iHruitrr ^Vthscljr (JTmmutt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Minister Beek dient Hitler van antwoord Christelijke Fabrieks- en Transport- arbeiders vergaderen Abonnementsprijs!: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is f 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending550 Alles bij vooruitbetaling tosffi nummers 5 ct. met Zondagsblad 77: Ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 NO. 6693 VRIJDAG 5 MEI 1939 20e Jaargang Ubbtrtenticpriptn: Van 1 tot 5 regels f.177» Elke regel meer 0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Polen houdt acht op zijn eer g, juist een week na Hitiers groote Rijksdagrede, waarin hij, als antwoord op Roosevelts bemiddelingstelegram, het vloot- V er drag met Groot-Brittannië en het non agressie-pact met Polen opzegde, heeft de Poolsche minister van buitenlandsche za ken Beek voor de microfoon het woord ge voerd. Zijn rede had niet zulke extreme af metingen als die van zijn oratorischen voorganger, maar daardoor bezat zij boven 'deze een aanzienlijk voordeel, namelijk dat yan beknoptheid en duidelijkheid. De Pool sche minister van buitenlandsche zaken heeft tweeërlei in dit antwoord naar voren gebracht, namelijk een kenschetsing van het Duitsche optreden, en een aankondi ging, op welke manier Warchau van zins is. daarop te reageeren. Hij begon met erop Ite wijzen, dat het verval van het interna tionale gemeenschapsleven ernstige terug slagen heeft gehad, en dat deze zich thans tot aan Polens grenzen deden gevoe len. Wat deze terugslagen zijn, achtte hij blijkbaar overbodig, nader aan te duiden, doch ook zoo weten wij zeer wel, welke din gen hij daarbij op het oog had. In midden en Oost-Europa hebben merkwaardige grenswijzigingen plaats gehad, als conse- kwentie van een Duitsche geesteshouding, .welke men in Berlijn gaarne als dynamisch aanduidt, doch die buiten de landpalen van het Derde Rijk eenvoudig als agressief wordt bétiteld. Het Duitschland van Hitier heeft slag op slag, door het op overrompe* lende manier stellen van eischen aan zwakke naburen, en door het ondersteunen van deze eischen met de suggestie van zijn gewapend overwicht, als het ware allerlei afscheidingen tusschen de staten wegge- perst. Zoo vergrootte het zijn „Lebensraum" zonder zich af te vragen, wat daarbij werd kapot gemaakt of onder den voet geloopen, zonder ook zich veel erom te bekommeren.' of andere nationaliteiten daarbij als het .ware gebrek aan levensadem kregen* Wel nu, gevaren als waaraan Oostenrijk en Tsjechoslowakije ten offer vielen, naderen thans Polen. Zij zijn belichaamd in d)en eisch dat Danzig een deel van het Rijk moet gaan Uitmaken, en in dien anderen eisch, welke iden Poolschen Corridor betreft, dio door een breeden autoverkeersweg met opheffing der Poolsche souvereine rechten zou moe ten worden doorsneden. Becks antwoord op deze twee Duitsche .Verlangens is bovenmate duidelijk geweest. Danzig is een Duitsche stad, het zij toege geven, maar zij leeft van het Poolsche ach terland, en kan dit achterland evenmin ontberen als Polen zijn verkeer met de zee, dat goeddeels door deze Wcichselhaven tot stand moet kooien. Wat is derhalve rede lijker, dan dat Duitschland in het Poolsche Voorstel zou treden om dit Danzig tot een gebied te verklaren, waarin de beide na ties, de Poolsche en de Duitsche, gelijke rechten zouden hebben. Wat den Corridor aanbelangt, een ding van dien aard kent Polen nietj voor de Polen heet dit gebied kortweg de provincie Pom- meren, en deze maakt een integraal deel uit van de eene en ondeelbare Poolsche repu bliek. Haar bevolking is overwegend Poolscli, slechts een minderheid spreekt er Duitsch. Zoo Duitschland hier concessies wil, dan moet het voorstellen doen, die tegen-conces sies bevatten* Waarom zou Polen, verkregen rechten prijs geven, zonder daarvoor iets te rug te ontvangen. Zulks te venvachten ware onlogisch, en bovendien in conflict met het Poolsche nationale zelfrespect. Adolf Hitler heeft gezegd, aldus Beek, dat hij den vrede wil; wij willen dezen eveneens, doch zeker niet tot eiken prijs. Er gaat ons nog iets boven den vrede, en dat is onze nationale eer. Daarom zijn wij wel geneigd, onderhandelingen te voeren met het Derde Rijk, doch slechts op een eervolle basis. Zulks beteekent, dat niet alleen de Duitsche bedoelingen vreedzaam moeten zijn, doch eveneens de Duitsche methoden. Met deze [Woorden heeft Beek treffend gekarakteri seerd wat er volgens algemeen Europeesch besef aan de huidige Duitsche politieke zeden ontbreekt. Duitschland dient zich, wil het niet in een volslagen politiek isolement ge raken, aan te passen aan de politieke zeden van onzen tijd, en den vrede na te streven niet door bedreiging met overrompeling en overmacht, doch door het bewandelen van ilen weg van het overleg. Beek heeft vrijmoedige woorden gespro ten. Hij heeft zulks kunnen doen in de we tenschap, dat zijn land in het huidige ern stige tijdsgewricht niet alleen staat, doch betrouwbare vrienden heeft. Maar aan deze vriendschappen heeft hij niet het recht ont leend, zijn tegenpartij te trotseeren of te tar ten; hij heeft hem de mogelijkheid geboden van een overeenstemming langs den weg van het vergelijk. Moge Berlijn wegen en middelen vinden, om met Warschau die over eenstemming daadwerkelijk te vinden, in het besef d°t de periode #er verrassingen ditmaal vtoorgoed voorbij moet zijn, Werkelijke waarde hebben vreedzame bedoelingen en vreedzame methoden van optreden Polen laat zich niet van de Oostzee terugdringen In de voltallige zitting van de Poolsche Kamer ran afgevaardigden te Warschau heeft de minister van Buitenlandsche Za ken, Beek. een verklaring afgelegd, welke gezien moet worden als Polens antwoord op de jongste politieke gebeurtenissen en Hitlers rede in den Duitschen Rijksdag. De gevolgen van de verzwakking van de collectieve, internationale instellingen ge durende de afgeloopen maanden, aldus snr., hebben thans de grenzen van Polen bereikt Zeer ernstige gebeurtenissen hebben zidh voorgedaan: op de eerste plaats de overeen komst, welke door Polen met Groot-Brittan- rtië is gesloten. Ik zou wenschen, dat de Poolsche open bare meening weet dat ik van de zijde der Engelsche staatslieden niet slechts een diep begrip ontmoet heb voor de algemeene vraagstukken der Europeesche politiek, doch ook een zoodanige houding jegens ons land, dat ik met de grootste openhartigheid en in wolkomen vertrouwen alle essentieele kwesties zonder eenige reserve en zonder eenige twijfel open te laten, heb kunnen be spreken. Indien het mogelijk geweest was, snel tot een definitie der beginselen van de En- gelsch-Poolsche samenwerking te komen, is dit vooral omdat wij duidelijk geconstateerd hebben, dat beide regeeringen, wat betreft de groote Europeesche vraagstukken, de zelfde inzichten jiebben. Het staat vast, dat noch Groot-Brittannië, noch Polen aanvallende bedoelingen heeft, doch beiden zijn vast besloten zekere grond- :n van het internationale leven te ver dedigen. Minister Beek zeide verder, dat de Britscfli- Poolsche overeenkomst door den Duitschen Rijkskanselier als voorwendsel is gebruikt voor het opzeggen van het Duitsch-Poolsche non-agressie-verdrag van 1934. Dit verdrag was een poging een beteren loop te geven aan de geschiedenis tusschen twee groote mogendheden, en van dit standpunt gezien is het verbreken van het verdrag niet zon der beteekenis. „Wij in Polen zoo verklaarde Beek kennen niet het verlangen naar vrede tot eiken prijs: onze eer is onaantastbaar". Het Poolsch-Duitsche Verdrag Ten aanzien van het verdrag tusschen Polen en Duitschland zeide Beek, dat se dert men gepoogd heeft dit te gebruiken als een beperking van de vrijheid van po litiek, of als reden voor eenzijdige eischen concessies, het zijn werkelijke beteekenis heeft verloren. De regeering vam Duitsch land heeft besloten het verdrag op te zeg gen, zonder de regeeringen van Engeland of Polen te raadplegen over het karakter van de overeenkomst. Dit raadplegen zou voor de Duitsche re geering gemakkelijk zijn geweest, aangezien minister Beck op den dag van zijn terugkeer uit Londen zich bereid verklaarde Duitschen ambassadeur te ontvangen. Deze heeft evenwel tot vandaag geen gebruik gemaakt van dit aanbod. Wanneer de Duitsche regeering het verdrag van 1934 heeft uitgelegd als een, dat bedoeld was om Polen te isoleeren, dan was dit met miskenning van zijn oorspronkelijk karakter. Minister Bedk zeide voorts, dat Polen heeft voorgesteld de Corridor-faciliteiten uit te breiden tot het vervoer op den weg, doch Polen heeft geen reden om zijn souvereine rechten op zijn eigen gebied te beperken De positie van Danzig Wat Damzig betreft, aldus Beek, de bevolking daar is overwegend Duitsch, doch haar bestaansmogelijkheid en wel vaart hangen van Polen af. Wij staan op onze rechten ten aanzien van den over- zeeschen handel en de maritieme politiek. Indien Duitschland geleid wordt door vreedzame bedoelingen en vreedzame methoden wil volgen, dan zijn alle bespre kingen over de grondbeginselen, welke ik uiteen heb gezet, mogelijk. Wij hebben niet gewild eenigen stelselma- tigen druk uit te oefenen op de vrije natio nale, ideologische etn cultureele ontwikke ling der Duitsche meerderheid in de Vriji Stad. Ik verneem, dat men annextatie van Danzig bij het Duitsche rijk eischt. Nu ons voorstel van 26 Maart, om gemeenschappe lijk het bestaan en de rechten van de vrije stad te waarborgen, zonder antwoord is ge bleven, en ik integendeel verneem, <iat men ia dit voorstel een weigering ziet om te on derhandelen, ben ik wel verplicht mij af te vragen, waarom het in werkelijkheid gaat. Gaat het om de vrijheden van de Duitsche .bevolking van Danzig, die niet bedreigd zou zijn „de vrede". Een woord, dat de Duit sche rijkskanselier in zijn rede met nadruk heeft genoemd. De vrede is ongetwijfeld het doel der Poolsche diplomatie. Twee voorwaarden moeten vervuld wor den wil dit woord zijn werkelijke waarde hebben: Ten eerste: vreedzame bedoelin gen; ten tweede: vreeazame metho en van optreden. Indien de Duitsche regeering zich in haar betrekkingein met ons land door deze twee beginselen laat leiden, is iedere bespreking mogelijk, mits hierbij natuurlijk de begin selen, welke ik zoojuist heb uiteengezet, in acht worden genomen. De vrede is een kostbaar en begeerens- waardig iets. Onze generatie welke den oor log heeft gekend, verdient stellig een tijd perk van vrede. Doch de wede, zooals vrij wel alle dingen op deze wereld, heeft een hoogen prijs, welke evenwel begrensd ls. Voor ons, Polen, bestaat het begrip van een vrede tot eiken prijs niet Er is in het leven der menscheai, der vol ken en der staten slechts één ding dat geen prijs kent: dat ding is de eer." KOLONEL BECK rden, om een prestige kwestie, of gaat het om een voornemen, Polen van de Oost- e terug te dringen? Welnu, Polen zal zich niet van de Oostzee laten terugdringen. Dezelfde overwegingen zijn van toepassing op de verbindingen door onze provincie Pom- meren. Ik leg den nadruk op die woorden provincie Pom meren". Want de uitdrukking „Corridor" is een kunst matige uitvinding, omdat het hier immers een provincie betreft, welke van alle tijden Poolsch is geweest en slechts een uiterst klein percentage aan Duitsche kolonisten bezit. Duitschland eischt eenzijdige concessies Wij hebben aan het Duitsche' Rijk alle faciliteiten in de spoorwegverbindingen ver leend, wij hebben aan de burgers van dien staat toegestaan, om uit het Duitsche Rijk naar Oost-Pruisen te reizen zonder zich te behoeven onderwerpen aan douane- of pas formaliteiten. Wij hebben voorgesteld analoge faciliteiten te onderzoeken voor het automobielverkeer en hier ziet met nieuw de waag verschijnen: waarom gaat het in werkelijkheid? Wij hebben er geer enkel belang bij de Duitsche burgers te hin deren in hun verbindingen met hun ooste lijke provincies. Wij hebben echter geen enkele beweegreden, onze souvereiniteit op ons eigen grondgebied te beperken. Wat dc eerste en de tweede kwestie betreft, t.w. die der toekomst van Danzig en der verbinding door Pommeren, gaat het steeds om eenzijdige concessies, welke de Duitsche regeering van ons schijnt op te eischen. Een staat die zichzelf respecteert, doet geen eenzijdige concessies. Waar blijft dus die wederkeerigheid? In dat opzicht ontbreekt aan de Duitsche voorstellen elke duidelijkheid. In zijn jongste rede voering sprak de Duitsche rijkskanselier van een drievoudig condominium in Slo wakije. Ik ben verplicht te verklaren, dat ik dat voorstel voor het eerst vernomen heb uit de rede van den Rijkskanselier van 28 April. Tijdens zekere voorafgaande besprekingen had men zich beperkt tot zinspelingen de mogelijkheid om de kwestie van Slowa kije te bespreken in geval een algemeen ac- coord tot stand zou komen. Wij hebben niet getracht dieper in te gaan op dit soort sprekingen, daar het niet onze gewoonte is om van de belangen van anderen een voor werp van onderhandelingen te maken. Eveneens is ons het voorstel om het non- agressiepact met 25 jaar te verlengen in geen enkelen concreten vorm tijdens de jongste besprekingen voorgelego. In dit op zicht werden eveneens niet-officieele zin spelingen gedaan, zij het ook, dat deze af komstig waren van vooraanstaande verte genwoordigers der Duitsche regeering. Maar in die besprekingen kwamen ook andere zinspelingen te voorschijn, welke veel verder gingen dan de behandelde onderwerpen. Ik houd mij het recht voor om zoonoodig op deze kwestie terug te komen. In zijn rede stelt de Duitsche rijkskansa- lier als een concessie zijnerzijds voor de tus- scihen Polen en Duitschland bestaande grens te erkennen en definitief te aanvaarden. Ik moet vaststellen, dat het er hier om gaan ons onbetwistbaar eigendom de jure en de facto te erkennen Hieruit volgt dus, dat dit voorstel evenmin mijn standpunt kan wijzigen, dat de Duitsche eischen in de kwestie Danzig en de autostrada eenzijdig blijven. In het licht van die overwegingen ver wacht gij van mij en terecht een antwoord op de laatste passage vaai het Duitsche me morandum: „Indien de Poolsche regeering er belang aan hecht, dat de Poolsch-Duitsche betrekkingen opnieuw bij verdrag geregeld worden, is de Duitsche regecring daartoe bereid". Het komt mij voor, dat ik in beginsel onze houaing heb uiteengezet. Twee voorwaarden voor den vrede Thans duidelijkheidshalve nog een samen vatting van mijn uiteenzetting. De beweeg reden voer het sluiten van zulk een accoord Naar de heer Mussert in het Nat. Dagblad mededeelt, zal de N.S.B. alleen te Amster dam aan de gemeenteraadsverkiezingen deel nemen. De nieuwe belasting voorstellen Ten gerieve van onze lezers geven we hieronder nog een samenvattend over zicht van de nieuwe belastingvoorstellen van de regeering Nieuwe beladingen zijn: L Huurbelasting van 1.6 pet. ver schuldigd door den v e rhuurder. Deze be lasting wordt ook geheven van gepachte en gehuurde boerderijen, alsmede voor boer derijen die de eigenaren zelf in gebruik hebben. 2. Winstbelasting van 2 pet. op de winst, gemaakt door alle natuurlijke of rèehtspersonen, die een bedrijf uitoefenen. 3. Rentebelasting van 2 pet. op cfe opbrengst van effecten, en rente van hypo thecaire of andere vorderingen, opbrengst van lijfrenten, rechten van opstal, erfpacht 4. Loonbelasting van 2 pet. van alle loonen en salarissen, door den werkgever onmiddellijk van het loonbedrag af te trek- 5. Vennootschapsbelasting van 8 pet. op de winst van N.V.'s enz. Deze belastingen worden tezamen gehe ven onder den naam van „Nationale In komsten- en Winstbelasting". Teruggaaf voor kinderen kan hierbij plaats vinden tot een maximum van f 4 per kind. De volgende belastingverlagingen worden voorgesteld: 1. Van de Personeele Belasting komen de grondslagen paarden, motorrijtuigen, plei- ziervaartuigen en biljarten te vervallen, terwijl écn dienstbode wordt vrijgesteld voortaan. De Personeele Belasting 00 mo torrijtuigen wordt vervangen door een ver- hoaging met opcenten op de Motor rijtuigenbelasting. Hotels enz. en winkels worden vrijgesteld naar den grondslag huur waarde en meubilair. (Zie voor vervolg kolom 6) Een betere regeling van de contributie Conflict in de haringvisscherij besproken De uitkeering bij staking en uitsluiting ZEIST, 5 Mei. In aansluiting op hetgeen wij bereids in onze beide vorige nummers schreven omtrent het verloop dier tweejaar- lij ksche algemeene vergadering van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Trans portarbeiders, gehouden in hotel „Bosch- lust" te Zeist, kunnen wij nog nader mede deel en, dat de periodiek aftredende bonds voorzitter, de heer W. Strij bis Pzn, bij acclamatie als zoodanig werd herkozen, evenals de redacteur van het weekblad. Met het oog op het 25-jarig bestaan van den Bond werd als plaats van samenkomst der volgende algemeene vergadering, in 1941, 's-Gravenhage aangewezen. Aangenomen werd daama het voorstel van het Hoofdbestuur, besprekingen te ope nen met het GN.V.-bestuur, om, indien dat financieel mogelijk is, zich aan te sluiten bij het Fonds tot uitkeering bij werksta king en uitsluiting. Het belangrijkste punt dat in bespreking fiwam was de kwestie van de kassen en de contributieregeling. Hierover werden uit voerige discussies gevoerd. Er waren over clit punt 17 voorstellen van de afdeelingen en een van het hoofdbestuur. Op de vorige algemeene vergadering, twee Jaar geleden te Scheveningen gehou den, was overeen gekomen dat de afdee lingen zouden mogen behouden 15, 17 en 20 procent van de Bondscontributie. Hat kleinste percentage was dan bedoeld voor de kleinste afdeelingen, het grootste voor de grootste afdeelingen. Verschillende af deelingen hadden nu voorstellen ingediend om te komen tot wijz'ging van deze rege ling, aangezien zij op de/e manier te wei nig inkomsten hadden. Zij bedoelden dus te komen tot verhooging van de bedragen. Het hoofdbestuur wilde nu de afdeelingen tegemoet komen door aan alle afdeelingen 20 procent van de Bondscontributie af te staan aldus werd na bespreking besloten. De contributie-betaling Voorts werd uitvoerig van gedachten ge wisseld over het volgende: Tot dusver betaalden de loden contributie volgens de klasse, waarin z;j waren inge deeld, onverschillig of zij werk hadden of werkloos waren. Een nieuwe regeling werd nu voorgesteld, waarbij wordt uitgegaan van het bedrag dat de leden inderdaad aan inkomsten hebben. Iemand die werk heeft en f 15 verdient, betaalt dus precies het zelfde als iemand die werkloos is en f 15 steun geniet Ook dit voorstel werd met groote meerderheid van stemmen aange nomen. Slechts is er één uitzondering op deze regeling. De grooto afdeelingen. zoo als bijv. Rotterdam, die een eenheidscon tributie voor bepaalde groepen hebben, hou den de bestaande regeling. Uitvoerige besprt»kingen werden ook ge voerd over de staking der haringvisschers in Scheveningen van vorig jaar, zulks naar aanleiding van het voorstel om den Bonds raad te doen medebeshssen over eventueel staken of niet staken. De afdeeling Katwijk had een voorstel ingediend om in het huis houdelijk reglement de bepaling op te ne men, dat Hoofdbestuur en Bondsraad teza men beslissen over het al of niet staken en over het al of niet verstrekken van uit keering bij starting of uitsluiting. Bij de be sprekingen kwam tot uiting, dat de heele vergadering zich kon vereenigen met de leiding, die het Hoofdbestuur vorig jaar had gegeven bij het conflict in de haringvis- ocherij. Onder andere verklaarden enkele af gevaardigden van visschersafdeelingen, nl. uit Scheveningen en Katwijk, zich accoord met de gegeven leiding. Toespraken Voorts is de vergadering toegesproken door verschillende afgevaardigden van zus terorganisaties. Het woord is gevoerd door do heeren A. Stapelkamp, voorzitter van het Chr. Nationaal Vnikverbond, A. v. d. Werff, namens den R.K. Fabrieksarbeiders- bond, A. J. van Kleeff, namens den Oud-Ka tholieken Bond van Fabrieks en Transport arbeiders, van Dijk, namens den Belgischen Transportarbeidersbond en Janseens namens den Belgischen Chr. Fahrieksarbeidersbond en den heer Steenblok, directeur van „Edecea". Daarop heeft de voorzitter, de heer W. Strijbis, een kort slotwoord gesproken, waarin hij de sprekers dankte voor de goe de wenschen, door hen uitgesproken en de vergadering voor de aangename wijze waar op de discussies gevoerd waren. Namens de vergadering heeft de heer S. Veltman den voorzitter bedankt voor zijn uitnemende leiding. Vervolgens is nog gezongen „Hal leluja, ecuwig dank en eere," waarop de vergadering door den heer A. Stapelkam met dankgebed gesloten is. De nieuwe bestuurder W. Brak Het nieuw-benoemde hoofdbestuurslid van den Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders, de heer W. Brak, werd in 1896 te 's-Gravenhage geboren. Aan de Christelijke kweekschool aldaar behaalde hij de onderwijzersacte, doch al spoedig gingen zijn ambities in een andere richting. W. Brak Van 19201923 werkte hij als bediende op het kantoor van den Bond, dien hij thans als hoofdbestuurder gaat dienen. Daarna was hjj acht jaar in de journalistiek werkzaam, waarvan den langsten tyd aan de „Nieuwe Leidsche Courant". Met ingang van 1 Juli 1932 werd hij benomd tot plaatselijk bestuurder van de afd. Rotterdam van den Ned. Bond van Christelijke Fabrieks- Transportarbeiders, speciaal belast met net penningmeesterschap van de afd. Rotterdam Dit wenk heeft hij met groote toewijding verricht. Bij zijn vele werk wist de heer Brak ook nog tijd te houden voor eigen studie zoo legde hij in 1931 met goed gevolg Staatsexamen A af. De heer Brak is sinds 1919 lid der Chr Vakbeweging Hij heeft eenigen tijd zitting gehad Ln het hoofdbestuur van de Ned. Ver. van Chr. Handels- en Kantoorbedienden Reeds geruimen tijd heeft h|j in ..Toenade ring". het orgaan van den Bond van Fa brieks- cn Transportarbeiders, gewaardeer de principieele artikelen geschreven. In De Gids" verzorgt hij sinds eenigen tijd de bnek „Uit eigen kring". Rit HDZ-teefcen m «ouw- lol verlovingsring 3a'™deeI,] I noodloos gesmeed edelgoudl VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen In Amsterdam is een gedenksteen onN huid voor oud-minister Dr C. Lely. De Bond van Chr Fabrieks en Trans-< portarbeiders heeft te Zeist de algemeene vergadering gehouden. De rede van Minister Beck in het P00U sche parlement. Het lagerhuis bespreekt de wet op den militairen dienstplicht. Duitsche onderhandelingen met Letland en Estland. Daladiers verklaring over den interna-* tionalen toestand. De Britsch Amerikaansche gronde stoffenruil. Nieuwe anti-Joodsche wet in Duitsch land. HETZELFDE WEER Weerverwachting voor het noord oosten: droog weer, helder tot licht bewolkt, meest matige zuidoostelijke wind, zelfde temperatuur. Voor het zuidwesten: gedeelte lijk bewolkt, geen reden van beteekenis, meest matige zuidoostelijke tot zuidelijke wind, zelfde temperatuur. 2. De Verdedigingsbelasting I en de heffing van opcenten op de Vermo gensbelasting worden afgeschaft of verminderd. De verdedigingsbelasting I wordt gehalveerd, terwijl de heffingswijze anders wordt. De 75 opcenten voor het Rijk op de Vermogensbelasting vervallen voor inkomens tot f 30.000, zij worden vermin derd voor die van f 30.000 tot f 100.000. 3. De accijns op rundvleesch. als mede het invoerrecht van 10 pet. op inge voerd vleesch, vervallen. 4. De Omzetbelasting voor andere soorten vleesch vervalt, de omzetbelasting voor thee wordt verlaagd met f3 per 100 K.G. voor benzdne met f 0.34 per 100 K.G. 5. De gedistilleerd-accijns wordt in' hoofdsom verlaagd van f200 tot f 150 per H.L.. zonder heffing van opcenten. 6. De bieraccijns wordt verlaagd met 60 pet., zoodat deze 0.60 per H L. graan zal bedragen. 7. Aan groote gezinnen wordt voor be taalde indirecte en crisisheffingen op de eerste levensbehoeften een tegemoetkoming van f 10 per jaar per minderjarig kind bo ven het derde verleend. 8. Tenslotte wordt overwogen, in de toe komst de dividend en tantième-belasting af te schaffen, eventueel met verhooging van de vennootschapsbelasting. Vraagt Uw leverancier „St.Raphaël" QUINQUINA De fijnste apéritit. DOELEN HOTEL AMSTERDAM-CENTRUM Kamers incl. Hoil. Ontbijt vanaf I 4 Rustige sfeer In het centrum van de stad leder modern comfort Telefoon 40661 Trompenberg's PALACE HOTEL Hilversum Telefoon 7941 (2 lijnen) H geheel» (eet geopend

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1