Jiirtmrp Criiisdjf (üuurant Britsche duikboot op proefvaart gezonken Er zijn 79 menschen aan boord iatjonnemmtsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaafSeti waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfte zending 14.50 Bij dagelijksche zending5.50 jlX Alles bij vooruitbetaling H.OSSE nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/i ct. Dagelijks verschijnend Bureau: Breestraat 123 - NO. 6715 Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 2 JUNI 1939 20e Jaargang SUrtiertentiEprijjcn: Van 1 tot 5 regels M7 Elke regel meer(X22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30* Elke regel meer 045 Voor het bevragen aan '1 buréaD wordt berekend 0.10 Toelating tot den Volkenbond Het zal dezen en genen misschien vreemd voorkomen, dat Mr. E. P. Verkerk tot onderwerp voor het proefschrift, waar op hij heden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam den doctorstitel verwierf, heeft gekozen de toelatingseischen voor het lid maatschap van den Volkenbond. Gaat het nog wel aan, zoo zegt wellicht een of ander belangstellend lezer, in dezen tijd, waarin de organisatie van den Volkenbond taant en meer het bedanken als lid van dan het toetreden als lid tot den Bond in de be langstelling schijnt te staan, een beschou wing te wijden aan de eischen, welke gesteld moeten worden, zoo een staat deel wenscht uit te maken van het instituut? Afgezien van het feit. dat een weten schappelijk proefschrift zeker niet steeds in dadelijk contact behoeft te staan met het dagelijksch leven, achten we de boven vermelde opmerking, zoo zij inderdaad ge maakt werd, te begrijpen. Doch verre van zulks te aanvaarden als een critiek, hoe zacht ook, op de keuze van het onderwerp, zouden wij die opmerking vooral willen zien als een reden te meer om zelfs in deze dagen aandacht te vragen voor alles wat met den Volkenbond samenhangt, en dus ook voor de toelatingseischen. Want het moge waar zijn, dat de staten, dae het thans in de wereld voor 't zeggen hebben, zich, veelszins noodgedwongen, min of meer verwijderen van het ideaal, door den Volkenbond gesteld, het is onze meening, dat de gedachte aan een warmer harmonie tusschen de volken hierdoor kwalijk geheel kan worden verstikt, ja dat uit de ellende van de strubbelingen steeds sterker de wensch zal geboren worden naar een rechtsgemeenschap der staten. Evenals tegen het ontstaan van den huidi gen Volkenbond hier en daar en schier overal de behoefte sterk werd gevoeld naar een hechter organisatie van de volken rechtsgedachte, zoo ook zal immer krach tiger de hoop rijzen, dat de belichaming van die gedachte naderbij komt. En hetzij men daarbij' wil uitgaan van den huidigen Bond. hetzij men dezen wil reorganiseeren 'of ook geheel vernieuwen, in elk geval zal men moeten pogen, de vruchten van de historie te plukken. De ervaringen, in de laatste twintig jaar opgedaan, zullen hier bij tot een niet te veronachtzamen les kun nen strekken. En dit is tevens de reden, waarom wij aan de studie van Mr. Ver kerk geen geringe waarde toekennen. Men zal het billijken, dat wij, waar het hier behandelde onderwerp vrij technisch van aard is, te dezer plaatse niet breed op verschillende punten, in het boek bespro ken, kunnen ingaan. Eén kwestie echter willen wij even nader aanroeren, en zulks met instemming met hetgeen Mr. Verkerk hieromtrent opmerkt. Het betreft de toe lating van Rusland tot den Volkenbond, nu vijf jaar geleden. Zooals men zich herinneren zal, heeft met name de Zwitser Motta zich tegen deze toelating scherp ge kant en de Nederlandsche vertegenwoor diger heeft zich bij zijn beschouwing aan gesloten. Destijds is tegen dit standpunt nogal eenig verzet gerezen, ook ten onzent, en daarom ook verheugt het ons, dat in een wetenschappelijk geschrift het toelaten van Rusland tot den Bond wordt gelaakt. Motta kon zijn toestemming niet verleenen op grond van de communistische beginselen, welke het adspirant-lid ook ir de practijk beleed. Inderdaad diende mei zich af te vragen, of een staat moest wor den toegelaten, die in leer en practijk de grondslagen der bestaande samenleving loochende en van welken men wist, dat hij de primaire menschenrechten niet hand haafde. Het zwakke punt van heel deze pijnlijke toelatingsconstructie was wel, dat door den Bond in groote meerderheid ge noegen werd genomen met een formeele verklaring, door Rusland afgelegd. Dit laatste is juist het bedenkelijke. Men kan immers niet volstaan met het afleggen van een formeele verklaring, doch het komt juist aan op de materieele verwezenlijking. Eerst dan krijgt een organisatie, en vooral een rechtsorganisatie, wezenlijke waarde. Hiermede hangt een andere kwestie sa men, namelijk die van de universaliteit van den Volkenbond, waarmee men de wen- schelijkheid bedoelt, dat alle staten deel uitmaken van den Bqnd. Is zulks bij den bestaanden toestand niet te bereiken, dan kan tweeërlei weg worden ingeslagen. Men kan de universaliteit in beginsel los laten en genoegen nemen met een, mis schien beperkt, aantal staten, die zich een omschreven program, waarvan niets wezenlijks willen laten schieten, ganiseeren. Of ook, men kan het program zoo wijd en desvereischt zoo weinig zeg gend houden, dat geen enkele staat be- 2waar heeft het te onderschrijven. Juist Voor een instelling als de Volkenbond, die 2ich ten doel stelt, vrede en recht te hand haven, is natuurlijk de universaliteit van 2eer groote beteekenis. Maar een universa liteit zonder wezenlijken, zonder mate riealen inhoud, heeft wel heel weiniq zin. Het is met instemming, dat wij in de De ligplaats reeds gevonden Een nieuwe Engelsche duikboot, de „Thetis", die ter hoogte van Birkenhead haar officieele proefvaart hield, wordt vermist. De admiraliteit neemt alle mo gelijke maatregelen. De duikboot heeft men, nadat zij on dergedoken was, niet meer gezien. Officieel wordt medegedeeld, dat zich aan boord van de „Thetis" 5 officieren en 48 minderen bevonden, behalve de ver tegenwoordigers van de werf Cammell Laird and Company, waar de duikboot werd gebouwd. Onder de opvarenden moeten zich voorts vier marine-officieren van andere eenheden bevinden. Een marinedeskundige meent te we ten, dat de „Thetis" met honderd man aan boord over voldoende lucht zou be schikken om 36 uur lang onder water te blijven. Iedere Britsche duikboot is uitgerust met twee speciaal geconstrueerde nood- luiken, door middel waarvan de opva renden zich in geval van nood door luchtsluizen in veiligheid kunnen brengen. Men gelooft, dat de „Thetis" in 22 vadem (ongeveer 40 meter) water ge zonken is. De torpedojager „Braden" bevindt zich thans op de plaats, waar de duikboot het laatste gezien werd. Voor het invallen van de. duisternis werd aan het opsporingswerk deelgenomen door militaire vliegtuigen, die het zoeken bij het aanbreken van den dag zullen heiwatten. Het zesde torpedojager flottielje, het eerste mijnenvegersflottielje, de duikbooten „Cachalot" en „Narwhal" en de kruiser „Belfast" hebben zich met spoed op weg begeven om alle mogelijke hulp te verleenen. Naar gemeld wordt, bevinden zioh ver scheidene wrakken in de nabijheid van dc laats, waar de „Thetis" is ondergedoken. De „Thetis" was gisterochtend van de scheepswerf vertrokken en toen de duikboot niet op tijd terugkeerde, begon men ziich ongerust te maken. De proeven met het vaartuig zouden genomen zijn in de Liver- pool-baai aan de monding van de Mersey. De onderzeeër hield eerst eenige oefe ningen op de oppervlakte van de zee, om vervolgens onder te duiken. Nadien is het vaartuig niet meer gezien. De „Thetis" is een nieuw type onderzeeër, officieel het „patrouille-type" genoemd. Het is van niet zeer groote afmetingen: 265 voet bij 2&H bij 12 voet. Het meet 10190 ton en heeft 350.000 pond sterling gekost. De „Thetis" is uitgerust met een vier-inch kanon en met 6 toripedo-lanceerbuiaen van 21 inch. Een verklaring van de scheepswerf De werf van Cammel Laird and Company, Birkenhead, waar de „Thetis" gebouwd is, heeft gisteravond een verklaring gepubli ceerd, waarin gezegd wordt: Wij verkeeren volkomen in liet duister ten aanzien van hetgeen gebeurd is. De duikboot is vanochtend om ongeveer tien uur van onze werf vertrokken. Zij werd be geleid door een sleepboot en van het per soneel van deze sleepboot hebben wij ver nomen, dat de admiraliteit een bericht heeft ontvangen, dat er iets niet in orde was. Voor zoover wij weten, werd de duik boot voor het laatst gesignaleerd in de Mer- sey-baai en wij kunnen nog geen definitieve verklaring afleggen ten aanzien van het geen geschied is. Nadat wij ons met de admiraliteit in ver binding hadden gesteld, is iemand van ons personeel hedenavond met de barkas „Vigi lant" van onze werf vertrokken en wanneer de „Vigilant" in de Mersey-baai zal zijn aangekomen, verwachten wij een volledig verslag van hetgeen gebeurd is. He. geheel, zoo wordt nog in de verkla ring ge/egd, is op het oogenblik nog een raadsel voor ons, daar wij niet kunnen be grijpen, waarom wij geen bijzonderheden hebben vernomen van den kapitein van de begeleidende sleepboot. Nader wordt nog gemeld, dat de „Thetis" om 13.30 uur op vijftien mijl afstand van Birkenhead is ondergedoken. Zij werd om 16.30 weder aan de oppervlakte venvacht, doch men zag hiervan geen enkel teeken. Alle in de buurt zijnde oorlogsschepen Rebben order gekregen, aan het zoeken deel te nemen, tenvijl alle marinevaartuigen, die zich binnen redelijken afstand bevinden, zich met spoed naar de plaats des onheils begeven. Het behoorde niet tot de oefening, dat de onderzeeër signalen zou geven, terwijl hij onder water was, en men dacht dan ook niet, dat er iets haperde, totdat de duik boot om half 5 's middags nog niet aan de oppervlakte was gekomen. Men vreest, dat de „Thetis" op een zich onder water bevindend voorwerp gestöoten is, waardoor de electrische installatie bui ten werking is gesteld. De ligplaats gevonden! De Britsche admiraliteit heeft heden morgen meegedeeld, dat men de „Thetis" gevonden heeft. De duikboot ligt 14 mijl van Greatormes-head, nabij Llandud no in Wales, met het achterschip 18 voet uit het water stekende. De admiraliteit heeft voorts de namen bekend gemaakt van de 58 leden der volledige bemanning aan boord en de naaste familieleden op de hoogte gesteld. Deze lijst, tezamen met een gezelschap van twintig technici van de Camell-Laird, alsmede de loods, maakt het totale aantal enschen, dat aan boord van het gezon ken vaartuig is opgesloten op 79. Twee onderzeebooten zijn naar de plek des onheils gezonden. Zij hebben krachtige luchtdrukinstallaties bij zich, welke bij het reddingswerk noodig kunnen zijn. Opvarenden niet in gevaar? LONDEN, 2 Juni. (Reuter). De ad miraliteit deelt nog mede, dat op het oogenblik niets erop duidt, dat de op varenden van de „Thetis" zich in levens gevaar zouden bevinden. Het nieuws werd onmiddellijk doorgegeven aan de in spartning wachtende groep familie leden, waarvan sommigen den geheelen nacht voor de kantoren van Camell-Laird in Birkenhead hadden gewacht. Alle opvarenden in veiligheid LONDEN, 2 Juni. (Reuter). Camell- Laird deelt het volgende mede: „Allen aan boord zijn veilig. Twee officieren zijn uit de duikboot ontsnapt en bevinden zich in den torpedojager „Brazen", welke de Thetis gevonden heeft. De plek waar d Thetis ligt bevindt zich ten noordwes ten van Greatormes-Head. Het nieuwe hengelseizoen is geopend onder begunstiging van [raai voor-, jaarsweer. Een kijkje aan den water kant in het Amsterdamsche Bosch plan, waar niet minder dan 3500 pond karper en 2000 regenboogforel len op de hengelaars wachten. studie van Mr Verkerk lazen: „Ruslands toelating werd bepleit met het beroep op de universaliteit van den Bond en het be lang van den vrede. Karakter en roeping van den Bond als rechts- en vredesorde- ning verzetten zich tegen een voldoen aan een beroep op de universaliteit, waaraan elke inhoud ontbreekt en eveneens tegen het beroep op het belang van den vrede, welke opgetrokken moet worden op een vereeniging, welke het karakter van den Bond aantast en strijd over de roeping van den Bond insluit". Er moet, zoo conclu deert hij ten aanzien van de toelatings eischen, een vormgeving worden gezocht, welke beantwoordt aan de doelstelling van een bepaalde behoeftebevrediging: de uni- verseele verwezenlijking van het materieele lidmaatschap, inhoudend een voor ieder gelijke bepaaldheid van rechten en plich- Een congres-gebouw op Zorgvliet Voor internationale en andere congressen 's GRAVENHAGE, 2 Juni. Naar wij met zekerheid vernemen is bij de reeering het denkbeeld in ernstige overweging op het landgoed Zorgvliet aan den Ouden Scheve- ningscheweg een congresgebouw te stichten geschikt voor het houden van groote inter nationale en andere congressen. Deze plan nen, welke thans nog bij den rijksgebouwen dienst in studie zijn, hebben intusschen nog geen definitieven vorm aangenomen. Naar men weet is het landgoed Zorgvliet, dat vlak bij het Vredespaleis op een der mooiste punten van Den Haag gelegen is, door mevrouw de weduwe Goedkoop in 1930 aan den Staat geschonken onder voorwaar de, dat binnen tien jaar op dit terrein een representatief gebouw zou worden gesticht. Spinazie in blik Naar wij vernemen heeft het Departement van Economische Zaken de verleden jaar genomen proef met het inblikken van spi nazie dit seizoen op groote schaal herhaald en ten behoeve van armlastigen en werk- loozen ruim 100.000 blikken doen vervaar digen. Het grootste deel hiervan is reeds in distributie wegens de schaarschte der jonge groenten. MEISJE BIJ HET SPEL VERDRONKEN MAASTRICHT, 2 Juni. Gistermiddag is de 7-jarige M. P. v. d. W. alhier, toen zij met een paar speelgenootjes bij de Maas liep ii een snelstroomend verbindingsbeekje, het z.g. „Drifke" gevallen en meegesleurd, waar door zij ter hoogte van de St Pietersluis in het Maas-toevoerkanaal terecht kwam. Ondanks toegeschoten hulp mocht men er niet in slagen de kleine te redaen. Vereeniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs De 75e algemeene vergadering De eerste forel, die bij de opening van het nieuwe hengelseizoen werd buitgemaakt in het water van het 'Amsterdaipsche Boschplan» In de gisteren te Utrecht voortgezette 76c algemeene vergadering van Chr Nationaal Schoolonderwijs heeft Mr. J. J. Hangel broek van Den Haag, secr. van de Unie en den Schoolraad, een referaat ge houden over: „Nog steeds strijd voor de rijheid van onderwijs". Referaat Mr J. J. Hangelbroek Het gaat bij den huidigen stand van za ken, aldus spr., niet alleen om de vraag of voor de ontplooiing van het Chr. onder wijs voldoende armslag is, doch ook om het bieden van de noodige afweer tegen drang buiten af, die bij de ontplooiing van het Chr. onderwijs ons cTe leiding uit han den wil nemen. Spr. wilde handelen over het Lager Onderwijs en bedoelt bij de vrijheid daarvan speciaal die der b ij- d e r e school. Het gaat hem thans om de vrijheid van onderwijs tegenover de overheid. In de samenvattende term: innerlijke structuur, onderscheidt ref. drie elementen, n.l. Ie dc richting van het onderwijs, 2e de omvang van het onderwijs en 3e de didactiek en de methodiek. Onze opvat ting, aldus spr., van het wezen der school heeft als uitgangspunt het schriftuurlijk beginsel. - Die opvoeding is het recht der ouders, omdat het van Godswege hun plicht Men moet het rechf der ouders erken nen om te beslissen over den aard en de richting van het door de school te verschaf fen onderwijs. Deze overtuiging is in den schoolstrijd de leidende idee geweest en wat de richting van het onderwijs aan gaat, is hier een vast fundament gegeven. Dat de overheid naar Chr. opvatting t.a.v. het onderwijs geen taak zou hebben is een opvatting, die in onzen kring, aldus ref., geen aanhang vindt, naar spr. met een beroep op Anema, Kuyper en Rutgers, na der aantoonde. Dc overheid behoort het primaire recht van de ouders niet voorbij te komen. Dat de overheid naast dc taak van het waken voor verwaarloozing en verval en het zorgen voor ordening bovendien de roeping zou hebben t.o.v. de scholen cul- tuur-stimuleercnd te werken en uit hoofde dier roeping bij de ontwikkeling van het onderwijs onder alle omstandigheden een zekere mate van opwekking, aanspo ring en leiding te geven, ook als zij ziet. dat de krachten in de school in hun taakver vulling niet te kort schieten, kan ref. in alle bescheidenheid persoonlijk alsnog niet in zien. Zoo kwam ref. t.a.v. de innerlijke structuur van de bijzondere school tot het maken van enkele gevolgtrekkingen. Ten eerste staat het vast, dat de over heid volstrekt heeft te eerbiedigen de richting welke de maatschappelijke instanties daarin voorstaan, mits na tuurlijk met een beroep daarop dit on derwijs niet wordt dienstbaar gemaakt aan ondermijning van het wettig gezag of in strijd zijn met de goede zeden. Ten tweede heeft de overheid ter voorko- koming van een chaos, wat d e n Q m v van het onderwijs betreft een orde nende bevoegdheid, die niet verder behoort te gaan dan ter bereiking van een gezond evenwichtig nationaal ondenvijs-stelsel be paald noodig is. Wat de didactiek treft, late de overheid de school vrij. ter wijl zij ook moet weten terug te den Enkele details daargelaten, beantwoordt spr. de vraag, of in de gegeven omstandig heden de concrete wettelijke regeling de vrijheid van de Chr. scholen on haar ont wikkelingsmogelijkheid naar eigen begin sel belemmert in het algemeen ontken nend. Spr. besloot met een opwekking eigen vrijheid te kennen en goed te gebrui- waarbij vooral de organisaties in het bijzonder door het orgaan der eigen in spectie een belangrijke taak hebben, waarbij tevens een afdoend verweer te gen de bemoeienis van het rijksschool- toezicht met de Chr. scholen zooals in de Noordelijke inspectie (leidraad-Wel ling) verkregen wordt, Kweekclingen met acte Bij de bespreking van het jaarverslag werd door enkele aanwezigen gevraagd hoe het staat met de kweekelingen met acte 1 wat de vereeniging daarvoor doet De voorzitter deelde mede, dat Chr. Nat Schoolonderwijs den laatsten tijd buitenge woon veel moeite gedaan heeft om deze zaak tot een bevredigende oplossing te brengen. Er vonden besprekingen plaats met den minister van Onderwijs en met de C.H. en A.R. Kamerfracties. Men is thans zoovei gekomen dat de juiste oplossing wordt ge zien in een samengaan van particulier initiatief en regeeringssteun. Immers, van de regeering is weinig te venvachten, de moeilijkheden zijn voor de regeering enorm groot en nu zou een sa menwerking tusschen den minister van Ondenvijs en den minister van Sociale Za ken een uitstekenden invloed kunnen uit oefenen op de verbetering der moeilijke po sitie waarin de kweekeling met akte nu eenmaal verkeert, In de eerste plaats komt het echter aan op particulier initiatief en met enkele voor beelden toonde spr. aan dat Chr. Nat. Schoolonderwijs niet stil gezeten heeft doch dat initiatief heeft aangemoedigd. De hoofdcommissie blijft actief. Meer kon de \oorzitter op het oogenblik betreffende deze kwestie niet zeggen. Voor de kweeke lingen met acte is het een geruststellende mededceling dat hun positie thans druk besproken wordt en dat alles in het werk wordt gesteld om verbetering aan te bren gen. Tenslotte deelde de voorzitter nog mede dat aan alle schoolbesturen een circulaire zal worden gezonden waarin de aandacht op de kweekelingen met acte wordt geves tigd en verzocht wordt mede te werken aan het particulier initiatief. ADJ. DIRECTEUR AMBACHTSSCHOOL De Minister van Onderwijs heeft oen nieu we regeling voor de positie der adj. direc teuren van Ambachtsscholen vastgesteld. Zij zullen voortaan, behalve het normale lesgeven en het invallen voor andere leeraren directoraal werk doen, zooals het toezien op andere leeraren, het steun en voorlichting geven aan jonge leeraren, het toezien op het overige personeel, op leer lingen op het gebruik van materiaal en werktuigen, het handhaven van de orde enzoovoorL Administratief werk zullen zij slecht mogen doen, voorzoover dit tot de taak van den directeur behoort en niet verricht kan worden door het aan de school v bonden administratief personeel. KIND VAN MELKWAGEN GEVALLEN BUNSCHOTEN. 2 Juni. Het zevenjarig zoontje van de familie Varenkamp alhier viel gisteravond van een melkwagen en kwam zoo ongelukkig terecht, dat een direct ontboden geneesheer een schedelbasisfrac- tuur constateerde. In zorgwekkenden toe stand is het kind naar de ouderlijke woning overgebracht. 45 I Naast de rljkskeur het HDZ-meester- teelten I Dan hebt U de edelgouden. naadloozenverlovings-of trouwring RUIME SORTEERING IN GOEDE GOUDSMIDSZAKEN (Reel.) VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Mr E. P. Verkerk, burgemeester van Boskoop, is heden aan de Vrije Universi teit gepromoveerd tot doctor in de rechts geleerdheid. Een wetsontwerp is ingediend, houden de nieuwe bepalingen betreffende de in-, enting van kinderen. Het Verband van Geref. Evangelisatie commissies te Woudschoten in jaarverga dering bijeen. De vergadering van Chr. Nationaal Schoolonderwij s. Hedennacht is overleden Ds Joh. W* Groot Enzerink, Herv. pred. te Leiden. Een Engelsche duikboot gezonken. Prins-regent Paul van Zuid-Slavië te Berlijn. Ernstig spoorweg-ongeluk in Norfolk. De onderhandelingen tusschen Tokio, Berlijn en Rome. DROOG, VRIJ WARM WEER Weer verwachting voor het g e h e e 1 e land: droog, vrij warm weer, helder tot half bewolkt, zwakke tot matige, noord oostelijke tot zuidoostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 768.0 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.6 C FIETSERS LICHT OP Juni. Van 'sav. 9,42 u. tot 's morg. 4,14 KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge- aoegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom steeds W. L. D. SCHOENEN Ford-tentoonstelling in Amsterdam AMSTERDAM, 1 Juni. In het gebouw „Bellcvue" heeft de waarn. burgemeester van Amsterdam, wethouder G. C. J. D< Kropman, vanmiddag de zomcr-cxposi- tie van Ford-producten geopend. Deze ten toonstelling welke de Ford-organisatie in Nederland heeft gemeend te moeten hou den nu er dit jaar in het R.A.I.-gebouw geen groote auto-show is geweest, duurt tot en met 5 Juni a.s Uit deze expositie zei spr. blijkt do levenskracht van een Amsterdamsche in dustrie, die aan honderden en honderden Amsterdammers werkgelegenheid verschaft. Spr. paf vervolgens een overzicht van het ontstaan en den groei der Fordfabrieken te Arhsterdam, om zich vervolgens af u? vragen waarom deze tentoonstelling wordt gehou den. Want wanneer men bedenkt hoe zeer de automobiel de technische volmaaktheid begint te naderen, dan kan men zich mo3l- lijk voorstellen, dat steeds weer kan wor den geloond, dat een nog hoogere graad van volmaaktheid kan worden bereikt en dat telkens nieuwe ingenieuze vindingen in de practijk even zoovele verbeteringen blijken. De expositie Do belangstellenden maakten vervolgens een rondgang door dc twee zalen, waarin totaal ongeveer 25 wagens zijn ondergebracht en op zeer smaakvolle wijze zijn tentoonge steld. De groote verscheidenheid, zoowel zui ver van het standpunt van den automobiel- gebruiker of adspirant-gebruiker, als van 't slandpunt van .-en technicus bekeken, die deze tentoonstelling biedt, geeft niet alleen oen uitstekenden indruk van het technische kunnen der Ford- en Lincoln-fabrieken in het algemeen en de Ncderl. Fordfabriek in het bijzonder, doch verschaft den automo- bielaooper tevens een zeer ruime keuze. Bij het binnenkomen wordt onmiddellijk de a.iiida. lit getrokken door de geheel nieu we „Mercury 8modellen, die dit jaar voor de eerste maal op de markt ziin g'bracht Voorts vindt men in de zalen de nieuwst* Lincoln Zephyrs in alle glorie van hun mo derne stroomlijn, de Ford v. 8 luxe- en slandnardmodellen en als een afzonderlijke groep de lichtere 4 cylinder Fordwagena. Ter-lotte valt nog te bewonderen een serie Ford V. 8 trucks.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1