llieuuie Criïtsdjf (tourna! avano Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken HOTEL HOF VAN HOLLAND Abonnementsprijs Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending530 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j Ct Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 36936 DONDERDAG 11 MEI 1939 20e Jaargang Hbbertentitprijjtn: Van I tot 3 rtgtlsU7"/i Elke regel meer (X22'/> Ingezonden Mededeeüngen van 1-5 regels 230 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend Q.10 NO. 6698 BESCHERMING TEGEN LUCHTGEVAAR Ten aanzien van wat wij kortheidshalve luchtbescherming noemen, bestaan er vele tegenstellingen. Daar is ten eerste deze, dat er heusch nog menschen zijn, die de stelling verde digen: wie afweermaatregelen tegen lucht bescherming neemt, begeeft zich op het Misschien moeten wij hierbij nog onder scheid maken tusschen hen, die niets heb ben tegen het inrichten van een schuilkel der, maar wel tegen afweergeschut. Doch deze opvatting, die misschien Christelijk genoemd wordt, moeten wij als zeer on christelijk afwijzen. Want dan zou de rijk dom beslissen en werd de arme aan zijn lot overgelaten. Het is, alsof men zou zeg gen: wie geen geld heeft voor sloten, gren dels en stalen rolluiken, mag ook niet door de politie beschermd worden tegen inbre- Waarmee o.i. de bezwaren tegen luchtbe scherming en afweer van gevaar voldoen de weerlegd zijn. Een tweede tegenstelling is deze, in hoe- [verre afweer en bescherming mogelijk zijn. ^t Baat toch allemaal niets", zegt de één. „Gij overdrijft in hooge mate" .antwoordt de ander. Het komt ons voor, dat thans niet uitgemaakt kan worden, wat hier de juiste opvatting is. Wel staan wij aan de zijde van de redactie van de „Vrijzinnig- Democraat", die tegenover een fatalist in eigen kring de meening verkondigt, dat met name de gruwelen van gasaanvallen minder groot waren dan men dacht. Dit schijnt juist te zijn.. Noch in Spanje, noch in China gebruikte men het gevrees de mosterdgas. Vanwege de humaniteit zal dat niet gebeurd zijn. In dat opzicht ver wachten we niets. Maar tusschen iets uit vinden en toepassen ligt vaak een groote afstand. Wel groeit de overtuiging, dat tegen bom aanvallen, indien ze slagen, wat ook geen regel is, weinig bescherming is te bieden. Schuilloopgravem, schuilkelders en zand zakken kunnen scherven afweren, doch horizontale dekking zal weinig baten. Rijk en gemeente houden daarmee dan ook rekening. Doch hier volgt de derde te genstelling: wie behoort de financieele last te dragen? Het rijk maakt een juiste on derscheiding. In alle gemeenten behooren eenvoudige, hoofdzakelijk organisatorische maatregelen genomen te worden, vooral ook bestaande in voorlichting der bevolking en deze kosten behooren de gemeenten zelf te dragen. Er zijn echter ook „gemeenten, waarin of nabij welke voor een luchtaanval aantrek kelijke objecten* zijn gelegen, als Regee- ringsbureaux, militaire mobilisatiecentra, fabrieken van oorlogsmateriaal en andere industrieën, belangrijke spoorwegbruggen of emplacementen, e. d." en de bescherming hiervan is een nationaal belang. Deze ge meenten liggen in de eerste en tweede ge- .varenklasse en de kosten der bescherming behooren geheel of gedeeltelijk voor reke ning van het rijk te komen. Tegen deze administratieve indeeling schijnt ons weinig in te brengen. Het geval doet ach echter voor, dat vele gemeenten meenen te behooren in de tweede klasse, terwijl ze tot de derde gerekend worden. Zij nemen dan wel allerlei dure maatre gelen om openbare diensten en burgerij te beschermen, maar moeten alles zelf beta len. Dit is inderdaad onbillijk; doch wij moe ten niet vergeten, dat alles ten slotte uit de beurs der burgerij moet komen. Getuige de belastingontwerpen, waartegen aan alle kanten verzet rijst NED. CHR. RADIO VEREENIGING De Ned. Chr. Radiovereeniging ontving uit „groote dankbaarheid voor Bijbellezin gen en Kerkdiensten" onder letters N. N. een gift van vijfhonderd gulden door be middeling van Jongej. Willy, Smeenk te Steenderen (Gld.). In een juwelierszaak aan de le Constan- tijn Huygensstraat te Amsterdam werd een inbraak gepleegd, waarbij verschillen- de waardevolle voorwerpen gestolen wer den, De belangstelling po/ar het pand. Voorkeurnummers van candidatenlijsten Wij schreven gisteren over de mogelijk heid om voor een ingediende candidaten- lijst een voorkeurnummer te krijgen. Door het wegvallen van een paar woorden kwam er in het bericht een formeele onjuistheid te staan. Het bericht zegt nü: Het is gewenscht van de geboden gele genheid gebruik te maken. Dit moet ge schieden binnen 4 dagen na de candidaatstelling. Dit moet zijn: binnen 4 dagen n& de of ficie e 1 e bekendmaking der candi daatstelling, dat is dus nh afloop van de termijn van twee dagen, die openstaat voor beroep tegen de beslissing van het hoofd- stemlbureau over de geldigheid der lijsten iver de handhaving der daarop voor komende candidaten. Men heeft dus nog wel een week onge veer den tijd; dooh ook in dit geval geldt 't: Stel niet uit tot morgen, wat ge vandaag kunt doen. De aanvraag om een voorkeurnummer moet worden ingediend door een of meer de zittinghebbende Raadsleden, ter wijl de verklaring moet zijn geteekend door den burgemeester. Stemmen bij volmacht door militairen Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet houdende voorschriften betreffende het stemmen bij volmacht door militairen bij de in 1939 te houden gemeen teraadsverkiezingen. Aan de memorie van toelichting wordt het volgende o.m. ontleend: In groote lijnen zal de gang van zaken aldus zijn, dat de kiesgerechtigde militair, die op den dag der stemming in werkelijken dienst is in een andere gemeente dan in die, op welker kiezerslijst hij voorkomt, door tusschenkomst van een door of van wege den minister van defensie aan te wij- zèn officier schriftelijk een verzoek indient om bij volmacht te stemmen. Het verzoek moet den burgemeester der ge meente, op welker kiezerslijst de militair voorkomt, uiterlijk tien dagen voor den dag der stemming bereiken. Vervolgens wordt de in het verzoekschrift aangewezen gemachtigde opgeroepen ten einde zich per soonlijk ter secretarie te vervoegen om de volmacht aan te nemen. Verschijnt de ge machtigde niet op de(n) aangewezen dag (en), of neemt hij de volmacht niet aan, dan verliest de aanwijzing haar kracht en wordt het bij den burgemeester ingediende verzoekschrift teruggezonden aan den mili tair, die, indien het hem gelukt op den dag der stemming verlof te krijgen, alsdan im mers zelf nog kan stemmen. Bij aanneming van de volmacht wordt het bij den burge meester ingediende exemplaar van het ver zoekschrift door den gemachtigde medeon- derteekend en door den burgemeester of den door dezen aangewezen ambtenaar ge waarmerkt Dit exemplaar geldt alsdan als het origineel der volmacht Voor het overige kunnen de artikelen der kieswet nopens het stemmen bij volmacht, behoudens enkele uitzonderingen en afwij kingen, welke voor zich zelve spreken, toe passing vinden. Congres van „Schuttevaer" te Roermond ROERMOND, 11 Mei. Te Roermond is gisteren het congres van de Koninklijke Schippersvereeniging „Schuttevaer", dat vandaag is voortgezet, begonnen. Naast de afgevaardigden van pl.m. 32 afdeelingen uit alle oorden van het land woonden tal autoriteiten het congres bij o.a. de drie oud-ministers van Waterstaat: ir M. C. E. Bongaerts, Mr P. J. Reymer en Jhr Ir O. C. A. van Lidth de Jeude. Om 11 uur begon in de harmoniezaal de gemeene vergadering. Voor den aanvang der vergadering bood Mr D r a b b e namens de vereeniging van Scheepsbevrachters in Nederland, afd. Zuid-Holland een mooie, nieuwe vlag aan „Schuttevaer" aan, naar aanleiding van de verleening van het prae- dicaat „Koninklijk". De heer Mr W. A. C. van Dam dankte als woordvoerder van „Schuttevaer" tLe scheepsbevrachters voor dit geschenk, waarna de vlag gehesehen werd. De heer C. A. J a ns e n verwelkomde ver volgens namens de afdeeling Roermond de gasten, waarna Mr van Dam het ope ningswoord sprak, daarin wijzend op den goeden gang van zaken in het vereni gingsleven van „Schuttevaer", welke ver eeniging het steeds in het bijzonder tot haar taak gerekend heeft op te komen voor de belangen nieuwe vaanvegen betreffende en de outillage van den vaarweg. Voorts werd het jaarverslag behandeld en goedgekeurd, waarna een aanvang werd gemaakt met de behandeling van de voorstellen van huis- houdelijken aard, welke vlot onder den voorzittershamer doorgingen. Tal van andere voorstellen betrekking hebbend op verlichting, drinkwatervoorzie ning, seinen waterpeil enz. enz. werden vlot doorgenomen. Breedvoerig werd gedis cussieerd over de haven van Werkendam. Om 2 uur maakten de deelnemers aan het congres een excursie naar de sluis te Born en het havenbedrijf der Staatsmijnen, waarna den deelnemers in het Casino der Staatsmijn Maurits een thee werd freerd. Des avonds om kwart voor acht had de officieele ontvangst ten stadhuize plaats door burgemeester mr P. J. Reymer en het gemeentebestuur, waarbij hartelijke toe spraken werden gewisseld. Een gezellige bijeenkomst in de Harmo- AFSCHUWELIJK MISDRIJF TE DEIL ONTDEKT Twee pasgeboren kinderen gedood Weduwe in arrest gesteld DEIL, 11 Mei. Na ruim twee jaren is alhier een afschuwelijk misdrijf aan het licht gekomen, in verband waar mede de politie te Deil is overgegaan tot de arrestatie van een 38-jarige we duwe uit deze gemeente, die inmiddels naar de gevangenis te Utreoht is over gebracht. Dinsdagmorgen vervoegde zich bij den burgemeester van Deil een zwager van de weduwe W. B. alhier, die mededeelde in een pasgeboren buitenechtelijk kind deze vrouw achter zijn woning in den grond te hebben begraven en een jaar later tweede pasgeboren buitenechtelijk kind van de wed. B., nadat het gedood was, in zijn schuur in een kist te hebben gestopt. Na deze ontstellende mededeeling waar schuwde de burgemeester terstond het par ket te Utrecht en nog denzelfden middag stelde men een onderzoek in de schuur van den man in. Inderdaad vonden zij daar het lijk van het kind; bij het uitgraven van den grond achter de woning van den zwager heeft men niets meer kunnen ontdekken van het kind, dat hier drie jaar geleden moet zijn begraven. Onmiddellijk werd overgegaan tot de arrestatii van dc weduwe, die naar Utrecht werd overgebracht. Het onderzoek inzake dezen afschuwelijken kindermoord is nog gaande. BERGEN (N.-H.) Pension „Holland". Tel. 2508. Alle moderne comfort. Pinksterweekend 12.- incl. aparte zitk. Pensionpr. vanaf 4.- incl. aparte zitk. Familie bij overeenkomst. Vraagt prospect. JAVA-HOTEL „Cramers Java Dependance" SOESTDIJK. Aan hoofdweg A'dam-Amersfoort, tfn. 2038. Modern comfort - Indische sfeer - bungalows Langer verblijf spec. red. Week-end tariev. RESTAURANT VALKENBURG (L.) HOTEL „FRANSSEN" BONDSHOTEL A.N.W.B. EN K.N.A.C. 80 kam., pr. tuin en boomg. - Lift. - Tel. 38 Garage vrij - Pens. 3.75 - Hoogs, v.af 4.- NOORDWIJK AAN ZEE Hotel-Pension NOORDZEE Familie Hotel NOORD-BOULEVARD Telefoon 27 VOOR KORTERE BEZOEKEN Hotel-Café Restaurant „SEINPOST" Het geheele jaar geopend Noord-Bonlevard richting vuurtoren. DOMBURG Hotel de l'Europe Telefoon 1 doorverb. Het gezellige Familiehotel met gerenom. Keuken. Stroomend koud en warm water pp alle kamers. Badkamers. Voor- en na seizoen v.af ƒ4.-. Hoofdseizoen v.af ƒ5.-. Eig. A. MEYER, Chef de Cuisine. HET LOO Hotel „de Keizerskroon" („Hoge"). Rustig familiehotel. Modern comfort. Lage pension- prijs. Telefoon 2145. Naast het Kon. Paleis „Het Loo". ◦OSTERBEEK Hotel „DREYER00RD" - Telef. 5046 Prettig familie-hotel. Centr. verw. K. en w. str. w. op alle kam. Gr. tuin. Bek. keuken. Pinkster week-end 12.— en 14.— p. pers. Hotel ITTM AN N NUNSPEET (niet meer aan den grooten verkeersweg) Penslonsprijs Voorseizoen 5. Hoogseizoen 5.50 en 6.- Grooten Tuin met allweather Tennisbanen LOENEN (Veluwe) Bonds-Hotel „De Vrijenberg",Tel. 261 Ideale ligging, in de Bosschen, bij Beek en Waterval. Pinksteren Zaterdag vóór diner tot Dinsdag na ontbijt 13.50. Gelijkvl. met aparte serre 15.Langer 3.k 4.— p. dag. Str. water en v. w. op alle kamers. LOCHEM, „BERKELOORD TELEFOON 500 Geren. Fam. Hotel. Pr. ligg. Eigen zwempl. Tennis-, Roei- en Vischsport. A.N.W.B. en K.N.A.C.-HoteI. Pinkster-Arrangement. NIEUW RESTAURANT NIEUW INGERICHT CAFé cnpflTR ZALEN Het conflict in de Drentsche werkverschaffing EMMEN, 11 Mei. Omtrent de staking bij de werkverschaffing in de gemeente Emmen meldt men ons, dat gisteren weer bij enkele particuliere ontginningen in de omgeving van Emmen het werk is neergelegd. De staking heeft echter geenszins het karakter van een algemeen conflict. Van de ongeveer 1400 werkverschaffingsarbeiders uit de ge meente Emmen zijn er thans enkele hon derden in staking. De stakers verlangen een verhooging van het algemeen loonpeil van 20 tot 30 cent basisloon per uur. Het basisloon van 20 ct. kan thans in accoord-werk tot 24 cent maxi maal stijgen. Dit achten de arbeiders te laag, ook al omdat het vaak door den aard \an het werk zeer moeilijk valt het maximale loon te halen en dit op sommige werken tot de uitzonderingen behoort. De Rijksinspecteur der Werkverscha.fing in Drente, de heer E. J. Buiskool, te Assen, erklaarde ons desgevraagd, dat tegen de stakende arbeiders geen strafmaatregelen als schorsing of iets dergelijks worden ge nomen. Wel worden zij uitgesloten van iede ren vorm van steunverleening, zulks op verzoek van den minister van Sociale Zaken en ook zullen de burgerlijke armbesturen den gezinnen geen hulp mogen verschaffen. Deze gedragslijn heeft de heer Buiskool Maandag bij het uitbreken van de staking te Hoogeveen persoonlijk den arbeiders gedeeld. Hij wees er voorts nog op, dat de stakers hoofdzaak uit een bepaald gedeelte der gemeente Emmen en wel uit de omgeving Emmererfscheidenveen en Emmercom- pacsuum afkomstig zijn. zoodat naar mcening aap den invloed van plaatselijke agitatie moet worden gedacht Ned. Chr. Kruideniersbond UTRECHT, 11 Mei. De Ned. Chr. Krui deniersbond heeft een belangrijke vergade ring gehouden in het Bondsbureau, Schim- melpennincklaan 1 te Utrecht. In het hoofd bestuur had een algeheele reorganisatie Het hoofdbestuur is thans als volgt samen gesteld: R. A. P e 11 e b o e r, Amsterdam, voorzitter; G. W. Klein Obbink, Utreoht, secretaris-penningmeester; W. L. Ver burg. Amsterdam; G. de Vink, Utrecht; Nic. Laarman, 's-Gravenhage; J. K r u i s e. Amsterdam. De heer F. Geerling werd benoemd tot adviseur en propagandist. Deze Voorburg woonachtig. Het plan bestaat een bondsorgaan uit te geven. Voor redactie medewerking zullen verschillende vooraan staande personen, die op zakengebied des kundig zijn, aangezocht worden. De propa ganda wordt nu met kracht ter hand geno men om de ruim 6000 Prot. Chr. kruideniers den lande in een Bond vereenigd te krijgen. Het adres van den Bond blijft: Schimmelpennincklaan 1, waar tevens het adres van den secretaris is gevestigd. Tel. 14571, Giro 100984. Chr. Jongevrouwen- en Meisjesvereenigingen Gisteren is te Leeuwarden de alge- meene vergadering van het Nederlandsch verbond van Christelijke jongemeisjes- en vrouwenvereenigingen, welke door onge veer 500 leden bezocht was, aangevangen. De presidente, mevrouw C. J. S i c k e s z- Snijders van Rilland, heette de tal rijke gasten, waaronder mej. Koenen van sociale zaken, welkom. Uit het jaarverslag bleek, dat het totale aantal kringen 93 bedraagt. Het verbond bestaat uit 40 Christen Jonge Vrouwi kringen, SS6 meisjesvereenigingen en 4 jeugdclubs. Het totale aantal leden be draagt 27.870. De exploitatierekening liet een eindcijfer zien van 6.133.35. Het batig saldo bedroeg 85.99. In de vaactnre van mevr. C L. Waar denburg van Weener werd aangewezen al6 lid van het dagelijksche bestuur mevr. A. Valeton-IIogprzeil te Zierikzee en in het jeugdgroepsbestuur mej. J. A. C. Denee te Veghel. De eerste dag werd besloten met een sa menkomst in de Westérkerk, waarin vice-presidente, mej. C. H. v. d. Sdhaar uit Rotterdam, voorging. In de vergadering van heden is het woord gevoerd door mevr. A. Valeton- Hogerzeil over de verantwoordelijkheid van het bestuur van de meisjesvereenigingen en mej. mr. A. L. Vransz, federatie-secreta resse in Nederland^ch-Indië over: van meis jes en vrouwen in Indië. PENSIOENWET VOOR DE SPOORWEGAMBTENAREN 1925 Bij de Tweede Kamer is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van de pen sioenwet voor de SpoorwegamKenaren 1925 Voor zoover het thans ingediende wetsont werp betrekking heeft op de kortingen der pensioenen, komt het, in het .kort sa gevat, hierop neer, dat: 1. de machtiging tot invoering van dere korting bij Koninklijk Besluit aan stonds wordt ingetrokken; 2. de korting op de pensioenen beneden 500 met ingang van 1 Juli 1939 wordt i getrokken; 3. voor de overige kortingen, te beginnen met 1 Januari 1940, het maximum van 10 percent telkenjare met 2 wordt verminderd, zoodat deze kortingen dus op 1 Januari 1944 geheel zullen zijn afgeloopen. Staatsraad Mr J. Schokking 75 jaar •s-GRAVENIIAGE. 11 Mei. Hoewel de da tum niet officieel herdacht zou worden heeft Staatsraad Mr. J. Schokking onder groote belangstelling zijn 75sten verjaardag gevierd. Mr. .Schokking werd telegrafisch geluk- gewenscht door H.K.H. Prinses Juliana ontving voorts felicitaties van de Chr.-üist. Kamerfractie, van de Alg. Synodale Com missie der Ned. Herv. Kerk, van den Herv Schippersraad en van de Ncd. Chr. Radio- Vereeniging. Er waren verder verschillende bloemstukken In den middag is ten huize van Mr. Schokking een niet-officieele ont vangst gehouden. 'eugdregistratie over het geheele land Groote uitbreiding van het kampwerk Drie nieuwe internaten voor dienstboden-opleiding Bij de .Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van de begrooting van sociale zaken voor 1939. Aan de memorie van toelichting wordt o.m. het volgende ontleend: Met het oog op den omvang en den duur tn het euvel der werkloosheid onder de jeugd, en de voorgenomen versterkte bestrij ding van dit kwaad, zoomede van de daaruit voortvloeiende gevolgen, zal de deelneming van jeugdige werkloozen aan de voor hen bestaande voorzieningen, als kampwerk, cursussen, centrale werkpaatsen, werkobjec- ten en dienstboden-opleiding in krachtige mate worden gestimuleerd. Derhalve zullen deze voorzieningen belangrijke uitbreiding ondergaan. Mede voor dit doel, alsook om i zoo volledig mogelijk inzicht te krijgen den stand der werkloosheid onder de jeugd, zal de tot heden in een beperkt aan tal gemeenten als proef ondernomen jeugd- registratie over het geheele land worden uitgebreid. De daarvoor in te richten pl.m. 150 agentschappen van den socialen jeugd dienst zulen tevens belast worden met de werkzaamheden samenhangende met het z.g.n. staat-van-dienst-boekje. De bij het onderhavige wetsvoorstel aange vraagde verruiming van de beschikbaar stelling van geldmiddelen met 'n bedrag van f 5.275.000 zal de mogelijkheid openen om in den loop van het jaar 1939 te bewerken: dat, naast de 20 reeds bestaande kampen, 9 nieuwe jongens-kampen en 4 meisjeskampen women gebouwd, ingericht, onderhouden geexploiteerd, waardoor het aantal in die kampen beschikbare plaatsen, voor wat be treft de jongens, van circa 2000 tot circa 3000 wordt opgevoerd en voor wat betreft de meis jes, 240 plaatsen in die kampen beschikbaar zullen zijn. Dit beteekent, dat voor 1939 circa 12000 jon- gens en 480 meisjes een kampperiode van 2 tot 3 maanden kunnen medemaken; dat de voor de oprichting en exploitatie der nieuw te bouwen en het uitbreiden der bestaanae kampen benoodigde gronden door het rijk worden aangekocht dat het subsidie-percentage in de kosten der kampen, daaronder begrepen de dienst bodenopleidingen, wordt gebracht op 85 pCt; dat 6 kampwerkplaatsen, functionneerend als centrale werkplaatsen, in de kampen worden gebouwd en geoutilleerd; dat enkele nieuwe (kleinere) kampwerk plaatsen worden verbeterd en uitgebreid; dat de deelnemers en deelneemsters aan de kampen bij den aanvang van het kamp medisch worden gekeurd (waaronder röntgenologisch onderzoek) en gedurende kampperiode geneeskundig worden ver dat de 42 reeds bestaande centrale werk plaatsen, waar noodig, worden uitgebreid, verbeterd of van een meer doelmatige outil lage worden voorzien en daarnaast 4 nieuwe centrale werkplaatsen worden opgericht, ge outilleerd' en geexploiteerd, waardoor het aantal in de werkplaatsen beschikbare plaatsen wordt opgevoerd tot circa 4400; dat het doen uitvoeren van daartoe ge schikte plaatselijke werkobjecten voor jeug digen wordt gestimuleerd, zoodat het aantal daarbij tewerkgestelde jeugdigen van circa 2000 tot circa 4000 kan worden opgevoerd; dat het aantal deelnemers aan het (Dal ton) cursuswerk en de lessen van het insti tuut voor individueel onderwijs van circa 3000 tot circa 9000 wordt opgevoerd; dat naast de 7 reeds bestaande internaten voor dienstbodenopleiding 3 nieuwe derge lijke internaten worden opgericht, geoutil leerd en geëxploiteerd, waardoor het aantal beschikbare plaatsen wordt opgevoerd van circa 430 tot circa 650. Dit beteekent, dat circa 2000 meisjes in die internaten tot dienstboden zullen kunnen worden opgeleid dat circa 1000 meisjes door middel van de plaatselijke cursussen tot dienstboden zul len kunnen worden opgeleid; dat de jeugdregistratie over het geheele land wordt uitgebreid; dat de noodige propaganda wordt gevoerd voor deelneming aan de hierboven genoemde cultureele voorzieningen. SCHOENEN Het betere merk VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Bij de Tweede Kamer is ingediend een. wetsontwerp betreffende een staat-van- dienst-boekje voor jeugdige mannelijke personen. Verschenen is de Memorie van Ant woord aan de Tweede Kamer over het Centrale Vluchtelingenkamp. De jaarvergadering van de Vereen, van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk. Prins Paul's bezoek aan de Italiaansche hoofdstad. Een radiorede van Mevrouw Tsjanq Kai Sjek. Nieuwe verklaring van Chamberlain over de besprekingen met Rusland. AFWISSELEND BEWOLKT Weerverwachting voor het geheele land: afwisselend bewolkt, waarschijnlijk droog weer, koude nacht, met plaatselijk een weinig nachtvorst, overdag iets kouder. Zwakke tot matige, noordoostelijke tot noordelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 766.1. THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 13.4 C. SCHOONMAAKTIJD PALTHE-TIJD Grootste fabriek in Nederland voor chemisch reinigen en verven van Gordijnen. Tapijten. Divankleeden, Tafelkléeden, Dames- en Heeren- kleedmg, enz. 800 Werklieden Specialiteiten in alle afdeelingen PALTHE ALMELO Dr. H. NANNING'. IKINADRUPPELS Het aangewezen middel bfl: BLOED AI HOEDE BLEEKZUCHT MALARIA GURU AAN EETLUST «u. Men lette op den naaa ^De. H. Naming" bulten op de roode doos en op dc flacon. Prfli f 1JO Or. B. KAJUQKCi fUm. CW fUrf.fc. AT. OER HAAG. Unie uitgebreide plannen bespreekt voor de bevordering van de cultureele en handels betrekkingen tusschen Zuid-Afrika en Ne derland. Hij zou daartoe eon tentoonstel ling van Zuid-Afrikaansche producten en veldbloemen in den Haag willen organi- seeren en het volgend jaar een tentoonstel ling van Nederlandsche en Nederland6ch- Indische producten in Zuid-Afrika. De op brengst zou hij willen besteden voor een fonds, waaruit Zuid-Afrikaansche studeu- ten in staat gesteld worden in Nederland te gaan studeeren en omgekeerd. Nederlandsche oorkonde aan Generaal Hertzog overhandigd PRETORIA, 11 Mei. Namens ziahzelf i de 92 Nederlanders, die op 10 October vi het vorige jaar een medaille van getrouwi dienst gedurende den tweeden vrijheidsoor log en een burgermedaille gekregen heb ben, heeft de heer F. A van der Loo uit "s'-Gravenhage, de bekende fraai uitge voerde oorkonde aan den minister-presi dent, generaal Hertzog, overhandigd, waar in zij hun erkentelijkheid uitspreken voor de hooge onderscheiding. Tevens heeft de heer Van der Loo den minister-president een met de hand geschilderd bord over handigd in de kleuren van de Boeren-re- publieken. Ook den ministers Havenga. Fouris en generaal Kemp is zulk een bord overhandigd, en wel wegens het feit, dat he» op 10 October 1939 om 5 uur veertig jaar geleden zal zijn dat de oorlog met Enge land uitbrak. „Die Transvaler'' nieldt, dat de heer Van der Loo met de betrokken lichamen in de Dr Van der Sleen weer op iv,d Naar de Canadeesche Eskimo's 's-GRAVENHOGE, 11 Mei. Per Batavierlijn zijn Dr. van der Sleen en zijn vrouw uit Haarlem voor hun reis naar Canada, Alaska en Yukon vertrokken. Het zwervend echtpaar, dat verleden jaar do Lappen bezocht en bestudeerde we neen t zijn kennis van primitieve volken te ver- grooten door een bezoek aan de Canadee sche Eskimo's, die, vooral in het Westen rond de Mackenzie Delta nog grootendeels leven van jacht en visscherij. Dr. van der Sleen hoopt dan interessante vergelijkingen te kunnen maken, tusschen de neg geheel van de natuur levende Papoea's, Indianen, Eskimo's, de Lappen en den voorhistori- schen mensch. Onderweg zaj hij eerst nog weer het prachtige Rotsgebergte doortrek ken en een bezoek brengen aan de bevers van zijn helaas te vroeg gestorven vriend den Grijzen Uil. om te trachten al dit moois en interessants met behulp van een Kleuren film, thana ook in kleuren vast te leggen. Do tocht naar de Eskimo's zal gedeeltelijk per vliegtuig moeten worden afgelegd, daar Be kolossale afstanden andere wijzen van reizen haast onmogelijk maken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1