$Lwim getitëct)t (tTuurant Duitschland en Italië sluiten militair verbond WERK MAAKT STERK HONDERDDUIZEND GULDEN Hedenavond Radio uitzending Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 'h et Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 3893' NO. 6695 MAANDAG 8 MEI 1939 20e Jaargang AtJbtrtrnticpnjjen: Van 1 tot 5 regels U7'/i Elke regel meer0.22'12 Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan 't bureao wordt berekend 0,10 Als resultaat van be sprekingen te Milaan bezoekers hartelijk begroet. Slechts met moeite konden de auto's zich een weg door de dichte menigte banen. In Villa d'Este werd den Duitschen mi nister een diner aangeboden, dat door 150 personen werd bijgewoond. C 1 a n 0 is ver volgens naar Rome, Von Ribbentrop naar Berlijn vertrokken. Na uitvoerige besprekingen, te Milaan gehouden tusschen Ciano en Van Ribbentrop, den Italiaanschen en den Duitschen minister van buitenland- sche zaken, is afgekondigd, dat Duitsch land en Italië een militair en politiek bondgenootschap hebben gesloten. De nieuwe alliantie werd aangekon digd in het volgende communiqué: „De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, Von Ribbentrop, en de Italiaan- sche minister van Buitenlandsche Zaken, graaf Ciano, hebben tijdens hun bespre kingen te Milaan op 6 en 7 Mei de te genwoordige politieke situatie aan een zorgvuldig onderzoek onderworpen. Zij hebben daarbij opnieuw vastgesteld, dat er in elk opzicht overeenstemming be staat in de opvattingen hunner regeerin gen. Zij hebben besloten aan de nauwe betrekkingen tusschen de beide volken uitdrukking te geven door een veel-om- vattend politiek en militair pact. De beide as-mogendheden zijn de overtui ging toegedaan, dat zij aldus doeltreffend bijdragen tot verzekering van den vrede in Europa". In aansluiting op dit communiqué het D.N.B., dat Ciano en von Ribbentrop de veelzijdige en ingewikkelde problemen, wel ke de politiek dezer aan gebeurtenissen rijke dagen beheerschen, nauwkeurig heb ben onderzocht en besproken. Het is duide lijk, dat de beide staatslieden, na de ver schillende conferenties, die zij, elk afzon derlijk, in de afgeloopen weken met een aantal leidende staatslieden hebben gehad, de behoefte gevoelden, zooals uit de speciale positie der beide mogendheden Duitschland en Italië voortvloeit, hun opvattingen en ervaringen onderling uit te wisselen. Zoowel uit de houding der Italiaansche politieke kringen als uit de uitlatingen van kringen rond den Duitschen minister van Buitenlandsche Zaken, heeft men den in druk, aldus het D.N.B., dat de conferentie te Milaan verder ging, dan het kader van een gebruikelijke vriendschappelijke gedachten- wisseling tusschen de verantwoordelijke leiders der buitenlandsche politiek van de as-mogendheden en dat bij die bijeenkomst alle aangelegenheden zijn besproken, die .van groote historische draagwijdte zijn. De beide ministers van Buitenlandsche Zaken hebben alle vraagstukken, die de politiek van hun beide landen raken, be handeld en wel niet alleen die vraagstuk ken, welke thans van belang zijn, maar ook aangelegenheden en dat is volgens het D.N.B. het bijzondere van die gedachten- wisseling welke voor de toekomstige vorming der politiek der beide as-landen van de allergrootste beteekenis zijn. Van bevoegde Italiaansche zijde werd aan Reuter medegedeeld, dat de onderteekening van hot militaire bondgenootschap slechts een formeele stap is tot kristallisatie van de situatie. Italië heeft geen nieuwe ver plichtingen, behouden de reeds bestaande, aangegaan. Nadat de ministers en hun gevolg te men de lunch hadden gebruikt, werden zij ontvangen op het stadhuis, waar een schit terende receptie werd gehouden. Te zamen reden de ministers vervolgens naar het ComQmeer, luide toegejuicht door de Milaneezen. die zich langs een deel van de route hadden opgesteld. Ook te Como, waar de huizen met Italiaansche en Duit- sche vlaggen versierd waren, werden de Buitenlandsch vreemdelingen- bezoek in 1938 Het bracht 9,8 milliocn op De A.N.V.V. schrijft ons: De verhoogde propaganda-activiteit, die de A.N.V.V. in het buitenland heeft kunnen ontwikkelen tengevolge van het feit, dat zoowel van regeeringswege als van pari" liere zijde het vreemdelingenverkeer als eminent landsbelang meer belangstelling en steun ten deel viel, weerspiegelt zich op overtuigende wijze in de cijfers over. 1938. Volgens opgave vap het Centraal Bureau de Statistiek, bedroeg in het afgeloo pen jaar het aantal overnachtingen hier te lande van bezoekers uit het buitenland 782.695. Naar de landen van herkomst ver deeld, komen hiervan o.a.: 217.049 voor re kening van Duitschland; 106.907 van Groot- Britannië; 69.065 van België; 64.978 van de Vereenigde Staten van Amerika; 61.727 v Frankrijk; 33.524 van Zwitserland; 1S.( Italië; 15.983 van Noorwegen; 13.014 v Zweden; 10.901 van Denemarken. De Nederlandsche overzeesche gebieden vormen met 48.731 overnachtingen een be langrijk contingent In afwachting van definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, kun nen de totale inkomsten, die Nederland in 1938 uithoofde van buitenlandsch toeristcn- beziek trok voorloopig geschat worden op 9,8 millioen gulden. Een vergelijking met 1937 en voorafgegane jaren is niet wel mo gelijk, aangezien over die jaren geen vol doende statistisch materiaal aanwezig is om een juiste vergelijkingsbasis te vinden. In ieder geval kan echter geconstateerd wor den, dat het buitenlandsch toeristenbezoek aan Nederland belangrijk toeneemt Het zeer groote belang dat ons land hierbij heeft, be gint gelukkig meer algemeen erkenning te vinden. I De totaal vernielde voertuigen op de I plaats van het ongeval. Vreeselijk motorongeluk te Vlijmen Twee dooden bij een botsing VLIJMEN, 8 Mei. Ter hoogte van het Kruis te Vlijmen, zijn gisterochtend twee motorrijders in snellen gang op elkaar ge reden, met het noodlottig gevolg, dat bei den den dood hebben gevonden. De heer M. van Helmond, uit Vught, was naar Vlijmen gekomen om bij den ga ragehouder van Grinsven, een motorrijwiel te koopen. Hij ging een der machines pro- heeren, terwijl de garagehouder op een ander motorrijwiel rondreed. Zij naderden op een gegeven 'oogenblik van tegenover- gestelden kant de bocht, die de weg bij het Kruis'maakt, en, doordat zij beiden met flinke snelheid reden, was de positie zeer gevaarlijk. Van Helmond trachtte nog het stuur naar rechts om te werpen, doch het was te Iaat: Van Grinsven reed hem met groote vaart in de flank. De garagehouder werd eenige meters omhoog geslingerd en kwam op de keien van den weg neer, Hij was zóó zwaar gewond, dat hij nog slechts enkele minuten leefde. Van Helmond viel onder het motorrijwiel, dat in brand raakte. Omstanders trokken hem onder de machine uit, doch hij moet op slag dood zijn geweest Het lijk van den 34-jarigen garagehouder, die vader van drie kinderen was, is naar de woning gebracht dat van Van Helmond werd naar het ziekenhuis te Vlijmen ver voerd. De 27-jarige Van Helmond laat een vrouw en vier kinderen na. Hij was in mi litairen dienst ERNSTIGE VERKEERS- STAGNATIE TE ROTTERDAM De brug der zuchten ROTTERDAM. 8 Mei. Een uur lang is het verkeer in de binnenstad van Rot terdam vanmorgen volkomen ontwricht geweest, doordat op de Willemsbrug een tramwagen van lijn 2 en een vrachtaoto met elkaar in botsing kwamen en met takelwagens moesten worden wegge sleept. Er vormde zich een eindelooze verkeersfille welke zich op den Rechter- Maasoever uitstrekte tot op den Cool- singel en op den Linker-cever tot aan IJssélrnonde. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Rotterdam snakt naar de openstelling van de tweede Oeververbinding! Dat heeft deze stagna tie weer bewezen. Nog twee jaren ge duld Om half negen vanmorgen wilde de be stuurder van een vrachtauto, waarop een installatie voor glasvervoer was aange bracht. de 34-jarige J. C. H. uit Amster dam, die van de Boompjes kwam, de Wil lemsbrug oprijden Gelijk op reed een tramwagen van lijn 2 met aanhangwagen, bestuurd door den 48-jarigen Th. J. P. Z., wonende Putschelaan. Toen de vrachtauto en de bijwagen van de tram ca. 10 Meter op de brug waren, heeft de bijwagen van de tram de vracht auto geraakt. Deze werd naar rechts ge drukt en reed vervolgens tegen een pijler van de brug. De voorzijde van den wagen werd volkomen in elkaar gedrukt en de lin kerzijde zwaar beschadigd. De achterkant van de auto drukte met zooveel geweld te gen den bijwagen van de tram, dat deze uit de rails werd geduwd, en eveneens ernstig beschadigd. Op deze manier werden twee van de vii verkeersbanen op de brug volledig buiten gebruik gesteld en hoewel men onmiddel lijk met man en macht aan het werk toog om het euvel te verhelpen, had men toch drie kwartier noodig om de beide bescha digde wagens met behulp van takelwagens weg te sleepen. Daarbij had men bovendien dit nadeel, dat de tramwagen eerst in de rails moest worden gebracht, waarvoor de noodige koevoeten en cricks moesten wor den aangevoerd en in werking gesteld. Het gevolg was, dat het verkeer volkomen war liep. Er ontstond een eindelooze ver- keersfile, vooral in de richting van de bin nenstad. Bij horten en stooten liet men wel aar het niet aan rails gebonden ver keer, dat op weg naar het Zuiden was, door, doch aangezien ook het verkeer van tegen overgestelde zijde zijn rechten deed gelden, liep alles volkomen in de war. Een uur lang is het tramverkeer naar den Linker Maas- over volkomen gestremd geweest, het an dere verkeer ondervond ernstige stagnatie (de wagens stonden tot op den Coolsingel). Ook voor het verkeer van tegenovergestelde zijde was de hinder groot. Hier vormde zich een file tot bij IJsseLmonde. Om goed kwart over negen had men de beide verkeersbanen op de brug weer vrij gemaakt en kon alles weer normaal functio neeren. Nog geruimen tijd hebben zich ech- tern de gevolgen van deze stagnatie i het tramverkeer naar den Linker Maas oever doen gelden. Voor de vijfde maal vraagt de Centrale voor Werkloozenzorg, gesticht op initiatief van den Raad van Nederlandsche Kerken voor practisch Christendom voor haar kamp- en internaatswerk. Gironummer 234919. C. v. W. Utrecht. Ds D. DEN BREEMS, Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk; Prof. Dr K. DIJK, Hoogleeraar aan de Theol. Hooge- school van de Gereformeerde Kerken, Voorzitter van den Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. Grondslag; Ds H. JANSSEN, Predikant Chr. Gereformeerde Kerk, Leger- en Vlootpredikant i.a.d.; Ds L. SCHUTTE, Voorzitter Synodale Commissie Evang. Luthersche Kerk; Prof. Dr J. C. V. VAN BEMMEL, Kerkelijk Hooglee raar Hérst. Evang. Luthersche Kerkgenootschap; Prof. Dr C. G. VAN RIEL, Oud-Kath. pastoor en Hoogleeraar aan het Oud-Katholiek Seminarium; Ds A. H. VAN DROOGE, Voorzitter Algemeene Doops gezinde Sociëteit; Ds N. BLOKKER, Secretaris Commissie tot de zaken der Remonstrantsche Broederschap; Dr J. G. GEELKERKEN, Predikant Geref. Kerken (i. H.V.); Ds L. DE HAAN, Secretaris Unie van Baptisten gemeenten in Nederland. CENTRALE VOOR WERKLOOZENZORG Golflengten 1875 M. en 415,5 M. Ned. Chr. Radio Vereeniging Sprekers: Dr H. COLIJN Jhr Mr Dr H. A. VAN KARNEBEEK Dr W. DE VLUGT - W. J. HEMMES VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen De jaarvergadering van de Vereeniging van Organisten bij de Geref. Kerken. De vergadering van de Federatie vaii Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging. Te Vlijmen zijn bij een botsing tus schen twee motorrijwielen twee personen gedood. Ciano en Von Ribbentrop hebben een Italiaansch-Duitsche politiek en militair verdrag gesloten. Het Engelsche koningspaar naar Ca nada vertrokken. Onderneemt het Vaticaan bemiddelings* en vredespogingen Duitsche ambassadeur te Londen terug* gekeerd. Landstorm-reunie Z.H.W. Op 3 Juni op Ypenburg DEN HAAG, 8 Mei. Het voornemen be staat om ter gelegenheid van het 20- jarig bestaan der Gemeentelijke Land storm-commissie „Zuid-Holland West" een Landstormrevue te houden op Za terdagmiddag 3 Juni op het vliegveld Yper.burg. Landstormers en bezoekers worden in groeten getale venvacht; er is plaats voor minstens 15.000 personen. Ieder bezoeker zal een entree van 10 cent moeten betalen. Verschillende autoriteiten zullen de aan wezigen kort toespreken. Daarna volgt défilé met het vaandel van Z.H.W. en alle afdeelingsvaandels. De afdcelingen zul len zorgen voor een behoorlijke opkomst. Na het défilé begint een attractief pro gramma in de lucht De openingsescadrille •ordt gevolgd door stunt, luchtgevecht, para chute-werpen, vliegenhoe het niet moet, ballonrammen en aan het slot een bijzondere attractie. Er zal gelegenheid zijn rondvluchten te maken. Goede vangst van de politie te Roermond Dader van talrijke inbraken gegrepen ROERMOND, 8 Mei. De politie heeft gis teravond in een hotel alhier, een man, L de R., gearresteerd wegens overtreding van de VuurwapenweL Hij was in het bezit twee revolvers, zonder daartoe de vereisch- te vergunning te hebben. Bij nader onder zoek bleek de politie een goeden slag ge slagen te hebben. Talrijke politie-autoritei- ten verzochten o.a. door middel van het Algemeen Politieblad zijn aanhouding. Bij het doorzoeken van zijn bagage werden allerhande voorwerpen gevonden, welke o.a. afkomstig waren van inbraken te Haren, Groningen, Zeist en De Bilt. In een acten- tasch trof de politie verschillende valsche identiteitsbewijzen aan, alsmede een aantal blanco cheques, ten name van een inwoner van Utrecht. De R. had reeds enkele deze cheques ingevuld voor bedragen, vari- eerende tusschen do 100 en 250 gulden. Ook had hij nog pandbriefjes van banken van leening te Amsterdam en Groningen in zijn bezit Het bleek, dat hij te Middelburg een fiets had gestolen. Tevens wordt hij er van verdacht zich in verschillende andere plaatsen schuldig te hebben gemaakt soortgelijke kleine diefstallen. Maandag is de man naar Zeist overgebracht Vechtpartij met doodelijken afloop te Tilburg Met een mes in de hartstreek gestoken TILBURG, 8 Mei. Gisteravond omstreeks half acht kregen in de Piusstraat alhier twee mannen, die uit een café kwamen, ruzie. Bij de hierop volgende veohtpartij 5 een der beide mannen, de 42-jarige H. Donders, een steek met een mee in de hartstreek. Per ziekenauto werd hij naar het ziekenhuis overgebracht waar hij kort na aankomst overleed. De vermoedelijke dader, de 28-jarige A. D., is eenigen tijd later dooi de politie aan gehouden en naar het hoofdbureau van politie overgebracht DEN HAAG, 8 Mei. Sedert eenige weken er staking in het bouwbedrijf te Brum- men. Toen deze staking zich dreigde uit te breiden tot Eerbeek, behoorende tot d* gemeente Brummen. heeft de rijksbe middelaar, Prof. Mr A. C. J o s e p h u s Jitta, een conferentie met partijen gehou den. Op deze conferentie werd besloten dat een bijzonder bemiddelaar, door dien rijks- ibemiddelaar aan te wijzen, een advies zou geven, dat als richtsnoer zou dienen voor de verdere onderhandelingen tusschen par tijen. Tot bijzonder bemiddelaar werd be noemd Prof. Mr C. W, da Vries te 's-Gra- venhage. Nadat Prof. de Vries zijn advies had uit gebracht. werd voor Eerbeek overeenstem ming bereikt, zoodat aldaar de staking kon worden voorkomen. In de plaats Brummen duurt de staking evenwel nog voort De heer D. A. Sijswerda, die benoemd is tot leider ran het centraal vluchtelingen kamp te Westerbork in Drente Tegen de tram opgeloopen Echtpaar naar het ziekenhuis vervoerd ROTTERDAM, S Mei. Gisterenavond om streeks kwart voor elf heeft op het kruis punt Putschelaan-Dordtschelaan-Bnelsche- laan een ernstig ongeluk plaats gehad, ten gevolge waarvan een eohtpaar naar het zie kenhuis aan den Coolsingel moest worden ervoerd en ter verpleging opgenomen. De 32-jarige boorder C. van Wingerden ou met zijn echtgenoote, de 30-jange V. van Wingerden-Verkouteren het echtpaar woont in dc Fuchsiastraat het kruispunt oversteken, doch schijnt daarbij niet tijdig bemerkt te hebben, dat uit de richting Charlois een tramwagen van lijn 2 naderde, bestuurd door den 40-jarigen P. de R. uit de Vlasak kers traaL Hoewel de bestuurder van de tram bel- «ignalen gaf, liepen man en vrouw ren de tram op en kregen een hevigen slag van het linkergedeelte van het voorbalkon, waardoor beiden een eind werden wegge slingerd. Hoewel het echtpaar ernstig ge wond was. deed zich nog de gelukkige om standigheid voor. dat zij niet onder de tram geraakten. Spoedig was medische hulp ter plaatse, waarbij bleek, dat de man er het ernstigst aan toe was. Met een schedelbasislractuur werd hij naar het ziekenhuis aan den Cool singel overgebracht per auto van den Ge neeskundigen Dienst, waar hij in zorgwek- kenden toestand ter verpleging werd opge nomen. Hedenochtend verkeerde de man nog steeds iri bewusteloozen toestand. De vrouw bleek tengevolge vtun de botsing een hersenschudding bekomen te hébben. Ook zij werd naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overgebracht en ter verpleging opgenomen. Den 'bestuurder van de tram treft geon schuld. Steenmassa neergestort Consternatie in drukke winkelstraat ROTTERDAM, 8 Mei. Zaterdagavond om streeks half zeven heeft een zwaar stuk vallend steen, ter grootte van 40 bij 40 c.M., tijdens de drukte op de Hoogstraat groote ontsteltenis teweeggebracht Van den gevel van het Oude Raadhuis op den hoek van de Stadhuissteeg liet dc steen massa, die vele tientallen kilo's \^oog, los en viel van eenige meters hoogte tusschne het winkelende publiek. Wonder boven wonder werd niemand getroffen. De Gom. Technischen Dienst heeft het deelte van den gevel, welke plotseling ouder- domsverschijnselen vertoont, met een schut ting afgezet. AMSTERDAM, 7 Mei. Gisteren waren tal rijke leden van de zweef vliegclub „de Flie refluiter" op het vliegterrein aan den Cor- nelis Douwesweg, aan de overzijde van het IJ, bijeengekomen en met het eenige vlieg- l tuig van doze club, een tweepersoons les vliegtuig van het Grünau baby-type, werd druk gevlogen. Om ongeveer twaalf uur werd het vliegtuigje bij de landing door een rukwind gegrepen, waardoor het tegen een der langs dien weg staande hoornen aanvloog en totaal werd vernield. De beide inzittenden bleven celukkig ongedeerd Voorloopig zal echter door de zweef club niet meer kunnen worden gevlogen. TEOLIN Mo. TEOFLUX ooutoM. TEOCOTE muiikoehf IETS WARMER Weerverwachting voor het Noorden: afnemende bewolking, iets warmer overdag, droog weer, zwakke tot matige Oostelijke wind. Voor het Zuiden: zwaar tot half bewolkt, droog weer, zelfde temperatuur zwakke, veranderlijke wind. WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM -O. Lasch transformatoren Pijp Tatak - Leeuwarden KONINGIN TER KERKE 's-GRAVENHAGE, s Mei. H. M. de Ko ningin heeft Zondagochtend don dienst in de Bethlehemkerk bijgewoond, onder gehoor van Ds. Hogerzeil. MELK VOORZIENING BIJ LUCHTGEVAAR Met medewerking van het „Meba" Melkcontrölebureau te Amsterdam is uit twintig burgemeesters van randgemeenten een commissie gevormd, die in tijden van luehtgevoar zoo goed mogelijk zal zorgen voor de melkvoorziening van Amsterdam. De commissie bestaat uit de heeren J \V. Zigeler. burgemeester van Oostzaan; Mr. G. F. Haspels, burgemeester van Nieuwer Am- stel; Jhr. de Geer van Oudegein, burgemees ter van Diemon, en Dr. R. H. van Gelder, directeur van de „Meba". De commissie heeft haar zorgen uit te strekkon over het geheelo gebied rondom Amsterdam, waar ruim 3200 veehouders hun bedrijf uitoefenen. Zij heeft mode tot taak instructies en regelen betref fende den veterinairen luchtNwchermings. dienst te ontwerpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1