Jliruiur Cfiïisrljf GEmtrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Ouie en)tto&crrtt$)ct)il&eryen&l?aaffo$ &«cljetuue£$? tel: uw cPüottnüara. abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'ji ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 ZATERDAG 29 APRIL 1939 20e Jaargang attortentitprijjtn: Van 1 tot 5 regels t.171/» Elke regel meerf 0.22'li Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend0.10 No. 6688 Verkiezingsgebeden Wanneer men een week lang de voor naamste uitspraken, welke de vrijzinnige pers in ons land ten beste geeft over de verhouding van Christendom en politiek, verzamelt en aandachtig beschouwt, dan komt men tot de conclusie: hierover is discussie onmogelijk. Sterker nog, de in druk is niet weg te duwen, dat men ons niet wil verstaan, noch met rust laten om in het openbare leven onze beginselen te propageeren. Bij de verkiezingspropaganda hebben b.v. vrijzinnigen van alle gading voor de zooveelste maal betoogd, dat het absurd was om in 1937 de breede basis te ver laten en een kabinet op positief Christe lijke grondslagen te vormen: „Het liberalisme aanvaardt immers het christelijk beginsel ook als grondslag". Dat zegt toch heel wat: ook in het pu blieke en zelfs politieke leven wil het li beralisme de Christelijke beginselen aan vaarden. Vroeger werden dergelijke uit spraken niet gedaan. Toen betoogde een vrome liberale professor met nadruk, dat men met zijn Christelijke belijdenis niet jn het openbare leven behoort te komen; „Gods verborgen omgang", waarvan de Psalmist spreekt (althans in de berij ming!) is daarvoor Je teeder. Dat daar aan in de onberijmde vertaling vooraf gaat „Wie den Heere vreest, zal onder wezen worden in de wegen, die hij zal hebben te verkiezen", zag men daarbij over het hoofd. Nu echter kwam een der moderne theologen zelfs tot de uitspraak, dat de betrekking tusschen het liberalis me en de religie van den Nederlander wederkeerig is: „het liberalisme oefent invloed op de religie en de religie baart het liberalisme". De verbondenheid, waarvan dit laatste Spreekt is toch wel diep en innig. Het liberalisme voortgekomen uit de religie en uit de'Christelijke religie natuurlijk; ja, als dat waar is, dan is er plaats voor een kabinet op breede basis in ons land. De vrijzinnig-democraten hebben blijk baar die innige gemeenschap tusschen godsdienst en politiek zeer goed verstaan, want de laatste jaren gingen aan hun partijdagen steeds wijdingsstonden vooraf, waardoor de bespreking op het congres als 't ware in een geestelijke, religieuze sfeer kwam te staan. Sociaal-democraten zijn individueel vaak nog verder gegaan; want de partij moge de Paaschdagen misbruiken voor congressen, meer dan één geestelijke leider ziet de begrippen „schuld, zonde en genade" weer als waarheden, welke in het leven erkend behooren te worden. Men zal zeggen: het kan ook moeilijk anders in een volk dat geloovig is tot in zijn fijnste vezelen; zelfs zoo, dat de rand spreuk op gulden en rijksdaalder een zin rijk, diep-geloovig en heerlijk-bemoedi gend gebed is geworden: „God zij met ons"! Ons volk is een biddend volk; in nood en strijd roept het God aan, want het belijdt: „onze hulp is in den Naam des Heeren". Zijn we nu zoover gevorderd in ons land, dat wij met alle volksgenooten samen God kunnen aanroepen als onzen Helper in alle geestelijke en stoffelijke nooden? Wij vreezen als we letten op wat in een liberaal orgaan geschreven werd over het bericht, dat de roomsche kiezers en kiezeressen in Gelderland opgewekt werden om gezamenlijk in de kerken Gods zegen over de verkiezingen af te smeeken. De redactie van bedoeld weekblad goot bittere critiek uit over deze opwekking. En het blad zal dus wel gelijkelijk oordee- len over het gebruik in Protestantsch- Christelijke Kerken om voor de verkie zingen God te vragen, of Hij ons pogen zegenen wil om volksvertegenwoordi gers aan te wijzen, die rekening begeeren te houden met Gods ordinantiën voor het staatkundig leven. Deze bede komt, volgens het liberalisme niet te pas. Een partij, die dat doet, is een kerkelijke, geen zuiver staatkundige partij want dan bemoeit de Kerk zich met poli tieke vraagstukken, ordening, protectie, steun aan groote gezinnen enz. En daar voor komen de geloovigen niet bij elkaar. Het is een zonderlinge redeneering; eigenlijk meer gericht tegen de Kerk, dan tegen de staatkundige partij. Want de politieke organisatie neemt het ini tiatief niet. Maar zonderling is de critiek dan ook. Want als de geloovigen in de Kerk samenkomen, dan bidden zij daar voor alle nooden der menschheid. En zelfs de vrijzinnigen moeten in onze toegeven, dat de politieke nood zeer hoog gestegen is. De aanval van het nationaal- socialisme op geloof en religie bracht ook vrijzinnigen in afweer-houding. Geen wonder, indien de religie het liberalisme gebaard heeft. Dan wijst men toch de voorbede van zijn moeder niet af! „Bidt zonder ophouden", d.v - bidt ook uw verkiezingsgebeden. DE ONZEKERHEID BESTENDIGD Het Derde Rijk heeft steeds een afkeer aan den dag gelegd van twee- of meerzijdige overeenkomsten, en in de plaats daarvan het zoogenaamde unilaterale verdrag ge steld, een pact dus tusschen twee landen af zonderlijk, buiten verband met andere ver dragen of mogendheden. Dit streven naar het vestigen van rechtstreeksche, als het ware particuliere verstandhoudingen werd gemotiveerd door een verwijzing naar mislukkingen, waaraan wijder spannende internationale overbruggingen zouden heb ben geleden, en het moet inderdaad worden gezegd, dat begrippen als collectieve veilig heid en ondeelbare vrede in de laatste paar jaren deerlijk zijn gedevalueerd. De jongste wending van de Duitsehè buitenlandsche politiek, gisteren in Adolf Hitlers Rijksdag rede afgekondigd, wij bedoelen het zon der eenige inleidende besprekingen afzeggen het vlootaccoord met Engeland en van het verdrag met Polen, heeft intussohen bewezen, dat het met zulke staatkundige overeenkomsten van minder algemeene al lure evenmin alles koek en ei is. Zij zijn eenvoudig te karakteriseeren als coulissen welke men verplaatst of zelfs geheel doet wegvallen, naarmate het drama, hetwelk zich afspeelt, verder vordert. De vraag mag worden gesteld, en wordt ook hier en daar opnieuw in de wereldpers vernomen, men tenslotte heeft aan afspraken, die weinig vastheid vertoonen, en waarop zoo weinig aan kan. Het beginsel van dynamisme, waarop de autoritaire staats leiders zoo groot gaan, heeft bovendien keerzijde, welke men om in Mussolini's woorden te vallen „gevaarlijk leven" zou moeten noemen. Dit gevaar spruit voort uit de miskenning DE PRINSES VERJAART Dit is een kroonjaar voor onze Prinses. Morgen wordt zij dertig jaar. Wij vieren <iit feest met groote dankbaarheid. Niet als de ereld in de dagen van Noach, die - leefde naar de spreuk der Godvergeten zorgeloos heid: „Na ons de zondvloea"; maar ook niet de ongeloovige, zwartgallige pessimis- die niets zien dan de dreiging in het internationale leven. Immers, juist in de voorrechten, welke God ons in en met Oranje schenkt, zien wij het klaarste bewijs, dat de hand des Heeren nog niet verkort is en dat Hij zegenen kan, ook als de machtigen oer wereld zich schijn baar beijveren om chaos en ellende voor te bereiden. Terwijl er zoo heel veel wankelt, vorsten verschijnen en verdwijnen, landen gefor meerd en gespleten of onder den voet ge- loopen worden, mocht Nederland een eeuw lang van vrede en innerlijke rust genieten, beschaduwd door een Oranjeboom, die soms wel geleek op een afgehouwen tronk, doch nu opnieuw uitsproot en als God het be haagt wederom uitspruiten zal. Ook daaraan denken wij in het bijzonder wanneer wij morgen voor onze jonge Prinses onze gebeden opzenden. Want zoo God het huis. ook het Oranjehuis, niet bouwt; tever geefs waken de trouwe wachters aan de grenzen. Slechts aan is er toekomst voor ons vaderland en het aan ons volk gebonden vorstenhuis, als God er over waakt in nóg tcederder liefde, dan de jonge moeder denkt aan het kind, dat zij heeft en aan het kind, dat zij verwacht. Belijde Oranje mèt Nederland de diepe geloofsovertuiging van den grooten Oranje vorst: Mijn schild ende betrouwen Zijt Gij, mijn God en Heer; Op U zoo wil ik bouwen: Verlaat ons nimmermeer. MEISJE VERDRONKEN KAMPEN. 29 April. Gistermorgen is het ario en een haif jarig dochtertje van de fa milie Selles alhier in de Burgwal gevallen en, verdronken. van een ander groot beginsel, waarop schep ping en samenleving berusten, en dat is het statische. Zoo er tusschen deze twee groote, in zekeren zin alles bepalende krach- niet een zeker evenwicht, een „Ausgleich" wordit tot stand gebracht, komt men tot zoodanig scheefgetrokken verhoudingen, dat rust en vrede zinledige begrippen moeten worden. De Bijbel zou het vergelijken met het bouwen op zandgrond. Hoe moeilijk te fundeeren een beroep op veranderde omstandigheden is, wordt be halve door het losmaken van de banden met Engeland en Polen nog ten overvloede dui delijk gemaakt door het lot, hetwelk Bo- hemen en Moravië heeft getroffen, toen zij door Duitschland bij zijn „Lebensraum'' ge voegd werden. Indien er één deel in Hitiers rede meer dan eenig ander gevoelens van onbehagen gaf, dan was het zeker deze Tsjechische passage, waarin de spreker pogingen deed, Duitschlands breuk met Mündhen in de sfeer van het redelijke en billijke te trek ken, hetgeen hem allerminst is gelukt. En toch was het juist deze annexatie-kwestie, die de wereld in haar vertrouwen en hoop op een uiteindelijke betere toekomst het zwaarst heeft geschokt, en aanleiding is geweest tot het groote Britsche vredes offensief, dat in de garanties aan Polen en Roemenië zijn eerste uitdrukkingsvormen heeft gevonden. Men kan een zaak van vele kanten bezien, zonder haar nochtans in de kern te raken, en kenschetsend is, wat een Amerikaansch blad hierover zeide: „Hitiers antwoord aan Roosevelt lijkt het antwoord iemand, die niet dezelfde taal als de westersche wereld spreekt". Hier ligt de groote kloof, welke Chamberlain, bij zijn pogingen het met Duitschlar.d eens te wor den, vergeefs heeft getracht te overbruggen. Ook Hitier wil .naar zijn herhaalde verkla ringen, den vrede, maar hij voegt daaraan toe: „Waarom zou ik oorlogvoeren?", het geen men zou kunnen uitleggen als een be tuiging, dat hij ook zonder bloedvergieten wel heeft weten te /erkrijgen, waarnaar zijn begeerte uitging. De vrees blijft der halve bestaan, dat deze tendenz naar ver ruiming van macht en rijkdommen, zich langs dezelfde lijnen in de toekomst voort bewegende, op een gegeven moment de grenzen van het mogelijke zal miskennen, en toch zal uitmonden in de catastrofe, die ook Duitschland, dat immers winst en geen vernietiging zoekt, wezenlijk had wenschen te vermijden. Hitiers bereidheid, links en rechts ga ranties te verstrekken aan alle staten, die ze maar hebben willen, is iets geheel anders dan wat Roosevelt nastreefde, en dat van algemeenen aard diende te zijn. Want èls toekomstige verdragsopzeggingen de overige volkensamenleving niet zouden aangaan, welke zekerheid kan men dan daaruit put ten, anders dan die van een gegeven, maar daarom nog niet volstrekte, zichzelf steeds gelijk blijvende gelofte? Zoo bezien zijn de zaken in Europa na Hitiers groote rede in wezen zeker niet ver anderd; het gevoel blijft bestaan -van een Verbindendverklaring der C.A.O. in het boekdrukkersbedrijf Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de algemeen verbindend-verklaring van verschillende bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst voor het boekdrukkers en rasterdiepdrukbedrijf op 1 Mei a.s. en in het bijzonder naar aanleiding van de ver bindendverklaring van de bepalingen be treffende de zgn. Bedrijfsrechtspraak, heeft de Centrale Commissie, die krachtens dit contract is ingesteld, op Donderdagmiddag j.l. vertegenwoordigers van de 37 districts- commissiën te Utreoht in een vergadering bijeengeroepen. De voorzitter der Centrale Commissie, de heer H. D i e m e r, heeft in zijn openings woord gewezen op de groote beteekenis van de door de regeering aan de districtscom- missiën en Centrale Commissie opgelegde taak en den nadruk gelegd op den plicht om het niet-georganiseerde deel van het bedrijfsleven zoo veel mogelijk tegemoet te komen, opdat ook daar vertrouwen worde gewekt in de objectiviteit en bekwaamheid van de collega's, die met de bedrijfsrecht spraak zijn belast. De patroons-secretaris, dor Centrale Com missie, Mr. P. Borst, hield daarop een in leiding. waarin meer in details de taak der districts-commissiën werd besproken. De vele vragen, die uit den kring der ver gadering naar voren werden gebracht, wer den beantwoord door de heeren H. Korte Jr.. werknemers-secretaris, en B. I.eijn, lid van het bureau der Centrale Commissie. Alle districtscommissiën waren op deze verga deri ng vertegen woordigd. Onder de gasten, die ter vergadering aan wezig waren, bevonden zich de heeren S. S. K o r t h u i s, voorzitter van den Bed.-ijfsraad voor het Boekdrukkers- en Rasterdiepdruk bedrijf, F. L. van der.Bom en P. S Ger- brand y Jr. namens den Ned. Bond van Boekbinderspatroons en W. O. A. Lans, als vertegenwoordiger van de Vereen, van jonge en aanstaande drukkerspatroms. Modeshow der damesconiectie- industrie De fabrikanten-organisaties in de dames- confectie-industrie hebben besloten geza menlijk een nationale modeshow te organi- seeren. Deze zal gehouden worden op 19 Juni a.s. in Bellevuc te Amsterdam. De ex positie is uitsluitend toegankelijk voor bin nen- en buitenlandsche detaillisten, inkoo- pers en export-agenten. ALG. FRIESCHE LEVENSVERZ.MY LEEUWARDEN BURMANIAHUIS GROOT NOORDHCLLANDSCHE VAN 1845 AMSTERDAM VAN BRIENENHUIS BEIDER GARANTIE VOOR ALLE VERZEKERDEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladen en het ZONDAGSBLAD Hoe men in de voornaamste hoofdstee den Hitiers rede beoordeelt De Fransch-Roemeensche besprekin gen te Parijs. Overeenkomst tusschen Engeland en Roemenië bereikt. De reis van het smaldeel op de Noord-i zee en de aankomst voor Rotterdam. De Gooische tram heeft twintig autoi bussen besteld. Bij een ongeluk met een motorfiets tc Leimuiden is één persoon gedood en één zwaar gewond. Financieel Weekoverzicht DE NIEUWSTE FOTO VAN H.K.H. PRINSES JULIANA Foto F. ZIegler, Den ^ag crisis, die weliswaar geen acuut karakter draagt, doch een latente onzekerheid laat voortbestaan, waaruit onder bepaalde om standigheden zich nog van alles kon ont wikkelen. Polen is thans het punt, waarop aller aandacht zich samentrekt. Duitschland heeft door het opzeggen van het bestaande verdrag, oen toestand van 1933 teruggeroepen; het kan weder kanten uit. Er is slechts dit eene verschil, dat Engeland reeds bij voorbaat zijn stand punt tegenover de Duitsch-Poolsche proble men heeft bepaald en dat het ditmaal niet. gelijk in de dagen van München bereid zal zijn Hitier te helpen tegemoet komen. Er ;n grens getrokken, waarover men niet kan en mag gaan, en waarmee de Duitsche diplomatie in voldoende mate moge reke ning houdenl Engelsch crediet aan Roemenie Overeenkomst tusschen beide landen bereikt LONDEN. 29 April (Reuter). De „Fi nancial News" verneemt, dat 'n overeen komst tot stand is gekomen tusschen Groot-Brittannië en Roemenië, waarbij Engeland een crediet van vijf millioen pond sterling verleent onder export-ga rantie, voor het bouwen /an radiostations in Roemenië voor een geregelde verbin ding met West-Europa, alsmede het fi nancieren van militaire uitgaven, welke niet bestemd zijn voor wapenen en munitie Naar vernomen wordt is dit bedrag slechts een eerste begin. Het totaal be drag van de credietcn is nog niet vastge steld, doch men verwacht, dat dit hoog zal zijn. Bovendien zal, wanneer Roeme nië Britsche wapens koopt, dit gefinan cierd worden onder garantie van de Britsche regeering. De „Financial News" voegt hieraan toe, dat de leider van de Britsche missie. Leith Ross, die naar Athene zal gaan. heeft verklaard, dat zijn opdracht is de garantie van de Britsche regeering aan Roemenië en Griekenland te ontwikkelen. Het is waarschijnlijk, dat ook Polen door de Britsche regeering gegarandeerde cre- dieten zal krijgen. <T Dantzig spoedig bij Duitschland? Hitler's verzekering, dat Dantzig een Duitsche stad is. die tot het rijk wil te- rugkeeren. heeft in Dantzig zooveel indruk gemaakt, dat de nat.-socialisten, in de vrije stad al spreken van den lsten Mei als datum van hereeniging. De stedelijke autoriteiten zouden de verloven van politie, S. S. en S. A. hebben ingetrok ken. S.S. en S.A. zouden voortdurend in staat van gereedheid gehouden worden. In Poolsche kringen bewaart men in- tusschen zijn kalmte. Men gelooft dat de Duitsche leiders niets zullen forcee- ren maar de voorkeur geven aan een moreele uitputting van hun tegenstan ders. Ook in handelskringen gelooft men niet, dat er een staatsgreep in deze da gen te verwachten is. Men verneemt, dat de nationaal-socia- listische formaties in de maand Juni groote oefeningen zullen houden. Kanselier der Nederlandschc Orden F. M. L. baron van Geen benoemd In de plaats van don gepensionnoerdon luitenant-generaal titulair S. A. Drijber. die op zijn verzoek eervol ontslag verkreeg, is benoemd tot Kanselier der Ned. Orden de kamerheer in b. d. tevens oud-adjudant en -particulier secretaris van H.M. de Koningin F. M, L. ib a r o n van Geen. Aanvoer van eerste haring op 15 Mei De regeling voor dit jaar 's-GRAVENHAGE, 29 April. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, ligt het in de be doeling de haringvisscherij voor het as. sei zoen als volgt te regelen. De aanvoer van pekel- en sleurharing, af komstig van de drijfnet-visscherij za, vol gens dit voornemen niet ingang van 15 Mei a.s. zijn toegestaan. Nader zal worden be kend gemaakt wanneer daarioe -er haring- •sscherij mag worden uitgevaren. De aanvoer van versche haring, afkomstig \£Ln de drijfnet-visscherij zal volgens dit voornomen slechts mogen plaats vinden tusschen 15 Mei en 1 Juli a.s. en tusschen 10 October 1939 en 1 Februari 1940. aanvoer van versche baring, die af komstig is van de haring-trawlvisscherij. zal slechts mogen geschieden van 1 Juli tot 24 October a.s. en vervolgens weer van 1 Januari 1940 tot 1 Me: 1940. Deze visscherj zal overigens per 1 Mei a.s. tot 1 Juli moo ten worden beëindigd. Voorts ligt het in de bedoeling, een uit zon deringsregeling te treffen voor den aan voer van een beperkte hoeveelheid versche baring, welk, als bijvangst wordt aan go voord door trawlers, die niet met een "iia- ringtrawlnet hebben eovischt. Dit geldt ook voor de als bijvangst aangevoerde hannc gedurende den gesloten tijd. Alle versche haring moet verkocht wor n over een der afslagen te Vlaardingen. Scheveningen of I.Tmuiden. Daalt de prijs beneden de f 1.75 per kist, dan wordt de haring afgeleverd aan de Xed .Visschorij- centrale. die deze verkoopt als grondstof oor de vischmeel-indusfrie. De aanvoerder ontvangt dan den prijs, dien de haring hij deze fabrieken opbrengt. Het vastrechttarief van de Spoorwegen Invoering in de Zomermaanden In een Interview met den vertegenwoor diger van „Wereldkroniek" heeft Prof. dr. :r. Goudriaan, president-directeur der Ned. Spoorwegen medegedeeld, dat de voorstellen aangaande het vastrechttaricf voor de spoorwegen ter goedkeuring aan deri Minister van Waterstaat zijn voorge legd. Het vastrechttarief voo.- het reizigers verkeer verschilt in beginsel niet van an dere tarieven volgens het vastrechtbeginsel samengesteld. In do naaste toekomst zal het dus mogelijk zijn dat men voor ziin reizen een bepaalde som betaalt, die ge haseerd zal zijn op het gemiddeld' ver bruik, en daarboven een kilometerprijs, r]ie VJ CL per k m" (3° k,ass®> «*1 bedragen (dus gehalveerd is). Niet alleen zal de enkeling hiervan kunnen profiteeren. maar vooral hoopt men er het gezinsreizen door te bevorderen De datum van invoering zal in de zomermaanden liggen: 20 September a.s. bestaan de Ncderlsndsche Spoorwegen honderd jaar en ter core van dit jubileum zal het vastrechttarief als geschenk aan het reizend publiek worden aangeboden. AANKOMST NEDERLAND EXPRESS AMSTERDAM. 29 April. De N.V. Stoom vaart Mij „Nederland"' meldt, dat de spe ciale trein met passagiers en post in aan sluiting op het ms. ,,Chr. Huygens", onvoor ziene omstandigheden voorbehouden Dins dagmorgen 2 Mei om 10.26 van Genua zal vertrekken, aankom.-t Woensdagmorgen 3 Mei om 6 15 te Zevenaar 7.29 te Arnhem 8.14 te Utrecht C.S.. 9.16 tg Den Haag SS, 9.02 te Amsterdam W.P., 9.23 te Amsterdam C S. en om 9,08 -te Rotterdam (Maas), BEWOLKTE LUCHTEN W eerverwachting voor het ge- 1 e e 1 e land: meest matige, in het noorden tijdelijk krachtige noordooste lijke tot oostelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, later wellicht opklarend# kans op lichte regen, weinig verandering in temperatuur. BAROMETERSTAND Stand vanmorgen half twaalf 764.0 30 April. Zon op 4.35 uur, onder 7.21 uur 30 April. Maan op nm. 3,48 u. ond. vm. 2,54 u 1 Mei. Zon op 4.33 uur, onder 7.23 uur 1 Mei. Maan op nm. 5.05 u. ond. vm. 3,20 u FIETSERS LICHT OP April. Van 's av. 7,51 u. tot 'smorg. 4,03 u Vlei. Van 's av. 7,53 u. tot 's morg. 4,01 u WILLEM DE ZWIJGER STICHTING Zie prijsvraag voorkomend in dit nummer Sympathiseerenden kunnen bijdragen storten: Postgiro 352347. Bankier: Neder- landsche Handelmij. *s- Gravenhagc. (Reel.). Wijnhandel André Kerslens Tilburg Fijne Bordeaux Wijnen WOTfL TCL3I660 CAFÉ GAft Ontwikkeling en ontspanning voor onze militairen aan de grens Een nationaal Comité in oprichting 's-GRAVENHAGE. 29 April. Naar wij uit goede bron vernemen is er te 's-Gra- venhage een nationaal comité in oprichting voor ontwikkeling, ontspanning en lectuur ten behoeve van de aan de grenzen geleger de militairen. Dit comité zal zoo .spoedig mogelijk contact zoeken met vertegenwoor digers uit alle provincies. De nationale bond „Het Mobilisatiekruis'" heeft zijn volle medewerking voor de ontwikkeling en ont spanning toegezegd. Bewegingsvrijheid voor de recruten Aan de recruten kan met ingang van heden weer bewegingsvrijheid, zoo moge lijk met terugkeer per eerste reisgelegen heid. gegeven worden, zoo vernemen "wij. Dit geldt dus niet voor de troepen, die met de grens- en kustbewaking belast zijn ARNHEM, 29 April. Do eerst aanwezend ingenieur van de genie te Arnhem heeft aan- l>ceteed het bouwen van een kaxern.mcnt voor een regiment infanterie tc Ede. Laagste inschrijver was de heer H. van Heeswijk to Bost (N.B.) voor f 32.200.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1