Jiiruurr gni&ctfc (tTcruraut Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken BESCHERMING VAN DE OPENBARE ORDE gbonntnuntsprijö: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per weekq.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/j ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 gÖfoertentieprijKn: Van I tot 5 regelsf-17'/» Elke regel meer ».«-•••••• 022*1» Ingezonden Mededeeüngen van 1-5 regels 2.30 Elke regel meer - 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend »»•••••-«« 0.10 NO. 6691 WOENSDAG 3 MEI 1939 20e Jaargang- Excessen in woord en ge schrift nopen tot verscherpte bepalingen Mogelijkheid om dagbladen en periodieken te verbieden Recht van vrije meenings- uiting blijft, doch misbruik wordt gestraft Bij de Tweede Kamer is ingediend een {wetsontwerp houdende nadere voorzie ningen ter bescherming van de openbare Orde. De herhaalde persexcessen van den laatsten tijd, gecombineerd met een reeks .van ontoelaatbare mondelinge uitingen in het openbaar, nopen er toe nadere Voorzieningen te overwegen ter bescher ming van de openbare orde, zoo schrijft ide minister van Justitie in de toelichting. Het thans ingediende ontwerp van wet Stelt nieuwe voorschriften voor in twee erlei richting: a. Vooreerst bevat het een aantal aan vullingen van de bestaande bepalingen betreffende beleediging van het open baar gezag, openbare lichamen en instel lingen, en van groepen van de bevolking of ten deele tot de bevolking behoorende Jangrijker materie de mogelijkheid ge opend van een rechterlijk verbod van Verschijning van dagbladen en andere periodieke geschriften, waarmede bij her- baling misdrijven worden gepleegd te gen de veiligheid van den Staat, de openbare orde of het openbaar gezag. Letter a. Het misbruik, waarover het hier gaat, raakt de vrijheid van meeningsuiting, een vrijheid' die. mits goed gebruikt, ook .voor de richtige functionneering van onze staatsinstellingen van groot belang kan zijn. Ieder staatsburger heeft diensvolgens ten onzent de gelegenheid het openhaar be stuur te critiseeren, en wenschen, verlan gens en gedachten, welke -naar zijn mee ning het algemeen belang kunnen dienen, in het openbaar naar voren te brengen. Wat geschiedt echter bij de excessen, Waarvan boven sprake is? nauwkeurig het omgekeerde. Van de vrijheid van openbare meeningsuiting wordt misbruik gemaakt tot het stelselmatig oefenen van critiek niet te goeder, doch te kwader trouw. Zelfs de meest onoirbar* midde len worden aangewend om het bestaande gezag en de bestaande openbare licha men en instellingen in de oogen van critieklooze medeburgers omlaag te ha len. Verdachtmakingen, heele en halve leugens en laster worden bij voortduring gebezigd. Blijkbaar is het dezen „critici in het geheel niet om de waarheid te doen en achten zij alle wegen geoor loofd welke kunnen leiden tot het door hen gestelde doel. Hun partijorganen Wemelen van lichtvaardige beschuldigin gen en van aantijgingen, waarvan de on waarheid hun maar al te zeer bekend moet zijn. Deze aantijgingen raken niet slechts Het (openbaar gezag. Zij richten zich daarne vens in ons land trotsch op zijn geschie denis van vrijheid en verdraagzaamheid, een geheel onnationaal verschijnsel te gen bepaalde groepen van de bevolking, welke aan voortdurende beledigingen en denigreerenden laster worden blootgesteld. Daarmede komt een ander groot goed in onze staatsorde in het gedrang, nl. de ge lijke aanspraak van allen, die zich op het grondgebied van het rijk bevinden, op be scherming van persoon en goederen. Men achte dergelijke collectieve beleedigingen niet gering. Vrije critiek blijft mogelijk Wat den vorm der voorzieningen betreft, uitgangspunt was de groote beteekenifl, welke het recht van vrije meeningsuiting in onze staatsorde bezit, en de principieel e grens tusschen gebruik en misbruik van dit recht Gepoogd is het beginsel zelf vol ledig te handhaven. Vrije critiek op het openbare gezag, op openbare lichamen en instellingen en op alles wat de openbare sfeer betreft, dus ook op bepaalde groepen van de bevolking en haar rol binnen het staatsbestel, blijve onverkort mogelijk. Duidelijk misbruik van het recht, d.i. 'critiek, welke alleen voort kan vloeien uit kwade trouw, worde echter met kracht on derdrukt. Daarom stellen de nieuwe arti kelen 137a bis en 137c bis (artikelen 1 en 8 van het wetsontwerp) voor, het uiten van „beschuldigingen van feitelijken aard", in dien de beschuldiger „weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat de beschuldigingen onwaar zijn". De voorgestelde wijziging van de artike len 137b en 137d brengt een overeenkom stige aanvulling aan in de redactie van de verspreidingsmisdrijven. Schandaal -processen rechter zal behooren te blijken, dat beschul digingen zijn geuit, waarvan de beschuldi ger de onwaarheid wist of redelijkerwijs moest vermoeden. Zijn aldus geen schan daalprocessen te wachten, welke het oog merk der beschuldigers eer bevorderen dan verijdelen? Ontkend kan niet worden, dat het argu ment ten deele juist is. Het bewijs kan on der omstandigheden inderdaad eenig be zwaar vormen. Het is echter onmogelijk te dezen verdere voorzieningen tot stand te brengen, waaraan geen bezwaren verbon den zijn. Het bezwaar moet intusschen niet worden overschat Bovendien mag worden gehoopt, dat de voorgestelde artikelen 137a bis en 137c bis vóór alles preventief zullen werken. Ook het voorstel, elders in het ont werp opgenomen, bij herhaalde over tredingen van dezen aard een verschij ningsverbod van de pers-organen moge lijk te maken, is te dezen van belang. Het is er bij het ontwerp ook niet om te doen, dat zij, die voor de tegenwoor dige onwaardige excessen aansprakelijk zijn, voortaan, wanneer zij zich aan ge lijksoortige uitingen te buiten gaan, met gevangenisstraf zullen worden ge straft en dat organen van hun groep door den rechter zullen worden ver boden. Veeleer is het de bedoeling hen er toe te brengen de ook voor hen gel dende staatsrechtelijke vrijheden te be zigen in loyalen cn opbouwenden, al thans in een naar Nederlandsche be grippen betamelijken geest V erschijnings-verbod Letter b. Practisch wellicht nog belang rijker dan de aanvullingen, voorgesteld on der letter a .van het'wetsontwerp, is het voorstel, opgenomen onder letter b. Het stelt voor, worden bepaalde mis» drijven tegen de veiligheid van den staat, de openbare orde of het open baar gezag bij voortduring gepleegd door middel van hetzelfde dagblad of ander periodiek geschrift, een tijdelijk verschijningsverbod door den rechter mogelijk te maken in het vonnis, waar bij wegens tweede of volgende herha ling wordt veroordeeld. Overtreding van dit verbod zal een nienw, zelfstandig misdrijf vormen. Men kan tegen dit voorstel niet aanvoe ren, dat het ongrondwettig zoude zijn. Ar tikel 7, het z.g. drukpersartikel, houdt, naast een verbod van preventieve censuur, hier niet in het geding, juist uitdrukkelijk het beginsel in van „ieders verantwoordelijk heid volgens de wet" voor misdrijven, door de drukpers gepleegd. In artikel 423a is voorts ook een regeling opgenomen voor „vervangende" geschriften, in dien zin, dat ook hun verschijning in de rechterlijke uitspraak kan worden verbo den. Of in een bepaald geval een vervan gend geschrift aanwezig is, zal de rechter tijdens een vervolging op grond van het voorgestelde artikel 420a (artikel 6 van het wetsontwerp) naar omstandigheden kunnen beslissen. De opsomming van misdrijven, welke tot een verschijningsverbod aanleiding zullen kunnen geven, in het derde lid van artikel 423a, is met zorg opgesteld. Natuurlijk kan men zich een iets meer of een iets minder uitvoerige lijst denken. Er is naar gestreefd de meest belangrijke persdelicten alle te omvatten en anderzijds, gezien de ingrijpen de gevolgen van een verschijningsverbod, het aantal artikelen, dat tot zoodanig ver bod aanleiding kan geven, zoo beknopt mo gelijk te houden. Joegoslavië koopt Skoda- kanonnen BELGRADO, 3 Mei. Duitschland heeft groote orders van de Joego-Slavische regee ring verkregen voor legeruitrusting door de on&erteekening van een contract voor een tienjarig credietplan van 25 millioen pond sterling, verneemt de Daily Telegraph. Van dit bedrag zal tweederde besteed worden aan kanonnen en ander oorlogsmateriaal van de Skoda-fabrieken in het vroegere Tsjecho-Slowakije. De vroegere resident van Batavia veroordeeld Acht maanden wegens zedenmisdrijf BATAVIA, 3 Mei (Aneta) Het hooggerechts hof, welk college ditmaal werd gepresideerd door den nieuwbenoemden vice-president Mr Jansen, veroordeelde den vroegeren resident van Batavia, Van G., betrokken bij de zedenaffaire tot een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek van preventieve hechtenis. De eisch luidde vijftien maanden. Aneta verneemt dat het opleggen van deze betrekkelijk lichte straf mede een gevolg zal zijn geweest van den inhoud van het psychiatrisch rapport, waarom beklaagde had verzocht. AMSTERDAM, 3 Mei. Naar wij vernemen vertoeft de Amsterdamsche sociaal-democra tische wethouder S. R. de Miranda in de Geneeskundige Badinrichting te Laag-Soe- ren, zulks op medisch voorschrift en in ver band met de tot hem gerichte beschuldigin gen inzake de bekende erfpachtskwestie. Tijdens zijn afwezigheid, die, naar men veronderstelt, eenigen tijd zal aanhouden, worden de werkzaamheden van den heer de Miranda waargenomen door den anti-ravo- lutionaireÉ syethoudei R&as Kzö, OPTREDEN TEGEN LANDVERRAAD Aanvullende strafbepalingen voor misdrijven tegen de veiligheid van den Staat Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp houdende aanvulling van den eersten titel van het tweede boek van het wetboek van strafrecht (misdrijven tegen de veiligheid van den Staat). Ter toelich ting schrijft de Minister van Justitie o.a: In genoemden eersten titel wordt bij de misdrijven, die men met het algemeene be grip landverraad kan aanduiden, uitgegaan van de figuur, dat de veiligheid of de zelfstandigheid van den Staat wordt be dreigd door rechtstreeksche samenspanning met personen of lichamen in het buiten land. Er zijn andere methoden denkbaar en in zwang. Ofschoon niet kan worden ge zegd, dat deze in Neaerland in eenigszins belangrijke mate toepassing vinden, hebben toch de hier bedoelde verschijnselen een dermate ergernis-gevend karakter, dat zij, zeker onder de tegenwoordige omstandig heden, niet kunnen worden geduld, niet in de laatste plaats ten einde vertroebeling in de goede verhouding van Nederland tot buitenlandsche mogendheden te voorko men. Naar de Regeering vertrouwt, zal de voorgestelde voorziening hiermede in haar algemeene strekking, die overigens voor ieaeren Nederlander zonder meer duidelijk is, voldoende zijn toegelicht. Geestelijke en moreele herbewa pening in de ambtenarenwereld DEN HAAG, 3 Mei. Men schrijft ons: Op Zaterdag 29 en Zondag 30 April is een groep ambtenaren in de Ernst Sillemhoeve bij Den Dol der bijeen geweest om samen te denken over de wijze, waarop zij in hun kring kunnen beantwoorden aan den op roep van H.M. de Koningin tot moreele en geestelijke herbewapening. Aanwezig waren ambtenaren van allerlei openbare besturen van allerlei rangen. Bij alle verscheidenheid voeldem zij zich één gemeenschap, doordat alle ambtelijke, maatschappelijke en politieke scheidsmu ren waren weggevallen en er slechts één wensch bestond: samen te bouwen aan een nieuwe volksgemeenschap, ia het bijzonder door het neerhalen van de muren, die zoo wel tusschen ambtenaren onderling als tus schen ambtelijke instanties, en die tusschen ambtenaren en publiek zijn opgetrokken. Met dit doel voor oogen zochten zij naar mogelijkheden voor het vormen van een harmonische samenwerking tusschen alle groepen en het scheppen van een sfeer van wederzij dsch begrip en vertrouwen tus schen de overheid en de burgerij. Men was zich sterk bewust van het voorrecht, het welk de ambtenaren door hun veilige en ook voor de toekomst beschutte positie be zitten en van de daaruit voortvloeiende verpliohting om begrijpend te staan tegen over ieder ander, die deze zekerheid niet kent. Ook zag men duidlijk de bijzondere ver antwoordelijkheid, die juist op het ambte narenkorps als schakel tusschen overheid en onderdanen rust. Men gevoelde, dat de oplossing ligt in de bereidheid om in plaats van kritiek op anderen zich te verdiepen ia de moeilijkheden van die anderen en door een nieuwe instelling bij zich zelf aan de oplossing daarvan mee te werken. Van deze gezindheid' uitgaande en in de diepe overtuiging, dat de ambtenaren al leen op deze wijze gehoorzaam zijn aan de absolute eischen, die Christus ook aan hun ambtelijk leven stelt, heeft men samen gedacht over plannen, om de hieruit gebo ren wordende geheel nieuwe instelling zoo krachtig en zoo algemeen mogelijk te doen doorwerken en verbreiden. Zoo bezon ieder zich op datgene, wat op zijn gebied en voor hem persoonlijk de op roep tot geestelijke en moreele herbewape ning te beteekenen had. WAALWIJK, 3 Mei. Gisteravond is alhier een boerderij, eigendom van de maatschap pij „Welstand te Breda en bewoond door den landbouwer J. Pelt, geheel door brand vernield. Een paard en twee kalveren die nog in de schuur stonden, konden gered worden. BRAND OP EEN RIJNAAK Veel materieele schade Vuur met vijf stralen gebluscht ROTTERDAM, 3 Mei. Gisterenavond is een hevige brand uitgebroken in de roef van de 530 tons metende Rijnaak „Texel", afkomstig uit Rotterdam, schip per C. Smook, welk schip ter reparatie gemeerd was aan den steiger van de N.V. Cartonnagefaibriek Holland aan de Per- soonshaven te Rotterdam. Er is op het schip gisterenmiddag met laschapparaten gewerkt. Men vermoedt dal tijdens de werkzaamheden vonken zijn weg gesprongen. die zijn blijven smeulen en den brand hebben veroorzaakt De schipper en zijn vrouw zijn 's avonds bij kennissen op visite gegaan en bemerkten, toen zij om kwart over elf thuis kwamen, tot hun ont steltenis dat de roef in brand stond. Door dat de roefdeur open ging. kregen de vlam men vrij spel en er toekende zich spoedig in den donkeren avond een rosse gloed af, die op een afstand den indruk wekte dat de Cartonnagefabriek in vlammen stond. Voorbijgangers hebben de brandweer ge waarschuwd. Het eerst versoheen slangen wagen 50 op het terrein. Met twee stralen werd de blussohing aangevangen. Het kostte aanvankelijk eenige moeite om den vuur haard te bereiken, doch via een naastgelegen terrein van de Emballagefabriek en Hout handel A. I. v. d. Berg is dit gelukt. Bij de twee stralen van slw. 50 voegde zich spoedig nog een straal van slangenwagen 38. De leiding van het blusschingswerk berustte bi] onderbrandmeester F. E. Smits. Intusschen achtte brandmeester S. Bucher. toen deze kort daarna ter plaatse van den brand verscheen en de leiding overnam, het geraden een motorspuit te ontbieden. Motor- snuit I is daarop met twee stralen gaan werken, zoodat in totaal het vuur met vijf stralen werd bestreden. Dit bleek voldoende te zijn en tegen twaalf uur had men den brand onder de knie. De Rijnaak was ledig. Men heeft niet kun nen verhinderen, dat de roef niet het meu bilair, de stuurstoel en de dekhut verloren gingen. Ook een roeiboot, die zich op het dek bevond, is verbrand. De chauffeur was in slaap gevallen Tegen boom gereden en ernstig gewond SCHAYK, 3 Mei. In den afgeloopen nacht omstreeks 1 uur is op den rijksweg Grave 's Hertogembosch onder do-gemeente Schayk een vrachtauto, welke uit de richting van Den Bosch kwam. in volle vaart tegen een boom gebotst. Het ongeluk is ontstaan, doordat de chauffeur ia slaap was gevallen. Hij werd ■uit de cabine geslingerd, evenals de naast hem zittende passagier. Omwonenden waarschuwden direct de marechaussee en dokter Stolz uit Oss. Het bleek, dat de chauffeur, die woonachtig is in Velp (N.Br.) ernstig was gewond. Hij heeft o.m. een hersenschudding gekregen. In zeer ernstigen toestand is hij naar het zieken huis te Oss vervoerd. De tweede inzittende kreeg lichte verwondingen. TUSSCHEN PERRON EN TREEPLANK GEVALLEN AMSTERDAM, 3 Mei. Op het station Overveen is gisteravond omstreeks zes uur een 43-jarige treinconducteur uit Am sterdam gestruikeld, toen hij in den voor- laatsten wagen van den aaar de hoofostad vertrekkenden electrischen trein uit Zand- voort wilde stappen, even nadat deze zich in beweging had gezet. De man viel tus schen perron en treeplank en werd door de wielen getroffen Met een verbrijzelde voet en een ernstige wonde aan de hand bleef hij op de rails liggen. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp gehaald, waarna het slachtoffer per ziekenauto naar het Binnengasthuis te Amsterdam vervoerd werd. Gistermiddag weigerde de Tweede Kamer gelden aan Minister van Dijk te verstrekken voor den bouw van een administratiekantoor der Artille rie-inrichtingen aan het Lyceumplein te Den Haag. De post van 375.000 werd derhalve geschrapt. Met de stichting van het kantoor en bijbe- hcorende gebouwen was echter reeds begonnen. Onder de zwaar gewa pend betonnen fundeering zijn reeds bomvrije schuilkelders gebouwd. Thans zal de grond weer in zijn oorspronkelijken staat aan de ge meente moeten worden opgeleverd. RESIDENTIE KOOPT DRIE BATTERIJEN AFWEER- GESCHUT In de gistermiddag gehouden vergade ring heeft de gemeenteraad van 's Gra- v e n h a g e besloten over te gaan tot den aankoop van drie batterijen lucht afweer- g eschut. Volksraad en partij Een rectificatie In ons artikeltje van gisteren over de benoeming van den voorzitter van den Volksraad hebben wij ons verschreven. Wij spraken van den afgetreden voorzitter, Mr van Helsdingen en noemden hem te vens voorzitter van de Chr. Staatk. Partij in Indië. Dit was onjuist. Voorzitter van den Volksraad was Mr W. H. van Helsdingen. die thans repatrieert; 1 i d van den Volks raad, benevens voorzitter van de Chr. Staatk. Partij was (en blijft voorloopig, zooals gisteren vermeld werd) zijn broe der Mr C. C. vaa Helsdingen. Auto bij het remmen gekanteld Inzittende geneesheer gewond NIJMEGEN, 3 MeL In den laten middag is op den Dommer van Poldersveldtweg al hier een auto-ongeluk gebeurd, waarbij de Nijmeegsche geneesheer dr. R. Bahl- m a n n ernstig werd gewond. Dokter B. moest plotseling remmen voor een personenauto, welke met groote vaart van rechts uit oe Zandstraat kwam. Door het te krachtig remmen kantelde de wagen van den geneesheer. Onmiddellijk schoten twee officieren van gezondheid van het In dische leger uit de nabijgelegen Prins Hen drikkazerne te hulp. Zij wisten den arts, die in zijn auto beklemd zat, te bevrijden. Hii bleek een verwonding aan het hoofd en inwendige kneuzingen te hebben gekregen. Met een ziekenauto werd het slachtoffer naar het Camsiusziekenhuis te Nijmegen overgebracht De toestand van dokter Bahl- mann, die lid is van de R.K. Raadsfractie van Nijmegen, was gisteravond bevredi gend. Het droeve ongeval te Waardenburg Begrafenis van de jeugdige slachtoilers WAARDENBURG, 3 Mei. Overgroot was gistermiddag de belangstelling bij de ter aardebestelling van de drie jeugdige slacht offers, die op den onbewaakten overweg te Waardenburg het leven lieten, toen om half een. eerst het stoffelijk overschot van den vijfjarigen Klaas en den vierjarigen Aart van Oordt. uit de ouderlijke woning werd uitgedragen. Langs den weg, dien de droeve stoet pas seerde was de belangstelling eveneens zeer groot en uitte men opnieuw deernis met het zoo zwaar getroffen gezin. Velen hadden zich naar den doodenakker begeven om daar blijk van hun deelneming te geven. Onder eerbiedige 6tilte werden de beide kistjes in de groeve neergelaten waar na Ds A. G. U. Kroneman, Ned. Herv. predikant te Tuil een troostwoord sprak. Te haU vier beierden de klokken opnieuw over het in rouw zijnde dorp, toen het stof felijk overschot van den 8-jarigen Gerrit van Oordt grafwaarts werd gedragen. Ook nu was de belangstelling van de ingezetenen zeer groot. Op het kerkhof sprak aan de ge- ODende groeve de onderwijzer eenige ge voelvolle woorden en daarna wederom Ds Kroneman. Diep onder den indruk verlieten de aanwezigen het kerkhof. Slachtoffer van de schoonmaak Van waranda gevallen en ernstig gewond AMSTERDAM, 3 Mei. Gistermiddag was een man op de waranda van een huisje ia de Flamingostraat bezig aan het zeepen van de buitenmuren. Hij verloor daarbij het evenwicht en viel van de eerste verdie ping. De man werd ernstig gewond opge nomen. Het slachtoffer werd met een sche- delbasisfractuur naar het Binnen-Gasthuis vervoerd. De opleiding van dienstmeisjes GRONINGEN, 3 Mei. Het tweede in'ernaat voor de opleiding van dienstmeisjes, is gis termiddag te Groningen aan de Groote Markt in bijzijn van tal van autoriteiten officieel geopend. Reeds een veertien dagen geleden is het officieus geopend en hadden reeds een veertigtal meisjes, speciaal uit Drente, er haar intrek genomen. De officieele openingsplechtigheid werd o.a. bijgewoond door den Commissaris der Koningin in de prov. Groningen, Mr. J. Linthorst Homan, den burgemeester van Groningen en hun echtgenooten, den wet houder van Sociale Zaken den heer H. Mo lendijk en de professoren B1 e e k e r en Bakker en de inspectr. van het Nijver heidsonderwijs. De voorzitter van de Centrale voor Werk- loozenzorg. de heer W. J. Hemmes, te Utrecht, wees er in zijn openingswoord op dat er, nadat het besluit tot oprichting van dit internaat was genomen, vele moeilijk heden moesten worden overwonnen. Er is vreugde dat ddt internaat nu kan worden geopend, en dan in dit huis. dat vroeger toe behoorde aan een der grootste grootindustri- eelen en genoemd werd door een buiten- landsch congressist, het paleis van den sui- kerkoning. Spr. wees er voorts op dat de centrale dit werk enthousiast heeft ter hand genomen, omdat deze arbeid veel meer perspectieven, v-oor de toekomst biedt dan b.v. de werkkam pen. Hier zullen de meisjes iets leeren waar van ze hun geheele leven profijt kunnen hebben. Spr. wees op de beteekenis van dit werk voor de meisjes en voor de oplossing van het dienstboden-vraagstuk. -Nadat -Ds. P. van Strïen vervolger» in A. W. ROELOFS SCHORTENINOUSTRIE GEMERT "Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen Ingediend is een wetsontwerp houden-» de nadere voorzieningen ter bescher-* ming van de openbare orde. De Tweede Kamer heeft de geldert voor het bouwen van een administratie gebouw der artillerie-inrichtingen te Den Haag niet toegestaan. Daarna is de kwestie der pufvisscherij aan de orde gekomen. Vandaag en morgen houdt de Bond van Chr. Fabrieks- en Transportarbei-» ders te Zeist de algemeene vergadering* Stanley in het lagerhuis over den uit-* voer van grondstoffen. Gay da waarschuwt Frankrijk voor den oorlog. HILDE ANNE DE VRIES IETS ZACHTER WEER Weer verwachting voor het ge heele land: droog weer, koude nacht met lichte nachtvorst. Overdag gedeelte lijk bewolkt en iets zachter, matige tot zwakke, veranderlijke wind. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 759,6 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 9.0 C. VER1TEX VOLKSGASMASKERS VER1TEX N.V. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaff 1.75 LUNCH 1^5 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 our: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15. (Reel) gebed was voorgegam, heeft Mej. Eu we, ril ksa rbeidsbe middel aarster, de openingsrede gehouden. Spr. wenschte het bestuur geluk met het tot standkomen van dit internaat en herin nerde er aan dat er thans 4 katholieke. 1 algemeene en twee Chr. internaten zijn. In totaal zijn daar tot dusver ruim 2000 meisjes opgeleid. De Centrale voor We rkl oozenzorg komt een woord van hulde toe voor het openen van dit tweede internaat, naast het bestaande te Haarlem. Mevr. C. A. W. Kammeraat-Bekker, voorzitster van de Commissie Vrouwen- Crisiszorg feliciteerde de Centrale eveneens met dit ternaat. i n r9 t 110 m a n> Commissa ris der Koningin in Gronineen. sorak zijn vreugde er over uit dat de Centrale zooveel van haar arbeid in het Noorden doet plaats hebben. Mr. Cort van der Linden, burge meester van Groningen, zeide dat hier een groot ding tot stand is gekomen. Hier wordt vakbekwaamheid bijgebracht, <fie ook voor het latere leven, wanneer de meisjes eens een bestemming als huisvrouw vinden, van groote beteekenis is. h- W. te Winnkei voorzitter van het Prov. Comité van de Centrale, heeft ten slotte een slotwoord eesomken. waarin hii er op wees dat er in de veertien dagen dat de meisjes in het internaat zijn, al iets van een groot gezin is gegroeid. De voorteekenen wijzen er op dat ook de volgende cursussen veel belangstelling zullen neppen. Het internaat zal er voorloopig voor twee jaar zijn. Na de bijeenkomst, die werd opgeluisterd van de van het Ir.'eroaa*. werd thee geserveerd., waarna er gelegenheid bestond het prachtig gebouw, waarin het IcrtOTMt «resSgd, de Chr. In. dustrie- en Huishoudschool, te bezichtigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1