JHeuuir £riitsdjr <£«traiit Chamberlain kondigt den dienstplicht af abcnntmentsprip: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agenlschap gevesligd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekeüjksche zending4.50 Bij dagelijksche zending5.50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zon:'-~' '-J ct. Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 33936 NO. 6686 DONDERDAG 27 APRIL 1939 20e Jaargang Sfobertentitprijjen: Van I tot 5 regels f 1.17 Elke regel meer0.22'/» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels2.30 Elke regel meer 0.45 Voor het bevragen aan 't bureau wordt berekend 0.10 ALWEER OP ZONDAG Militaire autoriteiten schijnen nog steeds niet te weten, dat de Zondag een Chris telijke feestdag is, doch meenen blijkbaar dat deze dag speciaal geschikt is voor recepties, ontvangst van gasten etc. Wij moesten er meermalen op wijzen en er onze teleurstelling over uitspreken, dat deze tra ditie voortgezet wordt, ook wanneer de Minister van Defensie een geheel andere levensbeschouwing is toegedaan. Zoo ook nu weer. Zaterdag heeft Rotter- .<3am een vlootdag. En, zoo wordt bericht, Zondagmiddag zal er, van half drie tot .vier uur, voor het publiek gelegenheid be staan om de schepen te bezichtigen. De Havendienst Spido is daartoe met het ver- yoer belast" Wanneer ter verdediging van het land of hij dreigend oorlogsgevaar de marine oo Zondag uitvaart of de soldaten naar de grens trekken, dan achten wij zulks volko men geoorloofd; Jezus Zelf heeft ons dat duidelijk geleerd met het kalf. dat dreigt te verdrinken. Maar pretmakerij of demon straties schenden zonder noodzaak de Zon dagsrust. Uit naam van Christelijk Nederland tee kenen wij opnieuw protest aan tegen dit kwaad, tegen de ontheiliging van Gods dag. NUCHTER OORDEEL Wij zeggen niet, dat de hoogste econo- misch-financieele wijsheid van vele „demo craten" in ons land daarin bestaat, dat zij ,voor allerlei nuttige doeleinden werkver schaffing, defensie, enz. willen leenon; maar een feit is toch, dat velen de conser vatieve" politiek der regeering om de schul denlast van het land niet hooger op te voe ren, dan strikt noodzakelijk is, als achter lijk beschouwen. Daarom werd in meer dan een „democra tisch" persorgaan ten onzent .de wijsheid ,van Roosevelt? geprezen, die met geldinspui- tingen het economisch leven weer op gang tracht te brengen; terwijl Engeland -een- goede beurt maakte door het regeeringsvoor- nemen om groote bedragen voor de ver sterking der defensie te 1 e e n e n. Maar daarom moet even aan de balk, wat ook de roode pers zelf vermeldt uit de rede .van Attlee, den woordvoerder der Arbeiders partij in het Engelsche Lagerhuis. Deze sociaal-democraat hield de nogal conserva tieve regeering voor, dat leenen gevaarlijk is. Want, zoo sprak hij. „Deze enorme uit gaven leggen het land een zware last op voor de toekomst. Een gevolg zal zijn infla tie. Met het proces van leenen komt men vroeg of laat terecht bij de armsten. Dit zal leiden tot een ontwrichting van de indus trie. Want wie geld leent moet rente be talen". Het is een vreeselijk nuchtere opmerking. En als een Nederlandsch minister zoo iets zegt, dan maakt oat op menigeen geen in druk. Maar als een sociaal-democraat zoo'n nuchter oordeel velt over de leeningspoli- tiek, dan zal dat geestverwanten misschien tot nadenken kunnen brengen. Wie leent, maakt schuld. En wi< schuld vermeerdert, vergroot de lasten, welke op het volk drukken. Waarnemend Commissaris der Koningin in Zuid-Holland De heer Th. Heukels aangewezen Het college van Ged. Staten van Zuid- Holland heeft het lid van die Staten, den heer Th. Heukels. aangewezen als waar nemend Commissaris der Koningin ingeval van afwezigheid of ontstentenis van Commissaris. - Deze aanwijzing was noodig in verband met het overlijden van jhr. mr. L. E. M. Von Fisenne, die voorheen als vervanger was t aangewezen. Buma contra den dirigent van het N.C.R.V.-orkest AMSTERDAM. 27 April. Gisteren heeft de president van de Utrechtsche rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding, dat Buma aanhangig had gemaakt tegen P ie t van e n Hurk. den dirigent van het N. Buma had gesteld, dat vanwege de N.C. R.V. geregeld zaaluitvoeringen worden ge geven, waarbij het N.C.R.V.-orkest onder leiding van den dirigent Piet van den Hurk optreedt, zonder dat hiervoor Buma's toestemming was verworven tot het spelen van beschermde muziek, zoonat dus bij deze zaaluitvoeringen de rechten van Buma Werden aangetast. Op grond hiervan had Buma nu den pre sident der rechtbank verzxrcht in kort ge ding haar rechten voor verdere aantasting te beschermen en aldus aan den dirigent van het N.C.R.V.-orkest een gerechtelijk ver bod op te leggen tot het spelen van Buma's muziek met oplegging van een dwangsom voor iederen keer, dat dit verbod vat president mocht worden overtreden. Do president van de Utrechtsche recht bank heeft deze vordering van Buma In kort geding toegewezen en dus aan den dirigent van het N.C.R.V.-orkest een ver bod' opgelegd tot het spelen van Buma' muziek, met bepaling, dat de dirigent een dwangsom van f 1000 zal verbeuren eiken keer. dat hij zonder toestemming van Buma een door dit bureau beschermd ziekstuk uitvoert Tevens werd de dirigent in de kosten der procedure veroordeeld. Alle jongemannen een half jaar onder de wapenen Aantal recruten op 250 a 300.000 man geschat In het Lagerhuis heeft Chamberlain gisteren een regeerings- besluit bekend gemaakt, om in Engeland den algemeenen dienstplicht in te voeren. De desbetreffende wet, welke een tijdelijk karakter zal dragen, zal volgende week bij het parlement worden ingediend. Zij zal de regeering de bevoegdheid geven, alle mannen van 20 tot 21 jaar voor een militaire oefening van zes maanden op te roepen. Na afloop van dezen diensttijd kunnen ze toetreden tot het territoriale leger voor den tijd van dri.e en een half jaar. Volgens schattingen zal het aantal recruten, dat tengevolge van deze dienstplichtwet inderdaad in dienst zal moeten treden, 250.000 a 300.000 bedragen. In zijn loei-rilling verklaarde de premier, dat de thans nog gevolgde Engelsche mo bilisatie-procedure verouderd was, omdat oorlog thans niet meer pleegt los te breken na een waarschuwingsperiode, wel ke tijd laat om van vredes- op oorlogsvoet te geraken. Op grond hiervan besloot de regeering, een wetsontwerp inzake reserve- en hulptroepen in te dienen, waardoor de procedure zal worden vereenvoudigd en de koning in staat zal worden gesteld, de ver schillende dienstdepartementen te machti gen iedere klasse of soort reserve- en hulp troepen op te roepen. Deze wet inzake de reserve- en hulptroe pen, welke de volgende week zal worden ingediend, zal een tijdelijk karakter dragen. Js'a voltooiing hunner opleiding, zoo deel de Chamberlain verder mede, zullen de opge roepen jongemannen in de gelegenheid wor den. gesteld, voor 3y2 jaar dienst te nemen in het territoriale leger. Doen zij dat niet, dan gaan ze over naar een speciale reser- e van het staand leger. Voor het geregelde leger, de vloot en de luchtmacht zal het vrijwillige karakter van de dienstneming gehandhaafd worden. De regeering is verder voornemens, nieuwe maatregelen te nemen tot beperking van oorlogs-winstmakerij in verband met het bewapeningsprogramma. Zij stelt zich op het standpunt dat, als er oorlog komt, speciale wetten van kracht dienen te worden, waar bij bijzondere 6traffen worden gesteld op het maken van oorlogswinst en de ver grooting van winsten of persoonlijken rijk dom beperkt wordt ten behoeve van den staat ln zijn motiveering van het besluit der regeering, den dienstplicht in te voeren, wees Chamberlain er vervolgens nog op, dat ieder land in Europa reeds bevoegd heden heeft, welke de Britsche regeering thans vraagt en dat de regeering rekening heeft moeten houden met de nieuwe ver plichtingen, die zij in Europa op zich heeft genomen. Wij kunnen, oldus Chamberlain, niets an ders dan de juistheid erkennen van het standpunt, door andere democratieën, in het bijzonder door onze vrienden in Europa, in genomen, dat ondanks de ontzaglijke krachtsinspanning, die ons land reeds ver richt heeft op het gebied der bewapening, niets de wereld zoozeer zou overtuigen den vasten wil van Engeland, zich krachtig te verzetten tegen ieder streven naar algemeen? overheersching als de aan vaarding van het beginsel van den militai ren dienstplicht, dat op het vasteland alge meen regel is. Chamberlain herinnerde er in dit verband aan, dat hij indertijd verklaard had, dat vredestijd geen dienstplicht zou worden ingevoerd. „Wij zijn", zeide hij, „thans wel niet in oorlog, doch niemand kan beweren, dat dit een vredestijd is in den zin, waar in dit woord met recht kan worden gebruikt. Het thans genomen besluit getuigt intus- schen van Engelands vasten wil, daadwerke lijk een rol te spelen bij het verzekeren van den vrede". De regeering is tot de conclusie gekomen, zoo vervolgde Chamberlain, dat om aan deze nieuwe en, naar ik hoop, exceptioneele om standigheden het hoofd te bieden, een zekere mate van verplichte militaire opleiding voor lcopig noodig is geworden. Ik zeg voorloo- pig, omdat ik er op wil wijzen, dat de re- geeringsvoorstellen, die opgenomen zullen zijn in een tweede wetsontwerp, dat tege lijk met het eerste zal worden ingediend en den naam „wet inzake de militaire op leiding" zal dragen, van tijdelijken aard zullen zijn. Het ligt in de bedoeling, dat de bevoegd heden op grond van de wet voor drie jaar gelden, doch als op een vroegeren datum regeering van oordeel zou zijn, dat de om standigheden zoodanig gewijzigd zijn. dat bevoegdheden niet langer noodig zijn, dan kunnen zij door den geheimen raad worden opgeheven. Daarentegen kan de geldigheids duur van de wet door het parlement van jaar tot jaar verlengd worden. De premier deelde nog mede, dat het to taal aantal mannen, dat volgens het nieuwe plan onder de wapenen kan worden geroe pen, 310.000 per jaar zal bedragen. Daar gaan dan natuurlijk af diegenen, die wor den afgekeurd of die worden vrijgesteld wegens onmisbaarheid. Volgens ramingen bedraagt, het aantal recruten dat inderdaad in dienst zal komen, tusschen de 250.000 en 300.000 man. Ten besluite verklaarde Chamberlain nog, dat alle maatregelen, die den laat6ten tijd waren genomen met betrekking tot de landsverdediging, in hoofdzaak slechte één doel hadden, nl. Engeland in staat te stel len, de aangegane verplichtingen na te ko men, in het geloof, dat daardoor de vrede Europa het best verzekerd kan worden. De oppositie aan 't woord Na Chamberlain nam Attlee het woord, die o.a. verklaarde, dat het beluit der geering verdeeldheid in de gelederen zou zaaien en op krachtig verzet zou stuiten. Spreker eischte een spoedig debat. Chamber lain zeide in zijn antwoord aan Attlee o.m., dat hij de wenschelijkheid erkende, dat het huis in de gelegenheid wordt gesteld, zoo spoedig mogelijk over zulk een belangrijke verklaring van gedachten te wisselen en hij stelde daarom voor, morgen de debatten te houden. De leider der liberale oppositie, S i n- cl air, vroeg, waarom er geen overleg met de oppositie rs gepleegd, alvorens de belof te van Ghamberlain, om in vredestijd geen dienstplioht in te voeren, herzien werd. Hij zeide, dat de oppositie er recht op had. ge raadpleegd te worden, al was het alleen maar wegens haar krachtige overtuiging ten aanzien van het beginsel van vrijwilli- gen dienst en het stijgende succes bij de aanwerving voor dien dienst. Chamberlain gaf Sinclair de verzekering, dat het niet de bedoeling was geweest, on hoffelijk te zijn, of de gebruikelijke vor men te verwaarloozen, doch er was geen tijd om meer te doen dan den leider der op positie en de leden van het vakvereeni- gingscongres van de voorstellen in kennis te stellen. McGovern (onafh. arb. partij) stelde voor, het voorstel te onderwerpen aan een referendum of er de kiezes uitspraak over te laten doen. Hierop antwoordde de pre mier niet Toen Lansbury en Bevan de gedach te opperden, het debat langer dan een dag te doen duren, verklaarde de premier, dat er deze week nog andere gebeurtenissen plaats grijpen en dat hij een spoedige be slissing van het huis gewenscht achtte. Twee amendementen In een vergadering van de parlementaire fractie van de Arbeiderspartij en het partij bestuur, welke bijna twee uur geduurd heeft,, is besloten een amendement op de re-geeringsmotie in te dienen, waarin gezegd wordt, dat, terwijl het Huis bereid is om alle noodige stappen te doen voor de veilig heid van het land en de vervulling van de internationale verplichtingen, het betreurt, dat de regeering met verbreking van haai beloften het vrijwilligersstelsel opgeeft, dat niet te kort geschoten is in de levering van de voor de landsverdediging vereischte manschappen en van oordeel is, dat de voor gestelde maatregel slecht is gekozen en verr6 van materieel bij te dragen tot een doeltref fende verdediging van het land de verdee ling zal bevorderen, de nationale inspanning zal ontmoedigen en een verder bewijs is, dat de leiding, welke de regeering aan de zaken geeft in deze kritieke tijden niet het vertrouwen van IW land en van het Huis verdient Ook de liberale oppositie heeft een amen dement op de motie van Chamberlain in gediend. Daarin wordt gezegd, dat het Huis geen afwijking van het vrijwilligershegin- sel gedoogen kan, wanneer het tempo van de recrutecring de voorziening met oorlogs uitrusting overtreft. Ook kan het nimmer een partieel systeem goedkeuren dat den geheelen last van den dienstplicht legt op de jongemannen van twintig en een-en- twintig jaar. De sterkte van het leger Reuter verneemt dat jongelieden van twin tig jaar, die zich vóór middernacht hebben aangemeld voor den vrijwilligen d-ienst, niet zullen worden onderworpen aan régime van den dienstplicht. Men 6chat, dat door de invoering van den dienstplicht, zelfs in den door Chamberlain voorgestelden beperkten vorm, de sterkte van het leger tot over het millioen man schappen zal worden opgevoerd, met uitzon dering van de troepen in Indië en Birma. De voorbereidingen voor de invoering zijn zoo ver, dat binnen een of twee dagen na de aanneming van de desbetreffende wet, de eerste recruten reeds hun oproeping zullen ontvangen. Groote brand te Vlaardingen Drie kinderen op slag gedood Zij zagen den trein niet Ontzettend ongeluk op onbewaakten overweg te Waardenburg Reeds zes ongelukken in twee jaar tijds daar ter plaatse WAARDENBURG, 27 April. Een ontzettend ongeluk is vanochtend gebeurd op den onbewaakten over weg in den Waalbandijk te Waar denburg. Drie kinderen zijn daar dooi den trein uit Zaltbommel ge grepen en op slag gedood. Om half twaalf passeerde een trein uit Den Bosch in de richting Utrecht. Een landbouwer zag plotseling, dat drie kinderen den overweg over staken, juist toen de trein naderde. Een ongeluk was onvermijdelijk. De kinderen: de vijfjarige Klaas van O o r t, zijn vierjarige broertje Aart en het achtjarige nichtje Gerrie van Oort, werden door den trein gegrepen en onmiddellijk gedood. De slachtoffertjes zijn de kinderen van de landbouwers van Oort, die in de onmiddellijke nabijheid van den overweg wonen. In. verband met dit vreeselajke ongeval deelt de burgemeester van Waardenburg ons mede, dat hij meermalen de Spoorwegen op de gevaarlijke situatie ter plaatse heeft ge wezen. In twee jaar tijds zijn hier reeds zes ongelukken gebeurd. VLAARDINGEN. 27 April. Hedenochtend vroeg is het fabriekspand van A. Sprey's Electrische meubelfabriek N.V. aan de Ko ningin Wilhelminahaven 15 Z.Z. door brand verwoest. De nachtwaker J. Hollenberg, ln dienst bij de N.V. J. van Eesteren, welke firma aan de Kon. Wilhelminahaven bezig is met haven werken, bemerkte tegen 4 uur vanmorgen lichit in de achterzijde van het fabriekspand. Aanvankelijk meende hij, dat men daar aan den arbeid was, doch na nauwkeuriger on derzoek zag hij door de ruiten dat er brand Onmiddellijk werd de brandweer gewaar schuwd, die omstreeks half 5 met al het materiaal en de groote brandladder arri- Intusschen had de brand reeds een grooten omvang aangenomen, en vond in de groote hoeveelheid brandbaar materiaal gretig voedsel. Na korten tijd stond het ongeveer 60 M. lange en 9 M. breede fabriekspand in lichter laaie. Het voorste gedeelte bestaat uit drie verdiepingen en de zolder; het achterste gedeelte is twee verdiepingen hoog. Fel sloegen de vlammen naar buiten veroorzaakten soms een ondragelijke hitte De brandweer, die in verband met de plaats hebbende havenwerken, aanvankelijk moeilijkheden ondervond om het water uit de haven te pompen, terwijl ook de brand kranen verstopt waren, tastte het vuur met 10 stralen aan, terwijl de drijvende brand spuit van de „Vulcaan" later nog met drie stralen kwam assisteeren. Aanvankelijk scheen het of de geweldige hoeveelheid bluschwater niet baatte, maar tegen 6 uur nam het vuur zienderooj. Naast de meubelfabriek bevinden zich de opslagloodsen van Sal. Frertkels Handel Mij. De naast de fabriek staande loods, groote voorraden touw en manillatrossen waren opgeslagen, werd eveneens een der vlammen. De meubelfabriek is geheel uitgebrand, alleen de muren bleven overeind staan. De fabrieksadministratie kon nog bijtijds in vei ligheid worden gebracht. In deze fabriek werden uitsluitend de slaapkamer en salon ameublementen vervaardigd. Ook de stof feerderij was hier ondergebracht. Er is veel en kostbaar materiaal verlorer. gegaan, zoodat de schade daarvan in de tien duizenden loopt. Ook een 14-tal machines i door den brand vernield. Alles is op beurs- polis verzekerd. De firma is echter niet tegen bedrijfsschade verzekerd. Op de fabriek werken ongeveer 50 perso nen. die echter niet werkloos zullen worden, omdat het bedrijf 'in de andere fabriek van Sprey aan de Bleekstraat alhier zal worden voortgezet. De oorzaak vac den brand is onbekend Het Dand is eigendom van den heer Goudapoel. d?e er eertijds een meubelfabriek in gevestigd had Oorspronkelijk was pand een reederijpakhuis van den heer L. van Dam. SCHOENEN VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit DRIE bladert De Tweede Kamer heeft de behandel ling van het wetsontwerp Reglement Autovervoer Personen voortgezet. Vice-admiraal C. C. Kayser is gistefi tijdens een onderhoud met den Ministec van Koloniën plotseling overleden. Tegen een agent van politie te Am-t sterdam, die verleden jaar een brigadiefi heeft doodgeschoten, is twee jaar geëischt, Chamberlain legt verklaring inzake defl militairen dienstplicht af. Amerika besteedt 50 millioen voor ver* sterking der militaire luchtvloot. Zware mijnontploffing in MandsjoekwtJ Belgische Kamer keurt de volmachteit goed. Adres Nederlandsche studentenwereld Antwoord namens de Koningin DEN HAAG, 27 April. Naar aanleiding an het adres, door de Nederlandsche stu denten en studentencorporaties aan de Ne derlandsche Universiteiten en Hoogescho len op initiatief van de Kon. Utrechtsche Studentenvereeniging tot vrijwillige oefe ning in den wapenhandel tot H. M. de Ko ningin gericht als uitvloeisel van den op roep van Hare Majesteit in het bijzonder tot de Nederlandsche jongeren betreffende de geestelijke en moreele herbewapening, heeft de kamerheer van H.M. de Koningin, Mr. J. H. L. J. Baron Sweerts de Landas Wyborgh, in Hoogstderzelver opdracht het volgende schrijven tot den praeses van ge noemde vereeniging, den heer J. Dieleman te Utrecht, gericht: 's GRAVENHAGE, 21 April. In opdracht /an Hare Majesteit de Ko ningin heb ik de eer u Haren dank over te brengen voor het door u, namens de Neder landsche studenten aan de Nederlandsche Universiteiten en Hoogescholen, aan Hare Majesteit gericht adres, waarvoor Hoogst- derzelve zeer gevoelig is geweest. Hare Majesteit draagt mij op u te verzoc ken alle studenten en studentencorporaties namens welke u het adres heeft ondertee kend, te doen weten, dat de Koningin met groote belangstelling en ingenomenheid an den inhoud van het adres heeft kennis genomen. erzekering door alle studenten het opkomend geslacht dus gegeven van hun offervaardige aanhankelijkheid en trouw en hunne getuigenis, dat zij, in het belang van het vaderland, hunne beste krachten zullen wijden aan de verwezenlij king der nationale bezinning en samenwer king, met ter zijde stelling van alle be staande verschillen, heeft de hooge waar deering van Hare Majesteit gevonden. Met ol vertrouwen ziet Hare Majesteit tege moet, dat de tegenwoordige studenten dc gedachte van offervaardigheid en saamhoo- righeid niet alleen ook op de komende jon gere generaties zullen overplanten, maar ook, dat zij zelve, na het beeindigen hun ner studies, deze gedachte met zich ln de groote maatschappij zullen mededragen en in hunnen werkkring tot uiting zullen bren gen, waar deze werkkring ook moge zijn. in Nederland in Europa of tusschen de keer kringen, opdat het vurig verlangen van Hare Majesteit naar een eendrachtig en daardoor sterk en tevens gelukkig groot vaderland bewaarheid moge worden. De Kamerheer IETS ZACHTER Weerverwachting voor het ge- fa e e 1 e land: half tot zwaar bewolkt: geen regen van beteekenis: koude avond en nacht met waarschijnlijk nog lichte nachtvorst; overdag iets zachter. Matige wind, meest uit noordelijke richtingen. van Hare Majesteit de Koningin, w. g. SWEERTS Vice-admiraal C. C. Kayser plotseling overleden 's GRAVENHAGE. 27 April. Gister middag is vice admiraal C. C. Kayser geheel onverwacht aan hartverlamming overleden tijdens een onderhoud met den Minister van Koloniën, den heer C h. W e 11 e r, in de kamer van den Minister op het oepartement van Ko loniën. Onmiddellijk telefonisch ont boden medische hulp kon niet meer baten. Toen de dokter in de kamer van den Minister kwam was Admiraal Kayser reeds overleden. Als lid van een gemengde commiseie tot vaststelling yaa g®nz?n yaa Suriname SCHO ONM AAK-TIJD PALTHE-TIJD Grootste fabriek in Nederland voor chemisch reinigen en verven van Gordijnen, Tapijten. Divankleeden. Tafelkleeden, Dames- en Heeren- kleeding, enz. 800 Werklieden Specialiteiten in alle afdeelingen PALTHE ALMELO (Ree 1.1 NOORDWIJK AAN ZEE Hotel Pension NOORDZEE Familie Hotel NOORD-BOULEVARD Telefoon 27 Bezoekt op Uw tocht door de bollenvelden Hotel-Café Restaurant „SEINPOST" Het geheele jaar geopend Noord-Boulevard -> richting vuurtoren* (Reel heeft Admiraal Kayser groote verdiensten gehad. Hij was sedert korten tijd uit Suri name terug. De regeering erkende zijn ver diensten door hem voor zijn werk in Suri name tot commandeur in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Reeds eerder was admiraal Kayser benoemd tot ridder in de orde van den Nederl. Leeuw. Hij was verder begiftigd met verschillende buitenlandsche orden. Vice-admiraal Kayser is in 1867 geboren* Na de gebruikelijke opleiding voor marine officier werd hij bij K. B. van 2 Augustua 1887 benoemd tot adjudant le klasse. In 1900 volgde zijn benoeming tot luitenant ter zee 2e kla/we. Bij K. B. van 1 Januari 1912 werd hij benoemd tot luitenant ter zee la klasse en op 16 April 1921 tot kapitein-lui tenant ter zee Kapitein ter zee werd hij op 1 December 1926 en Schout-bij-nacht op 26 Januari 1929. Den rang van vice-admiraal verkreeg de heer K-ner op 16 Maart 1931 De tunnel bij den Beukelsdijk te Rotterdam Do openbare aanbesteding hoeft plaats gevonden van het wijzigen en uitbreiden van den onderdoorpang nabij den Beukels dijk te Rotterdam bij KM. 83.429 van den spoorweg Amsterdam—Rotterdam Laagste inschrijver L. F. Capiteijns te Schl* broek, .voor f 935.700,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1