|Keuuir grih&djt (üourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De maand Juni gratis Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 4- portokosten Per week0-18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 31 MEI 1939 20e Jaargang abbertrntirprij)(n: Van I tot 3 regels f L17j/j Elke regel meer 0-22'/j Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend f 0,10 No. 6713 Een buitenkansje Dat is weer een buitenkansje voor onze nieuwe lezers. Wij stellen n.l. de maand Juni de krant gratis beschikbaar voor hen, die zich met ingang van het 2e halfjaar van 1939, dus met 1 Juli abonneeren. Maar het is ook een buitenkansje voor de werkers van onze krant, die er als het ware op wachten hun kans weer te zullen krijgen. Nu is de kans er! De maand Mei is de tijd, waarin veel jonge gezinnen worden gevormd, waarin dus de kansen om een nieuwe abonné te winnen grooter zijn dan ooit te voren. De tijd daarvoor moet benut worden. Van alle zijden werpt men zich op hen en het gaat er dus maar om wie het sterkst is. Met ons blad staat ge sterk 1 Het Christelijk beginsel, dat wij uitdragen heeft recht op den voorrang, boven al het andere. Het moet voorgaan, omdat het niet uit menschen kwam. Het staat boven ons, aan den eisch er van zullen we ons moeten onderwerpen. nog eens: In de maand Juni werken we opnieuw voor de Christelijke krant in elk Christelijk gezin. BEPERKTE SAMENWERKING Geen drie weken meer en in de ruim dui zend gemeenten van ons land moeten de raden vernieuwd worden. Laat ons trachten hierbij de lijn zoo zuiver mogelijk te houden Vaa de eene zijde zal men pogen er de landspolitiek in te betrekken; anderen zul len de kiezers diets trachten te maken, dat het gemeentebeleid niets met beginselen te maken heeft. Noch het eene, noch het andere mogen wij accepteeren. De raden hebben een eigen taak met eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente-politiek staat niet los van onze belijdenis. Daarom is elke poging verwer pelijk, om lijsten van „Gemeentebelang" in te dienen, waarop: iedereen, ongeacht zijn godsdienstige en politieke richting, zijn etem .kan uitbrengen. Dit is zuiver oud-libe raal geredeneerd. Dit neemt echter niet weg, dat raadsver kiezingen anders zijn dan die voor Kamer en Staten. De positie wordt daardoor wel iets moeilijker en ingewikkelder, vooral in de kleinere gemeenten. In de gr00te steden is er voldoende plaats voor elke partij om de eigen banier op te heffen en komen de moeilijkheden meestal pas bij de wethou dersverkiezingen; in gemeenten met minder dan 19 raadsleden is de situatie nog al eens ingewikkeld. Daar streven geestverwante partijen vaak naar samenwerking, vooral wanneer ieder op eigen kracht nagenoeg geen invloed kan verkrijgen tegenover een overheerechende meerderheid. Naar onze meening geschiedt dit volko men terecht, mits het niet leidt tot verdoe zeling van beginselen. Want ook in de ra den komen vraagstukken van godsdienstig en zedelijk belang aan de orde en wanneer een fractie tengevolge daarvan uiteenvalt, is de kracht gebroken. Over winkelsluiting kan men desnoods met elkaar van meening verschillen, over Zondagsrust en kermisvermaak niet. Hier mee is elk samengaan in z.g. neutrale ver- eenigingen veroordeeld. Er is geen gemeen tebelang, dat boven geloofsovertuiging uit gaat, Natuurlijk kunnen en behooren fracties, die samen een minderheid vormen, wèl ge durig samen te werken in de raadsvergade ringen. In gemeenteraden is het gevaar van cote rie-vorming veel grooter dan elders. Een eenzijdig samengesteld college van Burge meester en Wethouders heeft het in de hand heel het gemeentelijk apparaat te doen be dienen door eigen geest-, en zelfs bloed-ver- wanten. Daarop dient nauwkeurig toezicht en zoo noodig critièk .geoefend te worden. Waar dergelijke methoden worden toegepast gaat het vertrouwen in het gemeentebestuur te loor. Er zijn, zooals van zelf spreekt, ook gansch andere aspecten. Wij wezen slechts op deze om al onze lezers er van te doordringen, dat zij in verzuim zouden zijn, wanneer ze de komende raadsverkiezingen niet ernstig zouden nemen. Zoowel wat de principieele beteekenis als de praktische activiteit betreft, behooren we van nu tot de stemming volkomen pa raat te zijn. Van de „Baby Clipper" zijn sinds gisteren nog geen nadere bijzonderheden vernomen, zoodat er reden is tot ernstige ongerustheid. De oudere van den vlieger, Tom Smith, heb ben geenszins de hoop opgegeven en Smith's moeder heeft het telegram, dat zij direct nadat haar zoon was opgestegen, heeft op gesteld, nog gereed liggen. Het luidt: „Ge- lukgewenscht y. Kom alsjeblieft om •mijnentwil per boot terug"; Bevordering van uitvoer Stichting in het leven geroepen 's-GRAVENHAGE, 31 Mei. De Regeerings- persdienst meldt: Op 19 Mei j.l. is te 's-Gra- venhage op machtiging van den minister van Economische Zaken opgericht de „Stich ting tot bevordering van den uitvoer". Deze stichting heeft ten doel, werkzaam heden op het gebied der Economische voor lichting te verrichten, ter aanvulling van hetgeen de Economische voorlichtingsdienst op dat gebied verricht Wat laatstgenoemde dienst in hoofdzaak ten behoeve van den export werkzaam is, zal zulks ook het ge val zijn met de in het leven geroepen stich ting, hetgeen in den naam der stichting tot uitdrukking is gebracht Gelijk bekend, heeft de economische voor lichtingsdienst tot taak, aan het bedrijfs leven kosteloos voorlichting en hulp op eco nomisch gebied te verstrekker. In de prac- tijk is gebleken, dat bij het bedrijfsleven meermalen behoefte bestaat aan meer uit gebreid en ingrijpend dienstbetoon dan de economische voorlichtingsdienst met de te zijner beschikking staande krachten, welke geheel door de loopende werkzaamheden in beslag worden genomen, zou kunnen be wijzen, hoewel de hulpmiddelen voor dat dienstbetoon veelal aanwezig zijn. Teneinde in de aldus gebleken behoefte aan aanvul lend dienstbetoon te voorzien, is bovenge noemde stichting opgericht. Zij opent de mogelijkheid om aan het bedrijfsleven bijzondere diensten, welke bui ten het normale kader der werkzaamheden van den economischen voorlichtingsdienst vallen, tegen betaling te bewijzen. Gedacht wordt speciaal aan meer diepgaande onder zoekingen naar afzetmogelijkheden in het buitenland, waaraan onderzoek ter plaatse in het te bewerken marktgebied kan wor den vastgeknoopt. Om misverstand te voor komen, worde er uitdrukkelijk op gewezen, dat de normale werkzaamheden van den economischen voorlichtingsdienst als tot dusver kosteloos zullen worden verricht. De Minister heeft tot directeur der stich ting benoemd Dr. T. P. van der Kooy, chef van den Economischen Voorlichtings dienst. Het adres der Stichting is Rijn straat 24, 's-Gravenhage. Kapt. J. Reinink f Na een langdurige ongesteldheid is te Rijswijk (Z.H.) in den ouderdom van 44 jaar overleden de heer J. Reinink, kapitein bij 'den generalen staf te 's-Gravenhage, die tal van jaren in Prot. Ohr. kringen een vooraanstaande plaats heeft ingenomen. Hij diende de Geref. Kerken van Har derwijk en van Rijswijk zoowel als diaken als ouderling en was ook scriba van de Geref. Kerk van Rijswijk en voorz. van de commissie van beheer. Ook was hij secr.- penningm. van het suppletiefonds van de Rudolphstiohting te Achterveld, terwijl hij aan de Prot. Ohr. actie in het leger even eens zijn gewaardeerde krachten gaf. Eenige jaren geleden ontving hij een benoeming tot administrateur van den Geref. Jonge- lingsbond, waarvoor hij echter meende te moeten bedanken. Kapitein Reinink was in breede kringen een geziene persoonlijkheid. Onder groote belangstelling is zijn stof felijk overschot hedenmiddag om 2 uur op de algemeene begraafplaats te Rijswijk ter ruste gelegd. Ir. P. J. M. BOURDREZ t Ir. F J. M. Bourdrez, raadgevend In genieur bij den Economischen Raad in Chi na, ia dezer dagen op tragische wijze in China om het leven gekomen. De heer Bourdree werd geboren op 18 Juli lt)01 in Den Haag. Hij studeerde aan de Technische Hoogeschool te Delft, waar hij In 1924 zijn diploma als civiel ingenieur be haalde. In 1926 vertrok hij naar Nod.-Imlte, waar hij als ingenieur werkzaam was bij de constructiewerkplaats van Du Croo en Brans Op 19 Maart 1928 werd hij aangesteld als ingenieur bij de Deli-Maatschappij, waarna hij op 28 Januari 1929 bij zijn benoeming als ingenieur bij de Philips gloeilampen- falbrick in Eindhoven weer in Nederland terugkeerde. In 1931 werd hij benoemd tot ingenieur bij de verkeersorganisatie van den Volkenbond en raadgevend ingenieur bij den Economischen Raad van China. Na in 1938 in Nederland te zijn teruggekeerd, ver trok hij in December van dat jaar weer naar China, in dienst van de Cliineesche regee ring, om aldaar opdrachten uit te werken. GROOTE HEI- EN VEENBRAND IN OOST-BRABANT Vierhonderd H.A. fraai natuur schoon bij Asten vernield Veel wild in de vlammen omgekomen ASTEN, 31 Mei. Gistermiddag is in de heide, 500 meter uit den pro- vincialen weg Asten-Meyel, brand ontstaan. Door de groote droogte plantte het vuur zich snel voort, zoodat ook het veen van de Peel werd aange- tast. Honderden hectaren heide en veer. zijn aan de vlammen ten offer gevallen. Veel turf van particulieren en van de maatschappij „Griends- veen" werd door den brand vernield. Om half drie brak door tot dusverre on bekende oorzaak het vuur uit bewesten den provincialen weg Asten-Meyel. Hier ligt de z.g. Astensche Peel, waarvan een onderdeel bij de streekbewoners van ouds bekend is als „de Veluwe". Deze „Veluwe" is geheel door brand verwoest. Aangewakkerd door den noordoostelijken wind nam het vuur over een breedte duizend meter zijn weg in de richting de Zuid-Willemsvaart. In het eerste gedeel te, de z.g. Boerenpeel, waar nog veel oude helde en droog gras staat, vonden de vlam men gretig voedsel. Zij joegen voort tot in de noordelijke terreinen van de N.V. Maat schappij van der Griendts Landexploitatie, waar een vrij belangrijke hoeveelheid turf in den brand verloren ging. In het Zuid oosten liep het vuur tegen de Weerterbaan Het blusschingswerk werd, ondanks den verstikkenden rook, ter hand genomen door personeel van de maatschappij en arbeiders uit de gemeentelijke werkverschaffing van Asten, daarbij geholpen door de motorspui ten van Nedenveert en Someren, welke het water betrokken uit het Peelkanaal dat bij sluis 12 in de Zuid-Willemsvaart komt Met.gezamenlijke krachten slaagde men erin op 2 K.M. afstand van de Zuid-Willems vaart het. vuur tot staan te brengen. Het had vier K.M. voortgevreten. Vierhonderd H.A. fraaie natuur, waar zioh veel wild ophield, en waar een groote verscheidenheid vogels zooals korhoenders, patrijzen en roofvogels, juist haar broedtijd aanving, werden troosteloos zwartgebrand en bleven naargeestig smeulend en smokend over. Een schaftlokaal ging mede in de vlammen op. De brand is niet overgeslagen naar de zuidelijke terreinen van Van der Griendts Landexploitatie, welke een grootte van 500 H.A. hebben. Deze terreinen worden uit een oogpunt van preventie des^ winters voorge stook t, d.i. onder deskundige leiding afge brand, waardoor zij 's zomers, bij droogte, veel minder brandgevaar opleveren dan het veen dat nog met heide en droog gras is bedekt. Doordat dit gedeelte is gespaard ge bleven is het bedrijf niet meer dan gedeel telijk gestagneerd. Den geheeien avond en den ganschen nacht werd er bij het terrein van den brand gewaakt. Er is geen gevaar voor directe uit breiding. Personeel van de maatschappij blijft water geven om het diep in het veen vretende vuur zoo weinig mogelijk kans te geven zijn vernielende werking te hervatten. Daartoe worden ook breede brandstrooken gegraven. Mosterdgas-besmetting aan de Hembrug Aan de artillerie-inrichting aan de Hem brug zou zich enkele dagen geleden een geval van besmetting door mosterdgas voor gedaan hebben. Het geval moet zich. volgens de N.R.C., als volgt hebben toegedragen. Op de terreinen aan de artillerie-inrich- tig wordt door Warnink's Aanneembedrijf uit Rotterdam eenig bouwwerk uitgevoerd. Bij het omspitten van den grond heeft de 29-jarige ongehuwde arbeider P. Tichelaar, uit Zaandam, een stuk ijzer opgegraven, met de handen aangepakt en zonder op dit oogen- blik iets bijzonders op te merken, dit weer weggeworpen. Naar het schijnt heeft de man toen de handen aan zijn kleeren afge veegd Het gevolg daarvan was, dat de man na verloop van eenigen tijd op verschillen- plaatsen aan het lichaam brandwonden ont dekte naar men meent, door besmetting met mosterdgas. Nadat de autoriteiten daarop opmerkzaam waren gemaakt, is de arbeider onmiddellijk naar het gemeenteziekenhuis gebracht, waar hij geheel geïsoleerd is en met zorg verpleegd Bovendien is de woning van den man met chloorkalk ontsmet. Naar verder is gebleken, zouden nog vijf andere arbeiders in minder ernstige mate besmet zijn, zonder dat ddt gevolgen van beteekenis heeft gehad. Bij het onderzoek is aan den dag getreden, dat ongeveer een half jaar geleden aan de artillerie-inrichtingen PjToeven zijn genomen met chemische stof fen. waartoe ook mosterdgas behoorde. Na de proeven zouden de gebruikte voor werpen in den grond gestopt zijn. Het bouw werk is thans wegens vermoedelijke besmet ting door mosterdgas geheel afgezet Zoowel door dc politie als door den ontsmettings- en geneeskundigen dienst en de directie der artillerie-inrichtingen wordt omtrent deze zaak de strengste geheimhouding in acht genomen. 's-GRAVENIIAGE, 31 Mei. Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden maakt be kend. dat ieder, die een bijdrage aan het Prinses Beatrixfonds schenkt, begiftigd wordt met een nieuwe foto van H. K. If. Prinses Beatrix. Daze foto is door Z.K.H. Prins Bernhard genomen en niet in den handel gebracht. (AFE-RESTAURANT DEN HOUT Schip met palmpitten in brand Krachtige bestrijding van het vuur Door bluschwater slagzij ROTTERDAM, 31 Mei. Gistermiddag is brand uitgebroken in een der bun- kerruimen van het Engelsche s.s. „Bod- nant", afkomstig uit Liverpool, en lig gende in de Maashaven alhier. De „Bodnant", welke 5342 register ton meet, was gemeerd aan de kade van de firma P. A. van Es en had zesduizend ton palmpitten afkomstig uit Afrika aan boord, waarvan er drieduizend in Rotterdam ge lost moesten worden. Door tot nogtoe onbekende oorzaak raak te de lading aan het broeien. De brand liet zich door de sterke rookont wikkeling vrij ernstig aanzien, zoodat de brandweer met een groot aantal stralen het vuur bestreed. De slangenwagens.41 en 51 waren het eerst ter plaatse en werkten elk met twee stralen op de waterleiding. Vervolgens be gonnen de motorspuit I met vier en de Ha vendienst II met twee stralen te werken. Verder waren aanwezig de slangenwagens 59, 40, 58, 42 en gereedschapwagen I. Door personeel van de Reserve werd met rook- en zuurstofmaskers een onderzoek ingesteld Daar het vuur midscheeps woedde, in het ruim dat gelegen was naast de machineka mer, en de wand gloeiend was, werd met 'n snijapparaat een gat in dezen wand ge maakt en een straalpijp naar binnen ge bracht. Men was nu op de goede plaats, zoodat massa's water in het brandende ruim gesmeten konden worden. Door al dit bluschwater begon het schip slagzij te maken. Men requireerde toen de pompboot Zeearend van de Graaf en Koel man, welke het bluschwater wegpompte, waardoor de slagzij afnam. De machinekamer kwam onder water te staan en enkele machines werden bescha digd. Men kon verder maatregelen nemen, waardoor ontploffingen werden voorkomen Hoewel er kort nadat de brandweer met blusschen was begonnen geen gevaar meer bestond 4voor uitbreiding van den brand heeft men toch nog zeer langen tijd water moeten geven voordat de smeulende massa's in de bunkers geheel gebluscht waren. Om half acht gisteravond waren de slan genwagens 41 en 51 en de motorspuit I nog met de nablussching bezig. Hedenmorgen rukten de motorspuit en de slangenwagen 51 in en werkte alleen nog slangen wagen 41 met 2 stralen op de waterleiding. Zooals gezegd tast men omtrent de oor zaak van dezen brand in het duister. Toen men gistermiddag het luik, waarin de lading geborgen was, opende schoot er een vlam uit, waarop onmiddellijk door het scheeps volk alarm werd gemaakt De blussching geschiedde eerst onder lei ding van den onder-brandmeester P. de Winter van slangenwagen 41 en brand meester H. van Nieuwland van 59 en daarna onder hoofdman W. A. K e e m a n. Tunneltraverse te Rotterdam aanbesteed ROTTERDAM, 31 Mei. Heden heeft hut Gemeentebestuur van Rotterdam aanbesteed het maken van een gedeelte van de tunnel traverse op den Rechter-Maasocver, gelegen den Nieuwe Binnenweg en de Mathenes- serlaan en 's-Gravendijkwal en bestaande uit onderdoorgangen in open gedeelte tus- schen de onderdoorgangen en aan de onder doorgangen aansluitende opritten, bestaande grootendeels uit werken in gewapend beton. Ingeleverd waren 37 biljetten. Hoogste inschrijver was L. Vermaat te Rotterdam, voor f 676.000. Op één na de laagste inschrijver N.V. Vol- ker Bouwmaatschappij, f 495.500 en laagste inschrijver was N.V. Aannemingbedrijf C. van l.ceuwen te Rotterdam, f 494.730. Een Koolhoven-vliegtuig. F.K. 43. bestuurd door leerlingen van de Na tionale Luchtvaartschool, is bij een landing op een roggeveld nabij het vliegveld op Texel over den kop ge slagen. Het toestel in zijn hachelijke positie. RECORD-VERVOER TIJDENS DE PINKSTERDAGEN Totaal 525 extra-treinen Naar thans blijkt, hebben de Spoorwegen tijdens de Pinkster dagen een record-aantal passagiers vervoerd. Totaal werden niet min der dan 300.000 extra-passagiers vervoerd in 525 extra-treinen. Daar komt dus nog bij het vervoer met de gewone treinen. De meeste extra-treinen zullen wel voller geweest zijn, dan de trein, die Maandag even na mid-' dernacht van 's Hertogenbosch naar Oss reed. Doordat de laatste trein niet op de aansluitende trein uit Nijmegen had gewacht, konden zes Ossenaren, die in den Bosch strandden niet meer naar huis. Hun ten gerieve heeft men toen een extra-trein naar Oss laten rijden! Overtreding van de Zondagswet Procesverbaal tegen Dierentuin-directeur Proefproces te wachten "e-GRAVENHAGE, 31 Mei. Zondag middag heeft de politie op last van hoo- ger hand proces-verbaal opgemaakt te gen den directeur van den Dierentuin. Dit is geschied op vermoeden van over treding van de Zondagswet door het houden van het Voorjaarsfeest. De vergunning voor het Voorjaarsfeest is door den burgemeester zonder eenige beper king verleend. De Minister van Binnenland- sche Zaken heeft reeds bij de behandeling van zijn begrooting aangekondigd, dat deze vervolging zou worden ingesteld, teneinde een proefproces aanhangig te kunnen ma ken betreffende de toepasselijkheid van de bestaande Zondagswet op deze kermisver- makelijkheid öp een afgesloten terrein. Zou de rechterlijke maoht de oude Zondagswet verbindend achten, dan zou dat een beslissing van verstrekkende be teekenis zijn ten aanzien van allerlei andere vermakelijkheden op den Zondag Deze zouden dan niet mogen beginnen eer alle avondkerkdiensten afgeloopen zijn. De voetbalwedstrijden b.v. zouden dan practisch onmogelijk worden. Ook andere amusemen ten in den middag zouden zich zie- verwe zen naar den laten avond. Motorrijder bij botsing ernstig gewond Tegen bakfiets opgereden AMSTERDAM, 31 Mei. Gisteren was de heer C. Mumm uit Zand voort per motorrij wiel op weg naar Amsterdam. Ter hoogte van het kruishuis bij halfweg reed *«n dric- wielige bakfiets voor hem uit. Vermoedelijk verblind door de fel schijnende zon, kon de motorrijder niet tijdig meer uitwij ken, met het gevolg dat hij tegen de bakfiets optornde en daarna over den kop tegen den grond sloeg. M. werd zeer ernstig gewond en bleef bewusteloos liggen. De G.G. en G.D. vervoerde het slachtoffer met een hersen schudding en bloedende hoofdwonden naar het Juliana ziekenhuis te Amsterdam. De berijder van de bakfiets,- de lS-jarige B. Elster uit Haarlem bekwam enkele schaaf wonden. Zijn 73-jarige vader, die in den bak was gezeten, kwam er goed af. Heidebrand te Kraloo (Dr.) Reeds 100 ha vernield Gisternacht is, vermoedelijk door kwaadwil ligheid. brand ontstaan in een complex hei de te Kraloo (gemeente Ruinen), toebe- hoorende aan de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten. Door den sterken wind werd het blusschingswerk zeer bemoei lijkt Men hoopte tegen den avond de vlam men, die reeds pl.m. 100 ha heide hebben verschroeid, te kunnen stuiten. A, W. R0EL0FS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT 'Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Te Groningen vergaderde de Bond vart Meisjesvereenigingen op Geref. grond-t slag. De jaarlijksche conferentie der Chr« Geref. predikanten in Nederland. De vereen, van Chr. onderwijzers ver-, gaderde te Leiden. Te Nijmegen werd de Landdag der Hervormde jongeren gehouden. In de Peel is ca vierhonderd H.A. na tuurschoon door brand vernietigd. De vliegers Heymans en Rous zijn na een voorspoedige reis uit Indië weer te Schiphol geland. Verschillende bijzonderheden over het Condorlegioen der Duitschers, dat in' Spanje heeft gevochten, zijn thans gepu-i bliceerd. De Hongaarsche regeering heeft bij de gehouden verkiezing een groote overwin-, ning behaald. Het Amerikaansche standpunt aan gaande het witboek. Reconstructie van de incidenten aan de grens van Mandsjoekwo. OVERWEGEND DROOG Weerverwachting voor het g e h e e 1 e land: Zwaar bewolkt tot betrokken in den nanacht, overdag weer opklarend, overwegend droog, iets warmer, zwakke tot matige noordelijke tot oostelijke wind. êo ij VERITEX VOLKSGASMASKERS V RUkjkem 0" Complet* 13-50 VERITEX N.V. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf 1.75 LUNCH 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 nor: Speciale Plats du Jour vanaf f 0.50 Koffie 0.15. (Reel.) IR H. N. PRINS AMSTERDAM, 30 Mei. In den ouderdom van 51 jaar is overleden Ir H. N. Prins, sedert 1917 leider van den scheepsbopw bij de Stoomvaart-Mij „Neder land Het laatste onder zijn directie ge bouwde schip is de „Oranje", waarvan hij de voltooiing niet heeft mogen beleven. De heer Prins heeft ook de „Nieuw-Amsterdam'" ontworpen in opdracht van de Holland— Amerika Lijn. AMSTERDAM, 31 Mei. Gisteren is een seinwerker, toen hij op het emplacement van het oostelijk eiland de rails overstak, aan gereden door een locomotief, welke onder weg was van het Centraal Station naar de Rietlanden. De man werd door de machine opzij geworpen en bekwam verwondingen aan een der beenen. LIJKJE OPGEHAALD EINDHOVEN. 31 Mei. Uit het Eindho- vensch kanaal is hut lijkje opgehaald van den vijfjarigen I. Cabri. die sedert het begin van de vorige week vermist werd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1