;Cfittëcl)f Courant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken RYNBENDE FIRMA D. KATZ Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 -f portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscïre zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling LoSSe nummers 5 ct. met Zondagsblad 7 '/z et. NO. 6690 Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 53936 DINSDAG 2 MEI 1939 20e Jaargang SMjtrtcnttrprintn: Van I tot 5 regelsf U7'/* Elke regel meer (JL221/» Ingezonden Mededeeljngeo van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer ...r.M. 0.45 yoor het bevragen aan 7 ourëat» wordt berekend ƒ0,10 STREVEN NAAR EENHEID De opwekking tot zelfwerkzaamheid was jvel de hoofdgedachte in de rede, welke Dr. Colijn te Groningen hield. Echter trok ook een ander vermaan de belangstelling. De spreker wees er op, dat kerkelijke moeilijk heden menigmaal storend hebben ingewerkt op de ontwikkeling van Patrimonium. In Groningen heeft men daaronder gelukkig Sveinig geleden en Dr. Colijn sprak de hoop uit, dat de samenwerk.ng tusschen mede belijders in de toekomst bestendigd moge blijven en versterkt mag worden. Want, al dus de spreker: „Alle gebrokenheid, waar die om des be ginsels wille niet volstrekt geboden is, doet echade aan den arbeid, die ook u op de schouders is gelegd. Zij is, naar mijn vaste overtuiging, ook aonde voor God, omdat zij ingaat tegen het gebed, dat onze Hoogepriester zelf uitsprak vóór Hij den hof van Gethsémané binnen gas- Wat voor Jezus een gebed was, is voor ons een gebod. Een gebod om onze eenheid te demonstreeren. Die eenheid is nog niet op elk terrein mogelijk, maar ze kan althans op buitenkerkelijk terrein in grootere mate toepassing vinden dan tot heden het geval »*as. Sta dan uw jubileum ook in dat teeken. Vereenigen van wat bijeen hoort en wat eaam één zelfde doel nastreeft". Het is goed, dat wij vlak na de verkiezing heze vermaning ter harte'nemen. Wij allen, ook als we voor ons zelf de overtuiging heb ben, dat wij niet gezocht hebben naar wat verdeelt en misschien wel gezwegen hebben, wanneer anderen zich aan onbroederlijk op treden schuldig maakten. Want steeds moe ten wij de samenwerking tusschen mede belijders zoeken. Omdat het Christenplicht is; en ook, omdat op deze wijze de Pro- testantsoh-Christelijke levensovertuiging tneer invloed kan venverven. Wil men een hierbij passend praktisch voorbeeld? In Limburg is de samenwerking tusschen Christelijk-historischen en Anti revolutionairen verbroken. Waarom? Dat doet er. in dit verband niet toe. Maar wat .was nu het resultaat? De C.H. behaalden 3581 en de A.R. 1773, 6amen 5354 stemmen; terwijl de kiesdeeler 5312 was. Hadden deze groepen dus een gecombineerde lijst inge diend, dan zou in de Staten van Limburg een Protestantsch-Christelijk geluid gehoord zijn; nu is dat niet het geval. Het is niet uit anti-papistische overwe gingen, dat wij zulks betreuren. De raadhuisbouw te Amsterdam Kans voor twee bekroonde ontwerpen Een jaar om ze om te werken AMSTERDAM, 2 Mei. In het Gemeen t".- blad is gisteren een nieuwe voordracht van en W. inzake den Raadhuisbouw ver schenen. Daarin zeggen zij te meenen, zien met dé slotsom van de jury inzake de beslo ten prijsvraag te moeten vereenigeh, n.l. dat het definitieve schetsontwerp, in den zin van art. a. 9 van het prijsvraag-regiemem door de prijsvraag niet is verkregen en dat. de thans gevolgde werkwijze niet het be oogde resultaat heeft opgeleverd. Op grom! daarvan stellen B. en W. den Raad derhalve voor zulks vast te stellen en mitsdien deze urijsvraag voor geëindigd te verklaren. en W. qeven den raad in overwe ging hen te machtigen zich in verbinding te stellen met de combinaties van archi tecten van de twee ontwerpen, door de jury voor omwerking aanbevolen, n.l. de heeren M. Duintjer en A. Komter en J. F. Berghoef en ir J. J. M. Vegter, ten einde te trachten, van hen ontwerpen voor den bouw van het raadhuis te verkrijgen, waar uit zoo mogelijk ten slotte een keuze voor het definitieve ontwerp kan worden ge daan. en W. hebben terzake het advies van den gemeente-advocaat ingewonnen. Wordt hun de voorgestelde machtiging verleend, dan stellen B. en W. zich voor met deze architecten tijdens hun arbeid voortdurend contact te houden, waarbij hun de noodige aanwijzingen betreffende de aan 't gebouw te stellen gebruikseisch en kunnen wor den gegeven, zulks om te bevorderen, dat de beide ontwerpen, die o.a. ook zullen moe ten voldoen aan de bepalingen der bouwver ordening, in een zoo ver mogelijk stadium worden gebracht. Aan deze architecten ware voor hun ontwerp een tijd van één jaar te INLANDERS GEPASSEERD Men kan niet zeggen, dat er ontevreden heid' heerscht over de benoeming van Mr J. A. Jonkman als voorzitter van den Volks raad, in de vacature van den alom gepre zen en geëerden Mr vam Helsdingen, den bekwamen oud-voorzitter ook van de Staat kundig Ghristelijke Partij in Ned.-Indië. Immers, de keus van kir Jonkman acht op zich zelf zeer geluikkig wegens zijn we tenschappelijke ontwikkeling en zijn prak tische ervaring, ook in bestuurszaken. Bo vendien, de Volksraad' zelf had hem op de voordracht geplaatst, zij het als derde in de rij. En toch, ondanks dit alles, wekte zijn be noeming eenige teleurstelling. Waarom' De voorzitter van den Volksraad wordt dooi de Kroon benoemd en deze is daarbij niet gebonden aan eenige voordracht. De Volks raad heeft echter wel het recht een voor dracht op te maken en het was reeds regel geworden, dat nummer één van de voor dracht benoemd werd; gelijk dat hier te lande ook immer met den voorzitter Tweede Kamer en bij andere op voordracht van 't parlement, 't geval is. Echter, in 1935 werd Mr van Helsdingen buiten de voordracht óm benoemd; Mr Jonkman was toen ook derde candidaat op de voordracht, de twee anderen waren in landers. Thans had de Volksraad opnieuw twee inlanders op de plaatsen één en twee gezet en Mr Jonkman weer op nummer 3. De eerste twee waren weer inlanders, n.l. prof. dr. Hoczcim Djajadiningrat, lid van den Raad van Ned.-Indië en Mr Dr Moelia, een Christen-Ba tak; twee mannen van groo ts capaciteiten; de tweede bekend en liefd in Christelijke kringen, maar nog wat jong voor het ambt De Kroon heeft lang overwogen voorzitter benoemd zou worden; de keuze viel ten slotte op Mr Jonkman; en op zich zelf zal niemand daar over treuren Tnaar wel rijst de vraag of het ander maal passeeren van groote imlandsche volks leiders geen schade zal doen aan het ver trouwen in het Nederlandsche geaaj Wij zijn er van. overtuigd, dat de ring alles en alles overwegend, ook de in ternationale verhoudingen, het beter achtte een Nederlander te benoemen en dat geen oogenblik de gedachte voorzat om de ge zonde emancipatie van het Indische volk te remmen; maar de indruk naar buiten is toch niet volkomen bevredigend. In een artikel, getiteld „Nederlandsche Koloniale Politiek", geplaatst in „Ctcmmen des Tijds" maakte Dr Colijn met instem ming gewag van de betere inzichten op ko- Oud-burgemeester van Ooltgensplaat voor het Hof Bevestiging van het vonnis geëischt 's GRAVENHAGE, 2 Mei. Het Haag- sche gerechtshof behandelde gisteren in hooger beroep de strafzaak tegen den 57-jarigen W. J. D., oud-burgemeester van Den Bommel en Ooltgensplaat, die wegens het uitlokken van en medeplich tigheid aan valsohheid in geschrifte door de Rotterdamsche rechtbank ver oordeeld is tot een gevangenisstraf van twee maanden. De feiten zijn van de vorige behandeling genoegzaam bekend. Verdachte gaf de feiten grootendeels toe. Hij beriep zich er evenwel op, dat hij van bankzaken weinig verstand heeft Hij liet de boekhouding geheel aan anderen over. De procureur-generaal, Mr J. U. P o 1 m a n, die na een kort getuigènverhoor, requisitoir nam, vond deze laatste bewering weinig aannemelijk. Weinig heeft 'het gescheeld of, wat verdachte gedaan heeft, heeft hij ge daan, misbruik makende van zijn gezag. Men heeft dit niet aangenomen, maar 't lijkt er veel op. Verdachte's houding leek aan het begin der zitting berouwvol, doch tijdens het onderzoek is hij gedeeltelijk van die houding teruggekomen. Hij doet 't voor komen, alsof hij de strafbaarheid van zijn handelingen niet geweten heeft. In deze om standigheden kon spr. niet andens dan be vestiging van het vonnis van de rechtbank vragen (twee maanden gevangenisstraf). Mr A. Blom te Rotterdam, hield een uit voerig pleidooi, waarin hij zeide, dat hij. wél een berouwvolle houding van verdachte zag, maar, zoo betoogde pleiter, het feit is niet strafbaar. Spr. concludeerde tot vrij spraak en drong subs, op een voorwaarde lijke veroordeeling aan. Uitspraak 15 Mei. Gulden opnieuw in reactie Pond- en dollarkoers weer opgeloopen Nadat in den loop van de vorige week 1 een zekere ontspanning was ingetreden op de wisselmarkt, waarvan de guldienkoere heeft kunnen profiteeren, is gister het Ne- derland6che devies andermaal onder druk komen te staan. is men aanvankelijk van gevoelen, dat i Hitiers rede geen oorlog zou brengen, daar na heeft het wantrouwen opnieuw dérn kop opgestoken. De toekomst van Europa wordt nog steecis pessimistisch beoordeeld. Mén is de opvatting toegedaan, dat de rede van Hitier er in geen enkel opzioht toe heeft medegewerkt het wantrouwen weg te ne- Gevolg ervan, dat gister voor dien gulden een gevoelige koersreactie op trad. Bovendien deed zich de omstan digheid voor, dat thans de meer toe vallige steun, die zich vorige week op de wisselmarkt voor den gulden open baarde, nu ina de passeering van den ultimo) ontbrak. Dit houdt verband met voorzorgsmaat regelen, welke getroffen zijn door de Fran- sche regeering voor de remise van f 15 millioen schatkistpromessen en van de gel den noodig voor de aflossing van één der langloopende in guldens uitgedrukte epoor- cgleeningen. De remise van deze gelden moest gister geschieden. Dit heeft vorige eek er toe medegewerkt, dat op de wis selmarkt een vaste tendenz. voor den gul den bestond. Deze steun is thans aan de markt ont- allen, terwijl ook het ongunstige Engel- sehe begrootingsbeeld in hel vergeetboek Taakt. Dit had tengevolge dat de gulden gister tegenover de buitenlandsche valuta reactie was. De dollar opende 3/8 cent boven den slotkoers van Zaterdag op f 1.87 en steeg tot 1.87 Het pond was bij opening 2 cent in herstel tot 8.77 en zette de koersstijging voort tot 8.78Vi h 8.97. Ook voor de Fransche franc was de stem ming vast De koers trok aan tot 4.97 A 4.971/), nadat deze een vol punt lager was geopend. Eerst na den middag trad een lichte re- Het pond liep tot een koers van 8.78 A 8.781/4 terug, de dollar tot 1.87y2 1.8?%. De Fransche franc bewoog rich laatbeurs rond een koers van 4.9? en de belga rea geerde tot 31.90 A 31.92, na eerst 31.92 a 31.95 te zijn genoteerd. Bestuurder van vrachtauto ernstig gewond HALFWEG, 2 Mei. Tengevolge van de gladheid' is gistermiddag omstreeks vijf uur een vrachtauto van de cacaofabriek der fir ma Van Houten uit Weesp op den Haar lemmerweg, juist op de brug te Halfweg, komen te slippen. De wagen sloeg over den kop en bleef tegen het ijzeren hekwerk van de brug ge heel vernield liggen. De bestuurder, de heer M. Sieraad, werd uit de cabine geslin gerd' en ernstig gewond. De man had o.a. eeenige ribben gebroken. loniaal gebied, welke zidh o.a. openbaren in de opvoeding der bevolking tot zelfbestuur. Want, aldus de schrijver: „Associatie (van volken van geheel verschillend ras) kan niet worden verkregen door zweep of knoet, maar alleen door opvoeding in Wester- schen zin. Er behoeft geen vrees te besta am, dat de inlandsche bevolking ongeschikt zou zijn voor het opnemen en verwerken van Westersche kennis en Westensche begrippen. Er zijn voorbeelden te over, dat jongelieden uit de inlandsche aristocratie de gebo ren leiders des volks met vrucht bet Europeesch onderwijs volgden en promoties zelfs cum laude, aan Nederlandsche Uni versiteiten, kwamen mede reeds voor". Dit schreef Dr Colijn reeds twintig jaren geleden. En ook daarom moest het wel eenigszins bevreemden, dat de Kroon op nieuw .van de voordracht afweek. Limburgsch Geschied- en Oudheidkundig Genootschap MAASTRICHT, 2 Mei. Het is dit jaar 73 jaar geleden, dat het Limburgsch Geschied en Oudheidkundig Genootschap te Maas tricht werd opgericht Naar aanleiding van dit feit, waarvan de officieele herdenking in Juli a.s. zal geschieden, heeft het H.M. de Koningin behaagd het beschermvrouw schap van het Genootschap te aanvaarden. Varkenspest in het Gooi Te Bussum en Laren is bij den vee stapel van twee boeren varkenspest uitge broken. Bij ieder hunner is reeds een beesl gestorven. De rijksveearts dr Ter Beek heeft maatregelen ter isolatie doen nemen. Tegen den Naardensche veehouder de R., die te laat aangifte van de varkenspest had gedaan en bereids twee dieren had begra- is proces-verbaal opgemaakt Toen de veearts werd geroepen waren twee andere rkens ook reeds gestorven. Dr Tenbeek, die de politie dc begraven dieren heeft doen opgraven, heeft ae cadavers gisteren naar den destructor te Purmerend laten vervoeren Monumententocht en Elf Provincie-tocht Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B heeft wederom een paar aantrekkelijke tochten uitgeschreven, welke ten doel heb ben, de Nederlandsche toeristen op aange name wijze in de gelegenheid te stellen hun land beter te leeren kennen. Uitgeschreven worden een Monumententocht in Gelderland Zeeland en een Elf-Provinciën-tooht. Beide tochten zijn op 1 Mei geopend en slui ten op 31 Dec. 1939. or den Monumententocht in Gel derland en Zeeland is een lijst samenge steld van 15 bezienswaardigheden in elk der twee provinciën, waar de deelnemers hun contrólekaart kunnen doen afstempelen of afteekenen. Dc deelnemers, die alle 15 be zienswaardigheden per provincie hebben be- zooht, ontvangen een fraaie herinnerings plaquette van Gelderland en/of Zeeland. Men kan, naar verkiezing, inschrijven voor den Monumententocht Gelderland, óf voor Zeeland, dan wel voor beide. De deelnemers zijn volkomen vrij in de keuze van hun ver voermiddel. Het is de bedoeling, elk jaar twee provin cies voor het houden van een dergelijken tocht aan te wijzen. De deelnemers aan den E1 f-P r o v i n c n-t o c h t ontvangen, tegelijk met hun contrólekaart, een lijst van 22 bezienswaar digheden in Nederland. Zij, die blijkens de stempels op hun contrólekaart, daarvan 15 hebben bezocht, ontvangen een herinne ringsplaquette. Deze 15 bezienswaardig heden moeten zijn gelegen in alle elf pro vincies, dus minstens in 7 provincies één monument en in 4 provincies twee n menton. Dr. W. J. LEYDS' TACHTIGSTE VERJAARDAG MENTON, 2 Mei De bekende procureur- generaal van Transvaal ten tijde van regeering van president Paul Kruger, W. J. Levels, ierde gisteren zijn tachtig sten verjaardag. Tergelegenheid hiervan heeft hij uit alle deelen der wereld talloozc gelukwenschen ontvangen. Vice-admiraal G. F. Tydeman 7 's-GRAVEN'HAGE, 2 Mei. Na een ernstige operatie is in „Bronovo" overleden vice- admiraal G. F. Tydeman, die den leef tijd van 81 jaar bereikte. Geboren 12 Februari 1S5S in Suriname, deed Gustaaf Frederik 1 September 1S73 zijn intrede in de Kon. Marine als adelborst 3e kl. In Oct. 1S76 volgde zijn eerste boord- plaatsing op het stoomschip „Zilveren Kruis". Nadat hij in 1877 benoemd was tot adelborst le kl., werd hij aan het einde van dit jaar voor het eerst naar Indië uitge zonden. Tijdens zijn tweeden Indischen turn werd hij geplaatst bij den hydrografi- schen dienst 1SSG teruggekeerd in Nederland, werd hij toegevoegd aan den chef van den hydro- grafischen dienst van het Dep. der Marine. Ook de derde turn in Indië werd bij de op neming doorgebracht, zoodat de heer Tyde man een belangrijk aandeel heeft gehad ln het tot standkomen van vele zeekaarten van onzen archipel. In 1893, als luitenant ter zee le kl., werd hij geplaatst bij den staf der Zeemacht te Willemsoord, om daar werkzaam te zijn voor de militaire hvdo- grafie. In 1894 werd hij gedetacheerd bij do Sterrenwacht te Leiden. Van 1S941898 was hij leeraar aan het Kon. Instituut der Ma rine, waarna hij als commandant van Hr Ms flottieljevaartuig Siboga naar Indië ver trok met de wetenschappelijke expeditie ran prof. Max Weber. In 1905 bevorderd tot kapitein ter zee, werd hem het bevel opgedragen over het pantserschip Piet Hein. Nadat hij eervol van dit commando was ontheven, werd hij benoemd tot commandant over het Kon. In stituut der Marine te Willemsoord. Ver schillende commando's heeft hij hierna nog bekleed, t,\v. die over de pantserschepen De Ruyter, Heemskerk en Tromp. Van 1909 —1910 commandeerde schout-bij-nacht Ty deman het Nederlandsche eskader in Indië. Teruggekeerd in Nederland werd hom dc Betrekking opgedragen van directeur cn commandant der Marine te Amsterdam. In 1014 werd vice-adruiraal Tydeman tij delijk eervol uit deze betrekking ontheven en naar Indië uitgezonden, ten einde den Gouverneur-Generaal persoonlijk voor te lichten aangaande de bedoelingen der Re geering met betrekking tot de verdediging van Ned.-Indië. Na terugkomst in Neder land werd admiraal Tydeman wederom commandant der Marine te Amsterdam, uit welke functie hij in 1915 eervol werd ont- 1 n. In Mei werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend. Tot 1924 bleef ad miraal Tydeman inspecteur bij het militair onderwijs der Zeemacht Hij is verder lid van den Raad van Defensie, lid van College voor do Vjsseherijen en curator van het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut ge "reest Internationaal Landbouwcongres Te Dresden van 612 Juni a.s. Op het van 612 Juni a.s. te Dresden te houden internat ionaal landbouwcongres zal door Nederlandsche deskundigen een be langrijk deel der rapporten uitgebracht wor den. Zoo zal in de sectie: Plantenteelt Prof. Dr. H. M. Quanjer rapport uitbrengen over: de degeneratieziekten bij cultuurplanten, in het bijzonder bdj de aardappelen en Prof. Ir. C. Broekema over: Nieuwe ervaringen op het gebied van verbouw van stoppelgewas- sen. voor groenvoeder In de sectie: Land bouwwetenschap rapporteert Dr. Marie van Eckelen over: De seizoenschommelingen in het vitamine-gehalte der belangrijkste le vensmiddelen. Verder "worden rapporten uitgebracht door ir. J. Nysingh over ontginningen, ir. N. van Poeteren over coloradokeverbestrijding, Dr. I. Rietsema over hoogstamsnoei, Dr. J Siebenga over kunstmatige bevruchting en bestrijding van infectieziekten. Dr. J. Gras huis over voeding en prestatieproefnemingeu en door nog meer anderen. „Themisto" door ijs beschadigd Geen gevaar voor het schip Het- s.s. Thomisto van de N.V. Mij „Zee vaart" (Hudig en Veder) te Rotterdam be vond zich gisteren ter hoogte van New- Foundland in nood. Het schip, dat op weg is van Rottoroam naar Wabana seinde gistermorgen per radio dat het door ijs beschadigd was cn vroeg onmiddellijk hulp. Als positie werd opgege ven 4S gr. 45 min. N.B. en 48 gr. 47 min. W.I OmtFer.t den aard van de schade noch om trent de oorzaak is momenteel niets naders hekend. niet onwaarschijnlijk is het echter, dat het schip in botsing is geweest met een ijsberg. De Themisto die in 1938 is gebouwd bij de Rotterdamsche Droogdok Mij te Rotter dam meet 4707 bruto en 2824 netto lons. Naar wij nader vernemen hoeft dc kap tein van de Thomisto aan den kapitein va- de sleepboot Thames geseind dat hij geen hulp meer noodig had. Een deel van de grenstroepen hield gisteren een marsch door 's Herto genbosch en defileerde voor den territorialen bevelhebber in Noord- Brabant ter gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana. VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE blade Bij de Tweede Kamer is ingediend ee wetsontwerp houdende regeling van d. collegegelden. Overleden is de vice-admiraal G. F. Tydeman. Te Rotterdam is op een vrachtboot ee geval van kolendampvergiftiging voorge komen, waarbij twee personen om hci leven zijn gekomen. 1. en W. van Amsterdam doen een voordracht inzake het bouwen van een raadhuis. Arabische voorstellen tot regeling der Palestijnsche kwestie. Chamberlain kan nog geen verklaring inzake Ruslands houding afleggen. Een boodschap van Victor Emmanuel aan koning Faroek. KOLENDAMPVERGIFTIGING OP VRACHTBOOT Twee personen om het leven gekomen ROTTERDAM, 2 MeL In den afgeloo- pen nacht heeft zich aan boord van een binnenvaartuig uit Groningen, liggende in de Wijnhaven te Rotterdam, een ern stig geval van kolendampvergiftiging voorgedaan, waarvan twee Groningers het slachtoffer zijn geworden. In de voorroef van de vrachtboot „Hunze III" sliepen twee personen, n.l. de 51-jarige stuurman Ph. Heinega en de 24-jarige ma troos M. Timmer, beiden gedomicilieerd te Groningen. Gisteravond waren zij omstreeks half tien ter ruste gegaan. De kajuit werd geheel afgesloten. Een potkacheltje en de lamp bleven branden. Dit is hun duur te staan gekomen, doordat zich in den loop van den nacht kolendamp heeft ontwikkeld, welke geen uitweg kon vinden naar buiten. Toen vanmorgen om zes uur de kapitein m het schip, die met den dekjongen in het achteronder had geslapen, ziah aan dek begaf, kreeg hij op zijn herhaaldelijk pen in de kajuit van den stuurman en den matroos geen gehoor. Bij onderzoek bleek, dat beiden tengevolge an kolendampvergiftiging gestikt waren. Onmiddellijk werden de politie en de Ge neeskundige Dienst gewaarschuwd. Per auto erden de lijken van de slachtoffers naar het ziekenhuis aan den Coolsingel overge bracht. De Groningsohe familieleden van de slachtoffers werden telefonisch in kennis gesteld van het gebeurde. Centraal vluchtelingenkamp in Drente De heer Sijswerda tot leider benoemd Tot leader van het in Drente in te rich ten Centraal Vluchtelingenkamp, is be noemd die heer D. A. S ij s w e r d a, admi nistrateur van „Zon en Schild" te Amers- Een dure „hoogtijdag" En een oneerlijke feestgenoot. Men bericht ons uit Arnhem: In de afgeioopen week beleefde een oud- Oost-lndisoh militair een van zijn vv^nige hoogtijdagen, n.l. den dag, waarop hij zijn 3-maandelijksch pensioen kon innen. In het afgeioopen kwartaal was het meermalen voorgekomen, dat hij eenige goede beken- den, en wel caféhouders, niet had kunnen voldoen en zoo geschiedde het, dat hij op den bewusten dag, als een koning «:jo rijk, met eenige bankbiljetten los in de zakken van zijn overjas, diferse café's bezocht, zijn schulden betaalde en „het vleesrii ii pekel zette." Een kennis van hem, een ge wone man in buiger, zonder pensioen, ver gezelde hem op zijn tochten en werd hier voor rijkelijk beloond, zoodat beiden wel dra niet al te nuchter meer waren. De compagnon vond het klaarblijkelijk minder aangenaam, dat zijn metgezel flink in de losse dubbeltjes zat, en besloot daarom zijn afhankelijkspositie prijs te geven. Toen hij zijn kans schoon zag, liet hij een bankbil jet van f25 van overjas verwisselen en op de Steenstraat afscheid van den oud- militair. Beiden zetten daarop, thans ieder afzonderlijk, hun tocht voort. Toen de oud koloniaal bij een caféhouder kwam, aan wien hij een grooto schuld moest voldoen, kwam hij tot de ontdekking, dat een zijner bankjes van f25 was verdwenen. Hij was evenwel nog zoo bij zijn positieven, dat hij de vermissing onmiddellijk in »erband bracht met zijn kameraad, die hem eenigen tijd tevoren, zoo plotseling had verlaten. Hij spoedde zich daarom naar het Bureau van Politie en deelde daar mede, hetgeen hem overkomen was. Een rechercheur toog op onderzoek uit en trof den ontrouwen met gezel, nu totaal dronken, in de Walstraat aan. Deze werd naar het bureau overge bracht en aldaar ingesloten. Gisterenmorgen is hij ter beschikking van de justitie ge steld. WEINIG VERANDERING Weer verwachting voor het ge heel e land: betrokken tot zwaar of half bewolkt, waarschijnlijk enkele regen buien, weinig verandering in tempera tuur. Meest matige noordoostelijke tot noordelijke wind. BAROME TERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 758.4. 3 Mei. Zon op 4.29 uur, onder 7.26 uur 3 Mei. Maan op nm. 7.35 u. ond. vm. 4,16 4 Volle Maan nam. 3.35 uur IK SNAK ER NAAR „BLAUFRIES" AMSTERDAM ROTTE R DAB» OPSLAG-EXPEDITIE-CONTROLE HET ADRES voor: VAKKUNDIG VERTROUWENSWERK1 VRAAGT TARIEVEN I (RecLf Spoorstraat 33/37, Dieren, Tel. 4202 DOORLOOPENDE TENTOONSTELLING VAN 17e EEUWSCHE OUD-HOLLAND- SCHE MEESTERWERKEN, ITALIAAN- 3CHE en VLAAMSCHE PRIMITIEVEN. Dagelijks geopend van 96 uur. Ree L) Merkwaardige aansluiting Het Verbond van Sigarenfabrikanten in Nederland, waarvan een aantal vooraan staande leden reeds jarenlang rechtstreeks als individueele leden bij het Christelijk Werkgeversverbond stonden ingeschreven, heeft besloten zich als lid-vcreeniging bij het Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland aan te sluiten; zoo werd dezer dagen gemeld. Naar aanleiding hiervan schrijft de Werkgever, het orgaan van het Verbond: Deze aansluiting ligt geheel in de lijn van de sinds de re-organisatic van de Christelijke Werkgeversverccniging in 1936 tot Christe'ijk Werkgeversverbond bewust gevolgde gedragslijn, dat zooveel mogelijk vakorganisaties zich bij het Verbond als centraal toporgaan dienen te organiseeren. Daarbij wordt uiteraard in de eerste plaats gedacht aan vak organisaties. die zelf op principieel christelijken grondslag staan, doch ook aan die. waarbij splitsing in afzonder lijke christelijke organisaties, om welke reden ook, niet wel mogelijk is, terwijl niettemin die organisatie in meerder heid begeert rich mede door een Pro testantsch-Christelijke Werkgeverscen trale ter verdediging van haar belangen te doen bijstaan. Winstbelasting op rechtspersonen In een nabetrachting op de vergadering van het Chr. Werkgeversverbond van 29 Maart 1.1. schrijft het orgaan van die vereeniging: Eén ding is wel ondubbelzinnig go- bleken: dat het Christelijk Werkgevers verbond, evenals trouwens de belang rijkste andere werkgeversorganisaties hier te lande, niets moet hebben van do voorgestelde winstbelasting op rechts- personen (naamlooze vennootschappen). Hot zal inderdaad voor don Minister van Financiën niet gemakkelijk zijn bij de overstelpende critiek. die zich met name tegen dit deel der belastingplan* nen heeft ontladen, niettemin de winst belasting op N.V.'s te blijven verdedigen!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1