jHrutui» £>iitscljr intrant VERKEERSONGELUKKEN Daladier en Bullitt eeren de oorlogsdooden RYNBENDE atrorniementsprijg: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 et Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken No. 6712 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 30 MEI 1939 20e Jaargang SHfoertcntitprijjen: Van 1 tot 5 regels 1.17*1» Elke regel meer022'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 V Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 I tijdens de Pinksterdagen Zes gewonden bij botsing te Terheyden Doodelijk ongeval op onbewaakte overweg bij het Loo Mooi weer op een feestdag brengt groote drukte op den weg en die groote drukte is dan altijd weer oorzaak van een aantal meer of minder ernstige ongeluk ken. Zoo ook ditmaal. Een optelsomme tje wijst uit, dat één doode en zestien gewonden te betreuren zijn tengevolge van verkeersongelukken tijdens de Pink sterdagen. Tweemaal werden onbewaak te overwegen oorzaak van een ongeval, en voor het overige zijn verschillende ongelukken met motorrijwielen te ver melden. Als steeds werd door dit alles een droeve schaduw over de feestdagen geworpen. Drie personen ernstig, drie licht gewond Gisternacht te circa half drie reed een per sonenauto, waarin zes personen gezeten wa ren, in volle vaart in een bocht nabij het café Schoonoord te Terheyden tegen een langs den weg staanden boom. Van de zes inzittenden, die allen uit Breda afkomstig zijn, werden drie personen ernstig gewond, terwijl de overige drie, onder wie de bestuur der A., min of meer lichte kwetsuren oplie- Van de drie ernstig gewonden moesten twee, namelijk M. en K., per ziekenauto naar het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda worden vervoerd. M. had o.a. een sohedelbasisfrac- tuur gekregen. Zijn toestand is zorgwekkend. In het ziekenhuis is hij voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. K. had den lin kerarm gebroken. De vier overige inzittenden konden na ver bonden te zijn, naar hun diverse woningen terugkeer en. De auto, welke inPrincenihage gehuurd was en waarmede de jonge mannen, hun leeftijden varieerden van omstreeks 17 tot 20 jaar naar Rotterdam waren geweest, is tótaal vernield. Op onbewaakten overweg bij het Loo gedood Maandagmiddag is de 45-jarige van der Knaap uit Apeldoorn op den on bewaakten overweg in de nabijheid van Het Loo door den locaaltrein Zwolle- Apeldoorn overreden en gedood. De man kwam met zijn vrouw uit de Loolaan fiet sen. Aan het einde van deze laan bevindt zich een bewaakte overweg, waarvan de boomen gesloten waren. Ongeveer 150 meter verder ligt de onbewaakte over weg. De vrouw, die haar man vooruit was, passeerde hier de rails zonder onge lukken, doch van der Knaap kon niet meer wegkomen en werd gegrepen. Auto op onbewaakte overweg gegrepen en vernield •Gistermorgen omstreeks half elf is te J e 1- lum een auto, bestuurd door C. Sijtsma uit Dronrijp, op den onbewaakten overweg, hoewel het zicht ter plaatse goed is, door den sneltrein SneekLeeuwarden gegrepen. De auto, welke geheel vernield werd, kwam der- lig meter verder in een sloot terecht. De be stuurder is na ter plaatse verbonden te zijn, per auto naar het ziekenhuis te Leeuwarden vervoerd. Zijn vader P. Sijtsma, eveneens uit Dronrijp, die mede in den wagen zat, is met den sneltrein, welke een half uur vertraging had, eveneent, naar Leeuwarden overge bracht, om aldaar in het ziekenhuis te wor den opgenomen. Hun toestand is vrij ernstig. Motorrijder zonder rijbewijs Gisterochtend omstreeks half negen is in de Dorpsstraat te Lunteren een ernstig verkeersongeluk vebeurd, waardoor een mo torrijder zulke zware verwondingen opliep, dat hij in ernstigen toestand per ziekenauto hpr het Diaconessenbuis te Arnhem moest worden overgebracht. De motorrijder, de ongeveer 26-jarige C. Engelen uit Lunteren, die zonder rijbewijs met een motor van zijn broer in de Dorps straat reed, kwam in aanrijding met den melkhandelaar G. van Eek, eveneens uit Lunteren, die de straat overstak om zich naar zijn melkwagen te begeven. Ongeveer twin tig meter na de aanrijding sloeg de motorrij der tegen het plaveisel, waarbij hij den motor op het lichaam kreeg. Het slachtoffer werd ernstig aan het hoofd gewond en verloor veel bloed. Ook aan armen en beenen liep hij kwetsuren op. In bewusteloozen toestand is hij terstond naar het Diaconessenhuis te Arn hem vervoerd. De voetganger was er minder ernstig aan toe. Hij bleek aan hoofd en beenen bloedende verwondingen te hebben opgeloopen, doch kon na verbonden te zijn naar huis worden vervoerd. Motorrijders botsten tegen elkaar op Gistermiddag omstreeks vijf uur is op den nieuwen verkeersweg den BoschUtrecht, onder Kerkdriel, een ernstig ongeluk ge beurd, waarbij twee personen ernstig werden gewond. De motorrijder Heuving te Amsterdam wilde ter hoogte van café „De Lugb" naar links den weg oversteken, juist op het mo ment, dat de motorrijder de Jong te Haarlem hem met een vaart van 80 km achterop kwam. De heer de J. zag niet dat de heer H. van richting wilde veranderen. Het gevolg was. dat de heer :de J. met een hevigen slag op .de andere motorfiets reed. De echtgenoote van den heer H., die op den duo gezeten was, sloeg tegen den grónd en bleef ernstig ge wond liggen. Ook de heer de J. viel op den straatweg en liep ernstige verwondingen op. De heer H. bleef ongedeerd De beide slachtoffers zijn op last van een geneesheer naar het Groot Bommelsch Gast huis te Zaltbommel overgebracht. Twee ernstig gewonden bij botsing Op den nieuwen verkeersweg van Amster dam naar Den Haag, ter hoogte van het viaduct bij Schiphol, stak gistermiddag te ongeveer drie uur een vijftigjarige wielrijder uit Amsterdam onvoorzichtig den grooten verkeersweg over. Op het zelfde oogenblik naderde een motorrijder uit den Haag, die de plotselinge manoeuvre van den wielrijder niet had verwacht en die een botsing niet meer kon voorkomen. Beiden werden tegen den grond gesmakt en ernstig aan het hoofd gewond. De onmiddellijk gewaarschuwde G. G. D. vervoerde de slachtoffers naar het Wil- helminagasthuis te Amsterdam, waar zij bei den met een schedelbasisfractuur zijn opge- Een achterband sprong Op den nieuwen Provincialen weg te Weesperkarspel is gisteravond om streeks half zeven een uit de richting van het Gooi komende personenauto, welke een snelheid van ongeveer 80 km gehad zou heb ben, tengevolge van het springen van een achterband enkele malen over den kop gesla gen en gedeeltelijk aan de bovenz.jde ver hield. Van de zes inzittenden werden een 54- jarig heer en diens 22-jarige zoon. beiden uit Amsterdam, vrij ernstig gewond, terwijl zij bovendien een zware hersenschudding oplie pen. De andere personen kwamen er met builen en schrammen af. De gewonden zijn per ziekenauto van het Roode Kruis overgebracht naar het Burger- ziekenhuis te Amsterdam. Sluiting van de Nationale Blauwe Week AMERSFOORT, 30 Mei. Ten besluite van de door de gezamenlijke drankbestrijdings- organisaties tusschen Hemelvaart en Pink steren ook dit jaar gehouden Nationale Blauwe Week, waarbij duizenden blauwe- week-bloempjes en blauwe-week-couranten allerwege in den lande aan den man zijn gebracht, vond gisteren te Amersfoort op het landgoed Birkhoven een groote nationa le sluitingsdemonstratie plaats. Aan deze demonstratie gingen enkele wij dingsbijeenkomsten vooraf. Vanwege En- krateia, bond van Prot. Chr. drankbestrij- dingsvereenigingen, vond zulk een bijeen komst plaats in de Emma-kerk, waarin voor gingen ds H. W. A. Voorhoeve, em. Ned. Herv. pred. te Laren (N.-H.) en ds J. P. S c h o u t en, Geref. predikant te Dinx- perlo. De Internationale Orde van Goede Tem pelieren had zulk een samenkomst belegd ln de groote zaal van Amicitia. Voorganger was ds J. W. B. Cohen, Ned. Herv. predi kant te Dokkum. Mevr. L e n s t r a-S m i t van Amersfoort luisterde met zang den dienst op. De Sluitingsdemonstratie ving om 1 uur in het Openlucht-theater op Birkhoven, waar 's morgens door de Blauwe jeugd een eenvoudig programma werd afgewerkt, aan en stond onder leiding van den heer J. C. Rugaart van Apeldoorn, die met een kort woord van welkom het programma opende. Korte toespraken werden gehouden namens Prot. Chr. kring door dr A. H. E d e 1 k o o r t namens de neutrale groep door dr G. rreüs de Haas, resp. Ned. Herv. pre dikant te Amsterdam en Zwolle. Eenige Onthouderskoren luisterden de bijeenkomst op onder leiding van den heer Meyer Smeer. Hoogtepunt van den middag was de opvoering door het gezelschap „De Jonge Spelers" onder leiding van Ben Groen- ld van het spel „De sluwe advocaat Pa- thelijn". De meeting, waaraan ook enkele muziekcorpsen medewerking verleenden, werd gesloten met een kort woord van den voorzitter van het Amersfoortsch Drank- weercomité. Tijdens de meeting werd voor de kinde ren op het voor-terrein een aantal spelen georganiseerd onder leiding van mej. A. v. Da alen. Te half vier werd in de laan, die van den Soesterweg langs de terreinen loopt, de tocht geformeerd, die stond onder leiding van de heeren J. C. Rugaart en T. F 1 e e- m i n k van Amersfoort. Daaraan namen deel de hoofdbesturen van een elftal orga nisaties .benevens 17 provinciale lichamen en meer dan 250 plaatselijke afdeelingen. In den stoet liepen zes muziekcorpsen uit Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Deventer Amersfoort mede. Pamfletten in beslag genomen AMSTERDAM, 30 Mei. Op last van den officier van justitie is een groot aantal pam fletten in beslag genomen, die werden ver spreid door de stichting ter verdediging van de cultureele en maatschappelijke rechten der Joden, welke stichting gevestigd is in het perceel Plantage Middenlaan 12 *v Amster dam. Tegen de verspreiders is proces-verbaal opgemaakt. Ook in het kantoor der stichting, dat is doorzocht, zijn een paar pakken pam fletten in beslag genomen. De pamfletten waren geschreven naar aanleiding van de vechtpartij in een ijssalon in de Rijnstraat op Woensdagavond jl. De inhoud bevatte o.a. critiek op de.justitie en een aanval op de N.S3. Generaal Prchala vlucht naar Polen Hij wil de Tsjechen en Slowaken gaan organiseeren Doel: herstel der oude republiek De vroegere minister van Oorlog en Binnenlandsche Zaken in 't ministerie- Wolosjin van de Karpathen-Oekraine (en tevens vertegenwoordiger der re geering van Praag te Chust), generaal Leo Prchala, is Vrijdagavond te War schau aangekomen. Generaal Prchala was met zijn gezin in het geheim ver trokken. De vlucht van generaal Prchala ver liep, naar de „Daily Herald" meldt, zeer spannend. Vervolgd door twee wagens met mannen van de Duitsche Gestapo kwam hij met zijn auto te Zdiar (in de Kooge Tatra) aan de Poolsche grens. Met slechts een minuut voorsprong op zijn achtervolgers stak hij ten slotte de grens over, waarna hij in den nacht doorreed naar Warschau. Hij had van de autoriteiten te Praag een pas gekregen voor een tocht naar Slowakije om zijn verwanten te bezoe ken. Generaal Prchala verklaarde tegen over de Poolsche pers, naar het buitenland te zijn gevlucht, teneinde zijn krachten te kunnen wijden aan de organ, satie van die Tsjechen en Slowaken, wier ideaal het is hun land van don Duitschen invloed te be vrijden. Ik zal bij mijn arbeid, aldus Prchala, in onmiddellijk contact staan met mijn lands lieden, die eenzelfde taak vervullen in de Vereenigde Staten cn in de geheele wereld, mannen als Benesj, Masaryk Jr. en tal van anderen. Voordat ik evenwel definitieven arbeid in Polen ga verrichten, zal ik alleréerst het advies inwinnen van leidende Poolsche kringen, want ik wil in geen geval moei lijkheden berokkenen aan Polen, dat mij zoo edelmoedig gastvrijheid heeft aangebo den. De details van de organisatie zullen van het resultaat mijner besprekingen af hangen. De toestand in Bohcmen Na betoogd te hebben, da-t alle Tsjechen op een geschikt oogenblik zouden opstaan om hun vaderland te heroveren, besprak generaal Prchala de positie der Tsjechen onder 't Duitsche bestuur. „De Duitschers'", zoo zeide hij, „voeren niet alleen alle aan wezige voorraden levensmiddelen naar het rijk, zoodat te Praag reeds een tekort merk baar wordt, doch ook alle mogelijke andere zaken, welke kunnen worden vervoerd, tot gebruikte knoopen toe." Hij verklaarde voorts, volgens Havas, dat de Tsjechische arbeiders worden ontslagen om te worden vervangen door Duitschers. Daartegenover zouden meer dan 200.000 Tsjechische werk lieden naar Duitschland zijn gezonden, ln de Skoda-fabrieken wordt uitsluitend door Duitschers gewerkt. In Poolsche politieke kringen is de reac tie op de komst van generaal Prchala gun stig. Men neemt ten aanzien van een op te richten Tsjechische organisatie bij gebrek aan nadere bijzonderheden een zekere re serve in acht, doch naar Havas meldt, staat men niet afwijzend tegenover een vereeni- ging van Tsjechen en Slowaken op Poolsch grondgebied. Nieuwe terreur-aanslagen in Palestina Werk van Joden? Tijdens de Pinksterdagen is in een dorp nabij Jaffa een aanslag gepleegd, waarbij 10 slachtoffers vielen, waaronder vijf dooden. Naar verluidt droegen de daders Europee- sche kleeding en spraken zij Hebreeuwsch. Te Jeruzalem werden in een bioscoop en kele bommen tot ontploffing gebracht; daar bij werden 21 slachtoffers gemaakt. De po litie heeft daarop de sluiting van alle amuse- mènts-inrichtingen gelast. Men meent te staan voor manifestaties van de Joodsche geweldpolitiek, die na de publicatie van het Witboek is bepleit. Aan den anderen kant wordt melding ge maakt van pogingen der Arabische opstan delingen om de .ccwapende benden opnieuw te forceeren. Afgezanten van de opstand- leiders zouden reeds 1500 boeren te Samaria bijeen hebben gebracht, evenals in de zuide lijke districten. Daarentegen gaat de gema tigde Arabische partij voort op te, wekken tot kalmte. Dc raad, waarin 150 leiders van de ..Verdedigingspartij" bijeen zijn, is bijeen geweest onder voorzitterschap van Nasja Sjibi en heeft een resolutio aangenomen, waarin formeel het Witboek wordt aan vaard en waarin het terrorisme wordt afge keurd. omdat het „in strijd is met den wil van de meerderheid der Arabieren in het Brand in de Staatsmijn Hendrik te Brunssum Geen gevaar voor de mijnwerkers BP.UNSSUM, 30 Mei. In den nacht van Zaterdag op Zondag is brand ontstaan in de nabijheid van schaoht 600 der staatsmijn Hendrik te Brunssum. De reddingsploeg der staatsmijn werd direct gerequirccrd en met man en macht toog men aan het werk om hot vuur te blus- sdhen. Niettegenstaande het tot op een leng te van 300 a 400 meter brandde, leverde het vuur geen direct gevaar voor de mijnwer kers op. De ploeg van den dagdienst kon Dinsdag morgen, uitgezonderd de steenhouwers, niet afdaxen en moest met achterlating van pro viand voor de leden der reddingsbrigade huiswaarts keeren. Deze reddingsploeg was toen reeds 16 uur onafgebroken bezig met het blusschingswerk. „Het bruut geweld thans dreigender dan ooit" Wat Gayda hierop antwoordt Te Neuilly, dicht in de nabijheid vai Fransche hoofdstad, is op een kerkhof Amerikaansclie dooden uit den wereldoor log een monument onthuld, waarbij de Fransche premier Daladier en de Ame- rikaansche ambassadeur Bullitt het woord hebben gevoerd. Beiden brachten hulde aan de offers, door deze jonge men- schen voor den vrede gebracht, en wezen op de noodzaak, het werk voort te zetten, waar voor zij hun leven hebben willen afstaan. Deze helden, zoo zeide Daladier in zijn rede, zijn menschen van onzen tijd. Was hun leven normaal verloopen, dan zouden zij thans dezelfde verwachtingen en wen- schen hebben als wij. Wij blijven trouw aan hun geest door een boodschap des levens te richten tot hen, die zijn blijven leven. Die dooden van onze generatie vragen ons te doen, wat zij zouden hebben gedaan, in dien zij zich nog te midden van ons bevon den. Zij vragen ons de hoeders te zijn van datgene, wat zij door hun offer wilden red den. Zij vragen ons de dienaren des levens te zijn. Want toen die jongemannen in de lente van 1917 in onze Atlantische havens aan land gingen, dachten zij aan de toe komst. Zij wilden een wereld stichten, w; eindelijk vrede en rechtvaardigheid zouden hcerschen. De operaties van het Amcrikaansche leger aan het front in Frankrijk zou men „het offensief van hen, die hopen" kunnen noe men, omdat de Amerikaansche soldaten hun strijdmakkers vertelden, dat na strijd een nieuw leven zou beginnen, het leven der vrije menschen. Twintig jaar na hun dood zien wij, dat het brute geweld, dat zij wilden ter neer slaan, dreigender is dan ooit, de rechtvaar digheid en vrijheid zijn in gevaar. Zouden wij de onwaardige erfgenamen zijn v Tiun erfenis? Frankrijk speelt geen dubbel spel met wereldkaart Wanneer het vrede voorstelt dan wijdt het zich daaraan geheel. Frank rijk is een vrije natie, een democratie als de uwe. Maar het is ook een land van moed cn heldhaftigheid. Ondanks de herhaalde drei gementen en onzekerheid wil Frankrijk niet de hoop opgeven, dat het den vrede zal red- Weken geleden heeft Frankrijk zijn jon gen soldaten gevraagd de wacht te betrek ken aan de grenzen, waarboven zich drei gende wolken verhieven. Het hoopt, dat zijn pogingen voldoende zullen zijn om een ramp te voorkomen. Het zal daarvoor den tijd nemen, die noodig is, zonder te verslap pen, zonder vrees. „Het beste niet tot stand gebracht" Ambassadeur William Bullitt, die daarop 't woord nam, zeide, dat onnaden kende critici beweren, dat de offers der ga- vallenen onnoodig waren en dat een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk is. Die bew ringen zijn onjuist. Men behoeft slechts de vredesverdragen van Brest-Litowsk en van Boekarest, die door Duitschland en Oosten rijk aan Rusland en Roemenië werden op gelegd, te bestudeeren, om in te zien, dat indien de oorlog niet was gewonnen door hen. die in 1918 zegevierden, de mensch- heid in een veel treuriger toestand geweest zou zijn dan thans. Pat resultaat moge ge ring zijn, doch men vergete niet, dat de tra gedie van den internationalen strijd dik wijls is, dat de grootste offers niet dienen om duurzaam welzijn te stichten, maar al leen om vernietiging te voorkomen. Het ergste is vermeden, maar het beste is niet tot stand gebracht In dezen tijd hebben naties, die er in haar historie het afkeerigst van waren der last te aanvaarden van dagelijksche oefe ningen benevens verplichtingen jegens be vriende volken, indien deze mochten wor den aangevallen, toch dien last op zich nomen, en zich verplicht bevriende volken, die ver verwijderd zijn, te helpen. Waarom? Omdat zij weten, dat indien dc groote naties haar handen in onschuld wasschen, terwijl de kleine landen worden vernietigd, de dag zal komen, waarop zij zich alleen tegenovi den vijand zullen bevinden. De woorden: „Vrede op aarde, in de mei schen een welbehagen" werden heel wat eeuwen geleden gesproken. Ondanks alle oorlogen en ondanks al het lijden der menschheid sedertdien, is dc goede wil on der de volken op aarde toegenomen. Het i: mogelijk, dat de menschheid nog de vreese- lijkste beproevingen moet doorstaan, alvr rens de vrede definitief is. De gezant eindigde met de woorden: „Wij zijn door een verbond des doods gedwongen dien kruistocht voort te zetten. Wij verge ten niet, dat er oogenhlikken zijn. waarin mannen de wapens moeten opnemen, o redden wat er van waarde is in het men- schelijk leven." Pijp Tabak Taconis - Leeuwarden Een Italiaansche repliek In het „Giornale dTtalia" heeft Gayda op bovenstaande rede van Daladier gerepli ceerd. Hij verklaart o.a. dat de politiek van Italië en Duitschland geen instelling van een hegemonie beoogt, maar de hegemonie van Frankrijk en Engeland wil wijzigen, welke na Versailles is tot stand gebracht, dank zij nieuwe koloniën en nieuwe econo mische en geografische posities. Het conflict tusschen de vier groote Euro- peesche mogendheden gaat niet om belan gen van gelijke grootte. De behoefte aan ruimte van Italië en Duitschland is van vitaal belang, terwijl Frankrijk en Enge land levensruimten hebben, die boven hun behoeften uitgaan. Door hun weigering sa men te werken ter verkrijging van econo mische en sociale rechtvaardigheid, aldus deze Italiaansche journalist, welke Fran krijk en Groot-Brittannië den indruk, dat zij een oorlog willen ontketenen. De twee groote democratieën zouden liever eenige millioenen burgers verliezen en daarmede haar kracht, dan eenige duizenden K.M.I koloniaal gebied af te staan. VOORNAAMSTE NIEUWS Olt Nummer bestaat uit DRIE bladen De Pinksterconferentie van het Ver bond van Chr. Letterkundige Kringen. De jaarvergadering van de Ned. Ver- eeniging van Chr. Technici. De algemeene vergadering van de Ver- eeniging van Chr. Onderwijzers en On derwijzeressen. Een aantal verkeersongelukken, vooral van motorrijders, heeft tijdens de Pink sterdagen verschillende gewonden ver oorzaakt. Te Amsterdam heeft tijdens de Pink sterdagen de Chr. Ned. Voetbalbond zijn tienjarig bestaan herdacht met een re ceptie en feestavond en een voetbalbonds dag te Sloterdijk. Daladier en Bullitt onthullen oorlogs- gedenkteeken. Tsjechisch generaal naar Polen ge- Amerikaansche piloot maakt verboden Oceaan-vlucht Prinses Beatrix uit varen Met de „Piet Hein" op het IJsselmeer ;-GRAVENHAGE, 30 Mei. Men meldt ons i officieele zijde, dat Prinses Juliana Prins Bernhard met Prinses Beatrix van Za terdagavond tot Maandagavond aan boord het jacht „Piet Hein" geweest zijn. Op Zondagmorgen heeft de „Piet Hein" i nabijheid van Kampen voor anker gelegen, alwaar dr. J. Eykman de godsdienstoefe ning heeft geleid. Maandagmiddag om twaalf uur is de „Piet Hein" de haven van Muiden binnengeloo- pen. waar Prinses Beatrix om één uur door jkvr. Feith van Boord werd gebracht. Het prinselijk jacht bleef den verderen dag op het IJsselmeer. Des avonds om negen u de „Piet Hein" teruggekeerd en vertrok het Prinselijk gezin ^er auto naar het paleis Soestdijk. Oude vrouw door gasver stikking om het leven gekomen GRONINGEN, 30 Mei. Zaterdagmorgen ii naar eerst Maandag bekend werd, de 72- jarige ongehuwde r.-.ej. E. J. G., wonende i den Heereweg alhier, door gasverstikking het leven gekomen. Toen de buren, wien 1 kend was, dat mej. G. ziekelijk was, dien morgen na herhaald bellen geen gehoor kre gen, waarschuwden zij de politie. Deze ver schafte zicih toegang tot de woning, waarbij haar een sterke gaslucht tegemoet kwam. In de kamer lag mej. G. dood naast een gascom- foor. Een gevonden afgebrande lucifer wet tigt het vermoeden, dat de ongelukkige, ter wijl zij het gasstel wilde aansteken, plotse ling in elkaar is gezakt. Het stoffelijk over schot is in beslag genomen. Auto-ongeluk bij Nijkerk 73-jarige heer om het leven gekomen Zaterdagavond om acht uur is op den rijks weg tusschen Nijkerk en Amex*sfoort een auto door tot nu toe niet bekende oorzaak aan de rechterzijde van den weg tegen een boom gereden. In de auto zat de familie Boezen- kool uit Rotterdam, die 's morgens uit Rot terdam naar Meppel was gegaan om daar de ouders van den heer B., die de Pinksterda gen te Rotterdam zouden doorbrengen, op te De heer Boczenkool, die de auto bestuur de, liep slechts eenige lichte verwondingen op, doch zijn 73-jarige vader werd zoo zwaar gewond, dat hij, terwijl hem eerste hulp werd geboden door den juist passeerenden dr. Melles uit Groningen, den geest gai. De twee inzittende dames kregen verschil lende hoofdwonden. Zij werden naar een na bijgelegen boerderij gebracht en daar door dr. van Lent uit Nijkerk verbonden. Een tweetal kinderen kwam met den schrik vrij. Duitsch tankschip in beslag genomen NIJMEGEN, 3-0 Mei. Op de Waal voor Nij megen heeft gister de rivierpolitie, in over leg met de insoectie voor invoer en accijn zen. beslag gelegd op een Duitsch tankschip van de maatschappij Koningsbergen. Het schip was geladen met benzol, welke Vei del ijk uit Noorwegen aangevoerd is en welke het schip in Antwerpen heeft ingenomen. Vemoedelijk is deze benzol uit Mexico afkom stig. De kapitein was niet in het bezit geleidebrieven. Het schip is voorloopig in be slag genomen. VLAARDINGEN. 30 Mei. Gisteravond zeven uur is de zesjarige Corstiaan Sjou kes uit Vlaardingen nabij de Prinses Lu- lian-abrug bij het spelen in het water geval len. Een meisje, dat bij hem was, snelde haar ouders, die de politie waarschuwden Deze ging onmiddellijk dreggen en haalde om half tien 's avonds het Hikje op. He* 'e de ouderlijke woning overcebraoh' Dame ernstig aangereden DEN IIAAG 27 Mei. Vanochtend om half lion is een dame, die op de Laan Me er dor voort, ter hoogte van de Bcth- lehemkerk, onvoorzichtig de trambaan over stak, door een wagen van lijn 20 gegrep» Zij werd aan het hoofd gewond en w totaal de kluts kwijt. Door den G.G.D. is d6 dame naar het Röode Kruis Ziekenhuis overgebracht. Zij was hedenmiddag nog niet geïdentificeerd. IETS WARMER WEER Weerverwachting voor het noor den, tijdelijk betrokken, eenige motregen, later weer brekende bewolking, weinig verandering in temperatuur, zwakke tot matige noordelijke tot noordoostelijke vind. Voor het zuiden: tijdelijk wat toe nemende bewolking, overwegend droog, iets warmer, zwakke tot matige noord oostelijke tot oostelijke wind. Ab U Uw hob tegen bi „BLAUFRI ES"j ROTTER DAM OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE ff HET ADRES voor: J VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK!5 VRAAGT TARIEVEN I (Reel) IK SNAK ER NAAR FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOCPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. (Reel.) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTESDAM-C. LASCHDYNAMO'S HUURBELASTING Wij belasten ons met het zeer vakkundig administreeren van onroerende goederen. ij verstaan hieronder alle daartoe noodigo werkzaamheden, zoonis: huurincasso, betaling grond- en straat belasting, waterleiding, contróle verze keringspolissen, regeling hypotheken, aangifte belasting, enz., enz. De meeste onderhoudswerken verrichten wij in eigen beheer. Ons uitvoerig tarief zenden wij U zonder '.erpluhting

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1