wmku JUroun? geïtectytottraitf Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Wereldoorlog niet gerechtvaardigd abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2-35 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0-18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling *t" Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'h cf. No. 6701 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 MAANDAG 15 MEI 1939 20e Jaargang labbertentitprijjen: Van 1 tot 5 regels Elke regel meer 0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 230 Elke reget meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend (LIB Het verschijningsverbod, voorheen een „wanhopende poging" Het krantenwezen heeft den laatsten tijd niet te klagen over belangstelling, van officieele zijde aan den dag gelegd. Verschooningsrecht en verschijningsver bod zijn onder de onderwerpen, die de aandacht vroegen. Doch waar bij de Re geering bezwaar bleek te bestaan tegen het toekennen van een verschooningsrecht aan den journalist, is thans een wetsont werp ingediend, dat, wordt het aangeno men, de mogelijkheid opent, de verschij ning van dagbladen en periodieken voor korter of langer tijd te verbieden. Deze laatste aangelegenheid is onze aandacht waard. De Calvinistische rich ting onder ons volk kent de waardij der vrijheid maar al te zeer. En niemand min der dan Groen van Prinsterer was het, die van het Calvinisme zeide, dat het „oor sprong en waarborg onzer constitutioneele vrijheden" is, een woord, sindsdien door Kuyper gebezigd als titel van een van zijn meest belangrijke geschriften. Welnu, waar voor ons besef het voor gestelde verschijningsverbod nauw be trekking heeft op de constitutioneele vrij heid van drukpers, zal men begrijpen, dat we aan het wetsontwerp eenige nadere aandacht schenken willen. Dit is temeer wenschelijk, waar blijken zal, dat we met den Minister van Justitie, die het ontwerp toelichtte, in enkele opzichten van meening verschillen. Ja, dat wij van oordeel zijn dat althans het verschijningsverbod niet aanvaardbaar is. Men zal begrijpen, dat we ons verplicht achten, dit oordeel nader te adstrueeren. Het uitwisselen van gedachten over deze aangelegenheid is, juist, waar het hier zulk een belangrijk onderwerp geldt, van groote beteekenis. Niet dat de kwestie zelve geheel nieuw zou zijn. Vooral bij de laatste Grondwetsherziening is de betref fende vraag besproken en is met name blijk gegeven van veel twijfel over het probleem, of de huidige regeling van de persvrijheid in de Grondwet een verschij ningsverbod toelaat. Op dit moment wil len we uit het toen verhandelde een woord aanhalen, gesproken door Minister van Boeyen in de Eerste Kamervergadering van 18 Januari 1938. Prof. Kranenburg had betoogd, dat artikel 7 van de Grond wet, het drukpersartikel, geenerlei preven tief toezicht toelaat, dus geen censuur vóór de verschijning. Minister van Boeyen stelde hiertegenover, dat de Regeering een andere meening was toegedaan. Hij wilde dit „in het kort" aangeven, „in het kort", en wel om een dubbele reden. Im mers, aldus de bewindsman, had op dat oogenblik een debat over de beteekenis van artikel 7 weinig zin, in de eerste plaats, omdat toen een voorstel om met gebruikmaking van artikel 7 bepaalde re gelingen te treffen, bij de Volksvertegen woordiging niet aan de orde was, en in de tweede plaats, omdat ook bij de Regee ring niet de vraag in overweging was, of misschien met gebruikmaking van artikel 7 bepaalde maatregelen moesten worden voorbereid. Het is niet gewaagd, zoo men deze woorden nog eens overleest, tot de con clusie te komen, dat de Regeering breeder op de betreffende vraag zou terugkomen, nu de Regeering nog geen zestien maanden na de uitspraak van Minister van Boeyen blijkbaar wèl de vraag heeft overwogen, of met gebruikmaking van artikel 7 bepaalde maatregelen moe ten worden voorbereid, ja zelfs een be treffend voorstel bij de Volksvertegen woordiging heeft ingediend. Wat is in de toelichting bij het thans ingediende wetsontwerp van die breedere behandeling terecht gekomen? Ziehier: „Men kan tegen dit voorstel niet aanvoe ren, dat het ongrondwettig zoude zijn. De Grondwet geeft geen enkel recht organen tot stand te brengen en in stand te hou den, welke gericht zijn op of bij voortdu ring leiden tot het plegen van ernstige misdrijven. Integendeel, artikel 7, het z.g. drukpers- artikel, houdt, naast een verbod van pre ventieve censuur, hier niet in het geding, juist uitdrukkelijk het beginsel in van „ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" voor misdrijven, door de drukpers gepleegd. Men vergelijke in dit verband ook het tweede lid van artikel 9 der Grondwet". Breed is deze toelichting zeker niet. Dit ware overigens geen bezwaar ge weest, zoo de gebezigde kortheid tevens van kracht had getuigd. Doch hieraan ontbreekt het, meenen we. De opvatting, dat de Grondwet geen enkel recht zou geven, organen tot stand te brengen en in stand te houden, welke gericht zijn op of bij voortduring leiden tot het plegen van ernstige misdrijven, brengt ons niet verder. Wel degelijk kan de Grondwet zulk een recht verschaffen, en dan kan de vraag overwogen worden, of in de Grondwet geen wijziging ge bracht moet worden. Men herinnere zich de vragen, gegroepeerd om de kwestie van de revolutionaire volksvertegenwoor digers, welke kwestie bij de laatste Grondwetsherziening aan de orde is ge weest. Voorts merkt de Minister op, dat het verbod van preventieve censuur bij het verschijningsverbod niet in het ge ding is. Doch hier zit nu juist de moei lijkheid, en het poneeren van de stelling staat nog geenszins met bewijs gelijk. Onzerzijds stellen we er prijs pp, iet wat dieper op de kwestie in te gaan. Daarbij zal voldoende uitkomen, dat we in geenen deele de meening zijn toege daan, alsof „alles maar mag gedrukt wor den". Het Calvinisme heeft nimmer ge schroomd, het gezag te eerbiedigen. En vooral de laatste jaren is de wenschelijk- heid om strengere regels te stellen op het gebied van de drukpers wel gebleken. We zullen nader aangeven, welke methode hierbij de voorkeur verdient. Men ga echter niet den weg van het verschijningsverbod op. Ter verdediging van deze opvatting beperken we ons thans tot een woord van een man, die geacht mag worden, een onverdacht getuige te zijn. In zijn Stone-lezingen wijst Dr Kuy per erop, „dat practisch het eerst in het Calvinistische Nederland de vrije uiting der gedachte door het gesproken en ge drukte woord haar triomf behaalde", en zulks ondanks het feit, dat onze vaderen ,nog de wanhopende poging waagden om door censuur en verbod van uitgave, de verspreiding van hun min gevallige litera tuur tegen te gaan". Verbod van uitgave evenals censuur „een wanhopende po ging"! En al zijn we overtuigd, dat Minis ter Goseling met zijn voorstel geen „wan hopende poging" als in dezen bedoeld heeft willen doen, de goede bedoeling stelt het verschijningsverbod en de pers vrijheid nog niet op één lijn, zooals nader zal worden aangetoond. In donker Amsterdam op stap met ƒ10.000 Reclameschilder had dit bedrag gevonden Hij zit nu achter slot en grendel AMSTERDAM, 15 Mei. Vrijdagmiddag ver loor de jongste bediende van een groote firma aan de Heerengnacht te Amsterdam een van vele rooae lakzegels voorziene en veloppe, inhoudende een aantal waardepa pieren cn bankbiljetten. Het bedrag, dat deze bankbiljetten vertegenwoordigden, was in totaal f 10.000. De oneerlijke vinder (s) zorgde(n) er zelf voor, dat de politie reeds den volgenden morgen een aanknoopingspunt had en wel doordat de enyeloppe, waarin het geld had gezeten, nabij de Nieuwe Kerk werd gevon den. Toen de recherche Zaterdagavond bo vendien de mededeeling ontving, dat er zich van Vrijdagavond af in donker Amsterdam, in de café's aan en bij oen Zeedijk een man bevond, die geld uitgaf als water, spoorden twee rechercheurs dezen man op, hetgeen geen moeilijke opgave was. Het bleek, dat deze ongeveer 30-jarige reclameschilder in derdaad de oneerlijke vinder was geweest. In zijn zakken vond men een bedrag van ongeveer f 8.000, een som van f 2.000 was dus binnen 24 uur opgemaakt. Tijdens het onderzoek is komen vast te staan, dat deze man de enveloppe in de Raadhuisstraat heeft gevonden. Hij is door de politie opge sloten. OOSTZAAN, 15 Mei. In de Noord-Hol- landsrhe gemeenten Katwoude en War der zal door de ingezetenen dit jaar geen gemeenteraadsverkiezing behoeven plaats te hebben, omdat er slechts één lijst is inge diend, zoodat de daarop vermelde zeven eerste leden bij enkele candidaatstellihg zijn verkozen. TEGELEN, 15 Mei. Gisteravond is op den Rijksweg TegelenVenlo de 69-jarige wedu we Schouenberg, toen zij, na uit een autobus gestapt te zijn, den weg wilde oversteken, door een auto overreden. Zij is eenige uren Later in het ziekenhuis te Tegelen overleden. „Er zijn knoopen in de Europee- sche politiek, doch er is geen degen noodig" Rede van Mussolini te Turijn Militair verdrag wordt eind Mei onderteekend In een gister te T u r ij n gehouden toespraak heeft Mussolini o.a. het volgende verklaard: „Terwijl ik tot u spreek vragen millioenen, misschien honderden millioenen, zich in alle dee- len der wereld van hoog tot laag, opti mistisch of pessimistisch af: „Blijft het vrede of wordt het oorlog?" Het is voor allen een ernstig :~-aag- teeken. Ik antwoord er op met te ver klaren, dat bij een objectief en kalm onderzoek van den toestand blijkt, dat er thans in Europa geen vraagstukken zijn van een omvang en scherpte, welke een oorlog zouden rechtvaardigen, die van een Enropeeschen oorlog tot we reldoorlog zou kunnen worden. Er zijn knoopen in de Europeesche politiek, doch er is geen degen noodig." Mussolini deelde verder mede, dat einde dezer maand te Berlijn een mili tair verdrag zal worden onderteekend. In het vervolg van zijn rede merkte Mus solini o.a. op, dat het militaire bondgenoot schap de onscheidbare gemeenschap zal worden van de beide staten, de beide vol ken. Zij die iederen morgen uitkijken naar mogelijke barsten in de as kunnen be schaamd en vernederd zijn. Niemand make zich illusies, aldus Mussolini, want mijn wil is onbuigzaam als tevoren en beter dan tevoren. Wij zullen met Duitschland opmarchee- ren om Europa dien vrede van rechtvaar digheid te geven, welke de innige wensch is van alle volkeren Dat wij den vrede wenschen is niet om dat onze binnenlandsche toestand, naar men zegt, zoo catastrophaal is. Dat zeide men reeds zeventien jaar geleden en onze tegenstanders hebben tevergeefs op die fa meuze catastrophe gewacht Zij zullen er nog wel op blijven wachten, langen tijd. Ook is het niet, omdat wij bang zijn voor den oorlog, want die vrees kennen wij niet. Ziedaar, waarom de bedenksels van de kamerstrategen van de andere zijde der dichtstbijzijnde grens (gefluit, herhaald ge roep: „Tunis, Nice, Corsica"), waarin ge sproken wordt van een gemakkelijke wan deling door het dal van de Po absurd zijn. De tijden van Frans I en Karei VIII zijn voorbij. Oorlogen van dien aard waren niet mogelijk, zelfs niet in den tijd dat achter de Alpen geen volk leefde van 45 millioen menschen. Vreemde overweldigers hebben nooit lang kans gehad in Italië. Er zijn in de militaire geschiedenis van Piemont tal van gedenk waardige episoden, die aantoonen, dat het niet gezond is brutaal de contreien van Ita lië binnen te wandelen. Maar er is mis schien wel reden zich af te vragen, of met den ernstigen wensch der totalitaire staten naar vrede een zelfde houding van de zijde der democratieën overeenkomt? (de me nigte roept „neen"! Gij antwoordt reeds. Ik zal mij er toe be palen te zeggen, dat het bij den huidigen stand van zaken geoorloofd is er aan te twijfelen. Europeesche kaart gewijzigd De laatste tijden is de geografische kaart van drie werelddeelen gewijzigd, doch wij kunnen constateeren, dat noch Japan, noch Duitschland en Italië ook maar een vier kanten meter aan de souvereiniteit van de groote democratieën onttrokken hebben. Hoe kan men dan haar woede verklaren? Willen zij ons misschien doen gelooven, dat die woede haar oorzaak vindt in gekwetste gevoelens over een „immoreel" optreden? Denken zij wellicht, dat wij niet precies weten, hoe zij door een zelfde optreden hun imperia gesticht hebben en die volgens de zelfde methoden nog in stand houden? Het is daarom geen vraag van territorialen aard, het is een andere vraag, die hier een rol speelt, nl. het systeem, dat Versailles geschapen heeft. Het is het systeem, dat de pistolen zette op Duitschland- en Italië. Welnu, dit systeem is onherstelbaar vernie tigd. Maar daarom juist tracht men het te vervangen door min of meer gevraagde en min of meer wederkeerige garanties. Dat de groote democratieën niet oprecht zijn toegewijd aan de zaak van den vrede bewijst het feit, dat zij reeds begonnen zijn met den „witten oorlog", dat wil zeggen: een oorlog op economisch terrein. Men koestert de illusie ons te verzwakken. Niet alleen met goud wint men oorlogen. Boven goud is van meer belang nog de wil en nog meer de moed. Het formidabele blok van 150 millioen menschen, dat snel in aantal toeneemt, van Oostzee tot Indische Oceaan, zal niets met zich laten doen. Iedere aanval zal noode- loos zijn. Iedere aanval zal met vastbera denheid worden afgeslagen. „Waarom wij wapenen" Ten slotte zeide Mussolini: De reden waarom wij ons steeds machtiger wapenen ten einde in staat te zijn onzen vrede te verdedigen en iedere bedreiging met agres sie, welke dan ook, af te slaan, zal u dus duidelijk voorkomen. Den binnenlandschen toestand schetste Mussolini in één enkelen zin: „Het volk en 't regiem vormen in Italië één onafscheide lijk blok". Na gesproken te hebben over de verwe zenlijking van een nieuw physiek en zede lijk Italiaansch type, wees Mussolini op de noodzakelijkheid de overzeeséhe gebieden productief te maken, hetgeen een strenge discipline en groote volharding vereischt Mussolini besloot: „Dat niemand aan onze toekomst twijfele, kameraden! Wat ook gebeure, ik zeg u in alle zekerheid, dat ieder doel zal worden be reikt." De indruk te Londen Te Londen is de rede van Mussolini niet ongunstig ontvangen. Men is van oor deel dat de Duce vreedzaam en gematigd was en dat de rede voor een groot deel 'oor binnenlandsch gebruik was bestemd Het Fransche blad „Intransigeant" Goederentreinen tegen elkaar gebotst Zeer groote materïeele schade Verkeerde wisselstand de oorzaak AMSTERDAM, 15 Mei. In den nacht van Zaterdag op Zondag zijn op het nieuwe ran geerterrein in Amsterdam-Oost twee goede rentreinen met elkaar in botsing gekomen. Er ontstond over een afstand van ongeveer 100 meter een groote ravage, beide locomo tieven kregen aan de voorzijde groote schade, Ir totaal ontspoorden vijftien wagons, ter wijl, acht van deze wagens zoodanig in el kaar werden gedrukt, dat zij niet meer bruikbaar zijn. Persoonlijke ongelukken ge beurden gelukkig niet Door een verkeerden wisselstand kwam een uit de richting Hilversum naderende trein op het spoor van een wachtende groep wagons. Een botsing was niet meer te voor komen en met een hevigen klap, die tot wijden omtrek hoorbaar moet zijn geweest, botsten beide locomotieven tegen elkaar op, er ontstond een geweldige ravage. Acht groote goederenwagons van den trein, die op het verkeerde spoor was gereden, werden volkomen in elkaar gedrukt en zij lagen schots en scheef door elkaar; enkele wi geheel van het onderstel afgerukt en waren negentig graden omgedraaid, weer andere wagons waren gekanteld of waren geheel onder voorgaande en eveneens vernielde wagons verdwenen. Deze groote ravage het gevolg van het feit. dat de trein, w toe deze wagons behoordeo, met vrij groote snelheid had gereden, waardoor de druk van aohteren zoo groot was geweest, dat de wagons vlak achter de locomotief als har monica's werden ingedrukt De stilstaande trein kreeg veel minder schade; wel ontspoorden van deze groep wa gens, in totaal zeven wagons, doch de materieele schade, die hierdoor ontstond, was van minder beteekenis en zij kan weer worden hersteld. Beide goederentreinen ren geladen met stukgoederen. Het vracht goed in de acht vernielde wagons is uit den aard der zaak verloren gegaan, terwijl ook het vraohtgoed in bijna alle andere wagons van beide treinen meer of minder bescha digd is geworden, een nauwkeurig onderzoek daaromtrent zal nog moeten worden inge steld. Ook sporen vernield Doch niet alleen de twee goederentreinen, ook het spoor, waarop de botsing gebeurde, werd over een afstand van circa 100 meter volkomen verwoest. Op enkele plaatsen ren de rails afgeknapt als gold het slechts het breken van luciferhoutjes en op weer andere plekken lagen de zware ijzeren bal ken als gekronkelde slangen kris en kras door elkaar. Het bedienend personeel werd wel is waar door elkaar gegooid, maar gewond werd gelukkig niemand. Bleef de eene locomotief in de rails staan ook een zeer opmerke lijk feit de andere werd slechts met één as naast de rails gezet. Beide machines den aan de voorzijde ingedrukt, doch beide konden op eigen kracht verder gaan. Doch alvorens het zoover was, gingen eenige uren voorbij en werd eerst de komst afgewacht van een opruimingsploeg uit Utrecht, die Zondagmorgen ter plaatse ver scheen en o.m. had meegenomen de groot ste stoom kraan, waarover de Spoorwegen beschikt Het opruimingswerk werd toen met kraoht begonnen. Wat de oorzaak betreft vernamen wij nog, dat de verkeerde wisselstand een gevolg is geweest van een vergissing, die in de wacht post Watergraafsmeer-Oost heeft plaats ge had. De spoorwegautoriteiten stellen uit den aard der zaak een nauwkeurig onderzoek in. Pasgeboren kind vermoord Man en zijn huishoudster te Barnevelt' gearresteerd BARNEVELD, 15 Mei. De politie te Barne- veld heeft Zaterdag in Koolwijkerbroek ge arresteerd een 61-jarigen man en diens ongeveer 35-jarige huishoudster, die er van worden verdacht een pasgeboren kind te heb ben vermoord. De vrouw heeft een gedeelte- lij'ke bekenten's afgelegd, doch zij weigert mee te doelen waar het lijkje is geborgen. De burgemeester van Barneveld heeft bei den op transport gesteld naar Utrecht om voor den officier van justitie aldaar geleid te worden. verklaart, dat Mussolini in het geheel niet zinspeelde op de eischen, die hij eind vorig jaar heeft gesteld. Mussolini, aldus het blad, weet maar al te goed, dat hij een oor log zou ontketenen als hij een aanslag zou willen plegen op de onschendbaarheid van het Fransche grondgebied of rijk. Tc Rome is men van oordeel, dat Mus solini's rede de zorg verraadt de zaken niet op de spits te drijven. Men meent er evenwel een aanwijzing in te zien, dat Ita lië en Duitschland vastbesloten zijn tot da den over te gaan. als men afwijzend blijft staan tegenover hetgeen Rome en Berlijn rechtvaardige en redelijke aanspraken ach- In Berlijn heeft de rede van Mussolini groote voldoening gewekt. Men wijst er op. dat de rede de ..volkomen overeenstem ming"' aantoont tusschen de beide landen van de spil, en dat een minnelijke schik king mogelijk blijft, Het drama te Haarlem Verzekeringsagent gearresteerd die zijn collega vermoord heeft Hij ontkent brand gesticht te hebben HAARLEM, 15 Mei. Als verdacht van moord en brandstichting heeft de Haar- lem6che recherche Zaterdagavond aan gehouden den 25-jarigen verzekerings agent V., die verdacht wordt den heer de la Chambre om het leven te hebben gebracht Zooals bekend heeft in den nacht van Donderdag op Vrijdag j.l. een brand ge woed in een perceel aan de Hertzogstraat te Haarlem, waarbij het lijk van den bewoner, die alleen thuis was en wiens echtgpnoote in een ziekenhuis wordt verpleegd, door de brandweer gevonden De recherche vermoedde terstond, dat van misdaad sprake kon zijn en zij stelde onder ieiding van den hoofdinspecteur M. Woud, chef van den justitieelen dienst, een nauw gezet onderzoek in. Dr. Hulst uit Leiden verrichtte sectie op het lijk en h'.ohbij kwam vast te staan, dat er een misdaad gepleegd was. Na aanvankelijk ontkend te hebben, heeft de gearresteerde Zondagavond na een ver boor door den commissaris van politie, be kend, dat hij Donderdagavond de la Gham- bre na een twistgesprek mot een zwaar voorwerp in de keuken heeft neergeslagen. Hij ontkent ten stelligste daarna brand ge sticht te hebben om zijn misdaad te verber gen. Er was o.a. vastgesteld, dat de fiets, vyelke op den noodlottigen avond geruimen tijd voor het huis van de la Chambre ha l gestaan, het eigendom van V. was. Voorts had het argwaan gewekt, dat hij zich niet bij de politie had aangemeld. De meest be zwarende aanwijzing was echter, dat op zijn kleeren bloedsporen werden aangetroffen, die van recenten datum bleken te zijn. De toedracht Toen gisteravond commissaris Tenokinck den mhn opnieuw aan een verhoor onder wierp, bekende hij dat hij zijn collega in een opwelling van drift had neergeslagen. Hij was dien avond om tien uur naar de wo ning van de La Chambre gegaan, omdat hij meende, dat deze hem op oneerlijke wijze concurrentie aandeed. De beide mannen voerden in de woonkamer een gesprek over deze kwestie, dat tot half twaalf 's avonds duurde Het meen:ngsverschil was toen echter geenezins opgelost Er ontstond inte gendeel een hevige woordenwisseling, waar bij V. zijn collega een klap g.af. Deze snelde daarop naar de keuken, blijkbaar om iets te halen, dat als wapen kon dienen. V. hen hem achterna, greep een zwaar voorwerp wat het geweest is kan hij zich niet her inneren en sloeg de la Chambre daarmee op het hoofd. Hevig bloedend viel het slachtoffer od den vloer. V. heeft, naar hij verklaarde, onmiddellijk daarna de woning verlaten Het was toen omstreeks half twaalf Hij ontkende brand gesticht te heb ben. Wel wist hij zich te herinneren, dat in de keuken een brandende petroleum vergas ser stond. Er is indien V. de waarheid heeft gesproken reden om te veronder stellen. dat de heer de la Chambre, die door den slag op het hoofd bewusteloos is geworden, eenige uren later bij kennis is gekomen pn toen geprobeerd heeft zich op te richten. Mogelijk heeft hij daarbij den ver gasser die on het aanrecht stond, omver getrokken waardoor brand is ontstaan. Niet bij machte zichzelf (e redden, moet de heer de la Chamnre een vreewijken dood in de vtammpn gevonden hebben V. toont zeer veel berouw over zijn daad die zulke noodlottige gevolgen heeft gehad Het stoffelijk overschot van het slachtof fer i« door de justitie vrijgegeven en zal Woensdag om tien uur op het R K. kerkhof Buitenveldprt te Amsterdam ter aarde wor den hesteld DE NIEUWE HARING KOMT! Woensdag het eerste schip verwacht VLAARDINGEN, 15 Mei. Wy vernemen dat de stoomlogger VL 83, schipper P. van Embden. hedenochtend de thuisreis heeft aanvaard en Woensdagmorgen te Vlaardin gen wordt verwacht. Het schip heeft 9' tonnen nieuwe haring aan boord. Hierin zijn behalve de eigtn vangst, ook begrepen de vangsten van de beide andere Vlaar- dingsche stoomloggers, nl. <Ke van de VL "7 en VL 216. Gemeld wordt, dat de vangsten van den afgeloopen nacht wat grooter zyn geweest, dan d« beide vorige dagen. Tacoois - Leeuwarden BREDA TEOLIN TEOFLUX anioiak TEOCQTE rrdiuï<vehf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Het 75-jarig bestaan der Confessioneelc Vereeniging zal binnenkort herdacht worden. In Amsterdam-Oost zijn twee goederen treinen op elkaar geloopen, waardoor groote materieele schade is ontstaan. Te Barneveld zijn twee personen gear resteerd verdacht van moord op een pas geboren kind. Op de Groningsche kermis heeft Zater dag bij een vechtpartij een moord plaats gehad. Te Haarlem is een verzekeringsagent gearresteerd, verdacht van moord op een collega, die verleden week bij een brand omkwam. De Vereenigingsraad van de N.C.R.V< houdt te Hilversum de jaarvergadering. Te Turijn heeft Mussolini een groote politieke redevoering gehouden. Hongarije bevriend met de as-mogend-i heden en Polen. BEWOLKTE LUCHTEN W eerverwachting: zwakke tot matige, in het noorden oostelijke tot zuidelijke, in het zuiden veranderlijke wind, betrokken tot zwaarbewolkt of half bewolkt, enkele regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. 20-fOMMn M atotorfietMM «o» «onder da 60" an da duunt» wogenj dia af i?n.... mor oOan WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM - C. Brandb I u schapparaten N.V. BETONBOUW v.h. Fa. Kool en Wildeboer Fabriek en Kantooi HOOGKERK (Gron. i Telefoon 1766 Bijkantooi DEVENTER, TeleL 3885 Uitvoering van Beton Utiliteits Borger en Waterboowwerken. - Groote voor raden Betonartikelen. ook met asphalt geïmpregneerd of gepenetreerd tegen agressieve invloeden BETON EMAILLE en ARTILUX MATERIAAL voor mnurbepleisterlng en gevclstukken Lezers van dit blad laat het I' niet weer houden, ook eens bij ons aan te vragen. Steeds wordt door ons geleverd door het geheele land. (Reel)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1