Jlicuuir £ri&sd)r (üourant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Het en karakter van het huwelijk de taak van de Overheid Economische samenwerking tusschen Nederland en Indië RYNBENDE FIRMA D. KATZ Sbonnementsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7' ct No. 6696 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 66936 DINSDAG 9 MEI 1939 20e Jaargang SKiberttntieprtjjen: Van I tot 5 regels 1.17'/, Elke regel meer0,22V» Ingezonden Mededeelingen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureat» wordt berekend 4 0.10 i STONDEN we in een vorig artikel o.a. stil bij de Roomsche opvatting aan gaande 't huwelijksinstituut, mede in ver band met de staatsfunctie terzake, thans willen we in 't kort eigen standpunt het huwelijk niet een sacrament, niet een genademiddel, doch wel een goddelijke instelling. Sedert de Reformatie wordt niet in de eerste plaats de nadruk gelegd op de beteekenis van het huwelijk als voortplantingsinstituut, doch allereerst op het karakter van volkomen levensgemeen schap van één man en één vrouw. Het huwelijk is een scheppingsordinantie. God had gezegd: „Het is niet goed, dat de mensch alleen (d.i, zonder vrouw) zij". Toen werd Eva uit den man gemaakt en was daarna een hulpe tegenover hem. Adam werd daarmede van zijn eenzaam heid en incompleetheid verlost en hij be groet en bekent de vrouw dan ook als zijn wederhelft. De eerste zin van het huwelijk ligt in de geestelijk-lichamelijke twee-eenheid, die, naar de Schrift ons onthult, door de liefdetrouw behoort te worden geleid. Wél is het huwelijk naar de Scheppings orde de eenige geordende weg tot ge zinsvorming, wél zijn huwelijk en gezins verband op elkaar aangelegd, zóó dat het laatste niet bestaanbaar is zonder het eerste, doch het wezen van het huwelijk ligt niet in de procreatie, maar in de lief desgemeenschap. De innerlijke aard van het huwelijk laat zich alleen benaderen vanuit de echtelijke liefde, de norm des huwelijks. De huwelijksgemeenschap ver toont naar binnen vele facetten, die ech ter alle beheerscht moeten worden door de liefde. De geestelijk-lichamelijke een wording in het huwelijk als gemeenschap der liefde wijst boven zichzelve uit als symbool, als tijdelijke uitdrukking van Christus' verhouding tot Zijn gemeente. Zonder iets af te doen van de geheel eenige beteekenis van het huwelijk voor de instandhouding van het menschelijk geslacht, ziet de christelijke opvatting den aard van het huwelijk in de blijvende lief desgemeenschap. Het huwelijk is geen zaak. het is een instelling. Wie huwt. stelt zich daarmede onder de interne huwelijkswet: de echte lijke liefde. Wanneer de liefde aanwezig is. blijft de plicht tot liefhebben, de plicht, te leven naar de norm des huwelijks. Naar buiten fungeert de huwelijksge meenschap in tallooze vervlechtingen met het gedifferentieerde leven en als zooda nig is zij nimmer een zaak, welke alleen de echtgenooten in hun verhouding tot elkander en tot God raakt. Neen, veel eer is zij een grondpijler der menschelijke samenleving. Mede in haar intentioneele betrokkenheid op gezinsvorming is zij de onmisbare basis eener geordende samen leving. Zoo zien we, hoe het huwelijk, dat i zijn innerlijken aard een liefdesgemeen schap is, ook bij uitstek van algemeen be lang is en daarmee ook het sluiten er instandhouden ervan. We behoeven maar te denken aan de gevolgen, die er uit voortvloeien voor persoon en goederen der echtgenooten, wettigheid van kinde ren, familiebetrekkingen en daaruit voort spruitende verplichtingen, om duidelijk te verstaan, dat een zoo gewichtige gebeur tenis terwille van een ordelijke samenle ving regeling vereischt. En hier komen we dan op het punt, waar de Overheid ten aanzien van het huwelijk bepalingen heeft te geven. Daarom reguleert dit or gaan de algemeene voorwaarden voor het aangaan en ontbinden van een huwelijk, alsmede alle andere punten, die op de basis van de bepaalde historische toestan den bij een volk van algemeen volksrech- telijk belang zijn. Aan de naleving van de voorgeschreven formaliteiten hangt de wettigheid van een huwelijk. M.a.w. in de reguleering van de externe vervlech tingen van de huwelijksgemeenschap met andere samenlevingsverhoudingen krijgt de burgerrechtelijke rechtsfunctie de lei ding en zien we het huwelijk als rechts instelling. In die rechtsfunctie naar buiten heeft de Overheid aanraking met het hu welijk. Naar Protestantsche opvatting is de staat niet gelijk Rome wil, een in de rede gegrond samenlevingsverband, doch een instituut om der zonde wil. De Overheid moet de wereld voor volslagen wanorde, die van ongeremde inwerking der zonde op alle levensterrein het gevolg zou zijn, bewaren. Haar taak is. naar de Schrift ons leert, de orde te handhaven. Dit moet zij doen door wetten te maken en te sanc- tionneeren en die wetten dienen terug te gaan op het Woord van God. De vorige nummers van deze reeks •komen voor in onze bladen van 4 en 6 Mei jl. Zoo is de Overheid ook gebonden aan Gods ordinantiën betreffende het huwe lijk. Ook de Overheid moet het huwelijk zien als een twee-eenheid voor het ge- heele leven van één man en één vrouw. Ook zij moet er van uitgaan, dat het hu welijk in beginsel onontbindbaar is. Zij mag zeker niet, met name in tijden, waar in de huwelijkszeden losser worden, de formeele verbreking van den huwelijks band, die naar Scheppingsorde voor het leven is, overlaten aan de zondige wille keur van de echtgenooten. Degenen, die izen tijd actie voeren voor huwelijks ontbinding bij onderlinge toestemming, toonen hier te weinig inzicht in de levens werkelijkheid, waar het huwelijk als zoo bij uitstek van publieke orde blijkt te zijn. Juist waar het huwelijk zich als rechts instituut vertoont, heeft de Overheid tot taak, aan de menschelijke ongebonden heid op dit terrein een uitwendige rem aan te leggen. De 70-ste verjaardag van minister Slotemaker de Bruine Maaltijd in da Wittebrug 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. Ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine ie den jubilaris gis terenavond in Hotel de Wittebrug door rienden en medewerkers een maaltijd gebooen. Tot de aanzittenden behoorden de ministers Colijn, die van mevrouw Colijn vergezeld was. van Boeyen en Goseling, de oud-ministers Beelaerts van Blokland, vice- president vaax den Raad van State, Donner en Schokking. Oud-minister de Geer, mede behoort tot hen, aie het initiatief namen tot deze samenkomst, was verhin derd. tegenwoordig te zijn. Onder de in totaal ongeveer 70 gasten waren voorts kamer leden, hoogleeraren, predikanten, ambtena ren, sociale werkers op de vele terreinen, waarop prof. Slotemaker zich heeft bewo gen, en persoonlijke vrienden. Gedurende den disch werd het woord gevoerd door een tiental siprekers, die verschillende aspecten van den levensarbeid van prof. Slotemaker naar voren brachten. Na afloop bleef het gezelschap geruimen tijd bijeen. Prot Ghr. Mijnwerkersbond De jaarvergadering van deir Prot. Chr. Mijnwerkersbond, die gisteren te Heerlen gehouden zou worden, is voorloopig uitge steld tot 5 Juni as. EEN ERNSTIGE ONTPLOFFING TE TOKIO Talrijke dooden en gewonden TOKIO. 9 Mei. Tengevolge van een ontploffing in een celluloid-fabriek alhier zijn tachtig arbeiders om het leven geko men en tweehonderd gewond. Door de ontploffing is brand ontstaan in negen groote fabrieksgebouwen; veertig huizen werden vernield. De geheele brandweer van Tokio, ge holpen door een regiment genietroepen, heeft het vuur bestreden en volgens de laatste berichten is men erin geslaagd verdere uitbreiding van den brand te voodcomen. Ook slachtoffers in de omgeving Ook in de omgeving der geëxplodeerde fabriek zijn volgens nadere berichten nog slachtoffers gevallen, nl. 9 dooden. 99 ernstig en 152 licht gewonden. Een duizendtal menschen werd in open bare gebouwen in veligheid gebracht. De overstroomingen op Timor Bevolking redt zich in de boomen KOEPANG, 8 Mei (Aneta). Over de over strooming op Timor wordt nader gemeld: Een ijzeren brug, die eenige jaren gele den is gebouwd en zich nabij Noemoeti be vindt, is gebroken. Voorts zijn nog andere bruggen, o.a. de langste brug in Timor over de Noelminarivier, die een pijler en twee bogen verloor, beschadigd of vernield. Het bandjirwater stond 1,5 meter hooger dan bekeno was van de hoogste vroegere bandjirs. Veel vee wordt vermist. De be volking redde zióh door in de boomen te klimmen. Nog nimmer is in de gesohiedenis van Timor zulk een noodweer in de maano Mei voorgekomen. Van Flores komen soort gelijke berichten binnen. De gemeenteraadsverkiezingen Candidaatstelling te Amsterdam op 21 Juni &.A, jnsterdam zijn candldatenlijst* de volgende partijen: A. R. kieskringen dezelfde lijst), met de volgende namen: 1 Prof Dr. R. H. Woltjea-; 2 Prof Mr. V. H. Rutgers: 3 Mr A. D. Rooajen; 4 F. L Ti d. Bom: 5 Mr A. C. G. van Proosdij: 6 W. J. Bossenbreok; 7 J. Hofman; 8 C. C. F. Ing*we.r- sen; 9 Dr. J. G. Lelbbrandt: 10 Mr. D. W. O. A Schut; 11 Joh. H. Straub; 12 Mr. H. Okma; 18 ,T. Cnosaen; 14 L Boomsima C. H. U. (in alle drie kieskringen dezelfde ltist), met deze ne men: 1 Jao.'e Rustige; 2 Mr W. F. Schokking 3 J. H. Mee-wezen; 4 H. van Saane; 5 S. Att( ma; 6 J. Vlugt; 7 Mr. Dr. M Visser; 8 J. J. Baronnesse Mackay; 9 L. J. van Splunter; lf Jhr. F. J. E. van Dennep; 11 P. Schouten; 11 J. J. J. Jansen; 13 A. Wellensiek: 14 H. Ger. ritsen; 15 B. J. B. Meijer; SDAP RK; Lib.; Vrflz. Dem.C.D.U.. C.P.-.V Soc. Arb. Partij; R. K. Volkspartij LtJst de_ Hairtogh; Troelstrabeweglng; sterdamsche Burger»". de „Vereen. Steunverleening en werk verschaffing worden ingekrompen 's-GRAVENHAGE, 9 Mei. Het voorjaar doet de werkzaamheden in land- en tuin bouw weder toenemen en daardoor ontstaat voor velen weer de mogelijkheid vrijen ar beid te aanvaarden. In verband daarmede wordt geleidelijk, evenals in vorige jaren, in die streken van het land, waar daartoe, tengevolge van bovengenoemde mogelijk heden, aanleiding is. de gelegenheid tot ar beiden in werkverschaffing, zoomede de steunverleening, stopgezet of de omvang er van ingekrompen. De desbetreffende maat regelen worden, zoo wordt ons van offi- cieele zijde medegedeeld, niet getroffen dan nadat de provinciale inspecteurs voor de werkverschaffing, daarbij terzijde gestaan door de districtsleiders van den rijkscon troledienst voor de steunverleening, overleg hébben gepleegd met de vertegenwoordi gers van de vakcentrales en de betrokken gemeentebesturen. Voor de provincie Friesland is thans door den minister van sociale zaken machtiging verleend om, evenals in voorgaande jaren, in een groot aantal gemeenten personen, die in werkverschaffing of steunverleening zijn opgenomen, geleidelijk te doen af vloeien, dan wel in een enkel geval de plaatsing geheel stop te zetten. Geheele Stopzetting zal in Friesland waarschijnlijk islechts in een zeer enkele gemeente "ledig kunnen worden doorgevoerd, daaren tegen, zal wel een geleidelijke vermindering van overheidswege worden bevorderd. Zeer binnenkort zullen ook in sommige andere provincies overeenkomstige regelin gen worden getroffen. VERLOVING OP HUIZE DOORN Naar wij vernemen heeft de stiefzoon den ez-keizer (de oudste zoon van keizerin Kerm ine), Hans Georg Prinz Zu SchonaicR Caroltah, zich dezer dagen op Huize Doorn verloofd met baronesse Sibylle von Zedlilz und Leipe. De bruid stamt uit een der oudste Duit- sche adellijke geslachten. Haar familie is sinds 1300 in Silezië gevestigd en haar derlijk landgoed grenst aan de bezittingen van prins Carolath. Prov. Staten van Zeeland A. de Lange benoemd VP: I De strijd en het Japansche front in China Bijgaand kaartje geeft het Japansche front eer in Midden- en Zuid-China, waar de Chmeesche actie het meest merkbaar is. Deze ontwikkelt zich voornamelijk te Kai feng, Nantsjang en Kanton; de positie der Japanners in deze laatste stad is zeer kri tiek. Reeds zou een der spoorwegstations, gelegen in de buitenwijk, in handen der Chineesche troepen zijn. De omsingeling van Nantsjang, de hoofd stad van Kiangsi, is door de Chineezen vol tooid en deze maken zich gereed de stad aan te vallen. De Japansche luchtmacht is zeer actief, vooral moesten de verdragsha vens, o.a, Ningpoe. Weitsjau, Foetsjau en Swatau het ontgelden. Op het kaartje ziet men den griliigen vorm van het Japansche front weergegeven, dat voornamelijk het gedeeltelijk veroverd spoorwegnet omvat In de vele inhammen en enclaves van het Japansche front (berg en meerengebied) opereeren de Guerrilla benden, die een voortdurende zorg voor de Nippo*troepen beteekenen. De zwarte pijlen geven de aanvalsrichtin gen aan der Chineesche geregelde troepen alsmede die der verspreide Guerrilla-bendon. De witte pijltjes geven de actie weer Japansche vloot, vooral voor Swatau, Foet sjau en Weitsjau. Door den voorzit ter van het Centraal Stembureau is ii vacature J. Domini- cus tot lid van de Prov. Staten van Zeeland benoemd verklaard de heer A. de Lange (A.R.) Het rapport van de Commissie-Hart verschenen Betere fundeering «an de bestaande vormen Oprichten van een Stichting gewenscht Medio 1938 hebben de Ministers van Ko loniën en van Economische Zaken aai heeren Mr G. H C. Hart, Hoofd van d Afdeeling van het Departement van Kolo niën, Prof. H. A. Kaag, hoogleeraar aan de Kath. Economische Hoogeschool te Til burg en J. de Waard, Referendaris bij de Afd. Handelsaccoorden van de Directie van Handel en Nijverheid van het Departe ment van Economische Zaken te Den Haag, opgedragen zich naar Ned.-Indië te bege ven, teneinde daar met de daartoe door den Landvoogd aan te wijzen personen be sprekingen te voeren nopens de economi sche samenwerking tusschen Ned.-Indië en het Moederland. Voor het voeren van deze besprekingen werden door de Indische Regeering aange wezen de heeren H. J. van Mook, Direc teur van Economische Zaken, Mr. J. E. van Hoogstraten, hoofd van het Kan toor voor den Handel van het Departement van Economische Zaken en P. H. W. S i t- sen, hoofd van de Afd. Nijverheid van dat Departement. Het rapport van deze z.g.n. commissie- Hart ia thans verschenen. De commissie is niet gekomen tot het ontwerpen van een alomvattend en sluitend stelsel van economische sa menwerking tusschen Nederland en Indiö. Daarvoor werd de tijd niet rijp geacht. Men heeft daarom volstaan met voorstellen tot een betere fundeering van de bestaande vormen van econo mische samenwerking en tot een doel matige organisatie van het daartoe be- noodigde overleg. De in 1936 vastgestel de richtlijnen hebben in verband met de daarmee tot nu toe opgedane erva ringen voldaan, doch het is wel noodig gebleken voor de regeling van verschil lende punten aan die richtlijnen nadere uitwerking te geven Contingenteeringen Het stelsel van licentieerlngen en con tingenteeringen moet onder de thans be staande verhoudingen worden beschouwd als een onmisbaar middel tot doorvoering van de Indische economische politiek. In- oeringen van nieuwe contingenteeringen of licentieeringen worden momenteel niet overwogen, hoewel ze niet principieel uit gesloten zijn. Enkele contingenteeringen komen in aanmerking voor opheffing, zij het na een zekeren overgangstermijn, doch de overige zullen, als de toestand niet ver andert, worden gehandhaafd. Het is de commissie gebleken, dat de belangen zoo wel van Nederland als van Indië bij de ge troffen maatregelen op nauwgezette wijze zijn behartigd. Bevordering van de Nijverheid De bevordering van de nijverheid op ge zonde economische basis is voor de volkswelvaart in Indië te erkennen als een belang van de eerste orde. Excessieve be scherming dient daarbij vermeden te wor den, aangezien in het algemeen slechte die industrieën aangemoedigd mogen worden, waarvan te venvachten is, dat zij haar pro ducten binnen afzienbaren tijd kunnen af leveren voor aan den Indischen levensstan daard aangepaste prijzen. Een passende en ruime plaats moet worden gewaarborgd aan de kleine .lijverheid en de middenin dustrie. Naarmate de ontwikkeling voort schrijdt zal daarom aanpassing naar bene den plaats vinden. De bescherming, die aan de Indische nijverheid wordt verleend, door het geldende tarief wordt in het algemeen redelijk geacht, maar voor speciale protec tionistische tarieven van invoerrechten is in dit kader geen plaats. Voorts is er plaats voor tariefsverlaging of vrijdom van in voerrecht voor bepaalde kapitaals-goederen, grond- en hulpstoffen. Vervanging van invoer De noodzakelijkheid zal km.. .uir dat Invoer in Indië ook uit Nederland wordt vervangen door Indische productie. Indien zulks onvermijdelijk is, zal een en apder zich geleidelijk moeten ontwikkelen, zoodat ook de bij den export betrokken be langen behartigd blijven en zich kunnen aanpassen bij de veranderde omstandighe den. Bij de behartiging van de Nederlandsche economische belangen in Ned.-Indië doet zich in tweeërlei opzicht een leemte voor. In de eerste plaats is de Nederlandsche nijverheid nog onvoldoende ingesteld op het benutten van de ongetwijfeld bestaande mogelijkheden op de Indische importmarkt. In de tweede plaats zijn de Nederlandsch kapitaalbelangen nog niet in voldoend- directe mate geïnteresseerd voor en betrok ken bij nieuwe investeeringen in Ned.- Indië, met name voor de ontwikkeling van de industrie. In verband daarmee is het gewenscht. dat door de Nederlandsche Regeering in Nederland een niet-ambtelijke organisa tie in het leven wordt geroepen, in den vorm van een stichting. Aan het be drijfsleven zkl in dit instituut een ruime plaats worden ingeruimd en naar Indië zal een gedelegeerde worden uitgezon den. Het instituut zal zich moeten be perken tot het practische terrein. Een vaste commissie Voor een stelselmatige behartiging van de belangen van de Indische uitvoerproduc.cn wordt het wensohelijk geacht in Nederland «en vaste commissie in te stellen, welke moet beschikken over een secretariaat, dat de verschillende vraagstukken kan beoor- deelen. De regeling ten aanzien van den invoer van Indische suiker werkt gunstig, zooda' voortzetting gewaarborgd moet blijven. De bevordering van den afzet van Indische kapok in Nederland zal stelselmatig dienen te worden ter hand genomen. In het belang van den afzet van Indische bevolkingstabak ware een onderzoek Tn te stellen naar de mogelijkheid tot bevordering van het verbruik van Indische tabak in Nederland. Tenslotte wordt er in het rapport op wezen, dat de arbeid der commissie den grondslag heeft gelegd voor een samenwci king die uitgaat boven crisismaatregelen *i die een duurzaam karakter kan krijgen. Zijn vrouw met een bijl te lijf gegaan AMSTERDAM, 9 Mei. Gister heeft e>en 46- jarige petroleum venter, die sedert ©enigen tijd van zijn 48-jarige vrouw gescheiden leeft, zich via een raam toegang versohaft tot een woning in de Boomstraat, waar zijn echtgenoot© thans verblijf houdt. Hij had zich daartoe in het bezit ge6teld van een ladder welke hij tegen dien gevel var huis plaatste. Nadat de man was binnengeklommen gaf hij zich naar de kamer, waar de v-rouw zich ophield. Er ontstond een stige twist tusschen den petroleumventer en zijn hevig geschrokken vrouw, tijdens welke de man eensklaps een bijl te voor schijn haalde en de vrouvy te lijf ging. Deze werd slechts even geraakt Zij zag kans de straat op te vluchten, waar zij een eurveil- Ieerend agent aanhield, die zich met de vrouw naar de woning begaf. De petroleumventer had inmiddels echter het huis verlaten en bevond zich in de Boomstraat toen de agent kwam aanloopen. De man, die znoh tijdens de afwezigheid der vrouw in de polsen had gesneden, bloedde ernstig en werd, nadat de agent den G.G en G.D. had laten waarschuwen, naar het WiKhekninagasthuis overgebracht. Brand in vuurwerkfabriek te Leeuwarden Personeel bekwam geen letsel LEEUWARDEN, 9 Met Gistermiddag is brand ontstaan in de vuurwerkfabriek der firma J. N. Schuurmans aan den Harlinger Trek weg alhier. Oorzaak was zelfontbran ding van een z.g. Chineeschen koker, waar door een ontploffing ontstond, ten gevolge aarvan de ruiten der fabriek kapot sloe gen en in een minimum van tijd het ge bouw in lichter laaie stond. Het uit vier man bestaande personeel oat in de afdeeling werkzaam was, waar de brand ontstond, vluchtte onmiddellijk naar buiten. Niemand van hen liep ver wondingen op. De brandweer, die spoedig verscheen, tastte het vuur energiek aan en wist het op eenigen afstand gelegen kruit- huisje voor het vuur te vrijwaren. De schade wordt niet doqr verzekering gedekt Vechtpartij met doodelijken afloop te Eindhoven 'S-HERTOGENBOSCH, 9 Mei. Het Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch heeft gister arrest gewezen in de zaak tegen den chauf feur J. v. d. V. uit Eindhoven, die terecht heeft gestaan omdat hij in den nacht 17 op 18 October van het vorige jaar onde de gemeente F.in<fho\*en tijdens een vecht partij den arbeider L. S. met een me6 heeft gestoken in de hnkerbovenzijde var borst, tengevolge waarvan hij korten tijc later aan verbloeding is overleden. V. door de Bossche rechtbank wegens mishan deling, den dood ten gevolge hebbende, v oordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Tegen dit vonnis heeft V. hooger beroep aangetcekend, evenals de officier van jus- tite, die wegens doodslag vier jaar gevangc nisstraf had geeischt Op Maandag 24 April heeft de zaak in hooger beroep gediend voor het gerechtshof te '6-flertogenbosch en de advocaat-gene raai, Mr W. Massink, heeft toen vernieti ging geëischt van het vonnis en tevens heeft hij geëisrht. dat de verdachte van d< ten laste legging zou worden vrijgesproken Het hof heeft gister het vonnis van de Bossche rechtbank vernietigd en, opnieuw recht doende, den chauffeur van de ten laste legging vrijgesproken. A. W. ROELOFS SCHORTEHIHWSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Te Amsterdam is groote opschudding verwekt door een loos alarm over een vliegtuig-ongeluk. Het officieel programma van het be-, zoek van H.M. de Koningin aan België. Het rapport van de commissie-Hart over de economische samenwerking tus schen Nederland en Indië is thans ver schenen. Bij een ernstige ontploffing te Tokio zijn een groot aantal personen gedood en gewond. Een vredesoproep van den hertog van Windsor. Spanje's uittreden uit den volkenbond bekrachtigd. Nieuwe Russische Warschau benoemd. ambassadeur te DROOG EN WARMER WEER W eerverwachting voor het Noordwesten: gedeeltelijk bewolkt droog weer, zelfde temperatuur, meest veranderlijke wind. Voor het Zuidoosten: afne mende bewolking, droog weer, iets war mer overdag, meest zwakke Noordelijke tot Oostelijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 766.7. KUNST IN KERAMIEK voor h.t bouww.rk, dan tuin an hat binnanhult. Dat moat lijn BETER AARDEWERK Dat is BROUWER'S AARDEWERK batara wtnkalxakan, voor bouw. ao tulnaarda'warh bij N.V. BROUWER'S AARDEWERK .„VREDELUSI" LEIDERDORP w TELEF. LEIDEN 2204 IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTERC OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK I" VRAAGT TARIEVEN I 1 Recti Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN. ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelyks geopend van 96 uur. Reel. NEDERLAND EXPRESS De N.V. Stoomvaart Maatschappij „Neder land" meldt, dat de speciale trein met passa giers en post in aansluiting op het 12 Mei Genua vertrekkend m.s. Marnix van St. Aldegonde Donderdag 11 Mei 10.27 vm. van Den Haag S.S. zal vertrekken. Vertrek \an Utrecht C.S. 11.23. van Arnhem 12.12, van Njjmegen 12.36. vertrek van den aansluipen den trein naar Utrecht: Van Amsterdam C.S. 10.00 of 10.33. van Amsterdam W.P. 10.43. De aansluitende trein van Rotterdam (Maas) ver trekt om 10.23. Aankomst te Genua Vrijdag morgen a.s. te 8.50. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT, 9 Mei. De inspecteur 2e kl. bij den dienst van vervoer te Utrecht i.b., ir J, M. I. Reitsma. wordt met ingang van 1* Juni a.<s. overgeplaatst naar de administratieve afdeeling aldaar De inspecteur 2e kl to Amsterdam i.b., dr J H. van der Meuten wordt met ingang van 1 October a.s. even eens overgeplaatst naar Utrecht i,b.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1