llieuuir jCriïtsrfjr (üourant De wilde bussen bedwongen Vorsten bezoeken tentoonstelling te Luik iladi I jatoonnemcntspr ijö Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling fcosse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 26 MEI 1939 20e Jaargang Sbtjertentieprij?tn: Van I tot 5 regels f Elke regel meer0.22'/i Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend .......4. 0,10 NO. 6710 Ten langen leste schijnt een einde ge- I komen te zijn aan den strijd tusschen een I breede groep van autobusexploitanten eenerzijds en de justitiëele overheid an derzijds. De Hooge Raad immers heeft rzer dagen in raadkamer een tweetal uit- j 'aken gedaan, waaruit blijkt, dat ons igste rechtscollege het befaamde artikel van het Reglement Autovervoer Per- In, als regel aangeduid met de letters P., verbindend acht. Er zullen voor Achterlijke macht vele netelige kwesties [en uitgevochten, maar niet gemakke- tal men er in slagen, uit den laatsten ten geval te noemen, dat hierbij zoo- de publieke belangstelling heeft jaande gemaakt. En dat is verklaarbaar, det betrof hier immers een aangelegen heid, die zelfs tot optreden door de politie K 0 straat we denken aan de aanhou- jigen en beslagleggingen voerde, en R j et zonder groote oorzaak zegt een be- nd Nederlandsch spreekwoord, dat wie I -in den weg timmert veel bekijks heeft. Toch zou ook hier het timmeren aan aller lei wetsbepalingen niet zoozeer de aan dacht hebben getrokken, wanneer niet een i belangrijke zaak als het personenvervoer 'n het geding was geweest. We leven in ;en tijd, waarin ieder hetzij lange hetzij «>rte reizen maakt, en het middel, waar- mede de tochten worden ondernomen, blijft ons daarbij niet onverschillig. We voelen ons geneigd, nu het er veel van heeft, of de kamp geheel is uitgestre- den. een korte nabeschouwing te geven, I niet in het minst, omdat het geheele geval een merkwaardige episode betreft in ons rechtsbestel. Niet alsof wij in deze kwestie, die al zoovele pleidooien heeft I uitgelokt, nog eens wilden napleiten. De bekwame jurist Prof. Mr G. A. van Hamel schreef in een van zijn talentvol-gestyleer- sins studies: „Napleiten is altijd een ijdel verk. Wie napleit, wordt door de buiten wereld zelden aangehoord, nooit geloofd, j iltijd uitgelachen". Men zal moeten toe geven, dat dit beeld weinig aanlokkelijk is. Maar leerzaam, ook voor het vervolg, is de zaak van de wilde bussen zeker. En in stede van een napleidooi ten bate van een der partijen te leveren wilden we op dit leerzame karakter even wijzen. Daarbij is wel de kern van het geheel, S 'dat in deze aangelegenheid heel duidelijk is gebleken, hoe moeilijk het kan zijn. ter- ÊN stond een harmonie te bewerkstelligen tusschen het immer wisselende leven eenerzijds en de altijd min of meer starre j wetsbepalingen anderzijds. De wetgever i moge er op uit zijn, het dagelijksch be- l'tveeg met zijn arbeid op den voet te vol- eweestj geil( njet steeds is de tred van het leven bij te houden. Vooral niet in onze dagen, 1 met hun vaak snel wijzigende eischen, met allerlei onderwerpen, die men vroeger niet kende, en met de groote ontwikkeling ook van het verkeer. Het veelvuldiger gebruik, dat in onzen tijd gemaakt wordt van Koninklijke Besluiten, van Algemeene Maatregelen van Bestuur en dergelijke staat met den stroeven gang van de wet geving ongetwijfeld in verband. Doch anderzijds mag niet worden vergeten, hoe juist in de omstandigheid, dat de wet niet maar elk oogenblik veranderd kan worden, een element van rechtszekerheid ligt. In een geordende samenleving zal men er daarom naar streven, aan den eenen kant de rechtszekerheid door een gefundeerde wetgeving te bewaren, en aan den ande ren kant te zoeken naar een zoo hecht mogelijke overeenstemming tusschen dagelijksch leven en wetgeving. Niet alsof het recht zelf elk moment met het leven veranderen zou. Maar wel moet het P recht op steeds nieuwe situaties worden toegepast. Welnu* van dit zoeken naar het ver- 1 band tusschen wetgeving en leven gaf de 5 langgerekte geschiedenis der wilde bussen j een merkwaardig voorbeeld. De kwesties, die daarbij aan de orde kwamen, waren A niet alle jong van jaren. Een van de ad- r vocaten, die zich in deze zaak hebben i onderscheiden, heeft in een pleidooi eens een oud vonnis aangehaald, dateerend uit het jaar 1817. Een inwoner van Amster- dam onderhield een dienst met paard en wagen en dat werd beschouwd als con- I currentie voor den postwagen. Toen de j politie dit bedrijfje verbood, beslisten zoowel rechtbank als hof, dat dit ingrijpen van de overheid onrechtmatig was. Men ziet, dat deze historie veel heeft van de gevallen uit de laatste jaren, i In het verloop van den bussenstrijd zijn geheel werd een breede reeks v 1 kwesties opgeworpen. Talrijke vonnissen en uitspraken, hetzij in kort geding of i voor vol college, werden gegeven, en i wanneer aan een bepaling door eenige rechterlijke instantie verbindende kracht moest worden ontzegd, moest de wet gever zich er wederom toe zetten, om de netelige materie zoo te redigeeren, dat het 1 aantal mazen in de wet tot zoo klein i mogelijk cijfer werd teruggevoerd. De X rechtstechniek beproefde haar krachten op vragen van interpretatie, b.v. over de vraag wat „exploiteeren" feitelijk betee- r kende, terwijl daarnevens het probleem onder de oogen moest worden gezien, of vroegere wetsbepalingen inmiddels door nieuwe waren vervangen of dat zij nog intact waren gebleven. Voorts kwam de wenschelijkheid van sancties in het geding, en kon de strafrechter geen genoegzame oldoening geven, dan wendde men zich tot den civielen rechter. En nog is de lijst niet afgeloopen, want we zouden kunnen wijzen op vragen van politioneele be- 'oegdheid, die aan de orde kwamen en wel nader bij de beslagleggingen rbij dan nog te voegen is een staats rechterlijke vraag, welke van enkele zij den werd opgeworpen, namelijk of bij de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer niet te veel gebruik was gemaakt van het recht van amendement, waardoor feitelijk een initiatief-ontwerp was ontstaan. We noemen dit alles slechts, om te doen zien, hoe ingewikkeld de zaak t kelijk was. Doch nu is de beslissing vallen en de episode is ten einde. Thans gaan we op de gevolgen van de beslissing niet in. Slechts wijzen we erop. dat zij mede voor de spoorwegen wel van bij zondere beteekenis is. Uit mededeelingen van de zijde der spoorwegdirectie, in ons blad gedaan, kon men zien, hoe de wilde bussen aan de spoorwegen een reizigers- vervoer ontnamen, dat gesteld kon wor den op 6 a 10 millioen per jaar. Voor de bushouders staat de zaak uiteraard net andersom. Misschien is het vervoerswe zen in ons land het meest gebaat bij een ietwat ruime toepassing van het stelsel van concessies aan busondernemingen voor den komenden tijd, waardoor veler lei belangen kunnen worden gediend. Het Koninklijk bezoek aan de Inter- nationale Watertentoonstelling te Luik. H. M. de Koningin en Z. M. Koning Leopold tijdens de wandeling op het terrein. tmSÏ&ÉÉ.tóStó&KA&Êtój Een mooie dag in de oude Prins- bisschoppen-stad Koningin Wilhelmina en Koning Leopold toonen groote belangstelling Voldoening over het Nederlandsche paviljoen Gisteren was het een groote feest dag voor Luik. Na Brussel was nu immers de oude stad der Prins-bis schoppen aan de beurt om bezocht te worden door de Koningin der Ne derlanden! Dat bezoek is inderdaad wel zeer op prijs gesteld. Reeds vroeg in den morgen ver drongen zich velen langs den intocht weg en toen de Vorsten daar einde lijk passeerden, brak een geweldig gejubel uit, dat geen einde scheen te nemen. Ook Luik toonde groote vreugde over dit bezoek van Konin gin Wilhelmina. Tijdens de vaartocht op de Maas, bij de aankomst op de tentoonstel ling en bij de rondgang, overal proefde men de vreugde en het is te begrijpen, dat H.M. bij Haar vertrek zeide: „Het was Mij zeer aange naam". Omstreeks half elf vertrokken de Konink lijke personen gisteren van het Paleis naar het station, overal weer luide toegejuicht. De Brusselsche bevolking is onvermoeibaar in haar vreugdebetoon. De belangstelling nog niet in het minst verflauwd! Om twintig voor elf vertrokken Koningin Wilhelmina en Haar Gastheer met den Koninklijken trein naar Luik, waar deze tegen twaalf uur arriveerde. De aankomst te Luik Onmiddellijk na het uitstappen inspec teerde de Koningin, gevolgd door den Ko ning, de eerewacht. Zij droeg een turquoise- blauwe japon, een mantel en een hoed in dezelfde kleur en een marterbonten cape. Na de inspectie der eerewacht begav< vorstelijke personen met hun gevolg zich naar de Place des Guillemins. waar hun verschijnen enthousiaste toejuichingen uit lokte. Per auto bereikten de Koning en de Op de Maas lag het jacht „Aloha" gereed. Terwijl het Wilhelmus werd gespeeld door een militaire kapel, gingen de Koning en de Koningin aan boord. Op dat zelfde mo ment werd de Standaard van Koningin Wilhelmina op het schip geheschen. Wel dra zakte het jacht langzaam de Maas af tot aan de tentoonstelling. Intusschen had aan boord een receptie plaats, waarbij eeni- autoriteiten aan de Koningin werden voorgesteld. Langs de oevers hielden de in dichte drommen opgestelde Luikenaren niet op de Koningin en den Koning toe te juichen. Toen tegen eenen het jacht ter hoogte an de tentoonstelling gekomen was, werd het anker uitgeworpen en werd aan boord van de „Aloha" de lunch geserveerd. Te 13.35 uur meert de „Aloha" aan de kade aan den linkeroever ter hoogte van de Esplanade. Hier gaan de beide staatshoof den van boord. Toen de lunch ten einde was, draaide de Aloha naar den wal, waar Hare Majestei Koningin Wilhelmina en Koning Leopold debarkeerden. Te voet begaven zij zich naar het paviljoen van den commissaris-gene raal, door een haag van enthousiast wui vende menschen, die zoover opdrongen, dat het een bijna onhoudbare situatie werd voor de politiemannen, die de afzetting hadden te handhaven. In het Nederlandsche paviljoen Verreweg het belangrijkste punt van het programma van het bezoek aan de watertentoonstelling was het bezoek aan het Nederlandsche paviljoen, dat voor deze gelegenheid nog eens extra was opgedoft. Kranig salueerden de matroosjes van het onderwijsfonds voor de scheep vaart en even kranig stond daar het trotsche muziekcorps van de Oranje- Nassau-mijnen uit Heerlen. In den wind wapperden de oranje-pluimen op de uniformpetten. Een zoontje en een dochtertje van ir van Veen, die de inzending van het departement van Waterstaat verzorgde, boden der Ko ningin bloemen aan. Met bijzondere belang stelling gingen zoowel Koningin Wilhel mina als Koning Leopold langs de verschil lende inzendingen. De Koningin werd rond geleid door den voorzitter van het comité voor Nederlandsche deelneming, den heer H. A. Hooft, de Koning door ir J. P. van Vlissingon, directeur-generaal van den W terstaat, die de Nederlandsche regeering vertegenwoordigde. Langen tijd stonden de vorsten stil bij de groote maquette, stellende de voornaamste Nederlandsche waterwegen. Wij hoorden zoowel den Ko ning als de Koningin hunne bewondering uiten voor de overzichtelijke voorstelling van de Nederlandsche inpolderingen, welke zooals men weet op de groote ramen aan den wand van het paviljoen zijn gevoerd. Geen inzending werd overgeslagen: Koningin de rivier de Maas, langs heel den overal deze Koninklijke belangstelling, weg door een dichte menigte toegejuicht, f T. T 5 6 Er waren veel Hollanders onder het pu- Koning Leopold ging vooruit, daarna 1 volgde Koningin Wilhelmina, steeds de rechterzijde van het paviljoen houdend. Zoo werden alle stands bezocht. De lei ders der inzendingen werden telkens aan de vorsten voorgesteld, waarna zij zelf de bijzonderheden naar voren kon den brengen. Zij vonden een belang stelling, welke kennis van zaken deed blijken. Het Nederlandsche paviljoen munt dan ook werkelijk uit door over zichtelijkheid en orde. Bij het instappen in de auto's speelde het Mijn-muziekcorps de Braba<;onne: Koninj Leopold was hier in zijn land de koninklijke gast van Neerlands Landsvrouwe. Hulde zonder einde In snelle vaart reden daarna de wagens over dc tentoonstellingsterreinen, 't Spreekt vanzelf, dat het publiek op deze oppervlak te niet overal even dicht opeen kon staan, doch overal klonken de luidste toejuichin gen. Overal werd gezwaaid met Nederland sche vlaggetjes en in het oude Maasdorp met zijn kronkelende straatjes, waar de wagens slechts langzaam konden passeeren kwam aan het enthousiasme geen einde. Geen einde ook aan de hulde van de fris- sche Belgische kinderen in gymnastiekpak- jes; het aanbieden van een geschenk voor prinses Beatrix was slechts een klein, fijn- gevoeld onderdeel van deze hulde. De lach op jonge gezichten was eigenlijk het beste teeken van blijdschap over dit Koninklijk bezoek. Het was op het groote plein het laatste oponthoud van de vorsten, want in vrij snel tempo werd het laatste gedeelte van tocht naar het station afgelegd langs eerchaag, gevormd door de troepen van Luiksche garnizoen, tot aan het Stations plein, waar duizenden Luikenaars de sten opnieuw een ovatie brachten. Voordat de trein zich in beweging zette, sprak Hare Majesteit tegenover de autori teiten haar tevredenheid uit over het be zoek. Wij verstonden letterlijk: „Het Mij zeer aangenaam". Luik kan op deze uitspraak trotsch zijn. Het was dan ook een prachtige dag. Galadiner Deze laatste dag van het Koninklijk be zoek aan Brussel werd besloten met een gala-diner, dat door Har? Majesteit dc Ko ningin in het Nederlandsche gezantschap aan Koning Leopold werd aangeboden. Verschillende autoriteiten zaten aan dit diner aan. Hedenmorgen om elf uur is H. M. de Ko ningin, uitgeleide gedaan door Koning Leo pold, van het Noordstation te Brussel trokken om de terugreis te aanvaarden. BRUSSEL, 26 Mei. H.M. de Koningin heeft tijdens een intiem noenmaal op het kasteel van Laeien, het Grootkruis van de Orde van den Nederl. Leeuw overhandigd aan Z.K.H. Prins- Boudewijn, Hertog van Brabant Verlovings- ot trouwringen met HDZ-merk zijn naadloos gesmeed a allerhoogste zuiverheid. RUIME SORTEERING Anti-semitisme zwaar gestraft Zeven maanden gevorderd voor het ingooien van een ruit AMSTERDAM, 26 Mei. Voor den waarne- menden kantonrechter, mr or E. W. Catz, stond gisteren de leider van het partijtje ,De ijzeren garde" terecht, omdat hij op 19 April zijn stembiljet niet in de stembus had willen doen, noch aan den voorzitter had willen teruggeven. De man, die zich journa list noemt, zeide, dat hij den voorzitter di rect had medegedeeld, dat hij op grond van zijn anti-semieti6che gevoelen weigerde het stombiljet in te leveren, daar z.i. alle par tijen min of meer verjoodScht zijn. In de zaal was extra politie-bewaking aanwezig omdat er waarschuwingen waren binnengekomen, dat van fascistische zijde gepoogd zou wor den de stemming in de war te doen loopen. De ambtenaar van het O.M., mr Overbeek, zeide, dat het duidelijk was, dat verd. tam tam had willen maken en dat deze zaak meer was dan een eenvoudige overtreding. Spr. vorderde 25 boete. De kantonrechter veroordeelde den man conform den eisch tot 25 boete. Volgelingen voor de rechtbank Twee jeugdige volgelingen hadden op 3 Maart j.l. een steen, gewikkeld in kranten, vaarbij twee beleedigende brieven waren erpakt, geworpen door een der ruiten van het gebouw Lijnbaansgracht 366, wa Comité voor Jooasche vluchtelingen estigd. Het tweetal, dat in voorarrest zit, legde een bekentenis af. De jongste gaf toe, dat hij uitsluitend uit anti-semietische overwegin gen had gehandeld. De tweede draaide er omheen. We hebben hier te doen, zeide de officier in justitie, mr B. Kist, met twee opgescho ten lummels, die eigenlijk voor den kinder rechter thuishooren. Zij zijn stom, brutaal en gevaarlijk. Maatregelen om hun heropvoe ding ter hand te nemen zijn helaas niet mo gelijk. Helaas ontbreekt een psychiatrisch rapport, dat misschien duidelijk zou maken, hoe zij tot een dergelijke abnormale daad kwamen. Het is wel duidelijk, dat zij niet op eigen initiatief handelden. Zij werden ge makkelijk slachtoffer van iemand anders. Zij kwamen n.l. geregeld in aanraking met een gevaarlijk en uiterst ongunstig individu, een man, die door de politie zeer goed in de gaten zal moeten worden gehouden. Deze man blijft zooals ook nu achter de schermen. Spr. vorderde tegen beide jongemannen zeven maanden gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. De rechtbank zal 8 Juni vonnis wijzen. DE „JAGUAR" NAAR AMSTERDAM GESLEEPT. Er wordt weer een heel schip van gemaakt. AMSTERDAM, 26 Mei. Gisteren is het achterschip van de „Jaguar" van Rotterdam naar de Amsterdamsche haven gesleept. Zooals men zich herinneren zal, heeft deze vrachtboot, welke toebehoort aan een Noor- sche reederij, op den Atlantischen Oceaan ■chipbreuk geleden, waarbij het voorste ge deelte in de diepte is verdwenen. Een Neder landsche en een Duitsche sleepboot hebben het hulpeloos ronddrijvende achterschip, dat door de bemanning verlaten was, opgepikt en naar Rotterdam gebracht. Het zal thans bij de Nederlandsche Dok Maatschappij tot een nieuw schip worden verbouwd. Het achterschip zal grondig worden gere pareerd. terwijl op de helling een nieuw voorschip zal worden gebouwd, oat tewaterlating aan het overblijfsel van de oude „Jaguar" zal worden bevestigd. Deze arbeid zal zeven tot acht maanden vorde ren. De „Jaguar" is door de sleepbooten Roode Zee, Oostzee en Blankenburg van L. Smit en Co., vanochtend om tien uur te IJmuiden binnengebracht, KOOLHOVEN JACHTVLIEGTUIGEN NAAR FRANKRIJK ROTTERDAM, 26 Mei. Gistermiddag heeft, na ae officieele overname, kapitein Perrin, jachtvlieger bij de Fransche lucht macht, het eerste jachtvliegtuig van dc serie type Koolhoven F.K. 58, welke, naar men weet, door de N.V. Koolhoven Vliegtui gen, alhier, in opdracht van de Fransche regeering wordt gebouwd naar Frankrijk overgevlogen. De afstand Waalhaven—Vil la- eoublay werd in 56 minuten afgelegd. Met groote regelmaat worden thans de jachtvliegtuigen voor Frankrijk afgeleverd, daar de fabriek op volle kraaht produceert. DE D. 23 HEEFT GETAXID AMSTERDAM, 26 Mei. Het nieuwste product der Fokkerfabrieken, het tweemoto rige jachtvliegtuig D. 23, dat dezer dagen is voltooid en naar Schiphol werd overge bracht, heeft voor het eerst taxiproeven over het veld gemaakt. Het vliegtuig werd bestuurd door den in- /lieger der Fokkerfabrieken, den heer Sen- dermann, die het toestel op den grond aller- ei manoeuvres liet verrichten, welke nauw keurig door ingenieurs en deskundigen der I okkerfabneken werden gadegeslagen. Wanneer de resultaten hiervan bevredi gend zijn, zal het toestel dezer dagen zijn luohtdoop ondergaan. KIND VERDRONKEN TE HOOFDDORP HOOFDDORP, 26 Mei. - Gistermiddag »g een schipper, die in de Ringvaart van de Haarlemmermeer langs den Bcnnebroe kerdijk voer, een kind in het water liggen Hij haalde het op, doch het bleek reeds te zijn overleden. Eon onderzoek wees uit. dat het slachtoffertje behoorde tot het gezin van den landbouwer Kamerman, wonende aan den Bennobroekerc'ijk. Vermoedelijk het kind bij het spelen te water geraakt verdronken, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Indische begrooting voortgezet. De Christen-dichter Willem de Mérode is gister te Eerbeek begraven. De Chr. Militairen Bond voor Oost en West-Indië heeft vergaderd. De Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond heeft te Arnhem de jaarvergadering ge houden. De Chr. Metaalbewerkersbond heeft te Apeldoorn vergaderd. De Japansche blokkade der Chineesche kust. DROOG WEER Weer verwachting voor het geheele land: gedeeltelijk bewolkt, droog weer, zelfde temperatuur, meest matige wind uit noordelijke richtingen. FIETSERS LICHT OP Mei. Van 'sav. 9.34 u. tot 'smorg. 4,2 Spoorwegwerken te Rotterdam De onderdoorgang bij den Beukelsdijk UTRECHT, 26 Mei. De N.V. Nederlandsche Spoorwegen heeft de uitvoering van de wer ken, omschreven in bestek no. 65 NB., betref fende het wijzigen en uitbreiden van den onderdoorgang nabij den Beukelsdijk te Rotterdam, gegund aan den heer L. F. Capi- teijns, aannemer, te Schiebroek voor een bedrag van f 955.700. Dr. H. COLIJN BEZOEKT DE KONING WILLEM HI-KAZERNE APELDOORN, 26 Mei. Vanochtend heeft de minister-president. Dr. H. C o 1 ij n, een kort bezoek gebracht aan de paviljoens van de Koning Willem Ill-kazeme, alhier. De minister-president, die vergezeld was van den kapitein van den Generalen Staf. J. D. S. ers, arriveerde om half negen per auto bij den ingang van de kazerne. De garnizoens commandant, overste H. Mijsberg, leidde den minister-president rond. Ruim negen uur vertrok dr. Colijn weer. HET MOTORONGELUK TE JTJTPHAAS Het A.NP. verzoekt ons mede te deelen, dat in zijn relaas van het motorongeluk, dat Zondagavond te Jutphaas is geschied, ten onrechte de indruk gewekt is. dat de groep Amsterdamsche motorrijders zich niet om het stoffelijk overschot van de eedoode vrouw hebben bekommerd. ?t is inderdaad juist, dat het meerendeel der motorrijders na geruimen tijd is vertrok ken. doch de bestuurder van de motorfiets, •van de zuiger was vastgeloopen, hetgeen het ongeluk tot gevolg had. alsmede zijn duo passagier. hebben de komst van de politie te Jutphaas afgewacht en de noodige inlichtin- versfrekt. Mr. Th. A. FRUIN Bij K.B. van 23 Mei 1939, is aan Mr. Th. A. Fruin op zijn verzoek met ingang van 1 Juni 1939 eervol ontslag verleend als rech- ter-plaatsvervanger in de arrondissements rechtbank te Rotterdam, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. ELIXIR D'AflVERS HCCG r in LIKEUR Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1