^limine ^dÏLsdjf (üoumnt Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken De rede van Hitier Werkloozen worden opgeroepen PALACE HOTEL Abonnementsprijs: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 235 Franco per post 2.35 4- portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/* cf. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 38936 VRIJDAG 28 APRIL 1939 20e Jaargang atJbtrtentieprijjtn: Van 1 tot 5 regels 1.17'/* Elke regel meer032'li Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer0.45 Voor het bevragen aan '1 bureau wordt berekend 0.10 No. 6687 HITLER WIL EEN ACCOORD MET ENGELAND TOT STAND BRENGEN Vraagstuk der koloniën zou mede worden geregeld Een kalme rede BERLIJN, 28 April. In rijn Reden uiige- «sproken Rijksdagredevoering heeft Rijks kanselier Hitier o.a, het volgende ver klaard: De president der Noord-Air.erikaansche jlTnie heeft tot mij een telegram gericht, .welks eigenaardige inhoud u bekend is. 'Aangezien, voordat ik als ontvanger dit stuk in handen kreeg, de overige wereld reeds per radio en in de pers er kennis van genomen had, en wij bovendien uit tallooze commentaren van de democratische wereld- organen de vriendelijke opheldering ver kregen hadden, dat het bij dit telegram gaat om een zeer handig, tactisch document, Idat bestemd is den „door het volk geregeer de staten" de verantwoording voor de oor logszuchtige maatregelen der plutocratieën in de schoenen te schuiven, heb ik beslo ten den Duitschen Rijksdag te laten bijeen komen, teneinde u, als de gekozen verte genwoordigers van het Duitsche volk de mogelijkheid te geven, mijn antwoord het allereerst te vernemen, en dit of wel te be vestigen of wel van de hand te wijzen. Bovendien echter achtte ik het doelmatig trouw te blijven aan den door den heer President Roosevelt ingeslagen weg, en mijnerzijds, en met onze middelen de ove rige wereld, in kennis te stellen van mijn antwoord. Ik wil deze gelegenheid echter ook gebruiken om uitdrukking te geven aan de gevoelens welke mij in verband met de geweldige historische gebeurtenis sen in de maand Maart van dit jaar ver- Vullen. Vervolgens gaf Hitier uiting van zijn ge voelens van dankbaarheid jegens de voor zienigheid, dat !hij als een onbekend soldaat aiit den wereldoorlog tot Fuehrer van zijn geliefd volk was opgeklommen. Zonder [bloedvergieten had hij het volk uit zijn diep ste ellende weten te verlossen en weer we- "der op te heffen. Do voorzienigheid aldus Hitler, heeft mij toegelaten de eenige taak (van mijn leven te vervullen: mijn Duitsche iVolk uit zijn nederlaag te verheffen en te verlossen uit de boeien van thet meest schan delijke dictaat van alle tijden. Bij het vredesverdrag kwam voor het teers* het nadeel tot uiting dat mannen die Wiet in den oorlog gestreden hadden de po litiek bepaalden. Bijna 115 millioen men- schen werden me* door de zegevierende soldaten maar door waanzinnige politici in [hun recht van zelfbeschikking overweldigd. 3>e gevolgen waren verschrikkelijk. In het huidige Groot-Duitsche Rijk bevindt jsich geen gebied, dat niet sedert de oudste Jtijden tot dit rijk behoord heeft. Hitier greep vervolgens in zijn betoog te rug tot het einde van den wereldoorlog en [wees erop, dat de toen ontstane hoop op een 'duurzamen vrede, „een vrede van verstand en gerechtigheid", in de sindsdien verloopen 21 jaren niet verwezenlijkt kon worden. In levensruimten, waarin bijna 140 men- schen per vierkante kilometer hun bestaan moeten vinden, vernielde een troep onwe tende domooren een orde, welke zich in [bijna tweeduizend jaren van historische ont wikkeling gevormd had. En toen deze nieu we wereldorde in Ihaar gevolgen later een catastrophe bleek te zijn, waren de democra tische vredesdictators van Amerikaansche en Europeesche afkomst zoo laf, dat nie mand de verantwoording voor het gebeurde op zich durfde nemen. Ons volk stortte in den donkersten tijd van zijn nationale on geluk. Het doel van Hitiers politieke plannen Wat ik thans duidelijk wal uiteenzetten, is in de eerste plaats het doel van mijn po litieke plannen naar buiten en hun verwe zenlijking. Nooit heb ik er twijfel over la ten bestaan, dat Ihet in Europa op zichzelf nauwelijks mogelijk is ooit een *-oor alle par tijen bevredigende overeenstemming van de staats- en volksgrenzen te vinden. In het dictaat van Versailles werd noch rekening gehouden met het zelfbeschikkings recht der volken, noch met de staatkundige of zelfs economische behoeften. Niettemin heb ik nooit twijfel er over laten bestaan dat zooals reeds gezegd, ook een herziening van het Verdrag van Versailles ergens haar grens zou vinden. Ik heb dit op vrijmoedige wijze ook altijd openlijk gezegd, en wel niet om tactische redenen, doch uit mijn innigste overtui ging. Als nationale Fuehrer van het Duitsche volk heb ik er geen twijfel over gelaten, dat overal daar, waar de hoogere belangen van de Europeesche samenle ving het vereischen, nationale belangen zoo noodig moeten worden achtergesteld. Geen twijfel heb ik erover gelaten, dat het mij met deze opvatting heilige ernst is. Om deze reden heb ik voor een groot aantal van wellicht omstreden gebieden definitieve beslVrien getroffen en deze niet slechts rcir huiten doch ook naar binnen bekend remaakt, en de eerbiedi ging ervan doorgezet. In deze opvatting van mij, is geen wijziging gebracht en zal Sok geen wijziging komen. De terugkeer van het Saargebied had alle territoriale vraagstukken tusschen Frankrijk en Duitschland in Europa uit de wereld geholpen. Ik heb 't echter steeds betreurd, dat de Fransche staatslieden deze houding opvatten als iets dat vanzelf spreekt. Zoo staan de zaken echter niet. Ik heb deze op vatting niet verkondigd uit vrees voor Frankrijk, veeleer was ik deze opvatting toegedaan als uitdrukking van het inzicht in de noodzakelijkheid, in Europa op de een of andere wijze tot vrede te komen en niet door eeuwig de mogelijkheid van her zieningen open te laten, de kiem te leggen voor een voortdurende onzekerheid of zelfs spanning. Wanneer deze spanning deson danks ontstaan is, dan is dit, naar Hitier uitvoerig betoogde, niet de schuld van Duitschland, maar van de internationale krachten, die deze spanning stelselmatig veroorzaakt hebben, om hun kapitalistische te kunnen dienen. Hitier wees er voorts op, dat hij binden de verklaringen aan een reeks van Staten had gegeven en het verheugde hem, dat eenige Europeesche landen deze verklarin gen der Duitsche rijksregeering als aanlei ding namen om ook hunnerzijds den wil tot een onvoorwaardelijke neutraliteit uit te spreken en te verdiepen. Dit geldt voor Nederland, België, Zwitserland, Dene marken enz. Frankrijk heb ik reeds ver meld. Italië behoef ik niet te noemen hiermede zijn wij in nauwste vriendschap verbonden evenmin Hongarije en Joego slavië, met wie wij als buren het geluk hebben hartelijke betrekkingen van vriend schap te onderhouden. Het lot van Bohemen en Moraviè Vervolgens verdedigde Hitier uitvoerig den terugkeer van de Oostmark en van Bo hemen en Moravië. De cultuur van het Tsjechische volk, zoo sprak hij, is in een duizendjarige gemeenschap essentieel dcor den Duitschen invloed gevormd. De hoofd stad van dit land, eens de Duitsche keizer stad, bezit de oudste Duitsche Universiteit. Talrijke kérken, raadhuizen, adellijke en burgerlijke paleizen zijn getuigen van den Duitschen cultureelen invloed. Voortgaande zeide Hitier, dat alleen een politiek- kind kon gelooven, dat het Duitsche volk voor eeuwig in den toestand van het jaar 1919 zou blijven. Sedert de overwinning van het natio- naal-socialisme was de oplossing van het Tsjechische vraagstuk slechts een kwestie van tijd. Het ging daarbij uitsluitend om een probleem der daarbij betrokken na tionaliteiten, niet om een probleem van West-Europa. Het nationaal-socialistische Duitschland denkt er niet aan, de rasbe ginselen waarop wij trotsch gaan ooit te verloochenen. Zij zullen niet slechts aan het Duitsche doch ook aan het Tsjechische volk ten goede komen. Wat wij verlangen, is de eerbiediging eener geschiedkundige nood zakelijkheid en eener economische dwang positie, waarin wij ons allen bevinden. Ijl het verdere verloop zijner rede deelde Hitler mede, dat de Siegfried-linie thans in hoofdzaak gereed is en dat ook de linies voor Aken en Saarbrüoken, tot welker aan leg Hitier later opdracht had gegeven, reeds in aanzienlijke mate voor de defensie ge reed zijn. In den toestand, waarin zich dit geweldigste vestingwerk thans bevindt, kan het Duitsche volk de geruststellende over tuiging vinden, dat het geen macht ter we reld zal gelukken dit front ooit te door- i reken. De kritiek op München noemde Hitler ihet bewijs ervoor, dat aan de oorlogsophitsers de vreedzame oplossing van het vraagstuk het verderfelijkste toescheen, wat ooit ge schiedde. Zij betreuren, dat er geen bloed gevloeid heeft. Niet hun bloed natuurlijk, want die ophitsers staan niet daar, waar geschoten, dodh alleen daar, waar verdiend wordt. Enkele punten uit het verdere gedeelte BERLIJN, 28 April. In zijn heden ge houden rede heeft Hider aangekondigd, dat hij de Britsche regeering zal berich ten dat aan het Vlootverdrag de grond slag is ontnomen. Hider zeide verder, dat Polen zijn voorstel, dat Danzig als vrije stad binnen de grenzen van het rijk terug zou keeren, heeft verworpen. Hider heeft het DuitschPoolsche Verdrag opgezegd. Hitler zeide verders dat indien de Britsche regeering wederom met Duitsch land zou willen onderhandelen over het vraagstuk der vloot, niemand geluk kiger zou zijn dan hij, in het vooruitzicht in staat te zijn een eerlijke en duidelijke overeenkomst tot stand te brengen. Wat de koloniën betreft zeide Hitler, dat gedurende zijn geheele politieke acti viteit hij steeds het denkbeeld van nauwe vriendschap en samenwerking tusschen Duitschland en Engeland uiteen heeft gezet. „Ik heb nimmer ruimte voor eenigen twijfel gelaten aan mijn overtuiging, dat Ht bestaan van bet Britsche wereldrijk een onschatbare factor van waarde is voor het geheele cultureele en economi sche leven van den mensch". (Zie verder laatste nieuws), OM ZAKENVERLOF- GANGERS TE VERVANGEN Behoorlijke financieele regeling Oorlog desorganiseert het economische leven. Wie daarvan niet doordrongen mocht zijn, moet maar eens om zich heen zien en kennis nemen van de storing, welke reeds aangericht wordt nu nog slechts een gedeel te van de dienstplichtige manschappen is opgeroepen voor grens- en kustbeveiliging. Thans moesten er meer onder de wapens komen, dan vroeger het geval was en ten gevolge daarvan zijn er ook meermo bilisatie-slachtoffers, al zijn we gelukkig aan de mobilisatie nog niet toe. We ver- keeren thans nog in de waarschuwings periode, daarop kan voormobilisatie volgen en daarna kan het mobilisatie worden; maar niemand weet vandaag, wat het mor gen zijn zal. Mobilisatie-slachtoffers; ja, zoo mogen we elen van hen, die zoo plotseling moesten opkomen, wel noemen. Want bijna allen moesten een gezin achterlaten; velen wer den uit hun werk gehaald; moesten hun bedrijf in de steek laten; waren leiders in een groote zaak, welke er door in moeilijk heden kwam en misschien wel urbeiders moest ontslaan; zagen zich van hun brood winning beroofd en allerlei narigheden meer. Nauwelijks waren velen dan ook in dienst of ze richtten verzoekschriften aan den Mi nister van Defensie om vrijstelling of za- kenverlof te krijgen. Duizenden brieven zijn reeds binnengekomen, op het desbetreffen de bureau komen er dagelijks vele honder den; gisteren b.v. tot 's middags 4 uur weer 1475. Deze en andere mededeelingen werden ons verstrekt op een persconferentie, welke gistermiddag gehouden werd ter toelichting van het regeeringsvoornemen om ernstige verzoeken zooveel mogelijk in te willigen, wanneer de openvallende plaatsen door dienstplichtige werkloozen kun nen worden ingenomen. In deze bijeenkomst hebben de heeren K. van Rijn, kapitein Generale Staf, Oos terhof, chef van de afdeeling Dienst plicht, P. A. R a v e 11 i, referendaris bij het departement en leider van het bureau, dat de vervanging regelt; geassisteerd door den heer Crispijn, commies aan het departe ment, de pers alle mededeelingen verstrekt, welke te dezer zake gedaan konden worden. Voorop zij gesteld, dat de Minister bereid is aan alle gefundeerde verzoeken gehoor te geven, voor zoover de veiligheid an het land zulks toelaat; voorzoover dus vervanging zonder te groote schade voor het militair apparaat mogelijk is. Zeg niet, dat zulks weinig beteekent; want hier geldt in zeer bizondere mate safety first, veiligheid voor alles: wij moe ten nu eenmaal op alles voorbereid zijn, aan alle grenzen en op elk gegeven oogen- blik. Bescherming van de frontieren betee kent slechts dit, dat een aanvaller, uit welken hoofde ook, aan de grenzen zoo lang opgehouden wordt, dat er tijd is voor mobilisatie van heel de weermacht En dit houdt dus in, dat de wacht met zorgvuldig heid moet worden betrokken. Nu begrijpt ook ieder, dat elke vervan ging noodzakelijk eenige schade aan de be- eiliging toebrpngt; want de man, die reeds eenige weken een bepaalde functie op een bepaalde plaats vervulde is thans meer waard, dan iemand met gelijke capacitei ten, doch die hem morgen komt vervangen. Over deze bezwaren wil de Minister echter heen stappen om, als 't kan en voor zoover het kan, aan de persoonlijke en economische belangen van de opgeroe pen dienstplichtigen tegemoet te komen. Het is echter ook duidelijk, dat de Rege ring daarbij rekent op de medewerking van patroons en publiek. Daarom verzocht zij ons, een ernstig beroep te doen op alle pa troons, om opgeroepen dienstplichtig per soneel in geen geval te ontslaan maar te bedenken, niet alleen dat zij hun taak aan de grenzen vervullen in het waarachtig belang van volk en vaderland, maar ook, misschien wel op directe wijze, in het belang van den patroon zelf. De Re geering keurt het in hooge mate af. als werkgevers ten deze hun plicht niet verstaan. Maar dit geldt ook van het publiek, van heel het volk. Wie zijn leverancier de verdere klandisie zou onthouden, omdat de bediening door afwezigheid van patroon of employé iets te wenschen zou overlaten, die handelt zeer onsociaal, ja onchristelijk. Wij willen hieraan echter dadelijk toe voegen, dat de heer Oosterhof op een vraag van één der aanwezigen, met nadruk verzekerde, dat 't departement via speciaal daarvoor aangewezen officieren al het mo gelijke doet om desnoods bemiddelend op te treden en dat er heel wat minde onbarmhartige patroons zijn, dan men uit sommige verhalen wel eens zou willen af leiden. Dit verblijdt ons zeer. Hebben patroons en publiek een dure plicht te vervullen, de Regeering wil zich ook niet onbetuigd laten. Al is het een zeer moeilijke, ingewikkelde kwestie om de ver vanging te organiseeren; om te zorgen dat steeds the right man in the right place komt. Dat laatste is eerste vereischte: een infanterist moet door een infanterist van dezelfde geoefendheid, liefst van dezelfde lichting vervangen worden en dat geldt voor elk wapen of onderdeel. Natuurlijk, indien vast staat, dat het verzoekschrift dergelijke gronden berust en dat er 1 doende „ruilobjecten" aanwezig zijn. Laat ons over die laatste gewichtige vraag eerst wat zeggen. Is de vervanging van duizenden mogelijk? Zoodra het persbericht verscheen, dat de Regeering iets in deze richting wilde doen, meldden zich honderden dienstplichtige, maar nog niet opgeroepen werkloozen aan. De kapitein las ons van één der eersten een aanmeldingsbrief voor. De toon was wel wat overdreven, maar aan de oprechtheid van dezen werkloozen kantoorbediende, die het zich een eere rekende om de wacht aan de grens te betrekken, valt niet te twijfe len. Hij is dan ook de eerste en tot heden de eenige, die opgeroepen werd. Er zullen Ongetwijfeld nog velen volgen. Wie meent in de termen te vallen en ge negenheid heeft schrijve een eenvoudig, on ;eld briefje aan icn Minister van De fensie, waarin men verzoekt voor opkomst onder de wapenen in aanmerking te mogo.i komen. Men vermelde daarbij: n roornaam (voluit); adres, woonplaats, rang, lichting behoorende tot mobilisatie bestemming en bizondere functie. (Men vindt de gegevens in zijn zakboekje.) In aanmerking komen zij, die behooren tot de lichtingen 1924193S; wie ouder i: dan 35 jaar zal vooreerst tevergeefs een •erzoek indienen. Volgens een ruwe schat ting zijn er op dit oogenblik 35000 dienst plichtige werkloozen bij deze lichtingen. Zullen deze allen zich melden? Waar schijnlijk niet. En zij zullen ook niet kun nen. Er zijn zieken bij; er zijn gezinshoofden bij, die men beter thuis kan laten; enz. De meening van het departement is, dat men op deze wijze niet komt Wat dan? Dan is de minister voornemens om werklooze dienstplichtigen aan te wijzen. Of dit bil lijk of onbillijk is, laten w ij nu even in 't midden; juridisch heeft de minister daartoe het volste recht, reeds in verband met het Kon. Besluit van 10 April 1.1. En tenville van het economische leven is de minister voornemens van dit recht gebruik te maken. Want daardoor zal het mogelijk zijn, dat zij die moeilijk gemist kunnen orden in eigon zaak, welke er onder lijdt, of op bureaux van overheidsinstellingen, hun werk kunnen blijven doen; ook in het belang van het geheele volk. Daartegenover stelt de Regeering, dat deze opgeroepenen volstrekt niet als derwaardige burgers beschouwd worden of als personen, die geen rechten hebben, maar dat het nationale belang moet beslis sen. Daaruit volgt ook, dat de Regeerin^ voornemens is met de geldelijke vergoe ding vooral niet krenterig te zijn. In 't al gemeen zal op de steunu it keering niets ge kort worden en de militaire vergoeding, erpleging en voeding worden buiten be schouwing gelaten (behoudens wellicht voor onderofficieren, wier traktement nog al van betcekenis is). Voorts, mocht een werklooze. die opgeroe- ps is, werk kunnen krijgen, dan kan hij, evenals anderen, een verzoek om met lof te gaan, indienen en zal zijn plaats mogelijk door een ander worden ingenomen De Regeering is dus voornemens zoo soepel zoo royaal mogelijk op te treden en hoopt daardoor de dwang zoodanig te ver zachten, dat de massa zich vrijwillig mel den zal. Wij willen het hopen! Het Uitvoer-Contröle-Bureau Op de gehouden vergadering van het U.C.B. werd mededeeli-ng gedaan dat van Je onder wettelijke controle vallende goedenn om. werd uitgevoerd 14.750.963 kg. bloem kool, 2S.671.640 kg. komkommers, 3.140.213 kg. meloenen, 7.251.426 kg. tospeen, 8.073.821 kg. druiven, 8.311.739 kg. breek peen, 19 899.593 kg. sla en 38.930.332 kg. tomaten. Het U.C.B. ondergaat een belangrijki terne wijziging. Werd het in 1924 opgericht om vrijwillige controle uit te oefenen op de uit te voeren productpn, door de Landbouw uitvoerwet zijn reeds verschillonde produc ten onder verplichte controle gebracht. Thans zal de regeling zoo worden, dat het U.C.B. geen individueel leden meer Lit, doch bestaat uit de diverse officieele organi saties van exporteurs c-n het Centraal Bu reau van Veilingen. De voorzitter en dte aar te stellen arbiters worden door den Minis ter benoemd. Deze statutenwijziging is dezer dagen reeds goedgekeurd. Trompenberg's Hilversum - Telefoon 7941 (2 lijnen) De overweg te Waardenburg. waar gisteren drie kinderen door den trein werden gegrepen en gedood. BEGRAFENIS J. A. DOMINICUS TE WEMELDINGE Groote belangstelling, vele toespraken Op den stillen doodenakker van We- meidinge gelegen temidden van de schitterende boomgaarden, die nu alle in bloemenpracht staan, waren Donder dagmiddag zeer velen uit Wemeldinge en daarbuiten vergaderd teneinde blijk van hun belangstelling en deelneming te geven bij de ter aardebestelling van wijlen den heer J. A. Dominicus, lid der Prov. Staten en wethouder van Wemel dinge, die in tal van vereenigingen een vooraanstaande plaats innam en Maan dag j.l. op zoo plotselinge wijze, toen hij te Wageni-ngen vertoefde, overleed. Behalve het Gemeentebetuur van Wemel dinge en de voltallige A.R. Statenfractie merkten wij op afgevaardigden van tal van lichamen en corporaties waarin de overle dene zitting ihad, dr A. Staverman, Vrijz. de>m. en C. Philipse Chr. Hist lid der Prov, Staten, Mr. Goedbloed, voorzitter van den Raad van Arbeid te Middelburg, G. v. d. Putte, oud-lid van Ged. Staten te Vlissingen, en vele anderen. Tóen de kist in oe groeve was neergela ten, wees de heer J. Dominicus te Schie dam, eenig overgebleven broeder van den overledeene er op hoeveel zijn broer in zijn leven in alle eenvoud en bescheidenlheid had mogen doen. Veel wilde hij nog doen. Maar God sprak: Uw taak is afgeloopen. De over ledene had niet anders dan Lager Onder wijs genoten, maar door zelfstudie had hij zich een schat van kennis verworven. De heer Jac. Burger te Kapelle sprak vervolgens namens de neven en nichten, waarna de heer Mr P. Dieleman, lid van Ged. Staten als voorzitter der A R. Staten fractie de hartelijke deelneming der fractie aan de familie overbracht en den ontslapene schetste als iemand die met hart en ziel lid der Staten was en zijn gewest lief had. Hij was een man van weinig woorden maar wanneer hij sprak werd gaarne naar hem geluisterd. Hij was een voorbeeld van oot moed en nederigheid. De fractie zal hem zeer missen. Hij zocht zijn kracht in Ihet ge bed. Spr. wekte de omstanders op bereid te zijn als ook voor hen het uur van sterven komt. De heer A. C. Willemsen, burgemees ter van Wemeldinge sprak persoonlijk, na mens het gemeentebestuur en namens de burgerij woorden van dank en erkentelijk heid voor wat de overledene voor deze ge meente is geweest en heeft gedaan. Hij was een man van scherp verstand, rijpe ervaring en iemand die een politieken tegenstander nooit prikkelde. Dr. K. Huizenga. tweede voorzitter van Ihet Prov. Comité van A.R. Kiesvereen. wees op de groote gaven van verstand en hart waarmede de heer Dominicus was gesiera, waarvan hij blijk gaf bij de leiding van het Prov. Comité. De heer G. W. van G e 1 d c r e n te koop verklaarde vervolgens dat de heer Do minicus in de Nederlandsche tuinbouwbeurs waarvan hij voorzitter was. eminente, partijdige leiding gaf. Volgende spreker was ds A. Sciheelete Kapelle, namens oe stichting Vrederust, waarvan de overledene vele jaren bestuurs lid en twee jaar lid van het moderamen was, namens de plaatselijke A.R. Kiesver- eeniging en namens de centrale Goes van A.R. Kiesvereenigingcn. In al deze kwali teiten openbaarde de ontslapene zich als een man van trouw en gebed, iemand die zichzelf niet zocht maar die als vanzelf naar voren kwam. Woorden van zeer veel aank 6prak daarna de heer Mr. A. de Jong te Mijnsheeren- land namens het Hoofdbestuur van de vereen, van kerkvoogdijen der Ned. Herv. Kerk, vervolgens de lieer L e u s i n k te Bergen op Zoom namens het Centraal Co mité van A.R. Kiesvereenigingcn en de heer i'. J. Kolijn te Gouda namens het Hoofd bestuur van den Chr. Boeren- en Tuinders- bond. Daarna sprak de heer S t e i n z te Hilver sum als vriend en de heer Cde Putter te Axel als voorzitter van de afd. Zeeland van den C.B.T.B., waarvan de overledene vele jaren secretaris was. Bij het werk voor dezen Bond is de heer Dominicus overleden. Hierna voerde ds W. R e u s te Westkapelle het woord namens het suppletiefonds „draagt elkanders lasten" (tot steun van pa tiënten die in Vrederust worden verpleegd), ile heer F. W a b e k e. oud-burgemeester van Wemeldinge als vriend, de heer P. J K e ij zer burgemeester van C.oedereede en Stel lendam. voorheen van Wemeldinge. waarna ds A. de Bruijn Ned. Herv. predikant de plechtigheid sloot met Schriftlezing en -gebed. J A. W. ROELOFS SCHORTENINDUSTRIE GEMERT Het betere genre schort Kleurecht Waschecht Bij alle goede manufacturenzaken VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladerf Een uiteenzetting over de voornemens inzake het vervangen van onder de wan penen zijnde militairen door werkloozen* De Tweede Kamer heeft het wetsont-* werp Autovervoer Personen aangenomen* Het ontwerp tot wijziging der Electrici- teitswet werd verworpen. H.M. de Koningin heeft medailles uit-< gereikt aan schipper en bemanning van de reddingsboot ,.De Zeemanshoop" vad Scheveningen. Lagerhuis bespreekt en aanvaardt ded algemeenen dienstplicht De Valera stelt zijn reis naar Amerika uit. Generaal Von Brauchitsj naar Rome en LICHTE REGEN Weer verwachting voor het ge heele land: gedeeltelijk bewolkt» mogelijk enkele lichte regenbuitjes, koude avond en nacht, nog kans op lichte nacht vorst, overdag iets zachter. Matige wind uit noord-noordoost. KWALITEIT en LIJN harmonieeren volkomen in de W. L. D. Schoen Heeren die het ge noegen kennen van het beste te dragen kie zen daarom W. L. D. SCHOENEN Opmerkelijk kalenderblaadje Vandaag op Vrijdag 28 April, den dag waarop de Duitsche Rijkskanselier Hitler zijn groote rede zal houden, heeft de Geïll. Scheurkalender (Uitgave J N. Voorhoeve, den Haag) dezen dagtekst: „Een rede, op zijn pas gesproken is als gouden appelen in zilveren geheelde schalen" (Spr. 25 11) Dit is wel een wonderlijk samentreffen. DE ONTVLUCHTE VREEMDELING AMERSFOORT, 28 April. Oe door tweo rijksveldwachters begeleide vreemdeling, dio bij het overstappen in een anderen trein op bet station Amersfoort een poging tot ont vluchting heeft gedaan, blijkt een ongevr r 30-jange Tsjech te zijn, wiens nanhouoing en uitlevering door de Duitsche regeerina was verzocht, in verband met diefstal ea -braak. Hij ia een berucht inbrokor.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1