Jliruiur ^Crttisrijr (üeurant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -f- portokosten Per week 0.18 Voor het Buitentand bij wekelijkscte zending4.50 Bij dagelijksche zending. .v. &5Q Alles bij vooruitbetaling .b^ Losse trammers 5 ct. met Zondagsbfad 77» CT- Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6703 WOENSDAG 17 MEI 1939 20e Jaargang Sbbertenticprtijcn Van 1 tot 5 regels U7'/i Elke regel meer ...«-•*»»» 0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bur£2& wordt berekend C.10 ,Waar Christus is" f Bij de herdenking van Jezus' hemel vaart houdt men ons gaarne voor: „Be- idenkt de dingen, die boven zijn". Volko men terecht. Wij kunnen in dit aardsche (jammerdal, ingesloten door hoog opstei- gerende bergwanden, welke elk vergezicht Zijwaarts onmogelijk maken, nooit genoeg geloovig omhoog zien. Want geen berg zoo hoog, dat hij de hemelkoepel van Gods liefde afsluiten kan. En het is goed, dat Hemelvaartsdag jons daarbij in het bijzonder bepaalt. Evenwel is het gevaar niet denkbeeldig, (dat te veel nadruk gelegd wordt op de „dingen", die boven zijn. Want die zijn toch het voornaamste niet. De inleiding, ;welke aan deze opwekking vooraf gaat en de toevoeging, die er op volgt, bepalen er de beteekenis van. Volle nadruk moet .vallen op de allesbeheerschende oorzaak: „Waar Christus is!" De mogelijkheid om de dingen, die boven zijn te zoeken, is er alleen maar, om dat Christus daar is. Omdat Hij, het leven der verrijzenis deelachtig geworden door zijn opstanding, dit niet afbrak na veertig dagen, maar het voortzet aan Gods rech terhand. De almachtige God gaf Jezus van Nazareth macht en recht om in den hemel over heel de schepping te heerschen, totdat Hij alles, bij de wederopstanding aller dingen, wederom den Vader overge ven zal, opdat God zij alles en in allen. In deze heerlijke geloofsbelijdenis van Hemelvaartsdag ligt, niet het minst in onze dagen, een rijke vertroosting en een ern stige opdracht. Wat is het benauwende in het interna tionale gebeuren om ons heen, dat een 'ieder van ons intenser meeleeft dan ooit het geval was? Dit, dat het schijnt en dat machthebbers niet nalaten het ons telkens te verzekeren, dat een of enkele „men schen" het lot der wereld in handen heb' ben. Maar dan menschen, die met geweld of list de macht verwierven en deze slechts kunnen handhaven met bommenwerper en Veldkanon. Het is alles niets dan schijn. Want wèl liggen de draden van het wereldbestuur ïn de handen van een mensch, maar het ïs de mensch Jezus van Nazareth, die als Middelaar op aarde kwam, maar als Paaschvorst zijn hemeltroon besteeg en hu de macht ontving om zijn volk te be schermen en te verlossen en de wereld te leiden naar het einddoel aller dingen. Ja, één Mensch regeert de wereld dezer dagen. En elk verzet tegen de belijdenis yan zijn Naam, hoe dan ook, bewijst dat zijn heerschappij gevoeld wordt en dat Hij zijn macht openbaart en laat gelden. Hoe Hij regeert, dat is ons opgeteekend in het boek der Openbaring, in die vreeselijke climax der oordeelen Gods, welke ligt tus- schen deze twee polen: prediking Evangelie der verzoening tot bekeering èn verplettering van zijn vijanden onder zijn voeten. Het hart, ook van den Christen, beeft, als de volken zich afvragen tot welke ca tastrophe de razernij der bewapening een maal zal leiden, indien God het niet ge nadig verhoedt en de menschen zich be- keeren; en toch ligt er rijke troost in de wetenschap, dat één Mensch de wereld re geert, n.l. de mensch Jezus Christus. Nooit echter kan dit de troost der lijde lijkheid zijn. Want de Koning, die zijn ordeningen geeft, zendt ook zijn dienaars, om daarvan te getuigen. Hij requireert ook zijn leger en zijn krijgsknechten. Waar hun werk is en wat het is? Zóó wijd de wereld zich uitstrekt en ten zjen van alles, wat zich voordoet. Hier is een heilig en alles omvattend imperialisme, dat alle grenzenn, niet alleen geografisch en ethnografisch, maar ook moreel en cul tureel, ook sociaal en economisch over schrijdt. En tot allen, zonder onderscheid van ras en aard, van geloof en beschaving gaat de oproep uit. Niet allen, slechts weinigen geven er gehoor aan en dat is ook juist de oorzaak, dat de heerschappij van Jezus Christus zich ontwikkelen zal van vermaning tot nederwerping. Want Hij is evenmin los Van het woeden der volken, als van het gebed en de zuchting der zijnen. Wel echter staat Hij tot de gegevenen des Vaders in een bijzondere betrekking. Niet alleen wat hun bewaring, ook wat hun roeping betreft. Hunner is de taak om zijn Evangelie te verbreiden: horizontaal over de lengten en breedten der aarde en Verticaal op alle levensgebieden. Wij behoeven er geen oogenblik aan te twijfelen, dat de almachtige mensch Jezus van Nazareth de schepping Gods tot haar heerlijk einddoel voeren zal, want Hem is immers alle macht gegeven in hemel en op aarde. De vraag is maar, of wij ons gewil- en met vreugde schikken onder zijn koninklijk regiment. Want dan zoeken wij de dingen, die boven zijn: Waar Chris tus is! DIT IS MIJN TROOST HEMELVAART Matth. 28 18. Dit is mijn troost o Heer, in deze droeve dagen: Dat Gij ter rechterhand van God den Vader zit En voor Uw volk in nood gedurig waakt en bidt. Opdat het in de strijd niet wordt uiteen geslagen. Dit is mijn vreugd, mijn Heer en God, dat alle macht In hemel en op aarde is aan U gegeven. Dat in Uw handen ligt de vraag van dood en leven. Het eeuwig wel en wee van 't menschelijk geslacht. Dit is mijn troost, mijn vreugd: dat alles zich moet buigen Voor Uwe Majesteit, dat vorst en onderdaan De weg die Gij ze wijst noodwendig móéten gaan. Maak mij van dit geloof een kloek en vroom getuige! (Nadruk verboden). LEO LENS. HOLLAND-AMERIKALIJN Wordt de Red Star Line overgenomen ROTTERDAM, 16 Mei. Naar wij raemen worden onderhandelingen ge voerd door de Holland-Amerika Lijn omtrent het overnemen van de Red Star Line, welke onderhandelingen in een ver gevorderd stadium zijn gekomen. Zooals bekend exploiteert de Red Star Line een geregelden passagiers- en vrachtdienst tusschen Antwerpen en New York. Geruimen tijd heeft de Red Star Line de Antwerpsohe haven aangedaan, al bleef zij steeds onder Engelsche vlag varen. Enkele jaren geleden werd het bedrijf overgenomen door den Duitscher Arnold Bernstein, waarmede de Red Star Line onder Duitsche vlag kwam. Hamburg werd thuishaven in plaats van Antwerpen. Wel bleven de booten Antwerpen aandoen. Ongeveer anderhalf jaar geleden is heer Bernstein in moeilijkheden gekomen toen men hem van transacties begon te be schuldigen die in strijd waren met de Duit- sbhe deviezenwetgeving. Sindsdien is de heer Bernstein zijn bewegingsvrijheid kwijt. De heer Bernstein is thans blijkbaar bezig de lijn weer van de hand te doen. Enkele dagen geleden circuleerden geruchten, dat de Red Star Line weer onder Belgische vlag zou komen. Blijkbaar zijn deze geruchten eer door de feiten achterhaald en gaat het bedrijf blijkens bovenstaand beridht van officieele zijde naar de H.A.L. over. De beteekenis van de Red Star Line blijkt uit de samenstelling van de vloot, die als volgt luidt: De lijn heeft twee schepen, die speciaal voor het passagiersverkeer zijn in gericht nl. de Pennland en de Westernland, elk ca. 16000 ton bruto groot en netto 9500 ton, schepen dus van de grootte van de Volendam en de Veendam. Verder zijn de volgende vrachtschepen in de vaart: Eber- stein 5226 ton; Gerolstein 7772 ton; Graven- stein 3505 ton; Haenstein, 8216 ton; Konig- stein 9626 ton en de Fraunstein 2860 ton De laatste jaren liepen de schepen van de Red Star Line ook Rotterdam en Amster dam aan, hetgeen zeer ten gerieve was van tal van emigranten. SNELLERE TREINVERBINDING AMSTERDAM-ROTTERDAM? Via Woerden in drie kwartier naar het Amstelstation AMSTERDAM, 17 Mei. Ten stadhuize alhier heeft gistermiddag een conferentie plaats gevonden tusschen wethouder Rus tige, enkele hoofdambtenaren van de ge meente en vertegenwoordigers van de Ned. Spoorwegen, o.a. Prof. Goudriaan. In deze besprekingen is, naar „Het Volk" verneemt, uitvoerig van gedachten gewis seld over de beteekenis van het nieuwe Amstelstation in verband met de plannen van de Gemeentetram. Al moeten de geruchten, die omtrent een verbinding Amsterdam-Rotterdam, begin nende aan het Amstelstation de ronde doen, voor zoover zij spreken van zeer snelle uit voering, nog wat voorbarig worden geacht, toch heeft men in Utrecht in studie de mogelijkheid van versnelde uitvoering der electrische treinverbinding van Amsterdam via Woerden naar Rotterdam. Deze trein verbinding ,die aan het Amstelstation haar begin zou krijgen zou zonder stoppen de, hoofdstad met Rotterdam in ongeveer drie kwartier tijds verbinden. De bedoeling zou dan zijn, hiervoor een half-uurs-dienst stellen. Wanneer inderdaad de onderzoekingen iar de mogelijkheid van deze verbinding tot practischg resultaten zouden leiden, zou daarmede niet alleen de verbinding Am sterdamLeidenDen Haag worden ont last .maar zou de beteekenis van het Am stelstation voor Amsterdam wel zéér groot worden. TOESTAND VAN GERERAAL SNIJDERS ERNSTIG HILVERSUM, 17 Mei. Naar wij gisteren avond om half tien vernamen is de toestand •van generaal Snijders ernstig. Vanmorgen vernamen wij, dat in. den toe stand geen verandering is ingetreden. De patient heeft een rustig^n nacht gehad. Stemmen bij volmacht door militairen mogelijk De „Empress of Australia" De „Empress of Australia" is heden tegen middernacht (16.05 uur pl. tijd) op 20 km ten oisten van de haven van Quebec voor anker gegaan. Het schip zal daar gedurende den nacht blijven en zich in de ochtenduren via de ri vier naar Quebec begeven. De koning heeft kapitein Meikle, den ge zagvoerder van de „Empress of Australia", gister de versierselen overhandigd van com mandeur in de Royal Victorian Order. Overstroomingen op Timor Tal van dooden KOEPANG (Timor), 16 Mei. (Aneta). Volgens hier binnengekomen berichten uit de afdeeling Beloe (Midden-Timor) zijn aldaar door de zware regens ernstige over- stroomingen voorgekomen. Een groot aan tal menschen en vee zijn omgekomen. Vele kamponghuizen zijn onder twee meter zand bedolven. Nagenoeg alle voedingsmiddelen zijn verloren gegaan. De geredde inlanders brachten drie dagen en nachten in de boo- door. Op vele plaatsen ziet men lijken menschen en dieren. Het geheele dis trict is zonder voeding, zoodat duizenden pikols levensmiddelen noodig zullen zijn. ENGELSCH REIS- EN INFORMATIE BUREAU IN GEBRUIK GENOMEN AMSTERDAM, 17 Mei. Het eerste Engel- sche Reis- en Informatiebureau in Neder land is gistermiddag in tegenwoordigheid van vele bekende persoonlijkheden op het gebied van vreemdelingenverkeer officieel in gebruik genomen. Dit bureau, gesticht door ,.The Travel and Industrial Develop ment Association of Great Britain and Ire land" is gevestigd in de Leidschestraat te .Amsterdam, Spoed is gewenscht In het Staatsblad zijn gisteren gepubli ceerd de uitvoeringsvoorschriften, verband houdende met het op 16 Mei door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsontwerp houdende voorschriften betref fende het stemmen bij volmacht door mili tairen bij dc in 1939 te houden verkiezingen voor de gemeenteraden. De aandacht van de kiesgerechtigde mili tairen bij de zee- en landmacht wordt erop gevestigd, oat, voor zoover zij buiten hun woonplaats in \yerkelijken dienst zijn. voor hen thans gelegenheid bestaat bij de in 1939 te houden gemeenteraadsverkiezingen bij volmacht te stemmen. Het hangt dus van henzelf af, of zij al dan niet aan die verkie zingen zullen kunnen deelnemen. Een vlot te gang van zaken zal worden bevorderd in dien de militairen zich ortmiadellijk bij den door of vanwege den Minister van Defensie voor de uitvoering der wettelijke regeling aangewezen officier melden en formulieren voor indiening van het verzoekschrift om bij volmacht te stemmen, aanvragen. Wordt niet bipnen enkele dagen van de door den wetgever geboden gelegenheid gebruik ge maakt, ooor. de wettelijke formaliteiten te vervullen, dan is de mogelijkheid niet uit gesloten, dat het door den militair in te dienen verzoek om bij volmacht te mogen stemmen, het beoogd effect niet zal teeren. Bezoek van Fransche veterinaire autoriteiten Eenige directeuren van den Veterinairen dienst der Fransche Departementen maken een studireis door Nederland op veterinair- hygiënisch gebied. Gedurende de excursie die tot en met Zaterdag- zal duren, zullen afwis selend prof. Berger, hoofdinspecteur der Volksgezondheid en directeur van den Veeart- senijkundigen Dienst in ons land. en e meer ziiner departementale medewerkers adjunct-directeur E. J. A. A. Quaedvlieg, de inspecteur in algemeenen dienst P. J. 't Hooft en Dr K. Reitsema de buitenlandsche des kundigen ter voorlichting vergezellen. CAFE-RESTAURANT DEN HOUT DE RIJKSMIDDELEN IN APRIL Opbrengst met ruim f 6.3 millioen gestegen Bevredigend accres over de eerste vier maanden van 1939 Sprong omhoog van omzetbelasting De Rijksmiddelen hefcben in April opge bracht f 38.986.854 (v.j. f32.663.187), met welk bedrag de maandelijksche raming met f2.176.445 wordt overschreden. De eerste vier maanden van 1939 zijn tot nu toe bevredigend verloopen. In deze pe riode ontving 's Rijks schatkist f 148.546.836, hetgeen ruim f1,3 millioen meer is dan de raming en bijna fllVfe millioen meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Vooral de omzetbelasting blijkt in April een verheugende opbrengst gegeven te hebben. Er werd ontvangen f 9.694.993, tegen .667 in dezelfde maand van het vorige jaar. Voorts zijn de successierechten met een half millioen gestegen tot f4,1 mil lioen, terwijl ook de dividen d- en tan- ièmebelasting en de invoerrech- en in stijgende lijn zijn. gegaan. Samen gaven ze bijna 2y2 millioen meer dan vorig jaar. De accijnsen hebben zich in April ge handhaafd (gedistilleerd) of zijn iets teruggeloopen (geslacht, suiker, ta ak). Alleen de wijn- en bier-accijnzen met die op het zout overschreden de op brengst van vorig jaar. De zegelrechten daalden met twee tob. In dè opbrengst der ratierechten kwam geen wij ziging. Met f 1.239.23S is het accres Lo.v. vo rig jaar onbeteekenend. Daarentegen hebben de loodsgelden f65.168 opgeleverd tegen 55.016 vorig jaar, hetgeen percentsgewijs een niet geringe vooruitgang is. Wanneer men de opbrengst van enkele middelen over n periode van vier maan den bekijkt, krijgt men het voleende beeld: De dividend- en tantièmebelasting bracht over de eerste 4 maanden f 198.752 meer op dan het vorig jaar. De rechten op den Invoer kwamen tot en met April f4.525.513 boven de raming en 6.344.282 boven de opbrengst op ultimo April 1938. De accijns op het gedistilleerd overtrof de raming met f 149/706 en de opbrengst van het vorig jaar met f 418.674, die op bier resp. met f86.213 en f420.368. Ook de omzetbelasting steeg boven de ramingen mei met f2.830.279 en kwam daar mede tot een opbrengst van f30.163.613, het- sen ten opzichte van het vorig jaar zelfs :n vermeerdering beteekent van f6.557.275. Daarentegen zijn de opbrengsten bij de zegel-, registratie- successierechten teleur stellend. Samen bleven zij c.a. f2 millioen achter bij vorig jaar. De opbrengst der ac cijnzen is intusschen over de geheele linie Genomen, vrijwel onveranderd gebleven. Directe belastingen De kohieren van de Directe Belastingen gaven op 30 April aan een zuiver bedrag van f 46.914.156.58 tegenover f 46.833.543,97 op ultimo April van het vorig jaar. Teleurstellend is het verloop van de grondbelasting. Het kohierbedrag bedraagt f5,304 -440 (v.j. f9.746,395). Waarschijnlijk komt hierin in het verder verloop van het iaar nog wel verandering. Ook de verded' gingsbelasting loopt terug. Per tilt. April is 13.604.943 op het kohier gebracht (v.j. "1868.162). Ook de vermogensbelasting gaf een daling 1 wel met f40.222.83 (f 6.984.140.26 tegen f7.024.363.09). Van de twee overblijvende middelen bracht de belasting van de doode hand slechts een kleine verbetering. Van een bedrag ad f 1.202.699 op ultimo April van het vorig iaar steeg dit middel met f14.708 tot f 1.217.407 thans. De groote stoot voor den gelijkmaker van het totaal gaif erhter de inkomstenbelasting, welke het 'n kohierbedrag, van f 29 803.225.23 op het eind van April j.ï. f4.811.302,02 hoo- ger was in vergelijking met het vorig jaar. De eerste haringen aangevoerd VLAARDINGEN, 17 Mei. Hedenochtend is het eerste schip van de haringvisscherij bin nengekomen. Het was de IJM. 490, schipper van Duyn, met 41 kantjes eigen vangst, oorts had het schip 177 kantjes haring overgenomen van de volgende schepen: KW. 58: 37 kantjes; KW. 141: 27 kantjes; KW. 151: 20 kantjes; KW. 50: 14 kantjes; SCH. 102: 33 kantjes; SCH. 210: 34 kantjes; SCH. 305: 13 kantjes. Technisch proeftocht van de .Beatrix" Vanmorgen is voor de Parkkade te Rot terdam gearriveerd het nieuwe schip van de Mij Zeeland, de „Beatrix", dat zijn techni sche proeftocht op zee gaat maken en dan naar Vlissingen vaart. Onder anderen be vond zich aan boord de Commissaris van de Koningin in Zeeland. Het schip zal nog eens naar Rotterdam komen om het kompas te stellen en voor de verdere afwerking in het dok. Duinterrein als natuurmonument Tusschen Katwijk en Noordwijk DEN HAAG, 17 MeL In verband met de bijzondere biologische waarde het duin terrein is vermoedelijk het nog eenige kalk- houdend gebleven duinlandschap in Europa heeft de Minister van Financiën beslo ten het terrein gelegen ten Noorden Katwijk tusschen paal 85 en de gemeente Noordwijk, bij resolutie aan te wijzen als .natuurmonument". De bodemgesteldheid is, ook in de boven lagen, nog sterk kalkhoudend gebleve dientengevolge vertoont het landschap de voor de kalkflora kenmerkende planten- assoeiatics. Het terrein zal niettemin voor houders van duinkaarten te voet toegankelijk blij ven, tenzij blijkt, dat de begroeiing daarvan schade ondervindt Paardrijden op dit ter rein zal echter niet meer toegestaan wor den en dus alleen maar mogelijk blijven op de wegen en slagen, ten Zuiden van Kat wijk tot de grens der gem. Wassenaar, daar de ruiterkaarten noch op het ten Zuiden van het nieuwe natuurmonument gelegen wantveld, pooh op de zoereep geldig zijn. Morgen, Hemelvaartsdag, zal er geen nummer van ons blad verschijnen VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De opbrengst der Rijksmiddelen in April Te Amsterdam is de jaarvergadering gehouden van de Egypte-zending. Bij een ernstige autobotsing te Haarlem zijn vier personen gewond. Het eerste deel van de plannen op het gebied van reorganisatie van het Rijks- politie-apparaat zal binnenkort in uitvoe-; ring komen. De Prot. Chr. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft te Utrecht de jaarvergadering gehouden. Instelling van een Rij ks-recherche-i Centrale. In Duitschland wordt vandaag eent volkstelling gehouden. Japan heeft te Amoy matrozen aan land gezet. Thans gaan er geruchten dat ook Engelsche en Amerikaansche mariniers aan land zullen gaan. Franco heeft een uiteenzetting gegeven over het nieuwe Spanje. De Engelsche besprekingen met Moskou worden bespoedigd. Ernstige autobotsing te Laren Vier gewonlden, twee niet ernstig. LAREN, (N.H.), 17 Mei. Gisteravond heeft zich op het kruispunt Rijksweg—Hilversum- scheweg alhier een ernstige autobotsing voorgedaan. Een personenauto, waarin twee reizigers uit Amsterdam waren gezeten, de heeren G. en K. en welke bestuurd werd door W. J. S. te Amsterdam, verleende bij het verlaten van den rijksweg bij den Hil- vensumschen weg geen voorrapg aan een personenauto, bestuurd door P. G. K. te Am sterdam, met het gevolg, dat de laatste auto in den flank werd aangereden. De twee rei zigers in de eerste auto vlogen met het hoofd door de tusschenruit. Door den schok liep de een een hersenschudding op en brak de ander eenige ribben. Per zieken auto werden de beide gewonden naar het Sint Jan6zieikenhuis te Laren overgebracht. De twee inzittende dames van de andere a\ito werden licht gewond. De bestuurders bleven ongedeerd. Principale hechtenisstraf voor opkooper AMSTERDAM, 17 Mei. De politie voert een hardnekkigen strijd tegen den clande- stienen verkoop van goud, welke handel tot kort op het Waterlooplein druk werd gedreven. De Justitie steunt de politie in dezen 6trijd. Een opkooper van goud, die 1 strijd met de bepalingen op de helingwetten had gehandeld, hoorde gisteren voor het Kantongerecht veertien dagen principale hechtenis tegen zich éischen. De Kanton rechter veroordeelde hem dienovereenkom stig. De nieuw benoemde burgemeester der gemeenten Harmeien en Veldhuizen, de heer H. A. J. M. van Konings- bruggen, is gisteren als zoodanig ge- installeer d. Wegens het slechte weer moest de zanghulde der jeugd in het schoolgebouw plaats vinden. A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT 'Het betere genre schort Kleurècht V^aschBcht Bij alle goede manufacturenzaken KANS OP REGENBUIEN W eerverwachting voor het geheele land: zwaar bewolkt met opkla ringen, plaatselijk enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige, veranderlijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 754.1 VERITEX VOLKSGASMASKERS RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf1.75 LUNCH L25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf S 0-50 Koffie 0.15. fRect) VOLENDAM HOTEL „VAN DIEPEN" Telef. 208 Aan de Haven MET TERRAS en groote Parkeerplaats GOEDE KEUKEN <- Dagschotels 0.90. Lunch 1.50 (Reel.) DE N.J.V.-MARSCHEN OP HEMELVAARTSDAG DEN HAAG, 17 Mei. Naar wij verne men heeft H.M. de Koningin den wensch te kennen gegeven de deelnemers aan oen N.J.V.-mansch, welken de afdeeling Den Haag van het Nationaal Jongeren Verbond op Hemelvaartsdag organiseert, op een be paald punt langs de route, waar alle deel. oomens langs komen, to zien voorbijtrekken. BEHOUD VAN DE WOLFHEZER BOSSCHEN Gilt van het Prinselijk Paar Het bestuur van de Vereeniging tot Be houd van Natuurmonumenten in Nederland ontving bericht, dat het H.K.H. Prinses Juliana en Z.H.K. Prins Bcrnhard behaagd heeft een belangrijke gift ter beschikking van de Vereeniging te stollen, in verhand met haar pogingen tot aankoop en behoud van de Wolfhezer bosschen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1