IHcuwr jtriïlsrljr (Êourmtt Het ontwerp-Goseling contra de groote leugen abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekQ.18 Voor het Buitenland bij wekelijkScTte zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken NO. 6692 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 DONDERDAG 4 MEI 1939 20e Jaargang abtoertentieprijjen: Van 1 tot 5 regels f 1.17'/* Elke regel meer 0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels ƒ2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 Bij Koninklijk Besluit van 19 Decem ber 1938 heeft Minister Goseling een iWetsontwerp inzake echtscheiding gepu bliceerd. Hiermede werd aan de orde ge steld een kwestie van groot importantie voor ons volksleven, een kwestie, zoo delicaat en zoo moeilijk, dat in geen jaren een Minister haar heeft durven aanroe ren. En dat, terwijl toch in onderschei den kring vele malen en uit verschillende motieven op wetsherziening werd aan gedrongen. Reeds bijna dertig jaar geleden is het. dat, voor 't eerst sedert 1886, door Mi nister Nelissen een poging tot aanvullen de regeling van de wettelijke bepalingen betreffende huwelijksontbinding werd ge daan, welke poging strandde. En 27 ja ren scheiden ons alweer van de door Mi nister Regout ondernomen stap, die even eens op niets uitliep. In het Voorloopig Verslag betreffende de Justitiebegrooting voor 1909 werd ge sproken van een sedert 1883 geschapen practijk, die „metterdaad een bespotting van het recht moet heeten". Na de mis lukte pogingen van de Ministers Nelis sen en Regout, respectievelijk in 1910 en 1912, is het de tegenwoordige Minister .van Justitie, die eindelijk den tijd rijp acht om den strijd tegen die „bespotting yan het recht" aan te binden. Om zich te realiseeren, welke die „be spotting van het recht" door Mr. Briët in 1926 in het Juristenblad voor 't eerst, en sedert dien vrij algemeen „de groote leugen" genoemd is, moeten we ons op de hoogte stellen van hetgeen onze Wet inzake echtscheiding bepaalt en weten, hoe de door een constante jurisprudentie geschapen rechtspractijk i$. Volgens het Burgerlijk Wetboek is echtscheiding een van de vier feiten, waardoor een huwelijk kan worden ont bonden (art. 254). Deze echtscheiding kan volgens art. 264 slechts worden uit gesproken, indien een van de volgende gronden aanwezig is: a.overspel: b. kwaadwillige verlating; c. veroordeeling wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van yier jaren of langer; d. zware verwonding en levensgevaarlijke mishandeling. Zoo duidelijk mogelijk zegt de Wet verder: echtscheiding kan nimmer door onderlinge toestemming plaats hebben. Om aan de uiterste gestrengheid van 'deze bepaling te ontkomen, biedt de Wet slechts één uitweg, en die wordt verre van gemakkelijk gemaakt! Echtgenooten kunnen samen naar den rechter gaan en zonder opgaaf van redenen scheiding van tafel en bed aanvragen, die na vijf jaar op beider verzoek in echtscheiding kan overgaan. De eerste stap mag echter eerst gedaan worden twee jaren, nadat het hu welijk gesloten is, en de vereischte forma liteiten hebben tengevolge, dat een huwe lijk practisch niet eer dan bijna zeven jaar nadat de eerste schrede op den weg van ontbinding van het huwelijk is gedaan, metterdaad kan worden ontbonden. Gezien de langdurige procedure is het begrijpelijk, dat dit middel tot echtschei ding weinig wordt gehanteerd. Verreweg de meeste huwelijksontbindingen vinden plaats op grond van overspel. Het is bij deze reden tot echtscheiding, dat zich een practijk heeft baangebroken, waardoor huwelijken feitelijk bij onderlinge toe stemming kunnen worden ontbonden. Door het befaamde arrest van 1883 is deze zooveel gewraakte practijk ingeluid. Om de beteekenis van dit arrest duide lijk te maken, diene het volgende. In een burgerlijk geding heeft als regel hiet-verschijning van gedaagde toewijzing van de vordering tengevolge, en wanneer gedaagde wél verschenen is en de feiten, aan de vordering ten grondslag gelegd, toegeeft of althans niet tegenspreekt, dan ïieemt de rechter die feiten voor waar aan. Nu heeft de Hooge Raad in 1883 dienzelfden procesgang toepasselijk ver klaard bij echtscheidingszaken. Hierdoor Werd mogelijk, dat echtgenooten, die ge- Inoeg van elkaar hebben of dit althans meenen, afspreken, dat de een de(n) ander overspel ten laste zal leggen en op dien grond echtscheiding zal vorderen en dat de ander de beschuldiging niet zal tegenspreken. Op deze wijze heeft de bij de wet verboden echtscheiding door on derlinge toestemming zich toch een plaats jin de rechtspractijk weten te veroveren. Een bespreking van de juridische ar gumenten voor en tegen deze van zoo grooten invloed gebleken beslissing van den Hoogen Raad kunnen wij hier gevoe gelijk achterwege laten wijl dit ons op vakwetenschappelijk terrein zou voeren. Slechts zij opgemerkt, dat de bedoeling van den wetgever kennelijk pleitte tegen de richting, die de rechtspractijk geno men heeft. Wanneer men namelijk de tot standkoming ragaat van het artikel, waarin het verbod van echtscheiding bij onderlinge toestemming is belichaamd. dan ontdekt men, dat oorspronkelijk (in het ontwerp-1820) daaraan toegevoegd was: „De rechters moeten toezien, dat geen huwelijken ontbonden worden uit versierde 1) oorzaken, of door bedekte overeenkomsten der partijen". Dit slot werd bij de vaststelling van den tekst voor het Wetboek-1838 alleen geschrapt „als een bloote en noodeloos geachte 2) waarschuwing" inhoudende. Hoe dit ook zij, op het arrest van den Hoogen Raad heeft zich een vaste recht spraak geënt, die niet de minste neiging tot ombuiging in de oude richting ver toont. Er heeft zich hier een stuk rech tersrecht gevormd in strijd met de wet. Dat aan dezen onwaarachtigen toestand een einde dient te worden gemaakt, daar over is men het vrij algemeen wel eens. De huidige situatie ondermijnt den eer bied voor het recht. En waar van de rechterlijke macht in dezen geen verande ring te verwachten is, ligt hier een taak voor den wetgever. Het is de groote verdienste van Minis ter Goseling, dat deze den strijd tegen „de groote leugen" heeft aangebonden. Op tweeërlei wijze zou men zich een wetswijziging kunnen denken: een, welke zich aanpast aan den bestaanden toe stand en verruiming van echtscheidings mogelijkheden geeft, öf een. die den hui- digen gang van zaken tracht onmogelijk te maken door het bestaande verbod van echtscheiding bij onderlinge toestemming met meer waarborgen te omkleeden. In ons volk zijn stroomingen, zoowel in deze als in gene richting te onderkennen. De Minister koos voor herstel in den toestand van vóór 1883 en heeft niet on duidelijk te kennen gegeven, dat hij niet bereid was, mede te werken aan uitbrei ding van echtscheidingsgronden, gelijk ook uit zijn proeve tot herziening blijkt. In grove trekken moge hieronder van alle rechtsgeleerdheid ontdaan de inhoud van het Ontwerp geschetst wor den. Het zwaartepunt van de door den Mi nister voorgestelde regeling ligt in de verplichting van den rechter, om, wan neer hij twijfelt aan de juistheid van de gestelde feiten, ondanks de bekentenis der wederpartij of diens niet-verschijnen, een persoonlijke verschijning van partijen te bevelen en bij mogelijke bevestiging van dien twijfel bewijs te gelasten. Met de lijdelijkheid van den rechter wordt gebroken. De president heeft steeds persoonlijk en rechtstreeks contact met partijen, al thans met een harer. Ook bij de bestaan de procedure is het zoo, dat de voorzitter, wanneer hem een verzoekschrift wordt van hem verlof om een vordering in te stellen wordt ge vraagd, moet trachten, partijen te ver zoenen. Bij den huidigen gang van zaken is deze z.g.n. verzoeningscomparitie veel al niet meer dan een wassen neus. In sommige steden heeft de voorzitter vaak 20 a 30 zaken ter comparitie per uur af te handelen. Het ontwerp wil deze phase meer ef fectief maken door van den president te verlangen, dat hij zich een voorstelling moet maken omtrent de waarheid, de werkelijkheid van den grondslag der vor dering. De voorgestelde herziening wil de aanraking met den president, eerst met den eenen echtgenoot, daarna met beide echtgenooten, benutten, om ook den indruk van dezen magistraat bij twij fel aan de juistheid van de gestelde fei ten vast te leggen. De opdracht tot ver zoening wordt doorkruist met de op dracht om een eventueele leugen te ont dekken. De twijfel van den voorzitter is vol doende, om de rechtbank straks te ver plichten, ook de echtgenooten voor zich te roepen en haar eigen indruk aan dien van den president te toetsen. Al naar de indruk van de rechtbank is, zal zij dan al of niet bewijs gelasten. Het Openbaar Ministerie wordt ook weer een plaats ingeruimd op de zitting voor echtscheidingszaken, opdat dit in gevallen van twijfel of er samenspanning is tusschen partijen, kan ingrijpen. Tenslotte kan nog worden vermeld, dat het Ontwerp voorstelt, den termijn van echtscheiding na scheiding van tafel en bed, in onderling overleg te verkorten van vijf op drie jaar. Op de principes, die achter dit Ont werp liggen, hopen we nader terug te komen. d.x. gesimuleerde a) cursiveering van ons. UTRECHT, 4 Mei. Mr. C. A. O. Naudin ten Cate is benoemd tot asp. adj. inspecteur te Utreaht. De nieuwe belasting wetten ingediend De in ue millioenennota aangekondig de voorstellen tot herziening der belas tingen zijn thans verschenen. Voorge steld wordt een stelsel van heffing bij de bron in te voeren. Dientengevolge zal een heffing van twee procent van alle inkomsten en winsten worden gevraagd, in den vorm van inkomsten-, winst-, huur- of rentebelasting. Rechtspersonen zullen eveneens belast worden. Vennootschappen, vereenigingen en maatschappijen zullen een extra-heffing moeten opbrengen. Op den duur zal dan de dividend- en tantième-belasting ver dwijnen. De groote gezinnen worden tegemoet gekomen door verlaging van verschil lende accijnzen, o.a. op vleesch. Volgens de voorstellen zullen de nieuwe inkomstmogelijkheden voor de gemeenten ongeveer f 16.900.000.be- Tenslotte zal aan groote gezinnen voor ieder kind boven het derde een te gemoetkoming van f 10.per jaar wor den teruggegeven. Voor verdere bijzonderheden zie men blz 3. Litwinof niet langer volkscommissaris Molotof zijn opvolger LITWINOF Volgens „Tass" is Litwinof, op eigen verzoek, ontheven van zijn post als volkscommissaris van buitenland- sche zaken, en wordt hij opgevolgd door Molotof, den voorzitter van den raad van volkscommissarissen. In wel-ingelichte kringen zegt men, dat Molotof de functie van volkscom missaris van buitenlandsche zaken slechts tijdelijk zal waarnemen. Men heeft nog geen uitlegging voor het af treden van Litwinof, doch wel vraagt men zich af, of het niet geweten moet worden aan het langzame tempo van de Britsch-Russische onderhandelingen. Sedert den zomer van 1928 nam L i t w i- n o f in verband met de ziekte van Tsjitsje- rin het volkscommissariaat van buitenland sche zaken waar. Den 21sten Juli 1930 werd hij definitief benoemd tot volkscommissa ris van buitenlandsche zaken. Litwinof voerde een hoogst actieve poli tiek, die er in de eerste plaats op gericht was. normale betrekkingen aan te knoopen met de nabuurstaten. Deze politiek kwam duidelijk tot uitdrukking in het sluiten van de niet-aanvalsverdragen met Polen en de randstaten, alsmede in het herstel der be trekkingen met de Vereenigde Staten in November 1933. Sedert 1933 richtte de afgetreden volks commissaris voornamelijk zijn streven erop de sovjet-unie weer in te schakelen in de diplomatie der Europeesdhe mogendheden en een front tegen Duitschland te vormen. Zijn eerste, zij het dan niet meest duur zame resultaat was het aanknoopen van vriendschappelijke betrekkingen met Italië, welk land hij in December 1933 officieel bezocht. Steeds nauwer werd intusschen de band, dien de sovjet-unie met Frankrijk verbond. Met deze mogendheid sloot hij in December 1934 een consultatieve overeenkomst De bekroning van zijn buitenlandsche politiek vond Litwinof in de intrede van de sovjet unie in den volkenhond in September 1935 en het sluiten van de verdragen met Frank rijk en Tsjecho-Slowakije. Blijvende werkloosheid en haar bestrijding Voorstellen van de commissie uit den Hoogen Raad van Arbeid Uitvoering openbare werken, ont ginningen, pensionneering van 6o-jarigen, arbeidsspreiding Bevordering van industrialisatie en emigratie Verschenen is thans het rapport van de door den voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid d.d. 18 December 1936 ingestelde commissie van onderzoek naar de „blijvende werkloosheid" en haar bestrijding. (De commissie-van der Waerden). Dit rapport is geworden tot een boek werk, dat met inbegrip van de bijlagen ruim 300 pagina's telt. Allereerst wordt er op gewezen, dat een ingesteld onderzoek heeft uitgewezen, dat in de gezinnen der werkloozen vaak ver bittering en moedeloosheid, soms ook prik kelbaarheid, geen vreemde verschijnselen zijn. Vervolgens wordt bezien, welke de ge volgen zullen zijn van het uitvoeren van openbare werken, welke van industrialisa tie en van handelspolitieke maatregelen. Ten slotte wordt het vraagstuk van mone taire maatregelen aan een beschouwing onderworpen. De conclusies De commissie beveelt de volgende middelen ter afdoende bestrijding van de abnormale werkloosheid aan; I. middelen, die op korten termijn werken. A. uitvoering van openbare werken a. verbetering van den woningtoe stand op het platteland (kapitaalsuit gaven 20 millioen, gewone uitgaven 8 millioen) en saneering van de bin nensteden b. versnelde uitvoering van het re- geeringsprogramma ten aanzien van andere openbare werken. B. verruiming van de werkgelegen heid, zoowel tijdelijk als duurzaam, in den landbouw door ontginning van woeste gronden, herontginningen, in polderingen, verbetering van afwate ring en ruilverkaveling. C. pensionneering van de gewone ar beiders van 60 jaar en ouder (kosten per jaar 5 a 6 millioen, indien de ge- pensionneerden uitsluitend door ge steunde werkloozen vervangen worden, kosten 25 millioen, indien de helft der gepensionneerden door gesteunden zou worden vervangen). D. verhooging van den leeftijd, waar op de jeugdigen tot het bedrijfsleven toegelaten worden, met twee jaar (kos ten per jaar rond 25 millioen). E. arbeidsspreiding in industrie, handel en verkeer door als crisismaat regel in te voeren de 40-urige arbeids week. c.q. wandelweken, ploegenstelsels 2 op 1 stelsel voor jeugdigen, enz., mits daarbij de opofferingen gedragen wor den door het geheele volk. II. Middelen, die eerst op langeren ter mijn effectief werken. In de eerste plaats worde de industriali satie bevorderd, aangezien daarvan op den duur goede resultaten te venvachten zijn. Hierbij komt, oat, nog vóór dat de eigen lijke industrialisatie blijvende werkgelegen heid zal scheppen, er reeds werkgelegen heid ontstaat door de voorbereidende maat regelen: den bouw van fabrieken, de ver vaardiging van machines en werktuigen, Het ware wenschelijk, dat de regeering spoedig komt met een opsomming van crete. uitvoerbare plannen. In de tweede plaats (hoewel van veel ge ringer beteekenis) worde aandacht aai emigratie geschonken. De middelen, hiervoor genoemd onder A, B, C, en D zullen bij hun toepassing be langrijke bedragen van de overheid vor- Het middel ter bestrijding der werkloos heid dat, volgens de gemaakte berekenin gen het grootste aantal werkloozen in het productie-proces zou terugvoeren nl. de arbeidsspreiding, eischt daarentegen van den staat geen bijzondere uitgaven. De commissie is n.l. van oordeel dat in de daling van de weekinikomsten tegemoet ge komen dient te worden door vermin dering van de kosten van het levensonder houd, door middel van verlaging der indirecte belastingen. De inkomsten, welke de Staat uit dien hoofde derft, zullen gecompenseerd moeten worden, eenerzijds door de heffing van een directe belasting ten laste van hen, die niet door den voor. gestelden maatregel worden getroffen. In het systeem der commissie is dus wel belas tingverschuiving, maar geen belastingver- hooging noodig. terwijl aldus de offers, ver bonden aan de arbeidsspreiding, door het geheele Nederlandsche Volk gedragen worden. Zware Japansche luchtaanval op Tsjoeng King Ook een raid boven Foe Tsjan In beide steden een duizendtal slachtoffers Voor den eersten keer van dit jaar heeft de Japansche luchtmacht de dicht bevolkte deelen van Tsjoeng King, Tsjang Kai Sjeks tijdelijke hoofdstad, zwaar gebombardeerd. Tijdens het bombardement zijn vele gebouwen in brand gevlogen tengevolge van brandbommen. Men gelooft, dat ruim duizend slachtoffers gevallen zijn. Chineesche jachttoestellen bonden den strijd met de Japansche aanvallers aan, die hun bommen neerwierpen in de over volle straten langs den Noordelijken oever van de Yang Tse. Het bureau van Reuter ontkwam ternau wernood aan vernieling, aangezien een der tigtal bommen aan alle kanten naast het gebouw neerviel. De dichtsbij gelegen bom sloeg slechts op tien voet afstand in den grond, doch kwam niet tot ontploffing. De brandbommen vernielden tientallen houten huizen. De vlammen venspreidden zich snel en vernielden de kantoren van de Ta Koen Pau, een dier invloedrijkste Chi neesche dagbladen. Naar het Chineesche persbureau meldt, is gisteren de hoofdstad van Foekien. Foe Tsjau, door Jatpansche vliegtuigen op moord dadige wijze gebombardeerd. Meer dan dui zend burgers zijn om het leven gekomen of gewond. Sedert 21 Maart is de stad drie maal ge bombardeerd. Maandag 1.1. waren nog meT dan honderd menschen het slachtoffer van een luchtaanval geworden. De regeerings- wijk van Foe Tsjau zou in vlammen staan, terwijl een groot aantal huizen werd ver- De toestand te Shanghai Japan heeft, door tus6chenkomst van de resp. ambassadeurs, voorstellen gedaan aan Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten betreffende een drastische herziening van do bestuursstructuur der internationale nederzetting in Shanghai. Volgens deze voorstellen zou de gemeen teraad aldus hervormd moeten worden, dat hij een billijker vertegenwoordiging ge»ft van de verschillende nationaliteiten. De Japansche vertegenwoordiging moet nor- den vergroot De Britsche en Amerikaansehe ambassa deurs hebben toegezegd, dat zij deze opvat tingen zouden doorgeven aan hun roeree- ringen. Het Koninklijk bezoek aan België Het A. N. P. meldt uit Brussel: Koning Leopold heeft beschikt, dat tijdens het bezoek van Koningin Wilhelmina aan Hare Majesteit zullen worden toegevoegd, luitenant-generaal Deffontaine, comman dant van de divisie der Ardensche jager3, en gencraal-majoor Beernaert van den staf der eerste cavaleriedivisie en honorair on der-gouverneur-generaal van den Kongo. Bij de aan/komst van de Koningin te Brus sel zal de Koninklijke calèche worden ge ëscorteerd door een eere-escadron De rui ters zullen het nieuwe galatenue dragen, dat veel gelijkenis toont met dat der gen darmerie van voor 1914. Het initiatiefcomité van Brussel heeft de Brusse sche winkeliers uitgenoodigd mede te werken aan een luisterrijke verwelko ming van de Hooge Gast door speciale éta lages in te richten, waarin de Nederland sche kleuren de overheerschende versiering vormen. Gedep. Staten van Groningen De heer Harrenstein bedankt voor de benoeming GRONINGEN, 4 Mei. De burgemeester van Bierum, de heer D. H. R. Harren stein heeft zijn benoeming tot lid van Gedep. Staten niet aangenomen, zoodat d9 Prov. Staten thans opnieuw bijeen zullen moeten komen om in de vacature wijlen mr. R. Koppe (a.r.) te voorzien. J. Schipper Wij lezen in het Grafisch Orgaan: Onze vriend en vroegere secretaris, J. fcchjpper, is dezer dagen in het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht opge nomen ten einde een ernstige operatie te ondergaan. Reeds sedert lang veroorzaakten zoogenaamde galsteenen hem veel pijn en 0®K®JBak- Uiëet en andere aangewende be strijdingsmiddelen brachten wel tijdelijke verzachting, maar de ziekte wegnemen de den zij niet. Eindelijk was operatief ingrij pen noodzakelijk. De zware operatie gelukte en het was met groote dankbaarheid, dat wij vrij spoedig vernamen, dat de locstand naar omstandigheden zeer goed was. Thans bevindt onze vriend Schipper zich op den weg naar beterschap en wij behoeven het niet uit te spreken, dat onze wensoh en bede is, dat hij zeer spoedig geheel hersteld t zijn gezin en werk zal worden teruRgegev DE HEER P. VISSER OVERLELEN 's-GRAVENHAGE, 4 Mei. De heer P. Vis- e.e r. administrateur, chef der afdoeling Kunsten en Wetenschappen van het depar tement van Onderwijs, Kunsten en weten schappen, is hedenmorgen na een langduri ge ziekte overleden. SOCIALE ZAKEN it van Social» Zaken la ommlM Mr D. J. Gorter. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Thans is ingediend een wetsontwerp tot het heffen van een nationale inkomsten en winstbelasting. De Tweede Kamer heeft gisteren het verdrag van Londen inzake het verbod van aanvoer van puf enz. met 51 tegen 35 stemmen goedgekeurd. Daarna werd een aanvang gemaakt met de aanvulling van de Hooger Onderwijswet betreffende de opleiding van tandartsen. De Ned. Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbeiders houdt te Zeist dc j aarvergaderin g. Litwinof is afgetreden als volkscom missaris van buitenlandsche zaken Anti-Duitsche betoogingen tijdens een parade te Warschau. Tsjoenking en Foetsjou gebombardeerd, in beide steden honderden dooden. Von Ribbentrop gaat een bezoek aan Italië brengen. IETS WARMER WEER Weerverwachting voor het wes ten: wind uit zuidelijke richtingen, aan vankelijk zwak tot matig, later tijdelijk krachtig, morgen toenemende bewolking, geen regen van beteekenis, iets warmer. Voor het Oosten: droog weer, iets warmer, gedeeltelijk bewolkt, zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half-twaalf 760.2 Ingwersen Co. Keizersgracht 38Z Amsterdam Belast zich mei de uitvoering van Effectenorders, het incas- seeren van Coupons en het nazien van Lotingen. TeL 32121 en 33879, onder Beurstijd 31207 (Reel) SCHOONMAAKTIJD PALTHE-TIJD Grootste iabriek in Nederland voor o chemisch reinigen en verven van Gordijnen. Tapijten. Divankleeden, Tafelkleeden, Dames- en Heeren- kleeding, enz. - 800 Werklieden Specialiteiten in alle afdeelingen PALTHE ALMELO NOORDWIJK AAN ZEE Hotel Pension NOORDZEE Familie Hotel NOORD-BOULEVARD Telefoon 27 Bezoekt op Uw tocht door de bollenvelden Hotel-Café Restaurant „SEINPOST" Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard richting vuurtoren» (Reel.) VOOR SLECHTS IV. CENT noodig om deze annonce uitgeknipt In open envelop els drukwerk een ons op te een den. ontvangt U uitvoerige brochures over het HERSTEL VAN UW HAARGROEI V.rm.1* Uw Ml Mfcw. op 4. •drt.nq* 4m (Rouj *nr«iopp« •SranMn Or. H. NANKING'» Pksm. Fikhek N.Y., DEN HAAG Doodelijk ongeval Fietser onder zware trailer DORDRECHT, 4 MeL - Gisteravond half tien is op het Bagijnhof, de 17-jarige A. de Graaf, wonende in de Brederodcstraat, al-* hier, een eenige zoon, met zijn fiets onder een zware trailer van de Ups-fabrieken terecht gdkomen, die hem achterop reed, en waarmee hij van terzijde in aanraking kwam. Het achterwiel ging over zijn hoofd, waardoor hij op slag dood was. Vermoede lijk treft den chauffeur geen schuld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1