Jlirimit £>iïtsdjf (ümirmtt Gforieuse ontvangst van de Koningin te Brussel Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Zegetocht van Noordstation naar het Paleis Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksctTe zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling toSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/a ct. 1 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 No. 6708 WOENSDAG 24 ME11939 20e Jaargang abbertrntieprijjen: Van I tot 5 regels tk17*/» Dke regel meer 0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2,30 Elke regel meer 0,45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend 0.10 PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSU R ANTI N ROTTERDAM 'lehartigen de belangen van verzekerden Een onafzienbare menigte op de been Koningin wekt op tot duurzame eensgezindheid Gala-diner len paleize BRUSSEL, 24 Mei. Daar groeten twee vorsten elkaar en er valt een stilte over de menigte, welke zoo lang in blijde afwachting dit moment heeft tegemoet gezien. In deze stilte, welke zoo bij uitstek goed weer gaf, wat er in allen, die aanwezig mochten zijn, omging, pasten slechts de eenvoudige woorden, welke Neerlands Landsvrouwe tot haar Koninklijken Gastheer zeide, toen Koning Leopold met uitge strekte hand op Hare Majesteit toetrad: „Ik ben gelukkig hier in Brussel te zijn." Past het niet het best, stil te zijn, wanneer men gelukkig is? Het was alsof deze menschenmassa, welke iedere schatting te buiten ging, dit eene moment van ontmoeting aanvoelde, de ontmoeting tusschen twee Vorsten van koninkrijken, welke zoo nauw aan elkaar verwant zijn. Maar ook slechts een moment kon het stil zijn op het groote Noord- Station, want oogenblikkelijk daarna barstten de toejuichingen los. De jubelkreten van de Nederlanders, die hun Koningin nabij wisten, de toejuichingen van de bevriende Belgen, wier uitingen van vreugde om ideze dagen van vriendschapsmanifestatie samenklonken tot één koor .van enthousiasme, verwarmd door de zon, welker klare lente-luister tenslotte alle versieringen op den achtergrond mocht dringen. Zóó was de aankomst van Koningin Wilhelmina te Brussel. Aan deze aankomst te Brussel was een ontvangst te Esschen voorafgegaan, die ook zeer hartelijk was. Op het station had men een smaakvolle versiering aangebracht en vele autoriteiten wachtten daar de komst ,van de Koninklijke treinen af. Precies op tijd, om 15.10 uur, kwam de Koninklijke trein uit Brussel daar binnen. Toen Prins Karei, die H.M. hier zou verwel komen, uitstapte speelde de muziek de BrabanQonne. Nadat de gouverneur van Antwerpen en generaal De Haene hem be groet hadden, wachtte de Prins de aankomst van den Nederlandschen trein af. Prins Karei was gekleed in de uniform van ma joor der gidsen en droeg het Grootkruis van de Leopoldsorde. De Koningin arriveert Precies tien minuten na aankomst van Prins Karei stoomde de Nederlandsche trein het station te Esschen binnen. Nadat de Koningin was uitgestegen, begroette Prins Karei Hare Majesteit uit naam van den Belgischen Koning waarna de heer Van Harinxma Hare Majesteit zijn opwachting maakte. Terwijl de muziek het Wilhelmus speelde, inspecteerde Hare Majesteit met Prins Karei aar Haar zijde de eere-wadht. Na de inspectie stelde Prins Karei aan de Koningin voor de aanwezige Belgische auto riteiten. Nadat aan de Koningin bloemen waren aangeboden door twee jongedames, van wie de eene een nichtje van den burge meester van Esschen was, onderhield H.M. de Koningin zioh eenige oogenblikken met den burgemeester van Esschen. De Koningin zeide tot hem, dat Zij zeer verrast was door de, hartelijke ontvangst, Haar te Essdhen bereid, en Zij verzocht den burgemeester aan de ingezetenen Haar dank over te bren gen. Daama steeg H.M. in den Beigisdhen Koninklijken trein. Nadat ook de leden van het gevolg van de Koningin en van Prins Karei waren inge stegen zette de trein zich in beweging, toe gejuicht door het talrijke publiek, dat de klanken van het Wilhelmus bijna over stemde. De aankomst te Brussel Reeds vroeg in den middag hadden vele duizenden te Brussel zioh naar de feestelijk versierde binnenstad begeven, om getuige te zijn van den intocht van Neerlands Lands vrouwe.. Het was een feestelijk gezicht op dezen zomerschen dag, zoovele duizenden in feestelijke stemming bijeen te zien in een feestelijke omgeving. Doch die stemming bereikte wel haar hoogtepunt, toen H. M. Koningin Wilhelmina eindelijk aankwam! Dat was om half vijf op het Noordstation, 'dat herschapen was in een lusthof van bloemen, palmen en vlaggen. Het ontbrak hier letterlijk aan niets! Om tien minuten voor half vijf klinken van buiten plotseling hoornsignalen en kort d«»op zien wij in- de hall van het station Koning Leopold met gevolg verschijnen. De Brabangonne klinkt voor op het perron, wanneer de Koning is aangekomen op de plaats, waar Konnigin Wilhelmina den trein zal verlaten. Precies om half vijf hijgt de enor me locomotief, welke den koninklij ken trein trekt, langzaam het station binnen; het duurt lang, te lang naar de meening van de menschen en zij heffen nu reeds een gejuich aan. Dan klinkt het Wilhelmus. Hare Majesteit Koningin Wilhel mina betreedt den Brusselschen grond. Onmiddellijk treedt Koning Leopold op Haar toe en de begroe ting tusschen beide Vorsten is aller hartelijkst De Koning der Belgen stelt daarna de commissie van ontvangst aan de Koningin De daverende saluutschoten, gelost uit 75- mm. vuurmonden, welke staan opgesteld in het park Cinquantenaire, dringen door tot het station, maar het gedreun gaat geheel op in het enthousiasme, dat uit de menigte opstijgt, wanneer de Koningin der Neder landen en de Koning der Belgen tesamen de eerewacht inspecteeren. Op het einde van het perron worden de Koningin bloemen aangeboden door de klein-kinderen van den stationschef, den heer Bogaerts. Het gewuif der kinderen met hun oranje-vlaggen en het gejubel van de menschen kent geen einde. Eenige oogenblikken vertoeven de Vor sten in de wachtkamer, waar Koning Leopold Zijn Koninklijke Gaste eenige woor den van welkom toespreekt Inmiddels zwellen de toejuichingen van het publiek buiten het station aan. Men ziet aan de voorbereidipgen van het eere-escorte, dat het oogenblik nadert, waarop Koningin Wilhelmina op het plein zal verschijnen De open calèche, getrokken door bereden paarden de jockeys in felroode tunieken gekleed rijdt voor. Om twaalf minuten over half rijf staan Koning Leopold en Neerlands Landsvrouwe in de zon, buiten op het enorme plein, dat in deining is van menschen, die wuiven en zwaaien, van vlaggen, die groeten Wederom klinkt het Oude Wilhelmus en stram salueerden alle officieren, de soldaten presenteeren het geweer. De zegetocht Wanneer de Vorsten zijn ingestegen, zet de sioet zich onmiddellijk in beweging. Dan begint do zegetocht, waarbij de toejuichin gen zwellen en zwellen alsof er tenslotte geen fortissimo bestaat Langs het Rogierplein zwenken de caros- 6on de Kruidtuinlaan op, waar het letterlijk zwart staat van de menschen. Pradhtig is 't in de verte den Koninklijken stoet naar boven te zien rijden, want de Kruidtuinlaan stijgt sterk. Onophoudelijk wuift Hare Majesteit met de hand. Koning Leopold salueert nu eens. maar meestal ziet hij gelukkig rondom zich heen. Een zegetocht? Ach, het is maar een woord. De beteekenis ervan hebben wij van middag in Brussel, langs den weg van den Koninklijken stoet naar waarheid leeren kennen. De militaire afzetting staat voorbeeldig in de houaing. Een escadron wielrijders vormt één rij van keurige zwarte fietsen, van rech te armen, salueerend de Koningin van de lage landen bij de zee. Op alle straathoeken staan militaire mu ziekcorpsen en nauwelijks is het eene Wil helmus weggestorven of een ander klinkt al op.. Op het Paleizen plein Commando's klinken op het Paleizen- plein. De wacht komt in de houding. Dan kopit.een kleurige stoet het Paleizenplein op: het bereden eere-escorte, dat thans voor de tweeae maal zijn gala-uniform draagt: Napoleontische ruiters, hoog te paard met hun enorme herenmutsen en hun met zwart- met-witte uniformen, welke hier en daar een vuurroode onderbreking hebben. Daar zijn nu ook reeds de scharlaken livreien der voorrijders en daar„Leve de Koningin, Vive La Reine". Naast Koningin Leopold zit daar Koningin Wilhelmina, in blauwen man tel met blauwen hoed, welke kleur prachtig past bij het paars van het Grootkruis der Leopoldsorde. Lachend wuift Zij het pu bliek toe, oat geestdriftig juichen blijft. Uitgestapt schrijden de beide Vorsten langs de eerewacht der cadetten. Statig schrijdt de Vorstin langs de wacht, buigend als Zij het vaandel passeert. Dit is waardig heid en gratie. Dit is een Koningin. Hoeden en handen en vlaggetjes wuiven en uit aui- zenden kelen klinkt het gejuich. Aan den ingang van het Paleis is intus- schen de figuur van den Grootmaarschalk van den Koning, Graaf Cornet de Ways Ruart .verschenen, die de Koningin, wan neer Zij zich een oogenblik met den com mandant der eerewacht heeft onderhouden, in- het Paleis geleidt, waarin ook, op een afstand volgend, het gevolg der beide Vór sten binnentreedt. Het duurt nu even. Na een kwartier wordt dan het wachten beloond: de Koningin, door Haar gastheer gevolgd, verschijnt op het balcon. Het pu bliek is buiten zichzelve. Leve de Koningin- EEN KONING EN EEN KONINGIN Omstuwd door gouden zonneschijn Verlaat, per koninklijke trein. De Koningin het kroondomein Der vrije Nederlanden, Om aan de levende natuur, Het geestig sprankelende vuur Van onzen gullen Zuiderbuur, Te koesteren Haar handen. Een Koning en een Koningshuis. Gelouterd door de druk van 't kruisM Biedt Haar een hartlijk „welkom Ithuis!' De hoogste plaats der eere. Een Volk, gerijpt in tegenspoed, Komt met een luid gejuichte groet En schoone bloemenovervloed Haar blijde komst waardeeren. Hier staan, temidden van een tijd Van broedertwist en volkrenstrijd, In schadmven en donkerheid Van zwarte donderwolken. Een Koning en een Koningin: Twee Majesteiten, vroom van zin, Vereend in vrede- en vrijheidsmin, De Tolken van Hun Volken. (Nadruk verboden) LEO LEN, Men wuift, alsof ieder een specialen per soonlijken groet over te brengen heeft as Vorstin. Zij, rechtop, wuift. De Koning staat stram terzijde. Het is een grootsche hulde! Kranslegging bij het graf van den onbekenden soldaat - 'Onmiddellijk na aankomst van de Koningin ten Paleize heeft de Nederlandsche gezant te Brussel, baron B. Ph. v. Harinxma thoe Slooten, zich naar het graf van den onbekenden soldaat op het Congresplein be geven, waar hij namens H. M. de Koningin een krans heeft neergelegd. (Zie verder elders in dit blad DE VERSIERDE VOORGEVEL VAN HOTEL METROPOLE TE BRUSSEL AMERIKAANSCHE DUIKBOOT GEZONKEN Ruim zestig menschen i.i levensgevaar Ter plaatse staat 72 meter water De Amerikaansche marine-autoriteiten hebben meegedeeld, dat de Amerikaan sche onderzeeboot „Squalus" nabij Port smouth in New-Hampshire, is gezonken. De „Squalus", die duikoefeningen hield, was na een uur, de gewone maxi mum tijdsduur van een duik onder zulke omstandigheden, nog niet boven geko men. Ter plaatse staat 72 meter water. De duikboot „Sculpin", die naar de plaats, waar de „Squalus" onderging, is gezonden, heeft zich telefonisch met de „Squalus" in verbinding kunnen stellen en vernomen, dat tijdens een diepen duik een klep niet was gesloten, tengevolge waarvan het water de verblijven binnen drong. Een sleepboot van de marine en een bergingsvaartuig voor duikbooten zijn op weg om hulp te bieden. De bemanning heeft voldoende zuur stof. om het eenige dagen uit te houden. den commandant van het gezonken vaar tuig. Deze zeide o.a., dat allen nog in leven waren en zich in goede conditie bevonden. Hij vertelde, dat de onderzeeër niet naar boven kon komen, omdat het onmogelijk was het water te loozen, dat als ballast aan boord is meegenomen. De „Squalus" is uitgerust met een nieuw type „long". Hiermede kunnen de opvaren den veilig van groote diepte naar de water oppervlakte komen. Er zijn meer dan ge noog van dergelijke „longen" aan boord voor alle manschappen. Officieel wordt nog medegedeeld, dat er behalve de commandant Naquin nog 5 offi cieren aan boord zijn. Verder zijn er 51 man nen ingeschreven als opvarenden, waarbij nog komen vijf menschen, die niet tot de bemanning behooren De onderzeeër is drie weken geleden voltooid en maakte dagelijks proefvaarten. Dit is sinds 1927 het eerste ernstige onge luk bij de Amerikaansche onderzee-marine In dat jaar verongelukte namelijk een onder zeeër nabij Provincetown, in Massachusetts. Gemeld wordt nog. dat het water ook bin nengedrongen is in de achterste machine kamer van de gezonken duikboot. Volgens de marine-autoriteiten moet de duikbooi 24 uur onder water kunnen blijven, daar zij uitgerust is met de nieuwste veiligheids inrichtingen. Een duikpr zal trachten, de openstaandr- klep te sluiten. Als dit lukt, zou de duik boot gelicht kunnen worden. Reddingspogingen mei Momsentoestel NEW-YORK, 24 Mei (Havas). De kruiser „Brooklyn" en twee watervliegtuigen zijn naar de plek, waar de duikboot «Squalus" (AFE-RESTAURANT DEN HOUT Bazuldenheut 11-13 - Dan H.. 6$ hst Staatsspoor Bet aangewesen adres voor Uto maaU^ên GROOTE EN KLEINE ZALEN VOOR GEZELSCHA PEN (Reel.) De wilde bussen en de Spoorwegen Wat Prof. Goudriaan ons meedeelde Prof. Goudriaan Naar aanleiding van de beslissing van den Hoogen Raad, in Raadkamer genomen waarbij artikel 39 R.A.P. verbindend ver klaard werd, waardoor de wilde bussen niet meer kunnen rijden, hebben wij aan den president-directeur der Ned. Spoorwegen Prof. Ir J. Goudriaan gevraagd, hoe het oordeel der directie over deze beslissing „U is zeker verheugd over deze uitspraak van den Hoogen Raad?" zoo vroegen wij. „Och dat wil ik zoo niet zeggen. Ik wil me daarover liever niet uitlaten op dit oogen blik. Ik zal herhalen, wat ik vroeger al eens gezegd heb, dat wij deze zaak met groote belangsteling en nauwgezetheid ga deslaan". Op onze vraag of deze beslissing soms ln verband zou staan met het voornemen van de Directie der Ned. Spoorwegen om een vastrecht-tarief in te voeren, waardoor het reizen goedkooper zou worden en de wilde bussen niet meer noodig zouden zijn, gaf Prof. Goudriaan ten antwoord, dat hij niet geloofde dat dit van invloed zou zijn ge weest op de uitspraak van den Hoogen Raad. Naar goede traditie zoo zeide hij is de rechterlijke macht volkomen onaf hankelijk en wij hebben vanzelfsprekend niet getracht, daarop invloed uit te oefenen. Tenslotte vroegen we, of mededeelingen konden worden gedaan over het vastrecht- tarief, dat wordt voorbereid, maar hierom trent kon de president-directeur ons nog geen mededeelingen verstrekken. Zoodra deze zaak rijp is voor publiciteit zullen de geheele Nederlandsche pers daarover in lichtingen worden gegeven, zoo zeide hij. maar thans kan dit nog niet geschieden. Mr D. J. W a n s i n k, de secretaris der directie van de Ned. Spoorwegen, was ons verzoek nog bereid om ons eenige lichtingen te verstrekken omtrent de com- mercieele gevolgen welke deze beslissing van den Hoogen Raad voor de Spoorwegen zal kunnen hebben. Hij herinnerde aan de Rotterdamsche rede van Prof. Goudriaan, waarin deze be cijferde, dat de wilde bussen aan de Spoor wegen een reizigersvervoer ontnamen, dat in geld uitgedrukt gesteld zou kunnen den op 6 a 10 millioen per jaar. Dit vervoer zal dus nu voor het grootste ge deelte terug kunnen komen aan de Spoor wegen. Mr. Wansink zeide, dat er geen veranderin gen zullen behoeven te worden aangebracht in de diensten zooals deze thans gereden worden, ook niet op de drukke lijnen. Dit zal het eerste halfjaar zeker niet het geval behoeven te zijn, daar met den half- uurdienst de Spoorwegen voldoende capaciteit hebben om het meerdere vervoer dat ver wacht wordt, op te vangen. Bovendien bestaat de mogeliikhe-'' dat de treinen nog iets verlengd worden, om daar door meer plaatsruimte te verkrijgen. Tenslotte wees Mr. Wansink erop. dat deze beslissing van den Hoogen Raad ook ze het belang is van het geconceSsioneerde autobusbedrijf. gezonken is, vertrokken. De commandant der vlootbasis van Ports mouth heeft bijzonderheden over 't ongeluk verstrekt en middelpn aangegeven om het vaartuig te helpen. Hij gaf een beschrijving \an 't z.g. Momsentoestel. dat personen, die zich op groote diepte onder water bevinden, in staat stelt naar de oppervlakte te komen. Alle officieren en manschappen zijn oor gebruikmaking van het toestel opgeleid. De bemanning kan het geruimen tijd onder wa Ier uithouden. Men verwacht thans de aankomst van liet patrouillevaartuig „Falcon" Tenslotte heeft men een boodschap verno men. welke is opgevangen op de reddings vaartuigen en welke is overgebracht doof slagen tegen de romp van de duikboot. De boodschap zegt- „Onze toestand is bcvredi gend, maar wij hebben het koud". VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Aan H. M. de Koningin is in Brussel een glorieuze ontvangst bereid. De Eerste Kamer heeft gisteravond een korte vergadering gehouden. De Hooge Raad heeft een nieuw ge bouw betrokken. Het overlijden van den dichter Willem de Mérode. De Chr. Boeren- en Tuindersbond heeft te Breda de jaarvergadering gehouden. De Ned. Chr. Grafische Bond heeft de jaarvergadering gehouden op de Ernst Sillem-Hoeve. De Chr. Metaalbewerkersbond heeft te Apeldoorn vergaderd. De Chr. Vrouwenbond in jaarvergade ring bijeen te Amsterdam. De Bond van Vereenigingen voor Chr. Bewaarschool-onderwijs vergadert in Utrecht. Verklaringen van Halifax en Bonnet in den volkenbondsraad. Amerikaansche duikboot met 62 man gezonken. Koningin Mary van Engeland heeft auto-ongeluk gehad. VRIJ WARM WEER Weer verwachting voor het geheele land: droog, vrij warm weer, helder tot licht bewolkt, zwakke tot matige ooste lijke tot noordelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 772.2. THERMOMETERTAND Stand vanmorgen half twaalf 19.6 C. 25 Mei. Zon op 4.54 uur, onder 9.U1 uur 25 Mei. Maan op vm. 11,59 u. ond. vm. 1.05 u Eerste Kwartier nam. 12.40 uur FIETSERS LICHT OP 25 Mek Van 's av. 9,31 u. tot 's morg. 4,23 ti *0 1] VERITEX VOLKSGASMASKERS V RUiukeur 014 Cotnoiwrt f. 3.50 VERITEX N.V. lïSSIJ RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaff 1 75 LI'nchJS ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf 0 50 Koffie 0.15. Oud-minister De Wilde Is rustig thuis Het Vad. bericht vanmorgen: Oud-minister De Wilde, is naar Zwitser- land vertrokken, waar hij geruimen tijd met zrfjn echtgenoote, die ziek is, zal vertoeven. We hebben heusch onze oogen even uitge wreven. Immers de oud-minister wandelde vanmorgen in levenden ljjve in de Boschjes van öjn woning. En mevrouw de Wilde, wie het na haar ernstige ongesteld- heid. gelukkig beter gaat, Ls juist een paar weken geleden naar huis kunnen terugkee- ren. Er is geen sprake van. dat ook te haren aanzien het Vad.-bericht juist zou kunnen Nog erger schijnt ons toe hetgeen de „Avondpost uithaalt. Die laat den oud-minister Zaterdag. Breda „ontaeicKen- en gretig Kramen Koopem Voorts wordt in hetzelfde bericht een a*. verblijf van 3 maanden van Mr. de Wilde en w' t u 'i1.. Zwitserlan4 aangekondigd. „Het Vaderland en „De Avondpost" mogen waarlijk wel eens goed letten on dit soort mededeelingen. waarmede zjj hun goeden naam schade zouden kunnen aandoen, en hetwelk wij zeker niet gaarne zouden zien. RECHTSWEZEN Aan mr. M. R. Rinkel ls eervol ontslai leend als rechter-plaatsvervanrer ln de dlssemvnts-rechtbank te Arnhem.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1