jHrowt Ceütsdjr (Courant DE GEEST MAAKT LEVEND ln dii opji ht Cognac Chateau Paulet VOLENDAM iSfaonmmentBprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling tosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7"/j cl. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na NO. 6711 ZATERDAG 27 Omstreken 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 MEI 1939 20e Jaargang &irt)ertentieprttfen: Van I tot 5 regelsIJ7'/» Elke regel meer 0.22 Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels230 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend 0.10 Pinksteren is voor velen het feest der vaagheid en zou de massa °nba™°8e.n: laten, wanneer de vrije dag. vooral bg gunstig weer. niet dankbaar geaec^«d werd. Toen onlangs b,j een „radio w Ttriid in parate kennis' gevraagd werd „welke godsdienstige grbeertena het Pinksteren wordt herda^em;,vaart"l Aan f rZparateankennis dei he.lsfeiten schijnt toch in^ neutrale kringen wel .ets te man- ^Echter. al te zeer beh^sjit^. ♦e verbazen. Laat ons nie Christe- op ae wereld :aar vr^ejhns, „en om ons heen. en V pink. verstandelijke wet"^ P h ons „iet: stergebeurten,s ontbreek het^ o doch daarmee verstaa" ve |eest der weinig van hetp™J" 'en vraagt heilige Christenheid. Pinksteren d_ ontroering, innerli]ke 9 alleen pieele schuldbelijdenis. n kan er sprake z.,n^vanbranden in ons en deswege ook va, lampen in ons,P"j fakkels is veel vraag Naar J-^iSwU-de - zoo in onze dagen, d zoekt naar een donker en somber, a erkennend. uitweg: wel wetend en zeUs^ dat hooger licht het P doolhof moet bestralen. mllen wij uU: der mis«e komen Met eet9^ yK rvef9e^rdk?rncdiLbet^ weten der mensc vermag te doen, gedntmHii de volken en hun leiders in tend^:en dimrzame vrrde^ gegrondvest kZ«>sv»dU^eren^ ^"zeggenl Och, da. is toch he. ware "tatenwij toch niet wijzer zijn to God rnmeenen.dda^t ian92ijn Geest é^ataHfhêr'mensZchdomm nte^zou -rl^eHen "beeps- S' wfgelooven. da. de Kerk als instituut Td9^d^^SaU„d9dëSkerken aomboeuwen in schon^gen 9a-heu- kens. dan wekt de Hedige -'"'Tiïdï-sS'T 'Yn^n'e" et in Rusland gevonden worden, die gegrepen z.,n door de stergeest, ^arom zouden i dan hoe. niet te vinden ziju? Wie zMzegg velen in Duitschland diking zonder tn eeenn'c&dom. onderworpen aan teEcrr'a"t^ete7dënissma,dr ook iets ineer dan wat velen noodig ach- ten voor g-^^rrr^ m K^rbebb» een Chnstendom de daad' noodig; even^"'fvë"ekerdheid. 'ihafva°n TZi der schulderkenning e"AVlweeë0lttafda. opzicht is de toon heette het ..hopeloosouderwetsch sloot men zidi bij den vra»J^ «sïTntóinrvan vso^m^d ^e^en mensch siert, maar de Regee g met het initiatief nemen om zichP eenigerlei wijze in geloofszaken te men In hun hart brandt het vuur der weder liefde, door Christus' Geest gewekt en onderhouden; en daarom gaan zij met brandende fakkels door de duistere we reld. De Geest is het. die levend maakt en kracht geeft om Christenen te zijn van de daad, van de daden des geloofs. Want „de Geest des Heeren vult dan 't zeil van 's levens schip, daar wij in var ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845 BEROER MIJN TONG OP PINKSTEREN. Beroer mijn tong. o Geest des Heeren. Vervul mijn hart. o Heii ge Geest. Opdat mijn lied Uw lof en eere Verbreide op dit PinksterfeestI Daal in het duister van mijn leven. Ontsteek het heilig vuur in mij. Opdat ik. door Uw kracht gedreven. Een kloeke krijgsknecht Christi zijI Gord mij Uw zwaard aan mijne zijde. Schoei met voortvarendheid mijn voet. Opdat ik voor mijn Koning strijde Die mij gekocht heeft met Zijn bloed! Neem. neem mijn leven. Geest des Heeren, En maak mij tot Uw dienst bereid. Opdat ik niets zoo zeer begeere Als 't leven aan mijn God gewijd! LEO LENS AMSTERDAM - VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Zij kwamen zichzelf aanmelden Maar de politie liep er niet in AMSTERDAM, 27 Mei. Begin Mei heeft een Duitscher, wonende aan het Westeinde, bij de politie van het bureau Stadhouders kade aangifte gedaan, dat hij kostbare ju- weelen welke hij voor derden onder zijn be rusting had en-een bedrag aan geld, onge veer tweehonderd gulden, vermiste. De ju- weelen vertegenwoordigden een waarde van eenige duizenden guldens. Hij verdacht hiervan een negentienjarig meisje, dat met hem bevriend was geweest. De politie stelde een onderzoek in Het meisje bleek op reis, naar Zuid-Frankrijk, met een anderen vriend. In het zonnige Zuiden namen zij door de dagbladen kennis van de verdenking, welke tegen hen was gerezen. Zij bedachten, dat de beste wijze om deze verdenking te ontzenuwen was terug te keeren en zich aan te melden bij de politie. Eerst kwam de man. een varensgezel-mu zikant, eenige dagen geleden bij de politie vertellen, dat hij niets van den diefstal af-, wist. De politie achtte echter termen aan wezig den man in het huis van bewaring in te sluiten. Toen later ook het meisje van haar onschuld in deze zaak kwam getuigen is zij meteen op het bureau vastgehouden en ingesloten om eveneens naar het huis van bewaring te worden overgebracht. Bei den zullen dezer dagen voor den officier van justitie worden geleid. Van de juweelen is geen spoor te vinden. <9u&e en}tto&ertw$)tl)iltarijen?? l?aarfre$ £,«tl;etuue£é? tel: tw* cttottetdtanv G. van Hoven Op de vier-e-n-twintigste jaarvergadering van de Chr. Technici, welke gisteren en heden te Rotterdam gehouden werd, is de heer G. van Hoven te Rotterdam aan gesteld in vasten dienst van de Nederland- sche Vereen, van Chr. Tedhnici. Tot op heden, was de heer Van Hoven secretaris dier vereeniging. gen Zeggen wij te veel, als we beweren, dat menigeen in onze dagen ook over geestelijke herbewapening denkt als iets, dat „den mensch siert"? De mensch voorop; de mensch !iet doen. En dat zal de nieuwe geest zijn. Maar Christus sprak tot Zijn discipelen: „de Heilige Geest zal het uit het mijne nemen en het u geven"; Hij zal u Mijn vergevende liefde deelachtig maken en pas dan zult .gij menschen Gods zijn tot alle goed werk toegerust. Pinksteren predikt ons niet een alge- meene geestelijke opleving, maar moet voor ons zijn een dagelijksche bekeering des harten, een vernieuwing des levens, niet in eigenwillige godsdienstigheid, maar door boetedoening en schuldver- geving. Want: wie door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. De heer Van Hoven werd 30 April 1894 te Haarlem geboren en bezocht daar na het lager onderwijs te hebben genoten de am bachtsschool. Als instrumentmaker deed hij zijn intrede in de maatschappij. Hij was achtereenvolgens werkzaam te Haarlem en Arnhem. In 1913 kwam hij weer in Haar lem terug op het terievenbureau van de werf Conrad en gedurende zijn werkzaam heden bij deze firma begon de heer Van Hoven zich technisch te bekwamen, zoodat hij in 1916 werktuigkundig teekenaar werd. In deze functie was hij bij verschillende maatschappijen werkzaam en hierna werd hij calculator eerst te Utrecht en daarna te Rotterdam en Schiedam. De wijsgeerige en bespiegelende aapleg van den heer Van Hoven bracht hem op jeugdigen leeftijd reeds in aanraking met diepgaande studies op natuur-philosophisoh gebied. In 1921 trad de heer Van Hoven als lid toe, tot de Ned. Vereen, van Chr. Tech nici. In deze vereeniging kwamen zijn kwa liteiten al spoedig naar voren. In 192-4 werd hij tot hoofdbestuurslid gekozen en vervulde hij de functie van bondspenning- meester. Omdat de heer Van Haven den rechten zin voor de vakorganisatie maar niet kon krijgen, meende hij in 1930 als hoofdbestuurslid te moeten bedanken. Door samenspreking kon men den heer Van Ho ven echter behouden en werd hij belast met het secretariaat. Al spoedig kwam de heer Van Hoven met het plan van het instellen van een bondsliureau, tot centralisatie van den ar beid, wat in 1931 tot stand kwam Het werk op het bondsbureau stapelde zich al meer op en vanaf 1 Januari 1938 trad hij op als secretaris in dienst der vereeniging en kon hij zich aan 't werk, dat hem zoo na aan het hart lag, beter wijden. Thans is de heer Van Hoven geheel in vasten dienst van de Ned. Vereen, voor Chr. Technici getreden en zal hij nog meer dan voorheen in staat zijn zich voor deze Chr. organisatie te ge ven. De Christelijke vakbeweging wint den heer Van Hoven een man waarop rekenen valt. ROME, 27 Mei. (Stefani). Het heeft den koning-keizer behaagd zijn toestemming te i voor de verloving van den Hertog van Spoleto, een neef van den koning, met Prinses Irene van Griekenland, een zuste" van koning George van Griekenland. De Grieksohe bladen, zoo meldt Stefani uit Athene, uiten zich met groote voldoening over deze verloving, welke familiebanden legt tusschen het vorstenhuis van Griekenland de dynastie Savoye. FELLE BRAND TE BEVERWIJK BEVERWIJK, 27 Mei. Gistermiddag om vijf uur brak door tot dusverre onbekende oorzaak brand uit op de bovenverdieping van de woning van den accountant J. A. Modderman aan de Groenelaan 9 al hier. Toen de motorspuit op het terrein van den brand verscheen was deze verdieping reeds geheel in vlammen gehuld. Middeler wijl droeg men boeken en bescheiden uit het accountantskantoor naar buiten. Ook i De schepen van de Piet Hein vloot, die door een speciaal comité tegen den slooper in bescherming zijn ge nomen zijn thans in de Blaak te Rotterdam ..voor anker'' gegaan, waar zij voor stadgenooten en vreemdelingen gedurende den zomer een speciale attractie zullen zijn. eenige meubelen kon men nog veilig stellen Aangezien groot gevaar bestond, dat de brand zou overslaan op de belendende wo ning van den heer W de Groot, direoteui der vereenigde veilingen, tastte de brand weer op energieke wijze het fel woedende vuur met vier stralen aan. De situatie werd gevaarlijk toen de vlammen door het dak sloegen en het een oogenblik scheen, dat ook de woning van den heer de Groot aan het vuur ten offer zou vallen. Met inspan ning van alle krachten slaagde de brand weer erin het vuur tot het huis van den heer Modderman te beperken. Behalve de huiskamer en het kantoor werd het geheele pand door de vlammen vernield. De woning van den heer de Groot kreeg zeer aanzienlijke waterschade. Intrekking van het waarschuwings telegram Maatregelen betreffende de grensen kustbeveiliging blijven van kracht 's GRAVENHAGE. 26 Mei. De regeeringspersdienst meldt: De Minister van Defensie heeft bepaald, dat het waarschuwings telegram. dat op 11 April 1939 is verzonden en tot op heden nog steeds van kracht is. met ingang van 27 Mei 1939 wordt ingetrok ken. Van de maatregelen, welke op grond van het waarschuwingstele gram werden genomen zijn enkele gehandhaafdwaardoor bij weder uitzending van dit telegram de te verrichten arbeid tot een minimum is beperkt. Hieruit volgt, dat de schriftelijke waarschuwingen (in oranje-enve loppen). welke zijn uitgereikt aan hen. die bij voormobilisatie in werkelijken dienst zpuden moeten komen, zijn vervallen. Indien zulks onverhoopt noodig blijkt, wordt een nieuwe schrifte lijke waarschuwing aan ieder der betrokkenen uitgereikt. Zij het ten overvloede, wordt hier bij vermeld, dat intrekking van dit waarschuwingstelegram niets ver andert aan de getroffen maatrege len betreffende de grens en kust beveiliging. Zeevaart-Machinistenschool „Willem Barents?" Terschelling - Interna: Opleiding van gezagvoerders, stuurlieden Scheepswerktulgkundigen ter koopvaardij. De aanmelding voor de volgende cursussen is opengesteld tot 1 JULI a.s. a Tweejarige cursus voor staurmansleer- lingen (getuigschrift A.S.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Mulo-diploma A (met Wiskunde); b. het bewijs, bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S Toelatingsexamen mogelijk b. Tweejarige cursus voor machinistleer lingen (getuigschrift A.M.) Vereischte vooropleiding om zonder examen te kunnen worden toegelaten: a. Eindgetuigschrift eener Ambachts school, óf b. Mulo-diploma A (met Wiskunde) óf c. het bewijs bevorderd te zijn tot de 3e klasse eener H.B.S. Toelatingsexamen mogelijk. Inlichtingen en prospectus aan te vragen bij den Directeur, J. DE GROOT. (Reel.) Het Internationaal Oecumenisch Jeugdcongres Te Amsterdam van 24 Juli tot 2 Augustus Nog nimmer gehouden AMSTERDAM, 27 Mei. Van Maandag 24 Juli tot Woensdag 2 Augustus wordt te Amsterdam een wereldconferentie Christelijke jeugd, gehouden. Dit is er-n uni cum. want nimmer is zulk een jeugdsamen- komst, waar dan ook, bijeengekomen, den a.s. zomer zal het te Amsterdam voor de eerste maal gebeuren. Vijf groote Christelijke orgarisatii ken hiervoor samen: de Wereldraad der Kerken, de wereldfederaties van Christen jonge mannen, van jonge vrouwen en van studenten, benevens de internationale orga isatie „Vriendschap door de Kerk" Het heeft vanwege dè internationale span ningen geruimen tijd geduurd vóór het defi nitieve besluit om de conferentie te houden, kon worden genomen, zeiden ons gistermiddag de heeren H. Gord eau, al gemeen secretaris van het Ned. J. V.. en Dr. T. E ij k m a n, een der directeuren van de A.M.V.J., maar thans kon het dan komen. Uit 65 verschillende landen grooter aan tal dan de Jamboree bereikte worden 1600 jonge mensrhen verwacht, waarvan circa 600 meisjes. Twee derden van deze gedele geerden moeten ben oden de 25 jaar en één derde nog beneden de 35 jaar zijn. Ook uit Italië. Japan en China verwacht men afge vaardigden. Vooral bij de jonge Christen- Chineezen is de belangstelling gterk. Oor logsgeweld kan hen niet tegenhouden, uit het Duitsche Rijk, Spanje en Grieken land afgevaardigden zullen komen, is niet waarschijnlijk. Alleen in de Vereen. Staten maken over eenige weken zich 300 jongelie- reisvaardig. Zij stellen zich voor met dezelfde boot over te steken om onderweg gelegenheid te hebben het conferentie-pr> gramma te kunnen doorspreken Doel van het Congres Het doel van dit Christelijk Wereld jeugd congres is om zich rekenschap te geven van de conclusies, die in de laatste jaren door vijf wereldconferenties van volwassenen zijn aangenomen (zooals Oxford. Edinburgh en Madras). Hoe staat de Christelijke jeugd hier tegenover? is de vraag, die do confe rentie te Amsterdam beheerschen zat. Daarom worden onderwerpen behandeld als do volgende: verhouding van de Chrts- tenjeugd tot de -olkenwerold. de maatschap pelijke ordening, volk en staat, de opvoe ding. de rassenvraag. huwelijk en gezlns- de Kerk en haar wereldzendingstaak. Brandende vraagstukken in deze verwarde tijden, waardoor de jonge mensrhen worden aangespoord om een krachtig getuigenis te geven over Jezus Christus, van Wien zij eoloovon. dat Hij de overwinnaar is ook ten opzichte van de politieke, sociale en liike wanorde, welke de men--phheid John R. M o 11. bekend als leider wereldzendingsconferentics, on Dr. T. K o o, een van de vooraanstaande leiders der Oostersche Christenheid. Circa 60 secties of discussiegroepen, elk van 25 k 30 personen, zullen in even zoovele schoollokalen bijeenkomen, terwijl een ge meenschappelijke openings- en slotzitting in het Concertgebouw wordt gehouden. Bij de opening van het Congres verwachten de or ganisatoren de tegenwoordigheid der Re- peering. Op Zondag 30 Juli gaat de Conferentie ter Kerk. De Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente te Amsterdam heeft alle deelne mers voor dien dag aan het Heilig Avond maal in de Nieuwe Kerk gennodigd. Men verwacht evenwel, dat in de Evang Luth. Kerk op het Spui en in andere kergebouwen ook gelegenheid voor communiceeren zal zijn. Voor de Oud-Katholieken en Grieksch Orthodoxen zullen afzonderlijke diensten worden georganiseerd. Huisvesting en andere zorgen Her spreekt wel van zelf. dat reeds de voorbereiding der materieele verzorging van zulk een congres aan hot werkcomité, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, zeer hoo.ev eischen stelt. Dank zij de welwillende medewerking der gemeente Amsterdam zijrt de moeilijke vraagstukken van logies, voe ding en ontspanning bereids zoo goed ah opgelost. De gasten zullen een bescheiden maar voldoende onderkomen vinden in een groep gemeentelijke barakken achter het Wilhelmina-Gasthuis, de stedelijke jeugd hotels, in enkele gewone hotels on bi] par ticulieren. De voeding wordt wat Het ontbijt betreft in de logeergelegenheden verzorgd, de overige maaltijden zullen gemeenschap pelijk worden gebruikt. Overwogen wordt alsnog aan elk der gedelegeerden, om't hun gemakkelijk te maken zich overal door de stad te verplaatsen, een persoonlijk abonne ment op alle tram- en buslijnen te schaffen. Een staf van 150 jonge Nederlanders, e'k minstens een dor moderne talen machtig, zal de gedelegeerden ten dienste staan op ieder gpwenscht gebied. Door al deze voorzieningen begint het budget der conferentie een totaalbedrag van rond een halve ton reeds te naderen. Be denkt men nu. dat verreweg de meerderheid der deelnemers afkomstig is uit landen met sterk cedeprecleerde valuta, dan zal wel duidelijk zijn. dat de deelnemerskostcn tot het uiterste dienen te worden gereduceerd Voeding en ligging zullen dan »k. hoewel in ieder opzicht voldoende, toch sober zijn. Dit neemt niet weg. dat het voorbereiding* comité ervan overtuigd is. dat de stad Am «terdam en zelfs heel Nederland dezen hnn derden jonge gasten van beiderlei kunn^ stellig iets zal willen doen zien van wat Hollandsrhe gastvrijheid heteekent. Het ver ■chil tusschen hetgeen het congres aan in schrijvingsgelden opbrengt en de te ver- vachten uitgaven bedraagt alsnog pl.m f 10.000. De diverse Nederlnndsche Christe liike jeugdorganisaties zullen wel bereid ziin ren flink deel daarvan voor haar reke ning te nemen, zelfs dan echter blijft er nog genoeg onge lekt om ieder die deze jonee Christenen der geheele wereld in Nederland J: itvangst wil bereiden, de en zijn of haar milde hij Voorzitter van het Congres is Dr W. A. Visser 't Hooft Koipstukken van in ternationale vermaardheid zullen het woord w"j noemen voorloopig slechts Dr. gelegenheid te ■aco daartoe in te zenden Het criromimmer 1. 3M.W0 nnmc v»n Maandag, Tweeden Pinksterdag, zal er geen nummer van ons blad verschijnen VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen en het ZONDAGSBLAD Het oordeel der Tweede Kamer over het wetsontwerp tot verhooging van het crediet voor werkverruiming. De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Indische begrooting voortgezet. De tweedaagsche militaire prestatie-? tocht De Minister van Defensie heeft het waarschuwingstelegram ingetrokken. Tegen den kassier van de Boerenleen bank te Roswinkel is drie en een half jaar gevangenisstraf geëischt De jaarvergadering van de Nederl. Vereen, van Chr. Technici. Vannacht is Generaal C. J. Snijders, oud-opperbevelhebber van land- en zee macht overleden. De hooge volkenbondscommissaris keert terug naar Danzig. Tsjechoslowaaksch debat in Engelsche lagerhuis. KANS OP WIND EN WAT REGEN Weerverwachting voor het geheele land: aanvankelijk betrokken tot zwaar bewolkt en eenige regen. Later brekende bewolking, iets koeler overdag. Matige, tijdelijk krachtige, westelijke tot noord westelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 767.8 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 14.4 C. 8 Mei. Zon op 4.50 uur, onder 9.05 uur 8 Mei. Maan op nm. 3.51 u. ond. vm. 2,2-1 U 29 Mei. Zon op 4,49 uur, onder 9.06 uur 29 Mei. Maan op nm. 5,09 u., ond. vm. 2,49 a FIETSERS LICHT OP Mei. Van 'sav. 9,35 u. tot 'smorg. 4,19 u« 29 Mei. Van 's av. 9,36 u. tot 's morg. 4,IS a HANDELSWETENSCHAPPEN TALEN EN WISKUNDE MAKELAAR-TAXATEUR POLIITIEDIPLOMA LANDMACHINIST CAFt DAD flUKS-TSUTOOW STOOOMCND V«K« ÜAK IN KOUD WAT(D 00 A LLC KAMERS KAMfgSWH0KTBTTT-f3-MET BADKAMER - f-» Agen. ANDRE KERS1EN8 Tilburg (Reel) HOTEL „VAN DIEPEN" Telef. 208 Aan de Haven MET TERRAS en groote Parkeerplaat* -* goede keuken <- Dagschotels 0.90. Lunch 130 (RcclJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1