Jliruiuc ^eiïisdje CToumnt mmm. Opgewekte viering van Prinsesse-Verjaardag Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscïte zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/z cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 MAANDAG 1 MEI 1939 20e Jaargang Vitoer tent icprijscn: Van 1 tot 5 regels 1.17'/» Elke regel meer 0.22'.'; Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels......... ƒ230 Elke regel meer y/f 0.45 Voor het bevragen aan 'I bureau wordt berekend0.10 N°. 6689 VERDEDIGBAAR VERBOD De roode pers oefent nog al eens critiék Op de beslissingen, welke de burgemeester van Velsen neemt. Voorzoover, wij er op een afstand over kunnen oordeelen, niet steeds ten onrechte. Een dagblad edhter, dat niet ter plaatse verschijnt, kan zich moeilijk in lokale kwesties mengen. Thans echter is er iets van landelijke be- teekenis aan de orde. De burgemeester van Velsen heeft vergunning geweigerd voor 't opvoeren van het Mei-spel „Vijftig jaar'' en de sociaal-democraten zijn daarover zeer verstoord. Op een tot hem gerichte desbe treffende vraag, geeft de burgemeester een drieledig antwoord. Wat hjj zegt over de aesthetisrihe en cul- tureele waarde van het openluchtspel, waarnaar hij tevergeefs gezocht heeft, doet o.i. minder ter zake. Daarover heeft een burgemeester niet in de eerste plaats te oordeelen. En ook lvad achterwege kunnen blijven de opmerking, dat hij met zeer „bij zondere en verhoogde belangstelling" het oordeel der Regeering afwacht. Dat klinkt al te strijdlustig. Echter onderschrijven wij ten volle de argumentatie: „Het verbod is het gevolg geweest van het feit, dat in het openlucht spel op ontoelaatbare wijze wordt gesproken over het hoofd van een met Nederland he Vriende mogendheid". Zeer concreet uitgedrukt vil dit zeggen: „Wij mogen het hoofd der Duitsohe regee ring niet beleedigen, al hebben wij nog zoo veel critiek op de daden en beginselen van het nationaal-socialisme". Het is helaas een feit, dat mien in som mige kringen nog al eens tegen deze stel ling ingaat. Natuurlijk is dit ook een ge volg van het feit, dat het staatshoofd geen verantwoordelijke ministers heeft en per soonlijk het regeeringsbeleid verdedigt, maar ondanks dat blijft het internationale plicht om den gezagsdrager van een be- vrienden staat niet te beleedigen. Nederland beroept en beroemt zich op zijn zelfstandigiheidspolitiek; dit heteekent, dat ook particulieren zich strikt afzijdig moeten houden. Dan hebben wij recht van spreken. Schelden op het buitenland is geen bewijs van kracht: het hoofd van een bevriende regeering beschimpen is staatsgevaarlijk. Défilé en bloemenhulde voor het paleis Prinses Beatrix in de vensterbank De pony „Astrid" aangeboden Koninklijke lamilie ter kerke SMOKKELAARS TRACHTTEN „VERRADER" TE STRAFFEN Zij traden op als kommiezen Schietpartij zonder ernstige ROOSTEREN (L.), 1 Mei. Zondagnacht omstreeks twaalf uur heeft zich onder het gehucht Illikhoven een eigenaardige smok- kelscène afgespeeld. Reeds lang bestond het .vermoeden hij een groepje smokkelaars, dat een zekere P. A. uit Born inlichtingen gaf aan de kommiezen, waardoor verscheide- nen hunner geregeld in den val liepen. Toen A. nu Zondagnacht geheel alleen zelf erop uit was getrokken om een zak smokkelwaar met behulp van een gummi- zak over de Maas te brengen, werd hij op Nederlandsch gebied dicht bij de rivier aan gevallen door drie personen, die als kom mies trachtten op te treden. Het waren ze kere N. H. en J. H. uit Roosteren en F. R. uit Born, die blijkbaar een wraakneming in den zin hadden. Een der mannen heeft vier schoten op A. gelost, toen deze aan wal stapte, zonder hem evenwel te raken. De aanvallers namen A. den zak met smokkel waar af, waarna zij hem met een riet sloe gen. Intusschen waren de dienstdoende kommiezen uit Grevenhicht, die op korten afstand verdekt waren opgesteld op het lossen der schoten komen toesnellen. Het drietal koos toen het hazenpad, waar schijnlijk met achterlating van de smokkel waar, welke zij mogelijk in de Maas lieten verdwijnen, *s Morgens vroeg deed A. bij de Rijkspo litie te Born en bij den Rijksveldwachter te Roosteren aangifte van het gebeurde. De laatste leidde het eerste onderzoek, dat on middellijk ingesteld werd. Met een speur hond van den rijksveldwachter uit Swal- men werd het spoor der mannen nagegaan. Dit leidde naar de woning van J. H. Daar werd de koker aangetroffen, waarin het stuk riet paste, waarmede de slagen waren toegebracht en dat op de plek van het inci dent was achtergebleven, J. H. en F. R., die zich in H.'s woning gekleed te bed begeven hadden, werden gearresteerd. Ook N. H. werd daarna van zijn bed gelicht. Zondag middag zijn zij door den burgemeester van Roosteren, den heer Smets, aan een nader verhoor onderworpen en daarna voorloopig te Sittard ingesloten. Provinciale ambtenaren niet in den raad De hear P. Gardenier, lid van de Prov. Staten van Zuid-Holland, heeft aan Ged. Staten gevraagd, of Ged. Staten aan den hoofdcommies van de prov. griffie, L. P. v. Hameien, en aan den bouwkundige van den prov. waterstaat. I. H. A. Manders, vergunning geweigerd hebben om eventueel gedurende de komende zittingsperiode derom lid te zijn van de raden der resp. gemeenten Den Maag en Leiden. Indien deze vraag bevestigend r.ir,,worden beant woord, zijn Ged. Staten dan bereid mede te dieelen, welke de motieven zijn, welke tot ctezo-" weigering, hefbbeiv geleddfö lr SOESTDIJK, 1 Mei. Ingezetenen van Baarn en Soest, maar daarnaast ook vele andere landgenooten, die daartoe al vroeg naar Soestdijk waren gekomen, hebben Zaterdag voor Prinses Juliana gedéfileerd en haar een bloemenhulde gebracht. Te elf uur verscheen het prinselijk paar voor een der ramen van de beneden- ve.dieping vlak bij den paleisingang. De prinses was gekleed in een licht blauwe japon, terwijl prinses Beatrix een gesmokt wit jurkje droeg. Prinses Juliana nam plaats oip een stoel voor het raam, de kleine Prinses werd in de vensterbank gezet en de Prins plaatste zich achter de kleine. Hierna begon het 'oorbijtrekken van den schier eindeloozcn stoet. Voorop een vijftigtal landelijke rut- ters uit alle deelen van het land en gevolgd door de beide besturen der Baarnsclie Oranjevereenigingen, die twee mooie bloe- 'nonmanden als eerste van de grootsche hioemenhulde op het hordes plaatsten. De harmonie „Crescendo", uit Baarn, zette het Wilhelmus in, hetwelk door alle aanwezigen werd medegedongen. In lange rij defileerden de menschen langs het paleis, luid juichen de en allen hun bloemen op de trappen van den PaleisiDgang de poneeren de. Het voorbijtrekken man den stoet uit Baarn en Soest duurde meer dan een uur, waarbij de Prinses niet moede werd te wuiven. Het kleine Prinsesje stond te trap pelen van plezier bij het zien van dit voor haar nog ongewoon gebeuren. Na afloop van het défilé werden de burgemeesters van Baarn én Soest, benevens uit elke gemeente 3 leden van de organiseerende vereenigin gen, ten paleize ontvangen. Groot Concours Hippique te Baarn In het kader der feestelijkheden ter gele genheid van den 30sten verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana, werd te Banm Za terdagmiddag een groot Concours Hippique gehouden, georganiseerd door de „Rijveree- miging Baarn", op de gunstig gelegen ter reinen achter de Koningslaan nabij do spoorbaan. Zooals te voorzien was trok dit ours een groote belangstelling. Een be lemmerende faotor was dezen middag, al thans voor het feestelijk karakter, het som here en gure weer. Het programma was wat overladen en zoo gebeurde het dan ook dat velen voor den afloop de terreinen reeds verlieten, omdat men liever gejond vroeger thuis wilde komen dan met een zware kou de een uur later. Maar afgezien van deze sombere overwe gingen kan gezegd worden dat het landelijk concours hippique zeer geslaagd mag heeten Het was de tweede maal dat een dergelijk gebeuren ter gelegenheid van den verjaar dag van de Prinses pflaats vond. De erva ring het vorige jaar opgedaan heeft de organisatoren gesterkt in de meening dat de belangstelling voor de paardensport steeds grooter wordt. De deelname der Landelijke Ruiters uit Nijkerk, Amsterdam, Bamoveld, Markolf', Baarn zette aan het concours veel luister bij. Om half vijf klonk het Wilhelmus over het concoursterrein en verhieven de talrijke toeschouwers zich van hun zitplaatsen, Z.K.H. Prins Bernhard arriveerde. Gekleed in een sportieve overjas stapte de Prins uit de glinsterende Maibach en beklom de Koninklijke tribune. De burge meester van Baarn, Jhr. Mr. G. C. J. van Reenen, begroette den Prins, waarna het Springconcours een aanvang nam. Een tweede, voor de toeschouwers buiten- woon aantrekkelijk moment was later nog de aanlbiediinig van de pony „Astrid", welke het bestuur van de Baarnsclie Rijvereeni ging voor Prinses Beatrix heeft geschonken ter gelegenheid van de viering van den ver jaardag van Hare Koninklijke Moeder Prin ses Juliana. De Prins verliet de tribune en nsm de pony op het terrein in oogensrhouw. Wat het programma van dezen raiddag betreft, het was zeer afwisselend en men moest het zelfs bekorten, anders zou het Springcoucours niet tot een einde heb ben kunnen brengen. De middag werd opend met demonstraties en wedstrijden van de veertig landelijke ruiters. Interes sant was de demonstratie één spannen en tweespannen, waarbij de oude type wegens bijzonder opvielen. Om des tijds wille kon het behendigheidsconcours éénspannen niet geheel worden voltooid. Het Springconcours was wel de grootste attractie van dezen middag en gelukkig heeft men dit nog wel kunnen beëindigen Het. was reeds avond toen de talrijke toe schouwers het terrein verlietne, nadat het bestuur van de Rijvereeniging „Baarn" zijn beschermheer Prins Bernhard uitgeleide had gedaan. Het Concours Hippique was een gewaar deerd onderdeel van het feestprogramma dat ter gelegenheid van den verjaardag van de Prinses in de Vorstelijke Residentie jSoestdijk teö beste werd gegeven. Koninklijke Familie naar de kerk Zondagmorgen zijn H.M. de Koningin en het Prinselijk Paar naar Baarn gegam, om daar de godsdienstoefening in de Ned. Herv. Kerk op den Brink bij te wonen. Ook Prins Asohwin was daar aanwezig. Voorganger was De. E. H. Elaauwen- draad, die dezen morgen wel een zeer talrijk gehoor had. Ds. Blaauwendraad sprak zijn predikatie uit naar aanleiding van den tekst ,,En Code zij dank, Die ons te allen tijd doet triomfeeren in Chris-' tus" (2 Corinthe2: 14.) In het gebed heeft de voorganger den verjaardag van H. K. H. Prinses Ju liana herdacht. Na afjoop van don dienst begaf de Vor stelijke Familie zioh naar het Paleis Soestdijk Rijtoer van Prinselijk gezin Vervolgens heeft het Prinselijk gezin een rijtoer door Baarn en Soest gemaakt, als dank voor de hulde welke de bevolking van heide gemeenten het Zaterdag heeft ge bracht. Te half twaalf, het uur waarop deze officieele rijtoer zou aanvangen, heerschte er voor het paleis groote drukte van belang stellenden. Toen de prinselijke auto het hek kwam uitrijden, kon deze slechts langzaam vorderen, zoo dicht naderde het publiek :1e gesloten auto. De Prins tilde telkens zijn dochtertje in de hoogte, opdat de omstanders {•e kleine toch maar goed zouden kunnen zien. Tenslotte verdween de auto in de rich ting Baarn. In deze gemeente was eveneens de belang stelling groot en in de verschillende lanen en Ds Blaauwendraad De pony „Astrid", welke door de Baarnsche Rijvereeniging aan Prin ses Beatrix ten geschenke is aange boden, is Zaterdag door Z. K. H. Prins Bernhard in ontvangst geno- straten stonden de menschen soms rijen dik. De auto reed heel langzaam door het dorp. Van Baarn reed men naar Soest en ooi; hier was, ondanks het regenweer, veel pu blick op de been. dat het Prinselijk gezin bij het passeeren hartelijk toejuichte. Vüi de Vrede hofstraat bereikte men tenslotte te 12.50 het paleis weer. Fee6t in het Amsterdamsche Stadion In het Stadion te Amsterdam heeft de Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak Zaterdagavond een feest avond belegd om den verjaardag van Prinses Juliana te vieren. Met het oog op de weersomstandigheden werd aan de bezoekers van de onoverdekte rangen toegestaan de overdekte tribunes op te zoeken, en zoo was het daar vrij goed bezet, toen de feestavond werd ingezet met een door velen uit volle borst meegezongen Wilhelmus. Na deze massazang heeft een groot koor, samengesteld uit verschillende zangvereenigingen, onder leiding van Theo van der Bijl een aantal vaderlandsche lie deren gezongen, een gewijd aan Prinses Juliana en een aan Koningin Wilhelmina, getoonzet door den dirigent, en verschillende nummers uit Valerius Gedcnckclank. Dat aan Prinses Juliana was nieuw. Een tweetal variété-nummers verschaften veel vroolijkheid. Helaas moest een groote attractie, de wielerwedstrijd, wegens den regen, die een groot deel van den avond neerdruildc, vervallen. Daarentegen ging liet vuurwerk, volgend op de nationale tap toe, wel door. Een groot ongeluk voorkomen Vergeten de spoorvvegboomen neer te laten Tijdig ingrijpen van blokwachter AMSTERDAM, 1 Mei. Gistermorgen is op den spoorwegovergang aan de Weesperzijde bij den Omval bijna een hoogst ernstig ongeval gebeurd. De sneltrein uit de richting Utrecht, die om 9.49 nnr aan het Centraal Station aankomt, de z.g. Parijsche trein, pas seerde den overweg, terwijl de overweg wachter verzuimd had de boomen te sluiten. Persoonlijke ongevallen zijn ge lukkig niet voorgekomen. Op het gewone uur, ruim half tien, nader de de sneltrein den drukken overweg. Een paar honderd meter voor het punt waar de spoorweg den straatweg kruist ligt naar den kant van Utrecht, een spoorbrug over rtc Keulsche vaart. De spoorbrugwachter, die tevens blokwachter is. zag den Parijschen trein, een stoomtrein, aankomen. Op hetzelf de oogenblik merkte hij tot zijn grooten schrik, dat de overwegwachter verzuimd had de boomen te sluiten. De man verloor geen oogenblik zijn te genwoordigheid van geest en zette vlug het signaal op onveilig. De trein was dit sig naal echter reeds gepasseerd. De spoorbrug wachter greep een roode vlag en hiermede zwaaiende rende hij den trein tegemoet De machinist merkte hem gelukkig tijdig op en remde zoo krachtig mogelijk, terwijl hij te gelijkertijd met de stoomfluit noodsignalen gaf. Het gelukte hem niet den trein nog voor den overweg tot staan te brengen. De loco motief was reeds de helft van den overweg gepasseerd, toen de trein tot stilstand kwam. Door de noodsignalen gewaarschuwd had het publiek zich tijdig in veiligheid kunnen stellen. Het is reeds herhaaldelijk gebeurd, dat een overwegwachter op dezen verantwoorde lijken post verzuimde de boomen te sluiten. Uit het onderzoek is gebleken, dat het ge wone signaal, dat den wachter waarschuwt, dat een trein in aantocht is, en de boomen gesloten moeten worden, tijdig is gegeven. Bovendien was hier geen sprake van een extra-trein, maar van een sneltrein, die iederen dag op denzelfden tijd passeert De overwegwachter beweert, dat hij in de meening verkeerde, dat het signaal niet voor hem bestemd was. DOODELIJK ONGEVAL Jongen onder vrachtauto Te Hillegersberg heeft Zaterdag middag ongeveer half vier een ongeluk plaats gehad, waarbij een jongen van 18 jaar op slag gedood is. Op den hoek van den Straatweg en den Kleiweg stond de 18-jarige H. F. M. van Oosten, gewoond hebbende Juliana van Stolberglaan 11, op den rijweg, een kleinen meter van het trottoir, op zijn fiets te leu nen, in afwachting van een vriend. Een groote vrachtauto, ter lengte van ongeveer 14 meter, van het Gekro-bedrijf te Overschie, naderde met behoorlijke snel heid uit de richting van het dorp. doch de bestuurder, de 37-jarige M. Gaikema, ver minderde sterk vaart om het gevaarte tus- schen de betrekkelijk nauwe opening tus- schen trottoir en vluchtheuvel heen te stu ren, zoodat, volgens ooggetuigen de bocht naar rechts heel kalm genomen werd. Van Oosten moet deze beweging zeer goed gezien hebben, doch zich hebben vergist in de beweging van het aanhangstuk, dat zwaar beladen was met vaten bloed. Te laat trachtte hij zich nog in veiligheid te stellen, struikelde daarbij over zijn fiets en viel met het hoofd onder het achterwiel. De jongen was op slag dood. De politie heeft de vrachtauto onderzocht en Zondagmorgen heeft het Parket een on derzoek er plaatse ingesteld, met recon structie van het voorgevallene. STAKING BIJ DE NEDEB*-ATT-,5CH3 NAALDENFABRIEK TE VAALS VAAT.S. 1 Mei. F.en staking is uitgebroken hij do N.V. Eerste Nederlandschc Naalden fabriek te Vaals. De staking omvat vijftig arbeiders en zij houdt verband met een loon- kwestie. Autobus door tram gegrepen Vier personen ernstig gewond Gevaarlijke botsing te Haarlem HAARLEM, 1 Mei. Gisteravond om streeks half twaalf is op het plein nabij de Groote Houtbrug hier ter stede een ernstige botsing ontstaan tusschen een autobus van een onderneming te Am sterdam, welke een regelmatigen dienst op Haarlem onderhoudt, en een motor wagen van de stadstram. De bus werd in de linkerflank door de tram getrof fen en gedeeltelijk opengescheurd, waar door eenige passagiers op straat vielen. Vier der inzittenden bleken te zijn ge wond, van wie eën zeer ernstig. Met drie ziekenauto's werden zij, nadat de eerste hulp was verleend, naar het St. Elisabethziekenhuis vervoerd. De bus was op den terugweg naar de hoofdstad. Het ongeluk gebeurde, toen de wagen van den Raamsingel den Gasthuis singel wilde oprijden en daarbij een druk en gevaarlijk verkeerspunt moest passeeren De tram was onderweg naar Heemstede. Tengevolge van de ravage ondervond het tramverkeer geruimen tijd vertraging. De gewonde buspassagier, zoo vernamen wij, is de heer Toepoel, wonende aan de Heerengracht te Amsterdam. Hij was uit dc autobus gevallen, doordat de nooddeur den achterkant werd weggerukt Bovendien werd hij nog een eind door de tram mee gesleurd. Met ernstige hoofdwonden en bui ten kennis werd hij in zorgwekkenden toe stand naar het St. Elisabethziekenhuis ver- oerd, waar tevens een schedelbasisfractuur geconstateerd werd. Eveneens werd ernstig gewond de heer Gordon uit de Wormer- eerstraat te Amsterdam, die behalve hoofd wonden inwendige kneuzingen opgeloopen heeft Van de overige passagiers kregen de meesten. die aan den linkerkant gezeten waren, snij wonden door brekend glas, aan gezien alle ruiten aan die zijde barstten. Een aantal hunner kon ter plaatse door den ongevallendienst worden verbonden. Acht personen, o.w. de conducteur van de tram. lieten zich in het gasthuis behande len, en wel drie in het St. Elisabethzieken huis en vijf in de Mariastichting, waarheen zij zich op eigen gelegenheid konden bege ven. Na te zijn geholpen konden zij huns weegs gaan. De autobus was voornamelijk aan den achterkant vernield. Van de tram werd het voorbalkon ingedeukt, waarbij de bestuurder schaafwonden opliep. De politie heöft de bus in beslag genomen, terwijl de tramwagen, ter controle, aan remproeven rerd onderworpen. De bus was geheel met passagiers gevuld, onder wie op het oogenblik van de botsing een paniek ontstond. De toedracht staat nog niet geheel vast, de bus stak de rails over op het moment, dat de tram de brug af kwam. Vermoedelijk heeft de chauffeur, doordat de Raamsingel lager ligt dan de brug de tram niet tijdig zien aankomen, doch het is ook mogelijk, dat hij zijn aan dacht te veel aan het andere verkeer moest schenken. De passagiers hebben met een andere bus, met taxi's en per trein hun zoo nood lottig onderbroken reis naar Amsterdam oorlgezeL BREDA Te OU f4 Moahf TSOFIUX Gidtü&Jc TEOCOTS mmthvehf VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen Op een spoorwegovergang te Amster dam is een ernstig ongeval ten gevolge van openstaande boomen, nog juist op tijd voorkomen. De Vlootdagen te Rotterdam. Bij een ernstige botsing te Haarlem zijn vier personen gewond. Nog geen Britsche stap te Berlijn na Hitiers rede. Oplossing der Poolsch-Duitsche kwes tie vóór het najaar. Noord-Ierland en de Britsche dienst plicht. De anti-joodsche maatregelen in Italië. Roosevelt opent de wereldtentoon stelling. Autobus tegen militaire auto Dienstplichtig sergeant licht gewond DIEMEN, 1 Mei. Gistermorgen omstreeks half twaalf is op den Hartveldschen weg ter hoogte van het gemeentehuis van Ditmen een militaire vrachtauto door een autobus an den dienst Hilversum—Amsterdam v.v. aangereden. De militaire vrachtauto, in de cabine waar in drie, en in den z.g. bak ongeveer acht militairen gezeten waren, verleende, komen de uit de Raadhuisstraat het verkeer op den Hartveldschen weg geen voorrang, zoodat de autobus, welke op weg was naar Amsterdam, de vrachtauto aan den linkerzijkant aan reed. Aan dezen kant zat het stuur van de vrachtauto. Een dienstplichtige sergeant, die aan den rechterkant in de cabine zat. liep een hoofdwonde en vermoedelijk een lichte hersenschudding op. Hij is op advies van dr. Balfoort uit Diemen, die de eerste hulp ver leende, ter observatie naar het Burgerzie kenhuis te Amsterdam vervoerd. De andere militairen kwamen, evenals de inzittenden van de autobus, met den schrik vrij. D. B. Michon overleden 's-GRAVENHAGE. 1 Mei. Na een lang durige ziekte is gisterochtend in den ouder- doni van 56 jaar te zijnen huize overleden de heer D. B. Michon, lid van den ge meenteraad en ambtenaar op het hoofd postkantoor te dezer stede. De heer Michon heeft vele jaren voor de Hervormd Gere formeerde Staatspartij zitting gehad in den Haagschen raad Na het vertrek van Ds. Lingbeek uit Den Haag. bleef de heer Michon als eenig jid dier partij in den raad over. De begrafenis van het .stoffelijk overschot zal geschieden Woensdag a.s. om drie uur op Oud Eik en Duinen. NOG GEEN WARMTE Weerverwachting voor de n o o r d e- lijke provincies: meest betrokken tot zwaar bewolkt, enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind uit noordelijke richtingen. Voor de zuidelijkeprovincies: meest betrokken tot zwaar bewolkt, enkele regenbuien, weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind uit zuidelijke tot westelijke richtingen. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 760.6 THERMOMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 9.2 C. 2 Mei. Zon op 4.31 uur,, onder 7.24 uur 2 Mei. Maan op vm. 6.21 u. ond. vm. 3,47 U FIETSERS LICHT OP 2 Mei. Van 'sav. 7,54 u. tot 'smorg. 3.59 u De Auto-Ondertinge kon voor oen outo-verzekering von eiken duur zorgen Demoodi voor tin uur. O Gebruikelijker li echter zoon veilige |oor-poll>, woorvon duU **- lende outomobillsten zeggen, N.V. CHEMISCHE FABRIEK „VELADA" DELFT. Fabriek en Kantoor: Delftweg 33 Telefoon 366. TECHNISCHE- EN SCHEEPSVERVEN Vloeibaar Aluminium ..PARAPYR" Brandwerende materialen Syth. en CelL Lakken Glanslakken Reel.) WILBUR Prins Hendrikkade 34 AMSTERDAM.C 01 ie stookinrichtingen "Trai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1