cursus voor stuurmansleer lingen (getuigschrift A.S.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Mulo-diploma A (met Wiskunde); b. het bewijs, bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. b. Tweejarige cursus voor machinistleer lingen (getuigschrift A.M.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Eindgetuigschrift eener Ambachts school, óf b. Mulo-diploma A (met Wiskunde) óf c. het bewijs bevorderd te zijn tot de 3c klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. Inlichtingen cn prospectus aan te vragen bij den Directeur, J. DE GROOT. (Red.) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Verschenen is de Memorie van Ant- woord aan de Tweede Kamer over de wijziging van de Dienstplichtwet. De promotie van Dr E. P. Verkerk, burgemeester van Boskoop. Het rapport der Kamercommissie inzake de kwestie-Oss zal waarschijnlijk vóór 13 Juni verschijnen. Te Leiden is een havermoutfabriek door brand vernield. Financieel Weekoverzicht. Geen kans op redding voor de opva renden van de „Thetis". Britsche koningspaar naar België ge nood. Cuba weigert 922 Joodsche vluchte lingen. Ruslands antwoord aan Britschen am bassadeur overhandigd. DROOG, VRIJ WARM WEER Weerverwachting voor het noorden droog vrij warm weer helder tot half bewolkt, matige tot zwakke wind uit noordelijke richtingen. Voor het zuiden: droog warm weer, aanvankelijk helder, in den namiddag echter wat toenemende bewolking, matige tot zwakke wind, uit oostelijke richtingen. BAROMETERSTAND: Stand vanmorgen half twaalf 769.0 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.4 C. 4 Juni. Zon op 4.44 uur, onder 9.13 uur 4 Juni. Maan op nm. 10.56 u. ond. vm. 6.56 u 5 Juni. Zon op 4,43 uur, onder 9,14 uur 5 Juni. Maan op nm. 11,30 u. ond. vm. 7,55 u 5 Juni. Van 'sav. 9,44 u. tot 'smorg. 4,13 u rwin"'inmim«a HANDELSWETENSCHAPPEN TALEN EN WISKUNDE MAKELAAR-TAXATEUR POLIITIEDIPLOMA LANDMACHINIST Stormschadeverzekering STORMSCHADE-VERZEKERING Een specialiteit op het gebied van Algemeen Onderling Waarborg Genootschap „RENOVATUM" te Amsterdam, .spuistraat 219-21, Tel. 35626 Vraagt eens een prospectus aan! (Red.) -MPN'IOG^RT ,N ZEEPGOED WOTfL TEL3I660 'ft R1JKS-TCUFOON STBOOMEND V SPECIAL DRY Generaal Agent ANDRE KERSTENS. Tilburg (Red) lijnl die 1 ken ik (RetIJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1