Qimm £Vifcdjr QLmtmt RYNBENDE Abonnementsprijs:: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j cl. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Brcestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 DINSDAG 16 MEI 1939 20e Jaargang Abbrrtrntieprijjen: Van 1 tot 5 regels Elke regel meer Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels Elke regel meer U7'/> 022'It 230 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wprdt berekend 0.10 No. 6702 Verschijningsverbod en Grondwet1) I. Gevaarlijk en noodeloos vond bij de Grondwetsherziening van 1815 de afge vaardigde Elout het, een artikel over de drukpers in de Grondwet op te nemen. Het was noodeloos, wijl deze vrijheid, aldus de heer Elout, bij ons feitelijk reeds bestond, en bovendien was het niet zonder gevaar. Groen van Prinsterer was, wat dit laatste betreft, dezelfde opinie toegedaan. In het jaar 1830 schrijft hij aan den Ko ning, dat zoodanige artikelen gevaarlijk zijn, wijl zij aanleiding geven tot misver stand, tot verkeerde gevolgtrekkingen. In een andere nota uitte hij zich aldus: „Der gelijke artikelen, daar zij alles of niets be- teekenen, zijn de bron van eindeloos ge schil en leggen somtijds de vrijheid van wetgeving aan een zeer gevaarlijken Inderdaad is de vraag gewettigd, of het uitsluitend winst beteekende, toen de pers vrijheid in de Grondwet werd opgenomen. Eenerzjjds wordt het bestaan van de vrij heid op deze wijze beter gegarandeerd Groen van Prinsterer noemde de Grond wet niet voor niets „waarborg van gezag en vrijheid" doch anderzijds wordt de vrijheid maar al te zeer vastgekoppeld aan de fórmuleering van een artikel en de manier, waarop dit artikel wordt geïnter preteerd, Buys, die op het gebied van de drukpers door sommigen met zekere voor liefde wordt aangehaald, schreef ook de volgende woorden: „Onze kostbaarste en best gewaarborgde vrijheden zijn mis schien die, welke de Grondwet stilzwij gend voorbijgaat". De beteekenis van zulke woorden begrijpt men vooral als men bedenkt, tot welke kwesties de for muleering van de drukpers-vrijheid in de Grondwet heeft aanleiding gegeven. Al te spoedig zag men daarbij over het hoofd, dat het naast de formuleering aankomt op het beginsel, in het artikel vervat. Ter bevordering van een goed verstaan van hetgeen het betreffende artikel zegt, werpen we kortelijks 'n blik in de historie, 'doch niet meer dan voor een juist begrip strikt noodzakelijk is. Het artikel luidt thans: „Niemand heeft voorafgaand verlof noodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te open baren, behoudens ieders verantwoordelijk heid volgens de wet". Het gaat er nu vooral om, wat hierbij onder „verlof" moet worden verstaan. Velen vatten het op, alsof er staat „censuur", dus „voor afgaand onderzoek". Wanneer zulk een censuur maar niet wordt uitgeoefend, legt het artikel overigens aan beperkende be palingen geenerlei belemmering in den weg, zoo beweren dezulken. Dit nu lijkt ons onjuist. Als men de geschiedenis van de drukpersvrijheid beziet, dan ontdekt men, hoe er steeds twee soorten van ver lof zijn geweest. De eene soort omvatte bepaalde boeken en bepaalde geschriften, doch de andere zou men kunnen vergelij ken met de tegenwoordige vestigings- eischen. Zoo verbiedt een ordonnantie van Keizer Karei V uit het jaar 1550 elke publicatie zonder permissie. Verlof zou niet worden gegeven, „dan nae dien de voirsz. printers sullen hebben doen blijcken van hun qualiteyt, conditie, sufficientie, goede name, fame, ende geruchte". Naar men ziet, is van censuur, zooals men die vaak opvat, in dezen niets te bemerken. Vroeger werden dan ook wel kranten ver boden zonder eenig voorafgaand onder zoek van artikelen. Het lijkt wel een be richt uit het moderne statenwezen, als men leest, hoe de Rotterdamsche Courant op 2 December 1786 te Brielle verboden werd, omdat de regeering van Rotterdam aldaar de Brielsche Courant had verboden. Wat was hierbij van voorafgaand verlof in den zin van voorafgaand onderzoek terecht gekomen? We laten thans, als in dit verband min der ter zake doende, rusten, dat onder de Republiek ten onzent, talrijke verboden in verschillenden vorm ten spijt, practisch een vrij groote drukpersvrijheid bestond. Slechts wijzen we erop, dat 't niet dan op uitdrukkelijk verzoek van onze Belgische medeburgers geschiedde, toen in 1815 in de Grondwet ook een artikel over de druk pers werd opgenomen. Daarbij werd door enkele Belgen ook de „prealabele censure" genoemd als iets, dat zij wenschten afge schaft te zien. Het is niet teveel gewaagd, 200 we beweren, dat de formuleering in de Grondwet, welke spreekt van „vooraf gaand verlof", hiermede eenigszins in verband staat. Doch zeker heeft de wet gever niet bedoeld, den weg open te laten voor allerlei maatregelen, mits deze niet zouden vallen onder het hoofd „vooraf gaand verlof" in den zin van „prealabele censure". Men doet veiliger, daarbij te bedenken, dat het woord „verlof" in onze taal zoowel als in onze geschiedenis nog wel iets meer beteekent dan „onderzoek". Het is ook wel merkwaardig, dat in' ver schillende declaraties, welke aan de Grondwet voorafgaan, de drukpersvrij heid is opgenomen, zonder dat gerept wordt van „voorafgaand verlof". En voorts is het zeer opmerkelijk, dat men in de jaren na het totstandkomen van de Grondwet van 1815 wel in verzet komt tegen de spoedig uitgevaardigde strafwet ten tegen de drukpers, ook al onthielden deze wetten zich van voorafgaand onder zoek, doch dat men het artikel in de Grondwet zelf steeds in wezen onaange roerd liet. De historie leert ons dit. dat de wet gever er nöar gestreefd heeft, de persvrij heid zoo goed mogelijk te garandeeren, doch daarnaast de mogelijkheid te openen tot strafrechtelijke sanctie. Hij heeft dit zoeken te bereiken door het tegengaan van elk preventief ingrijpen en door te Wijzen in de richting van repressie, d'.w.z. niet door van te voren het schrijven te be letten, maar door misbruiken te straffen. In een volgend artikel zullen we de vraag nader bezien, of ook het verschijningsver bod onder de preventieve maatregelen valt. Dit is het tweede artikel van deze reeks, waarvan het eerste versoheen in ons blad van 15 Mei j.l. Mr E. P. Verkerk Promoveert Vrijdag 2 Juni aan de Vrije Universiteit Naar wij ver nemen zal Mr E. P. Verkerk, burgemeester der gemeente Bos koop, op Vrij dag 2 Juni a.s. aan de Vrije Uni versiteit te Am sterdam, promo- veeren tot doctor in de Rechts wetenschappen. Promotor is Prof. Dr A. Anema. 's GRAVENHAGE, 16 Mei. In de Neder- landsche Staatscourant van gister is opge nomen de beschikking va,n den minister van sociale zaken van 15 Mei 1939, >no. 1612, afdeeling arbeid, waarbij een aantal bepa lingen van de collectieve arbeidsovereen komst voor het schildersbedrijf algemeen verbindend zijn verklaard voor de werk gevers en arbeiders in dat bedrijf. De ver bindend verklaring is geschied voor het tijd vak van 5 Juni tot en met 31 Dec. 1939, met dien verstande, dat voor artikel 13, onder h tot en met k, hetwelk betrekking heeft op de regeling van de vacantie, de verbindend verklaring reeds op 29 Mei 1939 ingaat. Militaire luchtvaart voortaan zelfstandig wapen Officieren dus niet meer gedetacheerd uit andere wapens Opleiding luchtvaartcadetten aan de K.M.A. ■Bij de Tweede, Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van de Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 en van de Wet voor het reserve-perso neel der Landmacht 1905. Aan de Memorie van Toelichting is het volgende ontleend: De wijzigingen en aanvullingen in de Be vorderingswet voor de Landmacht 1902 en in de Wet voor het reserve-personeel der Landmacht 1905. welke in dit ontwerp van wet worden voorgesteld, hebben in de eerste plaats ten doel regelen te stellen, welke een gevolg zijn van de instelling van een zelfstandig wapen der militaire luchtvaart Het behoeft geen betoog, dat de be langrijke taak van de luchtstrijdkrach ten en de organisatie van deze, in ver band met de uitbreiding, welke dit onderdeel van de weermacht in den laat- sten tijd heeft ondergaan, medebrengen, dat het personeel der militaire lucht vaart niet langer uitsluitend wordt ver kregen door detacheering vam personeel van andere wapens, doch dat worde overgegaan tot instelling van een zelf standig wapen met een eigen opleiding van luchtvaartcadetten bij de Konin klijke Militaire Academie. Het is een dienstbelang van de eerste orde, dat de officieren, die zich ia dienst wenschen te stellen van de militaire lucht vaart, zich voor dien dienst ten volle kun nen geven en niet telkenmale geroepen wor den voor dienst bij andere wapens. De nieuwe organisatie van het wapen der militaire luchtvaart waarborgt den daarbij ingedeelden officieren, dat zij indien zij overigens aan de eischen voor bevordering voldoen bij dit wapen ook de hoofdoffi ciersrangen kunnen bereiken. Uiteraard zal in de vervulling van de functies bij het nieuwe wapen der militaire luchtvaart thans in de eerste plaats moeten worden voorzien door overplaatsing van officieren van de andere wapens en dienst vakken, die thans reeds bij de militaire luchtvaart dienen. Dit ontwerp van wet schept daartoe de mogelijkheid. In de tweede plaats dient dit wetsontwerp om mogelijk te maken, dat de beroepsoffi cieren van de Koninklijke Landmacht bij 'tot bereiken of overschrijden van den leef tijd van zestig jaren ia aanmerking kun nen worden gebracht voor een eervol ont slag uit den militairen dienst, en niet, zoo als tot nu, na veertig jaar werkelijken dienst. Dit houdt verband met het actief worden van vele reserve-officieren. Aangelegenheden betreffende de Nederlandsch-Duitsche grens Commissie van advies ingesteld 's-GRAVENHAGE, 16 Mei. Bij Kon. Be sluit is een commissie ingesteld, aan welke wordt opgedragen alle aangelegenheden betreffende de Nederlandsch-Duitsche grens in eersten aanleg in onderzoek te nemen, daaromtrent overleg te plegen met van de zijde van de Duitsche regeering daarvoor aangewezen deskundigen en ter zake van advies te dienen aan de regeering. Tot. lid en voorzitter van deze commissie is benoemd: mr dr R. H. baron de Vos van Steenwijk, commissaris der Koningin in de provincie Drente; tot leden: mr A. van der Deure, lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, J. II. J. Houben, inge nieur-verificateur van het kadaster, jhr ir C. E. W. van Panhuys, T. K. Jansma, direc teur van 's Rijks belastingen te Arnhem; en tot secretarissen: mr J. Heusdens, adjunct commies bij het departement van binnen- landsche zaken, en ir Z. Y. van der Meer, ingenieur van den Rijkswaterstaat. Bond van Chr. Geref. Jongelingsvereenigingen Naar wij vernemen zal de Bond van Chr. Geref. J. V. op Woensdag, 2 Augustus a.s. D.V. te Utrecht in Bondsvergadering bijeen komen. Bij deze gelegenheid zal de Bond zijn 35-jarig bestaan herdenken. Behalve de Bondsvoorzitter, Prof. van der Meiden, zullen het woord voeren Ds. W. K rem er, van Leeuwarden, over het onderwerp: „De beteekenis der .Tongelingsvereeniging voor het geestelijke leven der jongeren, en Ds. D. Hens tra, van Haarlem-Noord. Deze laatste zal een opwekkende rede uitspreken. De middagvergadering zal door de N. C. R. V. per radio worden uitgezonden. NED. BOND VAN J. V. OP G. G. Men verzoekt ons mede te deelen, ten einde misverstand te voorkomen, dat de huishoudelijke vergadering van den Ned. Bond van J.V. op G.G., Woensdag avond a.s. om zeven uur begint. Krachttoer van het Spoorwegbedrijf Halfuursdienst, regelmatig als de klok Stationsen treinpersoneel tevreden (Van een onzer redacteuren)'. ROTTERDAM, 15 Mei. Vandaag is het een belangrijke dag voor de spoorwegen geweest. De haJlfuursdienst op het mid- dennet is ingevoerd en het was v el zeer de vraag of de spoorwegen zulk een sterk opgevoerde frequentie vlot zou- verwerken. Het is immers geen kleine toer, die in het verloop van enkele jaren is volbracht, niet alleen op het middennet, doch over heel de spoorweg-organisatie in ons land Het mid dennet had echter zeer speciaal onze aan dacht, nu op 15 Mei werd overgegaan tot den rijtijd van slechts een half uur tusschen ruimte. Hoe kort is het nog maar geleden, dat de Diesel kwam, eerst met gebreken, doch later goed. Toen de electrificatie van het geheels Op alle stations der Nederlandsche Spoorwegen is met ingang van giste ren de controle bij het betreden der perrons opgeheven. De nieuwe rege ling in practijk op het Centraal Sta tion te Amsterdam. aet met gelijkmatige vertrekuren van een uur tusschenruimte. Nu weer die reusach tige verbetering. Het was dus wel een krachttoer van grootsche allure, die vol bracht werd. Regelmaat geeft rust We zijn vanmorgen in de vroegte in Arn hem gestart. Hoe zou het gaan? Precies op tijd vertrek, geen seconde te vroeg of te laat. Geen oponthoud, op tijd in Utrecht, gelijk met den trein uit het Zuiden, die daverend binnenrolde. Weer die regelmaat, de vreedzame wed ijver met de venijnige wijzers van een sta tionsklok, die zoo irriteeren kunnen, als ze, naar men meent, te vroegof te laat verspringen. De trein naar Amsterdam vertrok even eerder, het spoorboekje, het formaat, dat weer met plezier wordt gekocht, zegt het immers? Dan naar Rotterdam, het klopt als een bus. En intusschen grommen de electrische wagens maar door, heen en terug, regel matig; telkens zoemt er één voorbij; wat gaat een half uur snel. Het met eerlijk gezegd worden, dat de Spoorwegen hier een mooi stuk werk gele verd hebben. Alles was tevreden. In den trein maakten reizigers een tevreden bab beltje over de mooie verbindingen. De con ducteurs toonden zich in goed humeur over het prachtig op tijd zijn en de bestuurder in zijn cabine lacht in zijn vuistje over de regelmaat die „zijn tijd" bepaalt. „Het is uitnemend gegaan", zei ons een 'an de stationschefs van een groot station. Heel den dag is het goed gegaan, geen en kele trein was over tijd. Het is altijd span ning hoe het zulk een eersten dag verloopen zal, vooral als er zulke ingrijpende wijzi gingen zijn, maar 't is prachtig geweest, er ontbrak niets aan". Wij informeerden hij dezen chef ook nog naar de verdeeling van het reizigersvorvoer over de treinen. „Dat is nog moeilijk te zeggen", zoo klonk zijn bescheid. „De eerste dag gseft nog geen indruk. Er is bij ons een neiging om te zeg gen dat de treinen op de oude tijden wat drukker bezet zijn dan de nieuw ingelegde, maar veel zegt dat niet. Er is ook met de treinstellen wat rekening mee gehouden. Er worden nu bepaalde dien sten met enkele treinstellen gereden. Vroe ger was alles drukker en de treinen van Rotterdam—Den Haag reden wel met drie stellen- Het is nog even afwachten. Alles toont zich echter volkomen tevreden". Nimmer zoo rustig! We kunnen den tevreden chef en zijn actieve superieuren onze groote tevreden heid ook betuigen. Nog nimmer hebben wr zoo rustig voor één aer Rotterdamsche bruggen staan wachten als dozen middag. Dat is immers om er tureluursch onder te worden, als je een trein halen wilt en een politieagent, met eön hart van zooiets als plaatijzer of beton, doet zijn plicht. Hij schuift zich voor je, omdat een brug open, of liever dicht gaat. Dan vliegen die tergen de minuten, dan gaat het veel te snel met den tijd. Nu overkwam ons dat weer. Wat zagen we het gebeuren rustig aan. Laat ze hun gang gaan; ik kan een half uur later toch weer weg! Rustig heb ik gewacht en toen kon ik, natuurlijk, den trein nog precies halen. En toen zong mijn hart een loflied op de Spoorwegen. Zij waren het die mij een rus- tigen wachttijd bereidden. Ik heb van hel Rotterdamsche hovenbeeld genoten. En dat is ook wat waard. Bravo Sooorwegenl Gisteren werd op den Nieuwen Wa terweg een geslaagde proeftocht ge houden met het Zeemotortankschip Oleum, groot 575 ton d.w. Het schip werd in opdracht van de N. V. Tank-Reederij Muron te Rotterdam gebouwd door de N.V. Scheeps- bouwwerf v.h. de Groot en van Vliet te Slikkerveer. Het is uitgerust met een 400 P.K. Deutz Diesel. J. van der Molen Tz. ROTTERDAM, 16 Mei. Naar wij verne men is de heer J. van der Molen Tz.. oud-lid der Tweede Kamer, oud-wethouder Rotterdam en oud-burgemeester van Renkum, in „Eudokia" ter verpleging op genomen. Zijn toestand geeft geen reden tot ongerustheid. ALG. NES). CHR. AMBT. BOND Groepsraad, „Gevangeniswezen, Rijks werkinrichting en Psychopathenasyl" Dezer dagen kwam de Groepsraad „Ge vangeniswezen etc." van den Alg. Ned. Chr Amibt Bond onder voorzitterschap van den heer H. v. d. Veen te Utrecht bijeen. In zijn openingswoord heette hij de nieuwe leden welkom en wees op den verblijden den groei der groep. De functieverdeeling bracht geen verandering in het bestuur, zoo dat de heer H. v. d. Veen, voorzitter, de heer H. Konijnenburg secretaris van den groepsraad en lid van de bijzondere oom missie voor G. O. en d9 lieer A. L. van Marle, plaatsvervangend lid voor de B. C. bleven. Verslag werd uitgebracht van de laatste vergadering der bijzondere commis sie. waaruit bleek dat verschillende voor stellen namens het Ohr. Perm. Comité ge zamenlijk met andere bonden ingediend een gunstig onthaal vonden. DE TOESTAND VAN GENERAAL SNIJDERS HILVERSUM, 16 Mei. De toestand van generaal Snijders is minder gunstig gewor den. Er is een complicatie opgetreden. De geneesheeren geven de hoop echter nog De jaarvergadering van de Prot. Chr. Reclasseerings-Vereeniging zal gehouden worden op 29 Juni a.s. in „Krasnapolsky" te Amsterdam. Des morgens worden huis houdelijke aangelegenheden behandeld, ter wijl de middag is gereserveerd voor de be handeling van enkele met de reclasseering samenhangende onderwerpen. Dr. E. van Schothorst, geneesheer-directeur van de Rekkensche Inrichtingen, zal 6preken over „Toerekeningsvatbaarheid" en de heer 11. K o n ij 11 e n b e r g, hoofdonderwijzer aan de Strafgevangenis te Amsterdam, zat een causerie houden over „De levenslangen en hun verblijf in de gevangenis". De voor zitter, Prof. Dr. H. Doóyeweerd, zal de jaarrede houden. Bij den onderzee-dienst te Den Helder Te Den Helder is een vrij ernstig geval van diefstal ontdekt bij den onderzee dienst. Een 44-jarige kwartiermeester moet een vrij groot aantal goederen uit het z.g. schipperskwartier ontvreemd hebben. Deze goederen: touwwerk, verf, staaldraad, enz., verkocht hij voor een gering bedrag aan verschillende schippers. Naar verluidt zijn nog meerdere marinemensohen bij deze diefstallen betrokken. ROTTERDAM LLOYD RAPIDE De firma Ruys Co, hoofdagente van de N.V. Rotterdamsche Lloyd, meldt dat de boottrein aansluiting gevend op het 19 dezer van Marseille vertrekkend ms. Baloeran, den 18den dezer om 15.56 van Den Haag H.S. om 16,20 van Rotterdam D.P. en om 17,17 van Roosendaal zal vertrekken. DOOR DEN TREIN VERMORZELD HAARLEM, 16 Mei. Gisteravond om 8 uur heeft zich bij den spoorwegovergang aan dc Westergracht, een ernstig ongeval voorge daan. Toen do Pullmanntrein uit de rich- ting Amsterdam in volle vaart naderde en de spoorboomen voor de Westergracht reeds waren gesloten, begaf zich een 29-jarige toe vallijder via het gocderenemplaccment op de spoorbaan. Hoewel de machinist den man op de baan zag, kon hij den trein niet meer tijdig tot stilstand brengen. De man werd vermorzeld. De stoffelijke resten zijn naar het Elisa- bethsgasthuip overgebracht. verlichting in het -ie damv Hem is op zUr verleend. Voorts is de kapltf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Gister is in de in aanbouw zijnde nieuwe studio van de N.C.R.V. een ge denksteen geplaatst. De invoering van een halfuursdienst op het middennet der Spoorwegen. De dader van het drama in een kost huis te Hoensbroek hoorde vijftien jaar tegen zich eischen. Verschenen is het Voorloopig Verslag aan de Eerste Kamer over de begrooting van Nederl.-Indië. Ingediend is een wetsontwerp tot wij ziging en aanvulling van de Bevorderings- wet voor de Landmacht en de wet voor het reservepersoneel der Landmacht. De Fransche „vredesleening" is ver overteekend. De jaarvergadering van de Ned. Chr, Radio-Vereeniging te Hilversum. Het jaarverslag van Fokker. De Russische Regeering heeft Londen het antwoord op de Britsche voorstellen doen toekomen. De overwinningsparade van Franco. De reis van het Britsche Koningspaar* NIET VEEL REGEN W eerverwachting voor het geheele land: betrokken tot zwaar be wolkt, weinig verandering in tempera tuur. In het Noorden en midden zwakke tot matige noordoostelijke tot noordelijke wind en geen regen van beteekenis. In het zuiden zwakke veranderlijke wind en waarschijnlijk enkele regenbuien. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 752.5. „BLAUFRIES 73 AMSTERDAM ROTTEROAW OPSLAG - EXPEDITIE -CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERKI, VRAAGT TARIEVEN» (Reel) IK SNAK ER NAAR FIRMA D. KATZ Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- SCHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. HET TE LEEUWARDEN GELANDE DUITSCHE VLIEGTUIG LEEUWARDEN, 16 Mei. Het beslag op 'het gisteren op het vliegveld alhier gelan de Duitsche militaire vliegtuig is vanoch tend opgeheven. Het toestel is om kwart over negen langs de kust naar Wilhelms- haflen vertrokken en werd tot aan de grens begeleid door een militair toestal uit Soes- terberg. MOTORRIJDER ERNSTIG GEWOND ZAANDAM, 16 Mei. Vanmorgen om on geveer half elf is de motorrijder J. P. Trijs burg uit Amsterdam, vermoedelijk door slippen on den Zuiddijk komen te vallen. Voorbijgangers vonden den man in bewus- teloozen toestand naast zijn motorfiets lig gen. Hij was bloedend gewond en had een zware hersenschudding opgeloopen. In ern- stigen toestand is hij naar het Gemeente lijk Ziekenhuis alhier overgebracht. Verlaging Crisis-suikerheffing s GRAVENHAGE, 16 Mei. Op grond van de belangrijke stijging van de suikerprijzen heeft de minister van economische zaken besloten met ingang van 22 Mei de crisis- suikerheffing te verlagen van 30 tot 20 op centen, hetgeen dus een verlaging betee kent van f 2.25 per 100 Kg suiker. De uit sluitende beweegredenen tot deze beslissing is gelegen in de zeer sterke stijging van de suikerprijzen; het ligt dan ook in de bedoeling bij een eventueele latere daling van deze prijzen wederom tot een verhocn ging van de heffing over te guan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1