Jlirumr gritedft (ümtrant Dagelijks verschijnend Nieuwsblad voor Leiden en Omstreken Op oefening met de „Tromp" De Stille Wraak abonnimtntsprijS: Per kwartaal in Leiden en in plaatsen waar een agentschap gevestigd is 2.35 Franco per post 2.35 portokosten Per week0.18 Voor het Buitenland bij wekelijkscfie zending4.50 Bij dageüjksche zending5,50 Alles bij vooruitbetaling Losse nummers 5 ct. met Zondagsblad 7'/2 ct. Bureau: Breestraat 123 Telefoon 2710 (na 6 uur 3166) Postbox 20 Postgiro 58936 WOENSDAG 26 APRIL 1939 20e Jaargang SKfotrtrnticpripen: Van 1 tot 5 regels1.17'/* Elke regel meer 0.227» Ingezonden Mededeelingen van 1—5 regels 2.30 Elke regel meer •-»••••*•» 0.45 Voor het bevragen aan 1 bureau wordt berekend ƒ0.10 NO. 6685 a ZONDERLINGE VERZUCHTING In den Wieringermeerpolder heeft men panvankelijlk gepoogd de stichting van Christelijke scholen tegen te houden onder 'de leuze: „Ter bevordering van een goede kolonisatie is het alleszins gewensoht de jeugd bijeen te brengen in één school" en dit moest dan noodwendig een openbare zijn. Dit was, hoe goed ook bedoeld, een geestelijke misvatting en het voornemen yiel in duigen. Thans probeert men hetzelfde ten aanzien Van een landbouwhuishoudschool, een land bouwschool en een u.l.o.-school. Van ieder 60ort is er slechts plaats voor één school cn alweer: „het moest dus een openbare in richting zijn". Hiertegen rees verzet van de afdeeling Ghr. Boeren- en Tuindersbond. Waarom moet alles neutraal zijn, wordt gevraagd. (Waarom kan er bv. geen Christelijke Land bouwschool gesticht worden? Wel, antwoordt 't Rotterdamsohe maand blad van het Copos: dan zou er „een pro- testantsche kerkelijke secteschool'' komen. En daardoor zouden „vrijzinnigen en katho lieken in den polder gedwongen worden, hun zoons te sturen naar een inrichting, die met hun religieuse overtuiging absoluut geen rekening kan houden". Is dat geen zonderlinge verzuchting? Er ïs dus volgens de redactie van het maand blad wel wezenlijk onderscheid tusschen de „Christelijke Openbare school" en de „pro- teetantsch kerkelijke secte-school", om de terminologie van die zijde te bezigen. En omdat dit verschil er is, moet er rekening gehouden worden met de religieuse over tuiging van „vrijzinnigen en Katholieken" De godsdienstige overtuiging van orthodoxe protestanten is blijkbaar van minder belang. Daarmee behoeft men in elk geval géén rekening te houden. Zoo'n zonderlinge vrijzinnige verzuchting bewijst eens weer hoe verdraagzaam vrij zinnigen kunnen zijn En dat de minder heden maar onderdrukt moeten worden, als het zoo te pas komt. DE KONINGIN BIJ EEN VLOOT-OEFEN1NG H.M. zal Vrijdagmiddag te Rotterdam ontschepen H. M. de Koningin is voornemens Vrijdag a.s. een oefentocht mee te maken, dat het smaldeel van de Marine, die in den namid dag te Rotterdam zal aankomien, tevoren pp de Noordzee zal houden. Vrijdagmorgen 9 uur zal de Koningin zich inschepen o,p den flottieljeleider Hr Mg (Tromp, die vervolgens onmiddellijk zee zal kiezen, gevolgd door den kruiser Sumatra, de m'jnenvegersdivisie bestaande uit de 'Abraham van der Hulst, de Jan van Gelder, 'de Pieter Florisz. en de Willem van Ewyck, 'de torpedobooten Z. 6 en Z. 8, de kanonneer boot Brinio en de duikboot O 12. Aan de oefeningen op de Noordzee, waar bij o.a. een nevel scherm zal worden gelegd, zullen waarschijnlijk ook eenige marine- Vliegtuigen deelnemen. In den namiddag zal het smaldeel den Waterweg binnenvallen en naar Rotterdam opstoomen, waar de Tromp en de Sumatra voor de Willemskade aan speciaal daarvoor gelegde boeien zullen -worden gemeerd, ter wijl de overige schepen tegenover de Boom pjes ligplaats krijgen, eveneens aan spe ciale boeien. Kort na aankomst zal de Koningin zich ontschepen, om per auto naar Den Haag te vertrekken. Bij het verlaten van den flottieljeleider zullen deze en de Sumatra ieder een en vijftig saluutschoten lossen. Avondretours naar de yiootdemonstratie De Nederlandsche Spoorwagen deelen me 'de, dat zij, om het bezoek aan de Vlootde- monstratie te Rotterdam op Zaterdag a.s. zooveel mogelijk te bevorderen, hebben be sloten dien dag in het gteheele land reeds van 11 uur 's morgens af avondretours naar Rotterdam verkrijgbaar te stellen. Zooala men weet kosten deze retours slechts kleinigheid meer dan een enkele reis. Huis door explosie verwoest HENGELO (O.), 26 April. Een explosie, waartan men de oorzaak nog niet kent, heeft gistermiddag een bijna nieuwe villa nagenoeg geheel vernield. De voormuur en een gedeelte van den zijmuur en verschil lende binnenmuren zijn volkomen rukt Het huisraad werd nagenoeg volko men vernield. Alles ziet er uit, alsof het huis door een bombardement is getroffen. Door de explosie, welke tot ver in den omtrek hoorbaar was, zijn de ruiten van een aantal omliggende huizen ingedrukt. Omstanders zagen plotseling aan de ach terzijde van de villa een steekvlam omhoog- schieten en vrijwel tegelijkertijd geschiedde do explosie. Er hebben zich geen persoon lijke ongelukken voorgedaan, daar er nie mand' in huis was. Uit het feit. dat eenige omwonenden even voor de explosie een sterke gaslucht hebben waargenomen en de centrale verwarming hij het voorloopig ingestelde onderzoek nog intact bleek, leidt men af, dat als meest .waarschijnlijke oorzaak van de vernieling aan een gasontploffing moet worden gedacht WIJZIGING VAN DE LAGER ONDERWIJSWET De heeren Thijssen en Van Sleen hebben op het wetsontwerp tot wijziging van de lager onderwijswet een aantal amendemen ten' ingediend, BOERDERIJEN IN DE WIERINGERMEER Weer worden er 48 verpacht ALKMAAR, 26 April. Evenals vorige ja- en is ook thans een prospectus verschenen oor verpachting van boerderijen in de Wieringermeer, zulks ingaande 1 Nov. 1939. Dit jaar zal de uitgifte bestaan it 4S boerderij en, n.l. 25 akker bouw-, 21 gemengde- en 2 weide- bedrijven met een totale opper vlakte van 1600 h.a. Tot heden is in de Wieringermeer ver pacht een oppervlakte van pl.m. 11.750 h.a., 'aaronder 268 boerderijen met gezamenlijke oppervlakte van 10.800 h.a., terwijl het resteerende gedeelte is uitgegeven als on behuisd land, gedeeltelijk voor uitbreiding van het bedrijf van in randgemeenten wo nende landbouwers, gedeeltelijk voor de uitoefening van den grovcn tuinbouw. Dit voorjaar zijn, met ingang van 1 Nov. 539, in pacht aangeboden: 18 kleine ge mengde bedrijfjes bestemd voor landarbei ders, die aan het in cultuurbrengen van de Wieringermeer hebben medegewerkt en een 28-tal kleine gemengde alckerbouw-tuin- bedrijfjes, bestemd voor tuinbouwers in de noodlijdende tuinbouwstreken in Noordhol land, tezamen ter oppervlakte van 460 h.a. Voorts is een oppervlakte van 1000 h.a. aangewezen voor blijvende staatsexploi tatie. In 1940 zal nog een oppervlakte van 2500 h.a. worden verpacht waarmede de geheele Wieringermeer haar bestem ming zal hebben verkregen. Alsdan zal de uitgifte van Zuiderzeegronden moe ten worden onderbroken tot het tijd stip waarop de gronden in den droog te leggen noordoostpolder kunnen wor den verpacht. De belangstelling voor de nieuwe bedrijven is ook thans zeer groot. Reeds hebben zich enkele honderden candid a- ten, die in vorige jaren moes ten worden teleurgesteld, op gegeven, terwijl zich ook vele nieuwe gegadigden voor een bedrijf hebben aangemeld. Door de gunstige bedrijfsuitkomsten van ie vorige jaren wordt de belangstelling /oor het pachten van een boerderij in de Wieringermeer steeds grooter. De pachtsom men zijn zoo gesteld, dat een flinke land bouwer met ijver, toewijding en kennis er kan komen, mits bij over voldoende be drijfskapitaal, hetwelk wordt gesteld op f 300.— per h.a., de beschikking heeft. Voor nadere bijzonderheden wordt verwe zen naar voormeld prospectus, hetwelk gra tis verkrijgbaar is bij de Directie van de Wieringermeer, Domeinkantoor te Sloot- dorp. Op de plaatswaar men thans bezig is de oude draaibrug over de Vliet te Rijswijk af te breken, zal de nieuwe brug worden gebouwd in den Rijks~ weg RotterdamDen Haag. Van voor naar achter: de oude draaibrug, de hulpbrug en de speciale trambrug. Links: de nieuwe Rijkswegop den achtergrond Delft. Dienst voor werkverruiming Benoeming van de Directie Naar het „HbLd" verneemt, zijn in directie van den nieuwen Werkverruimings dienst benoemd de heeren: 1. Ir J. Th. Westhoff, rijksinspecteur der Werkverschaffing te Zwolle; 2. Ir Hidde Nijland van het Werkfonds; 3. Mr de Kat, van het dep. van Finan ciën; en 4. de heer Meyer de Vries van het dep. van Sociale Zaken (werkverschaffing en steunver leening) In vier dagen van Batavia naar Amsterdam AMSTERDAM, 26 April. Gezagvoerder Koop er, die gistermiddag om vijf uur met het Indië-vliegtuig „Buizerd" op Schiphol landde, heeft op deze reis een bijzondere prestatie verricht. Zooals bekend heeft de „Buizerd" Zaterdagochtend van Batavia den terugtocht aanvaard en in Rangoon passa giers en post van de gestrande „Nandoe" overgenomen. Hoewel dus twee dagen later vertrokken, is Kooper er toch in geslaagd het toestel op vrijwel hetzelfde tijdstip op Schiphol neer te zetten, als waarop de „Nandoe" zou zijn gearriveerd, indien de machine geen pech had gehad. In vier dagen ïas Bfliwaa naar Amsterdam alzool In het hol van den leeuw Inbreker bij inspecteur van politie op bezoek Op het dak gearresteerd ROTTERDAM, 26 April. Een onfor tuinlijk inibreker heeft zich gistermiddag met recht in het hol van een leeuw ge waagd, toen hij het bestond de woning binnen te dringen van den inspecteur van politie J. V. Tas, aan den StatensingeL De indringer heeft echter teveel op zijn geluk en handigheid vertrouwd, want hij werd ontdekt. Een poging om te ontsnappen mislukte. Op het dak van het huis werd hij door de politie ge arresteerd. Gistermiddag werd de inspecteur van politie J. V. Tas, die op het Hoofdbureau aan het Haagscheveer werkzaam was, door zijn dienstbode opgebeld, dat er waarschijnlijk was ingebroken. Zij had n.L bemerkt, dat de zolderdeur, die tien minuten tevoren nog had open gestaan, plotseling aan de binnenzijde was afgesloten. Dit moest gebeurd zijn, terwijl zij even een boodschap deed. Terstond werd de politie van het bureau aan de Oosterva ntstraat gewaarschuwd een overvalwagen bemand met een groot aantal agenten trok met een inspecteur naar den Statensingel. Het blok, waartoe de woning behoort, werd afgezet en in de woning van den heer Tas, zoowel als op het dak, werd een 01 zoek ingesteld. Ofschoon er sporen van braak gevonden werden, slaagde men er niet in den indringer te vinden en onverrichterzake moest de politie vertrekken. Een uur later, om ongeveer zes uur, zagen echter omwonenden plotseling op het dak een man loopen. Voor de tweede maal rukte de overvalwagen uit. Ditmaal had men succes en slaagde men er in den inbreker te arresteeren. De man was, toen hij nauwelijks de woning was binnengekomen, gestoord door de terug komst van de dienstbode. Hij begaf zich naar den zolder en deed de deur achter zich op slot, om vervolgens naar het dak te gaan. Daar voelde hij zich echter niet veilig, vooral, toen hij politie ontwaarde. Door het verbreken van het slot van een andere deur, wist hij op een naastgelegen zolder te komen, waar hij zich verborgen heeft, tot de politie verdwenen was. Later is hij weer naar het dak gegaan om te trachten een woning te vinden, waardoor hij ongemerkt kon ver dwijnen, doch dat is hem niet gelukt. Het merkwaardige is, dat de familie Tas een maand of drie geleden nog eens bezoek heeft gehad van een indringer, toen de vrouw des huizes alleen thuis was. Op haar gezegde tegen den man „U is zeker verkeerd?" antwoordde de ongenoode gast heel lakoniek „Dat zal dan wel" en nam gelijk de vlucht. Vermoedelijk heeft de politie thans met denzelfden inbreker te doen. Gisteravond is Mevr. T. met den man, die op het dak werd aangehouden geconfronteerd, waarbij zij den indruk had, dat men hier inderdaad met denzelfden persoon heeft te doen. De aangehoudene is op het bureau aan de Oostervantstraat ingesloten, terwijl het on derzoek wordt voortgezet. Schietproeven op de Noordzee Avondoefening Prins Bernhard aan boord Wielrijdster gevallen en overleden AMSTERDAM, 26 April. Gisteravond om zes uur heeft zich in de Raadhuisstraat een ongeluk voorgedaan, dat een achttienjarig meisje uit. do Reinier Claeszcnstraat het leven heeft gekost. Het meisje reed met een vriendin op de fiets naar huis. Op een ge geven oogenblik waren zij elkaar wat te dicht genaderd, waardoor de sturen in el kaar grepen en het genoemde meisje viel. Zij kwam met het hoofd op den grond te recht en bleef gewond liggen. Een gemeente lijke autobus, die de meisjes achterop kwam kon niet tijdig meer uitwijken, met het ge volg. dat de wielen der zware bus over de bcenon van het slachtoffer gingen. Per G.G. en G.D. werd de ongelukkige naar het Bin nengasthuis overgebracht, waar zij bij aan- korns*. reeds bleek te zijn overleden. NlEUWEDIEP, 26 April. De flottieljeleider der Koninklijke Ma rine, Hr. Ms. Tromp, is in zee en de zoeklichten, opgesteld rond de basis der Nederlandsche marine, worden gericht op het snelle schip, dat in de avonduren van Dinsdag het laatste gedeelte van een ééndaagsche oefening afwerkt. Deze schietoefening, welke gister morgen begon, werd bijgewoond door Z. K. H. Prins Bernhard. die 's morgens per sloep op de Tromp, welke op de reede van Den Helder voor anker lag, was aangekomen. Onmiddellijk na aankomst van den prins om elf uur werden de ankers gelicht en kalm voer „De Tromp" naar het lichtschip Haaks, waar de schietproeven zouden worden ge houden. Hierbij was het de bedoeling, dat „De Tromp" zou varen met een snelheid van on geveer 28 mijl, waarbij dan met alle kanon- aan voor- en achterdek salvo's zouden worden gegeven op een schietschijf, welke door een sleepboot werd voortgetrokken. De officieren hadden hun posten ingeno- m bij het vuurleidingstoestel, dat overdag gebruikt wordt en toen de schijf op ongeveer 6 km in zicht was, werd de roode vlag hesehen, ten teeken, dat er geschoten worden. Vlak daarop daverde het eerste salvo over het water. Na een halve minuut kon men met het bloote oog zien, dat in de buurt van den denkbeeldigen vijand spuiten water omhoog werden geworpen op de plaats, waar de granaten in het water terecht kwamen. De luchtdruk op het schip zelf is ook al vreeswekkend. Een enorme vuurstraal schiet uit den mond van het kanon en het is alsof het schip aan één zijde uit het water wordt gelicht. Ook hiermee doet men ervaring op, want men weet niet welke de uitwerking is /an zulk een schot op het schip zelf: de mo gelijkheid bestaat, dat er door den luchtdruk aan boord „stukken gemaakt" worden. Heen en weer varend werden zoo in middag 1'5 salvo's afgegeven, hetgeen wil zeggen, dat de vijand 90 schoten op zich zag afgevuurd. Prins Bernhard was steeds in de buurt de beide voorste geschutstorens. De prins fotografeerde vrijwel doorloopend. liet zich door den commandant van de „Tromp", kapitein ter zee L. A. C. M. Doorman, in lichten over de uitwerking van een treffer en hij klom tenslotte in het kraaiennest van daaraf zoowel het voor- als het achter schip te kunnen overzien. Zoo werden door de „Tromp" enkele „runs" ondernomen, de machines werkten op volle kracht, zoodat het achterschip bijna onder water werd gezogen, de schoten rolden over het water en aan boord was het een en al bedrijvigheid, waarbij een „burger" niet goed weet, waar hij zich moet opbergen Om 3 uur was de eerste oefening afge- loopen. De tweede schietpartij zou plaats vinden in den avond, wanneer het geheel donker zou zijn. Ons nieuwe Feuilleton door K. JONKHEID De schrijver K. Jonkheid is onzen lezers bekend. Zijn boeiend ver haal „De jacht naar goud", dat eenige jaren geleden als feuilleton in ons blad verscheen, werd door jong en oud met bijzondere belang stelling gevolgd. Het verblijdt ons daarom te kun nen mededeelen, dat ook ons nieuwe feuilleton „De Stille Wraak" geschreven werd door den heer Jonkheid. 't Is weer een familiegeschiedenis. De heer Van den Cornput heeft zijn staalwarenfabriek Jupiter" tot grooten bloei gebracht. Bij zijn dood volgt zijn zoon Arnold hem op, maar deze mist de geestkracht om 't bedrijf die leiding te geven, die in de moeilijke situatie noodig is. Daarvoor is Arnold te veel idealist; ook schrijft hij liever, dan dat hij ingrijpende maatregelen Hij wordt dan ook weldra vervan gen door zijn zwager Arie Walle. die 't van jongste bediende tot pro curatiehouder heeft gebracht. Dat blijkt de rechte man op de rechte plaats te zijn. In later Jaren wordt de naam van Arnold van den Cornput als schrijver meer bekend dan hij als directeur ooit zou zijn geworden. Om 8 uur, na het diner, maakten wij ons klaar voor de tweede oefening. De nacht was helder en de maan trok zilveren strepen over het water. In de verte aan de kust speelden de zoeklichten voor de kustverdediging door de lucht en zij streelden langs de contouren van de „Tromp", welke zulk een nuttig oefeningsobject vormde. Ergens in het water dreven twee schiet schijven. Met onze oogen slaagden wij er niet in, de duisternis te doorboren, maar het nachtrichttoestel keek scherper dan wij. De officieren stonden op zij van de brug en toen de „Tromp" wederom op volle kracht was gekomen, de sefhuimmassa's aan beide zijden van de boeg opkolkten, flitsten eensklaps de enorme blauwe zoeklichten van het schip ;n de vijand lag als het ware in het daglicht. De kanonnen spuwden vuur, eerst aan stuurboord, daarna aan bakboord en de granaten vlogen op het doel af. Om tien uur was de oefening afgelooper voer de ..Tromp" terug naar de reede om den nacht te rusten. Nadat de prins van boord was gegaan, begaf hii zich per auto den Helder naar Soestdijk. PONTIER KARREMAN MAKELAARS IN ASSUR ANTI N ROTTERDAM behartigen de belangen van verzekerden Aankondiging van den Engelschen dienstplicht LONDEN, 26 April. (Reuter). Van middag 15.45 uur zou minister-president Chamberlain in het Lagerhuis de maatregelen van den militairen dienst plicht aankondigen. Gemeenteraadsverkiezingen De A.-R. Candidatenlijst in Rotterdam ROTTERDAM. 26 April. Het bestuur der Centrale A.-R. Kiesvereeniging heeft de A.-R Candidatenlijst voor de op 21 Juni a.s. te houden verkiezing van leden van den Ge meenteraad, overeenkomstig den uitslag van de in de verschillende Kiesvereenigingen ge houden stemmingen, als volgt vastgesteld: 1. J. H. Donner. 2. Mr. T. de Jong Tzu. 3. Mr. A. de Jong. 4 J. de Bruin. 5. A. den Boer Wzn. 6. Mr. H. Bavinok. 7. A. Hogewag. 8. A. van Rijn Dzn 9. A. R. de KwaadstenieL 10. Mr. Dr. C. de Heer, 11. L. van Rij. 12. C Grashoff. 13. Dr. M. Oudkerk. 14 Z. Bras Jr. De A.-R. Candidatenlijst in Amsterdam AMSTERDAM, 26 April. De Candidaten lijst voor den Gemeenteraad vanwege de A.-R. Partij is als volgt samengesteld: 1. Prof. Dr. R. H. Woltjer. 2. Prof. Mr. V. H. Rutgers. 3. Mr. A. B. Roosjen. 4. F. L. van van der Bom. 5. Mr. A. C. G. van Proosdij. 6. W. J. Bossenbroek. 7. J. Hofman. 8. C C. P. Ingwersen. 9. Dr. J. G. Leibbrandt 10 Mr. D. W. O. A. Schut 11. Joh. H. Straub. 12. Mr. N. Okma. 13. T. Cnossen. 14. L Boomsma. Moreele zorg voor de vrouwen van werkloozen Radio-toespraak van mej. B. v. d. Berg De derde korte uitzending, die aan den grooten radio-aivond op 8 Mei as. voorafgaat en waarop Dr. Colijn, Jhr. v. Karnebeek en Dr. de Viugt spreken, vindt plaats via d» N.C.R.V, op Donderdag 27 April o.a, des avonds om tien voor acht. Mej. v. d. Berg, secretaresse van den Bond van Meisjesveree- niginpen op Gcref. Grondslag en lid van de comjnissie Vrouwen-Crisis-Zorg van de „Centrale", zal dan een uiteenzetting geven van de moreele zorg voor vrouwen van werk- loozen, zooals die door verschillende plaat selijke comité's van de „Centrale" wordt ver BURGEMEESTERSVACATURE TB OOTMARSUM OOTMARSUM, 26 April. Naar wij verne men is in de vacature, ontstaan door het aan Jhr. E. L. M. Th. J. von Bönninghau- s e n verleende ontslag als burgemeester der gemeente Ootmarsum, tijdelijk voorzien door de benoeming ingevolge art. 82 der gemeente wet van den heer J. L. C. van der H e y d e n, burgemeester van Denekamp. NIJMEGEN, 26 April. Door tot nu toe on bekende oorzaak is gisteravond omstreeks half elf een fello brand uitgebroken in het pand Weurtscheweg 110 te Nijmegen, waarin het autosloopbedrijf van de firma van Bebber is gevestigd. Voorbijgangers, die het vuur ontdekten, waarschuwden de brandweer, die het vuur met drie stralen aantastte. De brand bleek te woeden in een partij rubber en liet zich aanvankelijk ern stig aanzien, daar in de nabijheid eenige tanks, gevuld met olie stonden. De brand weer slaagde er in het vuur in te sluiten en daardoor uitbreiding te voorkomen. F.r bestond toen geen vrees meer dat het vuur zou overslaan naar het belendend perceel waarin een depót van de Shell is geves tigd. Na drie kwartier kon de brandweer het watergeven staken. De benedenverdie ping was toen geheel uitgebrand, VOORNAAMSTE NIEUWS Dit Nummer bestaat uit TWEE bladen De Eerste Kamer heeft gisteravond ver* gaderd en enkele wetsontwerpen be* handeld. De Tweede Kamer heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van het wets* ontwerp inzake autovervoer van personen De nieuwe zomerdienstregeling voor de Nederlandsche Spoorwegen. Weer zijn er in de Wieringermeer 43 boerderijen verpacht. Minister Simon dient de Engelsche be* grooting in; geen verhooging van inkom* stenbelasting gevraagd. Britsche voldoening over de Engelsch* Roemeensche besprekingen. Henderson nog niet door Ribbentropj ontvangen. Zuid-Slavië zal aan de Kroaten auto* nomie toekennen. Tsjang Kai Sjek stuurt aan op een bc* slissing. WEINIG VERANDERING Weerverwachting voor het ge* heele land: heldere nacht met lichte tot matige nachtvorst, overdag gedeelte lijk bewolkt met weinig verandering in temperatuur. Overwegend droog. Zwakke tot matige meest noordelijke wind. VERITEX VOLKSGASMASKERS VERITEX N.V. RESTAURANT DIKKER THIJS - AMSTERDAM DINER vanaf1.75 LUNCH 1-25 ZEEUWSCHE HOEK 12—2 uur: Speciale Plats du Jour vanaf 0.50 Koffie 0.15. Het vliegtuigongeluk bij Uitdam DURGERDAM. 26 April. Omtrent het on geluk met de marine-verkenner nabij Uit dam, vernemen wij nog. dat de gemeente arts van Broek in Waterland, de geneesheer Par ree. den gewonden de eerste hulp heeft verleend. Eenige vrouwen van Uitdam die de vorige week door den burgemeester van Broek in Waterland waren geïnstal leerd als geoefende verpleegsters bij de luchtbescherming, waren eveneens ter plaatse om hulp te bieden. De korporaal-vliegtuigmaker Ten Bosch bleek beide beenen te hebben gebroken. Men moest het slachtoffer uitzagen, ten einde hem uit het toestel te kunnen bevrijden. Hij bleek bovendien een hersenschudding te hebben opgeloopen, evenals de officier vlieger De Groot De beide gewonden zijn naar het Burger- ziekenhuis te Amsterdam vervoerd en dnar ter verpleging opgenomen. Een Amsterdam- sche politieboot heeft met een motorbarkas van de marine het vernielde toestel .ïaar de haven van Uitdam gesleept ERNSTIG AUTO-ONGELUK TE VALKENSWAARD VALKENSWAARD, 26 April. Gistermor gen is op den provincialen weg in de ge meente Valkcnswaard een ernstig auto ongeluk gebeurd, waarvan de 30-jarige van' Kimmenade uit Eindhoven, chauffeur bij de Ema-garage te Valkenewaard. het slacht offer is geworden. Doordat v. K in een bocht op de linkerhelft reea. is zijn auto in botsing gekomen met een uit de andere richting komende luxe auto. De wagens wer den vrij zwaar beschadigd. Dr Crebolder uit Valkonewaard. die de eenste hulp verleende, constateerde bij v. K. een zware hersen schudding. en achtte overbrenging naar het binnengasthuis te Eindhoven noodzakelijk. De bestuurder liep alleen een paar schram» men op.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1939 | | pagina 1