Ilifuure ^VUteiljr (ionrant Het en karakter van het huwelijk de taak van de Overheid HET VREDES-INITIATIEF VAN DEN PAUS jafconnemcntspnjö Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor hel Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 20e Jaargang SHfoertentitprijjcn: Van 1 tot 5 regelst.l7'/i Elke regel meer 0.22'It Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels f 2.30 Elke regel meer 0,45 Voor het bevragen aan 'f bureau wordt berekend 0.10 No. 6697 WOENSDAG 10 MEI 1939 11 Zagen we de laatste maal, dat de Over heid ten opzichte van het huwelijk taak heeft juist daar, waar het huwelijk zich als rechtsinstituut vertoont, thans willen we iets nader op die Overheids functie ingaan. De macht van de Overheid gaat niet verder dan het instandhouden van den rechtsband. Zij moet er naar streven, de algemeene zedelijke opvattingen ten aanzien van huwelijksverhoudingen ten goede te beïnvloeden. Wanneer echter in een concreet geval het huwelijk naar zijn innerlijken aard verstoord, ia zelfs geheel verbroken is door de voortdurende anti- normatieve houding der echtgenooten, zoo dat zelfs niet op gebrekkige wijze naar de huwelijksnorm geleefd wordt, dan kan zij door instandhouding van den uit- wendigen rechtsband toch nooit bereiken, dat het huwelijk naar zijn wezen hersteld wordt. Dit valt buiten haar bevoegdheid en macht, juist omdat het huwelijk naar zijn karakter een liefdesgemeenschap is. die door partijen verwezenlijkt moet wor den, hetgeen nooit met dwang van buiten af is te bewerkstelligen. De Heilige Schrift laat, naar gangbare Protestantsche opvatting, echtscheiding uitsluitend toe op grond van overspel |(hoererij) en kwaadwillige verlating. Deze gronden mogen echter niet als juridische gronden worden uitgelegd. Wanneer Christus over het huwelijk spreekt, heeft Hij altijd het oog op de innerlijke zijde ervan. Daar is dan ook niemand, die het v/oord van Christus: „Wie een vrouw aanziet om haar te begeeren, heeft aireede overspel met haar gedaan", als richtsnoer voor de Overheid zou willen laten gelden. Voor den burgerlijken wetgever moet bij het echtscheidingsprobleem de eerste vraag zijn, of het huwelijk als blijvende gemeenschap nog bestaat en of, zoo de - feitelijke verhoudingen daarin geheel ont zonken zijn aan de norm van het huwe lijk en wijziging ten goede in dat huwe lijk uitgesloten is te achten, overwegende belangen het laten voortbestaan van den rechtsband wenschelijk maken. De Overheid, handhaafster van "de orde om der zonde wil, ervaart de gruwelijke werking der zonde in zoovele verwoeste huwelijken. Het kan zijn. dat zij in ge vallen, waarin noch overspel, noch kwaad willige verlating heeft plaats gehad, toch den wettelijken huwelijksband moet los maken, wijl niet alleen van geen wezenlijk huwelijk meer sprake is, maar de zondige houding van partijen zoodanig is, dat het publieke rechtsbelang aanzienlijk geschaad wordt, wanneer de rechtsband in stand blijft. Dan handelt de Overheid niet in strijd met Gods ordinantiën, doch dien overeenkomstig. Staat en kerk hebben onderscheiden terreinen. Het kan zijn, dat de Overheid in strijd handelt met haar goddelijke roe ping, ook ingeval ze zich houdt aan de officieele echtscheidingsgronden der kerk. Immers, indien zij in gevallen als de zoo even genoemde toch den rechtsband in- stand houdt, kan ernstige wanorde hier van het gevolg zijn en verzaakt zij zoo doende haar goddelijke taak van ordenen en regelen. Er kunnen tijden zijn van zoo diepe in zinking in een volksleven, dat een stfenge huwelijkswetgeving niet meer gedragen wordt door de volksovertuiging en daar door haar doel voorbijschiet. De dwingen de macht van het recht is n.l. hier be perkt en verschilt hemelsbreed van den dwang, dien het recht kan uitoefenen bij overeenkomsten als koop en verkoop, huur, ruil enz. Hier heeft de wetgever te doen met een instituut, dat zoo groote plaats in het dagelijksch leven van de meerderheid der bevolking beslaat en den wortel van het bestaan der menschen raakt en waarbij een reeks van omstan digheden belet, dat de wetgever kortweg zijn wil aan de bevolking kan opleggen. Het is zelfs zoo, dat de belangrijkste ontwikkeling ten goede of ten kwade bui ten de Overheid omgaat. Zoo heeft het Christelijk huwelijk zijn weg gevonden in het Romeinsche rijk en vindt het nog zijn weg op de zendingsterreinen. Zoo is de ontaarding van het huwelijk in dezen tijd niet uit de wet, maar uit het verval der zeden voortgekomen. Wordt een huwelijkswetgeving niet meer door de volksovertuiging gedragen, dan vindt het volk uitwegen om de wer king der wet te ontgaan, hetgeen tot bandeloosheid leiden kan. Dan moet de De vorige nummers van deze reeks stonden in onze bladen van 4, 6 en 9 Mei jl. In het laatste artikel is een verschrijving ingeslopen. Er staat, dat de plicht tot lief hebben blijft, wanneer de liefde aanwezig is, enz. Men zal begrijpen, dat hier gelezen moet worden: „Ook wanneer de liefde af wezig is, blijft de plicht tot liefhebben, de plicht, te leven naar de norm des huwe lijks". Overheid, om haar taak naar behooren te kunnen vervullen, een echtscheidingsrege ling invoeren, die wel effectief is. Daarbij dient zij echter altijd te beden ken, dat elke scheiding, elke gezinsont binding een ongunstigen invloed uitoefent op de omgeving. Hoe meer echtscheidin gen er komen, des te minder ernstig zal scheiding worden gezien. En wanneer de openbare meening het verschijnsel niet meer veroordeelt, zal daarvan weer toe neming van het aantal huwelijksontbindin gen het gevolg zijn. Zoo zit men ieder zal het gevoelen bij het streven naar oplossing van het echtscheidingsprobleem in verband met de overheidstaak, aan alle zijden in de moeilijkheden. Tevens is echter duidelijk, dat, hoewel wij allen o zoo huiverig zijn voor uitbreiding van echtscheidingsgron den, onze opvatting niet zoo principieel afwijzend daartegenover is, als die van onze Roomsche mede-christenen. Roemenië schrijft verkiezingen uit Slechts één partij tnag candidaten stellen Na afloop van een ministerraad te Boeka rest heeft de minister-president, Calines- cu. medegedeeld, dat zeer binnenkort ver kiezingen zullen worden gehouden en dat het nieuwe parlement op 7 Juni zal bijeen komen. Op grond van de wet, welke het front der nationale wedergeboorte instelde, bezit dit front de regëeringspartij het uitsluitend reciht op politieke, activiteit in het geheele land en op het stellen van can didaten. Het laatst gekozen parlement (bij de verkiezingen van December 1937) is nooit bijeengeroepen. De verkiezingen voor de kamer van afge- CAFE-RESTAURANT DEN HOUT vaardigden zijn vastgesteld op 1 Juni, die voor den Senaat op 2 Juni De helft der se natoren wordt door de vertegenwoordigers tier corporaties aangewezen, de andere helft wordt door den koning benoemd. Het gebouw van den Hoogen Raad Officieele overdracht vond gisteren j Voorkeurnummers De rangschikking der lijstnummers Gisteren zijn de candidaten voor de ge meenteraadsverkiezingen gesteld. Straks worden de lijsten genummerd om een plaats te krijgen op de oproepingskaart en liet stembiljet. Vroeger geschiedde dat uit sluitend bij loting. En het gebeurde, dat de minst representatieve partij, misschien een lijst van enkele grappenmakers, nummer één kreeg. Thans is dat veranderd. Sedert 1935 is het mogelijk dat de voor een be paalde partij zitting hebbende raadsleden .gezamenlijk een verklaring inleveren, waar in zij de candidatenlijst hunner partij voor een voorkeurnummer aanbevelen. In de praktijk komt dat hierop neer, dat de grootste partij nummer één krijgt en zoo vervolgens. Bij gelijk aantal onderteeke naars (in dit geval dus: aantal raadsleden) beslist het lot. Nadat de zittende partijen aldus een nummer hebben gekregen, ge schiedt de verdere nummering voor nieuwe lijsten bij loting. Het is wel wat waard om een laag num mer te hebben en daarom adviseeren wij onze Kiesvereenigingen en/of raadsleden van de geboden gelegenheid gebruik te ma ken Dit moet geschieden binnen 4 da gen na de candidaatstelling. Er is dus haast bij. In de meeste gevallen zal dit ver zoek door het bestuur der Kiesvereeniging reeds zijn ingediend, tegelijk met de can didatenlijst. Is dit niet gebeurd, dan zorge men er morgen voor. Het model voor het verzoek is ter Gemeentesecretarie te verkrijgen. De president van den Hoogen RaadMr Dr L. E. Visserbewondert een der beelden aan den voorgevel van het nieuwe gebouw. 's-GRAVENHAGE. 10 Mei. Gistermiddag heeft in de Achterhal, de z.g.n. anti-cham- bre, van het vernieuwde gebouw van den Hoogen Raad der Nederlanden, de officieele overdracht van dat gebouw plaats gevon- De minister van Financiën droeg in een rede, waarin hij op het belang der plaats gehad hebbendo verbouwing wees, het ge bouw over aan den Minister van Justitie, die met een toespraak, welke o.m. aan het be lang van de rechtspraak was gewijd, het gebouw overnam. De president van den Hoogen Raad aan vaardde daarop het nieuwe gebouw namens Tegenspraak uit Vaticaan-kringen In de „Paris Soir" schrijft Jules Sauer- e i n, dat de Paus door bemiddeling van zijn diplomatieke vertegenwoordigers de chefs der regeeringen en de ministers van buitenlandsche zaken van Engeland, Frank rijk. Duitschland, Polen en Italië heeft uit- genoodigd tot een conferentie in den Vatl- caanschen Staat. Indien de mogendheden op dit voorstel zouden ingaan, aldus het blad, zou de conferentie binnenkort gehouden kunnen worden. „De Paus zou waarschijn lijk niet persoonlijk aan de besprekingen deelnemen, maar hij zou zoo noodig zijn diensten als raadgever, of als bemiddelaar kunnen aanbieden, hetzij in eigen persoon, hetzij door zijn staatssecretaris. Volgens de „Temps" heeft mgr. Orsenigo, nuntius in Duitschland, Vrijdag in zijn on derhoud met Hitier voorgesteld, „dat von Rilbbentrop binnenkort naar Rome zou komen, om de besprekingen voort te zetten. Men weet te Berlijn nog niet, of deze uit- noodiging is aangenomen". De „Un. Press" weet nog te melden, dat mgr. Orsenigo inderdaad Hitier heeft uit- genoodigd tot een vij'ftmogendheden-confe- remtie. Van een conferentie, die in den Va- ticaanschen Staat zou moeten plaats hebben, in dit bericht echter geen sproke. Ten aanzien van het antwoord van Hitier op die uitnoodiging is men te Berlijn zeer sceptisch. In officieele Duitsdhe kringen Engeland ziet moeilijkheden Het initiatief van het Vaticaan tot rege ling der bestaande vraagstukken heeft in Engeland zeer sterk de aandacht getrokken. Men verneemt dat de Paus Engeland, Frankrijk, Duitschland, Italië en Polen heeft aangespoord de vraagstukken van Danzig en de Middellandsche Zee in een conferen tie te bespreken. Men erkent intussohen, dat or moeilijk heden zijn: Duitschland heeft nl. verklaard, dat het het probleem-Danzig beschouwt als een vraagstuk, dat slechts tusschen Duitsch land en Polen geregeld kan worden en een dergelijk standpunt neemt ook Frankrijk in PAUS PIUS XII ten aanzien van de Middellandsche Zee. Bo vendien zouden in een oonferentie volgens dit plan twee spiImogendheden tegenover drie andere staten staan. Een otticieuse tegenspraak In welingelichte Vaticaankringen hecht men volgens Havas geenszins geloof aan een pauselijk initiatief inzake een algemee ne conferentie in Vaticaanstad. Wel. aldus zegt men, heeft de Paus meer dan ooit be langstelling voor de zaak van den vrede, maar deze belangstelling en vooral de richt snoeren voor de vertegenwoordigers in het buitenland gaan niet buiten het kader van de normale diplomatieke bedrijvigheid van het Vaticaan. Uitgaande van dit standpunt, hebben deze vertegenwoordigers den regee ringen medegedeeld, dat het de wensch van den Paus is. dat de vraagstukken, welke Europa verdeolen. warden geregeld door vreedzame middelen en in een geest van wederkeertg begrip. het college. Hij dankte de ministers voor hun medewerking aan deze plechtigheid, bracht hulde aan de directie van het Werk fonds, die de gelden voor dezen monumen talen bouw beschikbaar had gesteld, aan de ambtenaren van den Rijksgebouwendienst en aan de kunstenaars en kunstnijveren, door wier bekwaamheid en toewijding een geheel was tot stand gebracht, waarvan de weerga als gerechtsgebouw vermoedelijk niet te vinden zal zijn. Nadat, de schenkers van een aantal ge schilderde portretten van oud-presidenten, in de raadkamer opgehangen, waren be dankt en de oud-voorzitters de Vos van Ne- derveen Cappel, Coninck Liefsting en Jhr. de Savornin Lobman waren herdacht, werd aan den raadsheer Mr. van den Dries een oorkonde uitgereikt ter herinnering aan net groote aandeel, dat hij bij het tot stand komen van het gerechtsgebouw had gehad. De procureur-generaal sloot zich bij deze woorden aan, waarbij hij op geestige wijze onder aanhaling van een citaat uit Plinius de oud-Romeinsche rechtspleging met de tegenwoordige vergeleek. De rijksbouw meester, ir. Bremer, deed vervolgens eenige mededeelingen omtrent de verbouwing zelve en het aandeel van de verschillende ambte naren en kunstenaars. Hierna werd het gebouw bezichtigd. In de voorhal werd thee geserveerd. Conflict in de Drentsche werkverschaffing EMMEN, 10 Mei. Zooals wij reeds verleden week meldden, hebben 86 werkloozen uit de gemeente E m m e n, die werken in het werkverschaffingskamp te Die ver, voor namelijk omdat het hun onmogelijk werd gemaakt, vaker dan om de twee weken een Zondag thuis door te brengen, het kamp verlaten. De desbetreffende arbeiders wer den daarom geschorst. In de kringen der werkloozen is dit feit aanleiding geworden tot een uitbarsting van algemeene ontevredenheid, welke thans een 6cherpen vorm gaat aannemen en op een algemeene staking dreigt uit te loopen. Thans is niet meer de vrije Zon dag. maar zijn ook de loonen en arbeids voorwaarden in het geding gebracht. Toen Maandag een nieuwe ploeg van 86 arbeiders voor Diever was aangewezen, vertrokken slechts 47. Men venvacht, dat een groot deel van hen heden zou terug- keeren. Bovendien hebben reeds 87 arbei ders uit de gemeente Emmen, die te Hoo- gevcen bij de ontginning Kremhong te werk gesteld waren, het werk neergelegd. Gis teren weigerde voorts een groep arbeiders uit Nieuw-Weerdinge naar het ontginnings werk te Westerbork te vertrekken. De stakers voeren een actie voor het algemeen stilleggen der werk verschaf fingswerk en. Van de zijde der directie van de Arbeids beurs te Emmen kon men ons gisteren nog geen algemeen overzicht van den omvang van het conflict en de voornaamste grie ven verstrekken. De arbeiders-organisaties hebbei) hun leden geadviseerd, niet deel te nemen aan de staking, omdat op deze wijze geen verbetering zal worden verkre gen. Voor een groot deel schijnen evenwel de bestuurders voor het oogenblik weinig vat op hun leden te hebben. CHR. NATIONAAL ZENDINGSFEEST Dr H. Colijn spreker Minister Dr. H. C o 1 ii n heeft zich bereid verklaard om od het Christelijk Nationaal Zendingsfeest, dat Woensdag 5 Juli op Raap horst gehouden wordt, een woord te spreken. Nieuwe ontdekking in de moordzaak Lindegracht Grootmoeder en broer van hoofd dader thans ook gearresteerd Ook zij hadden geld gekregen Nog f 1900 teruggevonden AMSTERDAM, 10 Mei. De zaak van den roofmoord aan de Lindengracht heeft een onverwachte wending genomen, een wen ding, die tot gevolg heeft gehad, dat op nieuw twee personen zijn gearresteerd, nL de 21-jarige Simon E., broer van Frans E., en zijn 72-jarige grootmoeder, de weduwe Pr. Bovendien heeft de politie onder leiding van commissaris Schreuder f 1900 teruggevon den van de f 2400 die gestolen zijn. Thans is vrijwel het geheele bedrag terecht. Tegen den jeugdigen kleinzoon van dc vermoorde S2-jarige weduwe Stork eischte de Officier van Justitie, mr. C. J. van Arkel, Vrijdag j.l. een gevangenisstraf van twintig jaar. Tegen den vriend van Frans, den 27-jarigen Leendert K, vorderde hij twaalf jaar gevangenisstraf. Ter zitting en ook bij het vooronderzoek verklaarden de beide verdachten, dat zij ruim f 450 hadden buit gemaakt doch de politie vermoedde reeds geruimen tijd, dat de oude vrouw, die zoo nu en dan wel eens geld in de buurt uit leende, hoewel zij geen bekende leenvrouw was, veel meer geld in huis had gehad. Zondag j.l. na de zitting bleek de 19- jarige Frans sterk onder den indruk te zijn van den eisch van den Officier van Justi tie. Hij vroeg den commissaris van Politie Sohreuder te spreken, die nog dienzelfden Zondagavond in 't Huis van Bewaring een lang gesprek met Frans had en later ook met Leendert K., den tweeden verdachte. Toen kwam het hooge woord er uit: het alischuwelijke misdrijf had den misdadi gers veel meer geld opgeleverd. Niet min der dan f 2400 hadden zij buitgemaakt Den volgenden dag, Maandagochtend j.l., stonden voor de rechtbank twee jongeman nen wegens heling teredht De recherche had inmiddels niet stilge zeten. Frans had Zondagavond aan com missaris Schreuder verteld, dat hij en zijn vriend Leendert het geld hadden gebracht naar zijn andere grootmoeder, de 72-jarige vrouw P., die aan de Lijnbaansgracht woont en bij wie ook de broer van Frans, de magazijnbediende Simon E., inwoont In dat huis is het geld nauwkeurig geteld. Het zilvergeld werd tusschen de beide jeug dige misdadigere verdeeld, doch ook Simon en vrouw P. kregen ieder f 20. Het zilver geld en eenig bankpapier namen Frans en Leendert mee, de rest werd weer opgebor gen in een van de twee geroofde knippen. Zij vonden een goede schuilplaats voor het geld, n.l. in het gat van de keukenschoor steen in de woning van Vrouw P. Den ochtend na den moord, Zaterdag 21 Januari, enkele uren voor de ontdekking van de misdaad, door de moeder van Frans, ging Frans terug naar het huis van zijn grootmoeder P. aan de Lijnbaansgracht en hij gaf het oudje f 100. Tot zoover het verhaal van Frans. De politie onder leiding van commissaris Schreuder trok nog Zon dagavond laat naar de woning van de wed. P. aan de Lijnbaansgracht het huis was conker, op bellen en kloppen werd niet opengedaan. Buren vertelden, dat de oude vrouw ziek was en in het Wilhelminagasthuis was op genomen. De commissaris gaf zijn mannen last de deur te forceeren het huis werd grondig onderzocht en de schoorsteen, waar het geld zou zijn verstopt, werd half afge broken, doch er werd geen cent gevonden. Ook de broer van Frans, Simon, was niet in de woning. Hij bleek thuis te zijn bij zijn oudere, die aan de Palmgracht wonen. De politie arresteerde hem en hij was vrij spoedig tot een bekentenis te brengen. Hij gaf toe, geld van Frans te hebben gekregen en eveneens bekende hij te hebben gewe ten, dat er door zijn broer een misdrijf was gepleegd. Intusschen kwam de politie te weten, dat de oude vrouw P. eenigen tijd na de arrestatie van haar kleinzoon Frans bang was geworden en het geld bij een harer vriendinnen in de buurt in bewaring had gege-^n. Daar is het dan ook thans beslag genomen door de politie. Gisteren is in het ziekenhuis de oude vrouw P. aan een verhoor onderworpen. Zij de heling toe, Frans had haar ruim f 120 gegeven en zelf had zij later nog f 100 van het bij haar verborgen geld afgenomen, zij zal na haar herstel naar het Huis van Bewaring worden overgebracht Frans heeft bij zijn bekentenis op Zondag j.l. ook nog beweerd, dat zijn grootmoeder P. hem had aangezet zijn grootmoeder Storck te beroo- ven. Ook dit punt zal nog nader worden onderzocht Door deze wending zal de zaak ongetwij feld door middel van een interlocutoir vonnis naar den rechtercommissaris worden teruggewezen voor een nader onderzoek. Franco naar Berlijn genoodigd PARIJS, 10 Mei (Havaa). De correspon- tat van de „Excelsior" te Berlijn bericht, dat G o 0 r i n f? generaal Franco ral ver zoeken begin Juni naar Berlijn te komen, teneinde tegenwoordig te rijn bij de parade van do Duitsche troepen, die in Spanje heb ben gestreden. De correspondent voegt hier- aan loc, dat men van deze gelegenheid ge bruik zou willen maken om de poliUek-mi- litairc overeenkomst van Milaan te para- Brutale roofmoord te Brussel BRUSSEL. 10 Mei. (Belga) Vanochtend is een ivissollooper van een (inancieele instel ling ie Brussel op het oogenblik, dat hij het gebouw van de Nationale Bank verliet, door twee personen aangevallen en met een ijze ren staal doodgeslagen. De moorxienaans maakten zich meester van dc tasch van hun slachtoffer, welke 775.000 francs bevatte, en hebben de vlucht genomen in een auto, welke twee dagen geleden gestolen was. Onder lading boomstammen bedolven ASTF.N (N.Br.), 10 Mei. De landbouwer v. alhier, die bezig waa met het laden van lioomslammen op een boerenkar, ge raakte onder de lading, doordat de kar ach terover sloep. Met ernstige verwondingen wera hij naar het St. Antonius-ziekenhuis te Helmond vervoerd, waar hij gisteren is overleden. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Te Amsterdam is het 75-jarig bestaan van het Koning Willemshuis herdacht. Verschenen is het jaarverslag van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Nieuwe ontdekking in de moordzaak aan de Lindengracht. De eerste vergadering van de Alg. Sy-i nodale Commisie der Ned. Herv. Kerk. Geruchten over een vredes-initiatief van den Vaticaanschen staat. De staat van beleg afgekondigd te Kanton. Voor Pinksteren dienstplicht in Enge land. Weinig of geen regen W eerverwachting voor het Westen en Midden: licht tot half bewolkt, droog weer, koude nacht, over dag zelfde temperatuur. Meeste matige Noordoostelijke tot Noordelijke of Noordwestelijke wind. Voor het Oosten: half tot zwaar bewolkt of betrokken, weinig of geen regen, koude nacht, overdag zelfde tem peratuur. Matige tot zwakke, Noordwes telijke tot Noordelijke wind. THERMCMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf14.6 C. 11 Mei. Zon op 4.14 uur, onder 7.39 uur 11 Mei.Maan op vm. 0.54 u. ond. vm 11,15 u Laatste Kwartier nam. 11.09 uur VER1TEX VOLKSGASMASKERS N.V. „TWENTOL Inbraak bij een juwelier AMSTERDAM, 10 Mei. In den afgeloopen nacht is wederom de ruit van een juweliers winkel ingeslagen en voor een groote waar de aan goud en diamanten is door de da ders buit gemaakt. Ditmaal hebben do die ven, die reeds meermalen op dezelfde wijze hebben geopereerd, hun slag geslagen in de zaak van den heer J. W. van Litsenburg,- Eerste Constantijn Huvgensstraat 74, alhier In den linkeronderkant van de spiegel ruit bevond zich een gat van naar schat ting vijftig centimeter in het vierkant Stukken glas werden in de etalage en op het trottoir gevonden en het bleek, dat de dieven, die met veel overleg te werk waren gegaan, de ruit hadden ingesmeerd met zeep en waarschijnlijk hebben zij daarna met een gummi hamer een tik op de ruit gegeven, waardoor zonder veel lawaai het gat is ontstaan. Zij hadden speciaal den linkerkant uitgezocht, omdat daar de kost bare stukken lagen geëtaleerd op twee glas platen boven elkaar. Zoo goed als dat in den nacht mogelijk was, maakte de winke lier inventaris op en hij kwam tot de ont dekking. dat een groot aantal ringen, bril- jantwerk. bloedkoralen en antieke ringen, benevens een schild met vijftig trouwrin gen, waren verdwenen. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf1.75 LUNCH 1.25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 aar: Speciale Plats du Jour vanaf 0 50 Koffie 0.15.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1