Jliruurp £riiiscljr ÜLourant Brussel in afwachting Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De Koningin Ned. Christelijke Grafische Bond RYNBENDE Sbonnemtntsprijs: Per kwartaal in Leiden en in pTaaiseh waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksCÜB zending4.50 Bij dagelijksche zending5^0 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 77* Cl Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 n°. 6707 dinsdag 23 mei 1939 20e Jaargang &tfoertentieprrj?tn: Van 1 tot 5 regels f M77» Elke regel meer 052'/j Ingezonden Mededeeüngen van 1-5 regels Z3Q Elke regel meer (145 Voor het bevragen aan 't burêStt wordt berekend 0,10 naar België Met groote, ongekunstelde hartelijk heid is onze Koningin heden door vorst en volk van België ontvangen. Hoezeer men het officieele bezoek van de Konin gin uit het Noorden op prijs stelt, blijkt niet alleen uit het feestkleed, dat stad en dorp zich aan lieten meten, doch ook heel typisch uit het feit, dat de Belgische re-; geering geen leidend staatsman bereid vond om de Volkerenbondsvergadering te Genève bij te wonen, omdat allen aan wezig begeerden te zijn bij het bezoek van Koningin Wilhelmina. De tijden zijn ook wel eens anders geweest. Wie de vijftig gepasseerd is, weet, dat in zijn jeugd de verhouding tusschen Belgen en Nederlanders op zijn best koel en zakelijk was. Van sympathie als tusschen buren kan en behoort te heerschen, was geen sprake. Wellicht was dit nog een uitlooper .van de verbittering, welke een eeuw ge leden gewekt is door de vaneenscheuring .van wat met politieke bedoelingen bijeen gevoegd was. Zeker, het had anders kunnen zijn, wanneer het ideaal van Vader Willem verwezenlijkt was. Doch de Unie van Utrecht heeft die van At recht ontzield en de zeven provinciën konden ten slotte wel uitgroeien tot elf al ging ook dit met weeën gepaard consolidatie van een Groot-Nederland, geheel Noord en Zuid omvattend, bleek onmogelijk geworden te zijn. Toch bleef immer de taalverwantschap, en wat samen in de historie geleden was, trekken. Aard en volkskarakter bevor derden groei naar elkaar toe; gemeen schappelijke belangen al hadden ze soms iets tegenstrijdigs, zooals de water wegen de nabuurschap, de gevaarlijke ligging tusschen machtige staten; dit alles moest er toe leiden, dat de aversie wegsmolt en dat burenvriendschap en toenadering er voor in de plaats kwamen. Maar, hoe democratisch we tegenwoor dig alles ook bezien, niemand zal ont kennen, dat de groeiende sympathie mede gevolg is van de vorstelijke personen, die hier en daar aan het hoofd der regeermg staan. De spontaniteit, waarmee onze Koningin bejubeld wordt, vertolkt niet alleen de gevoelens van volk tegenóver volk, maar geldt ook haar persoonlijk. En daartegenover staat, dat de vorst met de frissche denkbeelden, die in België regeert, een plaats kreeg in het hart van het Nederlandsche volk; te ruimer en breeder, toen hij treurde en ons volk met hem over het verlies van de beminnelijkste der koninginnen, die met één slag de harten van alle Nederlanders hier en in de tropen veroverde. Onze Koningin, die het leed van het weduwschap kent, zal ongetwijfeld woor den van troost weten te spreken tot den weduwnaar; zij zal zeker niet nalaten te .wijzen op het voorrecht van den kinder zegen om in de opvolging der geslachten' .vreugde te vinden. Want menschen komen en gaan, volken vernieuwen zich voortdurend en zetten het werk van op bouw en ontwikkeling voort; God echter houdt de leiding ook in het naast elkaar voortleven van buurvolken, die wel 'een tweeheid vormen, doch zich in zoo heel veel één en lotsgemeen voelen. Economisch en cultureel kunnen België en Nederland elkaar tot een hand en voet zijn en de spreuk tot waarheid maken, dat een goede buur beter is dan een verre vriend; we houden ons over tuigd, dat de zon der vriendschap na het luisterrijke bezoek van Koningin Wilhel mina aan Koning Leopold en zijn volk, nog helderder over Noord en Zuid zal schijnen, dan de zon in de natuur thans bevlagde straten en vroolijke volksme nigten onder gloed en glans legt. Laat ons God danken voor deze in elk opzicht zoo schoone dagen en Hem bid den, dat er in lengte van jaren een zon nige vredeglans over beide landen moge vallen. En mocht het anders gaan dan wij hopen, dan zij dit bezoek profetie van nog dieper gaande vriendschap, n.l. van de Christelijke solidariteit, d'ie in tijden van nood het leed verzacht en ruim baan voor de beoefening der naastenliefde vraagt. TEGEN VERSCHIJNINGSVER BOD ZEER ERNSTIG BEZWAAR Het bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring heeft zijn oordeel ten beste gegeven over de kortgeleden bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstellen, die beoogen misdrijven, door middel van de drukpers gepleegd, doelmatiger dan thans het geval is, te bestrijden. Over een van de voorgestelde maatrege len, het verschijningsverbod, hebben wij reeds ons gemotiveerd oordeel gegeven. We betoogden dienaangaande, dat dit verschij ningsverbod kwalijk geacht kan worden in overeenstemming te zijn met letter en geest van het Grondwetsartikel over de druk pers. Ook voorts achtten we het verschij ningsverbod niet aanvaardbaar. Het14^ daarom- met1 instemming, 'dat we Het aftreden van minister de Wilde Dr Colijn geeft nog één kans Van dezelfde zijde als waarvan ons gister een artikel bereikte, schrijft men ons thans het volgende: Men heeft gevraagd, of de Minister- President en de afgetreden Minister van Financiën het in het financieele vraagstuk niet meer met elkander eens waren. Lezing van het officieele communique kan doen zien, dat er zakelijk geen ver schil is. Ook aan Dr. Colijn staat een budget in evenwicht voor 1940 voor oogen. Intusschen moet er rekening mee gehouden worden, dat de positie van den Minister-president om allerlei redenen op een gegeven oogenblik iets anders kon zijn dan van den heengeganen bewinds man. Een algemeene Kabinetscrisis was onder andere niet gewenscht aan den vooravond van het bezoek van H. M. de Koningin aan België, waarbij de Minister van Buiterilandsche Zaken haar vergezel len zal. Hoe weinig verschil er is tusschen de beide ambtgenooten kan wel het best hieruit blijken, dat, naar wij meenen te weten, de voorzitter van den Raad van Ministers slechts bewilligd heeft in eenig respijt voor de betrokken Ministers. Hun is als het ware daarin een laatste gele genheid geboden om zich te bezinnen en te toonen, dat zij alsnog binnen niet te langen termijn bereid zijn, nieuwe uitga ven door besparingen te compenseeren, zooals in 1938 als Kabinetspolitiek was aanvaard. Dit is als het ware een uiterste poging om het allerergste: een volkomen Kabinetscrisis te voorkomen, die naar wij vreezen niet uitblijven zal, indien enkelen halsstarrig willen blijven gaan m een riohting, die niet is in overeenstem ming met het streven naar een sluitend budget. Wat dat beteekent, wordt duide lijk, als men de Millioenennota van Sep tember 1938 raadpleegt en rekening houdt met wat 1939 extra heeft gevraagd en 1940 en 1941 nog vragen zullen. Zelfs een zeer globale becijfering brengt tot een totaal tekort van meer dan twee cijfers, dat vermoedelijk niet eens verdwijnt als we de nog onbekende opbrengst van de Belastingplannen in rekening brengen. Daarnaast komen dan nog de kapitaals uitgaven waarvoor mettertijd geleend zal worden, en die ook weer voor tientallen jaren vaste lasten op ons budget zullen leggen. Maar nogmaals: we hopen, dat een crisis zcl kunnen uitblijven en over eenstemming alsnog zal worden verkre gen. De door den Minister-President ge boden kans daartoe ga niet onbenut of onvoldoende benut voorbij. Mr T. de Jong Tzn ROTTERDAM, 23 Mei. De benoeming van Mr. T. de Jong Tan. tot directeur van de Groningsche Hypofcheetobanto konden wij gis teren nog juist in een gedeelte van onze uit gave vermelden. Hoewel wij den benoemde gaarne deze eer volle keus gunnen, toornt het feit van deze benoeming onae groep te Rotterdam niet bij zonder gelegen. De plaats, die hdj op de anti revolutionaire candidatemlijst voor den Ge meenteraad inneemt, vlak achter den lijst aanvoerder Donner, wijst er reeds op hoezeer zijn persoon en figuur gewaardeerd worden. Hij is trouwens voorzitter van de Raadsfrac tie en ziijn hoogstaande principieele beschou wingen bij de laatste begrootingsbehandeling liggen nog versch in het geheugen. Sedert December 1931 is Mr. T. de Jong kantonrechter alhier en van 1935 af is hij lid van den Gemeenteraad, waarin hij de door het bedanken van den heer Jos. de Jouge openvallende plaats heeft bezet. In den zittenden Raad wordt hij opgevolgd door den heer A. Hoge weg, directeur van de Tuinbouwveiling aan den Persoonsdam. De opschuiving, die door zijn vertrek op de Raadslijst plaats heeft, zal vermoedelijk ten gevolge hebben, dat in den nieuw te kiezen Raad Mr. H. Bavinck de openkomende plaats zal innemen. melding maken van de meening, door het bestuur van den Nederlandschen Journalis tenkring aangehangen. Dit bestuur meent tegen het verschijningsverbod zeer ernstig bezwaar te moeten maken. Uiteengezet wordt, dat een verschijningsverbod een laatste middel is, dat eeret in overweging genomen mag worden, in geval alle andere middelen zijn uitgeput, hetgeen thans zekei nog niet het geval is. Ook wij zijn, naar men weet, van oordeel, dat het niet wen- schelijk was, bij de bestrijding van druk persdelicten een nieuwen weg. nader dia van de preventie, in te slaan. Tevens is het bestuur van den Nederlandschen Journalis tenkring mèt ons van meening, dat het ver schijningsverbod niet in het systeem van onze op de Constitutie gebaseerde wet geving past. Na hetgeen we over dit onderwerp schre ven volstaan we met het bovenstaande. Nogmaals zij de hoop uitgesproken, dat bij de behandeling van de wetsvoorstellen in hef parlement eenerzijds de vrijheid moge ge-spdhaafd blijven, doch anderzijds mis- uruiken streng mogen worden geweerd. Oranje, Rood-Wit- en Blauw in de straten Onze Koningin zal feestelijk, ontvangen worden Omdat de eerste aanblik van de stad voor Koningin Wilhelmina een zeer feestelijke moet zijn heeft men het station Brussel- Noord. waar de Koninklijke trein morgen zal binnenkomen, in een waren tuin van bloemen en planten herschapen. De storende recla meborden langs de wanden worden aan het BRUSSEL, 22 Mei. Snel -neemt het oranje en het rood-wit-blauw toe in de straten van de Belgische hoofdstad. Het gaat met versieringen als met een Hol- landsch tulpenveld: het begint met hier en daar een kleurtje, dat de egale vlakte breekt, dan komen er steeds meer van die helle plekjes, en dan ineens is het heele veld één bloei van kleuren. Zoo zijn thans in Brussel de heldere tinten van onze nationale symbolen in op komst, eendrachtig naast de Belgische driekleur. Wat nog vorige week een hier en daar verspreide aanwijzing was, be gint nu Maandagavond 't beeld van de binnenstad te beheerschen. Er was reeds veel te bemerken van de feestelijke 'lagen, die aanstaande waren. Allereerst dc „systematische" versiering, al neemt die te Brussel niet dien omvang aan als in onze groote steden in de laatste jaren gebruikelijk is geworden. Langs den intoohts- wcg van dc Koningin, van de Noorderstaat sie tot aan het Koninklijk Paleis, is tus schen rijweg en trottoir een haag geplant van witte vlaggemasten, wortelend ofwel in oranje voetstuk, ofwel bespannen met de dundoeken van beide landen. De weg dien de Koningin zal rijden bij Haar bezoek aan het stadhuis, is door de stad Brussel versierd. De drukke winkel straten, die parallel loopen met de groote boulevards, zijn overhuifd met Belgische en Nederlandsche vlaggen, een bijzonder fees telijk gezicht. Daarenboven verscheen in steeds meer etalages het portret van. onze Koningin, in een omlijsting van oranje of rood-wit-blauw lint. Voor de krantenkiosken hing Haar beeltenis, op de frontpagina's van de illus traties. Achter de winkelruiten kon men ook al de onvermijdelijke Volendammer poppen te midden der tulpen zien prijken. Groote instellingen waren ook eind verleden week reeds begonnen aan haar gevelversieringen. Maar dezen Maandag, den laatsten dag vóór het bezoek, is in de aankleeding der binnenstad toch merkbaar veel schot geko men. Het welbekende partieuliere initiatief kwam los, en van het medeleven der bevol king moet de feestversiering van een stad het toch hebben. Als morgen nu nog, zooals burgemeester Max heeft gevraagd, de vlag gen worden uitgestoken behalve de vele, die er alvast zijn dan is Brussel volop in feesttooi. O, als het weer dan ook zoo is als vandaageen stad heeft bij lenteweer als dit haast geen feestkleed noodig. oog onttrokken door wijd neerhangende dra perieën in grijze en karmijnroode tinten. Het zal best feestelijk worden: oaar is ver siering (dat is iets), lente (dat is meer), het vroolijke Brusselsche hart (nog meer) en ten 6lotte (het voornaamste) een gevoel bij de bevolking, dat dit Koninklijk bezoek meer is dan een bezoek van zoo-maar-een Staats hoofd: een vriendschapsgebaar tusschen twee landen, die goede buren zijn, goede vrienden, soortgenooten en lotgenooten. Niet alleen de Koningin is populair, ook de „Hollanders" er schijnen er hier nogal wat te zijn zijn in tel en genieten tallooze kleine voorkomendheden. Brussel in feestgewaad ter gelegenheid van het bezoek van H. M. de Koningin. Een reusachtig portret der vorstin als artistieke decoratie van een der groote magazijnen. Algemeene vergadering op de Ernst Sillem-Hoeve LAGE VUURSCHE, 23 Mei. Onder presi dium van den heer J. Hofman, van Am sterdam is heden op de Ernst Sillemihoeve te Lage Vuursohe de 26e algem. vergade ring van den Ned. Chr. Grafischen Bond aangevangen. De voorzitter opende hedenmorgen de ver gadering op gebruikelijke wijze, waarna hij de Openingsrede hield, waarin hij uiting gaf aan zijn groote dankbaarheid, dat in ons land de vakbe- ging haar werk regelmatig en rus tig mag voortzet ten. Zij leeft on der beschutting van 's lands wet ten en heeft haar plaats zoowel in ons volks- als haar taak in het bedrijfsleven. De Chr. arbeidersbe weging heeft daarvóór en daar boven tot taak te pogen het maat schappelijk leven te doen richten naar Gods Woord en de Chr. belijdenis Het leven van een bond als de onze, aldus spr., beweegt zich in en om het begrip bedrijfsorganisatie. Sinds de vorige algemeene vergadering is de groei in die richting voortgegaan. Spr. denkt daarbij aan de vernieuwing der leerlingenopleiding in het boekbindersbe drijf, die nu geregeld wordt volgens titel II der Nijverheids-Onderwijswet. Ook rele veerde hij de verbindendverklaring van vele der bepalingen der collectieve arbeidsover eenkomst voor het boek- en rasterdiepdruK- bedrijf. Ook is er groote waarschijnlijkheid, groot deel der bepalingen van dc C.A.O. voor het boekbinders-, papierwaren- en enveloppenbedrijf binnen niet al to langen tijd in aanmerking komt. Teleur stelend is, dat het verzoek tot verbindend verklaring der C.A.O. voor het chem.igra- fisch bedrijf niet werd ingewilligd. Voer het lithografisch bedrijf werd zulk een ver zoek nog niet ingediend. Een voortschrij ding op den weg naar bedrijfsordening kan .worden vastgesteld. Spr. memoreert met J. Hofman vreugde de herdenking van het 25-jarig bestaan der C.A.O. in het boek- en raster- diepdrukbedrijf, welk jubileum in het che- migrafisch en lithografisch bedrijf onopge merkt voorbijging. De vernieuwing van alle collectieve contracten in het voorbijgegane jaar bewijst de wil den bedrijfsvrede niet te verstoren. De bedrijfsinstanties bleven in het belang van bedrijf en bedrijfsgenooten werkzaam. Wat den bond aangaat, nam het ledental belangrijk toe. Het steeg boven 3150, niette genstaande belangrijke afvoeringen, o.a. door vervroegde pensionneering. Ook de werkloosheid verminderde niet onbelangrijk en daarmede het bedrag aan uitkeering. Het jeugdwerk van den bond nam eveneens belangrijk toe en de vaktechnische voor lichting bereikte een belangrijk grooterdeel der leden dan voorheen. Geheel zonder schaduwen was de voorbijgegane tweejarige periode niet. Spr. denkt hier o.a. aan hen, die nog werkloos zijn. Terwijl de aanwezigen zich van hun zit plaatsen verhieven herdacht spr. een 30 tal leden sinds de vorige algemeene vergade ring door den dood aan den bond ontvallen, om te besluiten met te wijzen op de actuali teit van het agendum, dat thans om afwer king roept en een woord van hartelijk wel kom aan de aanwezigen. Vervolgens kwamen aan de orde de jaarverslagen van secretaris, penningmees ter en redacteur. Van deze verslagen gaven wij reeds een overzicht. De vergadering hield zich voorts bezig met de behandeling van het eveneens in druk verschenen rap port der commissie van onderzoek van de vraag of reglementswijziging noodzakelijk is, om to komen tot een verspreid hoofd bestuur. Voor den dag van morgen staan op het agendum voorstellen van "het hoofdbestuur en de afdeelingen Middelburg, V!is6ingen, Nijkerlt, Apeldoorn en Leiden, benevens een referaat van den bondsvoorzitter over: „Dc beteekenis der verbindendverklaring voor het georganiseerde bedrijf." De toestand van generaal Snijders Inzinkinq heeft zich niet voortgezet. HILVERSUM, 23 Mei. De toestand van generaal Snijders was Maandagmorgen zeer verbeterd. Hoewel de patient nog zeer zwak is, heeft de inzinking zich niet voort gezet. Uitbreidingsplan-Dudok voor de Residentie gereed Ruimte voor 200.000 inwoners DEN HAAG, 23 Mei. Op 19 Februari 1934 heeft de Gemeenteraad besloten aan den bekenden Hilversumschen ar chitect W. D u d o k het ontwerpen van een uitbreidingsplan voor Zuid-Weste lijk Den Haag op te dragen. Op 26 Juni d.a.v. is daaraan toegevoegd het ontr werpen van een herzien uitbreidings plan het oude was van 1911 voor gronden gelegen ten Noord-Oosten van de Molensloot en de buitenplaats Huis ten Bosch, het z.g. plan Mariahoeve. Deze beide plannen zijn thans in zoo verre gereed, dat tot openbaarmaking is overgegaan. De volgens de plannen te stichten nieuwe stadsgedeelten zullen, wanneer zij geheel udgevoerd zijn, ondersch. ca. 175.000 en 27.000 inwoners kunnen huisvesten. Beide plannen reiken echter verder dan de waar schijnlijke behoefte voor de naaste toekomst In verband hiermee zijn zij, na in het ge heel in hoofdlijnen te zijn opgezet, slechts voor zoover in onderdeelen uitgewerkt als vooreerst noodig werd geacht. Het eerstge noemde plan is gedetailleerd voor wat de terreinen van Ockenburgh en omgeving en het gebied, dat aan het Zuiderpark grenst, betreft, het plan Mariahoeve voor het ge deelte tusschen het Huis ten Bosch en de spoorbaan van de Z.H.E S.M., die dit plan doorsnijdt en welke verhoogd zal moeten worden alvorens de aan gene zijde ervan gelegen gronden in exploitatie gebracht kunnen worden. Dit blijft voor later gereser veerd. Van het in onderdeelen uitgewerkte ge deelte wordt verwacht, dat het reeds aan stonds voor bebouwing in aanmerking zal komen, daar de voorraad bouwrijpe grond in het Bezuidenhout vrijwel uitgeput is. In de in onderdeelen uitgewerkte gedeel ten van de twee plannen zullen ondersch. SG.200 en 16.500 inwoners huisvesting kun nen vinden. ZESTIG H.A. JONG BOSCH AFGEBRAND ARCEN, 23 Mei. Gistermiddag om vier uur heeft alhier een boechbrand gewoed, welke zestig H.A. jong bosch heeft vernield. De brandweer van Arcen en Lomm bestreed het vuur in samenwerking met een groot aantal airen van de grenswacht en wist na drie uur den brand onder de knie te krijgen. De verbrande boeechen waren eigendom van prof. A. Deusser van het kasteel Arcen. A. W. ROELOFS SCHORTENINOUSTRIE GEMERT Tfet betere genre schort Kleurecht Waschecht «Sïj alle goedé manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Brussel is in afwachting van het be-: zoek van H.M. Koningin Wilhelmina. De opening van het Nederlandsche paviljoen op de tentoonstelling te Luik. De Chr. Boeren- en Tuindersbond houdt in Breda de jaarvergadering. De Bond van Ned. Chr. Houtbewer kers, Meubelmakers, Behangers en aan verwante vakgenooten houdt vandaag en morgen de algemeene vergadering te Putten. De Ned. Chr. Grafische Bond houdt op de Ernst Sillem-Hoeve de jaarverga dering. De Ned. Centrale Bond van Chr. Ar beiders (sters) in de bedrijven van Voe- dings- eq Genotmiddelen houdt te Zeist de jaarvergadering. De onderteekening van het Duitsch- Italiaansche pact. De zitting van den volkenbondsraad. In Danzig is men voorbereid op nieuwe incidenten. Het Engelsche koningspaar en de Ca-, nadeesche vij fling. vrij warm weer Weerverwachting voor het g eheelc land: droog, vrij warm weer, helder tot licht bewolkt, meest zwakke veranderlijke ,BLAU FRIES' AMSTERDAM ROTTERDAM OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKlï VRAAGT TARIEVEN I ik SNAK er naar FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN» 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 unr. (Reel.) KUNST IN KERaM|EK BETERAARDEWERK Dat U BROUWER'S AARDEWERK N.V. BROUWER'S AARDEWERK „VREDELUST" - LEIDERDORP - TELEF. LEIDEN 2204 Ministers van economische zaken en van waterstaat naar Keulen s-GRAVENHAGE, 23 Mei. De Regeerings- persdienst meldt: Op uitnoodiging \an het gemeentebestuur van Keulen zullen de mi nisters van Economische Zaken en van Wa terstaat, de heeren Mr. M. P. L. Steen berg he en Mr. Dr. Ir. J. A. M. van B u u r e n, alsmede de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, op 23 en 24 Mei a.s. een bezoek aan Keulen brengen. Aan du bezoek zullen voorts deelnemen ambtenaren van eenige departementen \an algemeen bestuur, om. de heeren Dr. H. M. H i rs c h f e I d. directeur-generaal van Han del en Nijverheid en Mr. C J. M. Sr I, a e p- man, referendaris aan het depai lotuer t van Buitenlandsche Zaken, benevens oen aantal vertegenwoordigers imn handel ou bedrijf.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1