Ilieuiwe geihzcijt (tTourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Tot dankbaarheid geroepen Wijziging van de Dienstplichtwet Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 JI- Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondags^d 77» cl. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 NO. 6700 ZATERDAG 13 MEI 1939 20e Jaargang Abbertrntteprijjen: Van 1 tot 5 regelstd77> Elke regel meer 0227a Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels£30 Elke regel meer M 0.45 Voor het bevragen aan 't bureao wordt berekend 0.10 Toen ruim een halve eeuw geleden de Christelijke school haar recht begon te vragen, laaide het verzet van liberale zijde hoog op. Wij oordeelen daarover mis schien wel eens wat al te hard. Immers, de ouderen onder ons, die veertig a vijftig jaar geleden een instelling voor openbaar onderwijs bezochten, vonden het volstrekt niet vreemd, dat leeraren en leerboeken de meening huldigden: wie ander onder wijs begeert dan het openbare, moet dat zelf ook maar betalen. Dat was in die dagen, niet alleen bij yrijzinnigen, maar ook in orthodoxe k™*- qen, de algemeene gedachtengang: de geestelijke inslag van ons volk was van lieverlede neutraal-liberalistisch gewor den; wie niet vrijzinnig dacht, behoorde tot de sectariërs en hij geloofde het eigen lijk zelf ook. Mannen als Kuyper en Schaepman hadden dan ook strijd te voeren op twee fronten: eenerzijds tegen de overheer- sching van het liberalisme, anderzijds teqen de lauwheid in eigen kring, tegen het minderwaardigheidsgevoel van de geestverwanten. En dus herhalen we: neem het de massa der liberalen uit die dagen niet zoo kwalijk, dat ze het niet konden hebben om de bijzondere school als gelijkwaardig met hun troetelkind te beschouwen. - Wie wel schuldig stonden, dat waren 'de leiders en staatslieden, die afkeer had den van een School met den Bijbel; die wèl het onrecht zagen, doch zich opzette lijk en wreed tegen vrijheid van onderwijs verzetten. Of die. zooals onlangs een voorstander van het openbaar onder wijs in „Volksontwikkeling" schreef, „met apert misbruik van hun ambtelijke posi tie en macht allerlei door-en-door onwaar dige middelen toepasten om de Christe lijke school te chicaneeren. te denigreeren en te paralyseeren, zoodat het soms eer lijke liberalen te bar werd". Dat was de groote zonde der onver zoenlijke liberalen, dat ze de Christelijke School wilden dooddrukken, omdat ze er zich ter dege van bewust waren, dat baron Mackay. de minister-president nu een halve eeuw geleden, niet ten onrechte ge- sproken had van „een stekje dat leeft" en dat uitgroeien zou indien de wet-Mac- kay tot stand kwam tot een boom on der welks schaduw, aldus de heer van Houten, de openbare school verdorren zou. Toen minister Mackay zijn onderwijs wet had ingediend, stak overal in het land een hevige storm op, en het regende adressen van allerlei organisaties, met de Maatschappij tot Nut van t Algemeen voorop, aan de Staten-Generaal. om de totstandkoming van dit wetsontwerp te verhinderen, want, zoo vreesde men, „het zou op den ondergang van de openbare school uitloopen". Prof. Buys kwam hiertegen wel op met de woorden: „is de openbare school in wendig zoo rot en vermolmd, dat zij geen grooter mededinging verdragen kan dan nu bestaat, laat zij dan vallen, want in dat geval zou blijken, dat zij de moeite om haar staande te houden niet waard is maar de vreesachtigen hadden tot op zekere hoogte wel gelijk. Niet, omdat de openbare school zóó innerlijk vermolmd was. maar omdat een Christenvolk geen genoegen kan nemen met een secte-school der modernen. Doch des te meer verdient het dan ook waardeering, dat de schoolwet-Mackay nu een halve eeuw geleden niet tot stand is gekomen met een stemming zuiver rechts tegen links, maar dat in de Tweede Kamer zich 16 liberalen bij de overigens zeer voldoende meerderheid voegden (het stond immers 71 tegen 27) en dat ook de overwegend liberale Eerste Kamer het wetsontwerp goedkeurde met 31 tegen 18 stemmen. Terecht herinnert de schrijver van een pas verschenen brochure aan het woord dat Groen van Prinsterer reeds in 1866 sprak: „Ik heb van de natie een te goede dunk om mij niet te vleien, dat dit volksbelang bij uitnemendheid op consti- tutioneel-parlementaire wijze, zal triom feeren, door nationale kracht". Zóó is het gegaan in 1889 toen het coalitie-ministerie-Mackay de vrijheid van onderwijs bracht. Och in werkelijk heid was het niet zoo veel: schoolbouw moest nog geheel uit eigen middelen be kostigd worden en voor de salariëering kregen de scholen met minder dan 41 leer lingen slechts 250.en met 46—90 leerlingen maar 400.—; maar in wezen werd er rechtsgelijkheid verkregen en daarom was het een stekje, dat leefde. Er waren liberalen, die van het recht door drongen waren, zooals Thorbecke wiens ideaal het was, dat eens de openbare scholen zouden plaats maken voor het bijzonder onderwijs en anderen stemden daarmee in: er waren ook, die niet het recht erkenden, maar uit billijkheidsover- j „Tot dankbaarheid geroepen". De wet-1 Mackay na 50 jaar herdacht, door Ds C. A. iVreugdenihilDrukkerij Stichting Hoender- wegingen (omdat de ouders zooveel offers hadden gebracht) het subsidie-stelsel aan vaardden. Er waren er echter ook, die smaalden, „dat het kraantje der Protestantsche Pie terspenning trager en trager ging loopen, zoodat men met de bedelnap bij de over heid moest komen"; of, die het nog erger maakten en de stelling van den heer Lief- tinck onderschreven: „Wanneer men het geld der belastingschuldigen wil aanvaar den om een persoonlijke zienswijze op theologisch terrein door te drijven en een theocratischen staat wil stichten, wanneer men twist gaat stoken tusschen de kinde ren van hetzelfde volk en daarmee zelfs op een zoo jeugdig mogelijken leeftijd wil beginnen, dan ben ik onverzoenlijk". Hoe het echter zij: in 1889 triumfeerde het recht op schoolgebied. Wij kunnen het slechts betreuren, dat vele voorstan ders der openbare school in onze dagen weer verzeild geraakt zijn in het vaar water der liberale onverzoenlijkheid; maar wij willen er na een halve eeuw God ootmoedig voor danken, dat èn in 1889, èn in 1917/1920 het recht van de Chris telijke school niet verworven is door de macht van het getal in de Staten-Gene raal, doch. naar Groens woord, „door na tionale Kracht"; of om met Lohman te spreken: „Deze goede uitkomst is niet door onze kracht verkregen, maar on danks onze menigvuldige afdwalingen en dwaasheden, door de kracht onzes Gods, den God der vaderen, die de gebeden van Zijn volk in verhooring deed gaan". ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ. MY LEEUWARDEN - BURMANIAHUIS GROOT N00RDH0LLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM - VAN BRIENENHUTS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN Moderniseering Gooische Spoorlijn Electrische tractie of Diesel-electrische treinen worden ingevoerd UTRECHT, 13 Mei. Naar wij vernemen is op dit oogenblik bij de Directie der Nederl. Spoorwegen in behandeling de moderaisee ring van den spoorweg Amsterdam— WeespRussumHilversumAmersfoort en de beide zijlijnen Hilversum—Utrecht ei BaarnUtrecht. De bedoeling is, dat deze drie lijnen wor den geëlectrificeerd en dat er Diesel-electrl sche treinen zullen gaan rijden. De Directie der Ned. Spoorwegen is met haar oordeel vrijwel gereed, maar eerst moet de zaak nog andere instanties passeeren voordat verdere mededeelingen kunnen wor den gedaan. De bedoeling is om de verbetering tegelij kertijd door te voeren op alle drie genoemde lijnen, zoodat het Gooi binnenkort een be langrijk betere spoorwegverbinding zal krij gen, omdat zoowel de snelheid dan" wordt opgevoerd, alsook meer confort aan het rei zigerspubliek geboden wordt door het betere materieel. Ouieen^oierne^ttjtlieryen/O.Paatlies Z/«cljeniut£4? Iel; uw e&ottetüata Deel der Kamer bepleit uitbreiding van het contingent Diensttijd van twee jaar door sommigen onbillijk geacht Vragen omtrent kosten en financiering Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot wij ziging van de Dienstplichtwet zagen enkele leden dit ontwerp als een toegeven aan en een versterking van militaristische strevin gen, die aan een krachtige bestrijding van de werkloosheid in den weg staan. Dat hier sprake zou zijn van een toegeven aan mili- tairistisch drijven, werd door zeer vele andere leden weersproken. Met de regee ring waren zij van oor ceel, dat voor de grens- en kustbeve-iliging een grootere vre- dessterkte noodzakelijk is. Ons volk zal zich daarvoor zware persoonlijke en financieele offers moeten getroosten. Vele leden achtten het een ernstige leemte in de memorie van toelichting, dat daarin gezwegen wordt van de kosten, welke met de voorgestelde maat regelen gemoeid kunnen zijn. Men zou het op prijs stellen, indien de regeering, uitgaande van zekere veronderstellin gen ten aanzien van den duur der eerste ordening en bij de verschillende wapens en dienstvakken, alsmede van den duur der herhalingsoefeningen, een aantal kostenberekeningen aan de Kamer zou willen overleggen. Daarnaast zou men gaarne vernemen, hoo de regcering zibh de financiering van de voorgestelde maatregelen denkt Verschil lende denkbeelden werden ter sprake ge bracht: heffing van een oorlogswinstbelas ting, heffing van een extra-belasting van de belastingplichtigen, die voor de defensie geen persoonlijke offers brengen of gebracht hebben, een bijzondere heffing van de groo tere vermogens, een bijzondere heffing van inkomens, grooter dan bijvoorbeeld f 5000, financiering uit leeningsgelden. Het kader-tekort Men had in de memorie van toelichting noode gemist mededeelingen omtrent de vraag, hoe de regeering zich voorstelt te voorzien in het nijpende gebrek aan kader, dat zich aanstonds na de inwerkingtreding van de voorgestelde maatregelen zal doen gevoelens. In dit opzicht heerscht thans reeds een groot tekort: hoe zal dat in de naaste toekomst moeten worden aangevuld? Kan de regeering mededeelön, zoo vroeg men, welke sterkte aan troepen aan de kust en de grenzen met en zonder de tweede ba taljons (grensbataljons) aanwezig moet zijn om een voldoende beveiliging te vorinen? Gevraagd werd, of de re-geeri-ng wil bre ken met het stelsel, de garnizoenen van do voor grens- en kustbeveiliging aangewezen troepen ver van de grens te leggen. Van verschillende zijden vestigde men er de aandacht op, dat het onderhavige ont werp een vrucht is van de huidige buiten gewone omstandigheden en daarom een buitengewoon, dus tijdelijk karakter be hoort te dragen, zeker voor wat de mach tiging tot verlenging van den duur der oefening betreft. Daarvoor is, naar sommige leden meenden, te meer grond omdat niet valt aan te nemen, dat de volken den huidigen bewapeningswedloop nog lang zullen kunnen volhouden. Men zou do zoo juist genoemde machtiging willen be perken tot 2, 3 of 4 jaren, of deze willen binden aan de lichting 1943. Nadien kunnen regeering en Staten-Generaal deze aangele genheid wederom onder het oog zien. Vele leden merkten op, dat de verlen ging van den duur der eerste oefening en der herhalingsoefeningen het nog meer dan tot dusverre noodzakelijk maakt dat maatregelen worden getrof fen om te verzekeren, dat de dienst plichtigen na ommekomst van hum diensttijd de door hen verlaten plaats in de maatschappij weer kunnen innemen. Het scheen dezen leden in het algemeen wel mogelijk de werkgevers van hen, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest, te verplichten hun arbeiders weer in dienst te nemen. Eenige leden gaven de instelling in overweging van commissies, welke op dit terrein een bemiddelende taak zouden hebben. Twee jaar ls te lang Vele leden vestigden er de aandacht op, dat de door de regeerirug gekozen oplossing den persoonlijken last van den dienstplioht op de schouders van een te gering aantal mannen legt. Zij zullen ten hoogste twee jaTen ,onder de wapenen kunnen worden gehouden, maar indien de tijdsomstandig heden vereterking van de grens- en kustbe veiliging noodig doen blijven, zal dat maximum wellicht bereikt worden. Een zoo langen diensttijd nu achtten venscheidenen dezer leden met het oog op de maatschap pelijke belangen van een jongen man een groot bezwaar. Voor velen was dit bezwaar overwegend. Aan een ruime uitbreiding van het contingent, zoo noodig gepaard gaande met een matige verlenging van den eereten oefentijd, zouden zij uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid de voorkeur geven. Aan de hier aan het woord zijnde leden stond een contingent van 50.0001 man voor oogen. Tegen het denkbeeld van uitbreiding van het contingent ter vervanging van het voor stel der regeering voerden vele leden in de eerste plaats aan. dat langs dien weg de voorzieningen welke de regeering in de te genwoordige omstandigheden aoodig acht, niet spoedig genoeg zijn te verkrijgen. Men bepleitte de wenschelijkheid. dat de regeering ce premies voor de sociale verze kering der dienstplichtigen voor haar reke ning zal nemen. «aangedrongen werd op een betere rege ling van de kostwinnersvergoeding. ARTS G. A. OOTMAR f In de Veg. Bode wordt gemeld, dat dokter G. A. Ootmar, vegetarisch kinderarts, schrij ver o.m. van een boek over Kinderziekten en van het prachtwerk „De wonderen van het Bijenvolk" in Britsch Columbia, Okana- gan Mission, in zijn 66ste jaar is overleden. VOOGDIJRAAD n J. F. Th. v. Rossum Is corvol ontslag end als lid van den Voogdijraad te "Utrecht OCTROOIRAAD Benoemd zijn bö den Óetroolraad: tot hoofd- gen leur m-ej. Ir C. H. Pontier en Dr W. luiwe, tot plaataverv. lid, Ir A. J. v. d. Hoeve. DE KLOK EEN UUR VOORUIT IN DEN NACHT VAN ZONDAG OP MAAN DAG BEGINT DE ZOMERTIJD We herinneren er aan, dat in den nacht van Zondag op Maandag de Zomertijd aan vangt. Om twee uur s nachts wordt het dan geacht drie uur te zijn. Men zette dus s avonds voor het naar bed gaan de klok een uur VOORUIT. Heffing van Collegegelden De Raad van Nederlandsche Faculteiten adresseert aan den Minister De Raad van Nederlandsche Faculteiten zond aan den Minister van Onderwijs een adres naar aanleiding van het door den Mi nister ingediende wetsontwerp inzake de heffing der college-gelden. De Raad zegt met vreugde te hebben ken nis genomen van het feit, dat de Minister een wijziging heeft voorgesteld inzake de heffing van college-gelden. Hij betreurt ech ter, dat in de voorgestelde regeling het col lege-geld met f 50.— per jaar wordt ver hoogd en een minimum aantal van vijf jaar is gesteld voor a«le faculteiten en studie richtingen, alvorens vrijstelling van betaling wordt verleend, en dat door de voorgestelde regeling eerst een slechts geringe financieele verlichting wordt ondervonden door hen, die zes jaar of langer ingeschreven zijn. Hierdoor wordt verreweg de meerdenheid der studenten ernstig getroffen, aangezien maar een gering aantal studierichtingen tot een examen met een civiel effect een studie tijd van zes jaar of langer vereiscM. De Raad meent gerechtigd te zijn, zich tot den Minister te wenden met het verzoek de voorgestelde" regeling zoodanig te wijzigen, dat het zonder verzwaring der financieele lasten voor de studenten mogelijk zal zijn het volle profijt van de universitaire opleiding te trekken. PATRIMONIUM De heer J. W Bossenbroek te Am sterdam is afgetreden als seer van het Ned. Werkliedenverbond Patrimonium. In zijn plaats is benoemd de heer J. C. Pellicaan te Amsterdam, verbonden aan het bureau van Patrimonium en reeds 2e secretaris van het verbond. De heer Bossenbroek wordt nu 2e secretaris. Met traditioneeel ceremoniën is dr L. Adam geïnstalleerd als gouverneur van Djocja. Een foto tijdens de in stallatieplechtigheid, welke door vele inheemsche autoriteiten werd bijge woond, die den nieuwen gouverneur hun opwachting kwamen maken. De „Rotterdam" uit de vaart Nog geen beslissing genomen Naar aanleiding van enkele berichten over het uit de vaart nemen van het s.s. „Rotterdam", van de H.A.L. (een blad spraït leeds van het dezen zomer onder den sloo- peiBhamer vallen) kunnen we na informa tie ter bevoegder plaatse melden, dat er reeds lang sprake van geweest is, dat ge noemd sohip uit de vaart zou genomen worden. Steeds echter werd dit uitgesteld, daar dit uit de vaart nomen van allerlei omstandigheden afhangt. Op 20 Mei vertrekt de „Rotterdam" met passagiers naar New-York. Daar aangeko men zal het schip verschillende tochten maken en omstreeks half November te Rot terdam terugkeeren. In de tweede helft van dit jaar zal pas de beslissing vallen wat er verder met bet schip gebeuren zal. Van ontslaan van personeel bij eventueel uit de vaart nemen van de „Rotterdam' is geen sprake, want momenteel zijn er \oor de HAL vier schepen in aanbouw, waarvan twee met passagiersaecomodatie. Verslag der Alg. Rekenkamer over 1938 In het gisteren verschenen verslag der Algemeene Rekenkamer over 1938 signaleert de Kamer wederom onrechtmatigheden, ge pleegd in verband met de Comptabiliteits wet. Als voorbeeld wordt aangehaald een aannemer, die onjuiste declaraties had gezonden, waarbij hij 10 pet winst in re kening bracht als vergoeding voor zijn „be moeiingen". Bij de bespreking van de kosten van ver voer van tewerkgestelden bij de werkver schaffing, merkt de Kamer op, dat zij steeds wenken geeft om tot beperking van die uit gaven te geraken. In de inspectie Gronin gen zal de besparing in 1939 rond f 100.000 bedragen. Over de taak van den Centralen Crisis- contröledienst zegt de Kamer, dat deze bestaat in het toezicht uitoefenen op de naleving van crisisvoorschriften, tegen o\ treding waarvan straf is bedreigd. Dit politietoezicht en even goed een integree rend deel van de overheidstaak al6 de fi nancieele contröle op het beheer van het Landbouwcrisisfonds en de Tuchtrecht spraak dit zijn. Beide laatstgenoemde func ties zijn aan publiekrechtelijke organen op gedragen, maar de Centrale Crisiscontröle- dienst is een stichting. De Kamer kan niet inzien, waartoe het dient, dat deze publiek rechtelijke dienst een privaatrechtelijken vorm heeft. Do Crisisaccountantsdienst, eerst een stichting,, is later een afdeeling van het departement van Economische Zaken ge worden. Het college heeft den minister ver zocht' ten aanzien van den Centralen Crisis- controledienst hetzelfde te handelen. De minister antwoordde met argumenten, die de Kamer weinig overtuigend leken. Wan neer deze dienst in departementaal verband zou worden opgenomen, dan zou daaruit de conclusie kunnen worden getrokken, dat de bedoeling voorzit dien dienst een perma nent karakter te geven, hetgeen allerminst het geval was. De Kamer heeft daarop geantwoord, dat zij niet kan inzien, dat een maatregel, die juist was, achterwege zou moeten blijven, omdat het personeel van den betrokken dienst daaruit wel eens een onjuiste clusie zou kunnen trekken. Enveloppe met f 10.000 verdwenen Gistermiddag moest een jeugdige Dank- bediende te Amsterdam op het hoofd postkantoor 'n aangeteekenden brief, inhou dende 10.000 aan bankpapier, afhalen. Hij ontving het i>akje, stak dit in den zak van zijn colbertjasje en ging terug naar zijn kantoor aan de Heerengracht .Toen hij daar aankwam bemerkte hij dat de envelop niet meer in zijn zak zatl Hoewel onmiddelijk een uitgebreid onderzoek werd ingesteld, heeft men tot nu toe de envelop niet terug^ gevonden. Is de jongeman het pakje verlo ren? Heeft men het hem ontrold? Het zijn op het oogenblik nog vragen, waarop geen antwoord te geven is. DAGBLADEN VAN DE ARBEIDERSPERS IN DE KAZERNE Het verbod voor deze bladen opgeheven 's-GRAVENHAGE, 13 Mei. Van ambte lijke zijde vernemen wij. dat de minister van Defensie heeft bepaald, dat de dagbla den, uitgegeven door de N. V. de Arbeiders pers n.l. Het Volk, Vooruit, Voorwaarts Volksblad. Utrechts Volksblad, Zaans Volksblad, Volksblad voor Gelderland, Volks blad voor Groningen en Drenthe. Volksblad voor Friesland. Volksblad voor Twente en Gouds Volksblad, niet meer worden aan gemerkt als geschriften, welke in de kazer nes en aan boord van de oorlogsschepen moeten worden geweerd. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD De Eerste Kamer heeft het ontwerp Be« lemmeringenwet Privaatrecht verworpen. De Ned. Vereen, van Chr. Kantoor- en Handelsbediende* houdt de jaarvergade ring te Putten. Verschenen is het Voorloopig Verslag weec*e Kamer over het wetsontwerp tot wijziging der Dienstplichtwet. De Tweede Kamer heeft gisteren met 49 tegen 31 stemmen het wetsontwerp be treffende het centrale vluchtelingenkamp aangenomen. Chamberlain doet mededeeling van het Turksch-Britsche accoord van bijstand. Anti-Poolsche incidenten te Danzig Tsjoeng King opnieuw zeer hevig ge bombardeerd. Fransche Kamer geeft Daladier opnieuw haar vertrouwen. GEEN VERANDERING Weerverwachting voor het geheele land: aanvankelijk opkla rend, later half tot zwaar bewolkt, wei- nig of geen regen, koude nacht met mo gelijke lichte nachtvorst, morgen over dag zelfde temperatuur als heden, meest matige, later wellicht toenemende, noord oostelijke tot noordwestelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 762.9 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 13.0 C. 14 Mei. Zon op 4.09 uur, onder 7.44 uur 14 Mei. Maan op vm, 2.01 u. ond. nm. 2.3C u 15 Mei. Zon op 5.09 uur, onder 8.46 uur 15 Mei. Maan op vm. 3.22 u. ond. nm. 4.3S u FIETSERS LICHT OP 14 Mei. Van 's av. 8.14 u. tot 's morg. 4.38 u 15 Mei. Van 's av. 9.16 u. tot 's morg. 4.36 u Wijnhandel André Kersfens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen "•MEN LD Off gT ,N ZECRGOTO WOTR TEL3I6601 CAFÉ GAft EN KOUD WATER OP ALLE KAMERS KAMERS MET 0NTBUT-f 3-MET BADKAMER - f-4- P1JKS-TCIEEOON STPOOMENO Belangrijke gift voor Indië's defensie Nobele geste van zelfbestuurders BATAVIA, 12 Mei (Aneta). Reeds vroeger doden enkele zelfbestuurders, bij voorko* mende gelegenheden, een geste ten behoe ve van het algemeen belang. Ook thans ge schiedt dit en wel in verband met de wen schelijkheid tot snelle opvoering van de defensie. Zoo hebben de zelfbestuurders van Watara- pone. Madjoe en Sopeng (Boni) gouverne ment Celebes, op de receptie bij den assi stent-resident op 1 Mei. ter gelegenheid van den verjaardag van Prinses Juliana, net verzoek gedaan, bij monde van den voret van Bondi als blijk van aanhankelijkheid aan het Nederlandsche gezag een schen king te willen aanvaarden Nan enkele honderdduizenden guldens ten behoeve an die defensie van Nederlandech-Indië. De zelfbestuurders verzochten dit verzoek aan den gouverneur generaal over te bren gen, waarop de assislent-resident de Regee ring hiervan op de hoogte heeft gesteld. Vermoedelijk zal de schenking uit prin- cipieele overwegingen niet kunnen worden aanvaard, doch mogelijk kan een oplos sing worden gezocht door dit bedrag te be steden aan luchtdoelgeschut, ten behoeve vordedifnng van genoemde drie landschappen, waarbij de legerleiding voor u^?iening de no°dige manschappen be schikbaar zou stellen. Aneta verneemt echter dat beslist nog geen decisie over deze kwestie is genomen VEBLAAOD GROENTENCONTINGENT VOOR ZWITSERLAND? d ^,'iAI'.InVIIK '2 Mei. In verband met het dreigend gevaar voor vermindering van het groenten-contingent in Zwitserland heelt het bestuur van den Bond Westland van- daag een telegram aan dev. minSJer vï. tconomisehe Zaken geeonden. waarin do ongerustheid i,,ls,uerkt over dero ïvlid tvTJ.I* ina •el «o'oV'Tm verrookt de Bond Westland dringend ,1e medewerking van de regeering <xn verdere verminderinr vm het contingent te voorkomen en don toeetand van het basisjaar icrug te krijgen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1