iHrctti? £riiiscljc QLmrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Enorme heide-brand bij Teriet Abonnementsprijs!: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zendirlg4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/2 ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 DONDERDAG 1 JUNI 1939 20e Jaargang Abbrrtentitprtjjtn: Van 1 tot 5 regels f M7J/i Elke regel meer f 032'lt Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't burèao s wordt berekend0.10 NO. 6714 ZONDAGSWET EN ZONDAGSRUST Is Zondagsheiliging een beslissende factor ïn onze Christelijke levensbeschouwing ja, dan neen? Indien ja, dan staat daarmee voor de zooveelste maal vast, dat de sociaal-de mocratie vijandig staat tegenover het Chris tendom, dat niet naar den mensch, maar naar de Schrift is. De wet Gods schrijft Zon dagsrust en -heiliging voor; de sociaal-de mocratie gaat strijk en zet tegen elke actie ,voor Zondagsrust in, wanneer hierdoor ver makelijkheden geweerd zouden worden. Een enkele maal, wanneer men op deze wijze eenige Christelijke arbeiders (b.v. visschers) in de moderne organisaties kan brengen-, voert men het pleit voor meer Zondagsrust; doch wanneer publieke vermakelijkheden er onder zouden lijden, wordt met het per soneel niet de minste rekening gehouden. Sprekende over vacantie-mogelijkheden op de Veluwe, wees de roode pers onlangs op enkele bezwaren, b.v. het heffen van tolgeld: Maar het ergste is wel, dat op Zondag alles potdicht is! De winkelszonder uitzondering gesloten. Het groote zwem en natuurbadgesloten. De gezellige theehuisjes aan zeegesloten. De bus senin de remise. De zorg voor de Zondagsrust is dus wel de grootste belemmering. En of de Zondagswet al of niet nageleefd wordt, dat is van- geen belang. Zooals te verwachten was, is er proces- verhaal opgemaakt tegen het voorjaarsfeest in den Haagschen Dierentuin, dat Pinkster zondag reeds om twee uur des namiddags geopend is; terwijl in artikel 4 der Zondags wet bepaald is, dat vermakelijkheden niet geopend mogen worden, „dan na het volko men eindigen van alle godsdienstoefenin gen". Een proefproces wordt nu aangespan nen om uit te maken of deze bepaling slaat op de ochtendgodsdienstoefeningen dan wel ook op die, welke des avonds gehouden wor den. Het zou nu alleszins behoorlijk zijn op deze rechterlijke uitspraak te wachten; doch de roode pers heeft zooveel geduld niet. Ge lijk zoo vele vrijzinnige bladen vindt zij het dwaasheid, dat „een verouderd stuk wetge ving, dat lang gesluimerd heeft, door de re geering weer van stal gehaald en opgetuigd moet worden". Men Ijehoeft waarlijk niet te vragen, hoe in deze kringen over de bevordering der Zon dagsrust, uit godsdienstige overwegingen, gedacht wordt. Dit blijkt ten overvloede uit de smalende wijze, waarop gesproken wordt over de activiteit door den heer Duymaer van Twist, als Haagsch raadslid, tegen de kermis ontwikkeld; en uit de opmerking, dat hij „het natuurlijk weer was", die over de handhaving der Zondagsrust aan den Mi nister vragen stelde. Echter, wat hier als af keuring bedoeld is, beteekent voor ons een eervolle vermelding. Het geheel bewijst evenwel, dat wij van die zijde niet den minsten steun voor bevor dering der Zondagsrust hebben te vernach ten. 0NPAEDAGOGISCH EN ONNATIONAAL 'Jaren geleden was het land vol van een Papendreohtsche kwestie. Hangt ons thans weer zoo iets boven het hoofd? De inspec teur van het Lager-Onderwijs in Dordrecht wil namelijk niet toestaan, dat de leerlin gen van de lagere school in Papendredht in klasse-verband een luchtbeschermingsten- toonstelling bezoeken. Hij oordeelt dat deze dingen niet geschikt zijn voor het ontvan kelijk gemoed der kinderen. Wij kunnen dit wel met hem eens zijn Het ware te wenschen, dat onze kinderen geheel onwetend van deze dingen konden blijven. Maar hoe principieel men ook ge kant is tegen oorlog en oorlogstoerusting: deze dingen komen nu eenmaal voor en slechts een dwaas sluit er de oogen voorH Het resultaat van dit loopen met een zelf- Driehonderd H.A. hei en bosch verwoest Honderden namen aan het blusschingswerk deel EDE, 1 Juni. Een brand van ongeken- den omvang heeft gistermiddag op de Veluwe gewoed. Omstreeks twaalf uur werd het vuur ontdekt bij T e r 1 e t (ge meente Ede), halverwege den rijks straatweg Apeldoorn-Arnhem. Oogenblikkelijk werden de Veluwsche boschbrandweren gerequireerd, welke in den loop van den middag versterkt wer den met vijfhonderd man tewerkgestel- den in de werkverschaffing te Teriet. Ook militairen uit Arnhem boden hulp, terwijl marechaussee en boschwachters eenige honderden burgers te hulp riepen. Een poging om het vuur door middel van een tegenvuur te stuiten, mislukte. De vuurzee, welke aangewakkerd werd door een feilen N.O. wind had gister middag om vier uur reeds eenige hon derden H.A. heide en complexen dennen- bosschen verwoest. De brand* werd het eerst ontdekt door mi litairen van het gEqmizoen te Arnhem, die nabij Teriet aan het oefenen waren. Met man en macht probeerden zij het vuur te stuiten, doch de hevige noord-oosten wind dreef de vlammen steeds verder door de kurkdroge heide, welke op vele plaatsen tot kniehoogte staat. Inmiddels arriveerden de boschprandweren uit Arnhem, Ooster beek, Velp en Ede, terwijl de militairen ver sterking ontvingen van het garnizoen te Arnhem. Toen het vuur op zijn hevigst woed de, werden een zeventigtal arbeiders van het werkkamp „De Kemperberg" te Schaes- bergen, alsmede alle beschikbare werklie den van den dienst van gemeentewerken te Arnhem in vrachtauto's naar de meest be dreigde plaatsen gedirigeerd. Aanvankelijk scheen het, alsof men mach teloos stond tegenover de vlammen, welke soms tien meter hoog oplaaiden, doch om streeks vijf uur bleek het grootste gevaar vaetgestrikten blinddoek kan slechts zijn. dat men plotseling voor het reëele gevaar ge plaatst wordt en dan door angstpsychose bevangen, geen uitweg ziet. De toestand verandert niet, als wij onze oogen sluiten. Maar het is wel van belang, dat wij en ook onze kinderen, weten, welke gevaren er dreigen. Hun deze kennis te ont houden, is onpaedagogisch, omdat zij dan ook onkundig zijn van wat tot bescherming kan dienen. En verbod tot bezoek van een luchtbe- schermingstentoonstelling is echter ook on nationaal. De rijks- en gemeentelijke over heid beijvert zidh om de hevolking voor te lichten en houdt daarvoor allerlei demon straties, met welk recht belemmert dan een inspecteur de voorlichting aan kinderen? Moeten die straks indien het vreeselijke mocht gebeuren niet weten wat hun te doen staat? Deze inspecteur treedt de regeering ln den weg en het zal goed zijn den Minister in deze aangelegenheid te mengen. Een raadslid moge zich kunnen veroor loven hier van militarisme te spreken en er. dóch vruchteloos, captie op te maken, dat geen verlof aan de ouders wordt gevraagd; een inspecteur van het onderwijs gaat zijn boekje te buiten, wanneer hij het geven van dit noodzakelijk onderwijs verbiedt. Men kan met hetzelfde recht een les over bacillen afkeuren, of een bezoek aan een dierentuin, waar ook verscheurende bees ten zijn. Het vuur had inmiddels de Hooilaan, wel ke van Teriet naar Deelen loopt, bereikt, doch door den straffen wind werd het vuur over de laan been gedreven in de richting van het landgoed „Vrijland", dat geheel met bosschen is bedekt. Gelukkig draaide de wind iets, zoodat het vuur juist langs den bosohrand van „Vrij land" in de richting van den Deelenschewog voortschreed. Hier wist men het vuur tot staan te brengen. Op den Deelenischeweg, tussoben Hoender- loo en Arnhem, hingen de rooknevels over een afstand van bijna een km zoo dicht, dat autobestuurders en motorrijders hun kop lampen moesten ontsteken. Onder leiding van den heer J. II. Meme link, rentmeester van het nationale park „De I-Iooge Veluwe", werd hier een tegen vuur aangelegd. Te omstreeks zes uur laai den hier en daar de vlammen nog op, doch gevaar voor uitbreiding bestond toen niet De verbrande oppervlakte heide bedraagt 200 a 300 H.A., terwijl verder eenige dennen- bosschen zijn vernield. De heide ten noorden van de Hooilaan was eigendom van Hooge Veluwe" en ten zuiden van deze laan van de gemeente Arnhem. De geweldige rookkolommen, welke boven de brandende heide opstegen, trokken vele bezoekers naar Teriet, die het vlammenspel gade sloegen. Onder hen bevonden zich de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, mr. S. baron van Heemstra en de heer H. P. J. Bloemers, burgemeester van Arnhem. Uit de omstandigheid, dat 't vuur vlak bij den Apeldoornschen straatweg is ontstaan, leidt men af, dat de oorzaak van den brand moet worden gezocht in het achteloos weg werpen van een brandende sigaret of sigaar. Tegen den avond konden degenen, die zich met de bestrijding van het vuur hadden be zig gehouden, inrukken. Drie bosch- en heidebranden te Mierlo Ruim 30 H.A. bosch en hei vernield MIERLO, 31 Mei. Onder deze getiieericë. hebben vanmiddag drie bosch- en heide branden gewoed, welke in totaal 30 H.A. hebben vernield. Het hevigst heeft hot vuur huisgehouden in het gebied langs den Gel- dropscheweg, waar ongeveer 25 H.A. bosch en heide door de vlammen werden wegge vreten. De vrijwillige brandweer werd bijge staan door militairen en slaagde er eerst na veel moeite in door het aanleggen van een tegenvuur den brand tot staan te brengen. Langs het Eindhovensch Kanaal hebben verder nog twee branden gewoed, waardoor zeven H.A. dennebosch verloren gingen. Nadat hier eerst een begin van brand was ontstaan, dat gebluscht kon worden, laaide het vuur na eenigen tijd opnieuw op. De oorzaak dezer branden is onbekend. Grenstroepen een maand verlof Telkens een tiende deel tegelijk 's GRAVENHAGE, 1 Juni. De Minister van Defensie heeft bij beschikking bepaald, dat zoo spoe dig als de omstandigheden zullen toelaten een regeling zal worden ingevoerd, waarbij telkens een tien de gedeelte van de opgeroepenen van de grenstroepen een maand verlof zal wordén gegeven. Het ligt in de bedoeling voor dit ver lof in de allereerste plaats in aan merking te doen komen de mili tairen. die uit de burgermaat schappij noode kunnen worden gemist. De Red Star Line De Pennland komt naar Rotterdam Het beslag op het s.s. Pennland van de Redstar Line, welke wegens een betalings geschil te Antwerpen aan de ketting was gelegd, is thans opgeheven. Het schip dat met de Westernland in handen van de HollandAmerikalijn is overgegaan, wordt thans Vrijdag van Antwerpen aan de Wil- helminakade te Rotterdam verwacht. Ontploffing in Amerikaansche school 42 slachtoffertjes In de schoei van het Amerikaansche stad je Barbertown heeft een ontploffing plaats gehad, vermoedelijk veroorzaakt door een ophooping van natuurgas, dat voor centrale verwarming werd gebruikt. Men heeft onder het puin 42 kinderen van zes tot elf jaar vandaan gehaald, die alle waren gewond. Van 5 hunner is de toestand ernstig. Veertig jaar gezag gevestigd Naar Aneta meldt was het gisteren 40 jaar ge leden dat op de onder af deeling Tapa-toean van de afdeeling West kust van Atjeh Meu- laboh) het bestuur werd gevestigd. De eerste die het civiele en militaire bestuur daar aanvaardde, was luitenant H. Colijn, thans minister van Staat, minister van Al- gemeene Zaken. Wij publiceeren hierbij de eerste foto. die na aan komst van Dr Colijn op 31 Juli 1899, als ge zaghebber op deze post is gemaakt. Op het strand is een zeer voorloopig gebouw ge. plaatst, dat later door houten barakken is vervangen TYPHUS IN EEN SCHIPPERS GEZIN TE GRONINGEN Water was besmet Drie dooden, twee ernstige zieken GRONINGEN, 1 Juni. Ongeveer veertien dagen geleden werd aan boord van schip, liggende in het Buitendamsterdiep te Groningen, bij leden van het gezin van de fa milie Heddema typhus geconstateerd. Onmiddellijk werd een onderzoek ingestel4 door den directeur van de Volksgezondheid dr. P. Muntendam, waarbij kwam vast te staan, dat de oorzaak moest worden gezocht in het gebruik van water uit het kanaal, waarin een matras dreef, afkomstig van een typhus-lijder. De leden van het gezin Hed dema werden ter observatie naar het Acade misch Ziekenhuis overgebracht, waar een dag later de 17-jarige dochter Martha aa gevolgen overleed. Thans zijn ook de 15- jarige Jantje en de 18-jarige Trientje aan deze ziekte overleden. De toestand van het 12-jarig zoontje der familie Heddema is ho peloos. De moeder is er eveneens ernstig aan toe, terwijl de vader minder ernstig ziek Ons vorstenhuis en de bijzondere postzegels Adres van de Chr. Oranjevereen. Baarn BAARN, 31 Mei., De Chr. Oranjever- eeniging te Baarn heeft heden een adres gezonden aan Z.Exc. den Minister van Wa terstaat, waarin dezen bewindsman wordt verzocht om te willen bevorderen, dat voortaan op de in de toekomst zullende verschijnen series van bijzondere postzegels de beeltenissen voorkomen, in de eerste plaats van H.M. de Koningin, maar ook andere vorstelijke personen, leden het Huis van Oranje-Nassau, uit vroegeren later en tijd. Het bestuur acht het van groote betee- kenis, dat vooral in deze bewogen tyden, de waarde van het Koningschap en het gelukkig bezit van ons Vorstenhuis meer meer naar voren wordt gebracht en ziet het dan ook als een groot gemis, dat de Post- raad niet aan H. M. de Koningin verzocht heeft om op bijzondere zegels haar beel tenis te doen plaatsen. De adresseerende vereeniging zou gaarne zien, dat zij, die dit zullen lezen, haar of hun adhesie ermede betuigen aan den nister in kwestie, terwijl de secretaris, Mr M. P. van de Hoop van Slochteren, de Beaufortlaan 4, Baarn, daarvan gaarne even bericht ontvangt. Het bestuur der Oranjevereeniging heeft zich ook bereid verklaard om adhesiebetui gingen van sympathiseerende personen of corporaties in ontvangst te nemen en na mens deze door te zenden aan meergenoem- den minister. NA. DEN STRIJD TEGEN DE WILDE BUSSEN Nu tegen wilde plezier- booten Het is in het waterland Zeeland vaste gewoonte dat allerlei gezel schappen op feestdagen tochtjes ma ken naar verschillende deelen van do provincie (Walcheren. Schouwen- Duiveland, enz.) Nu de strijd tegen de wilde bussen door de verkeersautoriteiten is ge wonnen schijnt men den strijd aan te binden tegen deze plezier booten, zooals ze in Zeeland worden genoemd Zoo is tijdens de Pinksterdagen door de politieautoriteiten te Brui nisse opgetreden tegen de motor schepen die groepen toeristen aan wal zetten. Procesverbaal is opge riiaakt tegen bedoelde schippers we gens het ongeoorloofd gebruik ma ken van hun motorschepen als open baar vervoermiddel Moet hieruit worden afgeleid dal men van officieele zijde nu op feest dagen boottochtjes gaat organisee ren? Of moet men voortaan thuis blijven? Het Fransche eskader ROTTERDAM, 31 Mei. De Fransche oor logsbodems, welke gedurende eenigen tijd bezoek zullen brengen aan Rotterdam, worden Vrijdagavond 6 uur in de haven verwacht. Drie schepen zullen worden gemeerd aan de boeien op de rivier, ter hoogte van de Boompjes, drie komen aan de Stieltjeskade, drie aan de Westerkade, terwijl de overige bodems ligplaats krijgen aan de Parkkade. Morgenmiddag 12 uur wordt Hr. Ms. krui- t „Sumatra" te Rotterdam verwacht, welke ligplaats krijgt aan de boeien op de Vraagt Uw 'everancier „St.Raphaël" QUINQUINA 0e fijnste apéritit. BRACK'S DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers Incl- Holl Ontbijt vanaf f 4— Rustige sfeer In het centrum van de stad Ieder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) Het geheele jaar geopend AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Stroomend water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotelstrand v.v. VRAAGT PROSPECTUS VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Verschenen is de Memorie van Ant woord inzake de kinderbijslagverzekering. Belangrijke tariefsverlaging der Neder- landsche Spoorwegen. Groote heidebranden woedden op de Veluwe bij Ede. De verduisteringszaak van een bank- vereeniging voor de rechtbank. Tegen den strooper die een Waddinx-. veensche veldwachter neerschoot is tien' jaar gevangenisstraf geëischt. De vergadering van den Bond van, Meisjesvereenigingen op Geref. grondt De jaarlijksche conferentie der Chr. Geref. predikanten in Nederland. Critiek op de dividend-politiek van de stoomspinnerij v.h. Spanjaard te Borne. Molotow legt verklaringen af over de onderhandelingen met Engeland. De mannen van het Condor-legioen terug in Duitschland. Ciano over Italië's hulp aan Franco. Het hooge Arabische comité verwerpt het Britsche Witboek. DROOG, VRIJ WARM Weerverwachting voor het geheele 1n d: droog, vri; warm weer, half be wolkt tot helder, meest matige noordoos telijke tot oostelijke wind. 2 Juni. Zon op 4.46 uur, onder 9.11 uur 2 Juni. Maan op nm. 9.28 u. ond. vm. 5,OS Volle Maan voorm. 4.31 uur Pension te Scheveningen nabij Wittebrug. Zeer ruime, mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen. Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232. Telef. 555651. DOMBURG Hotel de l'EUROPE TELEFOON 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenomeerde Keuken. Stroomend koud en warm water op alls kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af 4.Hoofdseizoen v.af 5. Eig. A. METER, Chef de Cuisine. VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. - Lift. - Tel. 3S Garage vrij - Pens. 3.75 - Hoogs, v.af 4.- NOORDWIJK AAN ZEE Hotel-Pension „Noordzee" Familie-Hotel Noord-Boulevard Telefoon 27 Voor kortere bezoeken Holel-Café-Restaurant „Seinpost" Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard richting vuurtoren Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5. Hoogseizoen 5.50. en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Röge"). Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo" OOSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hótel. Certtr. verw. K. en w. str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pensionprijs vanaf 4.t t 5. LOENEN (Veluwe) Bonds-Hotel „De Vrijenberg",Tel. 261 Ideale ligging, in de Bosschen, bij Beek en Waterval. Pensionprijs minstens 5 d. 1ste verd. 3,50, 2e verd. 3,—, gelijkvl. met ap. serre 4,—. Weekend 7!50, str. w. en k. w. op alle kamers. In ieder deel met minimum slijtage dat is wat FISK garandeert: Ingwersen Co. Keizersgracht 382 Amsterdam Belast zich met de altvoering van Effectenorders, het incas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurstijd 31207 (Reel.) NIEUWE PRIJZENI Uw DEKEN weer heelemaal nieuw voor 75 cents! Zoo lekker frisoh en weer zoo ocht wollig als de eerste dag toen U zo kocht. Dat kan P ALTHE Met recht: Voor werk van gehalte S toornen bij PALTHEI De beste machines en vakkundige behande ling stellen ons in staat van P^LTHE oude dekens Nieuwe te maken 1 (Reel Al Dr. H. NANNING's Zetpillen tegen Aambeien werken pijnstillend en genezen in korten tijd de ontstoken slijmvliezen. muil hel ia* (JoïnedvvotïnX i'",M makkelijk. Verkrijgbaar bij alle Apothekers eo Drogiatea i H. 1.50 per doosje *u> 12 «toka. Dr. k NAHN1NC'. Pk»™, a.m. F.kri.t N V. DEN RAAG. Ned. Organisten Vereen. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. Dezer dagen hield de Ned. Org. Ver. haar jaarlijksche le denraadsvergadering, die niet alleen door de ledenraadsleden maar ook door een groot aan tal gewone leden uit alle oorden des lands werd bijgewoond. Het verlangen naar reglements-wijziging kwam allerwege tot uiting. Door het benoemen van een commissie, die t.z.t. voorstellen zal doen, werd daaraan tegemoetgekomen. Tot voorzitter werd gekozen de heer George Stam herkozen als bestuurslid werd de heer nthon van der Horst, terwijl de vacante plaatsen in het bestuur, die ontstaan waren door het uittreden van de heeren Petri, De Zwaan en Den Kouter, bezet werden door de heeren Matter, J. F. Rootlieb en Hennie Schouten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1