iKeuuie ^riitsdjr GTinmutt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Nachtelijke Stationsbrand te Rotterdam AUTO-BOTSING AvanO HOTEL HOF VAN HOLLAND Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekeiijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.5c Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j eb Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DONDERDAG 25 MEI 1939 20e Jaargang abbtrtenttcprqjtn: Van 1 tot 5 regelsf f.17'/» Elke regel meer522'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.35 Elke regel meer (145 Voor het bevragen aan '1 bureao wordt berekend Q.I5 NO. 6709 WEDERKEERIGE STEUN Onlangs gaf het orgaan van „Nationaal Herstel" een advies voor de komende verkie zingen. Achteraf blijkt ons, dat de Resi dentiebode (r.k.) en wij daarover een geheel eensluidend oordeel hebben gegeven, want genoemd orgaan verzet zich thans tegen ons beider beschouwing. Daarover straks een enkel woord; eerst iets over een tegenspraak van „Nat. Herstel". Dit blad èchrijft n.l.: Het fabeltje van de wederkeerige steun- verleening van Nationaal Herstel en de N.S.B. bij vroegere verkiezingen heeft bij de „Residentiebode" nog niet uitgediend. Wij kunnen de Redactie van oit blad de verzekering geven, dat tusscben de N.S.B. en ons nooit óf te nimmer overleg of be sprekingen hebben plaats gevonden, dus ook niet over wederkeerige steunverleening Hebben „Nat Heretel" en N.S.B. elkaar niet gesteund in 1935? Het loont o.i. niet de moeite, deze kwestie uit te pluizen. Maar als we ons niet zeer vergissen hebben wij in 1935 met tastbare en controleerbare bewijzen aangetoond, dat deze samenwerking er in de praktijk wis. We kunnen ons althans goed herinneren, dat de N.S.B. adviseerde om voor de raadsverkiezingen op de candidaten van „Nat. Herstel" te stemmen. En zoo kwa men deze in de raden; terwijl de N.S.B. vele Statenzetels wou. Nu hebben we, behalve uit de raadsver- slagcn van verschillende gemeenten, het op treden van Nat. Herstel in een drietal racen van nabij gevolgd. Het verloop van zaken was nog al verschillend, al was het begin eender. Deze raadsleden traden aanvankelijk op als halve of drie-kwart N.S.B.-ers. Ze zouden hot politieke gedoe eens ontmaske ren, partijpolitiek te vuur en te zwaard uit roeien en de noodzakelijke bezuinigingen «aanbrengen. Hoe ging het echter verder? Sommigen maakten zich door onbehoorlijk optreden on mogelijk; anderpn liepen ronduit over naar de N.S.B.; de rest ging een heel gewoon po litiek groepje vormen, een beetje anti-demo cratisch, een beetje liberaal, een beetje na tionalistisch en een weifelend standpunt in zake de beteékenis van den godsdienst voor het publieke leven. Al met al is duidelijk de onwenschelijk- heid óf de overbodigheid van het optreden van Nat. Herstel in de gemeenteraden ge bleken. Wij dachten, dat de leiders der be weging daarvan ook overtuigd waren en wij begrepen daarom heel goed het besluit, dat Nat. Herstel niet aan de verkiezingen zou deelnemen. Hetgeen ons zeer verstandig leek in verband met de zuivering van de politieke atmosfeer. Toen kwam echter het onbegrij pelijke advies, dat wij onlangs met het ora kel van Delphi hebben vergeleken. We komen er nog even op terug. DE WARE BEDOELING Onlangs gaf het hoofdbestuur van Natio naal Herstel het volgende onbegrijpelijke politieke advies: Stemt alleen op hen, die de democratie en de vrijheid afleiden uit het Godsgeloof of, wat de gemeenten betreft, op een groep, die zich ten doel stelt, de partijpolitiek uit ae gemeenteraden te weren. Stemt in geen geval op iemaud, die met de marxisten samengaat in „Eenheid door democratie". Onze conclusie was, dat het advies om niet aan verkiezingen deel te nemen nu ging be- teekenen: stelt, openlijk of op bedekte wijze, voor de raadsverkiezingen, de aftredende Nat. Herstellers weer candiaaat; macht heb ben en houden is nu eenmaal begeerlijk. Thans zegt Nat. Herstel, dat dit duistere advies beteekent om ook bij de gemeente raadsverkiezingen te stemmen op hen, die de democratie afleiden uit het Godsgeloof óf op hen, die tegen partijpolitiek zijn. Er staat óf, maar niet en; zoo wordt met .nadruk .verzekcra en de conclusie is dus: „Wij laten de kiezers voor de gemeenteraden dus ook ,vrij". Is het nu duidelijk? Neen en ja. Neen, wat de duistere constructie betreft. Waarom ad viseert Nat. Herstel zijn leden niet om op de candidaten der Anti-rev. of Chr. Hist partij te stemmen, behalve dan, wat de laat ste betreft in aie sporadisch voorkomende gevallen, dat zoon Chr. Hist, candidaat meedoet aan Eenheid door Democratie? Want, al legt men den nadruk op óf, dan volgt er nóg uit dat het niet noodig is bij de raadsverkiezingen te letten op de be- teekenis van het Godsgeloof voor de demo cratie. Hiermee schaart Nat Herstel zich aan de zijde vanEenheid door Demo cratie. Deze beweging leert hetzelfde en ii daarom, precies als Nat. Horstel, links ge oriënteerd. Het wordt aan de leden der be woging naar eigen believen overgelaten uit te maken of men bij de gemeentepolitiek al dan niet rekening zal houden met het Godsgeloof; wij zouden duidelijker willen zeggen: met de Schrift. De practijk bewijst dat ook. Na op eenige uitwassen van de gemeen; politiek te heb ben gewezen, betuigt de redactie haar groote ingenomenheid met de stichting van een vereeniging „Gemeentebelang", welke zich t«n doel stelt: «Het voorstaan yan, de belangen van de m 1 .«fti *1121 In de open calèche gezeten, begeven H. M. Koningin Wilhelmina en Z. M. Ko ning Leopold zich naar het Brusselsche stadhuis voor de officieele ontvangst Woning van den restaurateur vlammen opgegaan Het vuur met tien stralen gebluscht ROTTERDAM, 25 Mei. Het heeft een haar gescheeld, of in den afgeloopen nacht zou het Maasstation aan de Ooster kade te Rotterdam geheel in vlammen zijn opgegaan! Omstreeks half drie is door tot nu toe onbekende oorzaak brand uitge broken in de woning van den stations- restaurateur, de heer J. Sier. De Rotter- damsche Brandweer is met groot materieel uitgerukt en is er na twee uur hard wer ken in geslaagd het vuur te localiseeren. Men kon echter niet verhinderen dat de woning van den restaurateur geheel uit brandde, terwijl de derde klas wachtkamer groote waterschade opliep. Met tien stra len, waarvan vijf van motorspuiten, is het vuur gebluscht. Omstreeks half drie hoorde de 62-jarige stationsrestaurateur de heer Sier, wiens woning gelegen is aan den Zuid-Westkant van het station, een hevigen slag. Meenend, dat er inbrekers waren, ging hij zien, wat er aan de hand was. Toen hij de deur van de huiskamer op de eerste verdieping open de, zag hij tot zijn ontzetting, dat de geheele kamer in vuur en vlam stond. In allerijl waarschuwde de heer Sier zijn vrouw, alsmede een tweetal buffetmeisjes, die in zijn woning verblijf houden. In nachtgewaad heeft men de vlucht genomen en dit geschiedde zoo overhaast, dat er zelfs geen tijd was om een geldkistje, dat zich in de linnenkast bevond, mee te nemen. Een van de buffetmeisjes heeft den sta tionschef, den heer H. Fige gewaarschuwd, terwijl ook de brandweer werd gealarmeerd Deze rukte met veel en groot materieel uit en is onmiddellijk het blusschingswerk aangevangen. Men stond daarbij voor een moeilijke taak, want het vuur breidde zich met groote snelheid uit. Niet lang duurde het ol de ge heele woning, die gelegen is boven de derde klas wachtkamer, de garderobe en het ba gagedepot, stond in vlammen. Om kwart over drie was de situatie zoo ernstig, dat groot gevaar bestond voor het overslaan van de vlammen naar de stationsoverkap ping, welke bestaat uit gecreosoteerd hout en gegoten ijzeren kolommen. Zouden deze kolommen gloeiend heet zijn geworden, dan Leidsche burgerij in al haar geledingen, voorts allen te vereenigen, van welke poli tieke richting ook, die vermeenen, dat ieder vraagstuk in den gemeenteraad neu traal zakelijk zal moeten worden behan deld, overeenkomstig het algemeen belang, met terzijdestelling van Groeps- of partij- - belangen". We kennen nu het lied, de wijs en de diri genten. Het gemeentebelang heeft met het Godsgeloof niets te maken; men moet alles zuiver „economisch" zien. Daar heeft de godsdienst niets mee van doen. Dus stelt Nat Herstel in gemeenten, waar zijn leden een zetel bezetten, dezen opnieuw candidaat; in andere doet het mee aan z.g neutrale, in wezen liberale politiek. Het advies heeft redactioneel aan duide lijkheid niets gewonnen; de praktijk laat ons echter niet in twijfeL Wat wij onlangs beweerden, blijkt ten volle bewaarheid te worden. zou ineenstorting van de kap niet denk beeldig zijn geweest Daarom werd in allerijl een van de stra len, die door de motorspuiten werden be diend, naar de bedreigde zijde van het sta tion geleid en men mocht er inderdaad spoedig in slagen het gevaar te bezweren. Daarbij wist men den vuurhaard zoodanig in te sluiten, dat spoedig ook geen gevaa* meer bestond voor het verdere gedeelte van het station, n.l. de plaatskaartenbureau^ de wachtkamer eerste en tweede klasse en een aantal andere dienstvertrekken. Dit neemt intusschen niet weg, dat de woning van den stationsrestaurateur die gelegen is vlak voor het bekende terras aan de Oosterkade, geheel in vlammen opging. Met tien stralen vijf van slangenwagens en vijf van motorspuiten is men er in het vuur te blusschen. De brandweer wierp tenslotte zooveel water in de vuurzee, dat het onder deze omstandigheden geen pretje zou zijn geweest in de derde klas wachtkamer, die onder de woning is gelegen, een kopje koffie te drinken! Er daalde daar een ware tropische regenbui neer en het water golfde bij stroomen naar buiten. Om half vijf had de brandweer de vuur zee onder de knie en kon met de nablus sing worden begonnen. De treinenloop heeft van den brand geen stagnatie ondervonden. De eerste trein is om 5.23 uur gewoon op tijd vertrokken. Wel heeft men tijdelijk de stroom van het electrische net uitgescha keld. Twee electrische treinen, die onder de overkapping stonden, werden, toen het ge vaar het grootst was, met behulp van een ■ipoomotief, weggereden. De aangerichte schade is uiteraard aan zienlijk doch deze wordt door verzekering gedekt. Het merkwaardige is, dat de heer Sier juist enkele weken geleden zijn v kering had verlaagd! Omdat ook het b gedapót nog al wat waterschade heeft opge- loopen, zal tijdelijk aan den anderen kant van het station een nieuw bagagedepót worden ingericht. Voor de Brusselsche armen Een gift van H. M. de Koningin BRUSSEL, 25 Mei. Bij gelegenheid van Haar officieel bezoek aan België heeft H. M. Koningin Wilhelmina den burgemees ter van Brussel een gift van 30.000 francs doen toekomen voor de armen van de stad. Krachtiger optreden tegen de wilde bussen 's GRAVENHAGE. 25 Mei. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, ligt het in het voornemen, nu de Hooge Raad bij twee beschikkingen van jJ. Maandag artikel 39 van het reglement Autovervoer Personen 1939. het z.g. R.A.P., verbin dend heeft geoordeeld, krachtiger tegen de wilde busdiensten en in andere ge vallen van overtreding van aat artikel op te treden. De busdiensten van Sommeling stopgezet ;-GRAVENHAGE, 25 Mei. De busdien sten van Sommeling zijn, als gevolg van de bekende beslissing in raadskamer van den Hoogen Raad, stopgezet. De laatste rit was die van gisteravond elf uur. Mr A. J. L. van Beeck Calkoen Opvolger is mr dr H. J. Reinink s GRAVENHAGE. 25 Mei. Ons komt ter re, dat mr A. J. L. v. B e e c k C a 1 k o e n, die in het najaar zijn functie van chef der afdeeling Hoogcr Onderwijs aan het Depar tement van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen hoopt neer te leggen, als zoodanig zal worden opgevolgd door mr dr H. J. R e i- nink, secretaris van het college van cura toren der Rijks-Universiteit te Groningen. De heer Van Beeck Calkoen wordt op 10 October a.s. 65 jaar; waarna hij met pen- oen denkt te gaan. Tijdens het blusschingswerk eischt vier dooden Met groote snelheid tegen boom gereden Drie andere inzittenden levens gevaarlijk gewond HORST, 25 Mei. Gisteravond is op den Tienrayschen weg, alhier, een zeer ernstig auto-ongeluk voorgevallen, dat aan vier per sonen het leven heeft gekost, terwijl drie personen zóó ernstig werden gewond, dat ij in levensgevaar verkeeren. Een groote zevenpersoonswagen, geheel bezet met bruiloftsgasten, die in Meerlo naar de kermis waren geweest, reed op den terug tocht naar Horst om halftien, ter hoogte van de boerderij „Helpenij", waar de weg een flauwe bocht maakt, met volle vaart tegen een boom. De gevolgen waren verschikkelijk. Alle in zittenden werden uit den wagen geslingerd. Vier van hen waren op slag dood. De dirc overigen werden zwaar gewond. Gzdcod werden de landbouwers C Coe nen, C. In 't Zand en L. In 't Zand, allen uit Grubbenvorst en J. Vullins, uit Helden. De landbouwers J. Simons en H. Titu lair, eveneens uit Grubbenvorst, werden, evenals de chauffeur L. Joosten uit Horsi levensgevaarlijk gewond. Alle slachtoffers werden naai» het St. An- thoniusgeslioht te Horst overgebracht. Vx>r het ondergaan van een operatie is de chauf feur Joosten daarna naar het ziekenhuis te Venlo overgebracht De zevenpersoonsauto was door Joosten gehuurd. Te Grubbenvorst had men brui loft gevierd en hier was het plan gerezen om de kermis te Meerlo te bezoeken. Op den terugweg, honderd meter van de plaats waar verleden jaar de burgemeester van Meerlo om het leven kwam, geschiedde het Kapelaan J. II. A. Berden, van de Sint Lambcrtusparochie te Horst, verleende gees telijken bijstand. De artsen Strijbosch Meerendonk boden medische hulp. De politie van Horst heeft de resten van de totaal nielde auto in beslag genomen. Met welke kracht de botsing plaats vond. blijkt wel uit het feit, dat de bast van den boom tot een hoogte van 2l< meter is schild. De richtingwijzer is in den boom gedrongen; het rechter portier is langs den boom geslagen. SCHOENEN Het betere merkI VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit VIER bladen De Alg. Ned. Chr. Ambtenaarsbond vergadert in Arnhem. De Chr. Grafische Bond heeft op de Ernst Sillem Hoeve vergaderd. De Chr. Bond van Houtbewerkers. Meubelmakers enz. vergaderde in Putten. De Eerste Kamer heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de In dische Begrooting. Bij Horst (L.) zijn bij een auto-botsing vier personen gedood en drie levensge vaarlijk gewond. Brand in het Maasstation te Rotterdam. Gister is de gerestaureerde Groote Kerk te Dordrecht in gebruik genomen. De Ned. Centrale Bond van Chr. Ar beiders (sters) in de Bedrijven van Voe- dings- en Genotmiddelen. De Ned. Chr. Vrouwenbond heeft te Amsterdam vergaderd. Het afscheidscollege van Prof. H. Th. Obbink. De eerste rapporten voor de a.s. Sy node van de Geref. Kerken te Sneek. De Engelsche koning houdt radio rede. Het reddingswerk bij de gezonken duikboot vordert Scherp Danzigsch protest inzake de grensincidenten. Hilversum Tel. 6113 NIEUW RESTAURANT NIEUW INGERICHT CAFé GROOTE ZALEN JAVA-HOTEL „Cramers Java Dependance" SOESTDIJK. Aan hoofdweg A'dam-Amersfoort, tfn. 2038. Modern comfort - Indische sfeer - bungalows Langer verblijf spec. red. Week-end tariev. RESTAURANT NOORDWIJK AAN ZEE Hotel-Pension „Noordzee" Familie-Hotel Noord-Boulevard Telefoon 27 Voor kortere bezoeken Holeldalé-Reslauranl „Seinpost" Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard richting vuurtoren IETS KOELER WEER Weerverwachting voor Twen te, Achterhoek en Limburg: koeler over dag, meest zwaar bewolkt, later eenige lichte regen, zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Voor het overige gedeelte van ons land: iets koeler overdag, gedeeltelijk bewolkt, droog weer, meest matige noor delijke tot noordoostelijke wind Pension te Scheveningen nabij Wittebrug. Zeer ruime, mooi gemeubi leerde suite en comfortabele appartementen. Uitstekend pension, prima ref. Badhuisweg 232. Telef. 555651. OOSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. venv. K. en w. str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pinkster week-end 12.— en 14.— p. pers. Hotel ITTMANN NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Pensionsprijs Voorseizoen 5. Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. - Lift - Tel. 38 Garage vrij - Pens. 3.75 - Hoogs, v.af 4.- AMELAND (NES) Hotel Hofker - Telef. No. 2 Eerste en meest bezochte hotel van het eiland. Strooraond water. Schitter, gel. Hotelgasten kunnen gratis gebruik ma ken van autobusdienst hotelstrand v.v. VRAAGT PROSPECTUS BERGEN (N.-H.) Pension „Holland". Tel. 2508. Alle moderne comfort Pinksterweekend 12.- incl. aparte zitk Pensionpr. vanaf -L- incl. aparte zitk. Familie bij overeenkomst Vraagt prospect (Re cIJ NIEUWE PRIJZEN! Uw DEKEN weer heelemaal nieuw voor 75 cents! Zoo lekker frisch en weer *00 echt wollig als de eerste dag toen U ze kocht. Dat kan P ALTHE Met recht: Voor werk van gehalte Stoomen bij PALTHE! De beste machines en vakkundige behande ling stellen ons in staL. van PAITHF oude dekens Niew~.ve te maken TnLI ML Onder de tram geraakt Vrouw ernstig gewond naar he> ziekenhuis ROTTERDAM, 25 Mei. Gistermiddag om streeks vier uur wilde de 50-jarige W. J. Arnoldu6sen, wonende in de Warmoezier- straat, den Pompenburgsingel oversteken, ter hoogte van het Grand Theater. De vrouw is op de tramrails vlak bij den vluchtheuvel gestruikeld en gevallen, juist voor een aan- rijdenden tramwagen van lijn 15, bestuurd door den 53-jarigen C V. uit de Boezemlaan. Deze minderde weliswaar vaart om bij do halte te stoppen, doch kon niet verhinderen, dat de vrouw werd aangereden. Zij werd nog ongeveer een halven meter door den wagen meegesleurd. In zorgwekkenüen toe stand werd zij naar het ziekenhuis aan den Cool singel vervoerd per auto van den Ge neeskundigen Dienst, waar rij met een bek kenfractuur en inwendige kneuzingen ter verpleging werd opgenomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1